EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 14. listopadu 2007 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 291/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 14. listopadu 2007

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 8. listopadu 2007 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské statistice (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu ECB přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

1.1

ECB navrhované nařízení vítá, protože potvrzuje existenci dvou paralelních a vzájemně se doplňujících systémů vypracovávání evropské statistiky a současně uznává nezávislost ESCB při plnění jeho statistických funkcí (7. a 8. bod odůvodnění). ECB rovněž vítá odkaz uvedený v 9. bodě odůvodnění na významnou poradní roli Výboru pro měnovou a finanční statistiku a statistiku platební bilance.

1.2

ECB též s uspokojením konstatuje, že navrhované nařízení uznává potřebu úzké spolupráce mezi ESS a ESCB při vývoji, vypracovávání a šíření evropské statistiky, kterou vytvářejí oba systémy (článek 8). V této souvislosti ECB poznamenává, že požadavek na úzkou spolupráci mezi ESS a ESCB, který je uveden v 6. bodě odůvodnění navrhovaného nařízení, se bude uplatňovat v rámci primárního práva, které se na ESCB vztahuje podle Smlouvy. Článek 5 statutu ESCB stanoví, že pro zajištění úkolů, kterými je pověřen ESCB, shromažďuje ECB ve spolupráci s národními centrálními bankami nezbytné statistické informace buď od příslušných vnitrostátních orgánů, nebo přímo od hospodářských subjektů, a za tím účelem spolupracuje s orgány nebo subjekty Společenství a s příslušnými orgány členských států.

1.3

ECB dále vítá, že čl. 20 odst. 3 navrhovaného nařízení upravuje otázku výměny důvěrných údajů – jen pro statistické účely – mezi ESS a ESCB. Všeobecně se uznává, že rozšířená výměna důvěrných informací mezi ESS a ESCB je ve stále větší míře nezbytná k zajištění kvality a konzistentnosti evropské statistiky, přičemž se současně minimalizuje zatížení respondentů. Tohoto cíle lze dosáhnout tím, že se stejné údaje budou vyžadovat jen jednou a že statistické úřady, které tyto údaje potřebují, si je při dodržení přísných pravidel důvěrnosti budou navzájem vyměňovat. Na rozdíl od toho, co je nyní uvedeno v čl. 20 odst. 3, však ECB zastává názor, že by tato výměna neměla záviset na přijetí dalších sektorových právních aktů, jež by musely takovou výměnu důvěrných statistických informací výslovně povolit. S cílem zajistit účinnou a efektivní výměnu potřebných statistických informací by měl právní rámec takové předávání připustit, jestliže je nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání nebo šíření evropské statistiky, a to po vzoru ustanovení čl. 20 odst. 1 navrhovaného nařízení, které upravuje výměnu důvěrných statistických údajů v rámci ESS.

1.4

ECB zdůrazňuje, že s cílem snížit zatížení respondentů je důležité, aby právní rámec umožňoval získat přístup ke všem požadovaným existujícím údajům v plném rozsahu. Na to též odkazuje článek 23 (Přístup k administrativním záznamům) navrhovaného nařízení. ECB však podotýká, že je třeba, aby právní rámec umožňoval stanovit praktická opatření a „postupy“ pro dosažení účinného přístupu, a nikoli „omezení a podmínky“, neboť to by mohlo znamenat neopodstatněné omezení takového přístupu.

1.5

Článek 253 Smlouvy stanoví, že nařízení přijímaná společně Evropským parlamentem a Radou musí odkazovat na stanoviska, která musí být podle této smlouvy předložena. ECB proto navrhuje, aby byl v právních východiscích navrhovaného nařízení učiněn odkaz na toto stanovisko ECB.

2.   Pozměňovací návrhy

Pokud by toto stanovisko ECB vedlo ke změnám v navrhovaném nařízení, jsou v příloze obsaženy příslušné pozměňovací návrhy.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 14. listopadu 2007.

Viceprezident ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 625.


PŘÍLOHA

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Text navrhovaný Komisí

Změny navrhované ECB  (1)

Změna č. 1

Článek 20 – Předávání důvěrných údajů

Článek 20 – Předávání důvěrných údajů

1.

Předávání důvěrných údajů je mezi vnitrostátními orgány a mezi těmito orgány a Komisí (Eurostatem) přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Jakékoli jiné předání musí být výslovně schváleno vnitrostátním orgánem, který údaje shromáždil.

1.

Předávání důvěrných údajů je mezi vnitrostátními orgány a mezi těmito orgány a Komisí (Eurostatem) přípustné, jestliže je toto předávání nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Jakékoli jiné předání musí být výslovně schváleno vnitrostátním orgánem, který údaje shromáždil.

2.

Předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti nemohou být uplatňovány proti předávání důvěrných údajů, pokud je toto předávání v právním aktu Společenství stanoveno.

3 . 2.

Výměna důvěrných údajů pro statistické účely mezi Předávání důvěrných údajů statistickým úřadem ESS a centrální bance ESCB se může uskutečnit, pokud se to považuje za jestliže je toto předávání nezbytné pro účinný vývoj, vypracovávání a nebo šíření evropské statistiky nebo statistiky ESCB ve smyslu článku 285 Smlouvy a článku 5 statutu ESCB a ECB a pokud to výslovně stanoví právo Společenství.

3.

Výměna důvěrných údajů pro statistické účely mezi ESS a ESCB se může uskutečnit, pokud se to považuje za nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky nebo statistiky ESCB a pokud to výslovně stanoví právo Společenství.

2. 3.

Předpisy jednotlivých států o statistické důvěrnosti nemohou být uplatňovány proti předávání důvěrných údajů podle odstavců 1 a 2, pokud je toto předávání v právním aktu Společenství stanoveno.

4.

Opatření na ochranu údajů stanovená v tomto nařízení se použijí pro všechny důvěrné údaje předávané v rámci ESS a mezi ESS a ESCB.

4.

Pokud centrální banka ESCB předává důvěrné údaje statistickému úřadu ESS podle nařízení (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou (2), používají se tyto údaje výhradně pro účely vývoje, vypracovávání nebo šíření evropské statistiky ve smyslu článku 285 Smlouvy a článku 5 statutu ESCB a ECB.

5.

Aniž je dotčen odstavec 2, musí být jakékoli jiné předání důvěrných údajů mimo ESS výslovně schváleno vnitrostátním orgánem, který údaje shromáždil.

4. 6.

Opatření na ochranu údajů stanovená v tomto nařízení se použijí pro všechny důvěrné údaje předávané v rámci ESS a mezi statistickými úřady ESS a centrálními bankami ESCB.

Odůvodnění – viz odstavec 1.3 stanoviska

Změna č. 2

Článek 23 – Přístup k administrativním záznamům

Aby se snížilo zatížení zpravodajských jednotek, mají vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přístup k administrativním zdrojům údajů v oblastech činnosti vlastní veřejné správy v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Jednotlivé členské státy a Komise stanoví v případě nutnosti v oblastech své pravomoci praktická opatření a omezení a podmínky pro dosažení účinného přístupu ke statistikám.

Článek 23 – Přístup k administrativním záznamům

Aby se snížilo zatížení zpravodajských jednotek, mají vnitrostátní orgány a Komise (Eurostat) přístup k administrativním zdrojům údajů v oblastech činnosti vlastní veřejné správy v míře nezbytné pro vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky.

Jednotlivé členské státy a Komise stanoví v případě nutnosti v oblastech své pravomoci praktická opatření a postupy omezení a podmínky pro dosažení účinného přístupu ke statistikám.

Odůvodnění – viz odstavec 1.4 stanoviska

Změna č. 3

s ohledem na návrh Komise,

po konzultaci s Evropským inspektorem ochrany údajů,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,

po konzultaci s Evropským inspektorem ochrany údajů,

Odůvodnění – viz odstavec 1.5 stanoviska


(1)  Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit. Přeškrtnutím jsou vyznačeny části textu, které ECB navrhuje vypustit.

(2)  Úř. věst. L 318, 27.11.1998, s. 8.


Top