EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

/* KOM/2006/0680 konecném znení */

52006PC0680

Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003 /* KOM/2006/0680 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 8.11.2006

KOM(2006) 680 v konečném znění

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. Nařízením (ES) č. 234/2004 týkající se Libérie je prováděn zákaz poskytování některých služeb v souvislosti se zbraněmi a vojenským zařízením, zákaz dovozu kulatiny a užitkového dřeva a zákaz dovozu surových diamantů v souladu se společnými postoji 2006/31/SZBP a 2006/518/SZBP a rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003) a dalšími příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.

2. Rezolucí 1689(2006) ze dne 20. června 2006 Rada bezpečnosti OSN mimo jiné rozhodla pozastavit zákaz dovozu kulatiny a užitkového dřeva na dobu devadesáti dnů. Po uplynutí této lhůty Rada bezpečnosti rozhodne, zda by zákaz dovozu kulatiny a užitkového dřeva měl být znovu uložen.

3. Rada bezpečnosti tuto otázku přezkoumala dne 20. října 2006 a došla k závěru, že pro opětovné uložení zákazu dovozu kulatiny a užitkového dřeva neexistují důvody.

4. Vzhledem k těmto skutečnostem Komise navrhuje zrušit ta ustanovení nařízení (ES) č. 234/2004, která ukládala zákaz dovozu kulatiny a užitkového dřeva z Libérie.

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

kterým se mění nařízení (ES) č. 234/2004 o některých omezujících opatřeních vůči Libérii a o zrušení nařízení (ES) č. 1030/2003

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 této smlouvy,

s ohledem na společný postoj 2006/31/SZBP ze dne 23. ledna 2006, kterým se obnovují omezující opatření vůči Libérii[1] a společný postoj 2006/518/SZBP ze dne 24. července 2006, kterým se mění a obnovují některá omezující opatření vůči Libérii[2],

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům,

(1) Za účelem realizace opatření vůči Libérii uložených rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1521 (2003) zajišťoval společný postoj 2004/137/SZBP ze dne 10. února 2004 o omezujících opatřeních vůči Libérii[3] provádění opatření stanovených v rezoluci RB OSN 1521 (2003) týkajících se Libérie a zákazu poskytovat Libérii finanční pomoc související s vojenskými činnostmi. Společné postoje 2006/31/SZBP a 2006/518/SZBP potvrdily omezující opatření společného postoje 2004/137/SZBP na další období a stanovily určité změny v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN 1647(2005), 1683(2006) a 1689(2006).

(2) Nařízení Rady (ES) č. 234/2004[4] zakazuje poskytovat Libérii technickou a finanční pomoc související s vojenskými činnostmi, dovoz surových diamantů z Libérie a dovoz kulatiny a užitkového dřeva pocházejících z této země.

(3) Dne 20. června 2006 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 1689 (2006), ve které bylo mimo jiné rozhodnuto neobnovit zákaz dovozu kulatiny a užitkového dřeva pocházejících z Libérie, který byl uložen v odstavci 10 rezoluce RB OSN 1521 (2003) a jehož platnost po několikerém prodloužení skončila dne 20. června 2006. Rada bezpečnosti vyjádřila své rozhodnutí obnovit tento zákaz, pokud by Libérie ve lhůtě devadesáti dnů neschválila zákon o lesích navrhovaný výborem pro sledování lesnické reformy, který byl zřízen vládou Libérie.

(4) Rada bezpečnosti tuto záležitost přezkoumala dne 20. října 2006 a dospěla k závěru, že Libérie přijala nezbytný zákon o lesích. Rozhodla proto, že zákaz znovu neuloží.

(5) Ustanovení čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 234/2004, kterým se zakazuje do Společenství dovážet kulatinu a užitkové dřevo pocházející z Libérie, a jehož uplatňování bylo pozastaveno na dobu od 23. června 2006 do 18. září 2006, by mělo být se zpětnou působností ke dni 19. září 2006 zrušeno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 6 nařízení (ES) č. 234/2004 se zrušuje odstavec 2.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Použije se ode dne 19. září 2006.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne

Za Radu

předseda / předsedkyně

[1] Úř. věst. L 19, 24.1.2006, s. 38.

[2] Úř. věst. L 201, 25.7.2006, s. 36.

[3] Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 35. Společný postoj ve znění společného postoje 2004/902/SZBP (Úř. věst. L 379, 24.12.2004, s. 113).

[4] Úř. věst. L 40, 12.2.2004, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1126/2006 (Úř. věst. č. L 201, 25. 7. 2006, s. 1).

Top