EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0390

Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění

/* KOM/2006/0390 konecném znení - COD 2006/0127 */

52006PC0390
[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 14.07.2006

KOM(2006) 390 v konečném znění

2006/0127 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění

(předložený Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

SOUVISLOSTI NÁVRHU |

110 | Odůvodnění a cíle návrhu Cílem tohoto návrhu je zjednodušit a racionalizovat ustanovení směrnic Společenství týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, která stanoví povinnost členských států a Komise podávat zprávy o jejich praktickém provádění. V současné době je povinnost členských států vypracovat zprávu o praktickém provádění, která představuje jeden ze základů pro zprávu Komise, stanovena směrnicí Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci[1] a samostatnými směrnicemi ve smyslu čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice, tj.: směrnicí Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti[2], směrnicí Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci[3], směrnicí Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci[4], směrnicí Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance[5], směrnicí Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami[6], směrnicí Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích[7], směrnicí Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti[8], směrnicí Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň[9], směrnicí Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu[10], směrnicí Rady 92/104/EHS ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu[11], směrnicí Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech[12], směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci[13], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 99/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí[14], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi)[15], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem)[16], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)[17] a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů)[18]. Vypracování zpráv o praktickém provádění není stanoveno ve třech směrnicích v této oblasti, tj.: ve směrnici Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci[19], směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)[20] a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)[21]. Zprávu o provádění vyžaduje také směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru[22], 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel[23] a 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků[24]. Kromě toho stávající předpisy stanoví rozdílná období pro předkládání vnitrostátních zpráv o praktickém provádění Komisi (vždy po čtyřech nebo pěti letech). Tyto rozdíly budou odstraněny díky tomuto návrhu, jehož cílem je současně zlepšit a racionalizovat stávající rámec tím, že stanoví, aby byla vypracována jediná zpráva o praktickém provádění, která bude obsahovat všeobecnou část s obecnými zásadami a aspekty společnými pro všechny směrnice, doplněnou o zvláštní kapitoly zabývající se aspekty jednotlivých směrnic. V současném rámci se z důvodu časových rozdílů vyplývajících z ustanovení jednotlivých směrnic tato hodnocení provádějí prakticky neustále, což vede k nepřiměřeným administrativním nákladům. |

120 | Obecné souvislosti Velké množství směrnic Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví povinnost členských států předat v pravidelných intervalech Komisi zprávu o praktickém provádění ustanovení těchto směrnic, v níž uvedou stanoviska sociálních partnerů. Podle těchto ustanovení jsou vnitrostátní zprávy předávány Komisi v rozdílných časových obdobích, a to buď každých pět let (směrnice 89/391/EHS, 89/654/EHS, 89/655/EHS, 89/656/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS, 92/58/EHS, 92/85/EHS, 92/91/EHS, 92/104/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES, 99/92/ES, 2002/44/ES, 2003/10/ES a 2004/40/ES), nebo každé čtyři roky (směrnice 90/269/EHS, 90/270/EHS, 92/57/EHS a 93/103/EHS). Některé směrnice dále stanoví, že Komise pravidelně zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o provádění příslušných směrnic, v níž mimo jiné zohlední vnitrostátní zprávy. Ze zkušeností získaných během let uplatňování těchto ustanovení vyplývá, že existují nejen značné rozdíly v periodicitě zasílání vnitrostátních zpráv Komisi, ale také ve správních požadavcích, které celou záležitost komplikují a byrokratizují. Podávání pravidelných zpráv o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců představuje důležitý nástroj pro celkové zhodnocení, jež umožňuje posoudit účinnost přijatých opatření a jejich dopad na kvalitu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v Evropské unii. Ve svém sdělení „Přizpůsobit se změnám práce a společnosti: nová strategie Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na období 2002–2006“[25] Komise v kapitole 3.3.1 „Přizpůsobení právního a institucionálního rámce“ uvádí, že „úplný, soudržný a pevný právní rámec Společenství je nezbytným nástrojem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, v níž jsou normy a zásady nezbytné pro předcházení rizikům a ochranu zaměstnanců“ a že „hodlá i nadále v této oblasti postupovat vyrovnaným způsobem a opírat se přitom o dosažené zkušenosti při provádění právních předpisů, a to současně v několika směrech“, jakými mohou být mimo jiné zjednodušení a racionalizace stávajícího právního rámce, zejména „prostřednictvím vypracování jediné zprávy o provádění, namísto specifických zpráv stanovených jednotlivými směrnicemi“. Rada ve svém usnesení[26] o sdělení Komise týkajícím se nové strategie v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na období 2002–2006 bere na vědomí záměr Komise předložit legislativní návrhy zaměřené na racionalizaci zpráv o provádění směrnic Společenství a vyzývá Komisi, aby jí v rámci svého práva iniciativy předložila návrhy potřebné pro dosažení cílů stanovených v nové strategii, především za účelem racionalizace stávajícího právního rámce. Evropský parlament se ve svém usnesení[27] týkajícím se téhož sdělení Komise domnívá, že „návrh na kodifikaci a zjednodušení (spíše než deregulaci) současných právních předpisů Společenství je v souladu s rozsáhlým projektem, jehož cílem je celkově zjednodušit a zlepšit acquis communautaire, o němž se pojednává ve sdělení Komise nazvaném „Zjednodušení a zlepšení právního prostředí“[28] a v jejím akčním plánu[29], a „žádá, aby bezpečnost a ochrana zdraví jakožto oblast práva Společenství se zaměřením na občany představovaly prioritní část programu pro zjednodušení právních předpisů, který bude společně definován Radou, Komisí a Parlamentem.“ Parlament v tomto ohledu uvádí, že je kladen důraz na přezkum používání současných právních předpisů Společenství a na návrh týkající se jednotné zprávy o provádění zahrnující všechny uvedené směrnice. Ve své nedávné zprávě o podpoře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Evropský parlament podpořil návrh Komise, aby byly předkládány jednotné zprávy o praktickém provádění všech směrnic ve všech 25 členských státech. V souvislosti s iniciativou na zlepšení právních předpisů z června 2002 nazvanou „Zlepšení tvorby právních předpisů“ Komise v únoru 2003 navrhla strategii pro „aktualizaci a zjednodušení acquis communautaire“ s cílem zaručit takový soubor sekundárních právních předpisů Společenství, který bude jasný, srozumitelný, aktuální a bude sloužit zájmům občanů, hospodářských subjektů, veřejné správy atd. Pro dosažení tohoto cíle Komise využívá šesti postupů, jimiž jsou zjednodušení, konsolidace, kodifikace, zrušení, skončení platnosti a organizace a prezentace acquis communautaire. Na základě ukazatelů navržených ve sdělení z února 2003 Komise stanovila 19 strategických oblastí, mezi něž patří i bezpečnost a ochrana zdraví při práci, v nichž lze provést zjednodušení. Tato otázka byla rovněž obsažena v závěrech přijatých na zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve dnech 25. a 26. listopadu 2004 jako jedna z priorit při zjednodušení právních předpisů Společenství. Z analýzy vyplývá, že podávání informací stanovené v některých směrnicích týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví představuje pro členské státy nepřiměřenou zátěž, a uvádí se v ní, že možným řešením je snížení objemu požadovaných informací na minimum, jejich harmonizace a zasílání v podobě souhrnné zprávy pro všechna opatření. |

130 | Platné předpisy vztahující se na oblast návrhu Článek 3 tohoto návrhu obsahuje seznam platných ustanovení, která budou tímto návrhem zrušena. Jedná se o závěrečná ustanovení uvedených směrnic, v nichž se hovoří o zprávách o praktickém provádění směrnic. Všechna tato ustanovení tedy budou tímto návrhem zrušena. Tento návrh však zachovává prostřednictvím vložení článku 17a do směrnice 89/391/EHS a článku týkajícího se zprávy o provádění do směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES povinnost členských států vypracovat a předložit zprávu o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví; současně zavádí jednotný interval zasílání těchto zpráv v délce pěti let a jedinou zprávu, čímž celý postup racionalizuje. Tento návrh rozšiřuje tuto povinnost i na směrnice, které vypracování zprávy o provádění nevyžadují, tj. na směrnice 83/477/EHS, 2000/54/ES a 2004/37/ES. Návrh dále stanoví, že strukturu této zprávy vytvoří Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. |

140 | Soulad s ostatními politikami a cíli Unie Tento návrh je v souladu s cíli ostatních politik Evropské unie, zejména pokud jde o zlepšení právního rámce v zájmu zvýšení konkurenceschopnosti podniků. Tento návrh totiž umožní díky zavedení jednotné zprávy lépe vyhodnotit účinky předpisů Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o omezení pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tím i lépe odhadnout hospodářský přínos, který z toho plyne pro podniky a společnost obecně. |

KONZULTACE ZÚčASTNěNÝCH STRAN A POSOUZENÍ DOPADů |

Konzultace zúčastněných stran |

211 | Metody konzultací, hlavní cílová odvětví a obecný profil respondentů Komise v souladu s článkem 138 Smlouvy o ES konzultovala ve dvou fázích organizace zastupující sociální partnery na evropské úrovni, uvedené v příloze 5 sdělení Komise „Partnerství pro změny v rozšířené Evropě – Zvýšení příspěvku evropského sociálního dialogu“[30]. V souladu s rozhodnutím Rady ze dne 22. července 2003, kterým se zřizuje Poradní výbor pro bezpečnost a zdraví při práci, byl rovněž konzultován Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jehož stanovisko bylo příznivé. |

212 | Shrnutí odpovědí a způsob, jakým byly vzaty v úvahu Všichni sociální partneři zdůraznili význam, jaký přikládají iniciativě, jejímž cílem je zjednodušit a racionalizovat ustanovení směrnic Společenství, které ukládají povinnosti v oblasti podávání zpráv o praktickém provádění. Byly zohledněny jejich návrhy na zavedení jednotné doby pro předkládání zpráv vždy po pěti letech a rozšíření této iniciativy na všechny stávající směrnice v dané oblasti. Zástupci sociálních partnerů 25 členských států v poradním výboru potvrdili postoj, vyjádřený již sociálními partnery na evropské úrovni během konzultace podle článku 138 Smlouvy. Zástupci vlád v tomtéž výboru rovněž vyjádřili svou podporu iniciativě, která povede ke zmírnění administrativní zátěže vyplývající z vypracovávání mnoha zpráv. |

Sběr a využití výsledků odborných konzultací |

229 | Nebylo třeba využít externích odborných konzultací. |

230 | Posouzení dopadů Možnost 1: V tomto stadiu nepodnikat žádné kroky. Tato možnost by znamenala zachování právního rámce, který zahrnuje četné povinnosti (vyplývající z jednotlivých směrnic) předkládat Komisi zprávu v rozdílných okamžicích. Tato situace způsobuje, že vnitrostátní správní orgány a sociální partneři na vnitrostátní úrovni jsou povinni provádět neustálé hodnocení, jež však nemá skutečný přínos. Možnost 2: Změna právního rámce za účelem sjednocení jednotlivých povinností podávat zprávu v jedinou povinnost umožňuje současně získat celkové hodnocení v pravidelných intervalech a zjednodušit provádění hodnocení ze strany vnitrostátních správních orgánů a sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni, jakož i dosáhnout podstatného snížení nákladů. Navrhovaná změna se dotýká pouze povinností členských států podávat Komisi zprávu o praktickém provádění směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Neukládá podnikům nové povinnosti. Tento návrh umožní lépe vyhodnotit prostřednictvím jediné zprávy účinky předpisů Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o omezení pracovních úrazů a nemocí z povolání, a tím i lépe odhadnout hospodářský přínos, který z toho plyne pro podniky a společnost obecně. Tento návrh nebyl vzhledem ke své povaze předmětem posouzení dopadů. V příloze tohoto návrhu je uveden vyplněný finanční výkaz. |

PRÁVNÍ STRÁNKA NÁVRHU |

305 | Shrnutí navrhovaných opatření Ve směrnici 89/391/EHS se vkládá nový článek 17a nazvaný „Zprávy o provádění“, který stanoví, že členské státy předají Komisi každých pět let jednotnou zprávu o praktickém provádění směrnice 89/391/EHS a jejích samostatných směrnic a uvedou v ní stanoviska sociálních partnerů. Zavádějí se ustanovení týkající se obsahu a postupu pro vypracování a zasílání zpráv a rovněž celkového hodnocení prováděného Komisí. Tato ustanovení umožní mimo jiné zahrnout do této zprávy o provádění jakoukoli budoucí samostatnou směrnici ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS. Článkem 2 se vkládá nový článek o zprávě o provádění do směrnic, které nejsou samostatnými směrnicemi ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, tj. do směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES, podle něhož členské státy předají Komisi své zprávy o provádění ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1 směrnice 89/391/EHS, jež bude rovněž základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4. Článek 3 tohoto návrhu zrušuje platná ustanovení směrnic, která se týkají zpráv o provádění. |

310 | Právní základ Ustanovení čl. 137 odst. 2 Smlouvy o ES. |

320 | Zásada subsidiarity Zásada subsidiarity se použije, pokud se návrh dotýká oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, která nespadá do výlučné pravomoci Společenství. |

Cíle návrhu nemohou být uspokojivě dosaženy na úrovni členských států z těchto důvodů: |

323 | Změnu a zrušení ustanovení směrnic nelze provést na vnitrostátní úrovni. |

Cílů návrhu může být lépe dosaženo na úrovni Společenství z těchto důvodů: |

324 | Tento návrh mění platný právní akt Společenství a zrušuje některá ustanovení více směrnic v dané oblasti, což nelze provést na úrovni samotných členských států. Na druhé straně se jedná o harmonizaci a racionalizaci postupu pro vypracování a zasílání jak vnitrostátních zpráv o praktickém provádění směrnic, tak zprávy Komise. |

325 | Návrh povede ke zlepšení systému hodnocení směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. |

326 | Umožní podstatně snížit administrativní zátěž vyplývající z četných povinností, které stanovují jednotlivé směrnice. |

327 | Zásada subsidiarity je dodržena, neboť návrh mění již existující předpisy Společenství za účelem zlepšení a zjednodušení jejich používání. |

Návrh je tedy v souladu se zásadou subsidiarity. |

Zásada proporcionality Návrh je v souladu se zásadou proporcionality z níže uvedených důvodů. |

331 | Návrh nepřekročí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle, kterým je zjednodušit a racionalizovat stávající právní rámec pro vypracování jednotné zprávy o praktickém provádění. |

332 | Lze předpokládat, že administrativní zátěž Komise, vnitrostátních orgánů a sociálních partnerů bude značně snížena. |

Volba nástrojů |

341 | Navrhovaný nástroj: směrnice. |

342 | Jiné nástroje by nebyly přiměřené z těchto důvodů: Jelikož je cílem změnit směrnici a zrušit ustanovení více směrnic, je jediným přiměřeným prostředkem přijetí směrnice. |

ROZPOčTOVÉ DůSLEDKY |

409 | Návrh nemá dopad na rozpočet Společenství. |

DALšÍ INFORMACE |

510 | Zjednodušení |

511 | Návrh přináší zjednodušení legislativního rámce, zjednodušení správních postupů platných pro orgány veřejné moci (vnitrostátní nebo evropské), zjednodušení správních postupů platných pro subjekty a soukromé osoby. |

512 | V současné době vyžaduje většina směrnic v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, aby členské státy vypracovávaly a předkládaly Komisi, v různých časových intervalech, vnitrostátní zprávy o praktickém provádění s uvedením stanovisek sociálních partnerů, a aby Komise vypracovávala svou vlastní zprávu o provádění směrnic. Tento návrh tuto činnost zjednodušuje a racionalizuje tím, že zavádí jednotnou dobu pro předávání vnitrostátních zpráv Komisi a pouze jedinou zprávu o praktickém provádění obsahující všeobecnou část a zvláštní kapitoly o aspektech jednotlivých směrnic. |

513 | Vnitrostátní orgány tak budou vypracovávat a zasílat každých pět let pouze jedinou zprávu o provádění směrnic. Také povinnosti Komise budou značně zjednodušeny, neboť každých pět let obdrží a bude zpracovávat jedinou zprávu od každého členského státu, namísto více zpráv, které každý z nich zasílal. |

514 | Povinnosti sociálních partnerů budou rovněž zjednodušeny, neboť budou přispívat jedinou zprávou o provádění předkládanou každých pět let. |

516 | Návrh je součástí programu Komise pro aktualizaci a zjednodušení acquis communautaire. |

520 | Zrušení platných právních předpisů Přijetí tohoto návrhu povede ke zrušení některých právních předpisů. |

560 | Evropský hospodářský prostor Tato předloha právního aktu spadá do oblasti, které se týká Dohoda o EHP, a je tedy třeba ji vztáhnout na Evropský hospodářský prostor. |

570 | Podrobné vysvětlení návrhu po kapitolách či článcích Tento návrh zjednodušuje jak povinnosti členských států podávat zprávu o praktickém provádění směrnic, tak povinnost Komise vypracovat zprávu založenou na vnitrostátních zprávách v tom smyslu, že zavádí jednotnou dobu pro vypracovávání a zasílání zpráv Komisi a pouze jedinou zprávu o praktickém provádění obsahující všeobecnou část a zvláštní kapitoly týkající se každé příslušné směrnice (článek 1 a 2). Článek 1 tohoto návrhu doplňuje do směrnice 89/391/EHS nový článek 17a. Ten stanoví, že členské státy předají Komisi jednotnou zprávu o praktickém provádění uvedené směrnice a samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS (čl. 17a odst. 1 směrnice 89/391/EHS). V zájmu zajištění soudržnosti a lepšího využití vnitrostátních zpráv tento návrh rovněž v článku 1 (čl. 17a odst. 2 směrnice 89/391/EHS) stanoví, že strukturu zprávy určí Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato struktura, spolu s dotazníkem uvádějícím podrobnosti o obsahu, bude zaslána členským státům šest měsíců před koncem období, na které se zpráva vztahuje. Členské státy zašlou své zprávy Komisi do devíti měsíců po skončení pětiletého období, na které se zprávy vztahují (viz článek 1 návrhu – čl. 17a odst. 3 směrnice 89/391/EHS). Návrh dále v článku 1 (čl. 17a odst. 4 směrnice 89/391/EHS) stanoví, že Komise na základě vnitrostátních zpráv provede celkové zhodnocení provádění příslušných směrnic a jeho vývoje a seznámí ostatní orgány s výsledky tohoto hodnocení a v případě potřeby s každou iniciativou, kterou bude třeba podniknout. Článkem 2 se vkládá nový článek o zprávě o provádění do směrnic, které nejsou samostatnými směrnicemi ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, tj. do směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES, podle něhož členské státy předají Komisi své zprávy o provádění ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1 až 3 směrnice 89/391/EHS, jež bude rovněž základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4. Článek 3 návrhu zrušuje ustanovení uvedených směrnic, která se týkají zpráv o praktickém provádění. Návrh stanoví, že členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s novými předpisy (článek 4). Toto dosažení souladu nutně nepředpokládá přijetí právních nebo správních předpisů na úrovni členských států. |

F-11835 |

1. 2006/0127 (COD)

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění (Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 137 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[31], vypracovaný po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru[32], přijaté po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko Výboru regionů[33],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy[34],

vzhledem k těmto důvodům:

2. Povinnost členských států podávat zprávu o praktickém provádění, která představuje jeden ze základů pro zprávu Komise, je stanovena směrnicí Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci[35] a samostatnými směrnicemi ve smyslu čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice, tj.: směrnicí Rady 89/654/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti[36], směrnicí Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci[37], směrnicí Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci[38], směrnicí Rady 90/269/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance[39], směrnicí Rady 90/270/EHS ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se zobrazovacími jednotkami[40], směrnicí Rady 92/57/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích[41], směrnicí Rady 92/58/EHS ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na pracovišti[42], směrnicí Rady 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň[43], směrnicí Rady 92/91/EHS ze dne 3. listopadu 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu[44], směrnicí Rady 92/104/EHS ze dne 3. prosince 1992 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu[45], směrnicí Rady 93/103/ES ze dne 23. listopadu 1993 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rybářských plavidlech[46], směrnicí Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci[47], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 99/92/ES ze dne 16. prosince 1999 o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí[48], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/44/ES ze dne 25. června 2002 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi)[49], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/10/ES ze dne 6. února 2003 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem)[50], směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli)[51] a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/25/ES ze dne 5. dubna 2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým zářením z umělých zdrojů)[52].

3. Zprávu o provádění vyžaduje také směrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991, kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru[53], směrnice 92/29/EHS ze dne 31. března 1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních předpisech pro zlepšení lékařské péče na palubách plavidel[54] a směrnice 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků[55].

4. Ustanovení o podávání zpráv obsažená v samostatných směrnicích ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS a ve směrnicích 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES jsou nesourodá, jak pokud jde o období pro jejich podávání, tak o jejich obsah.

5. Povinnost členských států vypracovat zprávu o praktickém provádění a povinnost Komise vypracovat na jejich základě další zprávu představují důležitý prvek legislativního cyklu a umožňují provést shrnutí a zhodnocení jednotlivých aspektů praktického provádění ustanovení směrnic; proto je třeba rozšířit tuto povinnost i na směrnice, které podávání zpráv nevyžadují, tj. na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/54/ES ze dne 18. září 2000 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům při práci (sedmá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)[56], směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)[57] a směrnici Rady 83/477/EHS ze dne 19. září 1983 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci[58].

6. Je tedy třeba sjednotit ustanovení směrnice 89/391/EHS, samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 uvedené směrnice a směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES.

7. Sdělení Komise „Přizpůsobit se změnám práce a společnosti: nová strategie Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na období 2002–2006“[59] stanoví vypracování legislativních návrhů na zjednodušení a racionalizaci zpráv o provádění; tato oblast byla rovněž označena za jednu z priorit zjednodušení právních předpisů Společenství v souvislosti s prací, která má být zahájena v rámci iniciativy na zlepšení právních předpisů.

8. Je třeba zjednodušit proces předávání zpráv a sjednotit období, za něž budou Komisi podávány vnitrostátní zprávy o praktickém provádění, a zavést jednotnou zprávu o praktickém provádění, která bude obsahovat všeobecnou část vztahující se na všechny směrnice a zvláštní kapitoly o aspektech jednotlivých směrnic. Tato ustanovení a především vložení nového článku 17a do směrnice 89/391/EHS dále umožní vztáhnout tyto zprávy o provádění na samostatné směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, které nestanoví podávání zpráv, tj. na směrnice 2000/54/ES a 2004/37/ES, a na všechny budoucí samostatné směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS.

9. Je třeba stanovit, že členské státy předloží tyto zprávy Komisi vždy po pěti letech; pro účely lepšího využití musí mít zprávy jednotnou strukturu; tyto zprávy budou sestaveny na základě dotazníku vypracovaného Komisí po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

10. Komise v souladu s čl. 138 odst. 2 Smlouvy konzultovala se sociálními partnery na úrovni Společenství možnosti zaměření akce Společenství v této oblasti.

11. Komise po této konzultaci usoudila, že akce Společenství v této oblasti je účelná, a znovu konzultovala se sociálními partnery na úrovni Společenství obsah zamýšleného návrhu v souladu s čl. 138 odst. 3 Smlouvy.

12. Po této druhé fázi projednávání sociální partneři Komisi nesdělili, zda zamýšlejí zahájit postup, který by mohl vést k uzavření dohody podle čl. 138 odst. 4 Smlouvy.

13. Nezbytná opatření, která mají členské státy přijmout, nemusí spočívat v přijetí právních nebo správních předpisů, neboť vypracování zpráv o provádění směrnic Společenství nevyžaduje přijetí takových předpisů na úrovni členských států,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1 – Změna směrnice 89/391/EHS

Ve směrnici 89/391/EHS se vkládá nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a – Zprávy o provádění

1. Každých pět let členské státy předají Komisi jednotnou zprávu o praktickém provádění této směrnice a samostatných směrnic ve smyslu čl. 16 odst. 1 a uvedou stanoviska sociálních partnerů.

2. Strukturu zprávy určí Komise ve spolupráci s Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zpráva obsahuje všeobecnou část týkající se ustanovení této směrnice a zvláštní kapitoly týkající se aspektů provádění směrnic uvedených v odstavci 1.

3. Komise zašle členským státům strukturu zprávy spolu s dotazníkem uvádějícím podrobnosti o obsahu šest měsíců před koncem období, na které se zpráva vztahuje. Tato zpráva se Komisi zašle do devíti měsíců po skončení pětiletého období, na které se vztahuje.

4. Na základě těchto zpráv Komise provede celkové zhodnocení provádění příslušných směrnic a jeho vývoje, zejména se zřetelem na výzkum a nové vědecké poznatky v jednotlivých oblastech. Komise pravidelně seznamuje Evropský parlament, Radu, Hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s výsledky tohoto hodnocení a v případě potřeby s každou iniciativou, jejímž cílem je zlepšení fungování právního rámce.

5. První zpráva se vztahuje na období od roku 2007 do roku 2012 včetně.“

Článek 2 – Změny směrnic 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES

1. Ve směrnici 83/477/EHS se vkládá nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a – Zpráva o provádění

Každých pět let členské státy předají Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4.“

2. Ve směrnici 91/383/EHS se vkládá nový článek 10a, který zní:

„Článek 10a – Zpráva o provádění

Každých pět let členské státy předají Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4.“

3. Ve směrnici 92/29/EHS se vkládá nový článek 9a, který zní:

„Článek 9a – Zpráva o provádění

Každých pět let členské státy předají Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4.“

4. Ve směrnici 94/33/ES se vkládá nový článek 17a, který zní:

„Článek 17a – Zpráva o provádění

Každých pět let členské státy předají Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice ve formě zvláštní kapitoly jednotné zprávy stanovené v čl. 17a odst. 1, 2 a 3 směrnice 89/391/EHS, která je základem pro hodnocení prováděné Komisí v souladu s čl. 17a odst. 4.“

Článek 3 – Zrušení

S účinkem od [uvést datum podle článku 4] se zrušují tato ustanovení:

1) čl. 18 odst. 3 a 4 směrnice 89/391/EHS;

2) čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 89/654/EHS;

3) čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 89/655/EHS;

4) čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 89/656/EHS;

5) čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 90/269/EHS;

6) čl. 11 odst. 3 a 4 směrnice 90/270/EHS;

7) čl. 10 odst. 3 a 4 směrnice 91/383/EHS;

8) čl. 9 odst. 3 a 4 směrnice 92/29/EHS;

9) čl. 14 odst. 4 a 5 směrnice 92/57/EHS;

10) čl. 11 odst. 4 a 5 směrnice 92/58/EHS;

11) čl. 14 odst. 4, 5 a 6 směrnice 92/85/EHS;

12) čl. 12 odst. 4 směrnice 92/91/EHS;

13) čl. 13 odst. 4 směrnice 92/104/EHS;

14) čl. 13 odst. 3 a 4 směrnice 93/103/ES;

15) čl. 17 odst. 4 a 5 směrnice 94/33/ES;

16) článek 15 směrnice 98/24/ES;

17) čl. 13 odst. 3 směrnice 1999/92/ES;

18) článek 13 směrnice 2002/44/ES;

19) článek 16 směrnice 2003/10/ES;

20) článek 12 směrnice 2004/40/ES;

21) článek 12 směrnice 2006/25/ES.

Článek 4 – Provádění

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do .

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5 – Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost […] dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie .

Článek 6 – Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne […].

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda

LEGISLATIVNÍ FINANČNÍ VÝKAZ

NÁZEV NÁVRHU:

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém provádění.

RÁMEC ABM / ABB

Oblast politiky a související aktivity, kterých se návrh týká:

Zaměstnanost a sociální věci – Organizace práce a pracovní podmínky – Modernizace pracovního práva a pracovních vztahů, včetně bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví zaměstnanců.

ROZPOČTOVÉ LINIE

Rozpočtové linie (provozní linie a související linie na technickou a administrativní pomoc) (ex – linie B.A) včetně okruhů:

Nepoužije se

Doba trvání akce a finančního dopadu:

Nepoužije se – bez finančního dopadu

Rozpoč t ové charakteristiky (v případě potřeby doplňte řádky) : nepoužije se

Rozpočtová linie | Druh výdajů | Nové | Příspěvek ESVO | Příspěvky od kandidátských zemí | Okruh ve finančním výhledu |

Pov./ Nepov. | Rozl.[60]/Nerozl.[61] | ANO/ NE | ANO/ NE | ANO/ NE | č. […] |

Pov./ Nepov. | Rozl./ Nerozl. | ANO/ NE | ANO/ NE | ANO/ NE | č. […] |

SHRNUTÍ ZDROJŮ

Finanční zdroje

Shrnutí položek závazků (PZ) a položek plateb (PP)

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Druh výdajů | Oddíl č. | Rok n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n + 5 a násl. | Celkem |

Provozní výdaje[62] |

Položky závazků (PZ) | 8.1 | a | 0 |

Položky plateb (PP) | b | 0 |

Administrativní výdaje jako součást referenční částky[63] |

Technická a administrativní pomoc (NP) | 8.2.4 | c | 0 |

CELKOVÁ REFERENČNÍ ČÁSTKA |

Položky závazků | a+c |

Položky plateb | b+c |

Administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky[64] |

Lidské zdroje a související výdaje (NP) | 8.2.5 | d | 0 | 0 |

Administrativní náklady, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů, nezahrnuté do referenční částky (NP) | 8.2.6 | e |

Celkové orientační finanční náklady zásahu

PZ CELKEM včetně nákladů na lidské zdroje | a+c+d+e |

PP CELKEM včetně nákladů na lidské zdroje | b+c+d+e |

Spoluúčast

Pokud financování návrhu předpokládá spoluúčast členského státu či jiných subjektů (uveďte, o které se jedná), je třeba v níže uvedené tabulce vyplnit odhadovanou výši finanční spoluúčasti (pokud se předpokládá finanční spoluúčast jiných subjektů, lze doplnit další řádky):

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Spolufinancující subjekt | Rok n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 a násl. | Celkem |

…………………… | f |

PZ CELKEM včetně spolufinancování | a+c+d+e+f |

Soulad s finančním plánem

X Návrh je v souladu se stávajícím finančním plánem

( Návrh si vyžádá změnu plánu a úpravu příslušného okruhu finančního výhledu

( Návrh může vyžadovat použití ustanovení interinstitucionální dohody[65] (tj. nástroje pro flexibilitu nebo revizi finančního výhledu)

Finanční dopady na straně příjmů

X Návrh nemá žádné finanční dopady na příjmy

( Návrh má finanční dopady na příjmy s následujícím účinkem:

Pozn.: Veškeré podrobnosti a poznámky ke způsobu výpočtu účinku na příjmy je třeba uvést v samostatné příloze.

v milionech EUR (zaokrouhleno na 1 desetinné místo)

Před akcí [Rok n-1] | Situace po akci |

Celkový objem lidských zdrojů | 1A na 60 dnů 1C na 60 dnů | 1A na 120 dnů 1C na 120 dnů | 1A na 120 dnů 1C na 120 dnů |

CHARAKTERISTIKY A CÍLE

Podrobné souvislosti návrhu jsou vyžadovány v důvodové zprávě. Tato část legislativního finančního výkazu by měla obsahovat následující doplňující informace:

Potřeba, která má být uspokojena v krátkodobém nebo dlouhodobém horizontu

Uspokojení této potřeby by mělo vést ke zjednodušení a racionalizaci stávajícího právního rámce.

Přidaná hodnota zásahu ze strany Společenství, provázanost návrhu s dalšími finančními nástroji a možná synergie

Zásah je třeba provést na úrovni Společenství, neboť se týká změny stávající směrnice a zrušení ustanovení více směrnic.

Cíle, očekávané výsledky a související ukazatele návrhu v kontextu rámce ABM

Zjednodušení a racionalizace stávajícího právního rámce

Způsob realizace (orientační)

Uveďte způsob[67] provádění akce.

X Centralizované řízení

X přímo ze strany Komise

( nepřímo na základě pověření pro:

( výkonné agentury

( subjekty, které Společenství zřídila, uvedené v článku 185 finančního nařízení

( vnitrostátní veřejné subjekty / subjekty pověřené veřejnou službou

( Sdílené nebo decentralizované řízení

( spolu s členskými státy

( spolu s třetími zeměmi

( Společné řízení s mezinárodními organizacemi (uveďte s kterými)

Příslušné poznámky:

MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ

Monitorovací systém

Monitorování zasílání vnitrostátních zpráv Komisi.

Hodnocení

Hodnocení předem (ex-ante)

Nestanoveno

Opatření přijatá po průběžném / následném hodnocení (ex-post) (na základě podobných zkušeností z minulosti)

Z předchozí zkušenosti vyplývá potřeba zjednodušit a racionalizovat stávající právní rámec.

Podmínky a periodicita budoucího hodnocení

Příští hodnocení se uskuteční v roce 2012, na konci prvního období pro zaslání zpráv o provádění.

OPATŘENÍ PROTI PODVODŮM

Nepoužije se

PODROBNOSTI O ZDROJÍCH

CÍLE NÁVRHU Z HLEDISKA JEJICH FINANčNÍ NÁROčNOSTI

Položky závazků v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 |

Úředníci nebo dočasní zaměstnanci[69] (XX 01 01) | A*/AD | 1A na 60 dnů | 1A na 120 dnů | 1A na 360 dnů |

B*, C*/AST | 1C na 60 dnů | 1C na 120 dnů | 1C na 360 dnů |

Zaměstnanci financovaní[70] podle čl. XX 01 02 |

Ostatní zaměstnanci financovaní[71] podle čl. XX 01 04/05 |

CELKEM |

Popis úkolů, které vyplývají z akce

Rok n: příprava, konzultace a schválení struktury vnitrostátních zpráv.

Rok n+4 a/nebo rok n+5: kontrola zpráv zaslaných ze strany 25 členských států, jejich analýza a vypracování zprávy Komise.

Původ lidských zdrojů (statutární pracovní místa)

Tato práce bude zajištěna ze stávajících zdrojů.

(V případě více zdrojů uveďte vždy počet pracovních míst podle původu)

( Pracovní místa vyčleněná v současnosti na řízení programu, který má být nahrazen nebo prodloužen

( Pracovní místa předběžně vyčleněná v rámci procesu RSP/PNR na rok n

( Pracovní místa, o něž je třeba požádat v příštím procesu RSP/PNR

( Pracovní místa, jež mají být obsazena převedením stávajících zdrojů v rámci řídícího útvaru (interní přeobsazování)

( Pracovní místa požadovaná pro rok n, avšak neplánovaná v procesu RSP/PNR dotyčného roku

Další administrativní výdaje zahrnuté v referenční částce (XX 01 04/05 – Výdaje na správu a řízení)

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Rozpočtová linie (číslo a okruh) | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 a násl. | CELKEM |

1. Technická a administrativní pomoc (včetně souvisejících personálních nákladů) |

Výkonné agentury[72] | 0 |

Další technická a administrativní pomoc | 0 |

- interní (intra muros) |

- externí (extra muros) |

Technická a administrativní pomoc celkem | 0 |

Finanční náklady na lidské zdroje a související náklady nezahrnuté do referenční částky

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Druh lidských zdrojů | Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 a násl. |

Úředníci nebo dočasní zaměstnanci (XX 01 01) | 0 |

Zaměstnanci financovaní podle čl. XX 01 02 (pomocní pracovníci, přidělení národní odborníci, smluvní zaměstnanci atd.) (upřesněte rozpočtovou linii) | 0 |

Náklady na lidské zdroje a související náklady celkem (NEZAHRNUTÉ do referenční částky) | 0 |

Výpočet – Úředníci a dočasní zaměstnanci

Případně by měl být uveden odkaz na bod 8.2.1

Výpočet – Zaměstnanci financovaní podle článku XX 01 02

Případně by měl být uveden odkaz na bod 8.2.1

Další administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky

v milionech EUR (zaokrouhleno na 3 desetinná místa)

Rok n | Rok n+1 | Rok n+2 | Rok n+3 | Rok n+4 | Rok n+5 a násl. | CELKEM |

XX 01 02 11 01 – Služební cesty |

XX 01 02 11 02 – Schůze a konference |

XX 01 02 11 03 – Výbory[73] |

XX 01 02 11 04 – Studie a konzultace |

XX 01 02 11 05 – Informační systémy |

2. Ostatní výdaje na řízení celkem (XX 01 02 11) |

3. Ostatní výdaje administrativního charakteru (upřesněte i s odkazem na rozpočtovou linii) 04.0301.00.00 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |

Administrativní výdaje celkem, kromě nákladů na lidské zdroje a souvisejících nákladů (NEZAHRNUTÉ do referenční částky) | 0,06 |

Výpočet - Další administrativní výdaje nezahrnuté do referenční částky

[1] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[2] Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 1.

[3] Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 13.

[4] Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18.

[5] Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9.

[6] Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 14.

[7] Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6.

[8] Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23.

[9] Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.

[10] Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9.

[11] Úř. věst. L 404, 31.12.1992, s. 10.

[12] Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 1.

[13] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

[14] Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 57.

[15] Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13.

[16] Úř. věst. L 42, 15.2.2003, s. 38.

[17] Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

[18] Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38.

[19] Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 25.

[20] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

[21] Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 23.

[22] Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.

[23] Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19.

[24] Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12.

[25] KOM(2002) 118 v konečném znění ze dne 11. března 2002.

[26] Úř. věst. C 161 ze dne 5. července 2002.

[27] PE 323.680.

[28] KOM(2001) 726 ze dne 5. prosince 2001.

[29] KOM(2002) 278 ze dne 6. června 2002.

[30] KOM(2004) 557 v konečném znění ze dne 12. srpna 2004.

[31] Úř. věst. C […], […], s. […].

[32] Úř. věst. C […], […], s. […].

[33] Úř. věst. C […], […], s. […].

[34] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne […] (Úř. věst. C), společný postoj Rady ze dne […] a postoj Evropského parlamentu ze dne […].

[35] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

[36] Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 1.

[37] Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 13.

[38] Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18.

[39] Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 9.

[40] Úř. věst. L 156, 21.6.1990, s. 14.

[41] Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 6.

[42] Úř. věst. L 245, 26.8.1992, s. 23.

[43] Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 1.

[44] Úř. věst. L 348, 28.11.1992, s. 9.

[45] Úř. věst. L 404, 31.12.1992, s. 10.

[46] Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 1.

[47] Úř. věst. L 131, 5.5.1998, s. 11.

[48] Úř. věst. L 23, 28.1.2000, s. 57.

[49] Úř. věst. L 177, 6.7.2002, s. 13.

[50] Úř. věst. L 42, 15.2.2003, s. 38.

[51] Úř. věst. L 159, 30.4.2004, s. 1.

[52] Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 38.

[53] Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19.

[54] Úř. věst. L 113, 30.4.1992, s. 19.

[55] Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 12.

[56] Úř. věst. L 262, 17.10.2000, s. 21.

[57] Úř. věst. L 229, 29.6.2004, s. 23.

[58] Úř. věst. L 263, 24.9.1983, s. 25.

[59] KOM(2002) 118 v konečném znění.

[60] Rozlišené položky, dále jen „RP“.

[61] Nerozlišené položky, dále jen „NP“.

[62] Výdaje, které nespadají pod kapitolu xx 01 příslušné hlavy xx.

[63] Výdaje v rámci článku xx 01 04 hlavy xx.

[64] Výdaje v rámci kapitoly xx 01 kromě článků xx 01 04 nebo xx 01 05.

[65] Viz body 19 a 24 interinstitucionální dohody.

[66] V případě potřeby, např. potrvá-li akce déle než 6 let, je třeba doplnit další sloupce.

[67] Zvolíte-li více než jeden způsob, uveďte další podrobnosti v části „příslušné poznámky“ tohoto bodu.

[68] Jak je popsáno v bodě 5.3.

[69] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty do referenční částky.

[70] Tyto náklady NEJSOU zahrnuty do referenční částky.

[71] Tyto náklady jsou zahrnuty do referenční částky.

[72] Je třeba uvést odkaz na konkrétní legislativní finanční výkaz dotyčných výkonných agentur.

[73] Uveďte přesně druh výboru a skupinu, do níž náleží.

Top