EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006XG1207(01)

Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů

OJ C 297, 7.12.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

7.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 297/1


Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů

(2006/C 297/01)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

Berouc v úvahu, že:

kulturní dědictví, kulturní obsah a vyjádření ztělesňují a rozšiřují společné a základní hodnoty Evropské unie a jsou výrazem evropské kulturní a jazykové rozmanitosti;

kulturní obsah hraje významnou společenskou a hospodářskou úlohu. Mezi občany, jakož i výzkumnými pracovníky, existuje skutečná poptávka po digitalizovaném obsahu. Digitalizace a dostupnost on-line může u našeho kulturního dědictví podnítit tvořivé úsilí a podpořit činnosti v jiných oblastech, jakými jsou například vzdělávání a cestovní ruch, a tím zvýšit konkurenceschopnost a růst v celé Evropě v souladu s Lisabonskou strategií;

aby nedošlo ke zdvojování úsilí a bylo dosaženo součinnosti, je třeba koordinované akce na úrovni Společenství; tato akce však musí vzít v úvahu, že současné úrovně pokroku a koordinace v jednotlivých členských státech v oblasti digitalizace obsahu a uchovávání digitálních záznamů se značně liší, stejně jako vnitrostátní priority v těchto oblastech;

1.   VÍTÁ

sdělení a doporučení Komise o „digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů“ jakožto součásti strategie i2010: iniciativa „digitální knihovna“;

2.   SCHVALUJE

základní strategické cíle a hlavní prvky doporučení Komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů;

vizi Evropské digitální knihovny, která má být společným mnohojazyčným přístupovým bodem k digitálně šířenému kulturnímu dědictví Evropy tj. dědictví, které se nachází na různých místech a u různých subjektů, poskytující příznivé prostředí pro všechny druhy kulturních materiálů (texty, audiovizuální díla, muzejní exponáty, archivní záznamy atd.) a zaměřené na rychlé zpřístupňování co největšího množství zdrojů pro uživatele;

3.   UZNÁVÁ

různorodé úsilí, které je vyvíjeno v členských státech za účelem digitalizace archivů, knihoven a muzeí a jejich zpřístupnění on-line, jakož i různou úroveň pokroku;

významnou koordinační činnost ze strany Skupiny národních zástupců pro digitalizaci za účelem výměny zkušeností členských států a sledování dosaženého pokroku, mimo jiné prostřednictvím dynamického akčního plánu (1);

potřebu zakotvit tuto koordinační činnost v institucionálním rámci Společenství;

4.   ZDŮRAZŇUJE

nepostradatelnou technickou práci, vykonanou na evropské úrovni Konferencí evropských národních knihovníků (CENL):

při organizaci a zřízení Evropské knihovny (TEL), která je bránou ke společným zdrojům národních knihoven v celé Evropě;

při vykonávání další práce směřující k vytvoření Evropské digitální knihovny;

probíhající práce na projektech Michael (2) a Michael Plus, které spočívají v popisu a propojování digitálních kulturních sbírek muzeí, knihoven a archivů různých členských států a v poskytování přístupu k těmto sbírkám;

že příští činnost by měla být založena na těchto a příbuzných iniciativách s cílem dosáhnout vyvážené spolupráce mezi knihovnami, muzei a archívy;

že Evropská digitální knihovna může od samého počátku provádění koncepčních a technických příprav pro veškeré druhy kulturního materiálu (texty, audiovizuální díla, muzejní předměty, archivní záznamy atd.) využít v úvodních fázích možnosti dané významným množstvím vícejazyčných textových materiálů;

význam vykonávání práce v oblasti digitalizace, uchovávání a dostupnosti obsahu při naprostém dodržování mezinárodních právních předpisů a právních předpisů Společenství v oblasti duševního vlastnictví;

5.   BERE NA VĚDOMÍ

záměr Komise uskutečnit studie týkající se pokroku při digitalizaci kultury v Evropské unii, socioekonomického dopadu dlouhodobého uchovávání digitalizovaných zdrojů a socioekonomického dopadu zdrojů veřejného sektoru;

záměr Komise spolufinancovat síť středisek kompetencí zaměřenou na digitalizaci a uchovávání digitálních záznamů na základě 7. rámcového programu pro výzkum a vývoj;

6.   VYZÝVÁ ČLENSKÉ STÁTY, ABY

se věnovaly otázkám souvisejícím s digitalizací kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a uchovávání digitálních záznamů, uvedeným v doporučení Komise, a zejména pak hlediskům zdůrazněným v těchto závěrech;

v rámci prvních kroků, v souladu s přiloženým orientačním časovým harmonogramem uvedeným v příloze a berouce v úvahu odlišnou počáteční situaci v členských státech,

posílily národní strategie a cíle týkající se digitalizace a uchovávání digitálních záznamů;

přispívaly Evropské digitální knihovně, která představuje společný mnohojazyčný přístupový bod ke kulturnímu dědictví šířenému Evropou;

zlepšily rámcové podmínky pro digitalizaci kulturního materiálu, jeho dostupnost on-line a uchovávání digitálních záznamů;

posílily koordinaci na vnitrostátní úrovni a mezi členskými státy ohledně souvisejících otázek;

přispěly k účinnému posouzení pokroku na evropské úrovni.

7.   VYZÝVÁ KOMISI,

aby v rámci prvních kroků a v souladu s přiloženým orientačním harmonogramem uvedeným v příloze

povzbudila a koordinovala činnost týkající se Evropské digitální knihovny, jakožto společného mnohojazyčného přístupového bodu k digitalizovanému kulturnímu dědictví šířeného Evropou;

přispěla ke zlepšení koordinace politiky týkající se digitalizace kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů, zejména prostřednictvím vytvoření skupiny představitelů členských států, která bude pokračovat v koordinační práci Skupiny národních zástupců pro digitalizaci v institucionálním rámci Společenství, zabezpečí návaznost, včetně účinných přechodných opatření, a využije získané zkušenosti a odborné poznatky;

řešila rámcové podmínky pro digitalizaci, dostupnost on-line a uchovávání digitálních záznamů;

vyhodnotila celkový pokrok dosažený členskými státy v příslušných oblastech s přihlédnutím k jejich rozdílnému počátečnímu stavu; a vyhodnotila celkový pokrok učiněný ve vztahu k Evropské digitální knihovně a podala Radě v tomto smyslu zprávu.


(1)  Dynamický akční plán pro koordinaci EU zaměřenou na digitalizaci kulturního a vědeckého obsahu.

(2)  Vícejazyčný inventář kulturního dědictví v Evropě.


PŘÍLOHA

PRIORITNÍ ČINNOSTI A ORIENTAČNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM (1)

A.   ČINNOSTI A CÍLE PRO ČLENSKÉ STÁTY

1.

Posílit národní strategie a cíle týkající se digitalizace a uchovávání digitálních záznamů prostřednictvím:

vypracování a aktualizace plánů a národních strategií pro digitalizaci kulturního materiálu

2007

zavedení národních strategií pro dlouhodobé uchovávání a ukládání záznamů

Polovina roku - 2008

stanovení kvantitativních a kvalitativních cílů, včetně souvisejícího finančního plánování v rámci víceletého období pro ukládání, digitalizaci, dlouhodobé uchovávání kulturního materiálu a přístup k němu on-line

2007

posouzení, a případně zahájení a podpory partnerství veřejného a soukromého sektoru pro digitalizaci

2007-2008

2.

Posílit koordinaci uvnitř členských států a mezi nimi prostřednictvím:

stanovení vnitrostátních mechanismů pro koordinaci aktivit zaměřených na digitalizaci v oblasti kulturního obsahu, a to i na regionální a místní úrovni

2007

výměny informací s jinými členskými státy za účelem dosažení součinnosti, zabránění roztříštěnosti a zdvojování činností

2007-2008

vypracování společných kriterií pro výběr materiálu, který je třeba digitalizovat, aby bylo dosaženo přidané hodnoty na evropské úrovni

2007

3.

Přispět Evropské digitální knihovně prostřednictvím:

přípravy plánů a podnětů pro kulturní instituce tak, aby vkládaly stávající a nově digitalizované materiály do Evropské digitální knihovny

2007

podporování soukromých držitelů obsahu kulturních materiálů, aby zpřístupnily své statky chráněné autorským právem pro vyhledávání a zpřístupnily je prostřednictvím společného mnohojazyčného přístupového bodu

2008-2009

dohod nebo kolektivních dohod mezi držiteli práv a kulturními institucemi, jako jsou např. archívy, knihovny či muzea, umožňujících, aby materiály, na které se vztahuje ochrana podle autorského práva, tyto instituce zpřístupnily za smluvních podmínek on-line

2009

4.

Přispět k účinnému posouzení pokroku na evropské úrovni prostřednictvím:

vyhodnocení výsledků a zkušeností získaných na úrovni členských států

jaro roku 2008

informování Komise o těchto výsledcích a zkušenostech a o návazných opatřeních přijatých ve vztahu k jednotlivým částem doporučení Komise a těchto závěrů o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů

jaro roku 2008

5.

Zlepšit rámcové podmínky pro digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnost on-line a uchovávání digitálních záznamů prostřednictvím:

stanovení a zahájení činnosti v zájmu odstranění překážek ve vnitrostátním právu ve vztahu k digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line, a to včetně pro studijní, výzkumné nebo jiné účely za příslušných podmínek

2008

zavedení mechanismů pro usnadnění digitalizace a přístupu on-line k osiřelým dílům (tj. dílům chráněným autorským právem, jehož nositele je obtížné nebo dokonce nemožné určit) a k již nevydávaným či nešířeným dílům při naprostém dodržování práv a zájmů vlastníků obsahu

2008

zavedení právního nebo jiného účinného rámce na podporu digitálního uchovávání toto by mělo zahrnovat uchovávání digitalizovaného kulturního materiálu právně zmocněnými institucemi, využívání možností webových stránek těmito institucemi, přičemž se zohlední mimo jiné právo Společenství na ochranu údajů, jakož i vícenásobné množení a migrace tohoto materiálu

2009

podpory kulturních institucí za účelem zavedení příslušných technických norem pro digitální uchovávání v rámci organizace pracovních postupů týkajících se digitalizace

2008

B.   ČINNOSTI A CÍLE PRO KOMISI

1.

Podpořit a koordinovat činnost týkající se Evropské digitální knihovny prostřednictvím:

koordinace a podpory úsilí směřujícího ke zřízení společného mnohojazyčného přístupového bodu pro šíření kulturních materiálů

2007 a dále

koordinace a podpory činností směřujících k vyřešení otázek souvisejících se standardizací za účelem dosažení interoperability a činností směřujících k účinnému vyřešení otázky mnohojazyčného přístupu

2007-2008

poskytnutí prostoru pro jednání se soukromým sektorem a příslušnými organizacemi za účelem stanovení zásad poskytování materiálu pro společný přístupový bod

2007-2008

poskytnutí finančních a jiných zdrojů činnostem na evropské úrovni; formou podpory v rámci sedmého rámcového programu síti středisek kompetence pro digitalizaci a digitální uchovávání v Evropě, s plným zohledněním rozdílných možností členských států a zvláštních charakteristických rysů jednotlivých forem kulturního obsahu; podpory technologií v rámci sedmého rámcového programu, které poskytují základ inovačních služeb a které by mohly být začleněny do společného mnohojazyčného přístupového bodu

2007 a dále

2.

Přispět k lepší koordinaci politiky týkající se digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů prostřednictvím:

sledování činností vykonávaných členskými státy a podporou spolupráce mezi členskými státy

2007 a dále

pomoci členským státům v zájmu zjištění problémů a sledování oblastí bránících dalšímu vývoji a v případě potřeby navržením opatření na zahájení procesu digitalizace

2008-2009

zřízení skupiny složené z odborníků jmenovaných členskými státy, která bude pokračovat v koordinačních činnostech Skupiny národních zástupců pro digitalizaci v institucionálním rámci Společenství, přičemž zabezpečí návaznost – včetně účinných přechodných opatření – a využije získané zkušeností a odborné poznatky .

2007

3.

Vyřešit rámcové podmínky prostřednictvím:

návrhů řešení týkajících se některých konkrétních otázek autorských práv jako jsou např. osiřelá díla (tj. díla chráněná autorským právem, jehož nositele je obtížné nebo dokonce nemožné určit) a již nevydávaná díla, a zajištěním jejich účinnosti v přeshraničních případech

2008-2009

návrhů nápravných opatření na evropské úrovni, které budou vycházet ze zjištěných příčin problematických oblastí, nedosáhne-li „pružná koordinace“ očekávaných výsledků

2008-2009

4.

Zhodnotit celkový pokrok na evropské úrovni prostřednictvím:

sledování pokroku v členských státech a vývoje směrem k Evropské digitální knihovně s využitím kvantitativních i kvalitativních ukazatelů založených na údajích získaných na vnitrostátní a evropské úrovni

2007 a dále

předložení zprávy o pokroku v členských státech a o pokroku týkajícího se společného mnohojazyčného přístupového bodu, a zejména vyhodnocením míry úspěšnosti „pružné koordinace“

2008


(1)  Navrhovaný časový harmonogram pro činnosti a cíle představuje orientační rámec pro členské státy a Komisi, avšak nemá závaznou povahu.


Top