EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1025

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2024/1025 ze dne 4. dubna 2024, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

ST/7417/2024/INIT

Úř. věst. L, 2024/1025, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Řada L


2024/1025

5.4.2024

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2024/1025

ze dne 4. dubna 2024,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

Rada Evropské unie,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 (1).

(2)

Rada ve svých závěrech ze dne 20. května 2021 o sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o humanitární činnosti EU: nové výzvy, stejné zásady znovu potvrdila své odhodlání zabránit jakýmkoli případným negativním dopadům omezujících opatření Unie na zásadovou humanitární činnost a tam, kde se jim zabránit nedá, je v maximální míře omezovat. Rada znovu zopakovala, že omezující opatření Unie jsou v souladu se všemi povinnostmi podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva v oblasti lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního uprchlického práva. Vyzdvihla, že je důležité, aby Unie ve své sankční politice plně respektovala humanitární zásady a mezinárodní humanitární právo, mimo jiné tím, že bude do svých režimů omezujících opatření tam, kde je to vhodné, důsledně zahrnovat humanitární výjimky a že zajistí, aby byl vytvořen účinný rámec pro využívání těchto výjimek humanitárními organizacemi.

(3)

Dne 9. prosince 2022 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti OSN“) rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2664 (2022), v níž odkazuje na své předchozí rezoluce, jimiž jsou stanovena sankční opatření v reakci na hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost, a zdůrazňuje, že opatření přijímaná členskými státy OSN za účelem provádění sankcí musí být v souladu se závazky těchto členských států podle mezinárodního práva a že jejich záměrem nejsou nepříznivé humanitární důsledky pro civilní obyvatelstvo ani nepříznivý dopad na humanitární činnosti či na ty, kdo je provádějí. Rada bezpečnosti OSN v bodě 1 rezoluce č. 2664 (2022) rozhodla, že poskytování, zpracování nebo vyplácení finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů či poskytování zboží a služeb nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, určitými aktéry, jsou povoleny a nepředstavují porušení opatření spočívajících ve zmrazení majetku uložených Radou bezpečnosti OSN či jeho výbory pro sankce.

(4)

Dne 14. února 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/338 (2), kterým byla zavedena humanitární výjimka podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2664 (2022) do režimů omezujících opatření Unie, kterými se uvádějí v účinnost opatření, o nichž rozhodla Rada bezpečnosti OSN nebo její výbory pro sankce. Dne 31. března 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/726 (3), kterým byla zavedena humanitární výjimka podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2664 (2022) do režimů omezujících opatření Unie, kterými se uvádějí v účinnost opatření, o nichž rozhodla Rada bezpečnosti OSN nebo její výbory pro sankce, a do doplňkových opatření, o nichž rozhodla Rada. Dne 27. listopadu 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/2686 (4), kterým byla zavedena humanitární výjimka do některých režimů omezujících opatření Unie ve prospěch aktérů uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2664 (2022), organizací a agentur, jimž Unie udělila osvědčení o humanitárním partnerství, organizací a agentur, které jsou certifikovány či uznány členským státem, a specializovaných agentur členských států.

(5)

S cílem zvýšit soulad mezi režimy omezujících opatření Unie a s režimy přijatými Radou bezpečnosti OSN nebo jejími výbory pro sankce a zajistit včasné poskytování humanitární pomoci nebo podporu jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, je vhodné zavést výjimky z opatření spočívajících ve zmrazení majetku fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů označených podle rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 a v omezení zpřístupnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám a subjektům ve prospěch aktérů uvedených v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2664 (2022), organizací a agentur, jimž Unie udělila osvědčení o humanitárním partnerství, organizací a agentur, které jsou certifikovány či uznány členským státem, nebo specializovaných agentur členských států. Rada se dále domnívá, že by měl být pozměněn stávající mechanismus odchylek pro ty organizace a aktéry zapojené do humanitárních činností, jež výše uvedené osvobození využívat nemohou. Rada se rovněž domnívá, že by se namísto uvedených výjimek měl použít mechanismus odchylek v případech, kdy Rada dospěla k závěru, že je nezbytná kontrola ze strany příslušných vnitrostátních orgánů vzhledem k vyššímu riziku zneužití poskytnutých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů k jiným účelům, než je humanitární pomoc.

(6)

K provedení některých opatření je nezbytná další činnost Unie.

(7)

Rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se mění takto:

1)

Článek 4 se mění takto::

a)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„-1.   Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 se nepoužijí na poskytování, zpracování nebo vyplácení finančních prostředků, jiných finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů či poskytování zboží a služeb nezbytných k zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby, pokud takovou pomoc poskytují a jiné činnosti provádějí:

a)

Organizace spojených národů (OSN), včetně jejích programů, fondů a dalších subjektů a orgánů, jakož i její specializované agentury a související organizace;

b)

mezinárodní organizace;

c)

humanitární organizace se statusem pozorovatele ve Valném shromáždění OSN a členové těchto humanitárních organizací;

d)

dvoustranně nebo mnohostranně financované nevládní organizace, které se účastní plánů humanitární reakce OSN, plánů reakce OSN na uprchlíky, jiných výzev OSN nebo humanitárních uskupení, jež koordinuje Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA);

e)

organizace a agentury, kterým Unie udělila osvědčení o humanitárním partnerství nebo které jsou certifikovány nebo uznány členským státem v souladu s vnitrostátními postupy;

f)

specializované agentury členských států nebo

g)

zaměstnanci, příjemci grantů, dceřiné společnosti nebo prováděcí partneři subjektů uvedených v písmenech a) až f), pokud jednají v těchto funkcích a v rozsahu, ve kterém jednají v těchto funkcích.

-1a.   Výjimka uvedená v odstavci -1 se nepoužije na fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány, které jsou v příloze označeny hvězdičkou.“

;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Aniž je dotčen odstavec -1, a odchylně od čl. 3 odst. 1 a 2 mohou příslušné orgány členského státu povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků či hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění určitých finančních prostředků či hospodářských zdrojů, poté co shledaly, že poskytnutí takových finančních prostředků či hospodářských zdrojů je nezbytné pro zajištění včasného poskytnutí humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které podporují základní lidské potřeby.“

;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.   Pokud relevantní příslušný orgán do pěti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení podle odstavce 3 nevydá zamítavé rozhodnutí, nevyžádá si informace nebo neoznámí prodloužení uvedené lhůty, považuje se povolení za udělené.“

;

d)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto článku do čtyř týdnů od jeho udělení.“

2)

V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Výjimky a odchylky uvedené v článku 4, které se týkají čl. 3 odst. 1 a 2, jsou podrobovány přezkumu, a to pravidelně alespoň každých dvanáct měsíců nebo na naléhavou žádost kteréhokoli členského státu, vysokého představitele nebo Komise v návaznosti na významnou změnu okolností.“

3)

Příloha rozhodnutí se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 4. dubna 2024.

Za Radu

předsedkyně

H. LAHBIB


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 13).

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/338 ze dne 14. února 2023, kterým se mění některá rozhodnutí Rady a společné postoje Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce (Úř. věst. L 47, 15.2.2023, s. 50).

(3)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/726 ze dne 31. března 2023, kterým se mění některá rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce (Úř. věst. L 94, 3.4.2023, s. 48).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2686 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění některá rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce (Úř. věst. L, 2023/2686, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2686/oj).


PŘÍLOHA

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 („Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článků 2 a 3“) se mění takto:

1)

Oddíl A („Fyzické osoby“) se mění takto:

a)

ve sloupci „Jména (přepis do latinské abecedy)“ se za jméno doplňuje hvězdička u položek 1 až 4, 13, 14, 16 až 26, 29 až 32, 36 až 56 a 62 až 105.

b)

za tabulku se doplňuje nová věta, která zní:

„*

Čl. 4 odst. -1 se nepoužije na položky označené hvězdičkou.“

2)

Oddíl B („Právnické osoby, subjekty a orgány“) se mění takto:

a)

ve sloupci „Název (přepis do latinské abecedy)“ se za název doplňuje hvězdička u položek 5 až 12 a 16 až 23.

b)

za tabulku se doplňuje nová věta, která zní:

„*

Čl. 4 odst. -1 se nepoužije na položky označené hvězdičkou.“

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1025/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top