EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AE0849

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Oznámení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, kterým se vytvářejí hlavní zásady pro druhé kolo iniciativy Společenství EQUAL o nadnárodní spolupráci na podporu nových prostředků k potlačování všech forem diskriminace a nerovností na trhu práce – volný pohyb dobrých nápadů (COM(2003) 840 final)

OJ C 241, 28.9.2004, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.9.2004   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 241/24


Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Oznámení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, kterým se vytvářejí hlavní zásady pro druhé kolo iniciativy Společenství EQUAL o nadnárodní spolupráci na podporu nových prostředků k potlačování všech forem diskriminace a nerovností na trhu práce – volný pohyb dobrých nápadů

(COM(2003) 840 final)

(2004/C 241/09)

Dne 5. ledna 2004 se Rada rozhodla konzultovat Evropský hospodářský a sociální výbor na základě článku 262 Smlouvy o založení Evropského společenství ve věci Oznámení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, kterým se vytvářejí hlavní zásady pro druhé kolo iniciativy Společenství EQUAL o nadnárodní spolupráci na podporu nových prostředků k potlačování všech forem diskriminace a nerovností na trhu práce – „volný pohyb dobrých nápadů“

Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, která odpovídala za přípravu práce Výboru na tomto tématu, přijala své stanovisko dne 5. května 2004. Zpravodajem byl p. Sharma.

Na 409. plenárním zasedání (zasedání z 2. června 2004) přijal Evropský hospodářský a sociální výbor toto stanovisko v poměru 185 hlasů pro, 1 hlas proti a 9 členů se zdrželo hlasování.

1.   Obsah oznámení

1.1

Účel tohoto oznámení je dvojí. Ukazuje některé první výsledky EQUAL a poukazuje na slibné praktiky nových způsobů při řešení diskriminace a nerovností na trhu práce – „volný pohyb dobrých nápadů“. Připravuje také scénu pro druhé kolo EQUAL, potvrzuje jeho zásady a strukturu a uvádí technické záležitosti programu.

1.2

V této rané fází jsou nejviditelnějším úspěchem EQUAL partnerství, jejichž cílem je spojit aktéry, kteří spolupracují v rozvojových partnerstvích, k vypracování integrovaného přístupu k problémům týkajícím se více dimenzí.

1.3

Struktura EQUAL integrovala základní rysy řádné správy věcí veřejných, jelikož se zabývá průřezovými problémy politiky, a pracuje přes institucionální hranice a mimo ně.

1.4

EQUAL přijímá tématický přístup a po konzultacích se členské státy dohodly na zachování témat EQUAL v nezměněné podobě i pro druhé kolo.

1.5

Prvně, v druhém kole bere program EQUAL v úvahu rozšíření Evropy. V důsledku toho se bude ze všech témat usilovat o podporu pro rómské obyvatelstvo a oběti nezákonného obchodování s lidmi, jelikož rozsah těchto problémů se významně zvyšuje.

1.6

EQUAL poskytuje novým členským státům dobrou příležitost, aby spolupracovaly se stávajícími členskými státy s cílem stanovit dobrou praxi s ohledem na sociální a profesní zapojení žadatelů o azyl.

1.7

Třebaže práce právě probíhá a ještě nelze uvést ověřené výsledky, může první kolo EQUAL, které bylo zahájeno v roce 2001, již ukázat slibné praktiky nových způsobů řešení diskriminace a nerovnosti, mimo jiné co se týče: zdravotního postižení a sexuální orientace, opatření k ponechávání pracovníků déle v zaměstnání, zakládání podniků nezaměstnanými nebo neaktivními osobami, příspěvku přistěhovalců k zaměstnanosti a hospodářskému růstu, kroků na podporu adaptability na trhu práce, stavebních kamenů pro strategie celoživotního učení, eliminace segregace pohlaví v jednotlivých odvětvích a povoláních, sdílení péče a odpovědnosti za domácnost, sociální odpovědnosti podniků, znovuzačlenění k boji proti vyřazení a sociálního hospodářství k vytváření více pracovních příležitostí a zvyšování jejich kvality.

1.8

Zatímco tématický přístup zůstává stejný, bude se nicméně EQUAL v druhém kole zaměřovat na nové výzvy, zejména po rozšíření, jako je otázka diskriminace, které čelí rómské obyvatelstvo a oběti nezákonného obchodu.

1.9

Spolupráce napříč členskými státy je základním aspektem programu EQUAL a funguje dobře, jak se již ukázalo v řadě úrovní: mezi rozvojovými partnerstvími a tématickými sítěmi.

1.10

Podněcuje se rozšiřování, tj. zapojení a začlenění nových myšlenek a přístupů do politiky a praxe, ale aby se z EQUAL získal maximální dopad, je nutno analyzovat, srovnávat a šířit výsledky s cílem dosáhnout dopadu jak v jednotlivých členských státech, tak i napříč Unií.

1.11

Vyhodnocení obsahuje dvě části: přezkum v polovině období a průběžné vyhodnocování. Přezkum v polovině období se musí provádět prostřednictvím národních vyhodnocovacích zpráv z poloviny období, které byly předloženy Komisi v prosinci 2003, na jejichž základě bylo připraveno vyhodnocení na evropské úrovni. Osoby provádějící vyhodnocení EQUAL v rámci celé EU nenavrhují v celkové struktuře EQUAL žádné změny. Avšak na základě zpráv osob provádějících vyhodnocení na národní úrovni a na základě jejich práce v terénu a analýzy bylo poukázáno na řadu otázek, které mohou omezit efektivnost EQUAL, a byla vydána řada doporučení ke zvýšení efektivnosti. Po tomto vyhodnocení v polovině období budou stávající členské státy dále vypracovávat roční prozatímní zprávy.

2.   Obecné poznámky

2.1

Je vítáno nadšení pro partnerství (oddíl 3) a schvaluje se uznání významu podněcování partnerství u skupin, které předtím nespolupracovaly. To je jeden z nejvýznamnějších faktorů úspěchu EQUAL a měly by se navrhnout administrativní a podpůrné procesy na podněcování partnerství co by nejvyšší priority.

2.2

Záměr 1. akce (popsaný v oddíle 3 odstavci 4) je opodstatněný. Zjednodušení procesů pro pokrok rozvojové práce napomůže zachovat impulz a zajistí, aby úspěch programu nezávisel nadměrně na lidech, kteří jsou jeho tvůrci.

2.3

Velmi široké spektrum partnerů zapojených do EQUAL znamená, že jejich aktivní účast pravděpodobně podnítí rozvoj řádné správy věcí veřejných. Podněcování zplnomocnění v zásadách a struktuře EQUAL by mělo být nadřazeno nad řádnou správu věcí veřejných a být užitečnou příležitostí zdůraznit to, co bylo opomenuto v oddíle 3.1. Pokračování sítí vytvořených prostřednictvím EQUAL (oddíl 3.1 odstavec 4) bude záviset na zplnomocnění všech stran ovlivnit politiku a praxi jiných dotčených osob. Diskuse o zapojení těch, kteří jsou přímo dotčení diskriminací, je vítána, avšak mělo by se vzít v úvahu, že provedení EQUAL prostřednictvím evropských, národních, regionálních a místních úrovní je často hierarchické a může zvýšit byrokracii a omezit vlastnictví, nejsou-li tyto problémy předvídány a nepředchází-li se jim. Zejména by se měla zdůraznit kontrola financování jako mechanismus, který často ovlivňuje zplnomocnění.

2.4

Je vítána diskuse o evropské strategii zaměstnanosti, procesu sociálního začleňování, smlouvě, Evropském fondu pro uprchlíky a jiných nástrojích politik jako prostředek, který stanoví EQUAL kontext a poskytuje významnou možnost pro skupiny, které nejsou normálně zapojeny do tvorby evropských politik, aby jim porozuměly a připojily se k nim. Dodatečný výklad nebo informační zdroje a vyhledávání informací by mohly podnítit další zkoumání takovýmito stranami. Diskriminace a nerovnost jsou hlavními faktory vyřazení, ale obeznámení se s byrokracií je důležité pro rozšiřování EQUAL skupinami a jednotlivci, kteří nemají zkušenosti s ovlivňováním politiky. Tyto hlavní zásady mohou být pro některé skupiny prvním bodem dotyku.

2.5

Diskutuje se o důrazu programu EQUAL na inovace (oddíl 5) s ohledem na nové přístupy k provádění politiky. Orientace EQUAL na inovace (oddíl 11.4 bod 17) projednává rovněž nové procesy vypracovávání politiky. Neměl by se přehlížet potenciál rozvojových partnerství vytvořit zplnomocnění a řádnou správu věcí veřejných v rozvoji politiky a jejím provedení.

2.6

Posílení aktivit v oblasti rozšiřování uznává jejich význam. Umožnit vytvoření nových projektů „multiplikátory“ by mohlo vést k větší inovaci. Je důležité připustit, že proces inovací uskutečněný v rozvojových partnerstvích nutně nezapojuje pravé lidi do rozšiřování výsledků.

2.7

Proces vyhodnocení doporučuje zaměřit se více na udržení pracovních příležitostí, kvalitu pracovních míst a přímou tvorbu pracovních příležitostí. Přitáhnout jednotlivce, kteří pracují v MSP, aby se zapojili do aktivit jako celoživotní učení a plánování kariéry pro lidí ve věku 30 až 40 let, by mohlo vyžadovat inovativní prostředky zapojení. Je důležité spolupracovat s organizacemi vytvářejícími sítě (např. odborovými svazy) a dosáhnout toho, aby se na byrokracii soustředilo pokud možno co nejvíce papírování.

2.8

Jsou rozpoznány byrokratické problémy EQUAL pro MSP a nevládní organizace, ale stejným problémům čelí i místní samosprávy a nové členské státy mají obavy týkající se správy strukturálních fondů. Administrativní problémy u místních samospráv pravděpodobně přejdou na partnery z řad MSP a nevládních organizací a zabrání porozumění u těchto skupin. Lze očekávat, že nalezení řešení pro MSP a nevládní organizace přinese prospěch organizacím v celém systému.

2.9

Načasování iniciativy je dobré, co se týče rozvoje evropské politiky a strategie. V červenci 2005 dojde k přezkumu v polovině období u lisabonského procesu a strategie zaměstnanosti EU je jeho klíčovým prvkem. V červenci 2004 mají být také navrženy nové strukturální fondy a zpráva o evropské soudržnosti také poskytuje příležitost k rozšiřování výstupů programu EQUAL.

3.   Specifické poznámky

3.1

Akceptují se koncepce, na nichž je EQUAL založen. Specifické poznámky se proto zaměří více na mechanismy.

3.2

V prvním kole EQUAL způsobil přechod mezi fází budování partnerství 1. akce a fázi rozvoje 2. akce u některých programů ztrátu impulzu. Navrhuje se nový „krok k potvrzení“, který sníží administrativu při schvalování 2. akce a zajistí, aby výdaje zůstaly během tohoto přechodu způsobilé.

3.3

Přechod z 1. akce 1 na 2. akci se zaměřuje na vytvoření dohody o rozvojovém partnerství se zaměřením, cíli a akčním plánem. Důležitá je kontinuita a partnerství by měla pochopit, jak mohou jejich zplnomocňující aktivity, administrativní postupy a personální zajištění tuto kontinuitu podpořit. Existuje zde značná nerovnost v podpoře, kterou poskytují řídící orgány rozvojovým partnerstvím, která ne vždy pracují adekvátně. Členské státy by se měly učit od sebe navzájem, pokud jde o typ podpory potřebné k rozvoji efektivního rozvojového partnerství. Kontinuita personálního zajištění může být zvláštním problémem v nových členských státech, kde by se personál mohl v důsledku nových příležitostí střídat pravidelněji.

3.4

Rozvíjení nadnárodních partnerství je velmi prospěšnou součástí programu EQUAL. Partnerství by se měla podněcovat, aby byla flexibilní, aby reagovala a stavěla na nevyhnutelných změnách programových plánů, které vyplývají z provedených inovací. K tomu je rozhodující flexibilita rozpočtu.

3.5

Finanční pravidla jsou pro všechny strukturální fondy stejná, ale procesy vyúčtování peněžních prostředků a činností by měly být takové, aby administrativní zatížení nebránilo těm, kdo k tomu mají nejlepší možnost, poskytnout příležitosti k zmocnění.

3.6

Předchozí zkušenosti Komise ukazují, že bude využito pouze 85 % přidělených finančních prostředků. Navrhuje se zadržet tyto nevyčerpané prostředky a využít je na další rozšiřování. Zadržení nevyčerpaných prostředků by nemělo narušit programy, které trpí skluzem, nebo je změnit buď tím, že je vyžadována nadměrná administrativa, která zabraňuje jejich provedení, nebo předčasným omezováním financí.

3.7

Seznam aktivit v oblasti rozšiřování v oddíle 9a není vyčerpávající, ale máme pocit, že je zvlášť důležité uznat roli podpory podniků při mentorování. Aktéři jako sociální partneři, včetně odborových svazů, jsou zvlášť důležití. Vypracování návrhů na 2. kolo EQUAL je v případě potřeby rovněž důležitou součástí rozvíjení výsledků z 1. kola.

3.8

Rozšiřování je přístup nebo strategie a nemělo by se považovat samo o sobě za cíl. Rozšiřování nevytváří přidanou hodnotu, ale musí být podporováno základními nástroji v oblasti rovnosti, jako nové právní předpisy pro rovné zacházení nebo politiky pozitivní diskriminace. Je nepřijatelné, že řada členských států musí kvůli dodržení anti-diskriminačních směrnic vydat zákony k vytvoření společné normy rovnosti v těchto zemích.

3.9

„Rovné příležitosti“ jsou v oznámení identifikovány jako příležitosti s malým porozuměním (oddíl 10.1 odstavec 3) a jako příležitosti chápané omezeným nebo tradičním způsobem (oddíl 10.1 odstavec 6). Oznamování různých způsobů vnímání a zacházení s rovnými příležitostmi v členských státech by mělo pro vypracování nových programů velký prospěch. Například nerovností pohlaví se zabývá v jednom tématu malý počet skupin, ale v celém programu na tomto pracuje většina skupin.

3.10

Negativní dopad různého načasování/různých procesů mezi členskými státy (oddíl 10.1 odstavec 5) přesahuje zakládání nadnárodních partnerství, tomu je věnována pozornost v 2. kole. Vytvoření administrativních a monitorovacích postupů, načasování 3. akce a celková doba trvání projektu mohou vést k rozlišování mezi jednotlivými zeměmi, a proto být kontraproduktivní při nadnárodní práci.

3.11

Výběrová řízení pro 2. kolo programu by těžila z přístupu k poradenství dvou předních zemí pro každé téma, takže řídící orgány mohou mít prospěch z určité koordinace mezi členskými státy.

Brusel, 2. června 2004.

Prezident

Evropského hospodářského a sociálního výboru

Roger BRIESCH


Top