EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AE1261

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství KOM(2005) 361 v konečném znění – 2005/0147 (COD)

OJ C 28, 3.2.2006, p. 88–88 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

3.2.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 28/88


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zrušuje směrnice 90/544/EHS o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství

KOM(2005) 361 v konečném znění – 2005/0147 (COD)

(2006/C 28/19)

Dne 15. září 2005 se Rada v souladu s článkem 95 Smlouvy zakládající Evropské společenství rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor ve věci výše uvedené.

Dne 27. září 2005 předsednictvo Výboru pověřilo Specializovanou sekci „Doprava, energetika, infrastruktura, informační společnost“ přípravou práce Výboru na tomto tématu.

Vzhledem k naléhavé povaze práce Evropský hospodářský a sociální výbor jmenoval pana RETUREAUA hlavním zpravodajem na 421. plenárním zasedání, které se konalo ve dnech 26. a 27. října 2005 (jednání ze dne 27. října) a přijal následující stanovisko 64 hlasy pro a 2 členové se zdrželi hlasování.

1.   Návrh Komise

1.1

Navrhovaná směrnice (1), kterou se zrušuje směrnice ERMES z roku 1990 (2), která vyžadovala rezervaci frekvenčního pásma od 169,4 do 169,8 MHz pro evropský systém rádiového pagingu. Je nezbytné zavést směrnici, kterou se zruší směrnice předchozí (princip dodržování stejného postupu).

1.2

Právní základ: článek 95 SES (Vnitřní trh, použití článku 14 SES); postup koordinace (článek 251 SES).

1.3

Odůvodnění: využívání tohoto frekvenčního pásma pro rádiový paging je již zastaralé a spektrum tohoto pásma je čím dál méně využíváno; dnes se již využívají jiné metody (SMS přes mobilní telefon). V rámci rozhodnutí Parlamentu a Rady „rádiové spektrum“ z roku 2002 (3) chce Komise zavést další služby s využitím harmonizovaného plánu, připraveného spolu s CEPT (4), který bude předmětem následného rozhodnutí Komise.

1.4

Hlavní plánované využití frekvenčního pásma 169,4 až 169,8 MHz pro Společenství spočívá v posílení sociálního začlenění a mobility lidí s poruchami sluchu a starších osob do Společenství (5), dále ve zlepšení ochrany proti krádežím, v bezpečnosti zvýšením účinnosti kontroly podniků zajišťujících dodávky vody, plynu a elektřiny a v zajištění potřebných nástrojů elektronické komunikace; pozitivní dopad je zdůrazněn pro průmysl sektoru radiokomunikačních služeb.

1.5

Členské státy budou moci přidělovat frekvence v národním měřítku v oblastech výše zmíněného pásma, které nebudou přiděleny na komunitární úrovni Komisí a CEPT.

2.   Připomínky Výboru

2.1

Potřeby v oblasti rádiového spektra vhodné pro rozvoj nových služeb stále přibývají a návrh na zrušení směrnice o rádiovém pagingu má otevřít cestu sektoru k novému uplatnění, který zahrnuje momentálně nedostatečně využívané spektrum, zejména ve prospěch postižených lidí, starších občanů, posílení bezpečnosti, mobilních služeb atd.

2.2

Výbor proto schvaluje daný návrh s nadějí, že takto budou přednostně rozvinuty zvláště služby spojené se sociálním začleněním a že tento nový způsob povede k vytvoření podniků a pracovních míst v oblastech důležitých pro evropské občany. Zároveň vyzývá členské státy k tomu, aby při přidělování frekvencí novým radiokomunikačním službám upřednostňovaly sociální začlenění a zaměstnanost v rámci informační společnosti.

V Bruselu dne 27. října 2005

předsedkyně

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Anne-Marie SIGMUND


(1)  KOM(2005) 361 v konečném znění.

(2)  Směrnice 90/544/EHS Rady z 9.10.1990 o frekvenčních pásmech určených pro koordinované zavádění celoevropské soustavy veřejného rádiového pagingu ve Společenství (směrnice ERMES).

(3)  Rozhodnutí č. 676/2002/ES Evropského parlamentu a Rady ze 7.3.2002 o předpisovém rámci pro politiku rádiového spektra v Evropském společenství (rozhodnutí o „rádiovém spektru“).

(4)  Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT). V. konečná zpráva CEPT, Radio Spectrum Ctee, rewiew of the frequency band 169.4-169.8 MHz, RSCOM04-69, Brussels, 24 Nov. 2004.

(5)  Rámcová směrnice 2002/21/ES, která stanovuje, že potřeby zvláštních sociálních skupin, zejména postižených uživatelů, musí být uspokojeny; závěry z neformálního zasedání Rady ministrů pro telekomunikaci ve Vitorii, kde bylo apelováno na nutnost zajistit všechny elektronické služby jak postiženým, tak starším osobám a akční plán eEvropa 2005, přijatý na zasedání Evropské rady ve dnech 21. a 22. června v Sevile.


Top