EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0117

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

/* KOM/2007/0117 konecném znení - CNS 2007/0044 */

52007PC0117

Návrh rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii /* KOM/2007/0117 konecném znení - CNS 2007/0044 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 16.3.2007

KOM(2007) 117 v konečném znění

2007/0044 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, je „smíšenou“ dohodou, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999, tj. před rozšířením Unie o Bulharskou republiku a Rumunsko. Je proto třeba vypracovat protokol k uvedené dohodě, který umožní novým členským státům přistoupit k dohodě v souladu s čl. 6 odst. 2 aktu o přistoupení připojeného ke smlouvě o přistoupení ze dne 25. dubna 2005.

Dne 23. října 2006 zmocnila Rada Komisi k zahájení jednání jménem Evropského společenství a jeho členských států s Republikou Uzbekistán za účelem uzavření protokolu k dohodě o partnerství a spolupráci.

Jednání s Republikou Uzbekistán byla následně dokončena. Znění sjednaného protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Přiložené návrhy jsou (1) rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním provádění protokolu a (2) rozhodnutí Rady a Komise o uzavření protokolu.

Komise navrhuje, aby Rada:

- přijala rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění protokolu jménem Evropského společenství a jeho členských států;

- jménem Evropského společenství a jeho členských států protokol uzavřela a schválila, aby protokol uzavřelo Evropské společenství pro atomovou energii.

2007/0044 (CNS)

Návrh

ROZHODNUTÍ RADY A KOMISE

o uzavření protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 44 odst. 2, čl. 47 odst. 2 větu poslední, článek 55, čl. 57 odst. 2, článek 71, čl. 80 odst. 2, články 93, 94, 133 a 181a ve spojení s čl. 300 odst. 2 větou druhou a čl. 300 odst. 3 pododstavcem prvním této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na druhý odstavec článku 101 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, a zejména na čl. 6 odst. 2 uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],

s ohledem na schválení Rady podle článku 101 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, byl jménem Evropského společenství a jeho členských států podepsán dne [datum bude doplněno] v souladu s rozhodnutím Rady č. ….

(2) Až do vstupu v platnost byl protokol ode dne 1. ledna 2007 prováděn prozatímně.

(3) Tento protokol je třeba uzavřít,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Protokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii se schvaluje jménem Evropského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a členských států.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení podle článku […] protokolu jménem Evropského společenství a jeho členských států. Předseda Komise současně provede takové oznámení jménem Evropského společenství pro atomovou energii.

V Bruselu dne

Za Komisi Za Radu

předseda předseda / předsedkyně

PŘÍLOHA

PROTOKOL

K DOHODĚ O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k této dohodě

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

RUMUNSKO,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy“, zastoupené Radou Evropské unie, a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ A EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

dále jen „Společenství“, zastoupená Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně, a

REPUBLIKA UZBEKISTÁN

na straně druhé,

pro účely tohoto protokolu dále jen „strany“,

S OHLEDEM NA ustanovení Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii, která byla podepsána v Lucemburku dne 25. dubna 2005 a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2007,

VZHLEDEM K nové situaci ve vztazích mezi Republikou Uzbekistán a Evropskou unií vyplývající z přistoupení dvou nových členských států k EU, která otevírá možnosti a přináší výzvy pro spolupráci mezi Republikou Uzbekistán a Evropskou unií,

BEROUCE V ÚVAHU přání stran zajistit dosažení a provádění cílů a zásad dohody o partnerství a spolupráci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Uzbekistán na straně druhé, podepsané ve Florencii dne 21. června 1996, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999 (dále jen „dohoda“) a uplatňují a berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy, znění dohody, jakož i společných prohlášení, výměn dopisů a prohlášení Republiky Uzbekistán připojených k závěrečnému aktu podepsanému ve stejný den a protokol k dohodě ze dne 30. dubna 2004, který vstoupil v platnost dne 1. listopadu 2005.

Článek 2

Tento protokol tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 3

1. Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Republika Uzbekistán podle svých vlastních postupů.

2. Strany si vzájemně oznámí dokončení příslušných postupů uvedených v předchozím odstavci. Listiny o schválení se uloží u generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 4

1. Tento protokol vstupuje v platnost prvního dne prvního měsíce po dni uložení poslední listiny o schválení.

2. Až do jeho vstupu v platnost bude protokol ode dne 1. ledna 2007 prováděn prozatímně.

Článek 5

1. Znění dohody, závěrečného aktu a všech dokumentů k němu připojených, jakož i protokolu k dohodě ze dne 30. dubna 2004 jsou vypracována v jazyce bulharském a rumunském.

2. Připojují se k tomuto protokolu a mají stejnou platnost jako znění v ostatních jazycích, ve kterých byly sepsány dohoda, závěrečný akt a dokumenty k němu připojené, jakož i protokol k dohodě ze dne 30. dubna 2004.

Článek 6

Tento protokol je vyhotoven ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském, švédském a uzbeckém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

V .........dne... roku 2007

ZA ČLENSKÉ STÁTY

ZA EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ

ZA REPUBLIKU UZBEKISTÁN

[1] [Doplnit odkaz na Úř. věst.].

[2] [Doplnit odkaz na Úř. věst.].

Top