EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A1127(02)

Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

OJ C 316, 27.11.1995, p. 34–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 43 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 012 P. 36 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 012 P. 36 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 014 P. 35 - 48

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

41995A1127(02)Úřední věstník C 316 , 27/11/1995 S. 0034 - 0047


Úmluva

o používání informační technologie pro celní účely, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY této úmluvy, členské státy Evropské unie,

ODKAZUJÍCE na akt Rady Evropské unie ze dne 26. července 1995,

PŘIPOMÍNAJÍCE závazky obsažené v Úmluvě o vzájemné pomoci mezi celními správami, podepsané v Římě dne 7. září 1967,

VZHLEDEM K TOMU, že celní správy jsou společně s dalšími příslušnými orgány na vnějších hranicích Společenství a uvnitř území Společenství pověřeny předcházením, vyšetřováním a stíháním porušování nejen předpisů Společenství, ale i vnitrostátních právních předpisů, zejména těch, na něž se vztahují články 36 a 223 Smlouvy o založení Evropského společenství,

VZHLEDEM K TOMU, že rozšíření nedovoleného obchodu jakékoli povahy představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví, veřejnou mravnost a veřejnou bezpečnost,

JSOUCE PŘESVĚDČENY, že je nezbytné posílit spolupráci mezi celními správami vytvářením postupů, které umožní celním správám společně jednat a vyměňovat si osobní údaje či jiné údaje týkající se nedovoleného obchodu s využitím nových technologií řízení a přenosu tohoto druhu informací, s výhradou ustanovení Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů, přijaté ve Štrasburku dne 28. ledna 1981,

MAJÍCE NA PAMĚTI, že celní správy musí při své každodenní práci uplatňovat jak předpisy Společenství, tak i jiné předpisy, a že je tedy zřejmě potřebné zajistit, aby se předpisy o vzájemné pomoci a administrativní spolupráci v obou oblastech vyvíjely v rámci možností souběžně,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

HLAVA I

DEFINICE

Článek 1

Pro účely této úmluvy se rozumí:

1) "vnitrostátními právními předpisy" právní předpisy členského státu, jejichž uplatňování je zcela nebo zčásti v působnosti celní správy tohoto členského státu, pokud jde o

- pohyb zboží, na něž se vztahují opatření o zákazu, omezení nebo kontrole, zejména opatření uvedená v článcích 36 a 223 Smlouvy o založení Evropského společenství,

- převod, přeměnu, zatajení nebo maskování majetku nebo výnosů pocházejících nebo přímo či nepřímo získaných z nedovoleného mezinárodního obchodu s drogami nebo použitých při něm;

2) "osobními údaji" veškeré informace o osobě, jejíž totožnost je uvedena nebo může být zjištěna;

3) "poskytujícím členským státem" stát, který zadává údaje do celního informačního systému.

HLAVA II

ZŘÍZENÍ CELNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Článek 2

1. Celní správy členských států vytvoří a udržují společný automatizovaný informační systém pro celní účely (dále jen "celní informační systém").

2. Účelem celního informačního systému je napomáhat v souladu s touto úmluvou předcházení, vyšetřování a stíhání závažných porušení vnitrostátních právních předpisů zvýšením účinnosti spolupráce a kontroly celních správ členských států zvýšením prostřednictvím rychlejšího šíření informací.

HLAVA III

PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ CELNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Článek 3

1. Celní informační systém tvoří ústřední databáze přístupná prostřednictvím terminálů umístěných v každém členském státě. Zahrnuje výlučně údaje nezbytné pro dosažení cíle uvedeného v čl. 2 odst. 2, včetně osobních údajů, v těchto kategoriích:

i) zboží,

ii) dopravní prostředky,

iii) podniky,

iv) osoby,

v) tendence v podvodech,

vi) dostupnost odborných znalostí.

2. Komise zajišťuje technický provoz infrastruktury celního informačního systému v souladu s pravidly stanovenými v prováděcích pravidlech přijatých Radou.

Komise podává zprávu o řízení výboru uvedenému v článku 16.

3. Komise sdělí zmíněnému výboru praktická opatření, která přijme pro technický provoz.

Článek 4

Členské státy rozhodují o položkách, které mají být zadány do celního informačního systému pro každou kategorii i) až vi) podle článku 3, je-li to nezbytné pro dosažení cíle systému. Osobní údaje nelze v žádném případě zařadit do kategorií v) a vi) článku 3. Informace osobní povahy zařazené do systému jsou omezeny na

i) příjmení, rodné příjmení, jméno a přezdívky,

ii) datum a místo narození,

iii) státní příslušnost,

iv) pohlaví,

v) jakékoli objektivní a trvalé zvláštní znaky,

vi) důvod pro zadání údajů,

vii) navrhovaný postup,

viii) varovný kód, který upozorňuje, že osoba byla v minulosti ozbrojena, použila násilí nebo uprchla.

V žádném případě se nezadávají osobní údaje uvedené v článku 6 první větě Úmluvy Rady Evropy o ochraně osob s ohledem na automatizované zpracování osobních údajů, přijaté ve Štrasburku dne 28. ledna 1981 (dále jen "Štrasburská úmluva z roku 1981").

Článek 5

1. Údaje kategorií i) až iv) článku 3 jsou zadávána do celního informačního systému pouze pro účely pozorování a podávání zpráv, nenápadného dohledu nebo zvláštních kontrol.

2. Pro účely navrhovaných akcí podle odstavce 1 lze do celního informačního systému zadat osobní údaje kategorií i) až iv) článku 3, pouze pokud existuje důvodné podezření, zejména na základě předchozí protiprávní činnosti, že dotyčná osoba spáchala, páchá nebo spáchá závažná porušení vnitrostátních právních předpisů.

Článek 6

1. Jsou-li prováděny navrhované akce uvedené v čl. 5 odst. 1, lze shromáždit a sdělit poskytujícímu členském státu všechny následující informace nebo některé z nich:

i) skutečnost, že bylo nalezeno dotyčné zboží, dopravní prostředky, podnik nebo osoba,

ii) místo, čas a důvod kontroly,

iii) trasa a místo určení cesty,

iv) osoby, které doprovázejí dotyčnou osobu, nebo osádku použitého dopravního prostředku,

v) použité dopravní prostředky,

vi) převážené předměty,

vii) okolnosti, za nichž bylo zboží, dopravní prostředky, podnik nebo osoba nalezeny.

V případě, že jsou tyto informace shromážděny během utajeného sledování, je třeba přijmout opatření, která zajistí, že utajení sledování nebude narušeno.

2. V rámci zvláštních kontrol podle čl. 5 odst. 1 lze provést osobní prohlídku, kontrolu dopravních prostředků a předmětů v dovoleném rozsahu a v souladu s právními předpisy a postupy členského státu, v němž se kontrola provádí. Pokud právní předpisy některého členského státu zvláštní kontroly nepovolují, jsou tímto členským státem automaticky změněny na pozorování a podávání zpráv.

Článek 7

1. Přímý přístup k údajům z celního informačního systému je výlučně vyhrazen vnitrostátním orgánům, které určí každý členský stát. Těmito vnitrostátními orgány jsou celní správy, ale mohou zahrnovat i jiné orgány oprávněné v souladu s právními předpisy a postupy dotyčného členského státu jednat pro dosažení cíle uvedeného v čl. 2 odst. 2.

2. Každý členský stát zašle ostatním členským státům a výboru uvedenému v článku 16 seznam příslušných orgánů určených v souladu s odstavcem 1, které jsou oprávněny k přímému přístupu do celního informačního systému, a upřesní pro každý orgán, ke kterým údajům má přístup a pro jaké účely.

3. Odchylně od odstavců 1 a 2 mohou členské státy na základě jednomyslné dohody povolit přístup do celního informačního systému mezinárodním nebo regionálním organizacím. Tato dohoda má formu protokolu k této úmluvě. Před přijetím svého rozhodnutí vezmou členské státy v úvahu veškerá dvoustranná ujednání a veškerá stanoviska společného kontrolního orgánu uvedeného v článku 18 k přiměřenosti opatření na ochranu údajů.

Článek 8

1. Členské státy mohou používat údaje z celního informačního systému pouze pro dosažení cíle uvedeného v čl. 2 odst. 2; mohou je však použít pro administrativní nebo jiné účely s předchozím povolením členského státu, který údaje do systému zadal, a s výhradou podmínek tímto státem uložených. Toto jiné použití musí být v souladu s právními předpisy a postupy členského státu, který je chce použít, a musí brát v úvahu zásadu 5.5 doporučení R (87) 15 výboru ministrů Rady Evropy ze dne 17. září 1987.

2. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 4 tohoto článku a čl. 7 odst. 3, smějí údaje získané z celního informačního systému používat pouze vnitrostátní orgány každého členského státu určené dotyčným členským státem, které jsou příslušné v souladu s právními předpisy a postupy zmíněného členského státu jednat pro dosažení cíle uvedeného v čl. 2 odst. 2.

3. Každý členský stát zašle všem ostatním členským státům a výboru uvedenému v článku 16 seznam příslušných orgánů, které určí v souladu s odstavcem 2.

4. Údaje získané z celního informačního systému lze s předchozím souhlasem členského státu, který je zadal do systému, a s výhradou podmínek, které uloží, sdělit vnitrostátním orgánům jiným než těm, které jsou určeny podle odstavce 2, třetím zemím a mezinárodním nebo regionálním organizacím, které si je přejí využít. Každý členský stát přijme zvláštní opatření, aby zajistil bezpečnost těchto údajů při jejich předávání nebo poskytování službám mimo své území. Podrobnosti těchto opatření musí být předány společnému kontrolnímu orgánu uvedenému v článku 18.

Článek 9

1. Zadávání údajů do celního informačního systému upravují právní předpisy a postupy členského státu, který je poskytuje, nestanoví-li tato úmluva přísnější ustanovení.

2. Použití údajů získaných z celního informačního systému včetně provedení jakékoli akce uvedené v článku 5 navržené členským státem, který tyto údaje poskytl, upravují právní předpisy a postupy členského státu, který tyto údaje používá, nestanoví-li tato úmluva přísnější ustanovení.

Článek 10

1. Každý členský stát určí příslušnou celní správu odpovědnou na vnitrostátní úrovni za celní informační systém.

2. Tato správa odpovídá za řádné fungování celního informačního systému na území členského státu a přijímá opatření nezbytná pro zajištění dodržování této úmluvy.

3. Členské státy si sdělí název příslušné správy podle odstavce 1.

HLAVA IV

ZMĚNY ÚDAJŮ

Článek 11

1. Pouze poskytující členský stát je oprávněn měnit, doplňovat, opravovat nebo vymazávat údaje, která zadal do celního informačního systému.

2. Pokud poskytující členský stát zjistí nebo pokud se dozví, že údaje, které pořídil, jsou věcně nesprávné nebo že byly zadány či jsou uchovávány v rozporu s touto úmluvou, změní, doplní, opraví nebo vymaže tyto údaje podle potřeby a upozorní na to ostatní členské státy.

3. Má-li jeden z členských států důvod domnívat se, že určitý údaj je věcně nesprávný nebo že byl do celního informačního systému zadán či je v něm uchováván v rozporu s touto úmluvou, uvědomí o tom co nejdříve poskytující členský stát. Poskytující členský stát ověří dotyčné údaje, a bude-li to nutné, neprodleně opraví či vymaže dotyčnou položku. Poskytující členský stát upozorní ostatní členské státy na veškeré provedené opravy nebo výmazy.

4. Pokud některý členský stát při zadávání údajů do celního informačního systému zjistí, že jeho zpráva je v rozporu s předchozí zprávou, pokud jde o obsah nebo navrhovanou akci, neprodleně na to upozorní členský stát, který předchozí zprávu vypracoval. Oba členské státy usilují o vyřešení záležitosti. Nedojde-li k dohodě, je první zpráva zachována, ale položky nové zprávy, které neodporují první zprávě, jsou do systému zadány.

5. Pokud přijme soud nebo jiný příslušný orgán v některém členském státě konečné rozhodnutí o pozměnění, doplnění, opravě nebo vymazání údajů v celním informačním systému, zavazují se členské státy, s výhradou této úmluvy, toto rozhodnutí vykonat. V případě rozporu mezi těmito rozhodnutími soudů nebo jiných příslušných orgánů v různých členských státech včetně rozhodnutí uvedených v čl. 15 odst. 4, která se týkají opravy nebo výmazu, vymaže členský stát, který údaje zadal, tyto údaje ze systému.

HLAVA V

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Článek 12

1. Údaje zadané do celního informačního systému jsou uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelu, pro nějž byly zadány. Poskytující členský stát posuzuje potřebu jejich uchování nejméně jednou ročně.

2. Poskytující členský stát může během posuzování rozhodnout o uchování údajů až do dalšího posouzení, je-li jejich uchování nezbytné pro dosažení účelů, pro něž byly zadány. Aniž je dotčen článek 15, nedojde-li k přijetí rozhodnutí o uchování těchto údajů, jsou automaticky přeneseny do té části celního informační systému, k níž je přístup omezen podle odstavce 4.

3. Je-li podle odstavce 2 rozhodnuto o přenosu údajů z celního informačního systému, uvědomí o tom celní informační systém automaticky poskytující členský stát měsíc předem.

4. Údaje přenášené podle odstavce 2 budou nadále po dobu jednoho roku uchovávány v celním informačním systému, ale aniž je dotčen článek 15, jsou přístupné pouze zástupci výboru uvedenému v článku 16 nebo kontrolním orgánům uvedeným v čl. 17 odst. 1 a v čl. 18 odst. 1. Po tuto dobu lze údaje vyhledávat pouze za účelem kontroly jejich správnosti a přípustnosti, poté musí být vymazány.

HLAVA VI

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 13

1. Každý členský stát, který má v úmyslu získat osobní údaje z celního informačního systému nebo je do něj zadat, přijme nejpozději ke dni vstupu této úmluvy v platnost vnitrostátní právní předpisy, které zajistí přinejmenším stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jaká vyplývá ze zásad Štrasburské úmluvy 1981.

2. Členský stát může získat osobní údaje z celního informačního systému nebo je do něj zadat, pokud na území tohoto členského státu vstoupily v platnost předpisy o ochraně těchto údajů zmíněné v odstavci 1. Členský stát rovněž předem určí jeden nebo více vnitrostátních kontrolních orgánů v souladu s článkem 17.

3. Pro zajištění řádného uplatňování ustanovení na ochranu osobních údajů podle této úmluvy je celní informační systém v každém členském státě považován za vnitrostátní soubor údajů, na který se vztahují vnitrostátní právní předpisy zmíněné v odstavci 1 a veškerá přísnější ustanovení této úmluvy.

Článek 14

1. S výhradou čl. 8 odst. 1 zajistí každý členský stát, že používání osobních údajů z celního informačního systému pro jiné účely, než které jsou stanoveny v čl. 2 odst. 2, je v rozporu s jeho právními předpisy a postupy.

2. Kopie údajů lze pořizovat pouze pro technické účely za podmínky, že kopie je nezbytná pro přímé vyhledávání informací orgány uvedenými v článku 7. S výhradou čl. 8 odst. 1 nelze osobní údaje zadané jinými členskými státy kopírovat z celního informačního systému do jiných vnitrostátních souborů údajů.

Článek 15

1. Práva osob týkající se osobních údajů v celním informačním systému, zejména jejich právo na přístup, jsou vykonávána v souladu s právními předpisy a postupy členského státu, v němž tato práva uplatňují.

Stanoví-li tak právní předpisy a postupy dotyčného členského státu, rozhodne vnitrostátní kontrolní orgán uvedený v článku 17, zda informace mají být sděleny a jakým postupem.

Členský stát, který dotyčné údaje nedodal, je může sdělit, pouze pokud předem umožní poskytujícímu členskému státu vyjádřit své stanovisko.

2. Členský stát, kterému je podána žádost o přístup k osobním údajům, přístup zamítne, pokud by mohl narušit provádění akce upřesněné ve zprávě podle čl. 5 odst. 1 nebo aby zajistil ochranu práv a svobod ostatních. Přístup je v každém případě zamítnut po dobu utajeného sledování, pozorování nebo podávání zpráv.

3. V každém členském státě může každý v souladu s právními předpisy a postupy nechat opravit nebo vymazat osobní údaje, které se ho týkají, pokud jsou věcně nesprávné nebo byly zadány do celního informačního systému nebo jsou v něm uchovávány v rozporu s cílem uvedeným v čl. 2 odst. 2 této úmluvy nebo s článkem 5 Štrasburské úmluvy z roku 1981.

4. Na území každého členského státu může každý v souladu s právními předpisy a postupy dotyčného členského státu podat stížnost nebo případně žalobu k soudu nebo příslušnému orgánu v souladu s právními předpisy a postupy tohoto členského státu ve věci osobních údajů v celním informačním systému, které se ho týkají, aby

i) byly opraveny nebo vymazány věcně nesprávné osobní údaje,

ii) byly opraveny nebo vymazány osobní údaje zadané do celního informačního systému nebo v něm uchovávané v rozporu s touto úmluvou,

iii) získal přístup k osobním údajům,

iv) získal náhradu škody v souladu s čl. 21 odst. 2.

Dotyčné členské státy se vzájemně zavazují, že budou vykonávat pravomocná rozhodnutí soudů nebo jiných příslušných orgánů v souladu s body i), ii) a iii).

5. Odkazy v tomto článku a v čl. 11 odst. 5 na "pravomocné rozhodnutí" neznamenají povinnost členského státu odvolat se proti rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu.

HLAVA VII

INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC

Článek 16

1. Zřizuje se výbor složený ze zástupců celních správ členských států. Výbor přijímá rozhodnutí podle odst. 2 první odrážky jednomyslně a rozhodnutí podle odst. 2 druhé odrážky dvoutřetinovou většinou. Svůj jednací řád přijme jednomyslně.

2. Výbor je příslušný pro

- provádění a řádné uplatňování této úmluvy, aniž jsou dotčeny pravomoci orgánů uvedených v čl. 17 odst. 1 a čl. 18 odst. 1,

- řádné fungování celního informačního systému, pokud jde o technická a provozní hlediska. Výbor přijme všechna nezbytná opatření, aby zajistil řádné uplatňování opatření vymezených v článcích 12 a 19, pokud jde o celní informační systém. Pro účely tohoto odstavce může mít výbor přímý přístup k údajům zadaným do celního informačního systému a přímo je využívat.

3. V souladu s hlavou VI Smlouvy o Evropské unii předkládá výbor každoročně Radě zprávu o účinnosti a řádném fungování celního informačního systému a podává případná doporučení.

4. Prací výboru se účastní Komise.

HLAVA VIII

KONTROLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 17

1. Každý členský stát určí jeden nebo více vnitrostátních kontrolních orgánů pověřených ochranou osobních údajů za účelem nezávislé kontroly těchto údajů zadaných do celního informačního systému.

Kontrolní orgány vykonávají v souladu s vnitrostátními právními předpisy nezávislý dozor a kontrolu, aby zajistily, že zpracování a používání údajů obsažených v celním informačním systému nenarušuje práva dotyčných osob. Za tímto účelem mají kontrolní orgány přístup k celnímu informačnímu systému.

2. Každý může požadovat od kteréhokoli vnitrostátního kontrolního orgánu, aby v celním informačním systému ověřil osobní údaje, které se jej týkají, jakož i to, jak byly použity nebo jak jsou používány. Toto právo se řídí právními předpisy a postupy členského státu, v němž je žádost podána. Pokud tyto údaje zadal jiný členský stát, provádí se kontrola v úzké spolupráci s vnitrostátním kontrolním orgánem tohoto jiného členského státu.

Článek 18

1. Zřizuje se společný kontrolní orgán. Skládá se ze dvou zástupců každého členského státu vybraných z nezávislého vnitrostátního kontrolního orgánu nebo orgánů těchto států.

2. Společný kontrolní orgán vykonává funkce v souladu s touto úmluvou a Štrasburskou úmluvou z roku 1981 s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy R (87) 15 ze dne 17. září 1987.

3. Společný kontrolní orgán je příslušný pro dohled nad provozem celního informačního systému, pro posouzení veškerých obtíží při uplatňování nebo výkladu, které během jeho činnosti mohou vzniknout, pro posouzení obtíží, které se mohou objevit při výkonu nezávislé kontroly vnitrostátními kontrolními orgány členských států nebo při výkonu přístupových práv k systému fyzickými osobami, jakož i pro vymezení návrhů za účelem nalezení společných řešení těchto obtíží.

4. Pro výkon svých pravomocí má společný kontrolní orgán přístup k celnímu informačnímu systému.

5. Zprávy vypracované společným kontrolním orgánem jsou předávány orgánům, jimž předkládají své zprávy vnitrostátní kontrolní orgány.

HLAVA IX

BEZPEČNOST CELNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

Článek 19

1. Všechna správní opatření nezbytná pro zachování bezpečnosti přijímají

i) příslušné orgány členských států v souvislosti s terminály celního informačního systému umístěnými v jejich státech,

ii) výbor uvedený v článku 16 v souvislosti s celním informačním systémem a terminály umístěnými na stejných místech jako celní informační systém a používanými pro technické účely a pro kontroly podle odstavce 3.

2. Příslušné orgány a výbor uvedený v článku 16 přijmou zejména opatření, aby

i) zabránily jakékoli neoprávněné osobě v přístupu k zařízením používaným pro zpracování údajů,

ii) zabránily neoprávněným osobám číst, pořizovat kopie, pozměňovat nebo vymazávat údaje a nosiče údajů,

iii) zabránily neoprávněnému zadání údajů a jakýmkoli neoprávněným konzultacím, změnám nebo výmazům údajů,

iv) zabránily neoprávněným osobám v přístupu k údajům v celním informačním systému prostřednictvím zařízení pro přenos dat,

v) zaručily, že při používání celního informačního systému mohou mít oprávněné osoby přístup pouze k údajům spadajícím do jejich pravomoci,

vi) zaručily, aby bylo možné kontrolovat a zjistit, kterým orgánům lze údaje sdělit prostřednictvím zařízení pro přenos dat,

vii) zaručily, aby bylo možné kontrolovat a zpětně zjistit, jaké údaje byly zadány do celního informačního systému, kdy a kým, a dohlížet nad jejich vyhledáváním,

viii) zabránily jakémukoli neoprávněnému čtení, pořizování kopií, pozměňování nebo výmazu údajů během přenosu dat a přepravy nosičů údajů.

3. Výbor uvedený v článku 16 dohlíží nad vyhledáváním v celním informačním systému, aby ověřil, že hledání bylo povoleno a uskutečněno oprávněnými uživateli. Nejméně 1 % všech dotazů bude kontrolováno. Záznam o těchto dotazech a kontrolách se vloží do systému a slouží pouze pro zmíněné ověřování výboru uvedeného v článku 16 a kontrolních orgánů uvedených v článcích 17 a 18. Po šesti měsících je vymazán.

Článek 20

Příslušná celní správa uvedená v čl. 10 odst. 1 této úmluvy odpovídá za bezpečnostní opatření stanovená v článku 19, pokud jde o terminály umístěné na území dotyčného členského státu, za posuzování podle čl. 12 odst. 1 a 2 a za řádné uplatňování této úmluvy v míře nezbytné podle právních předpisů a postupů daného členského státu.

HLAVA X

ODPOVĚDNOST A RUČENÍ

Článek 21

1. Každý členský stát odpovídá za správnost, aktuálnost a přípustnost údajů, která zadal do celního informačního systému. Každý členský stát rovněž odpovídá za dodržování článku 5 Štrasburské úmluvy z roku 1981.

2. Každý členský stát odpovídá v souladu se svými právními předpisy a postupy za újmu způsobenou osobě užíváním celního informačního systému v dotyčném členském státě.

Je tomu tak rovněž v případě, kdy újmu způsobí poskytující členský stát, který zadal nesprávné údaje nebo je do systému zadal v rozporu s touto úmluvou.

3. Pokud členský stát, proti němuž je podána žaloba v souvislosti s nesprávnými údaji, není členským státem, který je poskytl, usilují členské státy o dohodu, jaká část bude případně jako odškodné uhrazena poskytujícím členským státem tomuto členskému státu. Takto dohodnuté částky budou poskytnuty na žádost.

Článek 22

1. Náklady na provoz a používání celního informačního systému členskými státy na jejich území nese každý z nich.

2. Ostatní výdaje vzniklé při provádění této úmluvy s výjimkou těch, které nelze oddělit od provozu celního informačního systému pro účely použití celních a zemědělských předpisů Společenství, nesou členské státy. Podíl každého členského státu je určen podle poměru jeho hrubého národního produktu k celkovému součtu hrubých národních produktů členských států za rok předcházející roku, v němž náklady vznikly.

Při použití tohoto odstavce se "hrubým národním produktem" rozumí hrubý národní produkt určený v souladu se směrnicí Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách [1] nebo s jakýmkoli aktem Společenství, který ji pozměňuje nebo nahrazuje.

HLAVA XI

UPLATŇOVÁNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

Informace poskytované podle této úmluvy si přímo vyměňují orgány členských států.

Článek 24

1. Tato úmluva podléhá přijetí členskými státy v souladu s jejich ústavními pravidly.

2. Členské státy oznámí generálnímu tajemníkovi Rady Evropské unie dokončení svých ústavních postupů vyžadovaných pro přijetí této úmluvy.

3. Tato úmluva vstupuje v platnost uplynutím 90 dní od oznámení podle odstavce 2 učiněného členským státem, který splní tuto formální náležitost jako poslední.

Článek 25

1. Tato úmluva je otevřena k přístupu každému státu, který se stane členem Evropské unie.

2. Znění této úmluvy vyhotovené Radou Evropské unie v jazyce přistupujícího členského státu je platné.

3. Listiny o přístupu budou uloženy u depozitáře.

4. Tato úmluva vstupuje v platnost vůči každému přistupujícímu členskému státu uplynutím 90 dní od uložení jeho listiny o přístupu nebo dnem vstupu této úmluvy v platnost, pokud nevstoupí v platnost dnem uplynutí uvedené devadesátidenní lhůty.

Článek 26

1. Depozitářem této úmluvy je generální tajemník Rady Evropské unie.

2. Depozitář zveřejňuje v Úředním věstníku Evropských společenství informace o průběhu přijímání a přístupů, prohlášení a výhrady a rovněž všechna další oznámení týkající se této úmluvy.

Článek 27

1. Každý spor mezi členskými státy týkající se výkladu nebo uplatňování této úmluvy projedná nejprve Rada postupem stanoveným v hlavě VI Smlouvy o Evropské unii s cílem nalézt řešení.

Není-li řešení nalezeno do šesti měsíců, může jedna ze stran sporu věc předložit Soudnímu dvoru Evropských společenství.

2. Každý spor mezi jedním nebo více členskými státy a Komisí Evropských společenství týkající se této úmluvy, který nebylo možné urovnat jednáním, může být předložen Soudnímu dvoru. Na důkaz čehož připojili zplnomocnění zástupci k této úmluvě své podpisy.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos c noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de BelgiqueVoor de Regering van het Koninkrijk BelgiëFür die Regierung des Königreichs Belgien

+++++ TIFF +++++

For regeringen for Kongeriget Danmark

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno del Reino de España

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Rialtas na hÉireannFor the Government of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il governo della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für die Regierung der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Pelo Governo da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Suomen hallituksen puolesta

+++++ TIFF +++++

På svenska regeringens vägnar

+++++ TIFF +++++

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

[1] Úř. věst. L 49, 21. 2. 1989, s. 26.

--------------------------------------------------

Top