EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 13. dubna 2007 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 86/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 13. dubna 2007

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Úvod a právní základ

Evropská centrální banka (ECB) obdržela dne 12. dubna 2007 žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o čtvrtletní statistice volných pracovních míst ve Společenství (1) (dále jen „navrhované nařízení“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s článkem 17.5 první větou jednacího řádu ECB přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

1.1.

Účelem navrhovaného nařízení je stanovit právní základ pro sběr, předávání a vyhodnocování čtvrtletních údajů o volných pracovních místech ve Společenství (2). Údaje o volných pracovních místech, které jsou zahrnuty v souboru hlavních evropských hospodářských ukazatelů (3), jsou třeba ke sledování krátkodobých změn v oblasti volných pracovních míst podle jednotlivých ekonomických činností.

1.2.

ECB navrhované nařízení vítá. Poskytování srovnatelných údajů o volných pracovních místech rozšiřuje rozsah údajů, které jsou k dispozici pro účely analýzy a posouzení rizik pro cenovou stabilitu v eurozóně, což je významné pro měnovou politiku Eurosystému. Podobně slouží údaje o volných pracovních místech jako hlavní ukazatel některých proměnných pracovního trhu, a to zejména zaměstnanosti a nezaměstnanosti. V současnosti dostupné souhrnné údaje za eurozónu, které jsou založené na údajích, jež národní statistické úřady dobrovolně předaly Komisi Evropských společenství (Eurostat), odrážejí významné rozdíly ve vymezení národních řad používaných pro výpočet řad eurozóny.

1.3.

S výhradou technických připomínek v části 2 tohoto stanoviska má ECB za to, že navrhované nařízení odráží vyrovnaný kompromis mezi požadavky uživatelů a potřebami statistického zjednodušení, který byl předmětem pečlivého posouzení s cílem omezit zpravodajskou zátěž. ECB jednoznačně podporuje provádění navrhovaného nařízení a vyzývá Komisi a členské státy, aby včasné přijetí potřebného prováděcího nařízení Komise považovaly za prioritu.

2.   Technické připomínky

2.1.

ECB zdůrazňuje, že navrhované členění všech ekonomických činností, které jsou včetně sektoru služeb vymezené jednotným systémem klasifikace ekonomických činností ve Společenství (NACE), na úrovni sekcí je důležitým prvkem navrhovaného nařízení, a to vzhledem ke stoupajícímu procentnímu podílu služeb na celé ekonomice. Navrhované členění je navíc důležité pro vysvětlení změn v celkovém počtu volných pracovních míst. Zdárné sestavení a následné poskytnutí údajů vyplývajících z navrhovaných studií proveditelnosti, jakož i studií proveditelnosti týkajících se pokrytí jednotek s méně než 10 zaměstnanci se považují za důležité kroky k dalšímu zvýšení kvality údajů.

2.2.

Dostupnost vhodného souboru zpětných údajů je klíčová pro posouzení vývoje volných pracovních míst v průběhu času, což je důležité pro analytické účely. ECB si však uvědomuje, jakou zátěž by to pro zpravodajské jednotky představovalo, pokud by musely poskytovat úplný soubor zpětných údajů, a proto souhlasí s požadavkem na omezené předávání stanoveným v článku 6 navrhovaného nařízení, přičemž tam, kde je to možné, doporučuje dlouhodobější odhady.

2.3.

Co se týká zlepšené kvality údajů, kterých je třeba ke spolehlivým agregátům eurozóny, klíčovým prvkem v celkovém hodnocení kvality je vysoký stupeň srovnatelnosti národních příspěvků použitých k výpočtu agregátů eurozóny. Vzhledem k tomu by bylo užitečné, kdyby kritéria kvality, která mají být vymezena podle prováděcích postupů v článku 7 navrhovaného nařízení, zahrnovala pravidelná posouzení dopadu aspektů národních příspěvků, které nejsou srovnatelné.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 13. dubna 2007.

Viceprezident ECB

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 76 v konečném znění.

(2)  Požadavky ECB na sběr údajů o volných pracovních místech ve čtvrtletních intervalech ve lhůtě 45 dní po skončení referenčního čtvrtletí byly stanoveny v srpnu 2000 ve Statistických požadavcích Evropské centrální banky v oblasti všeobecné hospodářské statistiky a zdůrazněny v prosinci 2004 v Aktualizaci požadavků v oblasti všeobecné hospodářské statistiky.

(3)  Vytvoření hlavních evropských hospodářských ukazatelů bylo výsledkem Akčního plánu pro statistické požadavky hospodářské a měnové unie (HMU) (dále jen „akční plán HMU“), vypracovaného na žádost Rady ve složení pro hospodářství a finance (Ecofin) Evropskou komisí (Eurostat) v úzké spolupráci s ECB. Akční plán HMU je odezvou na zprávu Měnového výboru o informačních požadavcích HMU, schválenou Radou Ecofin dne 18. ledna 1999. Rada Ecofin obdržela poslední zprávu o stavu v této oblasti v listopadu 2006.


Top