Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady, v souvislosti s návrhem nařízení Evropského Parlamentu a Rady o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a nebo na nich, kterým se mění směrnice Rady 91/414/EHS (KOM (2003) 117 v konečném znění – 2003/0052 (COD)) kterým se mění návrh Komise podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES

/* KOM/2005/0022 konecném znení - COD 2003/0052 */

52005PC0022

Stanovisko Komise podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady, v souvislosti s návrhem nařízení Evropského Parlamentu a Rady o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a nebo na nich, kterým se mění směrnice Rady 91/414/EHS (KOM (2003) 117 v konečném znění – 2003/0052 (COD)) kterým se mění návrh Komise podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES /* KOM/2005/0022 konecném znení - COD 2003/0052 */


V Bruselu dne 25.1.2005

KOM(2005) 22 v konečném znění

2003/0052 (COD)

STANOVISKO KOMISE podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady, v souvislosti s návrhem

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a nebo na nich, kterým se mění směrnice Rady 91/414/EHS (KOM (2003) 117 v konečném znění – 2003/0052 (COD))

KTERÝM SE MĚNÍ NÁVRH KOMISE podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES

2003/0052 (COD)

STANOVISKO KOMISE podle čl. 251 odst. 2 třetího pododstavce písm. c) Smlouvy o ES ke změnám navrženým Evropským parlamentem týkajícím se společného postoje Rady, v souvislosti s návrhem

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a nebo na nich, kterým se mění směrnice Rady 91/414/EHS (KOM ( 2003 ) 117 v konečném znění – 2003/0052 (COD))

1- SOUVISLOSTI

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a nebo na nich, kterým se mění směrnice Rady 91/414/EHS (KOM (2003) 117 v konečném znění) byl přijat Komisí dne 14. března 2003.

Hospodářský a sociální výbor vydal své stanovisko dne 16. července 2003.

Výbor regionů rozhodl nevydat stanovisko k návrhu.

Evropský parlament vydal své stanovisko (první čtení) dne 20. dubna 2004.

Komise přijala změněný návrh dne 26. dubna 2004.

Společná pozice Rady byla předána Evropskému parlamentu dne 8. září 2004.

Evropský parlament vydal své stanovisko (druhé čtení) dne 15. prosince 2004.

Stanovisko uvádí postoj Komise ke změnám přijatým Evropským parlamentem dne 15. prosince 2004 podle čl. 251 odst. 2 písm. c) Smlouvy o ES.

2- CÍL NÁVRHU KOMISE

1. Cílem navržené předlohy nařízení je nahradit, kodifikovat a zjednodušit čtyři stávající směrnice Rady o maximálních limitech reziduí (MLR) pro přípravky na ochranu rostlin (směrnice 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS), sjednotit všechny MLR na úrovni EU a definovat úlohy členských států, Komise, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EÚBP) a jiných stran zapojených do procesu stanovení MLR.

2. Nařízení stanoví, že MLR mají být přímo použitelné a vynutitelné v členských státech, spočívají na veřejně dostupných studiích o riziku pro spotřebitele, za které nese celkovou odpovědnost EÚBP. V případě, že se jedná o přípravky na ochranu rostlin, jejichž použití na území Společenství není povoleno, v případě, že jejich použití mimo území Společenství je nepřijatelné v důsledku příjmu reziduí ze strany spotřebitele nebo v případě, že nejsou k dispozici dostatečné údaje pro posouzení rizika, použije se implicitní hodnota 0.01 mg/kg.

3. Nařízení vymezuje povinnosti členských států v oblasti kontroly a vynucování MLR, údajů o kontrole a vynucování poskytovaných úřadu EÚBP a zveřejńování těchto údajů ve výroční zprávě EÚBP.

3. STANOVISKO KOMISE KE ZMĚNÁM NAVRŽENÝM PARLAMENTEM

3.1. Shrnutí postoje Komise

Evropský parlament přijal 35 změn. Komise může všechny změny bezvýhradně přijmout.

3.2. Změny navržené Parlamentem při druhém čtení

Přijaté změny jsou výsledkem kompromisu mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí, jehož bylo dosáhnuto vyjednáváním při druhém čtení během procesu spolurozhodování. Výsledný text je uspokojivým kompromisem pro Komisi. Některé změny, které se týkají stanovení maximálních limitů reziduí pro pesticidy (MLR), odrážejí již existující pracovní postupy, které jsou výslovně zaváděny do právních předpisů. Další změny stanoví vývoj a použití nové metodiky. Komise souhlasí se všemi změnami a jasně vyjádřila svůj postoj během jednání. Změny odpovídají linii vytýčené v původním návrhu a přinášejí zlepšení stávajících právních předpisů.

4. Závěr

Podle čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES mění Komise svůj návrh výše uvedeným způsobem.

Top