EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(06)

Dohoda o přistoupení řecké republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila Italská republika na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 a Španělské království a Portugalská republika na základě dohod podepsaných v Bonnu dne 25. června 1991

OJ L 239, 22.9.2000, p. 83–89 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 74 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 248 - 254
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 70 - 76

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/922(5)/oj

42000A0922(06)Úřední věstník L 239 , 22/09/2000 S. 0083 - 0089


Dohoda o přistoupení řecké republiky

k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila Italská republika na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 a Španělské království a Portugalská republika na základě dohod podepsaných v Bonnu dne 25. června 1991

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO, FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA, LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ a NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ, smluvní strany Úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, (dále jen "úmluva z roku 1990"), a Italská republika, která přistoupila k úmluvě z roku 1990 na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990, a Španělské království a Portugalská republika, které přistoupily k úmluvě z roku 1990 na základě dohod podepsaných v Bonnu dne 25. června 1991,

na jedné straně

a ŘECKÁ REPUBLIKA na straně druhé,

s ohledem na protokol podepsaný v Madridu dne šestého listopadu tisíc devět set devadesát dva o přistoupení vlády Řecké republiky k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozměněné protokolem o přistoupení vlády Italské republiky, podepsaným v Paříži dne 27. listopadu 1990, a protokoly o přistoupení vlád Španělského království a Portugalské republiky, podepsanými v Bonnu dne 25. června 1991,

na základě článku 140 úmluvy z roku 1990,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Řecká republika přistupuje touto dohodou k úmluvě z roku 1990.

Článek 2

1. Policisty uvedenými v čl. 40 odst. 4 úmluvy z roku 1990 jsou pro Řeckou republiku: policejní úředníci "Ελληνική Αστυνομία" (Řecká policie) a "Διμενικό Σώμα" (Řecká přístavní stráž) podle svých pravomocí a úředníci celní správy, za podmínek stanovených v odpovídajících dvoustranných dohodách uvedených v čl. 40 odst. 6 úmluvy z roku 1990, pokud jde o jejich pravomoci v oblasti nedovoleného obchodu s omamnými a psychotropními látkami, nedovoleného obchodu se zbraněmi a výbušninami a nedovolené přepravy jedovatého a nebezpečného odpadu.

2. Orgánem uvedeným v čl. 40 odst. 5 úmluvy z roku 1990 je pro Řeckou republiku "Διεύθυνοη Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάζεως" (Ředitelství pro mezinárodní spolupráci policie Ministerstva veřejného pořádku).

Článek 3

Příslušným ministerstvem uvedeným v čl. 65 odst. 2 úmluvy z roku 1990 je pro Řeckou republiku Ministerstvo spravedlnosti.

Článek 4

Pro účely vydávání osob mezi smluvními stranami úmluvy z roku 1990 nebude Řecká republika uplatňovat své výhrady k článkům 7, 18 a 19 Evropské úmluvy o vydávání osob ze dne 13. prosince 1957.

Článek 5

Pro účely vzájemné pomoci v trestních věcech mezi smluvními stranami úmluvy z roku 1990 nebude Řecká republika uplatňovat svou výhradu k článkům 4 a 11 Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959.

Článek 6

1. Tato dohoda podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení. Ratifikační listiny a listiny o přijetí nebo schválení budou uloženy u vlády Lucemburského velkovévodství, která o jejich uložení uvědomí všechny smluvní strany.

2. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce, který následuje po uložení ratifikačních listin, listin o přijetí nebo listiny o schválení státy, pro které úmluva z roku 1990 vstoupila v platnost, a Řeckou republikou.

Vůči ostatním státům vstupuje tato dohoda v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po uložení jejich ratifikačních listin, listin o přijetí nebo listin o schválení za podmínky, že tato dohoda vstoupí v platnost v souladu s předchozím pododstavcem.

3. Vláda Lucemburského velkovévodství oznámí den vstupu v platnost všem smluvním stranám.

Článek 7

1. Vláda Lucemburského velkovévodství předá vládě Řecké republiky ověřený opis úmluvy z roku 1990 ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském a španělském jazyce.

2. Znění úmluvy z roku 1990 v řeckém jazyce je připojeno k této dohodě a je platné za stejných podmínek jako znění úmluvy z roku 1990 ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském a španělském jazyce.

Na důkaz čehož připojili zplnomocnění zástupci vlád k této dohodě své podpisy.

V Madridu dne šestého listopadu tisíc devět set devadesát dva, v jediném vyhotovení v jazyce francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost; prvopisu bude uložen v archivu vlády Lucemburského velkovévodství, která předá jeho ověřený opis všem smluvním stranám.

Za vládu Belgického království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Spolkové republiky Německo

+++++ TIFF +++++

Za vládu Řecké republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Španělského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Francouzské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Italské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Lucemburského velkovévodství

+++++ TIFF +++++

Za vládu Nizozemského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Portugalské republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Závěrečný akt

I. Při podpisu Dohody o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila Italská republika na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 a Španělské království a Portugalská republika na základě dohod o přistoupení podepsaných v Bonnu dne 25. června 1991, se vláda Řecké republiky připojila k závěrečnému aktu, zápisu a společnému prohlášení ministrů a státních tajemníků, které byly podepsány při podpisu úmluvy z roku 1990.

Řecká republika se připojila ke společným prohlášením a vzala na vědomí učiněná jednostranná prohlášení.

Vláda Lucemburského velkovévodství předá vládě Řecké republiky ověřený opis závěrečného aktu, zápisu a společného prohlášení ministrů a státních tajemníků, které byly podepsány při podpisu úmluvy z roku 1990, ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském a španělském jazyce.

Znění závěrečného aktu, zápisu a společného prohlášení ministrů a státních tajemníků, které byly podepsány při podpisu úmluvy z roku 1990, je v řeckém jazyce připojeno k tomuto závěrečnému aktu a je platné za stejných podmínek jako znění těchto dokumentů ve francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském a španělském jazyce.

II. Při podpisu Dohody o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila Italská republika na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 a Španělské království a Portugalská republika na základě dohod podepsaných v Bonnu dne 25. června 1991, přijaly smluvní strany tato prohlášení:

1. Společné prohlášení k článku 6 dohody o přistoupení:

Signatářské státy se před vstupem dohody o přistoupení v platnost vzájemně informují o všech okolnostech, které jsou důležité pro oblasti upravené úmluvou z roku 1990 a pro vstup dohody o přistoupení v platnost.

Tato dohoda o přistoupení vstoupí v platnost mezi státy, pro které vstoupila v platnost úmluva z roku 1990, a Řeckou republikou, pouze pokud budou v těchto státech splněny předběžné podmínky pro uplatňování úmluvy z roku 1990 a pokud budou kontroly prováděné na vnějších hranicích účinné.

Pro ostatní státy tato dohoda o přistoupení vstoupí v platnost, pouze pokud budou v signatářských státech této dohody o přistoupení splněny předběžné podmínky pro uplatňování úmluvy z roku 1990 a pokud budou kontroly prováděné na vnějších hranicích účinné.

2. Společné prohlášení k čl. 9 odst. 2 úmluvy z roku 1990

Smluvní strany upřesňují, že při podpisu dohody o přistoupení Řecké republiky k úmluvě z roku 1990 se společným režimem víz uvedeným v čl. 9 odst. 2 úmluvy z roku 1990 rozumí režim společný signatářským stranám zmíněné úmluvy od 19. června 1990.

3. Společné prohlášení o ochraně údajů

Smluvní strany berou na vědomí, že se vláda Řecké republiky zavazuje přijmout před ratifikací dohody o přistoupení k úmluvě z roku 1990 veškerá nezbytná opatření, aby byly řecké právní předpisy doplněny v souladu s Úmluvou Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatické zpracování osobních údajů ze dne 28. ledna 1981 a v souladu s doporučením výboru ministrů Rady Evropy R (87) 15 ze dne 17. září 1987 o používání osobních údajů v policejní oblasti, a bylo tak v plném rozsahu zajištěno uplatňování článků 117 a 126 úmluvy z roku 1990 týkajících se ochrany osobních údajů s cílem dosáhnout úrovně ochrany osobních údajů slučitelné s odpovídajícími ustanoveními úmluvy z roku 1990.

4. Společné prohlášení k článku 41 úmluvy z roku 1990

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na zeměpisnou polohu Řecké republiky vylučuje čl. 41 odst. 5 písm. b), aby se článek 41 uplatňoval ve vztazích mezi Řeckou republikou a ostatními smluvními stranami. Řecká republika proto nestanovila orgány ve smyslu čl. 41 odst. 7, ani neučinila prohlášení ve smyslu čl. 41 odst. 9.

Tento postup řecké vlády není v rozporu s článkem 137.

5. Společné prohlášení o hoře Athos

Uznávajíce, že zvláštní postavení udělené hoře Athos, které jí zaručuje článek 105 řecké ústavy a Charta hory Athos, má výlučně duchovní a náboženské důvody, zajistí smluvní strany, aby se k tomuto postavení přihlíželo při uplatňování a dalším vytváření ustanovení dohody z roku 1985 a úmluvy z roku 1990.

III. Smluvní strany vzaly na vědomí následující prohlášení Řecké republiky:

1. Prohlášení Řecké republiky k dohodám o přistoupení Italské republiky, Španělského království a Portugalské republiky

Vláda Řecké republiky bere na vědomí obsah dohod o přistoupení Italské republiky, Španělského království a Portugalské republiky k úmluvě z roku 1990 i obsah závěrečných aktů a prohlášení připojených k těmto dohodám.

Vláda Lucemburského velkovévodství předá vládě Řecké republiky ověřený opis výše uvedených nástrojů.

2. Prohlášení Řecké republiky o vzájemné pomoci v trestních věcech

Řecká republika se zavazuje vyřizovat žádosti o pomoc přijaté od ostatních smluvních stran s náležitou péčí včetně žádostí přímo zaslaných řeckým soudním orgánům postupem podle čl. 53 odst. 1 úmluvy z roku 1990.

3. Prohlášení k článku 121 úmluvy z roku 1990

Vláda Řecké republiky prohlašuje, že s výjimkou čerstvých citrusových plodů a semen bavlny a vojtěšky bude ode dne podpisu dohody o přistoupení k úmluvě z roku 1990 uplatňovat zjednodušení rostlinolékařských kontrol a požadavků podle článku 121 úmluvy z roku 1990.

Řecká republika však provede článek 121 a související opatření pro čerstvé citrusové plody nejpozději k 1. lednu 1993.

V Madridu dne šestého listopadu tisíc devět set devadesát dva, v jediném vyhotovení v jazyce francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost; prvopisu bude uložen v archivu vlády Lucemburského velkovévodství, která předá jeho ověřený opis všem smluvním stranám.

Za vládu Belgického království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Spolkové republiky Německo

+++++ TIFF +++++

Za vládu Řecké republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Španělského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Francouzské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Italské republiky

+++++ TIFF +++++

Za vládu Lucemburského velkovévodství

+++++ TIFF +++++

Za vládu Nizozemského království

+++++ TIFF +++++

Za vládu Portugalské republiky

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ MINISTRŮ A STÁTNÍCH TAJEMNÍKŮ

Dne šestého listopadu tisíc devět set devadesát dva podepsali zástupci vlád Belgického království, Spolkové republiky Německo, Řecké republiky, Španělského království, Francouzské republiky, Italské republiky, Lucemburského velkovévodství, Nizozemského království a Portugalské republiky v Madridu Dohodu o přistoupení Řecké republiky k Úmluvě k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, podepsané v Schengenu dne 19. června 1990, ke které přistoupila Italská republika na základě dohody podepsané v Paříži dne 27. listopadu 1990 a Španělské království a Portugalská republika na základě dohod podepsaných v Bonnu dne 25. června 1991.

Vzali na vědomí, že zástupce vlády Řecké republiky prohlásil, že se připojuje k prohlášení ministrů a státních tajemníků zastupujících vlády Belgického království, Spolkové republiky Německo, Francouzské republiky, Lucemburského velkovévodství a Nizozemského království učiněnému v Schengenu dne 19. června 1990 a k rozhodnutí potvrzenému téhož dne při podpisu prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě, k nimž se připojily rovněž vlády Italské republiky, Španělského království a Portugalské republiky.

--------------------------------------------------

Top