EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(10)

Dohoda o přistoupení švédského království k úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990

OJ L 239, 22.9.2000, p. 115–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 106 - 114
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 280 - 288
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 102 - 110

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(9)/oj

42000A0922(10)Úřední věstník L 239 , 22/09/2000 S. 0115 - 0123


Dohoda o přistoupení švédského království

k úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ a NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, smluvní strany Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 (dále jen "úmluva z roku 1990"), a Italská republika, Španělské království a Portugalská republika, Řecká republika a Rakouská republika, které přistoupily k úmluvě z roku 1990 na základě dohod podepsaných dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991, 6. listopadu 1992 a 28. dubna 1995,

na jedné straně,

a ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ na straně druhé,

s ohledem na protokol podepsaný v Lucemburku dne devatenáctého prosince tisíc devět set devadesát šest o přistoupení vlády Švédského království k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozměněné protokoly o přistoupení vlád Italské republiky, Španělského království a Portugalské republiky, Řecké republiky a Rakouské republiky, podepsanými dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991, 6. listopadu 1992 a 28. dubna 1995,

na základě článku 140 úmluvy z roku 1990,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Švédské království přistupuje touto dohodou k úmluvě z roku 1990.

Článek 2

1. Policisty uvedenými v čl. 40 odst. 4 úmluvy z roku 1990 jsou pro Švédské království ke dni podpisu této dohody:

a) policejní úředníci orgánů švédské policie ("Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter");

b) celníci orgánů švédské celní správy, mají-li pravomoci policie, zejména v souvislosti s pašováním a jiným protiprávním jednáním týkajícím se vstupu na území státu a jeho opuštění ("Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket");

c) úředníci švédské pobřežní stráže v souvislosti s ostrahou na moři ("Tjänstemän anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss").

2. Orgánem uvedeným v čl. 40 odst. 5 úmluvy z roku 1990 je pro Švédské království ke dni podpisu této dohody Státní policejní ředitelství ("Rikspolisstyrelsen").

Článek 3

Policisty uvedenými v čl. 41 odst. 7 úmluvy z roku 1990 jsou pro Švédské království ke dni podpisu této dohody:

1. policejní úředníci orgánů švédské policie ("Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter");

2. celníci orgánů švédské celní správy, mají-li pravomoci policie, zejména v souvislosti s pašováním a jiným protiprávním jednáním týkajícím se vstupu na území státu a jeho opuštění("Tulltjänstemän, som är anställda av svensk tullmyndighet i de fall de har polisiara befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och fran riket").

Článek 4

Příslušným ministerstvem uvedeným v čl. 65 odst. 2 úmluvy z roku 1990 je pro Švédské království ke dni podpisu této dohody Ministerstvo zahraničních věcí ("Utrikesdepartementet").

Článek 5

Touto dohodou není dotčena spolupráce v rámci Severské pasové unie, pokud tato spolupráce není v rozporu s uplatňováním této dohody ani mu nebrání.

Článek 6

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny a listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Lucemburského velkovévodství, která o jejich uložení uvědomí všechny smluvní strany.

2. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce, který následuje po uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo listin o schválení státy, pro které úmluva z roku 1990 vstoupila v platnost, a Švédským královstvím.

Vůči ostatním státům vstupuje tato dohoda v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení jejich ratifikačních listin, listin o přijetí nebo listin o schválení za podmínky, že tato dohoda vstoupí v platnost v souladu s předchozím pododstavcem.

3. Vláda Lucemburského velkovévodství oznámí den vstupu v platnost všem smluvním stranám.

Článek 7

1. Vláda Lucemburského velkovévodství předá vládě Švédského království ověřený opis úmluvy z roku 1990 ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském jazyce.

2. Znění úmluvy z roku 1990 ve švédském jazyce je připojeno k této dohodě a je platné za stejných podmínek jako znění úmluvy z roku 1990 ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském jazyce.

Na důkaz čehož připojili zplnomocnění zástupci vlád k této dohodě své podpisy.

V Lucemburku dne devatenáctého prosince tisíc devět set devadesát šest, v jediném vyhotovení v jazyce francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všech osm znění má stejnou platnost; prvopis bude uložen v archivu vlády Lucemburského velkovévodství, která předá jeho ověřený opis všem smluvním stranám.

Za vládu Belgického království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Spolkové republiky Německo

+++++ TIFF +++++

Za vládu Řecké republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Španělského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Francouzské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Italské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Lucemburského velkovévodství

+++++ TIFF +++++

Za vládu Nizozemského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Rakouské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Portugalské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Švédského království

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ AKT

I. Při podpisu Dohody o přistoupení Švédského království k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupily Italská republika, Španělské království a Portugalská republika, Řecká republika a Rakouská republika na základě dohod podepsaných dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991, 6. listopadu 1992 a 28. dubna 1995, se vláda Švédského království připojila k závěrečnému aktu, zápisu a společnému prohlášení ministrů a státních tajemníků, které byly podepsány při podpisu úmluvy z roku 1990.

Vláda Švédského království se připojila ke společným prohlášením a vzala na vědomí učiněná jednostranná prohlášení.

Vláda Lucemburského velkovévodství předá vládě Švédského království ověřený opis závěrečného aktu, zápisu a společného prohlášení ministrů a státních tajemníků, které byly podepsány při podpisu úmluvy z roku 1990, ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském jazyce.

II. Při podpisu Dohody o přistoupení Švédského království k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupily Italská republika, Španělské království a Portugalská republika, Řecká republika a Rakouská republika na základě dohod podepsaných dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991, 6. listopadu 1992 a 28. dubna 1995, přijaly smluvní strany tato prohlášení:

1. Společné prohlášení k článku 6 dohody o přistoupení:

Smluvní strany se před vstupem dohody o přistoupení v platnost vzájemně informují o všech okolnostech, které jsou důležité pro oblasti upravené úmluvou z roku 1990 a pro vstup této dohody o přistoupení v platnost.

Tato dohoda o přistoupení vstoupí v platnost mezi státy, pro které vstoupila v platnost úmluva z roku 1990, a Švédským královstvím, pouze pokud budou v těchto státech splněny předběžné podmínky pro uplatňování úmluvy z roku 1990 a pokud budou kontroly prováděné na vnějších hranicích účinné.

Pro ostatní státy tato dohoda o přistoupení vstoupí v platnost, pouze pokud budou v těchto státech splněny předběžné podmínky pro uplatňování úmluvy z roku 1990 a pokud budou kontroly prováděné na vnějších hranicích účinné.

2. Společné prohlášení k čl. 9 odst. 2 úmluvy z roku 1990

Smluvní strany upřesňují, že při podpisu dohody o přistoupení Švédského království k úmluvě z roku 1990 se společným režimem víz uvedeným v čl. 9 odst. 2 úmluvy z roku 1990 rozumí režim společný signatářským stranám zmíněné úmluvy od 19. června 1990.

3. Společné prohlášení k úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vydávání osob

Státy, které jsou smluvními stranami úmluvy z roku 1990, potvrzují, že čl. 5 odst. 4 úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o vydávání osob mezi členskými státy Evropské unie, podepsané v Dublinu dne 27. září 1996 a prohlášení připojená ke zmíněné úmluvě se uplatňují v rámci úmluvy z roku 1990.

III. Smluvní strany vzaly na vědomí prohlášení Švédského království k dohodám o přistoupení Italské republiky, Španělského království, Portugalské republiky, Řecké republiky a Rakouské republiky.

Vláda Švédského království bere na vědomí obsah dohod o přistoupení Italské republiky, Španělského království a Portugalské republiky, Řecké republiky a Rakouské republiky k úmluvě z roku 1990, podepsaných dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991, 6. listopadu 1992 a 28. dubna 1995, i obsah závěrečných aktů a prohlášení připojených k těmto dohodám.

Vláda Lucemburského velkovévodství předá vládě Švédského království ověřený opis výše uvedených nástrojů.

Prohlášení Švédského království k dohodám o přistoupení Dánského království a Finské republiky k úmluvě z roku 1990

Při podpisu této dohody vláda Švédského království bere na vědomí obsah dohod o přistoupení Dánského království a Finské republiky k úmluvě z roku 1990 a souvisejících závěrečných aktů a prohlášení.

V Lucemburku dne devatenáctého prosince tisíc devět set devadesát šest, v jediném vyhotovení v jazyce francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všech osm znění má stejnou platnost; prvopis bude uložen v archivu vlády Lucemburského velkovévodství, která předá jeho ověřený opis všem smluvním stranám.

Za vládu Belgického království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Spolkové republiky Německo

+++++ TIFF +++++

Za vládu Řecké republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Španělského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Francouzské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Italské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Lucemburského velkovévodství

+++++ TIFF +++++

Za vládu Nizozemského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Rakouské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Portugalské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Švédského království

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ MINISTRŮ A STÁTNÍCH TAJEMNÍKŮ

Dne devatenáctého prosince tisíc devět set devadesát šest podepsali zástupci vlád Belgického království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Švédského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království, Rakouské republiky a Portugalské republiky v Lucemburku Dohodu o přistoupení Švédského království k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupily Italská republika, Španělské království a Portugalská republika, Řecká republika a Rakouská republika na základě dohod podepsaných dne 27. listopadu 1990, 25. června 1991, 6. listopadu 1992 a 28. dubna 1995.

Vzali na vědomí, že zástupce vlády Švédského království prohlásil, že se připojuje k prohlášení ministrů a státních tajemníků zastupujících vlády Belgického království, Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království učiněnému v Schengenu dne 19. června 1990 a k rozhodnutí potvrzenému téhož dne při podpisu prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě, k nimž se připojily rovněž vlády Italské republiky, Španělského království, Portugalské republiky, Řecké republiky a Rakouské republiky.

--------------------------------------------------

Top