EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006DC0491

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výroční zpráva – Tempus 2005

/* KOM/2006/0491 konecném znení */

52006DC0491

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Výroční zpráva – Tempus 2005 /* KOM/2006/0491 konecném znení */


[pic] | KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

V Bruselu dne 25.8.2006

KOM(2006) 491 v konečném znění

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Výroční zpráva – Tempus 2005

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

Výroční zpráva – Tempus 2005

1. PřEDMLUVA

Program Tempus III (2000–2006) se zaměřuje na rozvoj a modernizaci vysokoškolského vzdělávání ve 27 partnerských zemích prostřednictvím spolupráce s institucemi členských států Evropské unie. Instituce vysokoškolského vzdělávání jsou velmi důležité pro proces sociálního a hospodářského přechodu a pro mezikulturní dialog, zároveň jsou zdrojem odborných poznatků a lidských zdrojů a zabezpečují přípravu nové generace vedoucích osobností.

Podrobný popis programu Tempus je možno nalézt na této internetové stránce:

http://europa.eu.int/comm/education/programmes/tempus/index_en.html

Tato výroční zpráva se předkládá v souladu s článkem 11 rozhodnutí Rady o založení programu Tempus (Úř. věst. L 120 ze dne 8. května 1999).

2. PROVÁDěNÍ PROGRAMU TEMPUS V ROCE 2005: HLAVNÍ SMěRY čINNOSTÍ

Provádění programu se v roce 2005 řídilo těmito prioritami:

1. podpora zapojení vnitrostátních orgánů do provádění programu;

2. posílení úlohy národních kanceláří programu Tempus;

3. upevnění správy programu;

4. zlepšení šíření výsledků programu;

5. pokračování v přípravě příštího programu Tempus.

Tyto priority jsou v souladu se závěry a doporučeními hodnocení programu Tempus III v polovině období, které bylo zveřejněno v listopadu 2003. Hodnocení potvrdilo důležitost programu při podpoře reformy a rozvoje vysokoškolského vzdělávání, opodstatnění jeho intervenční logiky a způsoby jeho správy.

3. PODPORA ZAPOJENÍ VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNů

Po dobrých zkušenostech z července 2004 se v dubnu 2005 zástupci z partnerských zemí zúčastnili společného zasedání se zástupci z členských států. Cílem tohoto zasedání bylo lépe pochopit situaci v oblasti vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích a určit oblasti, ve kterých by mohla mít spolupráce v rámci programu Tempus největší vliv. Schůzka byla skvělou příležitostí pro výměnu názorů a debatu o rozvoji v oblasti vysokoškolského vzdělávání jak v partnerských zemích, tak i v EU.

Zatímco se zdá, že politická, hospodářská a obecná situace v partnerských zemích je velmi různorodá, z dialogu vyplynulo, že mezi jednotlivými zeměmi existuje vysoký stupeň shod, pokud jde o jejich hlavní zájmy, a to zejména v zabezpečení kvality, akreditaci, přístupu k vysokoškolskému vzdělávání a přizpůsobování vzdělávání potřebám trhu. Zástupci z partnerských zemí zdůraznili, že program Tempus hraje významnou úlohu při podněcování a podpoře vnitrostátního úsilí o reformu. Projekty programu Tempus poskytly vládám a vysokým školám zkušební pole vzhledem k tomu, že zahrnují konkrétní činnosti zaměřené na spolupráci v klíčových oblastech, jako je například reforma studijních programů a správa vysokých škol. Dialog potvrdil, že většina partnerských zemí v Evropě i mimo ni ve svých reformách jednoznačně vychází z boloňského procesu.

V dialogu s vnitrostátními orgány se pokračovalo v rámci řady návštěv pracovníků Komise v partnerských zemích.

Útvary Komise rozvinuly nový přístup ke konzultacím ministerstev školství v partnerských zemích, aby do provádění programu ve větší míře zapojily vnitrostátní orgány a zejména aby zajistily zohlednění národních priorit v postupu pro výběr kandidátů. Díky tomu se nyní stanovisko ministerstev školství v členských státech započítává do konečného hodnocení projektů a významnějším způsobem ovlivňuje konečný výběr.

4. POSÍLENÍ ÚLOHY NÁRODNÍCH KANCELÁřÍ PROGRAMU TEMPUS

Národní kanceláře programu Tempus v partnerských zemích hrají klíčovou úlohu při provádění programu, jelikož poskytují informace budoucím a současným uživatelům programu a poskytují zpětnou vazbu útvarům Evropské komise o probíhajících projektech.

V roce 2005 útvary Komise nadále posilovaly svou spolupráci se sítí národních kanceláří programu. Jedním z hlavních úkolů během prvního semestru byla příprava pracovních programů národních kanceláří programu Tempus v souladu s pokyny připravenými v posledním čtvrtletí roku 2004. Tyto pokyny se zaměřovaly na větší horizontální soudržnost pracovních programů a na finanční podporu, která je s tím spojena.

V této souvislosti bylo jedním z cílů užší zapojení národních kanceláří programu Tempus do činností spojených s kontrolami na místě. V březnu a říjnu 2005 se konala zasedání národních kanceláří programu Tempus v Bruselu, na kterých byla předložena a propracována strategie pro rozvíjení této kontrolní funkce. Pracovníci národních kanceláří programu Tempus byli vyškoleni v kontrolních činnostech a dále byla vytvořena příručka s praktickými doporučeními. Kontroly, které provádějí národní kanceláře programu Tempus, doplňují činnosti prováděné útvary Komise a jejich technickou pomoc (kterou zajišťuje oddělení pro program Tempus Evropské nadace odborného vzdělávání).

Útvary Komise v roce 2005 připravily a dokončily výběr nových národních kanceláří programu Tempus pro Kazachstán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. Oficiální otevření národní kanceláře programu Tempus v Rusku se uskutečnilo v březnu 2005. Na konci roku 2005 fungovaly národní kanceláře ve všech partnerských zemích programu Tempus.

5. UPEVNěNÍ SPRÁVY PROGRAMU

Jednou z prvních priorit při provádění programu Tempus v roce 2005 bylo zefektivnění finanční správy programu, která byla po vstupu nového finančního nařízení v platnost v roce 2003 odňata Evropské nadaci odborného vzdělávání. Bylo rozhodnuto o drastickém snížení počtu grantů na podporu individuální mobility, a to z 800 na 150 za rok, aby objem práce s tím spojený klesl na zvládnutelnou úroveň.

Některé grantové dohody nemohly být vyřízeny podle stanoveného plánu kvůli opožděnému přijetí finančních rozhodnutí nebo kvůli pozdnímu podepsání finančních dohod.

S cílem zjednodušit správu grantů na podporu individuální mobility byla v květnu 2005 v pokynech pro žadatele učiněna důležitá změna. Počínaje říjnem 2005 se tyto granty budou považovat za stipendia, a to podle definice finančního nařízení. Následkem toho může být grant v plné výši předán úspěšným žadatelům jako jednorázová platba. Zároveň se také zjednoduší požadavky na podávání zpráv.

Útvary Komise v souladu s doporučeními uvedenými v hodnocení v polovině období uskutečnily v letech 2004/2005 ambiciózní program kontrol na místě, který se zaměřuje na 10 % probíhajících projektů a zahrnuje více než 50 návštěv na místě. Výsledky kontrol byly celkově kladné a ukázalo se, že projektů se silnými stránkami je mnohem více než projektů s nedostatky. Většina navštívených projektů fungovala lépe, než se zdálo na základě kontroly dokumentů. Výsledky prvních kontrolních návštěv na místě potvrdily, že probíhající projekty obecně splňují své cíle a jsou důležité pro národní program reformy.

Jak bylo uvedeno výše, národní kanceláře programu Tempus jsou nyní úzce zapojeny do kontrolních činností na místě. Cílem je, aby národní kanceláře programu Tempus navštívily 60 % probíhajících projektů (což odpovídá celkem 180 projektům). Kontroly národních kanceláří se zaměří hlavně na kvalitu výstupů, které projekty vytvářejí na místě.

Plánování kampaně pro kontroly na místě na léta 2005/2006 bylo schváleno na podzim 2005. Do kontrol na místě budou zapojeny útvary Komise, experti z Evropské nadace odborného vzdělávání a národní kanceláře programu Tempus v partnerských zemích. Posílené kontroly na místě umožňují útvarům Komise, aby lépe pochopily dění na místě, a vedoucím programů, aby v případě potřeby uzpůsobili prováděcí mechanismy.

Kromě návštěv na místě hrají při provádění programu významnou úlohu také preventivní kontroly. V květnu 2005 se v Bruselu uskutečnil seminář zaměřený na vzdělávání a vytváření sítí určený pro koordinátory projektů Tempus–Tacis, které byly vybrány v roce 2004, ale zpozdily se kvůli pozdnímu podepsání finančních dohod v tomto regionu. Seminář se obecně zaměřoval na správu grantových dohod a provádění projektů.

Během roku 2005 bylo uzavřeno pět výběrových řízení. Jedná se o výběrová kola pro společné evropské projekty (uzávěrka dne 15. prosince 2004), strukturální a doplňující opatření (uzávěrky ve dnech 15. října 2004 a 15. února 2005) a granty na podporu individuální mobility (uzávěrky ve dnech 15. února a 15. října 2005). Počet žádostí na jedno výběrové kolo zůstal vysoký, což znamená, že tento program i nadále přitahuje zájem akademické obce. Zvyšuje se počet žádostí zejména o strukturální a doplňující opatření a jejich obsah se více zaměřuje na horizontální otázky, které jsou důležité pro reformu a modernizaci vysokoškolského vzdělávání v partnerských zemích. Výsledky výběrových řízení uzavřených v roce 2005 jsou podrobně rozepsány v přílohách.

Vybrané společné evropské projekty spadají do oblasti rozvoje studijních programů (66 %), řízení vysokých škol (21 %) a budování institucí (13 %). Projekty zaměřené na rozvoj studijních programů zahrnují širokou škálu oblastí, jako například užité vědy, technologie, obchodní vědy a společenské vědy. Projekty zaměřené na budování institucí a správu vysokých škol podporují reformy spojené se zabezpečováním kvality, kvalitou výuky nebo finančním řízením vysokých škol v partnerských zemích. Ve většině zemí jsou vybraná strukturální a doplňující opatření jasně spojena se směry činností boloňského procesu. Vybrané projekty v rámci této části se běžně týkají otázek, jako je návrh systémů zabezpečování kvality nebo zavedení mechanismů přenosu kreditů. Projekty se rovněž zaměřují na modernizaci provozů a služeb vysokých škol, včetně aktualizace studijních programů, používání informačních a komunikačních technologií a upevňování mezinárodních vztahů. Vybrané granty na podporu individuální mobility se týkají hlavně rekvalifikací a doby trvání studia (70 %), dále následují přípravné činnosti pro společné evropské projekty (18 %) a účast na konkrétních konferencích a seminářích (12 %). Celkově je možné vypozorovat, že předložené projekty se ve stále větší míře shodují s národními prioritami, které stanovily partnerské země. Téměř všechny vybrané projekty podporují národní priority.

V rámci projektu Tempus byla během roku 2005 poskytnuta celková částka přibližně 57 miliónů eur. Na projekty, které byly vybrány během roku 2005, byla vyčleněna celková částka zhruba 51,7 miliónu eur.

6. ZLEPšENÍ šÍřENÍ VÝSLEDKů PROGRAMU

V roce 2005 byla zcela přetvořena internetová stránka programu Tempus s cílem zlepšit šíření výsledků programu a dále zvýšit viditelnost tohoto programu. Nová internetová stránka se pravidelně aktualizuje a doplňuje o zprávy o programu, jako jsou například uzávěrky pro výběr, výsledky výběru, konference a informace o podpoře řízení projektu. Kromě toho tato internetová stránka zahrnuje stránky partnerských zemí, na kterých jsou uvedeny národní priority pro projekty, informace o státních systémech vysokoškolského vzdělávání a přehledy financovaných projektů.

Na konci roku 2005 byla dokončena studie udržitelnosti programů vysokoškolského vzdělávání. Tato studie umožňuje žadatelům a koordinátorům projektů určit faktory, které podporují a zajišťují udržitelnost projektů mezinárodní spolupráce v oblasti vysokého školství a odborného vzdělávání, a přijmout v tomto ohledu příslušná opatření. Studie poskytuje nový nástroj, Příručku o udržitelnosti, kterou lze najít na internetové stránce programu Tempus společně s propagačním letákem. Tyto nástroje, které zdůrazňují závazek Komise v oblasti udržitelných postupů, se již ukazují být užitečnými pro národní kanceláře programu Tempus při provádění kontrolních činností na místě.

V roce 2005 byly zahájeny dvě další tematické studie podporované Evropskou nadací odborného vzdělávání.

- Za prvé se jedná o studii týkající se spolupráce mezi univerzitami a podniky. Mezi cíle této studie patří přezkoumání tendencí a vývoje ve spolupráci mezi univerzitami a podniky v partnerských zemích Tempus a propagace jejího významu jako prostředku pro zvýšení zaměstnavatelnosti studentů. Studie popíše úlohu, kterou dosud program Tempus hrál a může i nadále hrát při rozvíjení spolupráce mezi univerzitami a podniky v partnerských zemích. Tato studie navázala na diskuse s orgány partnerských zemí, během kterých se ukázalo, že hlavním společným zájmem je spolupráce mezi univerzitami a podniky. Ve všech partnerských zemích je zapotřebí, aby se struktury vysokého školství přizpůsobily tak, aby odpovídaly současným a budoucím potřebám trhu práce. Studie navrhne několik doporučení na základě příkladů osvědčených postupů. Výsledky studie budou předloženy a projednány na semináři v Ammánu ve dnech 9. a 10. dubna 2006, který pořádá Evropská komise společně s jordánským Ministerstvem pro vysokoškolské vzdělávání a vědecký výzkum.

- Za druhé se jedná o studie dopadu. Tyto studie objasní dopad, který má program Tempus na vysokoškolské instituce, na jednotlivce zapojené do vysokoškolského vzdělávání a na organizace v partnerských zemích, které jsou napojeny na systém vysokoškolského vzdělávání nebo z něj mají prospěch. Cílem této studie je zlepšit šíření informací o dosavadních výsledcích programu Tempus a přispět k diskusím o budoucím programu Tempus.

Jako součást propagační strategie programu bylo také zadáno vytvoření videonahrávky „Tempus v akci“. Videonahrávka se skládá ze tří částí, které se zabývají různými složkami programu. Jedná se o rozhovory s účastníky projektu v Rusku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Egyptě, které mají ukázat dopad programu Tempus na jejich pracovní kariéru a jejich akademické a institucionální prostředí.

Národní kontaktní místa programu Tempus v členských státech i nadále hrála významnou roli při provádění programu, usnadňovala zapojování vysokoškolských institucí EU prostřednictvím informačních činností a pomoci při vyhledávání partnerů. V roce 2005 se ve většině partnerských zemí a v několika členských státech EU konaly informační dny programu Tempus.

7. POKRAčOVÁNÍ V PřÍPRAVě PřÍšTÍHO PROGRAMU TEMPUS

Evropská komise i nadále považuje vysokoškolské vzdělávání za prioritu ve svých činnostech zaměřených na spolupráci se sousedními zeměmi. Velmi se usiluje o prodloužení programu Tempus s jeho zřetelným zaměřením na institucionální spolupráci mezi univerzitami na další období po roce 2006. Kromě toho Komise v současné době uvažuje o tom, že by se studentům ze sousedních zemí umožnilo studovat na vysokých školách EU.

8. ZÁVěR

Provádění programu Tempus se v roce 2005 řídilo několika strategickými cíli, kterých bylo všech uspokojivě dosaženo. Pokračující dialog s vnitrostátními orgány a jejich úzké zapojení do vymezování priorit a výběru projektů přispívá k tomu, že financované činnosti jsou důležité pro potřeby dané země a jsou ve shodě s cíli národní reformy. Tím jsou také zajištěna vlastnická práva národních vlád a zvýšen dopad intervencí programu. Došlo k dalšímu posílení národních kanceláří programu Tempus v partnerských zemích, které hrají významnou úlohu při udržování spojení s vnitrostátními orgány a dalšími zúčastněnými stranami. Zpětná vazba od vnitrostátních orgánů a výsledky kontrol na místě potvrdily, že program Tempus je i nadále velmi důležitým programem pomoci partnerským zemím při reformování a modernizaci jejich systémů vysokoškolského vzdělávání.

**********

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha 1: Tempus 2005 – Finanční přehled

- Vyčleněné částky podle regionů

- Vybrané projekty podle regionů / částky poskytnuté na vybrané projekty

Příloha 2.1: Tabulky vybraných společných evropských projektů (JEP) v roce 2005

- Tabulka 1: CARDS

- Tabulka 2: Tacis

- Tabulka 3: MEDA

Příloha 2.2: Tabulky vybraných strukturálních a doplňujících opatření (SCM) v roce 2005

- Tabulka 1: CARDS

- Tabulka 2: Tacis

- Tabulka 3: MEDA

Příloha 2.3: Tabulky vybraných grantů na podporu individuální mobility (IMG) v roce 2005

- Tabulka 1: CARDS

- Tabulka 2: Tacis

- Tabulka 3: MEDA

Příloha 3.1: Společné evropské projekty (JEP) – Tabulka vybraných projektů v roce 2005 podle členských států EU

Příloha 3.2: Strukturální a doplňující opatření (SCM) – Tabulka vybraných opatření v roce 2005 podle členských států EU

PŘÍLOHA 1

FINANČNÍ PŘEHLED – TEMPUS 2005

Tempus 2005 – Vyčleněné částky podle regionů v eurech |

CARDS | Tacis | MEDA |

JEP | 11 550 002,57 | 19 737 640 | 12 523 383 |

IMG | 318 790 | 634 340 | 495 800 |

SCM | 2 456 797,38 | 3 118 961,72 | 1 590 094,75 |

NTO | 685 170,83 | 746 693,57 | 551 671,60 |

ETF | 381 255,28 | 650 226,45 | 481 778,36 |

Ostatní | 172 218,48 | 424 738,67 | 419 883,16 |

Celkem | 15 564 234,54 | 25 312 603 | 16 062 611 |

Tempus 2005 – Vybrané projekty podle regionů / částky poskytnuté v eurech |

CARDS | Částky poskytnuté na vybrané projekty |

JEP (uzávěrka dne 15. prosince 2004) | 29 | 11 550 002,57 |

SCM (uzávěrka dne 15. října 2004) | 7 | 697 395,43 |

SCM (uzávěrka dne 15. února 2005) | 13 | 1 527 241,70 |

IMG (uzávěrka dne 15. února 2005) | 39 | 124 990,00 |

IMG (uzávěrka dne 15. října 2005) | 15 | 85 080,00 |

Celkem | 103 | 13 984 709,70 |

Tempus 2005 – Vybrané projekty podle regionů / částky poskytnuté v eurech |

Tacis | Částky poskytnuté na vybrané projekty |

JEP (uzávěrka dne 15. prosince 2004) | 47 | 18 610 480,00 |

SCM (uzávěrka dne 15. října 2004) | 10 | 1 117 243,00 |

SCM (uzávěrka dne 15. února 2005) | 13 | 1 700 309,00 |

IMG (uzávěrka dne 15. února 2005) | 60 | 208 860,00 |

IMG (uzávěrka dne 15. října 2005) | 34 | 159 830,00 |

Celkem | 164 | 21 796 722,00 |

Tempus 2005 – Vybrané projekty podle regionů / částky poskytnuté v eurech |

MEDA | Částky poskytnuté na vybrané projekty |

JEP (uzávěrka dne 15. prosince 2004) | 32 | 13 918 458,00 |

SCM (uzávěrka dne 15. října 2004) | 9 | 1 123 121,75 |

SCM (uzávěrka dne 15. února 2005) | 5 | 548 301,75 |

IMG (uzávěrka dne 15. února 2005) | 50 | 185 600,00 |

IMG (uzávěrka dne 15. října 2005) | 19 | 74 080,00 |

Celkem | 115 | 15 849 561,50 |

- JEP: společný evropský projekt; SCM: strukturální a doplňující opatření; IMG: grant na podporu individuální mobility; NTO: národní kancelář programu Tempus; ETF: Evropská nadace odborného vzdělávání.

PŘÍLOHA 2.1

TABULKY VYBRANÝCH SPOLEČNÝCH EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (JEP) V ROCE 2005 |

- Tabulky uvedené níže obsahují výběr společných evropských projektů (JEP), které se uskutečnily v roce 2005 po výzvě k předkládání návrhů uzavřené dne 15. prosince 2004. V tabulce je uveden počet vybraných projektů, do kterých jsou zapojeny instituce z dané partnerské země.

- Národní projekty se zaměřují výhradně na jedinou partnerskou zemi programu Tempus. Do mnohonárodních projektů je zapojena více než jedna partnerská země.

JEP – TEMPUS CARDS (příloha 2.1 – tabulka 1) |

Partnerská země | Národní / mnohonárodní | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

1244-Kosovo | Národní | 2 | 587 752,00 |

Mnohonárodní | 1 | 230 000,00 |

Celkem | 3 | 817 752,00 |

Albánie | Národní | 2 | 519 030,00 |

Mnohonárodní | 2 | 323 642,60 |

Celkem | 4 | 842 672,60 |

Bosna a Hercegovina | Národní | 4 | 1 409 601,00 |

Mnohonárodní | 2 | 335 939,45 |

Celkem | 6 | 1 745 540,45 |

Chorvatsko | Národní | 7 | 3 377 600,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 7 | 3 377 600,00 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | Národní | 5 | 1 949 926,00 |

Mnohonárodní | 1 | 149 828,16 |

Celkem | 6 | 2 099 754,16 |

Srbsko a Černá hora | Národní | 6 | 2 375 457,57 |

Mnohonárodní | 2 | 291 225,79 |

Celkem | 8 | 2 666 683,36 |

JEP – TEMPUS TACIS (příloha 2.1 – tabulka 2) |

Partnerská země | Národní / mnohonárodní | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

Arménie | Národní | 2 | 420 103,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 2 | 420 103,00 |

Ázerbájdžán | Národní | 2 | 564 308,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 2 | 564 308,00 |

Bělorusko | Národní | 1 | 265 996,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 265 996,00 |

Gruzie | Národní | 3 | 1 212 353,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 3 | 1 212 353,00 |

Kazachstán | Národní | 1 | 498 480,00 |

Mnohonárodní | 1 | 94 932,00 |

Celkem | 2 | 593 412,00 |

Kyrgyzstán | Národní | 1 | 279 900,00 |

Mnohonárodní | 2 | 319 121,00 |

Celkem | 3 | 599 021,00 |

Moldavsko | Národní | 3 | 841 237,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 3 | 841 237,00 |

Ruská federace | Národní | 17 | 7 421 467,00 |

Mnohonárodní | 1 | 34 325,00 |

Celkem | 18 | 7 455 792,00 |

Tádžikistán | Národní | - | - |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | - |

Turkmenistán | Národní | 2 | 740 556,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 2 | 740 556,00 |

Ukrajina | Národní | 9 | 3 881 117,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 9 | 3 881 117,00 |

Uzbekistán | Národní | 4 | 1 735 703,00 |

Mnohonárodní | 2 | 300 882,00 |

Celkem | 6 | 2 036 585,00 |

JEP – TEMPUS MEDA (příloha 2.1 – tabulka 3) |

Partnerská země | Národní / mnohonárodní | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

Alžírsko | Národní | 4 | 1 363 495,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 4 | 1 363 495,00 |

Egypt | Národní | 6 | 2 865 781,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 6 | 2 865 781,00 |

Jordánsko | Národní | 1 | 498 900,00 |

Mnohonárodní | 2 | 379 214,33 |

Celkem | 3 | 878 114,33 |

Libanon | Národní | 3 | 1 392 078,00 |

Mnohonárodní | 1 | 59 388,00 |

Celkem | 4 | 1 451 466,00 |

Maroko | Národní | 6 | 2 468 895,00 |

Mnohonárodní | 1 | 250 000,00 |

Celkem | 7 | 2 718 895,00 |

Palestinská samospráva | Národní | 2 | 949 598,00 |

Mnohonárodní | 1 | 261 128,67 |

Celkem | 3 | 1 210 726,67 |

Sýrie | Národní | 3 | 1 267 528,00 |

Mnohonárodní | 2 | 367 426,00 |

Celkem | 5 | 1 634 954,00 |

Tunisko | Národní | 3 | 1 426 250,00 |

Mnohonárodní | 2 | 368 776,00 |

Celkem | 5 | 1 795 026,00 |

PŘÍLOHA 2.2

TABULKY VYBRANÝCH STRUKTURÁLNÍCH A DOPLŇUJÍCÍCH OPATŘENÍ (SCM) V ROCE 2005 |

- Tabulky uvedené níže obsahují výběr strukturálních a doplňujících opatření, která byla provedena po výzvách k předkládání návrhů uzavřených ve dnech 15. října 2004 a 15. února 2005. V tabulce je uveden počet vybraných projektů, do kterých jsou zapojeny instituce z dané partnerské země.

- Národní projekty se zaměřují výhradně na jedinou partnerskou zemi programu Tempus. Do mnohonárodních projektů je zapojena více než jedna partnerská země.

SCM – TEMPUS CARDS (příloha 2.2 – tabulka 1) |

Partnerská země | Národní / mnohonárodní | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

1244 - Kosovo | Národní | 1 | 141 550,70 |

Mnohonárodní | 3 | 115 301,93 |

Celkem | 4 | 256 852,63 |

Albánie | Národní | 1 | 43 585,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 43 585,00 |

Bosna a Hercegovina | Národní | 3 | 358 848,00 |

Mnohonárodní | 1 | 50 000,00 |

Celkem | 4 | 408 848,00 |

Chorvatsko | Národní | 3 | 355 435,43 |

Mnohonárodní | 2 | 59 968,93 |

Celkem | 5 | 415 404,36 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | Národní | 3 | 334 370,00 |

Mnohonárodní | 2 | 71 716,93 |

Celkem | 5 | 406 086,93 |

Srbsko a Černá hora | Národní | 6 | 644 015,60 |

Mnohonárodní | 1 | 9 968,93 |

Celkem | 7 | 653 984,53 |

SCM – TEMPUS TACIS (příloha 2.2 – tabulka 2) |

Partnerská země | Národní / mnohonárodní | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

Arménie | Národní | - | - |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | - | - |

Ázerbájdžán | Národní | - | - |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | - | - |

Bělorusko | Národní | - | - |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | - | - |

Gruzie | Národní | - | - |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | - | - |

Kazachstán | Národní | 1 | 144 522,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 144 522,00 |

Kyrgyzstán | Národní | 2 | 139 730,00 |

Mnohonárodní | 1 | 61 390,00 |

Celkem | 3 | 201 120,00 |

Moldavsko | Národní | 1 | 94 800,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 94 800,00 |

Ruská federace | Národní | 8 | 1 116 959,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 8 | 1 116 959,00 |

Tádžikistán | Národní | 2 | 225 388,00 |

Mnohonárodní | 1 | 61 390,00 |

Celkem | 3 | 286 778,00 |

Turkmenistán | Národní | - | - |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | - | - |

Ukrajina | Národní | 4 | 467 930,00 |

Mnohonárodní | 1 | 39 875,70 |

Celkem | 5 | 507 805,70 |

Uzbekistán | Národní | 3 | 389 891,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 3 | 389 891,00 |

SCM – TEMPUS MEDA (příloha 2.2 – tabulka 3) |

Partnerská země | Národní / mnohonárodní | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

Alžírsko | Národní | - | - |

Mnohonárodní | 1 | 25 200,00 |

Celkem | 1 | 25 200,00 |

Egypt | Národní | 4 | 502 725,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 4 | 502 725,00 |

Jordánsko | Národní | 1 | 126 934,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 126 934,00 |

Libanon | Národní | 1 | 93 577,50 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 93 577,50 |

Maroko | Národní | 3 | 352 454,25 |

Mnohonárodní | 1 | 50 400,00 |

Celkem | 4 | 402 854,25 |

Palestinská samospráva | Národní | 2 | 243 375,75 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 2 | 243 375,75 |

Sýrie | Národní | 1 | 149 707,00 |

Mnohonárodní | - | - |

Celkem | 1 | 149 707,00 |

Tunisko | Národní | 1 | 101 850,00 |

Mnohonárodní | 1 | 25 200,00 |

Celkem | 2 | 127 050,00 |

PŘÍLOHA 2.3

TABULKY VYBRANÝCH GRANTŮ NA PODPORU INDIVIDUÁLNÍ MOBILITY (IMG) V ROCE 2005 |

- Tabulky uvedené níže obsahují výběr grantů na podporu individuální mobility (IMG), které byly poskytnuty v roce 2005 po výzvách k předkládání návrhů uzavřených ve dnech 15. února 2005 a 15. října 2005. Číselné údaje zahrnují vybrané IMG, které se týkají občanů nebo hostitelských institucí z dotčených partnerských zemí.

IMG – TEMPUS CARDS (příloha 2.3 – tabulka 1) |

Partnerská země | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

1244-Kosovo | 3 | 19 510,00 |

Albánie | 11 | 48 040,00 |

Bosna a Hercegovina | 4 | 12 470,00 |

Chorvatsko | 11 | 30 850,00 |

Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 13 | 48 840,00 |

Srbsko a Černá hora | 12 | 50 360,00 |

IMG – TEMPUS TACIS (příloha 2.3 – tabulka 2) |

Partnerská země | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

Arménie | 6 | 19 320,00 |

Ázerbájdžán | 3 | 15 580,00 |

Bělorusko | 5 | 18 230,00 |

Gruzie | 5 | 16 260,00 |

Kazachstán | 3 | 16 740,00 |

Kyrgyzstán | 5 | 27 660,00 |

Moldavsko | 7 | 36 720,00 |

Ruská federace | 33 | 115 050,00 |

Tádžikistán | 2 | 15 640,00 |

Turkmenistán | 3 | 12 640,00 |

Ukrajina | 12 | 37 750,00 |

Uzbekistán | 10 | 37 100,00 |

IMG – TEMPUS MEDA (příloha 2.3 – tabulka 3) |

Partnerská země | Vybrané projekty celkem | Celková částka poskytnutá v eurech |

Alžírsko | 10 | 19 810,00 |

Egypt | 17 | 82 360,00 |

Jordánsko | 5 | 14 160,00 |

Libanon | 6 | 16 160,00 |

Maroko | 9 | 35 730,00 |

Palestinská samospráva | 11 | 41 220,00 |

Sýrie | 8 | 43 540,00 |

Tunisko | 3 | 6 700,00 |

PŘÍLOHA 3.1

SPOLEČNÉ EVROPSKÉ PROJEKTY (JEP) - TABULKA VYBRANÝCH PROJEKTŮ V ROCE 2005 PODLE ÚČASTI ČLENSKÝCH STÁTŮ EU |

- Tabulka uvedená níže obsahuje výběr společných evropských projektů (JEP), které se uskutečnily v roce 2005 po výzvě k předkládání návrhů uzavřené dne 15. prosince 2004. V tabulce je uveden počet institucí, které jsou zapojeny do vybraných projektů jako držitelé grantů nebo partneři.

Členský stát EU | Počet institucí zapojených do vybraných projektů jako držitelé grantů | Počet institucí zapojených do vybraných projektů jako partneři | Celkem |

Rakousko | 6 | 15 | 21 |

Belgie | 3 | 19 | 22 |

Kypr | - | - | - |

Česká republika | - | 2 | 2 |

Dánsko | - | 3 | 3 |

Estonsko | - | 4 | 4 |

Finsko | 3 | 4 | 7 |

Francie | 27 | 42 | 69 |

Německo | 20 | 34 | 54 |

Řecko | 3 | 9 | 12 |

Maďarsko | 2 | 6 | 8 |

Irsko | 1 | 6 | 7 |

Itálie | 9 | 24 | 33 |

Lotyšsko | - | 1 | 1 |

Litva | - | 1 | 1 |

Lucembursko | - | 1 | 1 |

Malta | - | 1 | 1 |

Nizozemsko | 4 | 11 | 15 |

Polsko | - | 9 | 9 |

Portugalsko | - | 7 | 7 |

Slovenská republika | - | 4 | 4 |

Slovinsko | 2 | 9 | 11 |

Španělsko | 4 | 24 | 28 |

Švédsko | 10 | 17 | 27 |

Spojené království | 14 | 18 | 32 |

PŘÍLOHA 3.2

STRUKTURÁLNÍ A DOPLŇUJÍCÍ OPATŘENÍ (SCM) - TABULKA VYBRANÝCH OPATŘENÍ V ROCE 2005 PODLE ÚČASTI ČLENSKÝCH STÁTŮ EU |

- Tabulka uvedená níže obsahuje výběr strukturálních a doplňujících opatření (SCM), která byla provedena v roce 2005 po výzvě k předkládání návrhů uzavřené ve dnech 15. října 2004 a 15. února 2005. V tabulce je uveden počet institucí, které jsou zapojeny do vybraných projektů jako držitelé grantů nebo partneři

Členský stát EU | Počet institucí zapojených do vybraných projektů jako držitelé grantů | Počet institucí zapojených do vybraných projektů jako partneři | Celkem |

Rakousko | 1 | 9 | 10 |

Belgie | 1 | 5 | 6 |

Kypr | - | - | - |

Česká republika | - | 1 | 1 |

Dánsko | - | 1 | 1 |

Estonsko | - | - | - |

Finsko | - | 3 | 3 |

Francie | 12 | 13 | 25 |

Německo | 19 | 24 | 43 |

Řecko | - | 5 | 5 |

Maďarsko | - | 2 | 2 |

Irsko | - | 1 | 1 |

Itálie | 4 | 10 | 14 |

Lotyšsko | - | - | - |

Litva | - | 1 | 1 |

Lucembursko | - | - | - |

Malta | - | 1 | 1 |

Nizozemsko | 2 | 6 | 8 |

Polsko | 2 | 7 | 9 |

Portugalsko | - | 5 | 5 |

Slovenská republika | - | 2 | 2 |

Slovinsko | 2 | 1 | 3 |

Španělsko | 4 | 8 | 12 |

Švédsko | 7 | 11 | 18 |

Spojené království | 3 | 8 | 11 |

Top