EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AE1164

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu KOM (2006) 103 v konečném znění

OJ C 318, 23.12.2006, p. 117–121 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.12.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 318/117


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zlepšování hospodářské situace v odvětví rybolovu

KOM (2006) 103 v konečném znění

(2006/C 318/21)

Dne 9. března 2006 se Evropská komise, v souladu s článkem 262 Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodla konzultovat Evropský sociální a hospodářský výbor ohledně věci výše uvedené.

Specializovaná sekce „Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí“, kterou Výbor pověřil přípravou podkladů na toto téma, přijala stanovisko dne 11. července 2006. Zpravodajem byl pan Sarró IPARRAGUIRRE.

Na 429. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 13. a 14. září 2006 (jednání ze dne 14. září 2006), přijal Evropský hospodářský a sociální výbor následující stanovisko 120 hlasy pro, 16 hlasy proti a 9 členů se zdrželo hlasování.

1.   Závěry a doporučení

1.1

Vzhledem k hospodářskému a sociálnímu významu odvětví rybolovu pro Evropskou unii, který se neomezuje na přímý příspěvek k HDP (1), souhlasí EHSV se závěrem Komise, že toto odvětví je ve stavu hospodářské krize (2), a je toho názoru, že jsou nutná opatření k zlepšení situace. EHSV se však domnívá, že opatření navržená na záchranu odvětví nejsou ani realistická, ani dostatečná. Považuje opatření za nerealistická, protože velká většina provozovatelů jsou rodinné podniky nebo majitelé jediného plavidla, kteří provozují svoji činnost v rybářských oblastech s omezenými zdroji a s velmi malými posádkami, podléhají přísným pravidlům řízení rybolovu a mají velice malé možnosti provést opatření k restrukturalizaci a zajištění své krátkodobé životaschopnosti.

1.2

Navíc bez nového rozpočtu, který je oddělený od opatření FIFG/EFF (3), je velmi malá možnost tato opatření provést. EHSV se proto domnívá, že toto sdělení bude mít na většinu podniků malý praktický dopad.

1.3

Nicméně pro ty podniky, které jsou dost velké, aby mohly požádat o podporu na záchranu a restrukturalizaci, by podle názoru EHSV sdělení mělo:

vyčlenit rozpočet oddělený od rozpočtu pro FIFG/EFF,

zajistit, aby podpora na záchranu byla nerefundovatelná a byla poskytována více než 6 měsíců,

zajistit, aby vnitrostátní režimy, které mají členské státy předložit, byly flexibilní a adaptabilní tak, aby umožnily žádajícím podnikům rychlý přístup k dostupné podpoře.

1.4

Výbor je toho názoru, že pro podniky, které mají potíže, by navíc k podpoře na záchranu a restrukturalizaci měla být přijata řada opatření ke zmírnění závažných důsledků, které mají vysoké ceny pohonných hmot pro rybářské provozy a jejich posádky. EHSV zvláště doporučuje, aby Komise a Rada schválily následující opatření:

a)

zvýšení hranice podpory de minimis na 100 000 EUR na podnik,

b)

dočasné zastavení rybářských aktivit v případě „nepředvídaných okolností“, čímž se rozumí krize vyvolaná vysokými cenami pohonných hmot,

c)

schválení podpory na financování příspěvků na zajištění palivových nákladů, jak je poskytována v zemědělství,

d)

vytvoření fondu Společenství pro vrakování se zvláštním rozpočtem, který by upřednostňoval části flotily s největšími problémy a umožnil majitelům plavidel, kteří se dobrovolně rozhodli zanechat rybolovu, aby tak mohli učinit přijatelným způsobem,

e)

poskytnutí maximální podpory jak vnitrostátními orgány, tak orgány Společenství prostřednictvím podpory RTDI (4) pro projekty předložené odvětvím rybolovu zaměřené na zlepšení energetické účinnosti rybolovu, na využívání alternativních nebo doplňkových zdrojů energie k ropě a na rozvoj technologických platforem pro rybolov,

f)

úsilí o změnu přístupu rybářů s cílem přesvědčit je, aby se zapojili do prodeje rybářských produktů, a tím zvýšili jejich přidanou hodnotu,

g)

revize daňových opatření, které platí pro pobřežní rybářské loďstvo, zvláště zavedením výjimky z daně z příjmu právnických osob u příjmů, které provozovatelé rybích trhů získají z prvního prodeje rybích výrobků, a snížením DPH pro zprostředkovatelské činnosti prováděné těmito provozovateli,

h)

zahrnutí flotily pro rybolov v hlubokých vodách, která loví mimo vody Společenství, do druhých registrů, které existují v mnoha členských státech pro obchodní loďstvo a doplnit předpisy Společenství o státních podporách v odvětví rybolovu.

2.   Důvodová zpráva

2.1

Nejen že odvětví rybolovu dodává význačný podíl proteinů potřebných pro lidskou spotřebu, ale rovněž významně přispívá k hospodářské a sociální struktuře mnoha pobřežních komunit v celé EU. Podle Komise (5) se rozšířená Evropská unie (EU-25) 7 293 101 tunou ryb (úlovky i produkty akvakultury) podílí 5 % na celkové světové produkci rybářských výrobků, a tím je druhým největším producentem na světě po Číně. Kromě toho má flotilu, v níž počet rybářských plavidel dosahuje téměř 90 000 a vytváří 229 702 pracovní místa.

2.2

Odvětví rybolovu prochází složitým procesem změn způsobených poklesem, a někde dokonce vyčerpáním, populace ryb ve většině rybářských oblastí a nepříznivými podmínkami na trhu. Podle sdělení se kvóty přidělené plavidlům lovícím na západě Evropy hlavní druhy žijící při dně (treska, treska jednoskvrnná, treska bezvousá, treska tmavá a štikozubec) a bentické druhy (platýz velký, jazyk mořský, ďas mořský a humr severský) snižují od poloviny devadesátých let 20. století.

2.3

Přestože reforma SRP v roce 2002 zahájila modernizaci řízení rybolovu v Evropské unii za účelem jeho udržitelnosti, zavedla také opatření, jako například plány obnovy, které omezily výlov, a tím radikálně snížily zisky, a tato situace bude pokračovat i v budoucnosti.

2.4

Společně s normálním pokračujícím nárůstem provozních nákladů a prudkým vzestupem cen pohonných hmot mělo toto za následek, že mnoho plavidel je provozováno se značnou ztrátou.

2.5

Sdělení Komise uvádí důvody, jejichž spojení vedlo k tomu, že se velká část flotily Společenství nachází v této ekonomické situaci, a navrhuje způsoby, jak ji řešit.

3.   Situace

3.1

Mezi těmito důvody Komise uvádí dva zjevné faktory:

klesající příjem a

stoupající náklady.

3.1.1

Klesající příjem je způsoben:

stagnací tržních cen

rostoucí podíl dovozů ryb,

rozvoj akvakultury,

koncentrace prodeje do velkých distribučních řetězců,

nižšími výnosy rybolovu

intenzivní lov určitých populací ryb,

nedostatečné snižování kapacity loďstva.

3.1.2

Provozní náklady plavidel, které se každý rok normálně zvyšují, rostou velmi rychle od roku 2003 z důvodu růstu cen pohonných hmot. To ovlivňuje veškeré rybářské loďstvo, ale především trawlery lovící u dna, které tvoří zdaleka největší část rybářského loďstva Společenství a jehož čisté provozní výsledky jsou záporné.

4.   Obecné připomínky

4.1

Řešení, která Komise navrhuje na zmírnění současných hospodářských obtíží v odvětví rybolovu, jsou

z krátkodobého pohledu opatření na záchranu a restrukturalizaci rybářských provozů schopných znovu získat výnosnost prostřednictvím strukturálních změn,

z dlouhodobého pohledu zajištění, aby se odvětví rybolovu bylo schopno přizpůsobit nové situaci vyznačující se vyššími cenami pohonných hmot.

4.1.1   Krátkodobá záchrana a restrukturalizace

4.1.1.1

Pro záchranu a restrukturalizaci rybářských podniků, které stojí před úpadkem nebo mají finanční potíže, předpokládá Komise využití stávajících nástrojů a současného rámce státní podpory, založené na pokynech Společenství pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci podniků v obtížích (6) a na pokynech pro posuzování státní podpory v odvětví rybolovu a akvakultury (7). Kromě toho stanovuje některé výjimky, které překračují rámec těchto směrnic (viz odstavce 4.1.1.5 a 4.1.1.6).

4.1.1.2

Takováto podpora na záchranu může mít formu splatného úvěru nebo záruky, která nesmí trvat déle než šest měsíců. Účelem této podpory je umožnit podnikům přizpůsobit se nové situaci cen pohonných hmot, zejména v případě plavidel používajících vlečné zařízení a zaměřujících se na populace žijící při dně. Pokud po podpoře na záchranu následuje schválení plánu restrukturalizace, může být tato podpora splacena pomocí finančních zdrojů, které dostane podnik ve formě podpory na restrukturalizaci.

4.1.1.3

EHSV se domnívá, že aby byla podpora na záchranu skutečně účinná, měla by být nerefundovatelná, to znamená opak splatného úvěru. To by zvýšilo přidanou hodnotu podpory na záchranu, která by tak byla pro podniky potenciálně atraktivnější. Jinak je možné získat přímý úvěr od kterékoliv úvěrové instituce, aniž by bylo nutné schválení Evropské komise.

4.1.1.4

Podpora na další restrukturalizace rybářských provozů za účelem znovunastolení hospodářské životaschopnosti bude často znamenat investice do úpravy rybářských plavidel. Pokyny pro státní podporu v odvětví rybolovu stanovují pravidla podpory na modernizaci a vybavení rybářských plavidel v souladu s pravidly stanovenými ve finančním nástroji pro orientaci rybolovu (FNOR (8)). Podmínky pro poskytování státní podpory pro tyto účely jsou proto stejné jako podmínky použitelné na podporu Společenství podle nařízení FNOR (9).

4.1.1.5

Ve výjimečných případech může Komise schválit státní podporu pro určité typy modernizací, které nejsou zahrnuty v nařízení FNOR, pokud je zaměřena na restrukturalizaci rybářských provozů v rámci vnitrostátních režimů podpory na záchranu a restrukturalizaci. Před udělením povolení Komise tyto režimy posoudí na základě pokynů Společenství za předpokladu, že bude restrukturalizace podniků založena na realistických hospodářských předpokladech v současném kontextu, a zohlední stav a možný vývoj cílových populací a zajistí výnosnost podniků snížením provozních nákladů bez zvýšení stávající celkové intenzity a kapacity rybolovu.

4.1.1.6

Výjimečné povolení Komise pro státní podpory v rámci vnitrostátních režimů podpory na záchranu a restrukturalizaci je možné pro tyto investice:

a)

první změna rybolovného zařízení vedoucí k méně náročné metodě rybolovu z hlediska spotřeby pohonných hmot,

b)

nákup vybavení na zlepšení účinnosti pohonných hmot (např. ekonoměr),

c)

jedna výměna motoru za předpokladu, že

1.

u plavidel o celkové délce kratší než 12 m, která nepoužívají vlečné zařízení, má nový motor stejný výkon jako motor původní nebo je jeho výkon menší,

2.

u všech ostatních plavidel o celkové délce do 24 m má nový motor nejméně o 20 % menší výkon než původní motor, nebo

3.

u trawlerů o celkové délce nad 24 m má nový motor nejméně o 20 % menší výkon než původní motor a plavidlo změní metodu rybolovu na metodu méně náročnou z hlediska spotřeby pohonných hmot.

4.1.1.7

Ve vnitrostátních režimech schvalujících plán restrukturalizace pro podniky provozující více plavidel o délce větší než 12 metrů, by Komise mohla souhlasit, aby se snížení výkonu motoru uvedené výše v odst. 4.1.1.6 písm. c) odr. 3) použilo „celkově“ na úrovni podniku a aby vyřazení plavidla, na které se neposkytuje veřejná podpora, z provozu bylo rovněž zohledněno v potřebném snížení.

4.1.1.8

Tato zásada by rovněž mohla být přijatelná ve formě vnitrostátních režimů podpory, které umožňují plán restrukturalizace předložený skupinou malých a středních podniků (MSP). V takových případech by výnosnost některých členů skupiny mohla být zlepšena prostřednictvím opatření, které přijmou jiní členové, jako je vyřazení plavidla z provozu.

4.1.1.9

V průběhu dočasného odstavení z činnosti po dobu potřebnou k provádění schválených investic mohou podniky požádat o přidělení odpovídající státní podpory za předpokladu, že o ni žádají v rámci režimů podpory na záchranu a restrukturalizaci.

4.1.1.10

Jakákoli jiná veřejná podpora, včetně podpory Společenství, poskytnutá podniku v nesnázích bude muset být zohledněna v celkovém posouzení plánů restrukturalizace a dlouhodobé životaschopnosti.

4.1.1.11

Členské státy mají do dvou let ode dne zveřejnění tohoto sdělení seznámit Komisi s vnitrostátními režimy podpory na záchranu a restrukturalizaci a případně s individuálními plány v případě větších podniků. Jakmile je Komise schválí, členské státy by měly do dvou let vydat správní rozhodnutí o plánech restrukturalizace.

4.1.1.12

Vzhledem k tomu, že současné hospodářské obtíže postihují především plavidla používající vlečné zařízení, je Komise toho názoru, že takováto podpora na restrukturalizaci by měla být hlavně zaměřena na trawlery.

4.1.1.13

Co se týče přímé provozní pomoci, v současné situaci vysokých cen paliv Komise odmítá jakoukoliv veřejnou intervenci, která by tento náhlý nárůst nákladů kompenzovala, protože by to bylo neslučitelné se Smlouvou.

4.1.1.14

Jako alternativu by mohla Komise přijmout režim záruk, který požaduje odvětví rybolovu, v němž by mohly být peníze placené odvětvím v příznivé době vyplaceny jako kompenzace v případě náhlého zvýšení cen pohonných hmot. Komise by mohla takový režim schválit pouze tehdy, pokud by poskytoval záruky splacení veškeré veřejné podpory za obchodních podmínek.

4.1.1.15

EHSV sice souhlasí se závěrem Komise, že odvětví rybolovu je ve stavu hospodářské krize, domnívá se však, že opatření navržená na záchranu odvětví nejsou ani realistická, ani dostatečná. Považuje opatření za nerealistická, protože velká většina provozovatelů jsou rodinné podniky nebo majitelé jediného plavidla, kteří provozují svoji činnost v rybářských oblastech s omezenými zdroji a s velmi malými posádkami, podléhají přísným pravidlům řízení rybolovu a mají velice malé možnosti provést opatření k restrukturalizaci a zajištění své krátkodobé životaschopnosti. Navíc bez nového rozpočtu, který je oddělený od opatření FIFG/EFF, je velmi malá možnost uvést tato opatření do praxe. EHSV se proto domnívá, že toto sdělení bude mít na většinu podniků malý praktický dopad.

4.1.1.16

Nicméně pro ty podniky, které jsou dost velké, aby mohly požádat o podporu na záchranu a restrukturalizaci, by podle názoru EHSV sdělení mělo:

vyčlenit rozpočet oddělený od rozpočtu pro FIFG/EFF,

zajistit, aby podpora na záchranu byla nerefundovatelná a byla poskytována více než 6 měsíců,

zajistit, aby vnitrostátní režimy, které mají členské státy předložit, byly flexibilní a adaptabilní tak, aby umožnily žádajícím podnikům rychlý přístup k přidělené podpoře.

4.1.1.17

EHSV by rád upozornil Komisi, že uplatňování pravidla podpory de minimis by mohlo být efektivním krátkodobým opatřením. Výbor nicméně považuje limit stanovený stávající legislativou (3 000 EUR na podnik na období tří let) za velmi nízký a neodpovídající současné situaci zejména vzhledem k tomu, že ostatní sektory v EU s výjimkou zemědělství mají limit 100 000 EUR. Výbor se proto domnívá, že je naléhavě nutné přehodnotit pravidla upravující podporu de minimis pro odvětví rybolovu a zvýšit limit podpory na 100 000 EUR v souladu s ostatními sektory. Na toto EHSV poukázal již ve svém stanovisku k tématu Akční plán pro státní podpory – Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005-2009 (10).

4.1.1.18

Jiné opatření, které by mohlo být užitečné pro podniky a jejich posádky, by bylo považovat vážnou hospodářskou situaci v odvětví rybolovu za „nepředvídatelnou okolnost“ podle znění článku 16 nařízení FNOR, který umožňuje přiznat kompenzaci rybářům a majitelům plavidel za dočasné zastavení činnosti v takových situacích.

4.1.1.19

Za účelem rychlejšího přizpůsobení kapacity rybářských lodí stavu populací ryb Výbor navrhuje, aby Komise vbrzku zřídila fond Společenství pro vrakování se zvláštním rozpočtem, který by byl využíván povinně a výlučně členskými státy pro podniky, které požadují vyřazení svých plavidel. Tento fond by mohl upřednostňovat ty části flotily, které mají největší problémy.

4.1.1.20

Výbor se také domnívá, že Komise by měla v krátkém časovém horizontu přepracovat pokyny Společenství pro státní podporu v odvětví rybolovu, aby mohly být sestaveny speciální registry rybářských plavidel v členských státech, které by umožnily zvýšit konkurenceschopnost rybářského loďstva lovícího v hlubokých vodách mimo vody Společenství, jak tomu bylo v 90. letech u obchodního loďstva.

4.1.1.21

Co se týká režimu záruk pro náhlý vzrůst cen pohonných hmot, Výbor se domnívá, že toto je další druh podpory, který by mohl pomoci udržet rybářská plavidla v provozu v současné složité situaci. Podporuje proto tento systém, i když je toho názoru, že v současné hospodářské situaci nebude pravděpodobně možné ho realizovat za podmínek požadovaných Komisí. Podle názoru Výboru by Komise měla umožnit členským státům částečně a nebo úplně pokrýt náklady na prémie pro budoucí smlouvy, které podniky uzavřou v tomto odvětví, aby tak byly zaručeny maximální ceny pohonných hmot po určité období, analogicky jako v zemědělství.

4.1.1.22

Výbor se domnívá, že by bylo vhodné revidovat daňový režim pro pobřežní rybářské loďstvo a povolit výjimku daně z příjmu právnických osob u příjmů, které provozovatelé rybích trhů získají z prvního prodeje rybích výrobků a snížení DPH pro zprostředkovatelské činnosti prováděné těmito provozovateli.

4.1.2   Dlouhodobá opatření a iniciativy

4.1.2.1

Z dlouhodobého hlediska budou vyhlídky odvětví rybolovu dobré pouze tehdy, jestliže se obnoví rybí populace a v praxi bude prováděn trvale udržitelný rybolov. V této souvislosti navrhuje sdělení tato opatření:

a)

zlepšování řízení rybolovu,

b)

lepší dodržování předpisů týkajících se řízení rybolovu,

c)

organizace a fungování trhu s rybami,

d)

podpora výzkumu metod rybolovu s nižší spotřebou pohonných hmot a s větším ohledem na životní prostředí.

4.1.2.2

Výbor se domnívá, že všechna tato dlouhodobá opatření jsou již obsažena v nové SRP. Žádá však Komisi, aby vzala na vědomí, že pro dosažení systému řízení rybolovu, který přináší maximální stálé výnosy, budou nutné nové praktické podněty, jakmile budou realizovány plány na obnovu a řízení nejohroženějších populací.

4.1.2.3

EHSV plně podporuje snahu Komise zajistit, aby v celé Unii byla správně uplatňována pravidla společné rybářské politiky. Znovu zdůrazňuje, že Komise musí plně spolupracovat s Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu v souladu se svým záměrem vyjádřeným ve sdělení a že musí agentuře poskytnout dostatečný personál a finanční prostředky, aby mohla vykonávat velmi důležitý úkol, který jí byl svěřen.

4.1.2.4

EHSV nabádá Komisi, aby zesílila svůj boj proti nezákonnému, nehlášenému a neřízenému rybolovu Jedním z rozhodujících protiopatření je uzavření trhu Společenství pro takové úlovky, protože ten je hlavním místem určení nezákonného rybolovu. Výbor považuje zákaz překládání úlovku na volném moři za další účinné opatření proti tomuto druhu rybolovu.

4.1.2.5

Výbor je přesvědčen, že je nezbytné zhodnotit organizaci trhu s rybami, jak navrhuje Komise, s cílem zlepšit finanční výnosy, použít nové nástroje na zlepšení uvádění ryb a produktů rybolovu na trh umožnit producentům zvýšit přidanou hodnotu těchto výrobků při prvním prodeji a zapojit se do marketingového procesu. Výbor si myslí, že organizace producentů zde musí hrát důležitou roli a že by proto měly být podporovány. EHSV je přesvědčen, že k dosažení tohoto cíle by Komise a členské státy měly koncentrovat své úsilí na změnu přístupu rybářů k těmto otázkám.

4.1.2.6

EHSV podporuje myšlenku Komise na sestavení kodexu chování pro obchod s rybami v Evropské unii a propagaci ekoznaček, jakmile bude uzavřena diskuse o této otázce, ke které Výbor nedávno vydal stanovisko.

4.1.2.7

Výbor považuje dlouhodobé opatření posledně navržené ve sdělení (podpora výzkumu metod rybolovu s nižší spotřebou pohonných hmot a s větším ohledem na životní prostředí) za klíčové. Doufá také, že finanční závazky stanovené Komisí budou dodrženy a že projekty předložené organizacemi zastupujícími odvětví rybolovu budou maximálně podporovány, a stejně tak rozvoj technologických platforem pro rybolov.

4.1.2.8

S ohledem na současnou situaci vývoje cen pohonných hmot, která se zdá být nezvratná, je podle názoru EHSV velmi důležité provádět výzkum ve všech oblastech navrhovaných ve sdělení. Výbor považuje za obzvláště důležité prozkoumat výrobu obnovitelné energie, především vývoj a praktické využití nových typů biopaliv a zlepšení energetické účinnosti. Vyzývá Evropskou komisi a členské státy, aby finančně podporovaly projekty předložené organizacemi z odvětví rybolovu.

V Bruselu dne 14. září 2006

předsedkyně

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Hrubý domácí produkt.

(2)  KOM(2006) 103 v konečném znění, 9.3.2006.

(3)  Finanční nástroj pro orientaci rybolovu/ Evropský rybářský fond.

(4)  Research, technology, development and innovation – výzkum, technologie, vývoj a inovace.

(5)  Fakta a čísla o SRP – základní údaje o společné rybářské politice. Vydání 2006, Evropská komise.

(6)  Úř. věst. C 244, 1.10.2004.

(7)  Úř. věst. C 229, 14.9.2004.

(8)  Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 12. června 1999.

(9)  Nařízení Rady (ES) č. 2792/1999 ze dne 27. prosince 1999.

(10)  Úř. věst. C 65, 17.3.2006.


Top