EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0731

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/731 ze dne 28. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

C/2024/1173

Úř. věst. L, 2024/731, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/731/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/731/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2024/731

1.3.2024

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2024/731

ze dne 28. února 2024,

kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení,

po konzultaci Stálého výboru pro biocidní přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Indoxakarb byl zařazen do přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (2) jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 18. Podle článku 86 nařízení (EU) č. 528/2012 se proto považoval za schválený podle uvedeného nařízení s výhradou podmínek stanovených v příloze I směrnice 98/8/ES.

(2)

Dne 28. června 2018 byla v souladu s čl. 13 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 předložena žádost o obnovení schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (dále jen „žádost“).

(3)

Hodnotící příslušný orgán Francie informoval dne 12. listopadu 2018 Komisi o svém rozhodnutí podle čl. 14 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012, že je nutné provést úplné hodnocení žádosti. Podle čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení provede hodnotící příslušný orgán úplné hodnocení žádosti do 365 dnů od jejího schválení.

(4)

Hodnotící příslušný orgán může v souladu s čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 žadatele případně vyzvat, aby poskytl dostatečné údaje potřebné k provedení hodnocení. V takovém případě se lhůta 365 dnů přeruší na dobu nepřesahující celkem 180 dnů, není-li delší přerušení odůvodněno povahou požadovaných údajů nebo výjimečnými okolnostmi.

(5)

Do 270 dnů od obdržení doporučení hodnotícího příslušného orgánu Evropská agentura pro chemické látky (dále jen „agentura“) vypracuje a předloží Komisi stanovisko o obnovení schválení účinné látky v souladu s čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012.

(6)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/1030 (3) bylo datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 odloženo na 30. června 2022, aby byl poskytnut dostatek času na přezkoumání žádosti.

(7)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/1287 (4) bylo datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 odloženo na 30. června 2024.

(8)

Dne 19. září 2023 hodnotící příslušný orgán Francie informoval Komisi, že hodnocení se zpozdí z důvodu potřeby posoudit údaje týkající se referenčních specifikací a vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému. Hodnotící příslušný orgán očekává, že hodnotící zprávu o obnovení předloží agentuře ve druhém čtvrtletí roku 2024.

(9)

Z důvodů, které nemůže žadatel ovlivnit, tedy platnost schválení skončí pravděpodobně dříve, než bude přijato rozhodnutí o jeho obnovení. Proto je vhodné datum skončení platnosti schválení dále odložit o dobu postačující k tomu, aby mohlo být přezkoumání žádosti dokončeno. S ohledem na lhůty pro hodnocení hodnotícím příslušným orgánem, pro vypracování a předložení stanoviska agenturou a na dobu, kterou Komise potřebuje na rozhodnutí ohledně obnovení schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18, by datum skončení platnosti mělo být odloženo na 31. prosince 2026.

(10)

Po dalším odložení data skončení platnosti schválení je indoxakarb i nadále schválen pro použití v biocidních přípravcích typu 18 s výhradou podmínek stanovených v příloze I směrnice 98/8/ES,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 stanovené v prováděcím rozhodnutí (EU) 2021/1287 se odkládá na 31. prosince 2026.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. února 2024.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)   Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1030 ze dne 21. června 2019, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Úř. věst. L 167, 24.6.2019, s. 32).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1287 ze dne 2. srpna 2021, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení indoxakarbu pro použití v biocidních přípravcích typu 18 (Úř. věst. L 279, 3.8.2021, s. 41).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/731/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top