EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0097

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (předložený Komisí)

/* KOM/2006/0097 konecném znení - CNS 2006/0029 */

52006PC0097

Návrh nařízení Rady o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (předložený Komisí) /* KOM/2006/0097 konecném znení - CNS 2006/0029 */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 6.3.2006

KOM(2006) 97 v konečném znění

2006/0029 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu

(předložen ý Komisí)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Podle závěrů Rady týkajících se dohod o partnerství v odvětví rybolovu z července 2004 Společenství znovu jedná o všech stávajících rámcových dohodách za účelem jejich nahrazení tímto novým rámcem.

Nová dohoda mezi Společenstvím a Seychely v odvětví rybolovu byla parafována v březnu roku 2005. Obě strany se tak dohodly na nové rámcové dohodě a protokolu o rybolovu.

Nová dohoda o partnerství v odvětví rybolovu a nový protokol stanoví hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem zaručit zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů, jakož i partnerství mezi podniky zaměřené na rozvoj hospodářských činností ve společném zájmu v odvětví rybolovu a souvisejících činností.

Obě strany se dohodly, že svým příslušným orgánům navrhnou, aby stávající rámcová dohoda byla nahrazena novou dohodou o partnerství a novým protokolem o rybolovu (protokol by měl být přijat samostatně).

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tato nová dohoda podpoří zodpovědné a udržitelné využívání rybolovných zdrojů jak ve prospěch Společenství, tak ve prospěch Seychelské republiky.

Na tomto základě Komise navrhuje, aby Rada přijala nařízení o uzavření této nové dohody o partnerství mezi ES a Seychely v odvětví rybolovu.

2006/0029 (CNS)

Návrh

NAŘÍZENÍ RADY

o uzavření Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 ve spojení s čl. 300 odst. 2 a odst. 3 prvním pododstavcem této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise[1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu[2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením Rady (EHS) č. 1708/87 Společenství schválilo dohodu se Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel[3]. Obě strany zahájily jednání, aby ji v souladu s ustanoveními této dohody nahradily dohodou o partnerství v odvětví rybolovu.

(2) Výsledkem těchto jednání bylo parafování dohody o partnerství v odvětví rybolovu v březnu 2005.

(3) Uvedená dohoda stanoví posílení hospodářské, finanční, technické a vědecké spolupráci v odvětví rybolovu s cílem zaručit zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů, jakož i partnerství mezi podniky zaměřenými na rozvoj hospodářských činností ve společném zájmu v odvětví rybolovu a s ním spojených činností.

(4) Uvedená dohoda by měla být schválena.

(5) Nařízení (EHS) č. 1708/87 po vstupu v platnost nové dohody pozbyde účinku a z důvodů jasnosti je proto třeba ho zrušit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu (dále jen „dohoda“) se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto nařízení.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osoby zmocněné podepsat dohodu zavazující Evropské společenství.

Článek 3

Nařízení (EHS) č. 1708/87 se zrušuje.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne […].

Za Radu

předseda/předsedkyně

Dohoda o partnerství mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou v odvětví rybolovu

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“, a

Seychelská republika, dále jen „Seychely“, dále jen „strany“,

VZHLEDEM k úzké spolupráci mezi Společenstvím a Seychely, zejména v rámci dohody z Cotonou, a k jejich společnému přání tyto vztahy posílit,

S OHLEDEM na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

UVĚDOMUJÍCE SI důležitost principů stanovených kodexem chování pro zodpovědný rybolov, který byl přijat na konferenci organizace FAO v roce 1995;

ROZHODNUTY spolupracovat ve společném zájmu a podpořit zavedení zodpovědného rybolovu s cílem zaručit dlouhodobé zachování a udržitelné využívání živých mořských zdrojů;

PŘESVĚDČENY, že taková spolupráce musí mít formu iniciativ a opatření, která ať přijímána společně či každou stranou samostatně, se doplňují, jsou v souladu s politikou a zaručují součinnost společného úsilí;

ROZHODNUTY zahájit v tomto směru dialog, jehož cílem je definovat politiku v odvětví rybolovu na Seychelách a určit vhodné prostředky pro zaručení účinného provádění této politiky, jakož i pro účast hospodářských subjektů a občanské společnosti v tomto procesu;

PŘEJÍCE si stanovit podmínky a požadavky pro rybolovné činnosti plavidel Společenství ve vodách Seychel, jakož i podporu Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu v těchto vodách;

ROZHODNUTY pokračovat v užší hospodářské spolupráci v odvětví rybolovného průmyslu a s ním spojených činností pomocí založení a rozvoje společných podniků s účastí společností obou stran,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1 – Oblast působnosti

Tato dohoda stanoví zásady, pravidla a postupy pro:

- hospodářskou, finanční, technickou a vědeckou spolupráci v odvětví rybolovu s cílem posílit zodpovědný rybolov ve vodách Seychel a zaručit zachování a udržitelné využívání rybolovných zdrojů, jakož i rozvoj odvětví rybolovu na Seychelech;

- podmínky, jimiž se řídí přístup rybářských plavidel Společenství do seychelských vod;

- opatření pro sledování rybolovu v seychelských vodách s cílem zajistit dodržování těchto pravidel a podmínek, opatření pro zachování a správu rybolovných zdrojů a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

- partnerství mezi podniky zaměřená na rozvoj hospodářských činností ve společném zájmu v odvětví rybolovu a souvisejících činností.

Článek 2 - Definice

Pro účely této dohody se:

a) „seychelskými orgány“ rozumí seychelské orgány pověřené rybolovem;

b) „orgány Společenství“ rozumí Evropská komise;

c) „plavidlem Společenství“ rozumí rybářské plavidlo plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrované ve Společenství;

d) „společným podnikem“ rozumí obchodní společnost založená na Seychelách majiteli plavidel nebo vnitrostátními podniky stran s cílem zapojit se do rybolovných nebo souvisejících činností.

e) „smíšeným výborem“ rozumí výbor složený z představitelů Společenství a Seychel, jehož funkce jsou popsány v článku 9 této dohody.

Článek 3 – Zásady a cíle, které vedly k provádění této dohody

1. Strany se tímto zavazují podporovat zodpovědný rybolov v seychelských vodách podle zásady nediskriminace mezi různými loďstvy provádějícími rybolov v těchto vodách, aniž by byly dotčeny dohody uzavřené mezi rozvojovými zeměmi v dané zeměpisné oblasti, včetně vzájemných dohod o rybolovu.

2. Strany spolupracují ve snaze stanovit a provádět politiku v odvětví rybolovu ve vodách Seychel a za tímto účelem zahájí politický dialog o potřebných reformách. Tímto se zavazují nepřijímat opatření v dané oblasti, aniž by se předběžně konzultovaly.

3. Strany rovněž spolupracují při společném nebo jednostranném provádění hodnocení ex-ante , průběžných hodnocení a hodnocení ex-post , pokud jde o opatření, programy a činnosti prováděné na základě této dohody.

4. Strany se tímto zavazují, že zajistí provádění této dohody v souladu se zásadami řádného řízení hospodářských a sociálních záležitostí.

5. Najímání námořníků ze Seychel na palubu plavidel Společenství se řídí prohlášením Mezinárodní organizace práce (MOP) o zásadách a základních právech při práci, které se plnoprávně uplatňují na odpovídající smlouvy a obecné pracovní podmínky. Zejména se to týká svobody sdružování a faktického uznávání práva na kolektivní vyjednávání, jakož i odstranění diskriminace v zaměstnání a povolání.

Článek 4 – Spolupráce v oblasti statistiky

1. Během období platnosti této dohody budou Společenství a Seychely dohlížet na stav zdrojů v rybolovné oblasti Seychel; každoročně se za tímto účelem uskuteční společná vědecká setkání, která se budou konat střídavě na území Společenství a Seychel.

2. Na základě závěrů každoročních vědeckých setkání a nejlepších dostupných vědeckých stanovisek budou strany provádět vzájemné konzultace v rámci smíšeného výboru, který je stanoven článkem 9, a v případě potřeby přijmou po vzájemné dohodě opatření s cílem zabezpečit udržitelné řízení rybolovných zdrojů.

3. Za účelem řízení a zachování živých mořských zdrojů v Indickém oceánu, jakož i za účelem spolupráce v rámci příslušného vědeckého výzkumu se strany budou konzultovat buď přímo, nebo v rámci Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC).

Článek 5 – Přístup plavidel Společenství do lovišť v seychelských vodách

1. Seychely se tímto zavazují, že dovolí plavidlům Společenství provádět rybolovné činnosti ve své rybolovné oblasti v souladu s touto dohodou, včetně protokolu a přílohy uvedené dohody.

2. Na rybolovné činnosti podle této dohody se vztahují platné právní předpisy Seychel. Seychelské orgány sdělí Komisi jakoukoli změnu v těchto právních předpisech.

3. Seychely nesou zodpovědnost za účinné provádění ustanovení o kontrole rybolovu uvedených v protokolu. Plavidla Společenství spolupracují s orgány Seychel, které jsou zodpovědné za provádění těchto kontrol.

4. Společenství se tímto zavazuje přijmout všechna příslušná opatření k tomu, aby plavidla Společenství dodržovala ustanovení této dohody, jakož i právních předpisů upravujících rybolov ve vodách spadajících pod jurisdikci Seychel.

Článek 6 - Licence

1. Plavidla Společenství mohou provádět rybolov v seychelské rybolovné oblasti pouze s licencí k rybolovu vydanou v rámci této dohody.

2. Postup pro získání licence k rybolovu pro plavidlo, příslušné poplatky a způsob placení majiteli plavidel jsou uvedeny v příloze protokolu.

Článek 7 – Finanční příspěvek

1. V souladu s podmínkami stanovenými v protokolu a přílohách poskytne Společenství Seychelám finanční příspěvek. Tento příspěvek je jednorázový a závisí na dvou souvisejících složkách, kterými jsou:

a) přístup plavidel Společenství do seychelských lovišť a

b) finanční podpora Společenství pro zavedení zodpovědného rybolovu a udržitelného využívání rybolovných zdrojů v seychelských vodách.

2. Část finančního příspěvku podle odst. 1 písm. b) se stanoví a spravuje podle cílů určených vzájemnou dohodou mezi stranami v souladu s protokolem, kterých je třeba dosáhnout v rámci politiky v odvětví rybolovu na Seychelách a v souladu s ročním a víceletým programem jeho plnění.

3. Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím bude vyplácen každý rok v souladu s protokolem a na základě této dohody a protokolu v případě jakékoli změny ve výši příspěvku v důsledku:

a) závažných okolností, s výjimkou přírodních živlů zabraňujících rybolovným činnostem v seychelských vodách;

b) omezení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, ke kterému došlo po vzájemné dohodě mezi stranami s cílem řídit stavy příslušných druhů, pokud je to považováno za nutné pro zachování a udržitelné využívání zdrojů na základě nejlepších dostupných vědeckých stanovisek;

c) zvýšení rybolovných práv udělených plavidlům Společenství, ke kterému došlo po vzájemné dohodě mezi stranami, pokud se nejlepší dostupná vědecká stanoviska shodují na tom, že stav zdrojů to dovoluje;

d) přehodnocení podmínek finanční podpory Společenství na provádění politiky v odvětví rybolovu na Seychelách, pokud to zaručují výsledky ročního a víceletého plánování zaznamenané oběma stranami;

e) ukončení této dohody podle článku 12;

f) pozastavení provádění dohody podle článku 13.

Článek 8 – Podpora spolupráce mezi hospodářskými subjekty a občanskou společností

1. Strany podporují hospodářskou, obchodní, vědeckou a technickou spolupráci v odvětví rybolovu a souvisejících odvětvích. Provádějí vzájemné konzultace s ohledem na koordinaci různých opatření, která mohou být za tímto účelem přijata.

2. Strany podporují výměnu informací o způsobech rybolovu a lovných zařízeních, způsobech zachování a průmyslovém zpracování produktů rybolovu.

3. Strany usilují o vytvoření příznivých podmínek pro podporu vztahů mezi podniky obou stran v technické, hospodářské a obchodní oblasti tím, že podporují vytváření a rozvoj podniků a investic příznivých pro životní prostředí.

4. Strany podporují především zakládání společných podniků v jejich společném zájmu. Vytváření společných podniků na Seychelách a převádění plavidel Společenství na společné podniky se systematicky řídí právními předpisy Seychel a Společenství.

Článek 9 – Smíšený výbor

1. Zřizuje se smíšený výbor, jehož cílem bude sledovat provádění této dohody. Smíšený výbor vykonává tyto funkce:

a) sleduje účinnost, výklad a provádění dohody, a především definování ročních a víceletých programů podle čl. 7 odst. 2 a hodnocení jejich provádění;

b) zajišťuje nezbytné spojení v otázkách společného zájmu v odvětví rybolovu;

c) jedná jako fórum pro přátelské urovnání jakýchkoli sporů ohledně výkladu a provádění dohody;

d) v případě potřeby přehodnocuje úroveň rybolovných práv a následně i finančního příspěvku.

e) vykonává jakoukoli jinou funkci, kterou strany po vzájemné dohodě stanoví.

2. Smíšený výbor se schází nejméně jednou ročně, střídavě na území Společenství a Seychel, a předsedá mu strana, jež zasedání pořádá. Na žádost kterékoli strany se uskuteční mimořádné zasedání.

Článek 10 - Zeměpisná oblast, na kterou se dohoda vztahuje

Tato dohoda se vztahuje jednak na území, na která se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek stanovených v uvedené Smlouvě, a jednak na území Seychel.

Článek 11 – Doba trvání

Tato dohoda se bude používat šest let ode dne jejího vstupu v platnost; není-li ukončena její platnost podle článku 12, automaticky se prodlužuje po šestiletých obdobích.

Článek 12– Ukončení platnosti

1. Platnost dohody může ukončit jakákoli strana v případě závažných okolností, jako je pokles stavu příslušných druhů, objevení sníženého využívání rybolovných práv udělených plavidlům Společenství nebo nedodržení opatření přijatých oběma stranami ohledně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu.

2. Příslušná strana písemně oznámí druhé straně svůj záměr odstoupit od dohody nejméně šest měsíců před uplynutím počátečního nebo každého dalšího období.

3. Po odeslání oznámení podle předcházejícího odstavce zahájí obě strany konzultace.

4. Platba finančního příspěvku podle článku 7 za rok, ve kterém vypovězení nabude platnosti bude úměrně a pro rata temporis snížena.

Článek 13 - Pozastavení

1. Provádění této dohody může být pozastaveno na podnět jedné ze stran v případě vážných neshod při provádění ustanovení dohody. Takové pozastavení vyžaduje, aby dotyčná strana písemně oznámila svůj záměr nejméně tři měsíce přede dnem, kdy má pozastavení nabýt účinku. Po přijetí tohoto oznámení zahájí strany konzultace s cílem vyřešit své neshody přátelsky.

2. Platba finančního příspěvku podle článku 7 bude snížena úměrně a pro rata temporis době trvání pozastavení.

Článek 14- Protokol a příloha

Protokol a příloha jsou nedílnou součástí této dohody.

Článek 15 – Zrušení a přechodná ustanovení

1. Dnem vstupu této dohody v platnost se zrušuje a nahrazuje Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel z roku 1987.

2. Protokol, který pro období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Seychelskou republikou o rybolovu při pobřeží Seychel, se dále použije během období stanoveného ve svém článku 1 a stává se nedílnou součástí této dohody.

Článek 16 – Vstup v platnost

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany vymění oznámení o dokončení příslušných přijímacích postupů.

****

[1] Úř. věst.…

[2] Úř. věst.…

[3] Úř. věst. L 119, 7.5.1987, s. 26.

Top