EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42013X0618(01)

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 53 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L 3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

OJ L 166, 18.6.2013, p. 55–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/53/oj

18.6.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 166/55


Pouze původní texty EHK/OSN mají podle mezinárodního práva veřejného právní účinek. Je zapotřebí ověřit si status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost v nejnovější verzi dokumentu EHK/OSN o statusu TRANS/WP.29/343, který je k dispozici na internetové adrese:

http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 53 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

Zahrnuje veškerá platná znění až po:

doplněk 13 k sérii změn 01 – datum vstupu v platnost: 28. října 2011

doplněk 14 k sérii změn 01 – datum vstupu v platnost: 15. července 2013

OBSAH

PŘEDPIS

1.

Oblast působnosti

2.

Definice

3.

Žádost o schválení

4.

Schválení

5.

Všeobecné požadavky

6.

Jednotlivé požadavky

7.

Změny typu vozidla nebo montáže jeho zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

8.

Shodnost výroby

9.

Postihy za neshodnost výroby

10.

Definitivní ukončení výroby

11.

Přechodná ustanovení

12.

Názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a správních orgánů

PŘÍLOHY

Příloha 1 –

Sdělení týkající se udělení schválení nebo rozšíření, zamítnutí či odnětí schválení nebo definitivního ukončení výroby typu vozidla kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle předpisu č. 53

Příloha 2 –

Uspořádání značek schválení

Příloha 3 –

Povrchy svítilen, vztažná osa a vztažný střed a úhly geometrické viditelnosti

Příloha 4 –

Viditelnost červených světel směrem dopředu a viditelnost bílých světel směrem dozadu

Příloha 5 –

Kontrola shodnosti výroby

Příloha 6 –

Vysvětlení „horizontálního náklonu“, „úhlu náklonu“ a úhlu „δ“

1.   OBLAST PŮSOBNOSTI

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie L3  (1) z hlediska montáže jejich zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

2.   DEFINICE

Pro účely tohoto předpisu:

2.1

„schválením vozidla“ se rozumí schválení typu vozidla z hlediska počtu a způsobu montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci;

2.2

„typem vozidla“ se rozumí kategorie vozidel, které se navzájem neliší v takových podstatných hlediscích, jako:

2.2.1

rozměry a vnější tvar vozidla;

2.2.2

počet a umístění zařízení;

2.2.3

Za „vozidla odlišného typu“ se rovněž nepovažují:

2.2.3.1

vozidla, která se liší ve smyslu odstavců 2.2.1 a 2.2.2 výše, ale nikoliv v takové míře, aby došlo ke změně druhu, počtu, umístění a geometrické viditelnosti světlometů a svítilen předepsaných pro příslušný typ vozidla; a

2.2.3.2

vozidla, na nichž jsou namontovány světlomety a svítilny schválené podle některého z předpisů připojených k Dohodě z roku 1958, nebo světlomety a svítilny schválené v zemi, ve které jsou vozidla registrována, nebo nejsou namontovány, jestliže jejich montáž je nepovinná;

2.3

„příčnou rovinou“ se rozumí svislá rovina kolmá k podélné střední rovině vozidla;

2.4

„nenaloženým vozidlem“ se rozumí vozidlo bez řidiče nebo cestujícího, avšak s plnou nádrží paliva a s normálním vybavením nářadím;

2.5

„světlometem nebo svítilnou“ se rozumí zařízení určené k osvětlování vozovky nebo k vyzařování světelného signálu ostatním uživatelům vozovky. Zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky a odrazky se rovněž považují za svítilny;

2.5.1

„rovnocennými světlomety nebo svítilnami“ se rozumí světlomety nebo svítilny, které mají stejnou funkci a stejné schválení v zemi, ve které je vozidlo registrováno; takové světlomety nebo svítilny mohou mít odlišné vlastnosti oproti světlometům nebo svítilnám, jimiž bylo vozidlo vybaveno při schválení, za předpokladu, že vyhovují požadavkům tohoto předpisu;

2.5.2

„samostatnými světlomety nebo svítilnami“ se rozumí zařízení, která mají samostatné svítící plochy, samostatné zdroje světla a samostatná pouzdra světlometů nebo svítilen;

2.5.3

„skupinovými světlomety nebo svítilnami“ se rozumí zařízení, která mají samostatné svítící plochy a samostatné zdroje světla, avšak společné pouzdro svítilen nebo světlometů;

2.5.4

„sdruženými světlomety nebo svítilnami“ se rozumí zařízení, která mají samostatné svítící plochy, avšak společný zdroj světla a společné pouzdro svítilen nebo světlometů;

2.5.5

„sloučenými světlomety nebo svítilnami“ se rozumí zařízení, která mají samostatné zdroje světla nebo jediný zdroj světla působící různými způsoby (např. odlišnosti optické, mechanické nebo elektrické), zcela nebo částečně společné svítící plochy a společné pouzdro svítilen nebo světlometů;

2.5.6

„dálkovým světlometem“ se rozumí světlomet sloužící k osvětlení vozovky na velkou vzdálenost před vozidlem;

2.5.7

„potkávacím světlometem“ se rozumí světlomet sloužící k osvětlení vozovky před vozidlem, aniž by nepatřičně oslňoval nebo obtěžoval řidiče přijíždějící z opačného směru nebo jiné uživatele vozovky;

2.5.7.1

„hlavním potkávacím světlem (hlavním klopeným světlem)“ se rozumí potkávací světlo vyzařované bez pomoci infračervených zářičů a/nebo doplňkových zdrojů světla pro osvětlení zatáčky;

2.5.8

„směrovou svítilnou“ se rozumí svítilna sloužící k upozornění ostatních uživatelů silnice, že řidič zamýšlí změnit směr vpravo nebo vlevo.

Směrová svítilna nebo svítilny mohou být také užity podle ustanovení předpisu č. 97;

2.5.9

„brzdovou svítilnou“ se rozumí svítilna sloužící k upozornění ostatních uživatelů vozovky za vozidlem, že jeho řidič brzdí provozní brzdou;

2.5.10

„zařízením k osvětlení zadní registrační tabulky“ se rozumí zařízení užívané k osvětlení prostoru určeného pro zadní registrační tabulku; toto zařízení se může skládat z několika optických součástí;

2.5.11

„přední obrysovou svítilnou“ se rozumí svítilna užívaná k označení přítomnosti vozidla při pohledu zepředu;

2.5.12

„zadní obrysovou svítilnou“ se rozumí svítilna užívaná k označení přítomnosti vozidla při pohledu zezadu;

2.5.13

„odrazkou“ se rozumí zařízení užívané k označení přítomnosti vozidla odrazem světla vyzařovaného ze zdroje světla, který není spojen s vozidlem, přičemž pozorovatel je v blízkosti tohoto zdroje světla.

Pro účely tohoto předpisu se za odrazky nepovažují registrační tabulky se zpětným odrazem;

2.5.14

„výstražným signálem nebezpečí“ se rozumí současná činnost všech směrových svítilen vozidla upozorňující na to, že vozidlo dočasně představuje zvláštní nebezpečí pro ostatní uživatele vozovky;

2.5.15

„předním mlhovým světlometem“ se rozumí světlomet sloužící ke zlepšení osvětlení vozovky v případě mlhy, sněžení, bouřky nebo v mračnech prachu;

2.5.16

„zadní mlhovou svítilnou“ se rozumí svítilna užívaná pro zlepšení viditelnosti vozidla zezadu při husté mlze;

2.5.17

„denní svítilnou“ se rozumí svítilna, která směřuje dopředu a která činí vozidlo snáze viditelným za jízdy ve dne;

2.6

„plochou výstupu světla“ se rozumí „zařízení pro osvětlení“, „zařízení pro světelnou signalizaci“ nebo odrazky se rozumí celý vnější povrch nebo jen část vnějšího povrchu průsvitného materiálu podle prohlášení výrobce zařízení na výkrese v žádosti o schválení (viz příloha 3);

2.7

„svítící plocha“ (viz příloha 3);

2.7.1

„svítící plochou zařízení pro osvětlení“ (odstavce 2.5.6, 2.5.7 a 2.5.15) se rozumí kolmý průmět celého otvoru odrážeče nebo u světlometů s elipsoidním odrážečem kolmý průmět „projekční čočky“ na příčnou rovinu. Nemá-li zařízení pro osvětlení žádný odrážeč, použije se definice podle odstavce 2.7.2. Jestliže plocha výstupu světla pokrývá jen část celého otvoru odrážeče, posuzuje se jen průmět této části.

V případě potkávacího světlometu je svítící plocha omezena zdánlivou stopou světelného rozhraní na rozptylovém skle. Jsou-li odrážeče a rozptylové sklo vzájemně seřiditelné, použije se střední poloha seřízení.

V případě, kdy jsou jakékoli kombinace světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo a doplňujících světelných celků nebo zdrojů světla konstruovaných k vytváření osvětlení zatáčky provozovány současně, vytvářejí jednotlivé svítící plochy společnou svítící plochu;

2.7.2

„svítící plochou zařízení pro světelnou signalizaci kromě odrazky“ (odstavce 2.5.8, 2.5.9, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.14 a 2.5.16) se rozumí kolmý průmět svítilny na rovinu kolmou k její vztažné ose a dotýkající se vnějšího povrchu plochy výstupu světla svítilny, přičemž tento průmět je ohraničen okraji stínítek umístěných v této rovině, z nichž každý dovoluje propustit ve směru vztažné osy pouze 98 % celkové svítivosti svítilny. Pro stanovení spodního, horního a bočních okrajů svítící plochy se použijí jen stínítka s vodorovným nebo svislým okrajem;

2.7.3

„svítící plochou odrazky“ (odstavec 2.5.13) se rozumí kolmý průmět odrazky do roviny kolmé na její vztažnou osu, ohraničený rovinami přilehlými k vnějším okrajovým částem optické soustavy odrazky a rovnoběžnými s touto osou. Pro stanovení spodního, horního a bočních okrajů zařízení se uvažují jen vodorovné a svislé roviny;

2.8

„přivrácenou plochou“ pro určitý směr pozorování se podle požadavku výrobce nebo jeho řádně pověřeného zástupce rozumí kolmý průmět:

okraje svítící plochy promítnuté na vnější povrch rozptylového skla (a–b),

nebo plochy výstupu světla (c–d),

do roviny kolmé ke směru pozorování a tečné k nejvzdálenějšímu bodu rozptylového skla (viz příloha 3 tohoto předpisu);

2.9

„vztažnou osou“ se rozumí charakteristická osa světlometu nebo svítilny, určená výrobcem (světlometu nebo svítilny) pro použití jako vtažný směr (H = 0°, V = 0°) pro úhly pole při fotometrických měřeních a pro montáž světlometu nebo svítilny na vozidlo;

2.10

„vztažným středem“ se rozumí průsečík vztažné osy s vnějším povrchem vyzařujícím světlo; stanovuje jej výrobce světlometu nebo svítilny;

2.11

„úhly geometrické viditelnosti“ se rozumí úhly, které ohraničují pole minimálního prostorového úhlu, ve kterém musí být viditelná přivrácená plocha světlometu/svítilny. Tato oblast prostorového úhlu je vymezena úsečemi koule, jejíž střed se shoduje se vztažným středem světlometu nebo svítilny a jejíž rovník je rovnoběžný s vozovkou. Tyto úseče jsou určovány ve vztahu ke vztažné ose. Vodorovné úhly ß odpovídají zeměpisné délce, svislé úhly α zeměpisné šířce. Uvnitř úhlů geometrické viditelnosti nesmí být při pozorování z nekonečna žádná překážka, bránící šíření světla z kterékoliv části přivrácené plochy světlometu/svítilny. Je-li měřeno v blízkosti světlometu/svítilny, musí být směr pozorování rovnoběžně posouván, aby bylo dosaženo shodné přesnosti.

K překážkám uvnitř úhlů geometrické viditelnosti se nepřihlíží, pokud existovaly již při schválení typu světlometu nebo svítilny.

Jestliže je po montáži světlometu nebo svítilny kterákoli část přivrácené plochy stíněna jakoukoli další částí vozidla, musí být ověřeno, zda část světlometu nebo svítilny nezastíněná překážkami ještě vyhovuje požadavkům na fotometrické hodnoty předepsané pro schválení zařízení jako optické jednotky (viz příloha 3 tohoto předpisu). Pokud však může být svislý úhel geometrické viditelnosti pod horizontálu snížen na 5° (světlomet nebo svítilna montována níže než 750 mm nad vozovkou), může být fotometrické pole měření montovaného optického celku zmenšeno pod horizontálou na 5°;

2.12

„vnějším obrysem“ na kterékoli straně vozidla se rozumí rovina rovnoběžná s podélnou střední rovinou vozidla, dotýkající se vnějšího bočního okraje vozidla, přičemž se nepřihlíží k přečnívání:

2.12.1

zpětných zrcátek;

2.12.2

směrových svítilen;

2.12.3

předních a zadních obrysových svítilen a odrazek;

2.13

„celkovou šířkou“ se rozumí vzdálenost mezi dvěma svislými rovinami určenými ve výše uvedeném odstavci 2.12;

2.14

„jednotlivým světlometem nebo jednotlivou svítilnou“ se rozumí:

a)

zařízení nebo část zařízení, které má jednu funkci osvětlení nebo světelné signalizace, jeden nebo více zdrojů světla a které má ve směru vztažné osy jednu přivrácenou plochu, která může být souvislá nebo složená ze dvou či více samostatných částí; nebo

b)

jakákoli soustava dvou samostatných světlometů nebo svítilen, ať shodných nebo odlišných, které mají stejnou funkci, jsou obě schváleny jako světlomety nebo svítilny typu „D“ a namontovány tak, že průměty jejich přivrácených ploch ve směru vztažné osy zaujímají nejméně 60 % plochy nejmenšího čtyřúhelníku opsaného průmětům zmíněných přivrácených ploch ve směru vztažné osy;

2.15

„vzdáleností mezi dvěma světlomety nebo svítilnami“ směřujícími týmž směrem se rozumí nejkratší vzdálenost mezi dvěma přivrácenými plochami ve směru vztažné osy. Splňuje-li vzdálenost mezi dvěma světlomety nebo svítilnami požadavky tohoto předpisu, není třeba stanovovat přesné okraje přivrácených ploch;

2.16

„kontrolkou činnosti“ se rozumí optický nebo zvukový signál (nebo jakýkoli rovnocenný signál) udávající, že zařízení bylo uvedeno v činnost a zda funguje správně, či nikoli;

2.17

„kontrolkou zapojení obvodu“ se rozumí optický (nebo jakýkoli rovnocenný) signál udávající, že zařízení bylo uvedeno v činnost, avšak neudávající, zda toto zařízení funguje správně, či nikoli;

2.18

„nepovinným světlometem nebo svítilnou“ se rozumí světlomet nebo svítilna, jejichž montáž je ponechána na úvaze výrobce;

2.19

„vozovkou“ se rozumí povrch, na němž vozidlo stojí a který by měl být v zásadě vodorovný;

2.20

„zařízením“ se rozumí část nebo soubor částí použitých za účelem výkonu jedné nebo více funkcí;

2.21

„barva světla vyzařovaného zařízením“: V tomto předpise se použijí definice barvy vyzařovaného světla uvedené v předpise č. 48 a jeho sériích změn platných v době podání žádosti o schválení typu;

2.22

„celkovou hmotností vozidla“ nebo „maximální hmotností“ se rozumí maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle údaje výrobce;

2.23

„naloženým vozidlem“ se rozumí vozidlo naložené natolik, aby bylo dosaženo celkové hmotnosti vozidla podle definice v odstavci 2.22;

2.24

„horizontálním náklonem“ se rozumí úhel vytvořený mezi svazkem světla, když je motocykl v poloze podle odstavce 5.4, a svazkem světla, když je motocykl naklopen (viz výkres v příloze 6);

2.25

„systémem seřízení horizontálního náklonu (HIAS)“ se rozumí zařízení, které nastavuje horizontální náklon světlometu směrem k nule;

2.26

„úhlem náklonu“ se rozumí úhel mezi vertikálou a svislou podélnou rovinou motocyklu v době, kdy se motocykl naklání podél své podélné osy (viz výkres v příloze 6);

2.27

„signálem HIAS“ se rozumí jakýkoli řídící signál nebo jakýkoli další řídící vstup do systému nebo jakýkoli řídící výstup ze systému do motocyklu;

2.28

„generátorem signálu HIAS“ se rozumí zařízení schopné vytvářet jeden nebo více signálů HIAS za účelem zkoušky systému;

2.29

„zkušebním úhlem HIAS“ se rozumí úhel δ mezi světelným rozhraním světlometu a horizontálou HH (u světlometu asymetrického světla se použije horizontální část rozhraní) (viz výkres v příloze 6);

2.30

„osvětlením zatáčky“ se rozumí světelná funkce, která zajišťuje zlepšené osvětlení v zatáčkách.

3.   ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ

3.1

Žádost o schválení typu vozidla z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podává výrobce vozidla nebo jeho pověřený zástupce.

3.2

K žádosti se musí připojit dále uvedené dokumenty ve trojím vyhotovení a následující informace:

3.2.1

popis typu vozidla, pokud jde o položky uvedené v odstavcích 2.2.1 až 2.2.3 výše, přičemž musí být řádně vyznačen typ vozidla;

3.2.2

seznam zařízení, která podle výrobce mají tvořit vybavení pro osvětlení a světelnou signalizaci. Seznam může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení. Každý typ musí být řádně vyznačen (státní nebo mezinárodní značkou schválení typu, byl-li typ schválen, názvem výrobce atd.); kromě toho může být v seznamu u každé funkce uvedena přídavná poznámka „nebo rovnocenná zařízení“;

3.2.3

nákres celého uspořádání zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci s vyznačením umístění jednotlivých zařízení na vozidle; a

3.2.4

pro ověření, zda je vyhověno požadavkům tohoto předpisu, nákres (nákresy) vyznačující u každého světlometu nebo svítilny svítící plochu podle definice v odstavci 2.7.1, plochu výstupu světla podle definice v odstavci 2.6, vztažnou osu podle definice v odstavci 2.9 a vztažný střed podle definice v odstavci 2.10. Tyto informace se nepožadují pro zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky (odstavec 2.5.10.);

3.2.5

žádost musí zahrnovat údaj o metodě zvolené ke stanovení přivrácené plochy (viz odstavec 2.8).

3.3

Technické zkušebně odpovědné za provádění schvalovacích zkoušek musí být předáno nenaložené vozidlo vybavené kompletní soupravou zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle popisu v odstavci 3.2.2 výše představující typ vozidla, který má být schválen.

4.   SCHVÁLENÍ

4.1

Schválení typu vozidla se udělí, pokud vozidlo předané ke schválení podle tohoto předpisu vyhoví požadavkům tohoto předpisu z hlediska všech zařízení uvedených v seznamu.

4.2

Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení. První dvě číslice (v současnosti 01 pro předpis ve znění série změn 01) udávají sérii změn zahrnující nejnovější podstatné technické úpravy předpisu v době udělení schválení.

Tatáž smluvní strana nesmí totéž číslo přidělit jinému typu vozidla ani témuž typu vozidla předvedenému s vybavením neuvedeným na seznamu uvedeném v odstavci 3.2.2 výše, s výjimkou případů, na něž se vztahuje odstavec 7 tohoto předpisu.

4.3

Sdělení o schválení nebo o prodloužení, zamítnutí nebo odnětí schválení nebo definitivním ukončení výroby typu vozidla v souladu s tímto předpisem musí být sděleno stranám dohody, které uplatňují tento předpis, prostřednictvím formuláře sdělení v souladu se vzorem uvedeným v příloze 1 tohoto předpisu.

4.4

Na každé vozidlo odpovídající typu vozidla schválenému podle tohoto přepisu se na dobře viditelném a snadno přístupném místě uvedeném ve formuláři schválení umístí mezinárodní značka schválení sestávající z:

4.4.1

písmene „E“ v kružnici, za nímž následuje rozlišovací číslo země, která schválení udělila; (2)

4.4.2

čísla tohoto předpisu, za nímž následuje písmeno „R“, pomlčka a číslo schválení vpravo od kružnice předepsané v odstavci 4.4.1.

4.5

Vyhovuje-li vozidlo typu vozidla schválenému podle jednoho nebo více dalších předpisů připojených k dohodě v zemi, která udělila schválení podle tohoto předpisu, není třeba symbol předepsaný v odstavci 4.4.1 opakovat; v takovém případě se čísla předpisů a čísla schválení a další symboly podle všech předpisů, podle nichž bylo uděleno schválení v zemi, která schválení podle tohoto předpisu udělila, umístí ve svislých sloupcích napravo od symbolu uvedeného v odstavci 4.4.1.

4.6

Značka schválení musí být jasně čitelná a nesmazatelná.

4.7

Značka schválení musí být umístěna v blízkosti štítku s údaji o vozidle, který připevňuje výrobce, nebo přímo na něj.

4.8

V příloze 2 tohoto nařízení jsou uvedeny příklady uspořádání značek schválení.

5.   VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

5.1   Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci musí být namontována tak, aby za normálních podmínek používání a přes otřesy, kterým mohou být vystavena, si zachovala vlastnosti předepsané tímto předpisem, a vozidlo tak splňovalo požadavky tohoto předpisu.

Zvláště nesmí být možné neúmyslné porušení seřízení světlometů nebo svítilen.

5.2   Světlomety musí být namontovány tak, aby bylo možné snadno správně seřídit jejich orientaci.

5.3   U všech zařízení pro světelnou signalizaci musí být vztažná osa světlometu nebo svítilny namontované na vozidle rovnoběžná s rovinou, na níž vozidlo na vozovce stojí; nadto musí být tato osa u bočních odrazek kolmá k podélné střední rovině vozidla a rovnoběžná s touto rovinou u všech ostatních zařízení pro světelnou signalizaci. V každém směru se připouští tolerance ± 3°. Kromě toho musí být dodrženy jakékoliv zvláštní předpisy výrobce pro montáž.

5.4   V případě, že nebyly vydány zvláštní pokyny, přezkouší se výška a orientace světlometů nebo svítilen s nenaloženým vozidlem, stojícím na rovné vodorovné ploše, přičemž jeho podélná střední rovina musí být svislá a řídítka v poloze odpovídající přímé jízdě dopředu. Tlak v pneumatikách musí odpovídat předpisu výrobce pro dané podmínky naložení, vyžadované tímto předpisem.

5.5   Pokud nebyly vydány zvláštní pokyny:

5.5.1

jednotlivé světlomety nebo svítilny nebo odrazky musí být montovány tak, aby jejich vztažný střed ležel v podélné střední rovině vozidla;

5.5.2

světlomety nebo svítilny tvořící dvojici a mající tutéž funkci musí:

5.5.2.1

být namontovány souměrně k podélné střední rovině;

5.5.2.2

být vzájemně souměrné vzhledem k podélné střední rovině;

5.5.2.3

splňovat shodné kolorimetrické požadavky; a

5.5.2.4

mít shodné jmenovité fotometrické vlastnosti;

5.5.2.5

být zapínány a vypínány současně.

5.6   Skupinové, sdružené nebo sloučené světlomety nebo svítilny

5.6.1

Světlomety nebo svítilny mohou být skupinové, sdružené nebo sloučené s jinými za předpokladu, že jsou dodrženy veškeré požadavky na barvu, umístění, seřízení, geometrickou viditelnost, elektrické zapojení a případné další požadavky.

5.6.1.1

Fotometrické a kolorimetrické požadavky na světlomet nebo svítilnu musí být splněny, jestliže všechny ostatní funkce, se kterými jsou světlomet nebo svítilna ve skupině, sdruženy nebo sloučeny, jsou VYPNUTY.

Pokud je však přední nebo zadní obrysová svítilna sloučená s jednou nebo více dalšími funkcemi, které mohou být aktivovány společně s nimi, požadavky týkající se barvy každé z těchto funkcí musí být splněny, jestliže sloučená/sloučené funkce a přední nebo zadní obrysové svítilny jsou ZAPNUTY.

5.6.1.2.

Brzdové a směrové svítilny nesmí být sloučené.

5.6.1.3

Pokud však jsou brzdové a směrové svítilny spolu ve skupině, žádná vodorovná nebo svislá přímka procházející průmětem přivrácených ploch těchto funkcí na rovinu kolmou ke vztažné ose nesmí protínat více než dvě hraniční čáry oddělující sousední plochy různé barvy.

5.6.2

Je-li přivrácená plocha jednotlivé svítilny tvořena dvěma nebo více samostatnými částmi, musí splňovat tyto požadavky:

5.6.2.1

buď celková plocha průmětu samostatných částí na rovinu tečnou k vnějšímu povrchu průsvitného materiálu a kolmou na vztažnou osu musí zabírat nejméně 60 % nejmenšího čtyřúhelníku opsaného tomuto průmětu, nebo vzdálenost mezi dvěma sousedními nebo dotýkajícími se samostatnými částmi nesmí překročit hodnotu 15 mm, měřeno kolmo na vztažnou osu.

5.7   Maximální výška nad vozovkou se měří od nejvyššího bodu a minimální výška od nejnižšího bodu přivrácené plochy ve směru vztažné osy. U potkávacích světlometů se minimální výška nad vozovkou měří od nejnižšího bodu činného výstupu optického systému (např. odrazky, rozptylového skla, projekční čočky) nezávisle na jeho užití.

Pokud (maximální a minimální) výška nad vozovkou jednoznačně vyhovuje požadavkům tohoto předpisu, není třeba určovat přesné okraje jakékoli plochy.

Z hlediska šířky se určuje poloha pro vzdálenost mezi světlomety nebo svítilnami od vnitřních okrajů přivrácené plochy ve směru vztažné osy.

Pokud umístění z hlediska šířky jednoznačně vyhovuje požadavkům tohoto předpisu, není třeba určovat přesné okraje jakékoli plochy.

5.8   V případě, že nebyly vydány zvláštní pokyny, nesmí žádný světlomet nebo svítilna, s výjimkou směrových svítilen a výstražného signálu nebezpečí, mít přerušované světlo.

5.9   Žádné červené světlo nesmí být viditelné zepředu a žádné bílé světlo nesmí být viditelné zezadu. Splnění této podmínky se ověří způsobem uvedeným dále (viz výkres v příloze 4):

5.9.1

viditelnost červeného světla zepředu: červená svítilna nesmí být přímo viditelná pro pozorovatele, který se pohybuje uvnitř pásma 1 příčné roviny ležící ve vzdálenosti 25 m před vozidlem;

5.9.2

viditelnost bílého světla zezadu: bílá svítilna nesmí být přímo viditelná pro pozorovatele, který se pohybuje uvnitř pásma 2 příčné roviny ležící ve vzdálenosti 25 m za vozidlem;

5.9.3

pásma 1 a 2 zkoumaná okem pozorovatele jsou ve svých rovinách ohraničena:

5.9.3.1

na výšku dvěma vodorovnými rovinami umístěnými ve výšce 1 a 2,2 m nad vozovkou;

5.9.3.2

na šířku dvěma svislými rovinami svírajícími dopředu i dozadu úhel 15° směrem ven od podélné střední roviny vozidla a procházejícími bodem nebo body styku svislých rovin rovnoběžných s podélnou střední rovinou vozidla a vymezujících celkovou šířku vozidla; je-li více bodů styku, nejpřednější z nich odpovídá přední rovině a nejzadnější zadní rovině.

5.10   Elektrická zapojení musí být taková, aby přední obrysová svítilna nebo potkávací světlomet, jestliže přední obrysová svítilna není, zadní obrysová svítilna a zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky nemohly být ZAPÍNÁNY a VYPÍNÁNY jinak než současně, pokud není stanoveno jinak.

5.11   V případě, že nebyly vydány zvláštní pokyny, elektrické zapojení musí zajistit, aby dálkový světlomet, potkávací světlomet a mlhový světlomet nemohly být zapnuty, nejsou-li rovněž zapnuty svítilny uvedené v odstavci 5.10. Splnění této podmínky se však nevyžaduje u dálkového světlometu a potkávacího světlometu, jestliže jejich světelná výstraha spočívá v přerušovaném rozsvěcování potkávacího světlometu v krátkých intervalech nebo v přerušovaném rozsvěcování dálkového světlometu v krátkých intervalech nebo ve střídavém rozsvěcování potkávacího a dálkového světlometu v krátkých intervalech.

5.11.1

Pokud je namontována denní svítilna, musí se automaticky ROZSVÍTIT, pokud motor běží. Pokud je rozsvícen přední světlomet, denní svítilna se automaticky nerozsvítí, pokud motor běží.

Pokud není denní svítilna namontována, musí se automaticky rozsvítit potkávací světlomet, pokud motor běží.

5.12   Kontrolky

5.12.1

Každá kontrolka musí být dobře viditelná řidičem v normální jízdní poloze.

5.12.2

Je-li tímto předpisem předepsána kontrolka zapojení obvodu, může být nahrazena kontrolkou činnosti.

5.13   Barvy světel

Barvy světel uvedených v tomto předpisu, musí být:

Dálkový světlomet

:

bílá

Potkávací světlomet

:

bílá

Směrová svítilna

:

oranžová

Brzdová svítilna

:

červená

Svítilna zadní registrační tabulky

:

bílá

Přední obrysová svítilna

:

bílá nebo oranžová

Zadní obrysová svítilna

:

červená

Zadní odrazka jiná než trojúhelníková

:

červená

Boční odrazka jiná než trojúhelníková

:

oranžová vpředu

oranžová nebo červená vzadu

Výstražný signál nebezpečí

:

oranžová

Přední mlhový světlomet

:

bílá nebo selektivní žlutá

Zadní mlhová svítilna

:

červená

5.14   Každé vozidlo předané ke schválení podle tohoto předpisu musí být vybaveno těmito zařízeními pro osvětlení a světelnou signalizaci:

5.14.1

dálkovým světlometem (odstavec 6.1);

5.14.2

potkávacím světlometem (odstavec 6.2);

5.14.3

směrovými svítilnami (odstavec 6.3);

5.14.4

brzdovou svítilnou (odstavec 6.4);

5.14.5

zařízením k osvětlení zadní registrační tabulky (odstavec 6.5);

5.14.6

přední obrysovou svítilnou (odstavec 6.6);

5.14.7

zadní obrysovou svítilnou (odstavec 6.7);

5.14.8

zadní odrazkou jinou než trojúhelníkovou (odstavec 6.8);

5.14.9

bočními odrazkami jinými než trojúhelníkovými (odstavec 6.12).

5.15   Kromě toho může být vozidlo vybaveno těmito zařízeními pro osvětlení a světelnou signalizaci:

5.15.1

výstražným signálem nebezpečí (odstavec 6.9);

5.15.2

mlhovými světlomety nebo svítilnami;

5.15.2.1

předním mlhovým světlometem (odstavec 6.10);

5.15.2.2

zadní mlhovou svítilnou (odstavec 6.11);

5.15.3

denní svítilnou (odstavec 6.13).

5.16   Montáž každého ze zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle odstavců 5.14 a 5.15 musí odpovídat příslušným požadavkům v odstavci 6 tohoto předpisu.

5.17   Pro účely schválení typu je zakázána montáž jakýchkoliv jiných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci než zařízení uvedených v odstavcích 5.14 a 5.15.

5.18   Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci schválená na čtyřkolových vozidlech kategorií M1 a N1 a uvedená v odstavcích a 5.14 a 5.15 mohou být rovněž namontována na motocykly.

6.   JEDNOTLIVÉ POŽADAVKY

6.1   DÁLKOVÝ SVĚTLOMET

6.1.1   Počet:

6.1.1.1   U motocyklů se zdvihovým objemem motoru ≤ 125 cm3

Jeden nebo dva typu schváleného podle:

a)

třídy B, C, D nebo E předpisu č. 113;

b)

předpisu č. 112;

c)

předpisu č. 1;

d)

předpisu č. 8;

e)

předpisu č. 20;

f)

předpisu č. 57;

g)

předpisu č. 72;

h)

předpisu č. 98.

6.1.1.2   U motocyklů se zdvihovým objemem motoru > 125 cm3

Jeden nebo dva typy schválené podle:

a)

třídy B, D nebo E předpisu č. 113;

b)

předpisu č. 112;

c)

předpisu č. 1;

d)

předpisu č. 8;

e)

předpisu č. 20;

f)

předpisu č. 72;

g)

předpisu č. 98.

Dva typy schválené podle:

h)

třídy C předpisu č. 113.

6.1.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.1.3   Umístění

6.1.3.1   Na šířku

6.1.3.1.1

samostatný dálkový světlomet může být namontován nad jiný přední světlomet / jinou přední svítilnu, nebo pod něj/ni, nebo po jeho/její jedné straně; jsou-li tyto světlomety nad sebou, musí vztažný střed dálkového světlometu ležet na podélné střední rovině vozidla; jsou-li tyto světlomety vedle sebe, musí jejich vztažné středy ležet symetricky k podélné střední rovině vozidla;

6.1.3.1.2

dálkový světlomet, který je sloučen s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontován tak, aby jeho vztažný střed ležel na podélné střední rovině vozidla. Pokud je však vozidlo vybaveno také samostatným světlometem hlavního potkávacího světla, nebo světlometem hlavního potkávacího světla, který je sloučen s přední obrysovou svítilnou a který je vedle dálkového světlometu, musí být jejich vztažné středy vůči podélné střední rovině vozidla symetrické;

6.1.3.1.3

dva dálkové světlomety, z nichž jsou jeden nebo oba sloučeny s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontovány tak, aby jejich vztažné středy ležely symetricky k podélné střední rovině vozidla.

6.1.3.2   Na délku: na přední části vozidla. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže vyzařované světlo neobtěžuje řidiče ani přímo, ani nepřímo přes zpětná zrcátka nebo jiné plochy na vozidle odrážející světlo.

6.1.3.3   V žádném případě nesmí být okraj svítící plochy kteréhokoli samostatného dálkového světlometu vzdálen od okraje svítící plochy světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo více než 200 mm. Vzdálenost mezi okrajem svítící plochy kteréhokoli samostatného dálkového světlometu a povrchem vozovky musí být v rozmezí 500 mm až 1 300 mm.

6.1.3.4   V případě dvou dálkových světlometů: vzdálenost mezi svítícími plochami dvou dálkových světlometů nesmí překročit 200 mm.

6.1.4   Geometrická viditelnost

Viditelnost svítící plochy, včetně pásem, která se nejeví jako osvětlená v uvažovaném směru pozorování, musí být zajištěna uvnitř rozbíhajícího se prostoru ohraničeného přímkami vycházejícími od obrysu svítící plochy a svírajícími se vztažnou osou světlometu úhel nejméně 5°.

6.1.5   Orientace

6.1.5.1   Směrem dopředu. Světlomet (světlomety) může (mohou) být pohyblivý (pohyblivé) s úhlem řízení.

6.1.5.2   Pro dálkový světlomet může být namontován systém seřízení horizontálního náklonu (HIAS).

6.1.6   Elektrická zapojení

Potkávací světlomet (světlomety) smí zůstat zapnut (zapnuty) současně s dálkovým světlometem (dálkovými světlomety).

6.1.7   Kontrolky

6.1.7.1   Kontrolka „zapojení obvodu“.

Povinná, nepřerušované modré světlo.

6.1.7.2   Kontrolka „porucha HIAS“

Povinná, blikající oranžová signální kontrolka, která může být kombinována s kontrolkou podle odstavce 6.2.8.2. Aktivuje se, kdykoli je zjištěna závada z hlediska signálů HIAS. Musí zůstat rozsvícena po celou dobu trvání poruchy.

6.1.8   Jiné požadavky

6.1.8.1   Úhrnná maximální svítivost dálkových světlometů, které mohou být zapnuty současně, nesmí překročit 430 000 cd, což odpovídá referenčnímu číslu 100. (hodnota podle schválení).

6.1.8.2   V případě poruchy systému HIAS dálkového světlometu musí být bez potřeby speciálního nářadí možné:

a)

deaktivovat HIAS do doby jeho znovuseřízení podle pokynů výrobce; a

b)

obnovit nastavení dálkového světlometu tak, aby jeho horizontální a vertikální seřízení bylo ve stejné poloze, jako je u světlometu nevybaveného HIAS.

Výrobce musí zajistit detailní popis postupu pro seřizování HIAS.

Alternativně si může výrobce zvolit montáž automatického systému, který buď pokrývá obě výše uvedené funkce, nebo který obnovuje nastavení HIAS. V takovém případě musí výrobce dodat zkušebně popis automatického systému a do doby, než budou vyvinuty harmonizované požadavky, dokládat ověření, že automatický systém pracuje podle popisu.

6.2   POTKÁVACÍ SVĚTLOMET

6.2.1   Počet:

6.2.1.1   U motocyklů se zdvihovým objemem motoru ≤ 125 cm3

Jeden nebo dva typu schváleného podle:

a)

třídy B, C, D nebo E předpisu č. 113;

b)

předpisu č. 112;

c)

předpisu č. 1;

d)

předpisu č. 8;

e)

předpisu č. 20;

f)

předpisu č. 57;

g)

předpisu č. 72;

h)

předpisu č. 98.

6.2.1.2   U motocyklů se zdvihovým objemem motoru > 125 cm3

Jeden nebo dva typy schválené podle:

a)

třídy B, D nebo E předpisu č. 113;

b)

předpisu č. 112;

c)

předpisu č. 1;

d)

předpisu č. 8;

e)

předpisu č. 20;

f)

předpisu č. 72;

g)

předpisu č. 98.

Dva typy schválené podle:

a)

třídy C návrhu předpisu č. 113.

6.2.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.2.3   Umístění

6.2.3.1   Na šířku

6.2.3.1.1

samostatný potkávací světlomet může být namontován nad jiný přední světlomet / jinou přední svítilnu, nebo pod něj/ni, nebo po jeho/její jedné straně: jsou-li tyto světlomety nad sebou, musí vztažný střed světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo ležet v podélné střední rovině vozidla; jsou-li tyto světlomety vedle sebe, musí jejich vztažné středy ležet symetricky k podélné střední rovině vozidla;

6.2.3.1.2

světlomet vytvářející hlavní potkávací světlo, který je sloučen s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontován tak, aby jeho vztažný střed ležel na podélné střední rovině vozidla. Pokud je však vozidlo vybaveno také samostatným dálkovým světlometem, nebo dálkovým světlometem, který je sloučen s přední obrysovou svítilnou a který je vedle světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo, musí být jejich vztažné středy vůči podélné střední rovině vozidla symetrické;

6.2.3.1.3

dva světlomety vytvářející hlavní potkávací světlo, z nichž je jeden nebo oba sloučeny s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontovány tak, aby jejich vztažné středy ležely symetricky k podélné střední rovině vozidla;

6.2.3.1.4

v případě montáže musí být dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) zajišťující osvětlení zatáčky, typ schválený jako součást potkávacího světla podle předpisu č. 113, montována (montovány) za následujících podmínek:

 

v případě dvojice (dvojic) dodatečných osvětlovacích jednotek musí být (namontována) namontovány tak, aby jejich vztažný střed (středy) ležel (ležely) symetricky k podélné střední rovině vozidla;

 

v případě jediné dodatečné osvětlovací jednotky musí být její vztažný střed totožný s podélnou střední rovinou vozidla.

6.2.3.2   Na výšku: minimálně 500 mm a maximálně 1 200 mm nad vozovkou.

6.2.3.3   Na délku: vpředu na vozidle. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže vyzařované světlo neobtěžuje řidiče ani přímo, ani nepřímo přes zpětná zrcátka nebo jiné plochy na vozidle odrážející světlo.

6.2.3.4   V případě dvou světlometů vytvářejících hlavní potkávací světlo nesmí být vzdálenost oddělující jejich svítící plochy větší než 200 mm.

6.2.4   Geometrická viditelnost

Je určena úhly α a β uvedenými v odstavci 2.11:

α

=

15° směrem nahoru a 10° směrem dolů;

β

=

45° směrem doleva a doprava pro jednotlivý světlomet;

β

=

45° směrem ven a 10° směrem dovnitř pro každou dvojici světlometů.

Přítomnost přepážek nebo jiných součástí vybavení v blízkosti světlometu nesmí vytvářet sekundární efekty, které by obtěžovaly ostatní uživatele vozovky.

6.2.5   Orientace

6.2.5.1   Směrem dopředu. Světlomet (světlomety) může (mohou) být pohyblivý (pohyblivé) s úhlem řízení.

6.2.5.2   Svislý sklon světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo musí zůstat mezi -0,5 % a -2,5 % s výjimkou případu, kdy existuje zařízení pro vnější seřízení.

6.2.5.3   U světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo se zdrojem světla se světelným tokem přesahujícím 2 000 lm musí být vertikální sklon mezi -0,5 % a -2,5 %. Pro dodržení požadavků tohoto odstavce je možno užít ovládač sklonu světlometů, který však musí fungovat samočinně (3).

6.2.5.4   Požadavek odstavce 6.2.5.3 se na vozidle zkouší za dále uvedených podmínek:

Stav A (samotný řidič):

Na vozidlo se umístí hmotnost 75 kg ± 1 kg, která simuluje řidiče, a to tak, aby byla dodržena výrobcem stanovená zatížení na nápravách pro tuto podmínku naložení.

Vertikální sklon (počáteční seřízení) světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo musí podle výrobce ležet v rozsahu –1,0 % a –1,5 %.

Stav B (plně naložený motocykl):

Na vozidlo se umístí hmotnost, která simuluje celkovou maximální hmotnost podle výrobce, a to tak, aby byla dodržena výrobcem stanovená zatížení na nápravách pro tuto podmínku naložení.

Před měřením musí být vozidlo třikrát zhoupnuto nahoru a dolů a musí se s ním v délce nejméně jedné otáčky kola popojet zpět a vpřed.

6.2.5.5   Pro potkávací světlo může být namontován systém seřízení horizontálního náklonu (HIAS). HIAS nesmí seřizovat horizontální náklon o více, než je úhel náklonu vozidla.

6.2.5.6   Požadavek odstavce 6.2.5.5 se zkouší za dále uvedených podmínek:

Zkoušené vozidlo musí být seřízeno podle odstavce 5.4. Nakloňte vozidlo a změřte zkušební úhel HIAS.

Vozidlo se zkouší za následujících podmínek:

a)

úhel maximálního seřízení horizontálního náklonu podle výrobce (nalevo a napravo);

b)

poloviční úhel maximálního seřízení horizontálního náklonu podle výrobce (nalevo a napravo).

A pokud je vozidlo navráceno do polohy podle odstavce 5.4, musí se zkušební úhel HIAS rychle vrátit do nulové polohy.

Řídítka mohou být v poloze pro přímou jízdu vpřed zaaretována, aby se během naklánění vozidla nepohybovala.

Při zkoušce se HIAS aktivuje signálním generátorem HIAS.

Systém se považuje za vyhovující požadavkům odstavce 6.2.5.5, pokud nejsou veškeré měřené zkušební úhly HIAS menší než nula. To může výrobce prokázat užitím jiných prostředků schválených orgánem odpovědným za schvalování typu.

6.2.5.7   Doplňkový (doplňkové) zdroj (zdroje) světla nebo dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) mohou být pro osvětlení zatáčky aktivovány pouze ve spojení s hlavním potkávacím světlem. Osvětlení vytvářené osvětlením zatáčky nesmí překročit nad horizontální rovinu rovnoběžnou s vozovkou, ve které leží vztažná osa světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo, a to při všech úhlech náklonu podle specifikací výrobce při schvalování typu zařízení podle předpisu č. 113.

6.2.5.8   Požadavek odstavce 6.2.5.7 se zkouší za dále uvedených podmínek:

Zkoušené vozidlo musí být seřízeno podle odstavce 5.4.

Změřte úhly náklonu na obě strany vozidla při všech podmínkách, kdy je aktivováno osvětlení zatáčky. Měřenými úhly náklonu jsou úhly náklonu podle specifikací výrobce při schvalování typu zařízení podle předpisu č. 113.

Řídítka mohou být v poloze pro přímou jízdu vpřed zaaretována, aby se během naklánění vozidla nepohybovala.

Při zkoušce se osvětlení zatáčky může aktivovat pomocí signálního generátoru dodaného výrobcem.

Systém se považuje za vyhovující požadavkům odstavce 6.2.5.7, pokud všechny měřené úhly náklonu na obě strany vozidla jsou stejné nebo větší než minimální úhly náklonu uvedené ve formuláři sdělení pro schválení typu zařízení podle předpisu č. 113.

Vyhovění odstavci 6.2.5.7 může výrobce prokázat užitím jiných prostředků schválených orgánem odpovědným za schvalování typu.

6.2.6   Elektrická zapojení

Přepínač pro přepínání na potkávací světlo (světla) musí současně vypnout dálkový (dálkové) světlomet (světlomety).

Potkávací světlomety se zdrojem světla schváleným podle předpisu č. 99 musí zůstat zapnutý, pokud je zapnutý dálkový světlomet.

6.2.6.1   Doplňkový (doplňkové) zdroj (zdroje) světla nebo dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) použité k osvětlení zatáčky musí být (zapojen) zapojeny tak, aby nemohl (nemohly) být aktivován (aktivovány), aniž by byl (byly) také aktivován (aktivovány) světlomet (světlomety) vytvářející hlavní potkávací světlo.

Doplňkový (doplňkové) zdroj (zdroje) světla nebo dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) použité k osvětlení zatáčky do obou stran vozidla může (mohou) být automaticky aktivován (aktivovány), pokud je (jsou) úhel (úhly) náklonu větší nebo roven (rovny) minimálnímu (minimálním) úhlu (úhlům) náklonu podle údajů ve formuláři sdělení pro schválení typu zařízení podle předpisu č. 113.

Doplňkový (doplňkové) zdroj (zdroje) světla nebo dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) však nesmí být aktivován (aktivovány), pokud je úhel náklonu menší než 3 stupně.

Doplňkový (doplňkové) zdroj (zdroje) světla nebo dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) musí být deaktivován (deaktivovány), pokud je (jsou) úhel (úhly) náklonu menší než minimální úhel (úhly) náklonu podle údajů ve formuláři sdělení pro schválení typu zařízení podle předpisu č. 113.

6.2.7   Kontrolky

6.2.7.1   Kontrolka „zapojení obvodu“

Volitelná; nepřerušované zelené signální světlo.

6.2.7.2   Kontrolka „porucha HIAS“

Povinná, blikající oranžová signální kontrolka, která může být kombinována s kontrolkou podle odstavce 6.1.8.2. Aktivuje se, kdykoli je zjištěna závada z hlediska signálů HIAS. Musí zůstat rozsvícena po celou dobu trvání poruchy.

6.2.7.3   V případě selhání řídícího systému se doplňkový (doplňkové) zdroj (zdroje) světla nebo dodatečná (dodatečné) osvětlovací jednotka (jednotky) použitá (použité) k osvětlení zatáčky automaticky VYPNOU.

6.2.8   Jiné požadavky

V případě poruchy systému HIAS potkávacího světla musí být bez potřeby speciálního nářadí možné:

a)

deaktivovat HIAS do doby jeho znovuseřízení podle pokynů výrobce; a

b)

obnovit nastavení potkávacího světla tak, aby jeho horizontální a vertikální seřízení bylo ve stejné poloze, jako je u světlometu nevybaveného HIAS.

Výrobce musí zajistit detailní popis postupu pro seřizování HIAS.

Alternativně si může výrobce zvolit montáž automatického systému, který buď pokrývá obě výše uvedené funkce, nebo který obnovuje nastavení HIAS. V takovém případě musí výrobce dodat zkušebně popis automatického systému a do doby, než budou vyvinuty harmonizované požadavky, dokládat ověření, že automatický systém pracuje podle popisu.

6.3   SMĚROVÁ SVÍTILNA

6.3.1   Počet

Dvě na každé straně.

6.3.2   Uspořádání

Dvě přední směrové svítilny (kategorie 1 podle specifikace v předpisu č. 6 nebo kategorie 11 podle specifikace v předpisu č. 50).

Dvě zadní směrové svítilny (kategorie 2 podle specifikace v předpisu č. 6 nebo kategorie 12 podle specifikace v předpisu č. 50).

6.3.3   Umístění

6.3.3.1

Na šířku: Pro přední směrové svítilny musí být splněny následující požadavky:

a)

mezi svítícími plochami musí být minimální vzdálenost 240 mm;

b)

směrové svítilny musí být umístěny na vnější straně podélné svislé roviny tečné k vnějším okrajům svítící plochy dálkového (dálkových) světlometu (světlometů) a/nebo hlavního (hlavních) potkávacího (potkávacích) světla (světel);

c)

mezi svítícími plochami směrových svítilen a světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo vzájemně v nejužším místě musí být minimální vzdálenost:

minimální intenzita směrového světla (cd)

minimální oddělení (mm)

90

75

175

40

250

20

400

≤ 20

U zadních směrových svítilen musí vzdálenost mezi vnitřními okraji svítících ploch být nejméně 180 mm za podmínky, že byla dodržena ustanovení odstavce 2.11, i když je namontována registrační tabulka.

6.3.3.2

Na výšku: nejméně 350 mm a nejvýše 1 200 mm nad vozovkou.

6.3.3.3

Na délku: vzdálenost směrem dopředu mezi vztažným středem zadních směrových svítilen a příčnou rovinou, představující nejzadnější mez celkové délky vozidla, nesmí být větší než 300 mm.

6.3.4   Geometrická viditelnost

Vodorovné úhly: 20° směrem dovnitř, 80° směrem ven

Svislé úhly: 15° nad a pod horizontálou.

Svislý úhel pod horizontálou však může být zmenšen na 5°, je-li výška svítilen menší než 750 mm.

6.3.5   Orientace

Přední směrové svítilny mohou být pohyblivé s úhlem řízení.

6.3.6   Elektrická zapojení

Směrové svítilny musí být zapínány nezávisle na ostatních světlometech nebo svítilnách. Všechny směrové svítilny na téže straně vozidla se musí zapínat a vypínat týmž ovládačem.

6.3.7   Nesmí být „sloučené“ s žádnou jinou svítilnou s výjimkou u přední obrysové svítilny s oranžovým světlem.

6.3.8   Kontrolka „činnosti“

Povinná. Může být optická nebo akustická nebo obojí. Je-li optická, musí svítit přerušovaným zeleným světlem, které při vadné funkci kterékoli směrové svítilny zůstane zhasnuté, zůstane rozsvícené bez přerušování, nebo výrazně změní frekvenci přerušování.

6.3.9   Jiné požadavky

Dále uvedené charakteristické vlastnosti se změří za stavu, kdy elektrický systém není vystaven jinému zatížení, než jaké vyžaduje provoz motoru a zařízení pro osvětlení. U všech vozidel:

6.3.9.1

musí být světlo přerušováno frekvencí 90 ± 30 za minutu;

6.3.9.2

přerušování světla směrových svítilen na téže straně vozidla se musí dít současně nebo střídavě;

6.3.9.3

po zapnutí spínače světelného signálu musí nejdéle do jedné sekundy následovat rozsvícení světla a nejdéle do jedné a půl sekundy první zhasnutí světla;

6.3.9.4

v případě selhání některé ze směrových svítilen, s výjimkou zkratu, musí ostatní směrové svítilny ukazující týž směr dále vyzařovat přerušované světlo nebo zůstat rozsvíceny, avšak frekvence se v tomto stavu může od předepsané frekvence lišit.

6.4   BRZDOVÁ SVÍTILNA

6.4.1   Počet

Jedna nebo dvě.

6.4.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.4.3   Umístění

6.4.3.1

Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1 500 mm nad vozovkou.

6.4.3.2

Na délku: na zadní části vozidla.

6.4.4   Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel

:

45° směrem doleva a doprava pro jednotlivou svítilnu;

45° směrem ven a 10° směrem dovnitř pro každou dvojici svítilen;

Svislý úhel

:

15° nad a pod horizontálou.

Svislý úhel pod horizontálou však může být zmenšen na 5°, je-li svítilna umístěna níže než 750 mm nad vozovkou.

6.4.5   Orientace

Směrem dozadu od vozidla.

6.4.6   Elektrická zapojení

Musí se rozsvítit při každém použití provozní brzdy.

6.4.7   Kontrolka

Kontrolka je volitelná; pokud je namontována, musí být kontrolkou vyzařující nepřerušované výstražné světlo a musí se rozsvítit v případě poruchy brzdových svítilen.

6.4.8   Jiné požadavky

Žádné.

6.5   ZAŘÍZENÍ K OSVĚTLENÍ ZADNÍ REGISTRAČNÍ TABULKY

6.5.1   Počet

Jedno, schválené jako zařízení kategorie 2 podle předpisu č. 50. Zařízení se může skládat z několika optických součástí sloužících k osvětlení prostoru určeného pro registrační tabulku.

6.5.2

Uspořádání

Takové, aby zařízení osvětlovalo prostor určený pro registrační tabulku.

6.5.3

Umístění

6.5.3.1

Na šířku:

6.5.3.2

Na výšku:

6.5.3.3

Na délku:

6.5.4

Geometrická viditelnost

6.5.5

Orientace

6.5.6   Kontrolka

Volitelná: Její funkci musí zastávat kontrolka předepsaná pro obrysovou svítilnu.

6.5.7   Jiné požadavky

Je-li svítilna zadní registrační tabulky sdružena se zadní obrysovou svítilnou nebo sloučena s brzdovou svítilnou nebo se zadní mlhovou svítilnou, mohou se fotometrické vlastnosti svítilny zadní registrační tabulky měnit při rozsvícení brzdové svítilny nebo zadní mlhové svítilny.

6.6   PŘEDNÍ OBRYSOVÁ SVÍTILNA

6.6.1   Počet

Jedna nebo dvě,

pokud jsou bílé,

nebo

 

dvě (na každé straně jedna),

pokud jsou oranžové.

6.6.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.6.3   Umístění

6.6.3.1

Na šířku:

 

Samostatná přední obrysová svítilna může být namontována nad jiný přední světlomet / jinou přední svítilnu, nebo pod něj/ni, nebo po jeho/její jedné straně: jsou-li tyto svítilny jedna nad druhou, musí vztažný střed přední obrysové svítilny ležet na podélné střední rovině vozidla; jsou-li tyto svítilny vedle sebe, musí jejich vztažné středy ležet symetricky k podélné střední rovině vozidla.

 

Přední obrysová svítilna, která je sloučena s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontována tak, aby její vztažný střed ležel na podélné střední rovině vozidla. Je-li však vozidlo vybaveno těsně vedle přední obrysové svítilny vybaveno také jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí jejich vztažné středy ležet symetricky k podélné střední rovině vozidla.

Dvě přední obrysové svítilny, z nichž jsou jedna nebo obě sloučeny s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontovány tak, aby jejich vztažné středy ležely symetricky k podélné střední rovině vozidla.

6.6.3.2

Na výšku: nejméně 350 mm a nejvýše 1 200 mm nad vozovkou.

6.6.3.3

Na délku: vpředu na vozidle.

6.6.4   Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel

:

80° směrem doleva a doprava pro jednotlivou svítilnu:

vodorovný úhel může být 80° směrem ven a 20° směrem dovnitř pro každou dvojici svítilen;

Svislý úhel

:

15° nad a pod horizontálou.

Svislý úhel pod horizontálou však může být zmenšen na 5°, je-li svítilna umístěna níže než 750 mm nad vozovkou.

6.6.5   Orientace

Směrem dopředu. Svítilna (svítilny) může (mohou) být pohyblivá (pohyblivé) s úhlem řízení.

6.6.6   Kontrolka „zapojení obvodu“

Povinná, nepřerušované zelené signální světlo. Tato kontrolka se nepožaduje, pokud je možno rozsvítit nebo zhasnout osvětlení přístrojové desky jen současně s obrysovou (obrysovými) svítilnou (svítilnami).

6.6.7   Jiné požadavky

Pokud je přední obrysová svítilna sloučená s přední směrovou svítilnou, musí být elektrické zapojení takové, aby se obrysová svítilna na straně použité směrové svítilny vypnula v době, kdy tato směrová svítilna přerušovaně svítí.

6.7   ZADNÍ OBRYSOVÁ SVÍTILNA

6.7.1   Počet

Jedna nebo dvě.

6.7.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.7.3   Umístění

6.7.3.1

Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1 500 mm nad vozovkou;

6.7.3.2

Na délku: na zadní části vozidla.

6.7.4   Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel

:

80° směrem doleva a doprava pro jednotlivou svítilnu:

vodorovný úhel může být 80° směrem ven a 45° směrem dovnitř pro každou dvojici svítilen;

Svislý úhel

:

15° nad a pod horizontálou.

Svislý úhel pod horizontálou však může být zmenšen na 5°, je-li svítilna umístěna níže než 750 mm nad vozovkou.

6.7.5   Orientace

Směrem dozadu.

6.7.6   Kontrolka „zapojení obvodu“

Volitelná: Její funkci musí zastávat zařízení předepsané pro přední obrysovou svítilnu.

6.7.7   Jiné požadavky

Pokud je zadní obrysová svítilna sloučená se směrovou svítilnou, elektrické zapojení zadní obrysové svítilny na příslušné straně vozidla nebo její sloučené části může být takové, že je její funkce VYPNUTÁ během celého cyklu (ZAPÍNÁNÍ i VYPÍNÁNÍ) aktivace směrové svítilny.

6.8   ZADNÍ ODRAZKA JINÁ NEŽ TROJÚHELNÍKOVÁ

6.8.1   Počet

Jedna nebo dvě.

6.8.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.8.3   Umístění

Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou.

6.8.4   Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel

:

30° směrem doleva a doprava pro jednotlivou odrazku;

30° směrem ven a 10° směrem dovnitř pro každou dvojici odrazek;

Svislý úhel

:

15° nad a pod horizontálou.

Svislý úhel pod horizontálou však může být zmenšen na 5°, je-li odrazka umístěna níže než 750 mm nad vozovkou.

6.8.5   Orientace

Směrem dozadu.

6.9   VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL NEBEZPEČÍ

6.9.1   Signál se dává současnou funkcí směrových svítilen podle požadavků odstavce 6.3 výše.

6.9.2   Elektrická zapojení

Signál musí být zapínán samostatným ovládačem dovolujícím současné napájení všech směrových svítilen.

6.9.3   Kontrolka „zapojení obvodu“

Povinná. Přerušované červené signální světlo nebo v případě samostatných kontrolek současná činnost kontrolek předepsaných v odstavci 6.3.8.

6.9.4   Jiné požadavky

Přerušování světla (90 ± 30) za minutu.

Po zapnutí spínače světelného signálu musí nejdéle do jedné sekundy následovat rozsvícení světla a nejdéle do jedné a půl sekundy první zhasnutí světla.

6.10   PŘEDNÍ MLHOVÝ SVĚTLOMET

6.10.1   Počet

Jeden nebo dva.

6.10.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.10.3   Umístění

6.10.3.1

Na šířku: pro jednotlivý světlomet musí být vztažný střed umístěn na podélné střední rovině vozidla; nebo okraj svítící plochy, který je nejbližší této rovině, nesmí být od ní vzdálen více než 250 mm.

6.10.3.2

Na výšku: nejméně 250 mm nad vozovkou. Žádný bod svítící plochy nesmí být výše než nejvyšší bod svítící plochy potkávacího světlometu.

6.10.3.3

Na délku: vpředu na vozidle. Tento požadavek se považuje za splněný, jestliže vyzařované světlo neobtěžuje řidiče ani přímo, ani nepřímo přes zpětná zrcátka nebo jiné plochy na vozidle odrážející světlo.

6.10.4   Geometrická viditelnost

Je určena úhly α a β uvedenými v odstavci 2.11:

α

=

5° směrem nahoru a směrem dolů;

β

=

45° směrem doleva a směrem doprava pro jednotlivý světlomet, s výjimkou výstředného světla, v kterémžto případě je vnitřní úhel β = 10°;

β

=

45° směrem ven a 10° směrem dovnitř pro každou dvojici světlometů.

6.10.5   Orientace

Směrem dopředu. Světlomet (světlomety) může (mohou) být pohyblivý (pohyblivé) s úhlem řízení.

6.10.6   Nesmí být sdružený s kterýmkoliv jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou.

6.10.7   Kontrolka „zapojení obvodu“

Volitelná; nepřerušované zelené signální světlo.

6.10.8   Jiné požadavky

Žádné.

6.10.9   Elektrická zapojení

Mlhový (mlhové) světlomet (světlomety) musí být možno rozsvěcovat a zhasínat nezávisle na dálkovém (dálkových) světlometu (světlometech) a/ nebo potkávacím (potkávacích) světlometu (světlometech).

6.11   ZADNÍ MLHOVÁ SVÍTILNA

6.11.1   Počet

Jedna nebo dvě.

6.11.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.11.3   Umístění

6.11.3.1

Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou.

6.11.3.2

Na délku: vzadu na vozidle.

6.11.3.3

Vzdálenost mezi svítící plochou zadní mlhové svítilny a svítící plochou brzdové svítilny nesmí být menší než 100 mm.

6.11.4   Geometrická viditelnost

Je určena úhly α a β uvedenými v odstavci 2.11:

α

=

5° směrem nahoru a směrem dolů;

β

=

25° směrem doleva a doprava pro jednotlivou svítilnu;

25° směrem ven a 10° směrem dovnitř pro každou dvojici svítilen.

6.11.5   Orientace

Směrem dozadu.

6.11.6   Elektrické zapojení

Musí být takové, aby se mohla zadní mlhová svítilna rozsvítit jen tehdy, je-li zapnut jeden nebo více z těchto světlometů: dálkový světlomet, potkávací světlomet nebo přední mlhový světlomet.

Je-li namontován přední mlhový světlomet, musí být možno vypnout zadní mlhovou svítilnu nezávisle na předním mlhovém světlometu.

Zadní mlhová (mlhové) svítilna (svítilny) může (mohou) svítit do doby, než jsou vypnuty obrysové svítilny, a poté musí zůstat vypnutá (vypnuté), dokud není (nejsou) znovu úmyslně zapnuta (zapnuty).

6.11.7   Kontrolka „zapojení obvodu“

Povinná. Nepřerušované oranžové signální světlo.

6.11.8   Jiné požadavky

Žádné.

6.12   BOČNÍ ODRAZKA JINÁ NEŽ TROJÚHELNÍKOVÁ

6.12.1   Počet na každé straně:

Jedna nebo dvě.

6.12.2   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.12.3   Umístění

6.12.3.1

na boku vozidla.

6.12.3.2

Na výšku: nejméně 300 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou.

6.12.3.3

Na délku: měla by být umístěna v takové poloze, aby za normálních podmínek nemohla být zakryta oděvem řidiče nebo cestujícího.

6.12.4   Geometrická viditelnost

Vodorovný úhel β = 30° směrem dopředu a směrem dozadu.

Svislé úhly α = 15° nad a pod horizontálou.

Svislý úhel pod horizontálou však může být zmenšen na 5°, je-li odrazka umístěna níže než 750 mm nad vozovkou.

6.12.5   Orientace

Vztažná osa odrazek musí být kolmá k podélné střední rovině a musí směřovat na vnější stranu. Přední boční odrazky mohou být pohyblivé s úhlem řízení.

6.13   DENNÍ SVÍTILNA

6.13.1   Užití

U motocyklů volitelné.

6.13.2   Počet

Jeden nebo dva typu schváleného podle předpisu č. 87.

6.13.3   Uspořádání

Žádné zvláštní požadavky.

6.13.4   Umístění

6.13.4.1   Na šířku:

6.13.4.1.1

Samostatná denní svítilna může být namontována nad jiný přední světlomet / jinou přední svítilnu, pod něj/ni, nebo po jeho/její jedné straně: jsou-li tyto svítilny jedna nad druhou, musí vztažný střed denní svítilny ležet na podélné střední rovině vozidla; pokud jsou tyto svítilny vedle sebe, nesmí být okraj svítící plochy dále než 250 mm od podélné střední roviny vozidla.

6.13.4.1.2

Denní svítilna, která je sloučená s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou (dálkový světlomet nebo přední obrysová svítilna), musí být namontována tak, aby okraj její svítící plochy nebyl dále než 250 mm od podélné střední roviny vozidla.

6.13.4.1.3

Dvě denní svítilny, z nichž jsou jedna nebo obě sloučeny s jiným předním světlometem / jinou přední svítilnou, musí být namontovány tak, aby jejich vztažné středy ležely symetricky k podélné střední rovině vozidla.

6.13.4.1.4

V případě dvou denních svítilen nesmí být vzdálenost mezi jejich svítícími plochami větší než 420 mm.

6.13.4.1.5

Maximální vzdálenost oddělení se nepoužije, pokud denní svítilny:

a)

jsou ve skupině, sdružené nebo sloučené s jiným světlometem / jinou svítilnou; nebo

b)

leží na průmětu předního obrysu motocyklu na kolmé rovině, která je kolmá k podélné střední rovině vozidla.

6.13.4.2   Na výšku:

Nejméně 250 mm a nejvýše 1 500 mm nad vozovkou.

6.13.4.3   Na délku:

na přední části vozidla.

6.13.5   Geometrická viditelnost

Vodorovná

:

20° směrem ven a 10° směrem dovnitř.

Svislá

:

10° směrem nahoru a směrem dolů.

6.13.6   Orientace

Směrem dopředu. Svítilna (svítilny) může (mohou) být pohyblivá (pohyblivé) s úhlem řízení.

6.13.7   Elektrická zapojení

6.13.7.1   Denní svítilny se musí automaticky VYPNOUT, jakmile se ZAPNOU světlomety, s výjimkou případů, kdy jsou světlomety užity k přechodnému výstražnému rozsvěcení v krátkých intervalech.

Zadní obrysová svítilna se ZAPNE, pokud je (jsou) ZAPNUTA (ZAPNUTY) denní svítilna (svítilny). Přední obrysová (obrysové) svítilna (svítilny) a zařízení k osvětlení zadní registrační značky se mohou ZAPÍNAT samostatně nebo společně, pokud je (jsou) ZAPNUTA (ZAPNUTY) denní svítilna (svítilny).

6.13.7.2   Pokud je vzdálenost mezi přední směrovou svítilnou a denní svítilnou 40 mm nebo menší, mohou být elektrická zapojení denní svítilny na příslušné straně vozidla taková, že:

a)

se denní svítilna VYPNE; nebo

b)

je její svítivost snížena během celého cyklu (ZAPÍNÁNÍ i VYPÍNÁNÍ) aktivace přední směrové svítilny.

6.13.7.3   Je-li směrová svítilna sloučená s denní svítilnou, elektrická zapojení denní svítilny na příslušné straně vozidla musí být taková, že denní svítilna je VYPNUTÁ během celého cyklu (ZAPÍNÁNÍ i VYPÍNÁNÍ) aktivace směrové svítilny.

6.13.8   Kontrolka

Zelená kontrolka zapojení obvodu je volitelná.

6.13.9   Jiné požadavky

Symbol DRL (= symbol pro denní svítilnu) v ISO 2575: 2004 Silniční vozidla, Symboly pro ovládače, sdělovače a indikátory, může být použit pro informaci řidiče, že je denní svítilna zapnuta.

7.   ZMĚNY TYPU VOZIDLA NEBO MONTÁŽE JEHO ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

7.1

Každá změna typu vozidla nebo montáže jeho zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nebo změna seznamu uvedeného v odstavci 3.2.2 výše musí být oznámena správnímu orgánu, který daný typ vozidla schválil. Správní orgán může buď:

7.1.1

usoudit, že provedené změny pravděpodobně nemají znatelný nepříznivý vliv a že vozidlo i tak stále splňuje požadavky; nebo

7.1.2

požadovat od technické zkušebny odpovědné za provádění zkoušek nový zkušební protokol.

7.2

Potvrzení nebo zamítnutí schválení s uvedením příslušných změn se sdělí smluvním stranám dohody, které používají tento předpis, postupem stanoveným výše v odstavci 4.3.

7.3

Příslušný orgán, který vydává rozšíření schválení, přidělí každému rozšíření pořadové číslo a uvědomí o tom ostatní smluvní strany dohody z roku 1958, které uplatňují tento předpis, a to prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu.

8.   SHODNOST VÝROBY

Postupy pro kontrolu shodnosti výroby musí být v souladu s postupy stanovenými v dohodě, dodatku 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), a s těmito požadavky:

8.1

Motocykly schválené podle tohoto předpisu musí být vyrobeny tak, aby byly shodné se schváleným typem tím, že splňují požadavky stanovené v odstavcích 5 a 6.

8.2

Musí být splněny minimální požadavky na postupy pro kontrolu shodnosti výroby stanovené v příloze 5 tohoto předpisu.

8.3

Orgán, který udělil schválení typu, může kdykoliv ověřit metody kontroly shodnosti používané v každém výrobním zařízení. Četnost těchto ověření je obvykle jednou za rok.

9.   POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY

9.1

Schválení udělené pro určitý typ vozidla podle tohoto předpisu může být odňato, pokud není dodržen požadavek stanovený v odstavci 8.1 nebo pokud vozidlo neprošlo kontrolami předepsanými v odstavci 8 výše.

9.2

Pokud strana dohody, která používá tento předpis, odejme schválení, které dříve udělila, musí o tom ihned uvědomit ostatní strany dohody, které používají tento předpis, prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu.

10.   DEFINITIVNÍ UKONČENÍ VÝROBY

Pokud držitel schválení zcela ukončí výrobu typu vozidla schváleného podle tohoto předpisu, musí o tom informovat orgán, který schválení udělil. Ihned po obdržení takovéto zprávy o tom tento orgán informuje ostatní strany dohody, které používají tento předpis, prostřednictvím formuláře sdělení podle vzoru v příloze 1 tohoto předpisu.

11.   PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

11.1

Od data oficiálního vstupu doplňku 10 k sérii změn 01 v platnost neodmítne žádná smluvní strana, která používá tento předpis, udělit schválení typu podle tohoto předpisu ve znění doplňku 10 k sérii změn 01.

11.2

Po uplynutí 60 měsíců od data vstupu v platnost uvedeného výše v odstavci 11.1 udělí smluvní strany, které používají tento předpis, schválení pouze tehdy, pokud typ vozidla odpovídá z hlediska počtu a způsobu montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci požadavkům doplňku 10 k sérii změn 01 tohoto předpisu.

11.3

Stávající schválení udělená podle tohoto předpisu před datem uvedeným výše v odstavci 11.2 zůstávají v platnosti. U vozidel registrovaných poprvé více než 84 měsíců po datu vstupu v platnost uvedeném výše v odstavci 11.1 mohou smluvní strany, které používají tento předpis, zamítnout typ vozidla z hlediska počtu a způsobu montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci, pokud nesplňuje požadavky doplňku 10 k sérii změn 01 tohoto předpisu.

12.   NÁZVY A ADRESY TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN ODPOVĚDNÝCH ZA PROVÁDĚNÍ SCHVALOVACÍCH ZKOUŠEK A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ

Strany dohody z roku 1958, které používají tento předpis, sdělí sekretariátu Spojených národů názvy a adresy technických zkušeben odpovědných za provádění schvalovacích zkoušek a správních orgánů, které schválení udělují a kterým se zasílají osvědčení o schválení a o rozšíření, zamítnutí či odnětí schválení vydaných v jiných zemích.


(1)  Podle definice v příloze 7 úplného znění usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), (dokument TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, ve znění změny č. 4).

(2)  Rozlišovací čísla smluvních stran Dohody z roku 1958 jsou uvedena v příloze 3 úplného usnesení o konstrukci vozidel (R.E.3), dokument TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

(3)  Do 60 měsíců od data vstupu série změn 01, doplňku 10, v platnost je možno tento postup zajišťovat bez pomocných prostředků manuálně. V takovém případě musí výrobce vozidla uvést v návodu k obsluze upozornění na ruční seřizování sklonu světlometů.


PŘÍLOHA 1

SDĚLENÍ

(Maximální formát: A4 (210 × 297 mm))

Image

Image


PŘÍLOHA 2

USPOŘÁDÁNÍ ZNAČEK SCHVÁLENÍ

MODEL A

(viz odstavec 4.4 tohoto předpisu)

Image

Uvedená značka schválení umístěná na motocyklu udává, že dotčený typ vozidla byl z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci schválen v Nizozemsku (E4) podle předpisu č. 53 ve znění série změn 01. Číslo schválení udává, že schválení bylo uděleno v souladu s požadavky předpisu č. 53.

MODEL B

(viz odstavec 4.5 tohoto předpisu)

Image

Uvedená značka schválení umístěná na motocyklu udává, že dotčený typ vozidla byl schválen v Nizozemsku (E4) podle předpisů č. 53 a č. 78 (1). Čísla schválení udávají, že k datu, kdy byla příslušná schválení udělena, zahrnoval předpis č. 53 sérii změn 01 a předpis č. 78 sérii změn 02.


(1)  Druhé číslo je uvedeno pouze jako příklad.


PŘÍLOHA 3

POVRCHY SVÍTILEN, VZTAŽNÁ OSA A VZTAŽNÝ STŘED A ÚHLY GEOMETRICKÉ VIDITELNOSTI

Image

SROVNÁNÍ SVÍTÍCÍ PLOCHY A PLOCHY VÝSTUPU SVĚTLA

(viz odstavce 2.9 a 2.8. tohoto předpisu)

NÁKRES A

Image

 

Svítící plocha

Plocha výstupu světla

Okraje jsou

a a b

c a d

NÁKRES B

Image

 

Svítící plocha

Plocha výstupu světla

Okraje jsou

a a b

c a d


PŘÍLOHA 4

VIDITELNOST ČERVENÝCH SVĚTEL SMĚREM DOPŘEDU A VIDITELNOST BÍLÝCH SVĚTEL SMĚREM DOZADU

(viz odstavec 5.9 tohoto předpisu)

Obrázek 1

Viditelnost červeného světla směrem dopředu

Image

Obrázek 2

Viditelnost bílého světla směrem dozadu

Image


PŘÍLOHA 5

KONTROLA SHODNOSTI VÝROBY

1.   ZKOUŠKY

1.1   Umístění světlometů nebo svítilen

Umístění světlometů/svítilen podle odstavce 6 se ověřuje z hlediska všeobecných požadavků stanovených v odstavci 5 tohoto předpisu. Naměřené hodnoty vzdáleností musí být takové, aby byly splněny jednotlivé požadavky, které se na každý světlomet / každou svítilnu vztahují.

1.2   Viditelnost světlometů nebo svítilen

1.2.1   Úhly geometrické viditelnosti se ověřují podle odstavce 2.11 tohoto předpisu. Naměřené hodnoty úhlů musí být takové, aby byly splněny jednotlivé požadavky, které se na každý světlomet / každou svítilnu vztahují, s tou výjimkou, že meze úhlů mohou mít přípustnou toleranci odpovídající přípustné odchylce ± 3° pro montáž zařízení pro světelnou signalizaci, povolené v odstavci 5.3.

1.2.2   Viditelnost červeného světla směrem dopředu a bílého světla směrem dozadu se ověřuje podle odstavce 5.9. tohoto předpisu.

1.3   Seřízení potkávacích světlometů směrem dopředu

1.3.1   Výchozí sklon směrem dolů

(Výchozí sklon rozhraní potkávacího světla směrem dolů se ověřuje podle požadavků odstavce 6.2.5).

1.4   Elektrická zapojení a kontrolky

Elektrická zapojení se ověřují zapnutím každého světlometu/svítilny při napájení z elektrické soustavy motocyklu.

Světlomety/svítilny a kontrolky musí fungovat v souladu s ustanoveními odstavců 5.10 až 5.12 tohoto předpisu a jednotlivými požadavky vztahujícími se na každý světlomet / každou svítilnu.

1.5   Svítivost

1.5.1   Dálkové světlomety

Úhrnná maximální svítivost dálkových světlometů musí splňovat požadavky odstavce 6.1.9 tohoto předpisu.

1.6   Namontování, počet, barva, uspořádání a případně kategorie světlometů/svítilen se ověřují vizuální kontrolou světlometů/svítilen a jejich značení. Výše uvedené parametry musí splňovat požadavky stanovené v odstavci 5.13 a jednotlivé požadavky vztahující se na každý světlomet / každou svítilnu.


PŘÍLOHA 6

VYSVĚTLENÍ „HORIZONTÁLNÍHO NÁKLONU“, „ÚHLU NÁKLONU“ A ÚHLU „δ“

Obrázek 3

Image


Top