EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0060

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 18. prosince 2006 k návrhu směrnice, kterou se mění některé směrnice Společenství, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru (CON/2006/60)

OJ C 27, 7.2.2007, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2007   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 27/1


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 18. prosince 2006

k návrhu směrnice, kterou se mění některé směrnice Společenství, pokud jde o procesní pravidla a hodnotící kritéria pro obezřetnostní posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru

(CON/2006/60)

(2007/C 27/01)

Úvod a právní základ

Dne 11. října 2006 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/49/EHS (1) a směrnice 2002/83/ES (2), 2004/39/ES (3), 2005/68/ES (4) a 2006/48/ES (5) o procesních pravidlech a hodnotících kritériích pro obezřetné posuzování akvizic a zvyšování podílů ve finančním sektoru (6) (dále jen „navrhovaná směrnice“).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství ve spojení s čl. 105 odst. 5 Smlouvy. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

Obecné připomínky

1.1

ECB v obecné rovině vítá cíl navrhované směrnice, kterým je zlepšit stávající právní rámec pro obezřetnostní posuzování akvizic nebo zvyšování kvalifikovaných účastí ve finančních institucích, a tím přispět k plynulému řízení politik obezřetnostního dohledu v této oblasti.

1.2

ECB podporuje zejména následující prvky navrhované směrnice. Za prvé, navrhované upřesnění kritérií obezřetnostního posuzování by mělo prohloubit užší konvergenci postupů v oblasti dohledu, zajistit větší přehlednost pro navrhované nabyvatele a zvýšit právní jistotu pro všechny zúčastněné. Za druhé, nový požadavek, aby orgány dohledu zveřejnily seznam nezbytných informací, jež mají být předloženy v okamžiku oznámení, rovněž přispěje k větší transparentnosti pro navrhované nabyvatele. Za třetí, nový požadavek, aby orgány dohledu žadateli písemně sdělily důvody zamítavého rozhodnutí, dále posílí transparentnost v oblasti dohledu. Za čtvrté, zesílení požadavků na spolupráci příslušných orgánů domovských a hostitelských členských států (7) přispěje k tomu, že obezřetnostní posuzování bude prováděno řádně a zohlední poznatky těchto domovských a hostitelských orgánů dohledu.

1.3

Schvalování akvizic a zvyšování kvalifikovaných účastí příslušným orgánem dané finanční instituce úzce souvisí s úkoly tohoto orgánu dohledu, co se týče udělení povolení dané instituci k výkonu činnosti, zajišťování jejího stálého bezpečného a spolehlivého fungování a přijímání případných opatření v případech finančních potíží. Z hlediska finanční stability je proto důležité zajistit, aby revidovaný právní rámec nenarušil účinnost nástrojů dohledu používaných k zajištění stálé bezpečnosti a spolehlivosti finančních institucí. Požadavky na udělení povolení k výkonu činnosti a na schválení akvizic by navíc měly být co nejvíce v souladu, aby se předešlo případné regulatorní arbitráži. To je důležité zejména v případech, kdy navrhovaný nabyvatel má své skutečné sídlo ve třetí zemi nebo kdy není regulovaným subjektem.

1.4

S ohledem na široké spektrum transakcí s kvalifikovanými účastmi, na něž by se navrhovaná směrnice vztahovala (včetně menšinových a většinových podílů, regulovaných či neregulovaných nabyvatelů a nabyvatelů nacházejících se uvnitř i mimo EU), musí kritéria a postupy stanovené navrhovanou směrnicí orgánům dohledu umožnit řádně provádět obezřetnostní posuzování transakcí s různým stupněm složitosti.

1.5

V tomto kontextu vyvolávají některé aspekty navrhované směrnice obavy, které jsou předmětem podrobnějšího rozboru níže. Konkrétní připomínky obsažené v tomto stanovisku, jakož i vlastní pozměňovací návrhy se zaměřují na ta ustanovení navrhované směrnice, kterými se mění bankovní směrnice (8). Nicméně základní východiska platí stejně i ve vztahu k ostatním regulovaným subjektům ve finančním sektoru, na něž se navrhovaná směrnice vztahuje. Konkrétní připomínky a návrhy by proto vedle bankovní směrnice měly platit obdobně ve vztahu k ostatním směrnicím Společenství, jež navrhovaná směrnice mění, a to též s cílem zajistit soulad napříč sektory.

Konkrétní připomínky

2.   Navrhovaná kritéria obezřetnostního posuzování

2.1

ECB má za to, že navrhovaná hodnotící kritéria by měla být více sladěna s kritérii, která se uplatňují v rámci povolovacího procesu (9). Navrhovaná směrnice by v tomto ohledu zavedla podstatné rozdíly. To vyvolává obavy z hlediska obezřetnostního dohledu, neboť by mohla právnickým nebo fyzickým osobám, jež chtějí provozovat bankovní činnost, umožnit, aby přísnější požadavky na povolení obešly prostřednictvím akvizice úvěrové instituce. Kromě toho je důležité zajistit, aby nejen v rámci povolovacího procesu, ale rovněž v souvislosti se schvalováním změn kvalifikovaných účastí v úvěrové instituci byly náležitě zohledněny základní předpoklady pro bezpečnost a spolehlivost cílové instituce a její efektivní dohled, neboť účinné řešení těchto otázek později v rámci dohledu nemusí být možné.

2.2

Jedna z podstatných odlišností se týká obecného rozsahu posuzování. V rámci povolovacího procesu podle stávající bankovní směrnice posuzují orgány dohledu způsobilost budoucích akcionářů a společníků tak, že přihlížejí k potřebě zajistit řádné a obezřetné řízení úvěrové instituce (10). Podobně v případě akvizic nebo zvyšování kvalifikovaných účastí bankovní směrnice stanoví, že příslušné orgány mohou vyslovit nesouhlas se záměrem navrhovaného nabyvatele, nejsou-li přesvědčeny, že dotčené osoby vyhovují nárokům kladeným v zájmu zajištění řádného a obezřetného řízení úvěrové instituce (11). Podle navrhované směrnice by však orgány dohledu posuzovaly vhodnost navrhovaného nabyvatele a finanční spolehlivost navrhované akvizice pouze s ohledem na možný vliv navrhovaného nabyvatele na předmětnou instituci. ECB navrhuje, aby navrhovaná směrnice byla změněna tak, aby i v souvislosti s akvizicemi a zvyšováním kvalifikovaných účastí musely orgány dohledu zajistit, že řádné a obezřetné řízení cílové instituce nebude ohroženo.

2.3

Další obava se týká ustanovení navrhované směrnice, podle něhož mohou orgány dohledu vyslovit nesouhlas s navrhovanou akvizicí „pouze tehdy, pokud zjistí, že nejsou splněna kritéria [obezřetnostního posuzování] …“ (12). Oproti tomu v případě povolovacího procesu mohou příslušné orgány odmítnout udělit povolení, „nejsou-li přesvědčeny“ o vhodnosti akcionářů nebo společníků (13). Zejména ve složitějších případech by toto nové důkazní břemeno, jež by orgány dohledu nesly v souvislosti s posuzováním akvizic nebo zvýšení kvalifikovaných účastí, mohlo mít nežádoucí důsledky, např. tam, kde by orgány dohledu musely případně schválit transakci, aniž by byly přesvědčeny, že jsou splněna kritéria pro obezřetnostní posuzování. ECB proto navrhuje změnit navrhovanou směrnici tak, aby tato obava byla odstraněna.

2.4

Dále je třeba zajistit, aby účinnému dohledu nad cílovou institucí nemohla bránit nedostatečně průhledná struktura skupiny, jejíž součástí by se cílová instituce v důsledku navrhované akvizice stala. Požadavky na získání povolení k výkonu činnosti úvěrových institucí stanoví, že příslušné orgány mohou udělit povolení pouze tehdy, nebrání-li úzká propojení mezi úvěrovou institucí a jinými fyzickými či právnickými osobami účinnému výkonu jejich dohlížecích funkcí (14). ECB se domnívá, že podobný požadavek týkající se průhlednosti struktury skupiny by měl existovat, i pokud jde o schvalování akvizic nebo zvyšování kvalifikovaných účastí v úvěrové instituci ze strany orgánů dohledu, a za tímto účelem navrhuje vložit do seznamu kritérií obezřetnostního posuzování v navrhované směrnici odpovídající dodatečné kritérium (15).

2.5

V případech, kdy by se cílová úvěrová instituce stala v důsledku navrhované akvizice součástí skupiny se skutečným sídlem mimo EU, by ECB chtěla zdůraznit potřebu: i) odpovídajícího dohledu nad mateřskou společností v dotčené třetí zemi a ii) dostatečného ujištění ze strany příslušného orgánu třetí země, co se týče jeho schopnosti a ochoty uspokojivým způsobem spolupracovat s příslušným orgánem dohledu nad cílovou institucí. S ohledem na význam účinného dohledu nad bankovními skupinami na konsolidovaném základě a náležité spolupráce mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států pro efektivní bankovní dohled (16) je v okamžiku schvalování akvizice nebo zvýšení kvalifikované účasti v úvěrové instituci EU nezbytné zjistit, že v tomto ohledu v dotčené třetí zemi neexistují žádné překážky. ECB se proto domnívá, že do seznamu navrhovaných hodnotících kritérií by měl být zahrnut odpovídající konkrétní požadavek.

2.6

Navrhovaná směrnice stanoví, že členské státy „nestanovují žádné předběžné podmínky, co se týče výše podílu, které je třeba dosáhnout, ani nezkoumají akvizici z hlediska hospodářských potřeb trhu“ (17). Tento zákaz zohledňuje jednotnou judikaturu Soudního dvora (18), podle které musí být vnitrostátní opatření považována za omezování volného pohybu kapitálu, pokud mohou zabránit nebo omezit nabytí akcií v dotčených podnicích nebo odradit investory z jiných členských států od investování do jejich základního kapitálu (19), ledaže by bylo možné je odůvodnit na základě článku 58 Smlouvy nebo za určitých podmínek naléhavým důvodem obecného zájmu (20). V této souvislosti však Smlouva obsahuje zvláštní výjimku, která se týká opatření obezřetnostního dohledu (21), za předpokladu, že tato opatření nepředstavují prostředek svévolné diskriminace nebo zastřené omezování volného pohybu kapitálu (22). Je pravdou, že za výjimečných podmínek by mohlo být řádné fungování cílové instituce narušeno střetem velkých akcionářů, jejichž jednotlivé podíly by byly dostatečně velké na to, aby umožnily blokovat rozhodnutí, ale nepostačovaly by k nabytí kontroly nad danou institucí. Taková vlastnická struktura by mohla narušit řízení instituce s případnými nepříznivými důsledky pro účinný výkon dohledu nad touto institucí. Z hlediska dohledu by proto bylo důležité zachovat vhodné mechanismy zabraňující vzniku těchto problematických vlastnických struktur již ve fázi, kdy jsou změny v kvalifikovaných účastech v úvěrové instituci schvalovány. Z těchto důvodů by měla být navrhovaná směrnice změněna, aby se orgánům dohledu umožnilo vyslovit nesouhlas s navrhovanou akvizicí v případech, kdy nejsou s ohledem na možný vliv nabyvatele na úvěrovou instituci přesvědčeny, že systém správy a řízení cílové instituce je dostatečně spolehlivý, aby zabránil případné nefunkčnosti rozhodovacích procesů v rámci této instituce po navrhované akvizici. Zavedení tohoto dodatečného kritéria by znamenalo, že z textu navrhované směrnice bude třeba vypustit výše uvedené ustanovení, které zakazuje ukládání předběžných podmínek, co se týče výše podílu, které je třeba dosáhnout (23).

2.7

Některé z hodnotících kritérií navrhované směrnice zasluhují další vyjasnění. ECB by zejména považovala za prospěšné výslovně stanovit, že od cílové instituce se očekává, že po navrhované akvizici nebo zvýšení kvalifikovaných účastí splní a bude i nadále splňovat všechny příslušné obezřetnostní požadavky. ECB proto navrhuje příslušné hodnotící kritérium (24) odpovídajícím způsobem změnit. Posouzení příslušnými orgány by se dále nemělo omezovat na zjištění, zda existují dostatečné důvody pro podezření z praní peněz či financování terorismu, ale mělo by se rovněž vztahovat na jakýkoli jiný závažný trestný čin (25).

2.8

V neposlední řadě považuje ECB za vhodné vyjasnit, že při rozhodování o schválení navrhované akvizice nebo zvýšení kvalifikované účasti mohou orgány dohledu přihlédnout k závazkům, které navrhovaný nabyvatel přijal s cílem zajistit, aby cílová instituce byla schopna splňovat kritéria obezřetnostního posuzování. Tyto závazky by měly být založeny na právně závazných povinnostech. Ve všech případech by měly být v okamžiku nabytí kvalifikované účasti splněny minimální kapitálové požadavky. Účelem stanovení tohoto postupu v navrhované směrnici by bylo umožnit orgánům dohledu schválit transakce, které by při neexistenci těchto závazků byly jinak povinny odmítnout. V tomto ohledu lze poznamenat, že praxe podmíněného schválení, která je výslovně upravena v bankovní směrnici v souvislosti s povolovacím řízením (26), by rovněž přispěla k další harmonizaci postupů pro udělování povolení k výkonu činnosti úvěrových institucí s postupy, které se uplatňují ve vztahu k akvizicím a zvyšování podílů.

3.   Navrhované lhůty pro posouzení ze strany orgánů dohledu

3.1

ECB se domnívá, že procesní opatření ke zdokonalení schvalovacího procesu ze strany orgánů dohledu by zásadně neměla ohrozit výchozí cíle obezřetnostního dohledu. Lhůty pro posuzování akvizic a zvyšování podílů (27) by proto měly především zajistit, aby orgány dohledu mohly přijímat správná a odůvodněná rozhodnutí. Pokud by lhůty byly příliš restriktivní, existuje riziko, že orgány dohledu budou nuceny schvalovat žádosti i přesto, že neměly dostatek času na provedení důkladné analýzy, zejména ve složitějších případech. To by nepříznivě ovlivnilo důvěryhodnost a kvalitu rozhodnutí, což by rovněž mohlo mít nepříznivý dopad na finanční stabilitu.

3.2

S ohledem na závažnost této problematiky se ECB domnívá, že s cílem v plné míře přihlédnout k odborným poznatkům příslušných orgánů by zásadní změny týkající se celkové doby pro posouzení měly být provedeny v úzké součinnosti s orgány dohledu EU. V této souvislosti ECB poznamenává, že orgány dohledu ve všech oblastech finančního trhu vyjádřily závažné obavy (28), pokud jde o: i) navrhované podstatné zkrácení celkové lhůty pro posouzení ze současných zhruba 65 pracovních dnů na 30 pracovních dnů a ii) návrh, podle kterého by lhůta pro posouzení začala běžet před obdržením všech nezbytných informací (29). Vzhledem k tomu by ECB doporučovala přehodnotit navrhované lhůty pro celkové posouzení.

3.3

Kromě toho by měly být prodlouženy navrhované maximální lhůty pro vyžádání dodatečných informací od navrhovaných nabyvatelů ze strany orgánů dohledu a pro poskytnutí těchto informací navrhovanými nabyvateli. Zejména v případech, které se týkají velkých a složitě uspořádaných institucí a které vyžadují rozsáhlou výměnu informací mezi orgány dohledu (a to případně i ze třetích zemí), nebo které se týkají navrhovaných nabyvatelů, jež nepodléhají obezřetnostnímu dohledu, není zpravidla možné náležitě posoudit potřebu dodatečných informací během pěti pracovních dnů (30). Rovněž pro nabyvatele může být obtížné takové informace poskytnout ve všech případech během pouhých deseti pracovních dnů (31). Nebylo by žádoucí, kdyby orgány dohledu musely žádosti o akvizice nebo zvyšování podílů odmítnout pro nedostatek informací (32) jen z toho důvodu, že nebyly schopny v plném rozsahu posoudit potřebu dalších informací nebo že navrhovaní nabyvatelé nebyli schopni tyto informace v mimořádně krátké lhůtě poskytnout. I když navrhovaní nabyvatelé by měli možnost své žádosti znovu předložit, takový postup by měl být výjimkou, protože jinak by schvalovací proces byl pro obě strany zbytečně zatěžující a neefektivní. V některých členských státech se navíc zamítavá rozhodnutí zveřejňují, a mohou tak navrhované nabyvatele vážně poškodit, zejména pokud se jedná o subjekty kótované na vnitrostátních nebo mezinárodních burzách cenných papírů.

3.4

ECB je toho názoru, že oznámení příslušnému orgánu cílové instituce by v případech, kdy navrhovaný nabyvatel předloží neúplný soubor dokumentů nebo informací (33), nemělo automaticky vést k potvrzení o přijetí příslušným orgánem (34) a okamžitému zahájení lhůty pro posouzení (35). Tento přístup uplatňuje Komise v kontextu evropských pravidel kontroly spojování podniků (36) pro oznamování spojování. Pravidla, kterými se provádí nařízení o spojování (37) stanoví, že oznámení nabývá účinku „dnem, kdy je Komise obdrží“ (38). Nejsou-li však informace ve významném ohledu úplné, je Komise povinna oznamující strany neprodleně písemně informovat. V těchto případech nabývá oznámení účinku „dnem, kdy Komise obdrží úplné informace“ (39). Komise je povinna neprodleně písemně potvrdit, že obdržela: a) oznámení a b) jakoukoli odpověď oznamujících stran zaslanou Komisi v případech, kdy poskytnuté informace nebyly úplné (40). Vzhledem k tomu by ECB navrhovala, aby lhůta pro posouzení formálně začínala až poté, co jsou požadované informace úplné, a aby nesprávné nebo zavádějící informace byly považovány za neúplné informace (41).

3.5

Jako související, ale obecnější bod lze uvést, že hodnocení navrhované směrnice potvrdilo, že řadu technických otázek nelze náležitým způsobem upravit v rámci bankovní směrnice a že by bylo zřejmě vhodné přijmout prováděcí opatření, která by upravila zvláštní procesní pravidla, jež by bylo třeba dále propracovat, aby se zajistila dostatečná právní jistota a náležité rovné podmínky v rámci EU. Jak je konzistentně zdůrazňováno v předchozích stanoviscích, ECB je toho názoru, že právní akty na úrovni 2 by měly představovat hlavní soubor technických norem platných pro finanční instituce EU (42). S tímto názorem se ztotožňují orgány dohledu, které rovněž vyjádřily podporu tomu, aby byla více využívána prováděcí opatření (43). Vzhledem k výše uvedenému se proto navrhuje rozšířit oblast působnosti ustanovení navrhované směrnice, jež se týkají postupu projednávání ve výborech (44), a umožnit přijímání opatření na úrovni 2, jež by měla být v rámci EU konzistentně provedena před uplynutím lhůty pro provedení navrhované směrnice (45). Kromě upřesnění a vyjasnění kritérií obezřetnostního posuzování by prováděcí opatření měla upravovat rovněž tyto aspekty: i) pravidla týkající se oznámení předložených navrhovanými nabyvateli (osoby oprávněné předložit oznámení, vyjasnění, co se rozumí pod pojmem „osoby jednající ve vzájemné shodě“, nabytí účinku oznámení, lhůty, atd.), ii) seznam upřesňující informace potřebné k posouzení ze strany orgánu dohledu a případně též iii) typ závazků, jež navrhovaní nabyvatelé mohou přijmout ve vztahu k příslušným orgánům. V souvislosti s těmito aspekty by ECB chtěla zdůraznit, že jako příklad by mohla posloužit podrobná procesní pravidla, která se uplatňují v kontextu nařízení o spojování.

3.6

V neposlední řadě by se mohlo zvážit zavést v navrhované směrnici diferencovanější lhůty, které by byly úměrné složitosti posuzované akvizice nebo zvýšení kvalifikovaných účastí. Bylo by to v souladu se zásadou proporcionality, která je již zakotvena v jiných ustanoveních navrhované směrnice (46). Rozlišením mezi jednoduchými a složitějšími případy na základě společných, objektivních a transparentních klasifikačních kritérií, která by rovněž mohla být přijata ve formě prováděcích opatření, by se zajistilo rychlejší vyřizování jednoduchých případů a současně zabezpečilo řádné posouzení složitějších případů, které by obvykle vyžadovaly více času. ECB se domnívá, že lhůty, které jsou v současné době stanoveny v bankovní směrnici (47), by se mohly i nadále uplatňovat na tyto složitější případy (48), jakož i na případy, pro které již navrhovaná směrnice předpokládá prodlouženou lhůtu pro posouzení (49).

4.   Ustanovení o spolupráci mezi příslušnými orgány

ECB podporuje ustanovení navrhované směrnice týkající se spolupráce mezi příslušnými orgány (50). ECB se však domnívá, že tato ustanovení by neměla být směšována s ustanoveními o spolupráci mezi příslušnými orgány v souvislosti s výkonem dohledu na konsolidovaném základě (51). V závislosti na povaze navrhovaného nabyvatele by mohl být rozsah spolupráce mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států podle navrhované směrnice podstatně širší než v kontextu dohledu na konsolidovaném základě. Tato spolupráce by mohla zahrnovat též spolupráci s příslušnými orgány v ostatních finančních sektorech. Kromě toho by měl být zajištěn těsný soulad mezi požadavky na spolupráci mezi příslušnými orgány domovských a hostitelských členských států napříč jednotlivými sektory. ECB proto navrhuje navrhovanou směrnici v tomto ohledu změnit.

5.   Právo Komise požadovat informace od příslušných orgánů

5.1

S cílem umožnit Komisi plnit její úlohu podle Smlouvy (52) navrhovaná směrnice stanoví, že Komise může po vnitrostátních orgánech dohledu požadovat, aby předložily dokumenty, na nichž založily své posouzení, jakož i odůvodnění podané navrhovanému nabyvateli (53). Podle navrhované směrnice by informace poskytnuté Komisi byly používány pouze za účelem zjišťování, zda členský stát splnil své povinnosti vyplývající z bankovní směrnice (54).

5.2

ECB má k tomuto ustanovení navrhované směrnice několik obecných poznámek. Jako ochránce Smlouvy a s cílem zajistit řádné fungování a rozvoj společného trhu (55) je Komise povinna dbát na provádění Smlouvy a aktů přijatých orgány Společenství na jejím základě. Komise má také pravomoc podat případně žalobu k Soudnímu dvoru, má-li za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smlouvy vyplývá (56). I když je na Komisi, aby prokázala tvrzení, že povinnost nebyla splněna (57), Soudní dvůr se jasně vyslovil, že členské státy mají na základě článku 10 Smlouvy povinnost usnadňovat plnění úkolů Komise, což především znamená, že jsou povinny v dobré víře spolupracovat při šetření Komise a poskytnout jí veškeré informace požadované pro tento účel (58).

5.3

ECB považuje za zásadní, aby Komise měla k výkonu svých úkolů podle Smlouvy náležitý přístup k informacím. ECB kromě toho poznamenává, že podle navrhované směrnice a v souladu s článkem 287 Smlouvy by informace poskytnuté Komisi byly předmětem služebního tajemství, jež by byly povinny zachovávat všechny osoby, které pracují nebo pracovaly pro Komisi, s tím důsledkem, že důvěrné informace, jež Komise obdrží, by nemohly být sděleny žádné osobě nebo orgánu (59).

5.4

V případech, na které se vztahují evropská pravidla kontroly spojování podniků (60), jsou vlády a příslušné orgány členských států povinny Komisi poskytovat veškeré informace nezbytné pro plnění jejích povinností podle nařízení o spojování (61) v souladu s použitelnými pravidly o služebním tajemství (62). Členské státy mohou dále přijmout přiměřená opatření k ochraně oprávněných zájmů (63), jako jsou pravidla obezřetnostního dohledu (64). Existují-li vážné pochybnosti o tom, zda je určité opatření skutečně založeno na pravidlech obezřetnostního dohledu, musí dotyčný členský stát (65) takové opatření oznámit Komisi, která zejména posoudí, zda je přijaté opatření odůvodněno na základě některého z oprávněných zájmů (66).

5.5

ECB vychází z toho, že podle navrhované směrnice by úkoly Komise jako ochránce Smlouvy byly značně usnadněny, kdyby Komise byla oprávněna vyžadovat informace přímo od vnitrostátních orgánů dohledu (bez účasti vlád jako zprostředkovatelů). V souvislosti s obezřetnostním dohledem však Soudní dvůr poukázal na to, že: „má-li monitorování bank prostřednictvím dohledu v členském státě a výměna informací příslušnými orgány řádně fungovat, je nutné chránit služební tajemství. Uveřejnění důvěrných informací pro jakýkoli účel by mohlo mít škodlivé důsledky nejen pro přímo dotčené úvěrové instituce, ale rovněž pro bankovní systém obecně (67).“

5.6

Soud dosud neměl příležitost podrobněji posoudit potřebu ochrany služebního tajemství a důvěrnosti informací týkajících se jednotlivých finančních institucí ze strany vnitrostátních orgánů dohledu ve vztahu k právům a povinnostem Komise jako ochránce Smlouvy. ECB je však toho názoru, že sladění potřeby Komise mít veškeré informace potřebné k tomu, aby mohla v příslušné věci včas rozhodnout (68), s potřebou chránit práva navrhovaných nabyvatelů a povinností orgánů dohledu zajistit důvěrnost informací týkajících se finančních institucí s cílem zabezpečit stabilitu finančního systému (69), by si nepochybně vyžádalo nalezení citlivé rovnováhy. Vzhledem k tomu by se výjimka z povinnosti orgánů dohledu zachovávat služební tajemství a důvěrnost informací získaných v rámci dohledu měla jednoznačně omezit na případy oznámení navrhovaných akvizic kvalifikovaných účastí, v nichž: i) se příslušný orgán po ukončení svého posouzení rozhodne vyslovit nesouhlas s navrhovanou akvizicí a Komise obdrží formální stížnost od navrhovaného nabyvatele, nebo ii) jsou dány dostatečné důvody pro podezření, že příslušný orgán zjevně nesprávně použil kritéria obezřetnostního posuzování nebo postupy. Vzhledem k zásadě nezávislosti orgánů dohledu (70) je třeba ujasnit, že Komise by neměla zasahovat do vlastního rozhodování těchto orgánů a že příslušné orgány by měly relevantní informace poskytnout až poté, co ukončí své obezřetnostní posouzení. ECB je přesvědčena, že navrhované upřesnění právního rámce jak z hlediska hodnotících kritérií, tak postupů podstatně zvýší právní určitost a jistotu, pokud jde o obezřetnostní posouzení akvizic a zvyšování podílů, a tím omezí případy, ve kterých by byla Komise nucena podat žalobu pro možné porušení práva Společenství.

6.   Další právní a technické připomínky

6.1

Vzhledem k tomu, že podle Smlouvy musí být ECB k navrhované směrnici konzultována, měl by se v souladu s článkem 253 Smlouvy do navrhované směrnice zapracovat odkaz, jenž by tuto skutečnost zohlednil.

6.2

Navrhovaná směrnice odkazem na definici hlasovacích práv uvedenou ve směrnici 2004/109/ES (71) vyjasňuje bankovní směrnici (72). I když tuto navrhovanou změnu ECB vítá, uvedená definice by se měla konzistentně používat v rámci celé bankovní směrnice tak, jak je podrobně uvedeno v příloze.

6.3

Pojem „navrhovaný nabyvatel“ (73) by mohl být doplněn do výčtu pojmů definovaných v bankovní směrnici (74). Pojem „navrhovaný nabyvatel“ podle navrhované směrnice zahrnuje „každou fyzickou či právnickou osobu“ či „takové osoby jednající ve vzájemné shodě“. Jelikož se zavedení tohoto pojmu do bankovní směrnice navrhuje poprvé, bylo by třeba dále zvážit situace, na něž se vztahuje, jakož i důsledky pro dotčené (právnické či fyzické) osoby, např. pokud se týká oznamovací povinnosti. Tyto aspekty by mohly být objasněny v prováděcích opatřeních.

6.4

Pokud se týká prodloužené lhůty pro posouzení obsažené v navrhované směrnici (75), ECB se domnívá, že by se měla vztahovat na všechny navrhované nabyvatele ze třetích zemí (jak na právnické, tak fyzické osoby) bez ohledu na to, zda podléhají regulaci či nikoli.

6.5

Vzhledem k tomu, že navrhovaná směrnice má dopad na různé části finančního sektoru a vyžádá si změny v právních předpisech a úpravy postupů vnitrostátních orgánů dohledu, bylo by zřejmě vhodné prodloužit lhůtu pro provedení směrnice (na nejméně dvanáct měsíců), a zakotvit ustanovení o přezkoumání této směrnice. Rovněž by bylo prospěšné zvážit zavedení přechodného období, zejména nebude-li navrhovaná směrnice poté, co bude přijata, provedena stejně rychle ve všech členských státech, což by mohlo působit problémy např. ve vztahu k použitelnosti této směrnice v přeshraničních případech, jež budou vyžadovat konzultaci jiných příslušných orgánů.

7.   Pozměňovací návrhy

Pokud by toto stanovisko vedlo ke změnám v navrhované směrnici, je v příloze obsažen návrh příslušných změn s výjimkou problematiky navrhovaných lhůt pro posouzení ze strany orgánů dohledu, jež podle názoru ECB vyžaduje podstatné přepracování v úzké součinnosti s orgány dohledu EU (viz odstavce 3.1 a 3.6 výše).

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 18. prosince 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/68/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2006/31/ES (Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 60).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění a o změně směrnic Rady 73/239/EHS, 92/49/EHS, jakož i směrnic 98/78/ES a 2002/83/ES (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu (přepracované znění) (Úř. věst. L 177, 30.6.2006, s. 1) (dále jen „bankovní směrnice“).

(6)  KOM(2006) 507 v konečném znění.

(7)  Tj. spolupráci mezi příslušným orgánem, jenž vydal povolení cílovému subjektu, a příslušným orgánem navrhovaného nabyvatele.

(8)  Viz článek 5 navrhované směrnice.

(9)  Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) ve svém dokumentu „Core Principles Methodology“ (Metodika základních zásad), který byl aktualizován v říjnu 2006 a který je zveřejněn na internetových stránkách Banky pro mezinárodní platby www.bis.org, zdůrazňuje, že orgány dohledu mají pravomoc odmítnout jakýkoliv návrh na změnu významného majetkového podílu, nejsou-li splněna kritéria srovnatelná s kritérii, jež se používají při vydávání povolení novým bankám (viz zásada č. 4, hlavní kritérium č. 3).

(10)  Čl. 12 odst. 2 bankovní směrnice.

(11)  Druhý odstavec čl. 19 odst. 1 bankovní směrnice.

(12)  Navrhovaný nový čl. 19a odst. 2 bankovní směrnice.

(13)  Čl. 12 odst. 2 bankovní směrnice.

(14)  Čl. 12 odst. 3 bankovní směrnice.

(15)  BCBS ve svém dokumentu „Core Principles for Effective Banking Supervision“ (Základní zásady efektivního bankovního dohledu), který byl aktualizován v říjnu 2006 a který je též zveřejněn na internetových stránkách www.bis.org, zdůrazňuje význam posuzování vlastnické struktury a správy a řízení banky a její širší skupiny během licenčního řízení (zásada č. 3) a v rámci prověřování důležitých akvizic zdůrazňuje význam zajištění toho, aby podnikové propojení nebo struktury nevystavovaly banku nepřiměřeným rizikům a neomezovaly účinný dohled (zásada č. 5).

(16)  Viz dokument BCBS „Základní zásady efektivního bankovního dohledu“, zejména zásady č. 24 a 25.

(17)  Navrhovaný nový čl. 19a odst. 3 bankovní směrnice.

(18)  Viz sdělení Komise KOM(2005) 4080 ze dne 21. října 2005 o investicích v oblasti finančních služeb uvnitř EU (Úř. věst. C 293, 25.11.2005, s. 2).

(19)  Spojené věci C-282/04 a C-283/04 Komise v. Nizozemské království, Sb. rozh. 2006, s. I-0000, bod 20. Viz též věc C-98/01 Komise v. Spojené království, Sb. rozh. 2003, s. I-4641, bod 44, věc C-463/00 Komise v. Španělské království, Sb. rozh. 2003, s. I-4581, bod 57, a věc C-174/04 Komise v. Italská republika, Sb. rozh. 2005, s. I-4933, bod 31.

(20)  Spojené věci C-282/04 a C-283/04 Komise v. Nizozemské království, bod 32.

(21)  Čl. 58 odst. 1 písm. b) Smlouvy.

(22)  Čl. 58 odst. 3 Smlouvy.

(23)  Navrhovaný nový čl. 19a odst. 3 bankovní směrnice.

(24)  Navrhovaný nový čl. 19a odst. 1 písm. d) bankovní směrnice

(25)  Navrhovaný nový čl. 19a odst. 1 písm. e) bankovní směrnice.

(26)  Čl. 17 odst. 1 bankovní směrnice stanoví, že „příslušné orgány mohou odejmout povolení vydané úvěrové instituci pouze tehdy, pokud tato instituce: … c) přestala splňovat podmínky, na jejichž základě bylo povolení vydáno“.

(27)  Druhý pododstavec navrhovaného nového čl. 19 odst. 2 bankovní směrnice.

(28)  Viz strany 2 a 4 dopisu z 29. září 2006 k problematice přeshraniční konsolidace, adresovaného panem Arthurem Doctersem van Leeuwenem, předsedou Evropského výboru regulátorů trhů s cennými papíry (CESR), paní Danièle Nouyovou, předsedkyní Evropského výboru orgánů bankovního dohledu (CEBS) a panem Henrikem Bjerre Nielsenem, předsedou Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním (CEIOPS) komisaři McCreevymu. Zveřejněno na internetových stránkách www.cesr-eu.org, www.c-ebs.org a www.ceiops.org.

(29)  Navrhovaný nový čl. 19 odst. 2 a 3 bankovní směrnice.

(30)  První pododstavec navrhovaného nového čl. 19 odst. 3 bankovní směrnice.

(31)  První věta třetího pododstavce navrhovaného nového čl. 19 odst. 3 bankovní směrnice.

(32)  Navrhovaný nový čl. 19a odst. 2 bankovní směrnice.

(33)  Navrhovaný nový čl. 19 odst. 1 bankovní směrnice.

(34)  První pododstavec navrhovaného nového čl. 19 odst. 2 bankovní směrnice.

(35)  Druhý pododstavec navrhovaného nového čl. 19 odst. 2 bankovní směrnice.

(36)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1) (dále jen „nařízení o spojování“).

(37)  Nařízení Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. L 133, 30.4.2004, s. 1) (dále jen „prováděcí pravidla k nařízení o spojování“).

(38)  Čl. 5 odst. 1 prováděcích pravidel k nařízení o spojování.

(39)  Čl. 5 odst. 2 prováděcích pravidel k nařízení o spojování.

(40)  Čl. 4 odst. 3 prováděcích pravidel k nařízení o spojování.

(41)  Viz rovněž čl. 5 odst. 4 prováděcích pravidel k nařízení o spojování.

(42)  Viz odstavec 6 stanoviska ECB CON/2005/4 ze dne 17. února 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se přepracovávají směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu, a směrnice Rady 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (Úř. věst. C 52, 2.3.2005, s. 37). V odstavci 10 ECB zdůrazňuje, že: „Má-li se za to, že navrhované směrnice nelze v této fázi změnit v souladu s tímto přístupem, je ECB toho názoru, že by předvídaná právní struktura neměla být považována za konečné uspokojivé řešení, ale za jeden z kroků v dlouhodobém procesu vedoucím, je-li to možné, k vytvoření přímo použitelného souboru technických pravidel na úrovni 2 pro finanční instituce v rámci EU“.

(43)  CEBS například ve svém konzultativním dokumentu nazvaném „The role and tasks of CEBS“ (Role a úkoly CEBS) (CP08), červenec 2005 (viz odstavce 40 a 41), poznamenává, že „se na něj Komise neobrátila s žádostí o vypracování technických podrobností nových právních předpisů (tj. stanovisko pro úroveň 2 v rámci Lamfalussyho procesu). Je nepravděpodobné, že Komise takovou žádost v brzké době předloží ... I když CEBS zná a chápe důvody, pro které je takto postupováno, domnívá se, že je důležité, aby se v budoucnosti řádně využily možnosti, jež Lamfalussyho přístup poskytuje.“

(44)  Navrhovaný nový pododstavec f) v čl. 150 odst. 2 bankovní směrnice.

(45)  Jak stanoví článek 6 navrhované směrnice.

(46)  Druhý pododstavec navrhovaného nového čl. 19a odst. 4 bankovní směrnice.

(47)  Druhý pododstavec čl. 19 odst. 1 bankovní směrnice.

(48)  Viz strana 2 výše uvedeného dopisu komisaři McCreevymu ze dne 29. září 2006 k problematice přeshraniční konsolidace, ve kterém orgány dohledu upozorňují na to, že již stávající lhůty činí ve složitých případech problémy.

(49)  Navrhovaný nový čl. 19 odst. 6 písm. a) bankovní směrnice.

(50)  Navrhovaný nový článek 19b a čl. 129 odst. 3 bankovní směrnice. Ve vztahu k schvalování akvizic a zvyšování podílů se „příslušnými orgány“ rozumí: i) orgán, který vydal úvěrové instituci, v níž má dojít k akvizici, povolení a ii) orgán navrhovaného nabyvatele.

(51)  Článek 129 bankovní směrnice.

(52)  Bod odůvodnění 6 navrhované směrnice.

(53)  Navrhovaný nový čl. 19c odst. 1 bankovní směrnice.

(54)  Navrhovaný nový čl. 19c odst. 2 bankovní směrnice.

(55)  První odrážka článku 211 Smlouvy.

(56)  Článek 226 Smlouvy.

(57)  Věc C-508/03 Komise v. Spojené království, Sb. rozh. 2006, s. I-0000, bod 77.

(58)  Věc C-82/03 Komise v. Italská republika, Sb. rozh. 2004, s. I-6635, bod 15.

(59)  Navrhovaný nový čl. 19c odst. 2 a 3 bankovní směrnice.

(60)  Podle nařízení o spojování má Komise výhradní pravomoc přijímat rozhodnutí (čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení o spojování). Nařízení o spojování se vztahuje na všech druhy podniků včetně úvěrových institucí, jiných finančních institucí a pojišťoven (viz např. článek 5 nařízení o spojování).

(61)  Čl. 11 odst. 6 nařízení o spojování („žádosti o informace“). Nařízení o spojování rovněž stanoví, že Komise jedná v úzkém spojení s příslušnými orgány členských států, od nichž získává připomínky a informace (bod odůvodnění 13 nařízení o spojování). Pro sdílení informací mezi Komisí a příslušnými orgány členských států jsou k dispozici účinné prostředky (bod odůvodnění 14) a Komise má právo požadovat všechny nezbytné informace (bod odůvodnění 38).

(62)  Čl. 17 odst. 1 a 2 nařízení o spojování.

(63)  První pododstavec čl. 21 odst. 4 nařízení o spojování.

(64)  Druhý pododstavec čl. 21 odst. 4 nařízení o spojování.

(65)  Věc C-42/01 Portugalská republika v. Komise, Sb. rozh. 2004, s. I-6079, body 58 a 59.

(66)  Rozhodnutí Komise ze dne 20. července 1999 týkající se řízení podle článku 21 nařízení Rady 4064/89 ze dne 21. prosince 1989 o kontrole spojování podniků (případ č. IV/M.1616 – BSCH/A. Champalimaud), odstavec 67.

(67)  Věc 110/84 Commune de Hillegom v. Cornelis Hillenius, Sb. rozh. 1985, s. 3947, bod 27.

(68)  Věc C-438/04 Mobistar SA v. IBPT, Sb. rozh. 2006, s. I-0000, body 38 až 43.

(69)  Věc 110/84 Commune de Hillegom v. Cornelis Hillenius, bod 20.

(70)  Viz zásada č. 1 dokumentu BCBS „Core Principles Methodology“ (viz odkaz v poznámce pod čarou 9).

(71)  Články 9 a 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38). Čl. 32 odst. 5 směrnice 2004/109/ES stanoví, že článek 92 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1) (směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/1/ES (Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9)), tedy ustanovení, na něž v současné době odkazuje druhý pododstavec čl. 12 odst. 1 bankovní směrnice, bude s účinkem od 20. ledna 2007 zrušeno.

(72)  Navrhovaný revidovaný druhý pododstavec čl. 12 odst. 1 bankovní směrnice.

(73)  První pododstavec navrhovaného nového čl. 19 odst. 1 bankovní směrnice.

(74)  Článek 4 bankovní směrnice.

(75)  Navrhovaný nový čl. 19 odst. 6 písm. a) bankovní směrnice.


PŘÍLOHA

Pozměňovací návrhy (1)

Text navrhovaný Komisí  (2)

Změny navrhované ECB  (3)

Změna č. 1

Právní východiska navrhované směrnice

Změna navrhované směrnice

s ohledem na návrh Komise [ ],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [ ],

s ohledem na návrh Komise [ ],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [ ],

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky [ ],

Odůvodnění – viz odstavec 6.1 stanoviska

Změna č. 2

Bod odůvodnění 3 navrhované směrnice.

Změna navrhované směrnice

(3)

Úlohou příslušných orgánů v případě vnitrostátních i v přeshraničních akvizic by mělo být provádění obezřetného posuzování s jasnými kritérii a postupy. V souvislosti s navrženou akvizicí nebo zvýšením kvalifikovaného podílu je proto nutné specifikovat kritéria pro posuzování akcionářů a vedení a stanovit jasný postup jejich uplatňování. Pro zajištění soudržnosti by tato kritéria měla být v souladu s kritérii, jež se uplatňují u akcionářů a vedení v počátečním procesu schvalování.

(3)

Úlohou příslušných orgánů v případě vnitrostátních i přeshraničních akvizic by mělo být provádění obezřetnostního posuzování s jasnými kritérii a postupy. V souvislosti s navrženou akvizicí nebo zvýšením kvalifikovaného podílu je proto nutné specifikovat kritéria pro posuzování akcionářů a vedení a stanovit jasný postup jejich uplatňování. Pro zajištění soudržnosti by tato kritéria měla být v souladu s kritérii, jež se uplatňují u akcionářů a vedení v počátečním procesu schvalování. Co se týče řízení, lhůty by měly být úměrné složitosti navrhované akvizice nebo zvýšení kvalifikované účasti, jež je předmětem posouzení.

Odůvodnění – viz odstavec 3.6 stanoviska

Změna č. 3

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, článek 4

[…]

Směrnice 2006/48/ES se mění takto:

[…] V článku 4 se vkládá tato nová definice:

„navrhovaným nabyvatelem“ se rozumí každá fyzická či právnická osoba nebo takové osoby jednající ve vzájemné shodě, která hodlá přímo nebo nepřímo získat kvalifikovanou účast v úvěrové instituci nebo přímo nebo nepřímo takovou kvalifikovanou účast dále zvýšit, což by znamenalo, že by podíl na hlasovacích právech nebo na drženém základním kapitálu dosáhl nebo překročil 20 %, 30 % nebo 50 %, nebo že by se úvěrová instituce stala jejím dceřiným podnikem.

Odůvodnění – viz odstavec 6.3 stanoviska

Změna č. 4

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 4 odst. 11

[…]

Směrnice 2006/48/ES se mění takto:

[…]. V čl. 4 odst. 11 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

Pro účely článků 12 odst. 1, 19, 20 a 21 se berou v úvahu hlasovací práva uvedená v článku 9 a v článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES.

Odůvodnění – viz odstavec 6.2 stanoviska

Změna č. 5

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19 odst. 6

6.   Příslušné orgány mohou prodloužit dobu pro posouzení na padesát pracovních dnů v následujících případech:

a)

pokud se na navrhovaného nabyvatele nevztahuje právní řád Společenství a v dané třetí zemi existují právní překážky pro dodání nezbytných informací;

b)

v případě posouzení podle článku 143.

6.   Příslušné orgány mohou prodloužit dobu pro posouzení na [ ] pracovních dnů v následujících případech:

a)

pokud navrhovaný nabyvatel má skutečné sídlo nebo, v případě fyzické osoby, obvyklé místo pobytu mimo Společenství a v dané třetí zemi existují překážky pro dodání nezbytných informací;

b)

v případě posouzení podle článku 143; nebo

Odůvodnění – viz odstavec 6.4 stanoviska

Změna č. 6

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, nový čl. 19 odst. 6 písm. c)

[…]

c)

pokud příslušné orgány považují příslušné posouzení za složité.

Odůvodnění – viz odstavec 3.6 stanoviska

Změna č. 7

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 1

1.   S ohledem na možný vliv navrhovaného nabyvatele na úvěrovou instituci posuzují příslušné orgány při posuzování oznámení stanoveném v čl. 19 odst. 1 a informací uvedených v čl. 19 odst. 3 vhodnost navrhovaného nabyvatele a finanční zdraví navrhované akvizice podle všech následujících kritérií: […]

1.   S cílem zajistit řádné a obezřetné řízení úvěrové instituce, v níž má dojít k akvizici, a s ohledem na možný vliv navrhovaného nabyvatele na úvěrovou instituci posuzují příslušné orgány při posuzování oznámení podle čl. 19 odst. 1 a informací uvedených v čl. 19 odst. 3 vhodnost navrhovaného nabyvatele a finanční spolehlivost navrhované akvizice podle všech následujících kritérií: […]

Odůvodnění – viz odstavec 2.2 stanoviska

Změna č. 8

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 1 písm. a)

a)

pověsti navrhovaného nabyvatele;

a)

pověsti a zkušenosti navrhovaného nabyvatele;

Odůvodnění – viz odstavec 2.7 stanoviska – upřesnění kritérií obezřetnostního posuzování

Změna č. 9

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 1 písm. b)

b)

pověsti a zkušenosti všech osob, které budou v důsledku navrhované akvizice řídit činnosti úvěrové instituce;

b)

pověsti a zkušenosti všech osob, které budou v důsledku navrhované akvizice skutečně řídit činnost úvěrové instituce nebo na tuto činnost uplatňovat podstatný vliv;

Odůvodnění – viz odstavec 2.7 stanoviska – upřesnění kritérií obezřetnostního posuzování

Změna č. 10

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 1 písm. d)

d)

skutečnosti, zda úvěrová instituce bude po navrhované akvizici schopná dostát a nadále dostávat svým závazkům vyplývajícím z této směrnice a všem dalším použitelným sektorovým předpisům ve smyslu čl. 2 odst. 7 směrnice 2002/87/ES, mezi něž zejména patří požadavky podle čl. 12 odst. 3 a článek 22 této směrnice;

d)

skutečnosti, zda úvěrová instituce, v níž má dojít k akvizici, bude po navrhované akvizici schopna splnit a i v budoucnu splňovat příslušné obezřetnostní požadavky této směrnice, případně jiných směrnic, zejména směrnic 2000/46/ES, 2002/87/ES a 2006/49/ES;

Odůvodnění – viz odstavec 2.7 stanoviska – upřesnění kritérií obezřetnostního posuzování

Změna č. 11

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 1 písm. e)

e)

skutečnosti, zda existují přiměřené důvody pro podezření, že ve spojení s navrhovanou akvizicí dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES, nebo že by navrhovaná akvizice mohla zvýšit riziko takového jednání;

e)

skutečnosti, zda existují dostatečné důvody pro podezření, že ve spojení s navrhovanou akvizicí dochází nebo došlo k praní peněz či k financování terorismu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES nebo je páchán nebo byl spáchán jiný závažný trestný čin nebo došlo k pokusům o tato jednání, nebo že by navrhovaná akvizice mohla zvýšit riziko takového jednání;

Odůvodnění – viz odstavec 2.7 stanoviska – upřesnění kritérií obezřetnostního posuzování

Změna č. 12

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, nový čl. 19a odst. 1 písm. f)

[…]

f)

skutečnosti, zda by se úvěrová instituce, v níž má dojít k akvizici, stala v důsledku navrhované akvizice součástí skupiny s dostatečně průhlednou strukturou umožňující účinný výkon dohledu.

Odůvodnění – viz odstavec 2.4 stanoviska

Změna č. 13

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, nový čl. 19a odst. 1 písm. g)

[…]

g)

skutečnosti, zda navrhovaný nabyvatel má své skutečné sídlo a podléhá dohledu mimo EU, zda je nad ním v dotyčné třetí zemi vykonáván účinný dohled a zda jsou příslušné orgány této třetí země připraveny uspokojivým způsobem spolupracovat s příslušnými orgány, které vydaly úvěrové instituci, v níž má dojít k akvizici, povolení;

Odůvodnění – viz odstavec 2.5 stanoviska

Změna č. 14

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, nový čl. 19a odst. 1 písm. h)

[…]

h)

skutečnosti, zda systém správy a řízení úvěrové instituce, v níž má dojít k akvizici, je dostatečně spolehlivý na to, aby se předešlo možné nefunkčnosti rozhodovacích procesů této úvěrové instituce po navrhované akvizici;

Odůvodnění – viz odstavec 2.6 stanoviska

Změna č. 15

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 2

2.   Příslušné orgány mohou vznést proti navrhované akvizici námitky pouze tehdy, pokud zjistí, že nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 1, nebo pokud informace předložené navrhovaným nabyvatelem nejsou úplné.

2.   Příslušné orgány mohou s navrhovanou akvizicí vyslovit nesouhlas pouze tehdy, pokud nejsou přesvědčeny, že jsou splněna kritéria uvedená v odstavci 1, nebo pokud informace předložené navrhovaným nabyvatelem nejsou úplné.

Odůvodnění – viz odstavec 2.3 stanoviska

Změna č. 16

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 19a odst. 3

3.   Členské státy nestanovují žádné předběžné podmínky co se týče výše podílu, které je třeba dosáhnout, ani nezkoumají akvizici z hlediska hospodářských potřeb trhu.

3.   Příslušné orgány mohou rozhodnout o schválení navrhované akvizice nebo zvýšení kvalifikované účasti za podmínky, že navrhovaný nabyvatel splňuje závazky, jež ve vztahu k příslušným orgánům přijal za účelem plnění shora uvedených kritérií. Členské státy nezkoumají akvizici z hlediska hospodářských potřeb trhu.

Odůvodnění – viz. odstavce 2.6 a 2.8 stanoviska

Změna č. 17

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, článek 19b

Kromě ustanovení článku 19 a článku 19a a pokud není stanoveno jinak, podléhá posuzování akvizic podle čl. 19a odst. 1 ustanovením čl. 129 odst. 3, pokud je jedním z navrhovaných nabyvatelů jeden z následujících:

[…] (3) fyzická či právnická osoba, která kontroluje úvěrovou instituci, životní pojišťovnu, pojišťovnu, zajišťovnu, investiční podnik nebo správcovskou společnost SKIPCP s povolením v jiném členském státě.

Kromě ustanovení článku 19 a článku 19a a pokud není stanoveno jinak, konzultuje příslušný orgán, který vydal úvěrové instituci, v níž má dojít k navrhované akvizici, povolení, s příslušným orgánem navrhovaného nabyvatele, pokud navrhovaným nabyvatelem je jeden z následujících subjektů:

[…] (3) fyzická či právnická osoba, která kontroluje úvěrovou instituci, životní pojišťovnu, pojišťovnu, zajišťovnu, investiční podnik nebo správcovskou společnost SKIPCP s povolením v jiném členském státě.

Příslušné orgány úzce spolupracují. Poskytují si informace, které jsou zásadní nebo významné pro obezřetnostní posouzení navrhované akvizice.

V rozhodnutí příslušného orgánu, který vydal úvěrové instituci, v níž má dojít k akvizici, povolení, se uvedou veškerá stanoviska nebo výhrady příslušného orgánu navrhovaného nabyvatele.

Odůvodnění – viz odstavec 4 stanoviska

Změna č. 18

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, článek 19c

1.   Komise může po příslušných orgánech požadovat rychlé předložení kopií dokumentů, na nichž založily své posouzení v souvislosti s články 19, 19a a 19b, a také odůvodnění podané navrhovanému nabyvateli.

[…]

1.   Komise může po příslušných orgánech požadovat rychlé předložení kopií dokumentů, na nichž založily své posouzení v souvislosti s články 19, 19a a 19b, a také odůvodnění podané navrhovanému nabyvateli v případech, kdy:

a)

se příslušný orgán poté, co věc posoudil, rozhodl vyslovit s navrhovanou akvizicí nesouhlas a Komise obdržela od navrhovaného nabyvatele formální stížnost; nebo

b)

jsou dány dostatečné důvody pro podezření, že příslušný orgán zjevně nesprávně použil kritéria nebo postupy obezřetnostního posuzování.

[…]

Odůvodnění – viz odstavec 5 stanoviska

Změna č. 19

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 21 odst. 3

Čl. 21 odst. 3 směrnice 2006/48/ES (4)

(3)   Při určování kvalifikované účasti a jiných hranic účasti uvedených v tomto článku se přihlíží ke hlasovacím právům uvedeným v článku 92 směrnice 2001/34/ES.

Směrnice 2006/48/ES se mění takto (5):

[…] V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

(3)   Při určování kvalifikované účasti a jiných hranic účasti uvedených v tomto článku se přihlíží ke hlasovacím právům uvedeným v článku 9 a v článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES.

Odůvodnění – viz odstavec 6.2 stanoviska

Změna č. 20

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, článek 129

Směrnice 2006/48 se mění takto:

5.

V článku 129 se vkládá odstavec 3, který zní:

„3.   V případě posuzování podle čl. 19a odst. 1 konzultuje příslušný orgán, který povolil úvěrovou instituci, v níž se zamýšlí akvizice, s příslušným orgánem navrhovaného nabyvatele.

V rozhodnutí příslušného orgánu, který povolil úvěrovou instituci, v níž se zamýšlí akvizice, se uvedou veškeré názory nebo výhrady příslušného orgánu nabyvatele.“

[navrhuje se vypustit]

Odůvodnění – viz odstavec 4 stanoviska

Změna č. 21

Článek 5 navrhované směrnice

Změna směrnice 2006/48/ES, čl. 150 odst. 2 písm. f)

f)

specifikace a vyjasnění kritérií stanovených v čl. 19a odst. 1, aby byl vzat v úvahu budoucí vývoj a aby se zajistilo jednotné používání této směrnice.

f)

upřesnění formátu, struktury a obsahu:

oznámení požadovaného od navrhovaných nabyvatelů podle čl. 19 odst. 1;

potvrzení o přijetí obdrženého od příslušných orgánů podle čl. 19 odst. 2; a

seznamu uvedeného v prvním pododstavci čl. 19a odst. 4, který stanoví informace, jež jsou nutné k provedení posouzení podle čl. 19a odst. 1;

a upřesnění příslušných postupů;

g)

vyjasnění pojmu „osoby jednající ve vzájemné shodě“ uvedeného v čl. 19 odst. 1;

h)

vyjasnění kritérií, podle kterých mohou příslušné orgány posoudit, zda navrhovaná akvizice nebo zvýšení účasti podle čl. 19 odst. 1 zakládá složitý případ ve smyslu čl. 19 odst. 6 písm. c);

i)

specifikace a vyjasnění kritérií obezřetnostního posuzování stanovených v čl. 19a odst. 1; nebo

j)

upřesnění a vyjasnění typu závazků uvedených v čl. 19a odst. 3, které mohou navrhovaní nabyvatelé přijmout ve vztahu k příslušným orgánům.

Odůvodnění – viz odstavce 2.8, 3.5, 3.6 a 6.3 stanoviska

Změna č. 22

Článek 6a navrhované směrnice (nový článek)

Přezkum

[…]

Článek 6a

Přezkum

Do [ ] Komise ve spolupráci s členskými státy provede přezkum a vypracuje zprávu o uplatňování této směrnice a předloží tuto zprávu Evropskému parlamentu a Radě společně s případnými návrhy.

Odůvodnění – viz odstavec 6.5 stanoviska

Změna č. 23

Čl. 6 odst. 1 navrhované směrnice

Provedení

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [šesti měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. […]

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do [dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. […]

Odůvodnění – viz odstavec 6.5 stanoviska

Změna č. 24

Článek 7 navrhované směrnice (nový článek)

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

1.   Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2.   Obezřetnostní posuzování navrhované akvizice či zvýšení kvalifikované účasti, jež bylo příslušným orgánům oznámeno ve smyslu čl. 19 odst. 1 před nabytím účinnosti právních a správních předpisů nezbytných pro dosažení souladu s touto směrnicí, se provádí podle vnitrostátních právních předpisů členských států platných v okamžiku oznámení.

Odůvodnění – viz odstavec 6.5 stanoviska


(1)  Pozměňovací návrhy uvedené v příloze vycházejí z textu navrhované směrnice a omezují se na změny, jež promítají návrhy ECB uvedené v tomto stanovisku. Pozměňovací návrhy mění některá ustanovení navrhované směrnice, a zejména článek 5, který obsahuje změnu bankovní směrnice. Tyto návrhy by měly obdobně platit ve vztahu k ostatním směrnicím Společenství, jež navrhovaná směrnice mění.

(2)  Přeškrtnutím jsou vyznačeny části textu, které ECB navrhuje vypustit.

(3)  Tučným písmem je vyznačen nový text, který ECB navrhuje vložit.

(4)  Zde se přeškrtnutím vyznačuje ta část textu, kterou ECB navrhuje ze stávajícího znění čl. 21 odst. 3 bankovní směrnice vypustit.

(5)  Zde se tučným písmenem vyznačuje nový text, který ECB navrhuje vložit do stávajícího čl. 21 odst. 3 bankovní směrnice.


Top