EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 21. června 2005 na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o výměně, pomoci a odborném vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 161/11


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 21. června 2005

na žádost Rady Evropské unie ke dvěma navrhovaným rozhodnutím Rady o výměně, pomoci a odborném vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

Dne 10. května 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádosti Rady Evropské unie o stanoviska ke dvěma navrhovaným opatřením: k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (dále jen „návrh“), a k návrhu rozhodnutí Rady, kterým se na nezúčastněné členské státy rozšiřuje použitelnost rozhodnutí Rady, kterým se mění a rozšiřuje rozhodnutí Rady ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (dále jen „paralelní návrh“) (1).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s čl. 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Program Pericles byl vytvořen rozhodnutím Rady 2001/923/ES ze dne 17. prosince 2001 o akčním programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (2). Pokud jde o návrh a paralelní návrh, ECB by v souladu s názorem, který vyjádřila ve svém stanovisku k návrhu rozhodnutí 2001/923/ES (3), chtěla poznamenat, že velmi vítá a plně podporuje iniciativy, jejichž cílem je ochrana eura proti padělání prostřednictvím programů odborného vzdělávání, výměny a pomoci zaměřených na vybrané cílové skupiny.

4.

ECB bere na vědomí, že hlavním cílem návrhu je prodloužit dobu trvání programu Pericles (který by měl skončit k 31. prosinci 2005) do 31. prosince 2011 při zachování stejného rozpočtu ve výši 1 milion EUR ročně. Návrh též upravuje správní podporu pro přeshraniční vyšetřování, pokud taková podpora není kryta z prostředků jiných evropských institucí a pod podmínkou předchozího posouzení Europolem. Navrhuje se zvýšit příspěvek Společenství na spolufinancování výměny informací a vnějších akcí ze 70 % na 80 % a zavést pružný přístup, pokud jde o omezení počtu projektů, které mohou členské státy k financování v rámci programu Pericles ročně předložit.

5.

Na úvod je třeba poznamenat, že čl. 123 odst. 4 Smlouvy je zřejmě nedostatečným právním základem tohoto návrhu, zejména s ohledem na rozšíření programu na správní podporu pro přeshraniční vyšetřování.

6.

Pokud jde o podstatu návrhu, ECB zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby délka prodloužení programu Pericles byla spjata s načasováním přijetí eura v nových členských státech. Jelikož předpokládaná data přijetí eura ve většině nových členských států připadají na období let 2008 až 2010 (4), přihlíží navrhované prodloužení programu Pericles do 31. prosince 2011 ke zvýšené potřebě odborného vzdělávání, výměny informací a pomoci v budoucnu. Navrhované prodloužení programu Pericles je třeba uvítat též proto, že se pravděpodobně bude krýt s emisí druhé série eurobankovek, která se má uskutečnit ke konci desetiletí, a že tudíž tuto emisi zohlední.

7.

Ve stejném duchu představuje zvýšení příspěvku Společenství na spolufinancování výměny informací a vnějších akcí, jakož i zavedení pružného přístupu, pokud jde o omezení počtu projektů, které mohou členské státy k financování předložit, další dva pozitivní kroky k zajištění pomoci tam, kde je to nejvíce zapotřebí.

8.

Řádná koordinace programu Pericles se stávajícími programy Společenství nebo EU, jakož i s projekty Europolu a ECB má, jak vyplývá z článku 5 rozhodnutí 2001/923/ES, zásadní význam. Financování správní podpory pro přeshraniční vyšetřování je proto podle návrhu možné jen tehdy, není-li taková podpora kryta z prostředků jiných evropských institucí. Na základě návrhu podléhá financování správní podpory předchozímu posouzení Europolem. Vzhledem k tomu, že financování správní podpory by se mohlo též týkat přeshraničních vyšetřování ohledně padělaných eurobankovek, mohla by Rada rovněž zvážit zapojení ECB do tohoto posuzování. ECB poznamenává, že by bylo užitečné, aby iniciativy, které mají být financovány v rámci programu Pericles, byly předmětem společného posouzení ze strany Komise, ECB a Europolu a aby se pro přijetí příslušného rozhodnutí vyžadoval souhlas těchto tří orgánů v rámci řídící skupiny, která byla již ustavena s cílem vypracovat společnou strategii proti padělání eura.

9.

ECB poznamenává, že návrh upravuje změnu postupů následné kontroly a hodnocení jen v omezené míře. S ohledem na prodloužení programu Pericles o dalších šest let ECB doporučuje, aby byl v čl. 1 odst. 8 a 9 návrhu upraven ambicióznější, otevřenější a transparentnější postup hodnocení. ECB by měla být plně zapojena do hodnocení významu, účinnosti a efektivnosti programu Pericles tak, aby mohla Radě poskytnout kvalifikované stanovisko ohledně případného budoucího prodloužení tohoto programu.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 21. června 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 v konečném znění obsahuje jak návrh (2005/0029(CNS)), tak paralelní návrh (2005/0030 (CNS)).

(2)  Úř. věst. L 339, 21.12.2001, s. 50.

(3)  Odstavec 3 stanoviska ECB CON/2001/31 ze dne 9. října 2001 na žádost Rady Evropské unie k návrhu rozhodnutí Rady o akčním programu odborného vzdělávání, výměny a pomoci za účelem ochrany eura proti padělání (program Pericles) (Úř. věst. C 293, 19.10.2001, s. 3).

(4)  Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské centrální bance – první zpráva o praktických přípravách na budoucí rozšíření eurozóny, KOM(2004) 748 v konečném znění, 10. listopadu 2004; zveřejněno na internetových stránkách http://europa.eu.int.


Top