EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Stanovisko Evropské centrální banky ze dne 4. května 2005 na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2005) 71 v konečném znění) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 116/11


STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

ze dne 4. května 2005

na žádost Rady Evropské unie k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (KOM(2005) 71 v konečném znění)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

Dne 15. dubna 2005 obdržela Evropská centrální banka (ECB) žádost Rady Evropské unie o stanovisko k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 3605/93, pokud jde o kvalitu statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku (dále jen „navrhované nařízení“).

2.

Pravomoc ECB zaujmout stanovisko je založena na čl. 105 odst. 4 první odrážce Smlouvy o založení Evropského společenství. V souladu s článkem 17.5 první větou jednacího řádu Evropské centrální banky přijala toto stanovisko Rada guvernérů.

3.

Navrhované nařízení mění nařízení Rady (ES) č. 3605/93 ze dne 22. listopadu 1993 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (1). Cílem navrhovaného nařízení je zlepšit kvalitu veřejných účtů potřebných pro použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, zejména údajů o schodku veřejných financí a veřejném zadlužení (dále jen „údaje pro účely postupu při nadměrném schodku“). Navrhované nařízení ukládá členským státům povinnost poskytovat podrobné soupisy metod, postupů a zdrojů, jež používají k sestavování svých veřejných účtů, jakož i povinnost informovat Komisi (Eurostat) o jakýchkoli podstatných revizích dříve oznámených údajů o skutečném a plánovaném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení a doložit jakékoli podstatné revize dříve oznámených údajů o skutečném schodku veřejných financí a veřejném zadlužení. Navrhované nařízení dále stanoví, že za hodnocení kvality údajů pro účely postupu při nadměrném schodku, včetně podkladových veřejných účtů, odpovídá Komise (Eurostat), která kromě svých návštěv zaměřených na dialog uskuteční návštěvy členských států zaměřené na hloubkovou kontrolu s cílem provést kontrolu oznámených veřejných účtů a souvisejících postupů sestavovaní údajů. Navrhované nařízení vyžaduje, aby členské státy spolupracovaly s úředníky uskutečňujícími tyto návštěvy, aby zveřejňovaly oznámené veřejné účty za minulé roky a potvrdily, že tyto účty jsou v souladu se zásadami zakotvenými v článku 10 nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (2), a aby v případě pochybností požádaly Komisi (Eurostat) o objasnění správného účetního zpracování veřejných transakcí. Navrhované nařízení rovněž Komisi (Eurostatu) přiznává právo vyjádřit výhrady ke kvalitě oznámených veřejných účtů a právo tyto údaje změnit.

A.   Obecné poznámky

4.

ECB vítá základní cíl navrhovaného nařízení, kterým je posílení právního rámce sestavování veřejných účtů, z nichž se vychází v rámci postupu při nadměrném schodku, a poskytnutí právního základu pro Kodex osvědčených postupů při sestavování a oznamování údajů v rámci postupu při nadměrném schodku, který přijala Rada ministrů (Ecofin) dne 18. února 2003.

B.   Konkrétní poznámky

5.

ECB poznamenává, že navrhované změny nemění stávající jarní a podzimní lhůty pro oznamování veřejných účtů. ECB by uvítala, kdyby tyto lhůty byly posunuty o jeden měsíc na 31. března a 30. září, jelikož by se tím mohla zvýšit celková kvalita veřejných účtů, zejména údajů o schodku veřejných financí. Tím by se zvýšila dostupnost zdrojových údajů na jaře a údaje pro účely postupu při nadměrném schodku by byly sladěny s úplným souborem veřejných účtů podle Evropského systému účtů (ESA) 95 (3), což by Komisi (Eurostatu) umožnilo provést podrobné kontroly kvality. Kromě toho by to statistickým orgánům umožnilo, aby splnily své povinnosti sestavovat rozpočtové údaje, neboť by měly více času na dokončení přechodu od veřejných účtů, jež poskytují různé vládní instituce, k údajům podle ESA 95, které se vyžadují pro účely postupu při nadměrném schodku.

6.

ECB rovněž podporuje, aby v navrhovaném nařízení byl odkazem na ESA 95 vymezen úplný soubor skutečných veřejných účtů, včetně dostatečného členění, jež mají členské státy poskytovat Komisi (Eurostatu). Bylo by též vhodné požadovat, aby členské státy poskytly jakékoli potřebné sladění údajů pro účely postupu při nadměrném schodku a údajů podle ESA 95.

7.

ECB by dále uvítala, kdyby Komise (Eurostat) zveřejňovala úplné soubory veřejných účtů v členění podle členských států a související formální zprávy o kvalitě.

Ve Frankfurtu nad Mohanem dne 4. května 2005.

Prezident ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Úř. věst. L 332, 31.12.1993, s. 7. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 351/2002 (Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 23).

(2)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

(3)  Příloha A nařízení Rady (ES) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 o Evropském systému národních a regionálních účtů ve Společenství, Úř. věst. L 310, 30.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1267/2003 (Úř. věst. L 180, 18.7.2003, s. 1).


Top