EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A1127(03)

Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

Úř. věst. C 316, 27.11.1995, p. 49–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokument byl zveřejněn v rámci zvláštního vydání (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

41995A1127(03)Úřední věstník C 316 , 27/11/1995 S. 0049 - 0057


Úmluva

o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY této úmluvy, členské státy Evropské unie,

S OHLEDEM na akt Rady Evropské unie ze dne 26. července 1995,

PŘEJÍCE SI zajistit, aby jejich trestněprávní předpisy účinně přispívaly k ochraně finančních zájmů Evropských společenství,

VĚDOMY SI, že podvody poškozující nebo ohrožující příjmy a výdaje Společenství se v mnoha případech neomezují pouze na jednu zemi a často je páchají organizované zločinecké sítě,

PŘESVĚDČENY, že ochrana finančních zájmů Evropských společenství vyžaduje trestní stíhání podvodného jednání, které tyto jejich zájmy poškozuje nebo ohrožuje, a za tímto účelem vyžaduje přijetí společné definice,

PŘESVĚDČENY, že je nezbytné posuzovat toto jednání jako trestné činy, za něž mohou být ukládány účinné, přiměřené a odrazující sankce s tím, že ve vhodných případech je možné ukládat i jiné sankce, přičemž je alespoň v nejzávažnějších případech nutné, aby za toto jednání mohly být ukládány tresty odnětí svobody, které mohou vést k vydání jinému státu,

UZNÁVAJÍCE, že podniky hrají v oblastech financovaných Evropskými společenstvími významnou roli a že osoby s rozhodovacími pravomocemi v podnicích by neměly za určitých okolností unikat trestní odpovědnosti,

ROZHODNUTY společně bojovat proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství přijetím závazků týkajících se soudní pravomoci, vydávání a vzájemné spolupráce,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Obecná ustanovení

l. Pro účely této úmluvy je podvodem poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Evropských společenství

a) v oblasti výdajů každé úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se

- použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů, které má za následek neoprávněné přisvojení nebo zadržování prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství či rozpočtů spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem,

- neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky,

- neoprávněné použití těchto prostředků pro jiné účely, než pro které byly původně poskytnuty;

b) v oblasti příjmů každé úmyslné jednání nebo opomenutí týkající se

- použití nebo předložení nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo dokladů, které má za následek nedovolené snížení prostředků v souhrnném rozpočtu Evropských společenství či v rozpočtech spravovaných Evropskými společenstvími nebo jejich jménem,

- neposkytnutí informací v rozporu se zvláštní povinností se stejnými následky,

- neoprávněné použití dovoleně získaného prospěchu se stejnými následky.

2. S výhradou čl. 2 odst. 2 přijme každý členský stát nezbytná a vhodná opatření k provedení odstavce l svými vnitrostátními trestněprávními předpisy tak, aby v nich uvedená jednání byla trestnými činy.

3. S výhradou čl. 2 odst. 2 přijme každý členský stát také nezbytná opatření zajišťující, aby úmyslné vyhotovení nebo poskytnutí nepravdivých, nesprávných nebo neúplných prohlášení nebo dokladů, které má následek popsaný v odstavci l, bylo trestným činem, není-li již trestné jako trestný čin nebo jako účastenství, návod nebo pokus podvodu uvedeného v odstavci 1.

4. Úmysl při jednání nebo opomenutí uvedeném v odstavcích l a 3 lze odvodit z objektivních skutkových okolností.

Článek 2

Tresty

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření, aby jednání uvedené v článku 1 a účastenství na jednání uvedeném v čl. 1 odst. 1, návod k němu nebo pokus o ně bylo možné trestat účinnými, přiměřenými a odrazujícími tresty včetně, alespoň v případech závažných podvodů, trestů odnětí svobody, pro které je možné vydání, přičemž za závažný podvod musí být považován podvod dosahující určité minimální částky, kterou stanoví každý členský stát. Výše této minimální částky však nesmí přesahovat 50000 ECU.

2. V případech méně závažných podvodů týkajících se celkové částky nižší než 4000 ECU, které nebyly podle jeho vnitrostátních předpisů spáchány za obzvláště závažných okolností, může členský stát stanovit tresty jiného druhu, než jsou tresty uvedené v odstavci l.

3. Částku uvedenou v odstavci 2 může Rada Evropské unie změnit jednomyslným rozhodnutím.

Článek 3

Trestní odpovědnost vedoucích podniků

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k tomu, aby vedoucí podniků nebo jiné osoby s rozhodovacími nebo kontrolními pravomocemi v podniku mohli být v souladu se zásadami stanovenými jeho vnitrostátním právem uznáni trestně odpovědnými za podvody poškozující nebo ohrožující finanční zájmy Evropských společenství uvedené v článku 1 spáchané jim podřízenou osobou jednající jménem dotyčného podniku.

Článek 4

Soudní pravomoc

1. Každý členský stát přijme nezbytná opatření k zavedení své soudní pravomoci ve vztahu k trestným činům, které zavedl podle článku l a čl. 2 odst. 1, pokud:

- podvod, účastenství na podvodu nebo pokus podvodu poškozujícího nebo ohrožujícího finanční zájmy Evropských společenství je spáchán zcela nebo zčásti na jeho území, včetně podvodu, z kterého byl získán prospěch na tomto území,

- osoba na jeho území vědomě napomáhá nebo navádí ke spáchání takového podvodu na území jiného státu,

- pachatel je jeho státním příslušníkem, přičemž právo tohoto členského státu může požadovat, aby jednání bylo trestné i na území státu, kde bylo spácháno.

2. Členský stát může při oznámení podle čl. 11 odst. 2 prohlásit, že pravidlo stanovené v odst. l třetí odrážce tohoto článku nebude uplatňovat.

Článek 5

Vydávání a trestní stíhání

l. Členský stát, který podle svých právních předpisů nevydává své státní příslušníky, přijme nezbytná opatření k zavedení své soudní pravomoci ve vztahu k trestným činům uvedeným v článcích l a čl. 2 odst. 1, jestliže byly spáchány jeho státními příslušníky mimo jeho území.

2. Každý členský stát, jehož státní příslušník je podezřelý ze spáchání trestného činu uvedeného v článku l a čl. 2 odst. 1 v jiném členském státě a který nevydá tuto osobu dotyčnému členskému státu pouze z důvodu její státní příslušnosti, předloží tuto věc svým příslušným orgánům za účelem případného trestního stíhání. Aby se mohlo uskutečnit trestní stíhání, předají se spisy, informace a předměty týkající se daného trestného činu postupem podle článku 6 Evropské úmluvy o vydávání. Dožadující členský stát bude pak informován o zahájeném trestním stíhání a jeho výsledku.

3. Členský stát nesmí odmítnout vydání v případě podvodu poškozujícího nebo ohrožujícího finanční zájmy Evropských společenství pouze z toho důvodu, že jde o daňový nebo celní trestný čin.

4. Pojem "státní příslušník" členského státu se pro účely tohoto článku vykládá v souladu s prohlášením učiněným dotyčným členským státem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Evropské úmluvy o vydávání a odst. 1 písm. c) uvedeného článku.

Článek 6

Spolupráce

1. Je-li podvod vymezený v článku l trestným činem a týká se alespoň dvou členských států, spolupracují tyto státy účinně při vyšetřování, trestním stíhání a výkonu uloženého trestu, a to například prostřednictvím vzájemné právní pomoci, vydávání, předávání trestního řízení nebo výkonu trestů uložených v jiném členském státě.

2. Má-li více členských států soudní pravomoc a možnost účinného stíhání trestného činu týkajícího se téhož skutku, spolupracují dotyčné členské státy při rozhodování o tom, který z nich bude pachatele trestně stíhat, s cílem soustředit pokud možno trestní stíhání do jednoho členského státu.

Článek 7

Překážka pravomocně rozhodnuté věci

1. Členské státy uplatňují ve svých vnitrostátních trestněprávních předpisech překážku pravomocně rozhodnuté věci, podle které osoba, v jejíž věci bylo vydáno pravomocné rozhodnutí v jednom členském státě, nesmí být trestně stíhána pro týž skutek v jiném členském státě za podmínky, že pokud byl pachatel odsouzen, byl trest vykonán nebo je vykonáván anebo již nemůže být vykonán podle právních předpisů odsuzujícího státu.

2. Členský stát může při oznámení podle čl. 11 odst. 2 prohlásit, že není vázán odstavcem 1 tohoto článku v jednom nebo více následujících případech:

a) pokud skutky, které byly předmětem rozsudku vyneseného v zahraničí, byly spáchány zcela nebo zčásti na jeho území. V případě uvedeném na druhém místě se tato výjimka nepoužije, jestliže byly tyto skutky spáchány částečně na území členského státu, v němž byl rozsudek vynesen;

b) pokud skutky, které byly předmětem rozsudku vyneseného v zahraničí, zakládají trestný čin proti bezpečnosti nebo jiným stejně významným zájmům tohoto členského státu;

c) pokud skutky, které byly předmětem rozsudku vyneseného v zahraničí, spáchal úředník tohoto členského státu v rozporu se svými úředními povinnostmi.

3. Výjimky, které mohou být předmětem prohlášení podle odstavce 2, se nepoužijí, pokud dotyčný členský stát požádal jiný členský stát, aby ohledně téhož skutku zahájil trestní stíhání nebo povolil vydání dotyčné osoby.

4. Tímto článkem nejsou dotčeny dvoustranné a mnohostranné dohody uzavřené mezi členskými státy a s nimi související prohlášení.

Článek 8

Soudní dvůr

1. Každý spor mezi členskými státy týkající se výkladu nebo uplatňování této úmluvy projedná nejprve Rada postupem stanoveným v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii s cílem nalézt řešení.

Není-li řešení nalezeno do šesti měsíců, může jedna ze stran sporu věc předložit Soudnímu dvoru Evropských společenství.

2. Každý spor mezi jedním nebo více členskými státy a Komisí Evropských společenství týkající se článků l nebo 10 této úmluvy, který nebylo možné urovnat jednáním, může být předložen Soudnímu dvoru.

Článek 9

Vnitrostátní předpisy

Žádné ustanovení této úmluvy nebrání členským státům přijmout vnitrostátní úpravu překračující rámec závazků vyplývajících z této úmluvy.

Článek 10

Sdělení

l. Členské státy sdělí Komisi Evropských společenství znění předpisů, kterými se v jejich vnitrostátním právu provádějí závazky vyplývající z této úmluvy.

2. Pro účely uplatňování této úmluvy rozhodnou vysoké smluvní strany v rámci Rady Evropské unie, které informace si mají sdělovat nebo vyměňovat členské státy mezi sebou nebo členské státy a Komise, a rovněž jakým způsobem.

Článek 11

Vstup v platnost

1. Tato úmluva podléhá přijetí členskými státy v souladu s jejich ústavními pravidly.

2. Členské státy oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie dokončení svých ústavních postupů vyžadovaných pro přijetí této úmluvy.

3. Tato úmluva vstupuje v platnost uplynutím 90 dní od oznámení podle odstavce 2 učiněného členským státem, který splní tuto formální náležitost jako poslední.

Článek 12

Přístup

1. Tato úmluva je otevřena k přístupu každému státu, který se stane členem Evropské unie.

2. Znění této úmluvy vyhotovené Radou Evropské unie v jazyce přistupujícího členského státu je platné.

3. Listiny o přístupu budou uloženy u depozitáře.

4. Tato úmluva vstupuje v platnost vůči každému přistupujícímu členskému státu uplynutím 90 dní od uložení jeho listiny o přístupu nebo dnem vstupu této úmluvy v platnost, pokud nevstoupí v platnost dnem uplynutí uvedené devadesátidenní lhůty.

Článek 13

Depozitář

1. Depozitářem této úmluvy je generální tajemník Rady Evropské unie.

2. Depozitář zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství informace o průběhu přijímání a přístupů, prohlášení a výhrady a rovněž všechna další oznámení týkající se této úmluvy.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Til bekräftelse bärav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rares der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top