EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 5. července 2006 na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 163/7


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 5. července 2006

na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Úvod a právní základ

Dne 12. června 2006 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádosti Rady Evropské unie o stanoviska ke dvěma navrhovaným opatřením: návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles), a návrhu rozhodnutí Rady, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost rozhodnutí Rady, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí 2001/923/ES o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (1).

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

1.   Obecné připomínky

Boj proti padělání eura má velký význam pro zachování důvěry občanů v jednotnou měnu. ECB, jež má výlučné právo povolovat vydávání bankovek ve Společenství, se na této činnosti aktivně podílí. ECB pro eurobankovky vytváří takovou grafickou úpravu a vyvíjí takové vyspělé technické prvky, jež jak laikům, tak i odborníkům umožňují rozlišit pravé bankovky od padělků. ECB kromě toho analyzuje nové typy padělků ve svém středisku pro analýzu padělků a získané znalosti využívá k lepšímu informování orgánů činných v trestním řízení a ke zdokonalování ochranných prvků budoucích bankovek. Středisko pro analýzu padělků koordinuje šíření všech známých technických a statistických údajů všem příslušným stranám. ECB program Pericles vítá, neboť užitečným způsobem doplňuje činnost, jež v oblasti boje proti padělání eura vykonávají ECB, EUROPOL a vnitrostátní orgány.

2.   Konkrétní připomínky

V souladu s některými připomínkami uvedenými ve stanovisku CON/2005/22 ze dne 21. června 2005 (2), které se týkaly rozšíření časové a věcné působnosti programu Pericles, má ECB k navrhovaným právním předpisům dvě konkrétní připomínky.

2.1   Délka navrhovaného prodloužení

Je důležité, aby právní předpisy Společenství zajistily, že prodloužení programu Pericles bude náležitě provázáno s načasováním i) zavedení eura v nových členských státech a ii) emise druhé série eurobankovek. ECB potvrzuje, že prodloužením programu do 31. prosince 2013 by se taková provázanost zajistila.

2.2   Účast ECB a Europolu na rozhodnutích o financování na základě programu Pericles

S cílem předejít tomu, aby se opatření na základě programu Pericles překrývala, a zajistit jejich soulad a doplňkovost a využít odborných znalostí a zkušeností ECB v této oblasti by bylo užitečné, aby iniciativy, které se mají v rámci programu Pericles financovat, byly předmětem společného posouzení ze strany Komise, ECB a Europolu, a aby příslušnému rozhodnutí předcházela konzultace s ECB a Europolem a náležité zvážení jejich stanovisek, a to v rámci řídící skupiny, kterou tyto subjekty již ustavily s cílem vypracovat společnou strategii proti padělání eura.

3.   Legislativní návrh

Kromě výše uvedeného stanoviska je v příloze uveden legislativní návrh.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 5. července 2006.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Dokument KOM(2006) 243 v konečném znění obsahuje oba návrhy (2006/0078(CNS) a 2006/0079(CNS)).

(2)  Úř. věst. C 161, 1.7.2005, s. 11.


PŘÍLOHA

Legislativní návrh

Text navrhovaný Komisí (1)

Změny navrhované ECB (2)

Změna č. 1

Článek 1 návrhu 2006/0078(CNS)

[Žádný návrh]

Bod odůvodnění 7 se nahrazuje tímto:

Aniž je dotčena úloha ECB a řídící skupiny, kterou ustavily Komise, ECB a Europol k ochraně eura proti padělání, bude Komise pro účely provádění tohoto programu v příslušném poradním výboru podle nařízení (ES) č. 1338/2001 ze dne 28. června 2001, kterým se stanoví opatření nutná k ochraně eura proti padělání (3) , s hlavními zúčastněnými stranami (zejména příslušnými vnitrostátními orgány, které určí členské státy, s ECB a Europolem) konzultovat hodnocení potřeb ochrany eura, zejména pokud jde o výměnu, pomoc a odborné vzdělávání.

Odůvodnění – viz odstavec 2.2 stanoviska

Změna č. 2

Článek 1 návrhu 2006/0078(CNS)

[Žádný návrh]

V čl. 5 odst. 1 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:

ECB a Europol jsou k náležitému zvážení povinny poskytnout svá stanoviska, pokud jde o výběr projektů, které předložily členské státy nebo které byly vypracovány z podnětu Komise, podle čl. 12 odst. 2.

Odůvodnění – viz odstavec 2.2 stanoviska


(1)  Části textu vyznačené kurzivou navrhuje ECB vypustit.

(2)  Tučným písmem je vyznačen nový text, jenž ECB navrhuje.

(3)  Úř. věst. L 181, 4.7.2001, s. 6.


Top