EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1441

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

C/2023/4622

OJ L 177, 12.7.2023, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1441/oj

12.7.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1441

ze dne 10. července 2023

o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (1), a zejména na čl. 47 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s poradním výborem pro zahraniční subvence,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 1 nařízení (EU) 2022/2560 uvedené nařízení umožňuje provádět šetření zahraničních subvencí, které narušují vnitřní trh, a tato narušení napravovat. Je nezbytné stanovit konkrétní pravidla a postupy týkající se mimo jiné předkládání oznámení podle článků 21 a 29 nařízení (EU) 2022/2560, provádění dotazování a poskytování ústních prohlášení podle článků 13, 14 a 15 nařízení (EU) 2022/2560, předkládání závazků podle článků 25 a 31 nařízení (EU) 2022/2560 a podrobností zveřejňování informací a práva na obhajobu podniku, který je předmětem šetření, podle článku 42 nařízení (EU) 2022/2560.

(2)

Podle článku 20 nařízení (EU) 2022/2560 musí osoby a podniky oznamovat určitá velká spojení zahrnující podstatné zahraniční finanční příspěvky předtím, než je spojení uskutečněno. Článek 29 nařízení (EU) 2022/2560 vyžaduje oznámení zahraničních finančních příspěvků v souvislosti se zadávacími řízeními, která přesahují určité prahové hodnoty před zadáním zakázky. Nesplnění oznamovací povinnosti má mimo jiné za následek, že dotčené osobě nebo podniku mohou být uloženy pokuty a penále. Je proto nutné přesně definovat strany odpovědné za předložení oznámení a obsah informací, které mají být v oznámení uvedeny.

(3)

Je na osobách nebo podnicích uvedených v čl. 21 odst. 3 a čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560, aby Komisi poskytly v plném rozsahu a přesně skutečnosti a okolnosti, které jsou významné pro přijetí rozhodnutí o oznamovaném spojení nebo zahraničních finančních příspěvcích v souvislosti se zadávacím řízením.

(4)

V zájmu zjednodušení oznámení a posuzování ze strany Komise by v přílohách tohoto nařízení měly být stanoveny standardizované formuláře. Mohou být nahrazeny elektronickými formuláři, v nichž jsou požadovány tytéž informace.

(5)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 by Komise měla v případech, kdy má na základě předběžného přezkumu dostatek informací o tom, že podniku byla poskytnuta zahraniční subvence, která narušuje vnitřní trh, zahájit hloubkové šetření, aby mohla shromáždit další informace k posouzení existence zahraniční subvence a jejích skutečných nebo možných rušivých účinků. Je nezbytné stanovit pravidla týkající se lhůt, v nichž může podnik, který je předmětem šetření, a další osoby, včetně členských států a třetí země, která zahraniční subvenci poskytla, předložit své připomínky k rozhodnutí Komise zahájit hloubkové šetření v souladu s čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560.

(6)

Podle čl. 13 odst. 7 nařízení (EU) 2022/2560 se může Komise při provádění šetření dotazovat jakékoli fyzické nebo právnické osoby, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření. Při respektování potřeby zajistit právní spravedlnost a transparentnost by Komise měla před dotazováním fyzických nebo právnických osob, které s dotazováním souhlasí, tyto osoby informovat o právním základu dotazování. Osoby, s nimiž se dotazování provádí, by měly být rovněž informovány o účelu dotazování a měly by mít možnost vyjádřit se k záznamu tohoto dotazování. Komise by měla stanovit lhůtu, ve které jí může dotazovaná osoba sdělit případné připomínky k záznamu dotazování.

(7)

Podle čl. 14 odst. 2 písm. c) a článku 15 nařízení (EU) 2022/2560 může Komise při provádění inspekcí v rámci Unie nebo mimo ni požádat kteréhokoli zástupce nebo pracovníka podniku nebo sdružení podniků o vysvětlení skutečností nebo dokumentů týkajících se předmětu a účelu inspekce a zaznamenat odpovědi. Zaznamenaná ústní prohlášení by měla být k dispozici zplnomocněnému zástupci podniku nebo sdružení podniků. V případě vysvětlení poskytnutých neoprávněným pracovníkem by měl podnik nebo sdružení podniků dostat příležitost vyjádřit se k zaznamenaným vysvětlením.

(8)

Podle čl. 13 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560 jsou členské státy povinny poskytnout Komisi veškeré informace nezbytné k provádění šetření podle uvedeného nařízení. Aby bylo zajištěno, že Komise bude mít v rámci zadávacích řízení všechny tyto informace k dispozici, měla by se tato povinnost také vztahovat na veřejné zadavatele nebo zadavatele odpovědné za příslušné zadávací řízení.

(9)

Aby Komise mohla provést řádné posouzení pro účely přijetí rozhodnutí se závazky, které nabídl podnik, který je předmětem šetření, s cílem napravit narušení vnitřního trhu, měl by být stanoven postup navrhování závazků podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 a lhůty pro navrhování závazků podle článků 25 a 31 nařízení (EU) 2022/2560.

(10)

V zájmu zajištění transparentnosti může Komise v příslušných případech v aktech ukončujících hloubkové šetření podle článku 11 nařízení (EU) 2022/2560 uložit povinnost týkající se podávání zpráv a transparentnosti podle čl. 7 odst. 5 a článku 8 nařízení (EU) 2022/2560. Tyto povinnosti by měly Komisi umožnit odhalit případné narušení vnitřního trhu nebo sledovat provádění jejích aktů přijatých podle nařízení (EU) 2022/2560. Je proto nezbytné vyjasnit formu, obsah a procedurální náležitosti těchto povinností.

(11)

Podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 by v souladu se zásadou dodržování práva na obhajobu měl podnik, který je předmětem šetření, dostat předtím, než Komise přijme rozhodnutí podle článků 11, 12, 17, 18, čl. 25 odst. 3, článků 26, 31 nebo 33 nařízení (EU) 2022/2560, příležitost předložit své připomínky ke všem důvodům, na jejichž základě má Komise v úmyslu přijmout rozhodnutí. V souladu s čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2022/2560 je nezbytné stanovit pravidla pro rozsah, v jakém by měl být podniku, který je předmětem šetření, umožněn přístup ke spisu Komise. Zatímco podnik, který je předmětem šetření, by měl mít vždy právo získat od Komise nedůvěrné znění všech dokumentů uvedených v odůvodnění, přístup ke všem dokumentům ve spisu Komise bez jakýchkoli úprav by měl být umožněn omezenému počtu určených externích právních nebo ekonomických poradců nebo externích technických odborníků jménem podniku, který je předmětem šetření, za podmínek, které budou stanoveny v rozhodnutí Komise. Tento přístup by měl být v určitých situacích omezen, včetně případů, kdy by zveřejnění určitých dokumentů poškodilo jejich poskytovatele nebo kdy převažují jiné zájmy.

(12)

Podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2022/2560 by Komise měla při poskytování přístupu ke spisu zajistit ochranu obchodního tajemství a dalších důvěrných informací. Je proto nezbytné stanovit podrobná pravidla, která Komisi umožní požádat osoby a podniky, které předkládají nebo předložily informace, včetně dokumentů, aby ve svých podáních nebo s ohledem na informace v souhrnném oznámení nebo rozhodnutí označily obchodní tajemství nebo důvěrné informace, a která rovněž Komisi umožní rozhodnout o nakládání s určitými informacemi v případě neshody ohledně důvěrnosti.

(13)

Jelikož oznámení s sebou přinášejí zákonné lhůty stanovené v nařízení (EU) 2022/2560, měly by být rovněž stanoveny podmínky pro tyto lhůty a určen den, kdy oznámení nabývají účinnosti. Měl by být určen zejména počátek a konec lhůt a okolnosti, které mají za následek pozastavení již započaté lhůty.

(14)

Předávání dokumentů Komisi a ze strany Komise by s ohledem na vývoj informačních a komunikačních technologií a přínos tohoto předávání pro životní prostředí mělo v zásadě probíhat prostřednictvím digitálních prostředků. Podle čl. 47 odst. 1 písm. a), b) a h) nařízení (EU) 2022/2560 by se toto mělo vztahovat zejména na oznámení, odpovědi na žádosti o informace, připomínky k důvodům, na jejichž základě hodlá Komise přijmout své rozhodnutí určené podniku, který je předmětem šetření, jakož i na závazky nabídnuté oznamujícími stranami.

(15)

V zájmu transparentnosti a právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost před zahájením uplatňování nařízení (EU) 2022/2560,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

V souladu s čl. 47 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 stanoví toto nařízení podrobná pravidla týkající se:

1)

formy, obsahu a procedurálních náležitostí oznámení o spojení podniků;

2)

formy, obsahu a procedurálních náležitostí oznámení o zahraničních finančních příspěvcích a prohlášení o neobdržení zahraničního finančního příspěvku v souvislosti se zadávacími řízeními;

3)

procedurálních náležitostí pro ústní prohlášení podle čl. 13 odst. 7, čl. 14 odst. 2 písm. c) a článku 15 nařízení (EU) 2022/2560;

4)

podrobných pravidel pro zveřejňování informací, přístup ke spisu a důvěrné informace podle článků 42 a 43 nařízení (EU) 2022/2560;

5)

formy, obsahu a procedurálních náležitostí požadavků na transparentnost;

6)

podrobných pravidel pro výpočet lhůt;

7)

procedurálních náležitostí a lhůt pro navrhování závazků podle článků 25 a 31 nařízení (EU) 2022/2560.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„oznamujícími stranami“ se pro účely oznámení o spojení podniků rozumí osoby nebo podniky, které jsou povinny předkládat oznámení podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560;

2)

„jinými zúčastněnými osobami“ se pro účely oznámení o spojení podniků rozumí osoby, které se na navrhovaném spojení podílejí jinak než oznamující strany, například prodávající a podnik nebo jeho část, která je cílem spojení;

3)

„oznamujícími stranami“ se pro účely oznámení a prohlášení týkajících se zahraničních finančních příspěvků při zadávacích řízeních rozumí všechny hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů, hlavní subdodavatelé a hlavní dodavatelé, na které se vztahuje oznamovací povinnost v souladu s čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560;

4)

„pracovními dny“ se rozumí všechny dny kromě sobot, nedělí a dnů pracovního volna Komise, jak jsou zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie.

KAPITOLA II

OZNÁMENÍ

Článek 3

Osoby oprávněné předkládat oznámení a prohlášení

1.   Oznámení o spojení podniků podle článku 21 nařízení (EU) 2022/2560 předkládají oznamující strany uvedené v čl. 2 bodě 1. Každá oznamující strana odpovídá za správnost jí poskytnutých informací.

2.   Oznámení a prohlášení v rámci zadávacího řízení předkládá veřejnému zadavateli nebo zadavateli hospodářský subjekt nebo v případě skupin hospodářských subjektů, hlavních subdodavatelů a hlavních dodavatelů hlavní dodavatel nebo hlavní koncesionář uvedený v čl. 29 odst. 6 nařízení (EU) 2022/2560 svým jménem a jménem všech oznamujících stran uvedených v čl. 2 odst. 3. Každá oznamující strana odpovídá pouze za správnost informací souvisejících se zahraničními finančními příspěvky, které jí byly poskytnuty.

3.   Pokud oznámení nebo prohlášení podepisují zmocnění externí zástupci osob nebo podniků, předloží tito zástupci písemný doklad o tom, že jsou zmocněni jednat.

Článek 4

Předběžné oznámení o spojení podniků

1.   Oznámení o spojení podniků podle článku 21 nařízení (EU) 2022/2560 se předkládají na formuláři pro oznamování spojení uvedeném v příloze I. Společná oznámení podle čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 se předkládají na jednom formuláři.

2.   Formulář pro oznamování spojení a veškeré podpůrné dokumenty se předkládají Komisi v souladu s článkem 25.

3.   Oznámení se předkládají v jednom z úředních jazyků Unie. Pokud se Komise a oznamující strany nedohodnou jinak, je jazyk oznámení rovněž jazykem řízení, jakož i jakéhokoli následného správního řízení před Komisí podle nařízení (EU) 2022/2560 týkajícího se téhož spojení podniků. Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce. Pokud původní jazyk dokumentu není jedním z úředních jazyků Unie, přiloží se překlad do jazyka řízení.

4.   Komise může na základě písemné žádosti osvobodit žádající oznamující stranu od povinnosti poskytnout ve formuláři oznámení stanoveném v příloze I jakékoli informace, včetně dokumentů, nebo od jakéhokoli jiného požadavku ve formuláři oznámení, který by se takových informací týkal.

5.   Komise neprodleně písemně potvrdí oznamujícím stranám, že obdržela oznámení a jakoukoli odpověď na dopis zaslaný Komisí podle čl. 6 odst. 2 a 3.

Článek 5

Oznámení a prohlášení o zahraničních finančních příspěvcích v souvislosti se zadávacími řízeními

1.   Oznámení o zahraničních finančních příspěvcích v souvislosti se zadávacími řízeními se v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 podávají veřejnému zadavateli nebo zadavateli odpovědnému za příslušné zadávací řízení za použití formuláře uvedeného v příloze II, a to na jednom formuláři obsahujícím informace o všech oznamujících stranách, které se účastní jedné nabídky nebo žádosti o účast.

2.   Pokud nebyl při zadávacích řízeních, která dosahují prahových hodnot uvedených v čl. 28 odst. 1 písm. a) a čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560, oznamujícím stranám v posledních třech letech poskytnut třetí zemí žádný finanční příspěvek, které podléhá oznamovací povinnosti, musí tyto strany místo oznámení předložit prohlášení. Prohlášení musí být veřejnému zadavateli nebo zadavateli odpovědnému za příslušné zadávací řízení předloženo způsobem předepsaným v části 7 úvodu a v oddíle 7 přílohy II, a to na jednom formuláři. V souladu s čl. 4 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 nemusí být v prohlášení uvedeny zahraniční finanční příspěvky, jejichž celková výše za každou třetí zemi je nižší než výše podpory de minimis podle čl. 3 odst. 2 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1407/2013 za období tří po sobě jdoucích let předcházejících prohlášení.

3.   Oznámení, včetně veškerých podpůrných dokumentů, nebo prohlášení předává veřejný zadavatel nebo zadavatel Komisi v souladu s článkem 26.

4.   Oznámení a prohlášení se veřejnému zadavateli nebo zadavateli předkládají v jednom z úředních jazyků Unie. Pokud se Komise a oznamující strany nedohodnou jinak, je jazyk oznámení nebo prohlášení rovněž jazykem řízení, jakož i jakéhokoli následného správního řízení před Komisí podle nařízení (EU) 2022/2560 týkajícího se téhož zadávacího řízení. Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce. Pokud původní jazyk některého dokumentu není jedním z úředních jazyků Unie, přiloží se překlad do jazyka řízení.

5.   Komise může na základě písemné žádosti oznamujících stran a po informování veřejného zadavatele nebo zadavatele odpovědného za zadávací řízení osvobodit žádající oznamující stranu od povinnosti poskytnout ve formuláři oznámení stanoveném v příloze II jakékoli informace, včetně dokumentů, nebo od jakéhokoli jiného požadavku ve formuláři oznámení, který by se takových informací týkal.

6.   Komise bezodkladně písemně potvrdí přijetí oznámení nebo prohlášení a každé odpovědi na dopis zaslaný Komisí podle čl. 7 odst. 1 a 3 veřejnému zadavateli nebo zadavateli odpovědnému za zadávací řízení, přičemž kopii potvrzení zašle oznamujícím stranám nebo jejich zmocněným externím zástupcům.

Článek 6

Datum nabytí účinku oznámení v případě spojování podniků

1.   Podle čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 je dnem nabytí účinku oznámení den, kdy Komise obdrží úplné oznámení.

2.   Pokud Komise zjistí, že informace včetně dokumentů obsažených v oznámení jsou neúplné, neprodleně o tom písemně informuje oznamující strany nebo jejich zmocněné externí zástupce. V těchto případech nabývá oznámení účinku dnem, kdy Komise obdrží úplné informace.

3.   Po tomto oznámení sdělí oznamující strany neprodleně Komisi veškeré relevantní informace, včetně podstatných změn skutečností, které by oznamující strany musely oznámit, kdyby tyto informace v době oznámení znaly nebo měly znát. Pokud by tyto informace mohly mít významný vliv na posouzení oznámeného spojení ze strany Komise, může Komise považovat oznámení za účinné až ode dne, kdy příslušné informace obdrží. Komise o tom neprodleně písemně informuje oznamující strany nebo jejich zástupce.

4.   Pro účely tohoto článku se oznámení, které obsahuje nesprávné nebo zavádějící informace, považuje za neúplné.

Článek 7

Datum nabytí účinku oznámení a prohlášení o zahraničních finančních příspěvcích v souvislosti se zadávacími řízeními

1.   V otevřených zadávacích řízeních ve smyslu článku 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (2) nabývají oznámení a prohlášení účinku dnem, kdy je Komise obdrží. Ve vícefázových zadávacích řízeních nabývá účinku oznámení nebo prohlášení předložené ve fázi podání žádosti o účast, jakož i aktualizované oznámení nebo aktualizované prohlášení předložené ve fázi podání konečné nabídky podle čl. 29 odst. 1 poslední věty nařízení (EU) 2022/2560 dnem, kdy je Komise obdrží. Pokud však Komise zjistí, že informace, včetně dokumentů, obsažené v obdrženém oznámení nebo prohlášení jsou neúplné, neprodleně o tom písemně informuje oznamující strany nebo jejich zmocněné externí zástupce. V těchto případech nabývá oznámení nebo prohlášení účinku dnem, kdy Komise obdrží úplné informace podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) 2022/2560.

2.   Pokud příslušný veřejný zadavatel nebo zadavatel uplatní svá práva podle čl. 56 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU nebo čl. 76 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU (3), a to požádat o upřesnění oznámení, prohlášení, aktualizovaného oznámení nebo aktualizovaného prohlášení podle čl. 29 odst. 1 poslední věty a čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560, a rozhodne o odmítnutí nabídky nebo žádosti o účast pro nedostatek upřesnění, jestliže nebyly řádně poskytnuty, pak se oznámení nebo prohlášení nepovažuje za učiněné ani předané Komisi.

3.   Po předložení oznámení, prohlášení, aktualizovaného oznámení nebo aktualizovaného prohlášení sdělí oznamující strany neprodleně Komisi veškeré nové relevantní informace, včetně změn skutečností, které by oznamující strany musely oznámit, kdyby tyto informace znaly nebo měly znát v době předložení úplného oznámení nebo prohlášení nebo aktualizovaného oznámení nebo aktualizovaného prohlášení. Pokud by tyto informace mohly mít významný vliv na posouzení Komise, může Komise považovat oznámení, prohlášení, aktualizované oznámení nebo aktualizované prohlášení za účinné až ode dne, kdy příslušné informace obdrží. Komise neprodleně písemně informuje o datu nabytí účinku oznamující strany oznámení v souvislosti se zadávacími řízeními nebo jejich externí zástupce, jakož i příslušného veřejného zadavatele nebo zadavatele.

4.   Pro účely tohoto článku, a aniž jsou dotčeny články 17, 29 a 33 nařízení (EU) 2022/2560, se oznámení, které obsahuje nesprávné nebo zavádějící informace, považuje za neúplné.

KAPITOLA III

ŠETŘENÍ KOMISE

Článek 8

Lhůta pro předložení připomínek po zahájení hloubkového šetření

1.   Pokud Komise zahájí hloubkové šetření podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560, stanoví Komise lhůtu, v níž mohou podnik, který je předmětem šetření, jakákoli jiná fyzická nebo právnická osoba, členské státy a třetí země, která zahraniční subvenci poskytla, předložit své písemné připomínky a která za běžných okolností nepřekročí jeden měsíc ode dne, kdy byl podnik, který je předmětem šetření, o rozhodnutí informován, nebo ve všech ostatních případech ode dne zveřejnění souhrnného oznámení rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie. Připomínky se předkládají v souladu s články 25 a 26.

2.   V řádně odůvodněných případech může Komise lhůtu stanovenou v odstavci 1 prodloužit.

3.   Pokud podání obsahuje důvěrné informace, předloží předkládající osoba s důvěrným zněním podání současně i znění, které důvěrné není.

Článek 9

Dotazování

1.   Pokud Komise provádí dotazování osoby v souladu s čl. 13 odst. 7 nařízení (EU) 2022/2560, uvede na začátku dotazování právní základ a účel dotazování a informuje dotazovanou osobu, že o dotazování provede záznam.

2.   Dotazování prováděné podle čl. 13 odst. 7 nařízení (EU) 2022/2560 může být zaznamenáno v jakékoli podobě.

3.   Kopie zaznamenané podoby dotazování se poskytne osobě, s níž bylo dotazování prováděno, aby se k ní mohla ve lhůtě stanovené Komisí vyjádřit.

Článek 10

Ústní prohlášení během inspekcí

1.   Pokud úředníci nebo jiné doprovázející osoby pověřené Komisí žádají oprávněné externí zástupce nebo pracovníky podniku nebo sdružení podniků o vysvětlení podle čl. 14 odst. 2 písm. c) nebo článku 15 nařízení (EU) 2022/2560, mohou být tato vysvětlení doložena v jakékoli podobě.

2.   Po inspekci se dotčenému podniku nebo sdružení podniků poskytne kopie veškeré dokumentace pořízené podle odstavce 1.

3.   Jestliže některý zaměstnanec podniku nebo sdružení podniků, který není nebo nebyl ze strany podniku nebo sdružení podniků oprávněn podat vysvětlení jménem podniku nebo sdružení, Komisi vysvětlení podal, stanoví Komise lhůtu, během které může podnik nebo sdružení podniků předat Komisi jakoukoliv změnu vysvětlení podaného tímto zaměstnancem. Změny se doplní do vysvětlení doložených podle odstavce 1.

Článek 11

Informace od veřejných zadavatelů a zadavatelů odpovědných za zadávací řízení

1.   Povinnost členských států podle čl. 13 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560 poskytnout Komisi na její žádost veškeré informace nezbytné k provedení šetření podle nařízení (EU) 2022/2560 se vztahuje zejména na veřejné zadavatele a zadavatele odpovědné za příslušná zadávací řízení, kteří mají informace týkající se šetření.

2.   Příslušný veřejný zadavatel nebo zadavatel předá Komisi spolu s oznámením kopie dokumentů použitých při přípravě zadávací dokumentace, včetně případného průzkumu a interního rozpočtu pro danou veřejnou zakázku, pokud jsou k dispozici, jakož i kopie veškerých dalších dokumentů, které příslušný veřejný zadavatel nebo zadavatel považuje pro šetření za zásadní. Pokud oznamující strany předloží informace podle oddílu 4 přílohy II, předá příslušný veřejný zadavatel nebo zadavatel rovněž kopie všech předložených nabídek týkajících se daného zadávacího řízení. Pokud nabídky ještě nebyly předloženy nebo nejsou v době oznámení k dispozici, předají se kopie Komisi, jakmile budou k dispozici. Pokud příslušný veřejný zadavatel nebo zadavatel nepředá nebo není schopen předat Komisi kopie všech dokumentů, které jsou pro šetření relevantní, požádá jej Komise o předání kopií konkrétních dokumentů, které jsou pro šetření Komise relevantní.

Článek 12

Předložení informací o nepřiměřeně výhodné nabídce

1.   V rozsahu, v jakém je oznamující strany neposkytly již ve svém oznámení předloženém podle článku 29 nařízení (EU) 2022/2560, se odůvodnění a související podpůrné dokumenty uvedené ve formuláři stanoveném v příloze II, které se týkají posouzení nepřiměřeně výhodné povahy nabídky, předkládají Komisi ve lhůtách a ve formátu stanoveném v článku 8 a mohou být předloženy během předběžného přezkumu.

2.   Pokud se oznamující strany rozhodnou využít možnosti podat odůvodnění, přiloží k tomuto podání veškeré související podpůrné dokumenty uvedené ve formuláři stanoveném v příloze II, aby své tvrzení doložily.

3.   Při poskytování podpůrných dokumentů podnik, který je předmětem šetření, určí veškeré informace, které považuje za důvěrné, řádně odůvodní svůj požadavek na důvěrnost a poskytne samostatné znění, které důvěrné není.

KAPITOLA IV

ZÁVAZKY, TRANSPARENTNOST A PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 13

Lhůty pro předložení závazků v rámci oznámených spojení

1.   Pokud jde o spojení oznámená Komisi podle článku 21 nařízení (EU) 2022/2560, závazky nabízené pro účely rozhodnutí, které má být přijato podle čl. 25 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560 se Komisi předloží nejpozději 65 pracovních dnů ode dne zahájení hloubkového šetření podle čl. 25 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560.

2.   Pokud je podle čl. 24 odst. 4 nařízení (EU) 2022/2560 prodloužena lhůta pro přijetí rozhodnutí podle čl. 25 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560, pak se lhůta pro předložení závazků v délce 65 pracovních dnů automaticky prodlouží o stejný počet pracovních dnů.

3.   Za výjimečných okolností může Komise závazky posoudit, i když byly nabídnuty po uplynutí příslušné lhůty pro jejich předložení, jak je stanovena v tomto článku. Při rozhodování o tom, zda za těchto okolností zohlednit nabídnuté závazky, přihlédne Komise zejména k potřebě splnit požadavky postupu projednávání ve výboru uvedeného v čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560.

Článek 14

Lhůty pro předložení závazků v rámci šetření v souvislosti se zadávacími řízeními

1.   Pokud jde o zahraniční finanční příspěvky oznámené Komisi v souvislosti se zadávacími řízeními podle čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560, závazky nabídnuté dotčenými hospodářskými subjekty podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 se Komisi předloží nejpozději do 50 pracovních dnů ode dne zahájení hloubkového šetření. V závislosti na jejich rozsahu a po konzultaci s veřejným zadavatelem nebo zadavatelem lze závazky, které Komise obdržela, považovat za řádně odůvodněný výjimečný případ pro prodloužení lhůty pro přijetí rozhodnutí o ukončení hloubkového šetření ve smyslu čl. 30 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560.

2.   Za výjimečných okolností může Komise zohlednit závazky nabídnuté po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1. Při rozhodování o tom, zda za těchto okolností zohlednit nabídnuté závazky, přihlédne Komise zejména k potřebě splnit požadavky postupu projednávání ve výboru uvedeného v čl. 48 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560.

Článek 15

Postup pro předkládání závazků

1.   Závazky nabídnuté podnikem, který je předmětem šetření, se předloží Komisi v souladu s článkem 25 pro rozhodnutí podle čl. 25 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560 nebo v souladu s článkem 26 pro rozhodnutí podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560.

2.   Při nabízení závazků podnik, který je předmětem šetření, zároveň určí veškeré informace, které považuje za důvěrné, tento požadavek na důvěrnost řádně odůvodní a poskytne samostatné znění závazků, které není důvěrné.

3.   V řízeních podle kapitol 3 a 4 nařízení (EU) 2022/2560 podepisují závazky oznamující strany a všechny jiné zúčastněné osoby, kterým závazky ukládají povinnosti.

Článek 16

Transparentnost a podávání zpráv

V příslušných případech může Komise rozhodnutím vydaným na základě hloubkového šetření podle článku 11 nařízení (EU) 2022/2560 uložit podniku povinnost transparentnosti a povinnost podávání zpráv podle čl. 7 odst. 5 a článku 8 nařízení (EU) 2022/2560. Tyto povinnosti mohou souviset s poskytováním informací týkajících se některé z těchto situací:

a)

zahraniční finanční příspěvky obdržené během stanoveného období počínaje dnem následujícím po dni přijetí rozhodnutí o uložení této povinnosti;

b)

účast ve spojeních nebo v zadávacích řízeních (pokud podnik, který je předmětem šetření, podává nabídku v otevřeném řízení nebo žádost o účast ve vícefázovém zadávacím řízení) během stanoveného období počínaje dnem následujícím po dni přijetí rozhodnutí o uložení této povinnosti;

c)

provádění rozhodnutí se závazky přijatého podle čl. 11 odst. 3, čl. 25 odst. 3 písm. a) nebo čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560, rozhodnutí s nápravnými opatřeními přijatého podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560, rozhodnutí o zákazu spojení přijatého podle čl. 25 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2022/2560 nebo rozhodnutí zakazujícího zadání zakázky přijatého podle čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560.

KAPITOLA V

PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK

Článek 17

Předkládání připomínek

1.   Pokud Komise podle čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 informuje podnik, který je předmětem šetření, o důvodech, na jejichž základě hodlá přijmout své rozhodnutí, stanoví lhůtu nejméně deseti pracovních dnů, ve které může tento podnik předložit písemné připomínky. Komise není povinna zohledňovat písemná vyjádření obdržená po uplynutí této lhůty.

2.   Podnik, který je předmětem šetření, předloží Komisi v souladu s články 25 a 26 veškeré písemné připomínky, jakož i příslušné dokumenty potvrzující skutečnosti uvedené v těchto připomínkách.

3.   Pokud Komise podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560 přijme prozatímní rozhodnutí o předběžných opatřeních, stanoví lhůtu, ve které může podnik, který je předmětem šetření, předložit k tomuto rozhodnutí písemné připomínky. Jakmile podnik, který je předmětem šetření, předloží své připomínky, přijme Komise konečné rozhodnutí o předběžných opatřeních, kterým prozatímní rozhodnutí zruší, změní nebo potvrdí. Pokud podnik, který je předmětem šetření, nepředloží písemné připomínky ve lhůtě stanovené Komisí, prozatímní rozhodnutí se stane po uplynutí dané lhůty konečným.

4.   V případě potřeby a na základě odůvodněné žádosti předložené podnikem, který je předmětem šetření, může Komise před uplynutím původní lhůty prodloužit lhůty stanovené v souladu s odstavci 1 a 3.

KAPITOLA VI

POUŽITÍ INFORMACÍ A NAKLÁDÁNÍ S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI

Článek 18

Použití informací Komisí

1.   Podle čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 může poskytovatel informací souhlasit s tím, že Komise bude oprávněna použít informace získané podle uvedeného nařízení k jiným účelům, než pro které byly tyto informace původně Komisí získány.

2.   Pokud poskytovatel informací poskytne Komisi výjimku podle čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560, uvede, které konkrétní informace umožňuje použít pro účely jiné, než pro které byly získány, a zdůvodní, proč by tyto informace byly pro tyto jiné účely relevantní, a to i při uplatnění jiných aktů Unie.

3.   Pokud Komise požádá poskytovatele informací o poskytnutí výjimky podle čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560, uvede Komise informace, kterých se tato žádost týká, a účely, pro které hodlá tyto informace použít. Účely použití těchto informací ze strany Komise nesmí být jiné, než ty, které Komise uvedla a které poskytovatel odsouhlasil.

Článek 19

Označování a ochrana důvěrných informací

1.   Nestanoví-li článek 20 tohoto nařízení a článek 42 nařízení (EU) 2022/2560 jinak, a aniž je dotčen odstavec 6, Komise nezveřejní informace, včetně dokumentů, ani k nim neposkytne přístup, pokud obsahují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace.

2.   Při žádosti o informace podle článku 13 nařízení (EU) 2022/2560, při dotazování osoby podle čl. 13 odst. 7 nařízení (EU) 2022/2560 nebo při žádosti o ústní vysvětlení během inspekcí podle článků 14 a 15 nařízení (EU) 2022/2560 informuje Komise tyto osoby, podniky nebo sdružení podniků, že poskytnutím informací Komisi souhlasí s tím, že k těmto informacím může být poskytnut přístup podle článku 20. Pokud Komise obdrží informace od poskytovatelů informací jiným způsobem, informuje tyto poskytovatele informací, že přístup k jimi poskytnutým informacím může být poskytnut podle článku 20.

3.   Aniž jsou dotčeny články 8 a 15, může Komise ve stanovené lhůtě požádat poskytovatele informací, kteří poskytují dokumenty nebo jiné informace podle nařízení (EU) 2022/2560, aby:

a)

označili dokumenty nebo části dokumentů či jiné informace, které podle nich obsahují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace;

b)

označili osoby, ve vztahu k nimž jsou tyto dokumenty nebo jiné informace považovány za důvěrné;

c)

doložili svá tvrzení o obchodním tajemství a jiných důvěrných informacích, a to pro každý dokument nebo jeho část či jinou informaci;

d)

poskytli Komisi nedůvěrné znění dokumentů nebo jejich částí nebo jiných informací, v němž jsou obchodní tajemství a jiné důvěrné informace upraveny jasným a srozumitelným způsobem;

e)

poskytli stručný, nedůvěrný a jasný popis každé upravené informace.

4.   Komise požádá podnik, který je předmětem šetření, aby ve stanovené lhůtě určil části souhrnného oznámení podle článku 40 nařízení (EU) 2022/2560 nebo rozhodnutí podle článků 11, 25 a 31 nařízení (EU) 2022/2560, které podle jeho názoru obsahují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, a to před zveřejněním souhrnného oznámení nebo rozhodnutí. Pokud jsou označena obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, podnik, který je předmětem šetření, toto označení odůvodní ve lhůtě stanovené Komisí.

5.   Pokud poskytovatel informací nebo podnik, který je předmětem šetření, neoznačí informace, které považuje za důvěrné, v souladu s požadavky stanovenými v odstavcích 3 a 4, může Komise předpokládat, že dotyčné informace neobsahují důvěrné informace.

6.   Pokud se Komise domnívá, že určité informace, o nichž poskytovatel informací nebo podnik, který je předmětem šetření, tvrdí, že jsou důvěrné, mohou být zveřejněny, a to buď proto, že tyto informace nepředstavují obchodní tajemství nebo jiné důvěrné informace, nebo proto, že existuje převažující zájem na jejich zveřejnění, informuje poskytovatele informací nebo podnik, který je předmětem šetření, o svém záměru tyto informace zveřejnit. Pokud poskytovatel informací nebo podnik, který je předmětem šetření, vznese námitky do pěti pracovních dnů poté, co byl informován o úmyslech Komise, může Komise přijmout rozhodnutí, v němž stanoví datum, po němž budou informace zpřístupněny, nebo v případě odstavce 4 zveřejněny v souhrnném oznámení nebo v rozhodnutí. Tento den musí být nejméně pět pracovních dní od data oznámení rozhodnutí Komise. Rozhodnutí se oznámí dotčené fyzické nebo právnické osobě.

7.   Tento článek nebrání Komisi, aby v nezbytném rozsahu využila a zveřejnila informace prokazující existenci zahraniční subvence narušující hospodářskou soutěž.

KAPITOLA VII

PŘÍSTUP KE SPISU

Článek 20

Přístup ke spisu Komise a použití dokumentů

1.   Poté, co Komise informuje podnik, který je předmětem šetření, o důvodech, na jejichž základě hodlá přijmout určité rozhodnutí, může podnik, který je předmětem šetření, požádat o přístup ke spisu Komise podle čl. 42 odst. 4 nařízení (EU) 2022/2560.

2.   Právo nahlížet do spisu Komise se nevztahuje na:

a)

interní dokumenty Komise;

b)

interní dokumenty orgánů členských států nebo třetích zemí, včetně orgánů pro hospodářskou soutěž a veřejných zadavatelů nebo zadavatelů;

c)

korespondenci mezi Komisí a orgány členských států nebo třetích zemí, včetně orgánů pro hospodářskou soutěž a veřejných zadavatelů nebo zadavatelů;

d)

korespondenci mezi orgány členských států a mezi členskými státy a třetími zeměmi.

3.   Při poskytování přístupu ke spisu poskytne Komise podniku, který je předmětem šetření, nedůvěrné znění všech dokumentů uvedených v odůvodnění, na jehož základě hodlá přijmout rozhodnutí.

4.   Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 5, Komise rovněž poskytne přístup ke všem dokumentům ve svém spisu, a to bez jakýchkoli úprav z důvodu zachování důvěrnosti, a za podmínek zpřístupnění, které budou stanoveny v rozhodnutí Komise. Podmínky zpřístupnění se stanoví v souladu s následujícím:

a)

Přístup k dokumentům podle tohoto odstavce se umožní pouze omezenému počtu určených externích právních a ekonomických poradců a externích technických odborníků pověřených podnikem, který je předmětem šetření, jejichž jména byla Komisi předem sdělena.

b)

Určení externí právní a ekonomičtí poradci a externí techničtí odborníci musí být podniky, zaměstnanci podniků nebo být v postavení srovnatelném s postavením zaměstnanců podniků. Všichni jsou vázáni podmínkami zpřístupnění;

c)

Osoby uvedené na seznamu určených externích právních a ekonomických poradců a externích technických odborníků nesmějí být ke dni rozhodnutí Komise, kterým se stanoví podmínky zpřístupnění, v pracovním poměru k podniku, který je předmětem šetření, ani součástí jeho vedení, ani v postavení srovnatelném s postavením zaměstnance nebo vedoucího pracovníka podniku, který je předmětem šetření. Pokud určený externí právní nebo ekonomický poradce nebo externí technický odborník následně vstoupí do takového poměru s podnikem, který je předmětem šetření, a to buď v průběhu šetření, nebo během tří let od skončení šetření Komise, určený externí právní nebo ekonomický poradce nebo externí technický odborník a podnik, který je předmětem šetření, neprodleně informují Komisi o podmínkách daného poměru. Určený externí právní nebo ekonomický poradce nebo externí technický odborník rovněž poskytne Komisi ujištění, že již nemá přístup k informacím nebo dokumentům obsaženým ve spisu, do nějž nahlížel v souladu s tímto odstavcem, a které Komise neposkytla podniku, který je předmětem šetření. Komisi rovněž poskytne ujištění, že bude i nadále dodržovat požadavky uvedené v písmenech d) a e) tohoto odstavce.

d)

Určení externí právní a ekonomičtí poradci a externí techničtí odborníci nesmí zpřístupnit žádný z poskytnutých dokumentů ani jejich obsah žádné fyzické nebo právnické osobě, která není vázána podmínkami zpřístupnění.

e)

Určení externí právní a ekonomičtí poradci a externí techničtí odborníci nesmí použít žádný z poskytnutých dokumentů ani jejich obsah jinak než pro účely uvedené v odstavci 10 níže.

5.   Komise v podmínkách zpřístupnění stanoví technické prostředky zpřístupnění a dobu jeho trvání. Zpřístupnění pro určené právní a ekonomické poradce a technické odborníky může být provedeno elektronickými prostředky nebo (v případě některých nebo všech dokumentů) pouze v prostorách Komise. Za výjimečných okolností může Komise rozhodnout, že poskytne přístup podle podmínek zpřístupnění uvedených v odstavci 4 k určitým dokumentům nebo že poskytne přístup k částečně upraveným dokumentům, pokud dospěje k názoru, že újma, kterou by poskytovatel informací pravděpodobně utrpěl zveřejněním za daných podmínek zpřístupnění, by převážila nad významem zveřejnění pro výkon práva na obhajobu. Aniž je dotčen odstavec 2, Komise provede podobné posouzení důležitosti zveřejnění, když zvažuje, zda je nutné, aby zveřejnila nebo částečně zveřejnila korespondenci mezi Komisí a orgány veřejné správy členských států nebo třetích zemí a jiné druhy citlivých dokumentů poskytnutých orgány veřejné správy členských států nebo třetích zemí. Před zveřejněním takové korespondence nebo dokumentů Komise konzultuje orgány členského státu nebo třetí země.

6.   Určení externí právní a ekonomičtí poradci a externí techničtí odborníci uvedení v odst. 4 písm. a) mohou do jednoho týdne od obdržení přístupu ke spisu podle podmínek zpřístupnění předložit Komisi odůvodněnou žádost o přístup k nedůvěrnému znění kteréhokoli dokumentu ve spisu Komise, jenž podniku, který je předmětem šetření, dosud nebyl poskytnut podle odstavce 3, s cílem zpřístupnit tento dokument podniku, který je předmětem šetření. Nebo mohou podat odůvodněnou žádost o rozšíření podmínek zpřístupnění na další určené externí právní a ekonomické poradce nebo externí technické odborníky. Takový dodatečný přístup k nedůvěrnému znění dokumentů nebo rozšíření na další osoby lze udělit pouze výjimečně a za předpokladu, že se prokáže, že je pro podnik, který je předmětem šetření, zásadní pro řádný výkon jeho práva na obhajobu.

7.   Pro účely použití odstavce 5 nebo 6 může Komise požádat poskytovatele informací, který předložil příslušné dokumenty, o poskytnutí nedůvěrné verze dokumentů podle čl. 19 odst. 3.

8.   Pokud Komise usoudí, že některá ze žádostí podle odstavce 6 je opodstatněná s ohledem na potřebu zajistit, aby podnik, který je předmětem šetření, mohl účinně vykonávat svá práva na obhajobu, mu buď zpřístupní nedůvěrnou verzi dokumentu, nebo přijme rozhodnutí, kterým rozšíří podmínky zpřístupnění dotčených dokumentů.

9.   Kdykoli v průběhu řízení může Komise místo způsobu zpřístupnění spisu podle odstavce 4 – nebo v kombinaci s ním – zpřístupnit některé nebo všechny dokumenty, jejichž obsah byl upraven podle čl. 19 odst. 3, s cílem zabránit nepřiměřenému zdržení nebo administrativní zátěži.

10.   Informace získané prostřednictvím přístupu ke spisu se použijí pouze pro účely příslušných řízení v rámci uplatňování nařízení (EU) 2022/2560.

KAPITOLA VIII

LHŮTY

Článek 21

Lhůty

1.   Lhůty uvedené v nařízení (EU) 2022/2560 nebo v tomto nařízení nebo stanovené Komisí podle těchto nařízení se vypočítají v souladu s nařízením Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 (4) a se zvláštními pravidly stanovenými v odstavci 2 tohoto článku a v článku 22. V případě rozporu jsou rozhodující ustanovení tohoto nařízení.

2.   Lhůty začínají běžet v pracovní den následující po události, na niž odkazuje příslušné ustanovení nařízení (EU) 2022/2560 nebo tohoto nařízení.

Článek 22

Uplynutí lhůt

1.   Lhůta vypočtená v pracovních dnech končí uplynutím svého posledního pracovního dne.

2.   Lhůta stanovená Komisí v podobě konkrétního kalendářního data končí uplynutím stanoveného dne.

Článek 23

Pozastavení lhůt v případě spojování podniků

1.   Komise může pozastavit lhůty uvedené v čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2022/2560, podle čl. 24 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560, nebo na základě některého z těchto důvodů:

a)

informace, které Komise žádala podle čl. 13 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560 od oznamujících stran nebo jiných zúčastněných osob, nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty v plném znění ve lhůtě stanovené Komisí;

b)

informace, které Komise žádala podle čl. 13 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 od jiných podniků nebo sdružení podniků, nejsou poskytnuty nebo nejsou poskytnuty v plném znění ve lhůtě stanovené Komisí kvůli okolnostem, za které nese odpovědnost jedna z oznamujících stran nebo z kterýchkoli jiných zúčastněných osob;

c)

jedna z oznamujících stran nebo z kterýchkoli jiných zúčastněných osob se odmítla podrobit inspekci, kterou má provést Komise na základě čl. 14 odst. 1 a která byla nařízena rozhodnutím podle čl. 14 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560, nebo odmítla spolupracovat při provádění této inspekce v souladu s čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560;

d)

oznamující strany nesdělily Komisi relevantní informace, včetně změn skutečností takového druhu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3.

2.   Pokud Komise podle odstavce 1 pozastaví lhůtu uvedenou v čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2022/2560, pozastaví se lhůta v případech uvedených v:

a)

odst. 1 písm. a) a b) na dobu od konce lhůty stanovené v žádosti o informace do obdržení úplných a správných požadovaných informací nebo do okamžiku, kdy Komise informuje oznamující strany nebo jiné zúčastněné osoby o tom, že s ohledem na výsledky probíhajícího přezkumu nebo s ohledem na vývoj trhu již nejsou požadované informace nezbytné;

b)

odst. 1 písm. c) na dobu od neúspěšného pokusu provést inspekci do skutečného dokončení inspekce nařízené rozhodnutím nebo do okamžiku, kdy Komise informuje oznamující strany nebo jiné zúčastněné osoby o tom, že s ohledem na výsledky probíhajícího šetření nebo s ohledem na vývoj trhu již není nařízená inspekce nezbytná;

c)

odst. 1 písm. d) na dobu od okamžiku, kdy měla Komise obdržet příslušné informace, včetně změn skutečností, do okamžiku, kdy Komise obdrží úplné a správné informace, nebo do okamžiku, kdy Komise informuje oznamující strany o tom, že s ohledem na výsledky probíhajícího šetření nebo s ohledem na vývoj trhu již ony informace nejsou nezbytné.

3.   Pozastavení lhůty začíná pracovní den následující po dni, ve kterém došlo k události způsobující pozastavení. Končí uplynutím dne, kdy důvod pro pozastavení odpadne. Pokud tento den není pracovním dnem, pozastavení lhůty končí uplynutím následujícího pracovního dne.

4.   Komise v přiměřené době zpracuje všechny údaje, které obdržela v rámci šetření a které ji dovedly k závěru, že požadované informace nebo nařízená inspekce již nejsou nezbytné ve smyslu odst. 2 písm. a), b) a c).

Článek 24

Pozastavení lhůt při předběžných přezkumech v souvislosti se zadávacími řízeními

Pokud Komise pozastaví lhůtu pro předběžný přezkum podle čl. 30 odst. 6 nařízení (EU) 2022/2560, začíná toto pozastavení běžet následující pracovní den po uplynutí lhůty 20 pracovních dnů. Končí uplynutím dne, kdy bylo Komisi předloženo úplné aktualizované oznámení. Pokud tento den není pracovním dnem, pozastavení lhůty končí uplynutím následujícího pracovního dne.

KAPITOLA IX

PŘEDÁVÁNÍ A PODPIS DOKUMENTŮ

Článek 25

Předávání a podpis dokumentů v případě spojování podniků

1.   Předávání dokumentů Komisi a od Komise podle nařízení (EU) 2022/2560 a tohoto nařízení se uskutečňuje digitálními prostředky, s výjimkou případů, kdy Komise výjimečně povolí použití prostředků uvedených v odstavcích 6 a 7.

2.   Je-li vyžadován podpis, musí být dokumenty předkládané Komisi digitálními prostředky podepsány za použití alespoň jednoho kvalifikovaného elektronického podpisu, který splňuje požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (5).

3.   Technické specifikace týkající se způsobů předávání a podpisu mohou být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a zpřístupněny na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž.

4.   S výjimkou formuláře obsaženého v příloze I se všechny dokumenty předané Komisi digitálními prostředky v pracovní den považují za obdržené v den, kdy byly zaslány, za předpokladu, že z časového razítka potvrzení o přijetí vyplývá, že byly obdrženy v tento den. Formulář obsažený v příloze I, jenž je předán Komisi digitálními prostředky v pracovní den, se považuje za obdržený v den, kdy byl zaslán, za předpokladu, že z časového razítka potvrzení o přijetí vyplývá, že byl obdržen v tento den před začátkem nebo během úředních hodin uvedených na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž. Formulář obsažený v příloze I, jenž je předán Komisi digitálními prostředky v pracovní den po skončení úředních hodin uvedených na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž, se považuje za obdržený následující pracovní den. Všechny dokumenty zaslané Komisi elektronicky v jiný než pracovní den se považují za obdržené následující pracovní den.

5.   Dokumenty předané Komisi elektronicky se nepovažují za obdržené, pokud dokumenty nebo jejich části:

a)

jsou nefunkční nebo nepoužitelné (poškozené);

b)

obsahují viry, malware nebo jiné hrozby;

c)

obsahují elektronické podpisy, jejichž platnost nemůže Komise ověřit.

Komise neprodleně informuje odesílatele, pokud nastane některá z okolností uvedených v písmenech a), b) nebo c).

6.   Dokumenty zaslané Komisi doporučenou poštou se považují za obdržené v den jejich doručení na adresu uvedenou na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž.

7.   Dokumenty předané Komisi osobně se považují za obdržené v den, kdy dorazí na adresu zveřejněnou na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž, pokud je to Komisí potvrzeno v potvrzení o přijetí.

Článek 26

Předávání a podpis dokumentů v souvislosti se zadávacími řízeními (oznámení a z moci úřední)

1.   Předávání dokumentů v souvislosti se zadávacími řízeními Komisi a od Komise podle nařízení (EU) 2022/2560 a tohoto nařízení se uskutečňuje digitálními prostředky, s výjimkou případů, kdy Komise výjimečně povolí použití prostředků uvedených v odstavcích 5 a 6.

2.   Při řízeních týkajících se zahraničních subvencí v souvislosti se zadávacími řízeními není povinné používání kvalifikovaného elektronického podpisu splňujícího požadavky stanovené v nařízení (EU) č. 910/2014. Oznámení nebo prohlášení podepíší všechny oznamující strany, které mají oznamovací povinnost v souvislosti s oznámeními v rámci zadávacího řízení.

3.   Technické specifikace týkající se způsobů předávání a podpisu mohou být zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie a zpřístupněny na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

4.   Při podepisování dokumentů a jejich předávání Komisi v souvislosti se zadávacími řízeními se obdobně použije čl. 25 odst. 4 a 5.

5.   Dokumenty zaslané Komisi doporučenou poštou se považují za obdržené v den jejich doručení na adresu uvedenou na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

6.   Dokumenty předané Komisi osobně se považují za obdržené v den, kdy dorazí na adresu zveřejněnou na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, pokud je to Komisí potvrzeno v potvrzení o přijetí.

KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. července 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 330, 23.12.2022, s. 1.

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).

(4)  Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se určují pravidla pro lhůty, data a termíny (Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).


PŘÍLOHA I

FORMULÁŘ FS-CO PRO OZNAMOVÁNÍ SPOJENÍ PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2022/2560

Obsah

1.

Účel formuláře FS-CO 18

2.

Druhy informací vyžadovaných ve formuláři FS-CO 18

3.

Informace, které nejsou přiměřeně dostupné 19

4.

Informace, které nejsou nezbytné pro posouzení případu Komisí 19

5.

Kontakty ve fázi před oznámením a žádosti o výjimku 20

6.

Požadavek na správnost a úplnost oznámení 20

7.

Jak oznamovat 21

8.

Důvěrnost a osobní údaje 21

9.

Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře FS-CO 22

1. ODDÍL 1:

Popis spojení podniků 22

2. ODDÍL 2:

Informace o stranách 22

3. ODDÍL 3:

Podrobnosti o spojení, vlastnictví a kontrole 23

4. ODDÍL 4:

Prahové hodnoty oznamovací povinnosti 24

5. ODDÍL 5:

Zahraniční finanční příspěvky 25

6. ODDÍL 6:

Dopad zahraničních finančních příspěvků v rámci spojení podniků na vnitřní trh 27

7. ODDÍL 7:

Možné pozitivní účinky 28

8. ODDÍL 8:

Podpůrná dokumentace 28

9. ODDÍL 9:

Potvrzení 29

ÚVOD

1.   Účel formuláře FS-CO

1.

Tento formulář FS-CO upřesňuje informace, které musí oznamující strana (strany) poskytnout, když Komisi předkládá (předkládají) oznámení o navrhovaném spojení v rámci systému Unie pro kontrolu zahraničních subvencí. Systém Unie pro kontrolu zahraničních subvencí je stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 (1) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/1441 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „prováděcí nařízení“) (2), jehož je tento formulář FS-CO přílohou.

2.   Druhy informací vyžadovaných ve formuláři FS-CO

2.

Ve formuláři FS-CO se vyžadují tyto informace:

a)

Základní informace, které jsou v zásadě nezbytné pro posouzení všech spojení (oddíly 1 až 4).

b)

Informace o zahraničních finančních příspěvcích, které strany obdržely podle čl. 20 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560 (oddíl 5). Podle oddílu 5 formuláře FS-CO se zejména požadují podrobné informace o každém zahraničním finančním příspěvku ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, který byl poskytnut stranám spojení v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu a který může spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) 2022/2560. V souvislosti s ostatními zahraničními finančními příspěvky formulář FS-CO vyžaduje přehled různých druhů finančních příspěvků ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které byly oznamující straně (stranám) poskytnuty v průběhu tří let před uzavřením dohody, veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu v souladu s pokyny uvedenými v tabulce 1. Komise si může v jednotlivých případech vyžádat podrobnější informace o kterémkoli z druhů finančních příspěvků uvedených v odpovědích na otázky v oddíle 5 a v tabulce 1, nebo o jakýchkoli jiných zahraničních finančních příspěvcích, které strana (strany) spojení obdržela (obdržely). V každém případě musí být pro účely určení toho, zda je dosaženo prahové hodnoty oznamovací povinnosti podle čl. 20 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560, zohledněny všechny zahraniční finanční příspěvky poskytnuté stranám spojení v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu bez ohledu na to, zda jsou o nich požadovány informace podle oddílu 5.

c)

Informace nezbytné pro posouzení, zda zahraniční finanční příspěvky v rámci spojení mohou narušit vnitřní trh ve smyslu článku 4 nebo 5 nařízení (EU) 2022/2560 (jak ve vztahu k procesu nabytí, tak k činnostem, které budou účastníci spojení vykonávat) (oddíl 6).

d)

Informace o možných pozitivních účincích zahraničních subvencí (oddíl 7).

e)

Podpůrná dokumentace (oddíl 8).

3.

Aby mohlo být oznámení považováno za úplné, musí být v zásadě poskytnuty informace požadované v oddílech 1 až 6 a v oddíle 8. Naproti tomu je na oznamující straně (stranách), aby se rozhodla (rozhodly), zda poskytne (poskytnou) informace požadované podle oddílu 7, který se zabývá informacemi o možných pozitivních účincích zahraničních subvencí na rozvoj příslušné subvencované hospodářské činnosti na vnitřním trhu, jakož i o dalších pozitivních účincích ve vztahu k příslušným politickým cílům.

4.

Žádnou z informací požadovaných ve formuláři FS-CO není dotčena možnost Komise vyžádat si v žádosti o informace další informace.

3.   Informace, které nejsou přiměřeně dostupné

5.

V případě, že určité informace požadované tímto formulářem FS-CO nejsou oznamující straně (stranám) zčásti nebo zcela přiměřeně dostupné, může (mohou) oznamující strana (strany) požádat, aby Komise netrvala na povinnosti poskytnout příslušné informace nebo na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři FS-CO, který se týká těchto informací. Tato žádost by měla být předložena v souladu s pokyny v bodech (9)–(11) tohoto úvodu.

4.   Informace, které nejsou nezbytné pro posouzení případu Komisí

6.

Podle čl. 4 odst. 4 prováděcího nařízení nemusí Komise trvat na povinnosti poskytnout v oznámení konkrétní informace, včetně dokumentů, ani na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři FS-CO týkajícím se těchto informací, pokud Komise nepovažuje splnění takových povinností či požadavků za nezbytné pro její posouzení případu.

7.

Oznamující strana (strany) může (mohou) požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout příslušné informace nebo na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři FS-CO, který se týká těchto informací. Tato žádost by měla být předložena v souladu s pokyny pro žádosti o výjimku stanovenými v bodech (9)–(11) tohoto úvodu.

5.   Kontakty ve fázi před oznámením a žádosti o výjimku

8.

Oznamující strana (strany) se vybízí (vybízejí), aby se v dostatečném předstihu před předložením oznámení zapojila (zapojily) do jednání ve fázi před oznámením, nejlépe na základě návrhu oznámení. Možnost kontaktů ve fázi před oznámením je služba, kterou Komise oznamující straně (stranám) nabízí na dobrovolném základě za účelem přípravy předběžného přezkumu zahraniční subvence v souvislosti se spojením. Kontakty ve fázi před oznámením, byť nepovinné, mohou být jako takové nesmírně cenné jak pro oznamující stranu (strany), tak pro Komisi, neboť pomáhají určit mimo jiné přesné množství informací požadovaných v oznámení, zejména pokud jde o informace, které mají být poskytnuty podle oddílu 5 a tabulky 1, a pro zajištění úplnosti oznámení. Kontakty ve fázi před oznámením mohou navíc vést k omezení požadovaných informací.

9.

V průběhu kontaktů ve fázi před oznámením může oznamující strana (strany) požádat o výjimku z povinnosti předložit určité informace požadované tímto formulářem. Komise žádost o výjimku posoudí, pokud bude splněna jedna z těchto podmínek:

a)

Oznamující strana (strany) řádně odůvodní, proč nejsou příslušné informace přiměřeně dostupné. Oznamující strana (strany) by měla (měly) v příslušných případech a v možném rozsahu poskytnout nejlepší odhady chybějících údajů a uvést zdroje těchto odhadů nebo uvést, odkud by Komise mohla získat požadované informace, které oznamující strana (strany) nemá (nemají) k dispozici.

b)

Oznamující strana (strany) řádně odůvodní, proč nejsou příslušné informace nezbytné pro posouzení případu.

10.

Žádosti o výjimku by měly být během fáze před oznámením předloženy písemně, nejlépe v samotném návrhu oznámení (na začátku příslušného oddílu nebo pododdílu). Komise se bude zabývat žádostmi o výjimku během fáze před oznámením v souvislosti s přezkumem návrhu oznámení.

11.

Případné uznání ze strany Komise, že konkrétní informace požadované v tomto formuláři FS-CO mohou být z oznámení vynechány, Komisi nijak nebrání v tom, aby si tyto informace vyžádala kdykoli během řízení, zejména prostřednictvím žádosti o informace podle článku 13 nařízení (EU) 2022/2560.

6.   Požadavek na správnost a úplnost oznámení

12.

Jak je vysvětleno v bodech (2)–(4) tohoto úvodu, aby mohlo být oznámení považováno za úplné, musí být v zásadě ve všech případech poskytnuty informace požadované v oddílech 1 až 6 a v oddíle 8. Všechny požadované informace musí být poskytnuty v příslušných oddílech a musí být správné a úplné.

13.

Především je třeba vzít na vědomí, že:

a)

Lhůta 25 pracovních dnů stanovená v čl. 24 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) 2022/2560 začíná běžet následující pracovní den po obdržení úplného oznámení. Má se tím zajistit, aby byla Komise schopna posoudit oznamované spojení podniků ve lhůtách pevně stanovených v nařízení (EU) 2022/2560.

b)

Oznamující strana (strany) by měly při přípravě oznámení zkontrolovat, že kontaktní jména a čísla (zejména e-mailové adresy) poskytnutá Komisi jsou uvedena přesně a jsou relevantní a aktuální.

c)

Požadované kontaktní údaje musí být uvedeny ve formátu předepsaném Generálním ředitelstvím Komise pro hospodářskou soutěž (dále jen „GŘ pro hospodářskou soutěž“) na jeho internetových stránkách. Pro řádný postup šetření je nezbytné, aby byly kontaktní údaje uvedeny přesně. Za tímto účelem musí být poskytnuté e-mailové adresy personalizované a přiřazené konkrétním kontaktním osobám, a nesmí se tedy jednat o obecné firemní e-mailové schránky (např. info@, hello@). Jsou-li poskytnuty nevhodné kontaktní údaje, může Komise prohlásit oznámení za neúplné.

d)

Podpůrná dokumentace podle oddílu 8 musí být předložena spolu se souhrnnou tabulkou ve formátu předepsaném GŘ pro hospodářskou soutěž na jeho internetových stránkách.

e)

V souladu s čl. 6 odst. 4 prováděcího nařízení budou nesprávné nebo zavádějící informace předložené v oznámení nebo poskytnuté spolu s oznámením mít za následek, že oznámení bude považováno za neúplné pro účely stanovení data nabytí účinku oznámení.

f)

Podle čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560 mohou být podniku, který úmyslně nebo z nedbalosti poskytne nesprávné nebo zavádějící informace, uloženy pokuty až do výše 1 % jeho celkového obratu. Kromě toho může Komise podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560 zrušit své rozhodnutí o spojení, pokud bylo založeno na neúplných, nesprávných nebo zavádějících informacích.

7.   Jak oznamovat

14.

Oznámení se předkládají v jednom z úředních jazyků Unie. Názvy oznamujících stran se rovněž uvádějí v původním jazyce. Informace požadované v tomto formuláři FS-CO musí být uvedeny v souladu se strukturou oddílů a pododdílů, přičemž v příslušných případech musí být připojena podpůrná dokumentace. Předložené oznámení musí obsahovat podepsané potvrzení podle oddílu 9. Pokud se informace uvedené ve dvou různých oddílech částečně (nebo zcela) překrývají, lze použít křížové odkazy.

15.

Oznámení musí podepsat osoby, které jsou podle zákona zmocněny jednat jménem každé z oznamujících stran, nebo jeden či více zmocněných zástupců oznamující strany (oznamujících stran). K oznámení musí být připojeny příslušné plné moci (nebo písemný doklad o oprávnění jednat). Technické specifikace a pokyny týkající se oznámení (včetně podpisů) jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž.

16.

Při vyplňování oddílů 5, 6 a 7 tohoto formuláře FS-CO se oznamující strana (strany) vyzývá (vyzývají), aby zvážila (zvážily), zda je v zájmu přehlednosti nejvhodnější uvést tyto oddíly v číselném pořadí, nebo zda je lze seskupit pro každý jednotlivý zahraniční finanční příspěvek (nebo skupinu zahraničních finančních příspěvků).

17.

V zájmu srozumitelnosti lze určité informace uvést v přílohách. Je však nezbytné, aby všechny podstatné informace byly uvedeny v hlavní části oznámení. Veškeré předložené přílohy musí být použity pouze k doplnění informací uvedených v hlavní části oznámení a pokud jsou poskytnuty doplňující informace v příloze, musí to být v hlavní části jasně uvedeno.

18.

Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce; pokud tento jazyk není úředním jazykem Unie, musí být připojen překlad do jazyka řízení (čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení).

8.   Důvěrnost a osobní údaje

19.

Článek 339 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560 vyžadují, aby Komise, její úředníci a jiní zaměstnanci nevyzrazovali informace, které jsou profesním tajemstvím a které získali při uplatňování nařízení (EU) 2022/2560. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti informací mezi oznamujícími stranami.

20.

Pokud se oznamující strana (strany) domnívá (domnívají), že by jejich zájmy byly poškozeny, pokud by kterékoli informace, které má (mají) poskytnout, byly zveřejněny nebo jinak zpřístupněny jiným stranám, měla (měly) by tyto informace předložit odděleně a každou stranu jasně označit slovem „Důvěrné“. Oznamující strana (strany) by rovněž měla (měly) uvést důvody, proč by tyto informace neměly být zpřístupněny nebo zveřejněny.

21.

V případě fúzí nebo nabytí společné kontroly nebo v jiných případech, kdy oznámení vypracovává více než jedna strana, je možné předložit obchodní tajemství v samostatné obálce a v oznámení na ně uvést odkaz jako na přílohu. Aby mohlo být oznámení považováno za úplné, musí v něm být uvedeny všechny tyto přílohy.

22.

Veškeré osobní údaje poskytnuté v oznámení nebo spolu s ním budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3).

9.   Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře FS-CO

23.

Pro účely této přílohy se použijí tyto definice:

a)

„oznamující strana (strany)“: v souladu s čl. 21 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 se v případě fúze tento pojem vztahuje na všechny strany fúze nebo v případě získání kontroly na všechny podniky nebo osoby, které získávají výhradní nebo společnou kontrolu nad celým podnikem nebo několika celými podniky nebo nad částmi podniku nebo několika podniků;

b)

„cíl (cíle)“: všechny podniky nebo části podniku, v nichž se nabývá kontrolní podíl (včetně společného podniku) nebo které jsou předmětem veřejné nabídky převzetí. Tento pojem nezahrnuje prodávajícího (prodávající);

c)

„strana/strany spojení“: oznamující strana (strany) dle definice v písmenu a) a cíl dle definice v písmenu b).

24.

Není-li uvedeno jinak:

a)

Pojem „oznamující strana (strany)“ zahrnuje i) všechny podniky, které jsou výhradně nebo společně, přímo nebo nepřímo, ovládány „oznamující stranou (stranami)“ v souladu s čl. 20 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 2022/2560, ii) všechny podniky nebo osoby, které výhradně nebo společně, přímo nebo nepřímo, ovládají „oznamující stranu (strany)“, a iii) podniky ovládané podniky uvedenými v bodě ii).

b)

Pojem „cíl (cíle)“ zahrnuje všechny podniky, které jsou výhradně nebo společně, přímo nebo nepřímo kontrolovány „cílem (cíli)“ v souladu s čl. 20 odst. 5 a 6 nařízení (EU) 2022/2560. Naopak tento pojem nezahrnuje podniky a osoby, které po uskutečnění spojení již nebudou „cíl (cíle)“ kontrolovat, ať už výhradně, nebo společně, přímo, nebo nepřímo (např. prodávající v případě získání kontroly).

25.

Veškeré požadované finanční údaje musí být uvedeny v eurech na základě průměrných směnných kurzů platných pro dané roky nebo jiná dotčená období.

ODDÍL 1

Popis spojení podniků

1.1.

Uveďte shrnutí spojení s uvedením stran spojení, postupu nabytí (např. zda oznamující strana (strany) byla (byly) vybrána (vybrány) na základě výběrového řízení), povahy spojení (např. fúze, získání společné nebo výhradní kontroly nebo vytvoření společného podniku), strategického a ekonomického odůvodnění spojení a činností stran spojení.

ODDÍL 2

Informace o stranách

2.1.

Informace o stranách spojení

U každé ze stran spojení uveďte:

2.1.1.

název podniku (název podniku se rovněž uvádí v původním jazyce);

2.1.2.

jeho roli ve spojení (fúzující strana/nabývající strana/cíl/nově vytvořený společný podnik);

2.1.3.

jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a funkci příslušné kontaktní osoby; uvedenou adresou musí být doručovací adresa, na kterou mohou být doručeny dokumenty, zejména rozhodnutí Komise a ostatní procesní písemnosti, a uvedená kontaktní osoba musí být osobou oprávněnou přijímat zásilky;

2.1.4.

je-li jmenován jeden či více zmocněných externích zástupců podniku, zástupce či zástupci, jimž mohou být doručeny dokumenty, zejména rozhodnutí Komise a ostatní procesní písemnosti:

2.1.4.1.

jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a funkci každého zástupce a

2.1.4.2.

písemný doklad o tom, že každý zástupce je oprávněn jednat za danou stranu spojení (podle vzoru plné moci, který je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž).

2.2.

Povaha podnikatelské činnosti každé ze stran

U každé strany spojení popište povahu jejího podnikání.

ODDÍL 3:

Podrobnosti o spojení, vlastnictví a kontrole

Informace vyžadované v tomto oddíle mohou být doloženy pomocí organizačních schémat nebo diagramů, jež znázorňují strukturu vlastnictví a kontroly stran spojení před uskutečněním spojení a po něm.

3.1.

Popište povahu oznamovaného spojení s odkazem na příslušná kritéria uvedená v nařízení (EU) 2022/2560:

3.1.1.

Uveďte podniky nebo osoby, které v konečném důsledku výhradně nebo společně, přímo nebo nepřímo kontrolují oznamující stranu (strany), a popište strukturu vlastnictví a kontroly stran spojení před uskutečněním spojení.

3.1.2.

Vysvětlete, zda navrhované spojení představuje:

i)

fúzi ve smyslu čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560;

ii)

nabytí výhradní nebo společné kontroly ve smyslu čl. 20 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560 nebo

iii)

vytvoření společného podniku ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560.

3.1.3.

Vysvětlete, jak se spojení uskuteční (např. uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí atd.).

3.1.4.

S odkazem na článek 21 nařízení (EU) 2022/2560 uveďte, ke které z následujících událostí došlo v době oznámení:

i)

byla uzavřena dohoda;

ii)

byl získán kontrolní podíl;

iii)

byla oznámena veřejná nabídka převzetí nebo úmysl učinit veřejnou nabídku převzetí nebo

iv)

oznamující strana (strany) a prodávající (podle okolností) prokázaly záměr v dobré víře uzavřít dohodu.

3.1.5.

Uveďte předpokládané datum všech významných událostí, které mají vést k dokončení spojení.

3.1.6.

Vysvětlete strukturu vlastnictví a kontroly cíle nebo podniku, který je výsledkem spojení.

3.2.

Popište hospodářské důvody spojení.

3.3.

Uveďte hodnotu transakce (kupní cenu nebo případně hodnotu všech dotčených aktiv); upřesněte, zda se vyplácí v podobě vlastního kapitálu, hotovosti nebo jiných aktiv. Uveďte také hodnotu podniku cíle a vysvětlete, jak byla tato hodnota podniku vypočtena (4).

3.4.

Uveďte všechny zdroje financování (dluh, vlastní kapitál, hotovost, aktiva atd.) použité k financování transakce.

3.5.

Pokud je celá akvizice nebo její část financována prostřednictvím dluhu:

3.5.1.

u každého dluhového nástroje uveďte věřitele;

3.5.2.

uveďte všechny záruky a zajištění spojené s každým dluhovým nástrojem.

3.6.

Pokud je celá akvizice nebo její část financována prostřednictvím vlastního kapitálu:

3.6.1.

uveďte totožnost podniků, které upisují/kupují akcie;

3.6.2.

uveďte veškeré podmínky spojené s financováním vlastního kapitálu.

3.7.

Potvrďte, zda oznamující strana (strany) v průběhu posledních tří let nabyla (nabyly) kontrolu, která byla oznámena Evropské komisi podle nařízení (EU) 2022/2560 nebo podle nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (5).

3.8.

Uveďte seznam nabytí kontroly uskutečněných oznamující stranou (oznamujícími stranami) v průběhu posledních tří let, která byla oznámena podle pravidel pro kontrolu spojování podniků vnitrostátnímu orgánu pro hospodářskou soutěž v Unii.

ODDÍL 4:

Prahové hodnoty oznamovací povinnosti

4.1.

Uveďte v příslušných případech obrat za předchozí účetní období (6) za každý z podniků uvedených v čl. 20 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560 (7):

4.1.1.

v případě fúze: pro každý z podniků účastnících se fúze;

4.1.2.

v případě získání kontroly: cíl, včetně společného podniku v případě získání společné kontroly.

Údaje o obratu je nutno poskytnout vyplněním vzorové tabulky Komise, která je k dispozici na internetových stránkách GŘ pro hospodářskou soutěž.

Tyto údaje o obratu by se měly vypočítat v souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560. V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560, pokud spojení sestává z nabytí částí jednoho nebo více podniků, bez ohledu na to, zda mají právní subjektivitu, či nikoli, se z obratu prodávajícího bere v úvahu pouze obrat související s částmi, které jsou předmětem spojení.

4.2.

Byly podnikům uvedeným v čl. 20 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560 v průběhu tří let před uzavřením dohody (8), oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu poskytnuty od třetích zemí finanční příspěvky v celkové souhrnné výši více než 50 milionů EUR?

ano

ne

ODDÍL 5:

Zahraniční finanční příspěvky

5.1.

Uveďte, zda byly každé oznamující straně nebo cíli v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu poskytnuty jednotlivě jakékoli zahraniční finanční příspěvky ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které mohou spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) 2022/2560:

5.1.1.

Za účelem určení toho, zda byl zahraniční finanční příspěvek poskytnut podniku, který byl v potížích, ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560, uveďte, zda byla kdykoli v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu splněna některá z těchto podmínek:

5.1.1.1.

Je podnik společností s ručením omezeným, kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu?

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.1.2.

Je podnik společností, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti a kde v důsledku kumulovaných ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti?

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.1.3.

Je podnik předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech pro to, aby vůči němu bylo na žádost jeho věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení?

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.1.4.

V případě, že dotyčný podnik není malým nebo středním podnikem (9):

5.1.1.4.1.

byl účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu v uplynulých dvou letech vyšší než 7,5?

a

5.1.1.4.2.

byl poměr úrokového krytí EBITDA (10) společnosti v uplynulých dvou letech nižší než 1,0?

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.1.5.

Pokud byla odpověď na některou z otázek v oddílech 5.1.1.1 až 5.1.1.4 ve vztahu k některé ze stran spojení „ano“, uveďte, zda v období, kdy byl dotyčný podnik v potížích, obdržel zahraniční finanční příspěvky, které mohly přispět k obnovení jeho dlouhodobé životaschopnosti (včetně dočasné pomoci v oblasti likvidity určené k podpoře tohoto obnovení životaschopnosti) nebo k udržení této strany při životě po krátkou dobu potřebnou k vypracování plánu restrukturalizace nebo likvidace.

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.1.6.

Pokud byla odpověď na některou z otázek v oddílech 5.1.1.1 až 5.1.1.4 ve vztahu k některé ze stran spojení „ano“, uveďte, zda je k dispozici plán restrukturalizace, který může vést k dlouhodobé životaschopnosti této strany, a zda tento plán restrukturalizace zahrnuje významný vlastní příspěvek oznamující strany, cíle nebo jiné strany spojení, a uveďte podrobnosti o tomto plánu.

5.1.1.7.

Pokud byla odpověď na některou z otázek v oddílech 5.1.1.1 až 5.1.1.4 „ano“, tuto odpověď zdůvodněte, včetně odkazů v této odpovědi na podpůrné dokumenty, které mají být předloženy v přílohách (tyto dokumenty mohou mimo jiné zahrnovat poslední výkazy zisků a ztrát oznamující strany nebo cíle spolu s rozvahami nebo rozhodnutí soudu o zahájení kolektivního úpadkového řízení vůči společnosti nebo dokumenty poskytující důkaz, že jsou splněna kritéria pro zahájení úpadkového řízení na návrh věřitelů podle vnitrostátního práva obchodních společností atd.).

5.1.2.

Zahraniční finanční příspěvek ve formě neomezené záruky za dluhy nebo závazky podniku, tj. bez jakéhokoli omezení výše nebo doby trvání této záruky (čl. 5 odst. 1 písm. b)).

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.3.

Opatření na financování vývozu, které není v souladu s Ujednáním OECD o státem podporovaných vývozních úvěrech (čl. 5 odst. 1 písm. c)).

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.1.4.

Zahraniční finanční příspěvek přímo usnadňující spojení podniků (čl. 5 odst. 1 písm. d)).

Oznamující strana (strany)

ano

ne

Cíl

ano

ne

5.2.

U každého zahraničního finančního příspěvku ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, který byl byl jednotlivě poskytnut každé ze stran spojení v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu a který může spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až a d) nařízení (EU) 2022/2560, uveďte následující informace a poskytněte podpůrné dokumenty:

5.2.1.

Forma finančního příspěvku (např. půjčka, osvobození od daně, kapitálová injekce, daňová pobídka, věcný příspěvek atd.).

5.2.2.

Třetí země, která finanční příspěvky poskytla. Uveďte rovněž veřejný orgán nebo subjekt, které finanční příspěvky poskytly.

5.2.3.

Výše každého finančního příspěvku.

5.2.4.

Účel a ekonomické důvody poskytnutí finančního příspěvku dané straně

5.2.5.

Zda jsou s finančními příspěvky a jejich využitím spojeny nějaké podmínky.

5.2.6.

Popište hlavní prvky a charakteristiky těchto finančních příspěvků (např. úrokové sazby a dobu trvání v případě půjčky).

5.2.7.

Uveďte, zda finanční příspěvek skýtá nebo bude skýtat podniku, kterému byl zahraniční finanční příspěvek poskytnut, nebo kterékoli jiné straně spojení výhodu ve smyslu článku 3 nařízení (EU) 2022/2560 (11). Vysvětlete proč, s odkazem na podpůrné dokumenty uvedené v oddíle 8.

5.2.8.

Vysvětlete, zda je finanční příspěvek právně nebo fakticky omezen ve smyslu článku 3 nařízení (EU) 2022/2560 na určité podniky nebo odvětví (12). Vysvětlete proč, s odkazem na podpůrné dokumenty uvedené v oddíle 8.

5.3.

Poskytněte přehled zahraničních finančních příspěvků ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které byly poskytnuty oznamující straně (oznamujícím stranám) v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu a které nespadají do žádné z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2022/2560, a to podle vzoru a pokynů uvedených v tabulce 1.

ODDÍL 6

Dopad zahraničních finančních příspěvků v rámci spojení podniků na vnitřní trh

6.1.

Dochází ke spojení v rámci strukturovaného nabídkového řízení? Pokud ano:

6.1.1.

Uveďte podrobný popis nabídkového řízení.

6.1.2.

Uveďte popis profilu každého z ostatních uchazečů, o kterých víte (např. zda se jedná o soukromé kapitálové společnosti nebo průmyslové podniky).

6.2.

Vysvětlete, jaké jsou jednotlivé linie podnikání nebo činností cíle. spolu s vysvětlením kategorií výrobků a/nebo služeb nabízených v každém z nich a jakým zákazníkům. Vysvětlete, zda oznamující strana (strany) působí ve stejných nebo souvisejících činnostech nebo liniích podnikání a popište je.

6.3.

U každé z linií podnikání nebo činností popsaných v oddíle 6.2 za cíl a oznamující stranu (strany) uveďte:

6.3.1.

obrat dosažený na celosvětové úrovni a na úrovni Unie u dané linie podnikání nebo činnosti;

6.3.2.

procentní podíl obratu dosaženého v Unii na celkovém obratu podniku u dané linie podnikání nebo činnosti.

6.4.

U každého z finančních příspěvků, pro které byly poskytnuty dodatečné informace podle oddílu 5.2 výše, vysvětlete, zda a jak může finanční příspěvek zlepšit konkurenční postavení stran spojení na vnitřním trhu. Při vyplňování tohoto oddílu uveďte povahu, výši a použití nebo účel finančního příspěvku.

6.5.

Uveďte, zda spojení v Unii vedlo k oznámení v oblasti kontroly spojování podniků (na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni), a pokud ano, uveďte stav každého z těchto řízení v době tohoto oznámení.

6.6.

Uveďte, zda spojení v Unii vedlo k jiným podáním u regulačních orgánů (např. řízení v rámci prověřování přímých zahraničních investic na vnitrostátní úrovni), a pokud ano, uveďte stav každého z těchto řízení v době oznámení.

Kontaktní údaje

6.7.

Uveďte kontaktní údaje pěti největších konkurentů cíle, kteří působí v Unii.

6.8.

Pokud spojení podniků vyvolalo v Unii řízení o kontrole spojování podniků (na úrovni Unie nebo na vnitrostátní úrovni), uveďte veškeré kontaktní údaje konkurentů poskytnuté v souvislosti s tímto řízením (těmito řízeními) o kontrole spojování podniků.

ODDÍL 7

Možné pozitivní účinky

7.1.

Případně uveďte a doložte možné pozitivní účinky na rozvoj příslušné subvencované hospodářské činnosti na vnitřním trhu. Rovněž uveďte a odůvodněte jakékoli další pozitivní účinky zahraniční subvence, například obecnější pozitivní účinky ve vztahu k příslušným cílům politiky, zejména cílům Unie, a uveďte, kdy a kde se tyto účinky projevily nebo se jejich projevení očekává. Popište každý z těchto pozitivních účinků.

ODDÍL 8

Podpůrná dokumentace

Pro každou stranu spojení předložte:

8.1.

Kopie veškerých podpůrných dokumentů týkajících se finančních příspěvků, které mohou spadat do některé z kategorií čl. 5 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) 2022/2560 podle oddílu 5.1.

8.2.

Kopie následujících dokumentů, které vypracoval nebo obdržel kterýkoli člen představenstva, správní rady nebo dozorčí rady, nebo pro něj byly vypracovány:

a)

analýzy, zprávy, studie, průzkumy, prezentace a veškeré srovnatelné dokumenty, které pojednávají o účelu, využití a ekonomickém odůvodnění zahraničních finančních příspěvků, které mohou spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až d) nařízení (EU) 2022/2560. Předložte tytéž dokumenty, jež vypracoval subjekt poskytující zahraniční finanční příspěvek nebo které pro něj byly vypracovány nebo které obdržel, pokud je máte k dispozici nebo jsou veřejně dostupné;

b)

analýzy, zprávy, studie, průzkumy, prezentace a veškeré srovnatelné dokumenty za účelem posouzení nebo rozboru spojení s ohledem na jeho odůvodnění (včetně dokumentů, kde se daná transakce projednává ve vztahu k potenciálním alternativním akvizicím);

c)

v případě, že oznamující straně pomáhali externí poradci při hloubkové prověrce prováděné u cíle pro účely spojení, předložte shrnutí, závěry nebo zprávy vypracované těmito poradci jako součást této hloubkové prověrky, jakož i veškeré dokumenty, v nichž se posuzuje nebo projednává hodnota transakce.

8.3.

Adresu internetových stránek, pokud existují, na nichž jsou k dispozici poslední roční účetní závěrky nebo výroční zprávy stran spojení, nebo pokud takové stránky neexistují, kopie posledních ročních účetních závěrek a výročních zpráv stran spojení.

ODDÍL 9

Potvrzení

Oznámení musí končit tímto potvrzením, které musí být podepsáno všemi oznamujícími stranami nebo jejich jménem:

Oznamující strana nebo strany potvrzují, že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou informace uvedené v tomto oznámení pravdivé, správné a úplné, že byly poskytnuty úplné a pravé kopie dokumentů vyžadovaných formulářem FS-CO, že všechny odhady jsou označeny jako odhady a byly provedeny co nejpřesněji na základě souvisejících skutečností a že všechny vyjádřené názory jsou upřímné.

Jsou si vědomy ustanovení článku 26 nařízení (EU) 2022/2560 o pokutách a penále.“

Datum:

[podepisující osoba 1]

Jméno:

Organizace:

Funkce:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

[„elektronický podpis“/podpis]

[případná podepisující osoba 2]

Jméno:

Organizace:

Funkce:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

[„elektronický podpis“/podpis]

Tabulka 1

Pokyny k poskytování informací o zahraničních finančních příspěvcích, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) (oddíl 5.3)

1.

Poskytněte přehled zahraničních finančních příspěvků ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které byly poskytnuty každou třetí zemí oznamující straně (oznamujícím stranám) v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu a které nespadají do žádné z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2022/2560, a to podle níže uvedeného vzoru a pokynů.

A.   Informace, které mají být zahrnuty do tabulky

2.

Seskupte jednotlivé finanční příspěvky podle třetích zemí a druhů, jako je přímý grant, úvěr/finanční nástroj/vratné zálohy, daňové zvýhodnění, záruka, nástroj rizikového kapitálu, kapitálová intervence, odpis dluhu, příspěvky poskytnuté na nehospodářské činnosti podniku (viz 16. bod odůvodnění nařízení (EU) 2022/2560) nebo jiné.

3.

Uveďte pouze ty země, u nichž odhadovaná celková částka všech finančních příspěvků poskytnutých v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu (vypočtená podle bodu (5)) činí 45 milionů EUR nebo více.

4.

U každého druhu finančního příspěvku uveďte stručný popis účelu finančních příspěvků a subjektů, které je poskytly.

5.

Vyčíslete odhadovanou celkovou částku finančních příspěvků poskytnutých každou třetí zemí v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu ve formě rozpětí, jak je uvedeno v poznámkách k tabulce níže. Pro výpočet této částky je důležité následující:

a)

Zohledněte zahraniční finanční příspěvky, které spadají do kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 a o nichž byly poskytnuty informace v rámci oddílů 5.1 a 5.2.

b)

Neberte v úvahu zahraniční finanční příspěvky vyloučené podle bodů 6 a 7 níže.

B.   Výjimky

6.

V tabulce nemusíte uvádět informace o těchto zahraničních finančních příspěvcích:

a)

odklady placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení, daňové amnestie a daňové prázdniny, jakož i běžná, obecně platná pravidla pro odpisy a převod ztrát do dalších období. Pokud jsou tato opatření omezena například na určitá odvětví, regiony nebo podniky (či některé jejich druhy), je třeba je uvést;

b)

uplatnění daňových úlev za účelem zamezení dvojího zdanění v souladu s ustanoveními dvoustranných nebo mnohostranných dohod o zamezení dvojího zdanění, jakož i jednostranné daňové úlevy pro zamezení dvojího zdanění uplatněné podle vnitrostátních daňových předpisů, pokud se řídí stejnou logikou a podmínkami jako ustanovení dvoustranných nebo mnohostranných dohod;

c)

poskytnutí/nákupy zboží/služeb (s výjimkou finančních služeb) za tržních podmínek v rámci běžného obchodního styku, například poskytnutí//nákupy zboží nebo služeb na základě soutěžního, transparentního a nediskriminačního nabídkového řízení;

d)

zahraniční finanční příspěvky, jejichž jednotlivá částka je nižší než 1 milion EUR.

7.

V případě nabytí kontroly nebo založení společných podniků investičním fondem nebo právním subjektem ovládaným investičním fondem nebo prostřednictvím investičního fondu nemusíte zahrnout zahraniční finanční příspěvky poskytnuté jiným investičním fondům, jež jsou sice spravovány stejnou investiční společností, ale které většinově – měřeno podle práva na podíl na zisku – vlastní jiní investoři, (nebo poskytnuté portfoliovým společnostem ovládaným těmito jinými fondy), pokud můžete prokázat, že jsou kumulativně splněny tyto podmínky:

a)

fond, který ovládá nabývající subjekt, musí podléhat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o správcích alternativních investičních fondů (13) nebo rovnocenným právním předpisům třetí země, pokud jde o obezřetnostní a organizační pravidla a pravidla chování, včetně požadavků zaměřených na ochranu investorů, a

b)

neexistují žádné nebo existují jen omezené hospodářské a obchodní transakce mezi fondem, který ovládá nabývající subjekt, a jinými investičními fondy (a společnostmi ovládanými těmito fondy) spravovanými stejnou investiční společností. V tomto ohledu musíte předložit Komisi důkazy o všech takových hospodářských a obchodních transakcích, které se mohly uskutečnit v průběhu tří let před uzavřením dohody, oznámením veřejné nabídky převzetí nebo nabytím kontrolního podílu. Hospodářské a obchodní transakce zahrnují mimo jiné prodej majetku (včetně vlastnictví společností), půjčky, úvěrové linky nebo záruky.

Strana X

Třetí země

Druh finančního příspěvku (*1)

Stručný popis účelu finančního příspěvku a subjektu, který jej poskytl (*2)

Země A

Druh 1

 

Druh 2

 

Druh 3

 

Druh 4

 

 

Odhad celkových finančních příspěvků poskytnutých zemí A: […] EUR (*3)

Země B

Druh 1

 

Druh 2

 

Druh 3

 

Druh 4

 

 

Odhad celkových finančních příspěvků poskytnutých zemí B: […] EUR (*3)

Země C

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

uveďte samostatnou tabulku pro každou z oznamujících stran. Třetí země a pokud možno i druhy příspěvků by měly být seřazeny podle celkové výše zahraničního finančního příspěvku od nejvyššího po nejnižší.

C.   Další informace

8.

Zahraniční finanční příspěvky, které mohou být relevantní pro posouzení každého spojení, mohou záviset na řadě faktorů, jako jsou příslušná odvětví nebo činnosti, druh finančních příspěvků nebo jiná specifika případu. S ohledem na tato specifika si Komise může vyžádat další informace, pokud to považuje za nezbytné pro své posouzení.

(1)  Úř. věst. L 330, 23.12.2022, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 12.7.2023, s. 1.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39). Viz také prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se šetření v oblasti hospodářské soutěže na adrese: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(4)  Pro účely tohoto formuláře FS-CO se hodnotou podniku měří celková hodnota společnosti a do jejího výpočtu by měla být zahrnuta tržní kapitalizace cíle, ale také krátkodobý a dlouhodobý dluh a veškeré peněžní prostředky nebo jejich ekvivalenty v rozvaze cíle.

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Nařízení ES o spojování) (Úř. věst. L 24, 29.1.2004, s. 1).

(6)  Výpočet obratu viz článek 22 nařízení (EU) 2022/2560.

(7)  Podle čl. 20 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560 je nutné, aby alespoň jeden z podniků účastnících se fúze, nabývaný podnik nebo společný podnik byl „usazen v Unii“. Pojem „usazen v Unii“ je třeba chápat v souladu s judikaturou Soudního dvora a zahrnuje založení dceřiné společnosti v Unii, jakož i stálých provozoven v Unii (viz rozsudky ve věcech C-230/14, Weltimmo, body 29 a 30; C-39/13, C-40/13 a C-41/13, SCA Group Holding a další, body 24, 25, 26, 27 a C-196/87, Steymann, bod 16).

(8)  Zahraniční finanční příspěvek by se měl považovat za poskytnutý od okamžiku, kdy příjemce získá nárok na obdržení zahraničního finančního příspěvku. Skutečné vyplacení zahraničního finančního příspěvku není nezbytnou podmínkou k tomu, aby zahraniční finanční příspěvek spadal do oblasti působnosti nařízení (EU) 2022/2560.

(9)  Malé a střední podniky jsou definovány v příloze I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(10)  „Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation“, tzn. zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací.

(11)  Finanční příspěvek by měl být považován za příspěvek skýtající výhodu pro podnik, pokud by takovou výhodu nebylo možné získat za běžných tržních podmínek. Podrobnější informace o tom, jak posoudit existenci výhody, jsou uvedeny v 13. bodě odůvodnění nařízení (EU) 2022/2560.

(12)  Výhoda by měla být poskytnuta jednomu nebo více podnikům nebo odvětvím. Specifičnost zahraniční subvence by mohla být stanovena právně nebo fakticky.

(13)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(*1)  Určete finanční příspěvky a seskupte je podle druhu: jako je přímý grant, úvěr/finanční nástroj/vratné zálohy, daňové zvýhodnění, záruka, nástroj rizikového kapitálu, kapitálová intervence, odpis dluhu, příspěvky poskytnuté na nehospodářské činnosti podniku (viz 16. bod odůvodnění nařízení 2022/2560) nebo jiné.

(*2)  Stručný popis účelu finančních příspěvků zahrnutých do jednotlivých druhů a popis poskytujícího subjektu (subjektů). Například „osvobození od daně na výrobu výrobku A a výzkumné a vývojové činnosti“, „několik úvěrů u státem vlastněných bank na účel X“, „několik finančních opatření u státních investičních agentur na pokrytí provozních nákladů/na výzkumné a vývojové činnosti“, „veřejná kapitálová injekce ve společnosti X“.

(*3)  Použijte tyto rozsahy: „45–100 milionů EUR“, „> 100 až 500 milionů EUR“, „> 500 až 1 000 milionů EUR“ a „více než 1 000 milionů EUR“.


PŘÍLOHA II

FORMULÁŘ FS-PP PRO OZNAMOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ V SOUVISLOSTI SE ZADÁVACÍMI ŘÍZENÍMI PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2022/2560

Obsah

1.

Účel formuláře FS-PP 32

2.

Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře FS-PP 32

3.

Druhy informací vyžadovaných ve formuláři FS-PP 33

4.

Informace, které nejsou přiměřeně dostupné 34

5.

Informace, které nejsou nezbytné pro posouzení případu Komisí 34

6.

Kontakty ve fázi před oznámením a žádosti o výjimku 34

7.

Požadavek na správnost a úplnost oznámení nebo prohlášení 35

8.

Jak oznamovat? 36

9.

Důvěrnost a osobní údaje 36

1. ODDÍL 1:

Popis zadávacího řízení 37

2. ODDÍL 2:

Informace o oznamující straně (stranách) 37

3. ODDÍL 3:

Zahraniční finanční příspěvky 38

4. ODDÍL 4:

Odůvodnění neexistence nepřiměřeně výhodné nabídky 40

5. ODDÍL 5:

Možné pozitivní účinky 41

6. ODDÍL 6:

Podpůrná dokumentace 41

7. ODDÍL 7:

Prohlášení 41

8. ODDÍL 8:

Potvrzení 42

ÚVOD

1.   Účel formuláře FS-PP

1)

Tento formulář FS-PP upřesňuje informace, které musí oznamující strana (strany) poskytnout, když Komisi předkládá (předkládají) oznámení nebo prohlášení o zahraničních finančních příspěvcích v souvislosti se zadávacím řízením, na které se vztahuje systém Unie pro kontrolu zahraničních subvencí. Systém Unie pro kontrolu zahraničních subvencí je stanoven v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 (1) a v prováděcím nařízení Komise (EU) 2023/1441 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „prováděcí nařízení“) (2), jehož je tento formulář FS-PP přílohou.

2.   Definice a pokyny pro účely tohoto formuláře FS-PP

2)

Pro účely této přílohy se rozumí:

a)

„oznamující stranou (stranami)“ v souladu s čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560 všechny hospodářské subjekty, skupiny hospodářských subjektů, hlavní subdodavatelé a hlavní dodavatelé, na které se vztahuje oznamovací povinnost v souladu s čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560;

b)

„hlavním dodavatelem“ ve smyslu směrnic Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU (3) a 2014/25/EU (4) nebo „hlavním koncesionářem“ ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU (5) hospodářský subjekt, který zajišťuje předložení oznámení nebo prohlášení jménem všech oznamujících stran.

3)

Není-li uvedeno jinak, pojem „oznamující strana (strany)“ zahrnuje všechny její (jejich) dceřiné společnosti bez obchodní samostatnosti a všechny její (jejich) holdingové společnosti ve smyslu čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560.

4)

Požadované finanční údaje musí být uvedeny v eurech na základě průměrných směnných kurzů platných pro dané roky nebo jiná dotčená období.

3.   Druhy informací vyžadovaných ve formuláři FS-PP

5)

Pokud alespoň jedna z oznamujících stran obdržela zahraniční finanční příspěvek podléhající oznamovací povinnosti v souladu s čl. 28 odst. 1 a 2 a čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560, podává (podávají) oznamující strana (strany) pouze oznámení. Oznámení se podává na jednom formuláři na základě níže uvedených prvků.

6)

Naopak v případě, že žádná z oznamujících stran neobdržela zahraniční finanční příspěvek podléhající oznamovací povinnosti v souladu s čl. 28 odst. 1 a 2 a čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560, podává (podávají) oznamující strana (strany) pouze prohlášení. Prohlášení se podává na jednom formuláři na základě níže uvedených prvků.

7)

Komise si může v jednotlivých případech vyžádat podrobnější informace o kterémkoli z druhů finančních příspěvků uvedených v odpovědích na otázky v oddíle 3 a tabulce 1, nebo o jakýchkoli jiných zahraničních finančních příspěvcích, které oznamující strana (strany) obdržela (obdržely). V každém případě musí být pro účely určení toho, zda je dosaženo prahové hodnoty oznamovací povinnosti podle čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560, zohledněny všechny zahraniční finanční příspěvky poskytnuté oznamující straně (stranám) v průběhu tří let před oznámením bez ohledu na to, zda jsou o nich požadovány informace podle oddílu 3.

8)

Ve formuláři FS-PP se vyžadují tyto informace:

a)

OZNÁMENÍ ZAHRANIČNÍCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

i.

V případě oznámení zahraničních finančních příspěvků podle kapitoly 4 nařízení (EU) 2022/2560 je obvykle třeba vyplnit všechny oddíly a jejich příslušná pole s výjimkou oddílu 7 (Prohlášení).

ii.

Oddíl 1 musí obsahovat souhrnný popis zadávacího řízení.

iii.

Oddíl 2 musí obsahovat informace o oznamující straně (stranách).

iv.

Oddíl 3 musí obsahovat podrobné informace o zahraničním finančním příspěvku (příspěvcích). Podle oddílu 3 se zejména požadují podrobné informace o každém zahraničním finančním příspěvku ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, který byl poskytnut oznamujícím stranám v průběhu tří let před oznámením a který může spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a e) nařízení (EU) 2022/2560. V souvislosti s ostatními zahraničními finančními příspěvky formulář FS-PP vyžaduje, aby oznamující strana (strany) uvedla (uvedly) přehled různých druhů finančních příspěvků poskytnutých oznamující straně (stranám) v souladu s pokyny uvedenými v tabulce 1.

v.

Oddíl 4 může obsahovat vysvětlení toho, že nabídka není nepřiměřeně výhodná.

vi.

V oddíle 5 lze případně uvést a zdůvodnit možné pozitivní účinky subvencí na rozvoj příslušné subvencované hospodářské činnosti, jakož i další pozitivní účinky ve vztahu k příslušným cílům politiky.

vii.

V oddíle 6 jsou uvedeny podpůrné dokumenty.

viii.

Oddíl 8 musí obsahovat podepsané potvrzení, že poskytnuté informace jsou pravdivé, správné a úplné a že oznamující strana (strany) je si vědoma (jsou si vědomy) ustanovení o pokutách.

b)

PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI ZAHRANIČNÍCH FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ, KTERÉ PODLÉHAJÍ OZNAMOVACÍ POVINNOSTI:

i.

Pokud oznamující straně (stranám) nebyly v posledních třech letech poskytnuty žádné finanční příspěvky ze zahraničí, které podléhají oznamovací povinnosti, je třeba vyplnit pouze oddíly 1, 2 a 8 formuláře FS-PP, jakož i zvláštní oddíl 7, zatímco ostatní oddíly musí být ponechány nevyplněné.

ii.

Žádnou z informací požadovaných ve formuláři FS-PP není dotčena možnost Komise požádat v žádosti o informace o další informace.

4.   Informace, které nejsou přiměřeně dostupné

9)

V případě, že určité informace požadované tímto formulářem FS-PP nejsou oznamující straně (stranám) zčásti nebo zcela přiměřeně dostupné, může (mohou) oznamující strana (strany) požádat, aby Komise netrvala na povinnosti poskytnout příslušné informace nebo na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři FS-PP, který se týká těchto informací. Tato žádost by měla být předložena v souladu s pokyny v bodech 13–15 tohoto úvodu.

5.   Informace, které nejsou nezbytné pro posouzení případu Komisí

10)

Podle čl. 5 odst. 5 prováděcího nařízení nemusí Komise trvat na povinnosti poskytnout v oznámení konkrétní informace, včetně dokumentů, ani na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři FS-PP týkajícím se těchto informací, pokud Komise nepovažuje splnění takových povinností či požadavků za nezbytné pro její posouzení případu.

11)

Oznamující strana (strany) může (mohou) požádat Komisi, aby netrvala na povinnosti poskytnout příslušné informace nebo na jakémkoli jiném požadavku ve formuláři FS-PP, který se týká těchto informací. Tato žádost by měla být předložena v souladu s pokyny pro žádosti o výjimku stanovenými v bodech 13–15 úvodu tohoto formuláře FS-PP.

6.   Kontakty ve fázi před oznámením a žádosti o výjimku

12)

Oznamující straně (stranám) se doporučuje, aby se v dostatečném předstihu před předložením oznámení zapojila (zapojily) do jednání ve fázi před oznámením, nejlépe na základě návrhu formuláře FS-PP. Možnost kontaktů před předložením oznámení je služba, kterou Komise oznamující straně (stranám) nabízí na dobrovolném základě za účelem přípravy předběžného přezkumu zahraničních subvencí v souvislosti se zveřejněným zadávacím řízením. Kontakty ve fázi před oznámením, byť nepovinné, mohou být jako takové cenné jak pro oznamující stranu (strany), tak pro Komisi, neboť pomáhají určit mimo jiné přesné množství informací požadovaných v oznámení, zejména pokud jde o informace, které mají být poskytnuty podle oddílu 3 a tabulky 1, a pro zajištění úplnosti oznámení. Kontakty ve fázi před oznámením mohou navíc vést k výraznému omezení požadovaných informací. Pokud existuje více než jedna oznamující strana (jako jediný hospodářský subjekt) nebo skupina oznamujících stran (jako členové téhož konsorcia), přičemž každá oznamující strana nebo skupina hodlá předložit jinou nabídku v témže zadávacím řízení, musí být jednání ve fázi před oznámením vedena s každou oznamující stranou nebo jejich skupinami samostatně a v plné důvěrnosti, aby v daném zadávacím řízení byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž.

13)

V průběhu kontaktů ve fázi před oznámením může (mohou) oznamující strana (strany) požádat o výjimku z povinnosti předložit určité informace požadované tímto formulářem. Komise žádost o výjimku posoudí, pokud bude splněna jedna z těchto podmínek:

a)

Oznamující strana (strany) řádně odůvodní, proč nejsou příslušné informace přiměřeně dostupné. Oznamující strana (strany) by měla (měly) v příslušných případech a v možném rozsahu poskytnout nejlepší odhady chybějících údajů a uvést zdroje těchto odhadů nebo uvést, odkud by Komise mohla získat požadované informace, které oznamující strana (strany) nemá (nemají) k dispozici.

b)

Oznamující strana (strany) řádně odůvodní, proč nejsou příslušné informace nezbytné pro posouzení případu.

14)

Žádosti o výjimku by měly být během fáze před oznámením předloženy písemně, nejlépe v samotném návrhu oznámení (na začátku příslušného oddílu nebo pododdílu). Komise se bude zabývat žádostmi o výjimku během fáze před oznámením v souvislosti s přezkumem návrhu oznámení.

15)

Případné uznání ze strany Komise, že jakékoli konkrétní informace požadované v tomto formuláři FS-PP mohou být z oznámení vynechány, Komisi nijak nebrání v tom, aby si tyto informace vyžádala kdykoli během řízení, zejména prostřednictvím žádosti o informace podle článku 13 nařízení (EU) 2022/2560.

7.   Požadavek na správnost a úplnost oznámení nebo prohlášení

16)

Informace požadované v oddílech 1 až 3, 6 a 8 musí být poskytnuty v případě oznámení zahraničních finančních příspěvků, a jsou proto podmínkou úplného oznámení. Všechny požadované informace musí být uvedeny v příslušných oddílech formuláře FS-PP a musí být správné a úplné.

17)

V případě prohlášení, že nebyly přijaty žádné finanční příspěvky ze zahraničí, které podléhají oznamovací povinnosti, musí být poskytnuty informace požadované v oddílech 1, 2, 7 a 8, a jsou tedy podmínkou úplného prohlášení. Všechny požadované informace musí být uvedeny v příslušném oddíle formuláře FS-PP a musí být správné a úplné.

18)

Především je třeba vzít na vědomí, že:

a)

Lhůta 20 pracovních dnů stanovená v čl. 30 odst. 2 a 6 nařízení (EU) 2022/2560 začíná běžet následující pracovní den po obdržení úplného oznámení. Má se tím zajistit, aby byla Komise schopna posoudit oznámené zahraniční finanční příspěvky ve lhůtách pevně stanovených v nařízení (EU) 2022/2560.

b)

Oznamující strana (strany) musí při přípravě oznámení zkontrolovat, že kontaktní jména a čísla (zejména e-mailové adresy) poskytnutá Komisi jsou uvedena přesně a jsou relevantní a aktuální.

c)

Prohlášení lze předložit pouze v případě, že všechny oznamující strany prohlašují, že jim v posledních třech letech nebyly poskytnuty žádné finanční příspěvky ze zahraničí, které jsou předmětem oznamovací povinnosti. Pokud byly alespoň jedné z oznamujících stran poskytnuty finanční příspěvky ze zahraničí, které jsou předmětem oznamovací povinnosti, považuje se podání za oznámení pro účely tohoto prováděcího nařízení.

d)

Požadované kontaktní údaje oznamujících stran musí být uvedeny ve formátu předepsaném Generálním ředitelstvím Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (GŘ GROW) na jeho internetových stránkách (6). Pro řádný postup přezkumu je nezbytné, aby byly kontaktní údaje uvedeny přesně. Za tímto účelem by poskytnuté e-mailové adresy neměly být personalizované a přiřazené ke konkrétním kontaktním osobám, ale měly by být použity funkční firemní e-mailové schránky týmu odpovědného za oznámení. Jsou-li poskytnuty nevhodné kontaktní údaje, může Komise prohlásit oznámení za neúplné.

e)

Podpůrná dokumentace podle oddílu 6 musí být předložena spolu se souhrnnou tabulkou ve formátu předepsaném GŘ GROW na jeho internetových stránkách.

f)

V souladu s čl. 7 odst. 4 prováděcího nařízení budou nesprávné nebo zavádějící informace předložené v oznámení nebo poskytnuté spolu s oznámením mít za následek, že oznámení bude považováno za neúplné pro účely stanovení data nabytí účinku oznámení.

g)

Podle čl. 29 odst. 4 nařízení (EU) 2022/2560, pokud oznámení přiložené k nabídce nebo žádosti o účast zůstane neúplné i přes žádost Komise o jeho doplnění, měla by Komise přijmout rozhodnutí, kterým požádá veřejného zadavatele nebo zadavatele, aby přijal rozhodnutí o odmítnutí takové nesprávné nabídky nebo žádosti o účast.

h)

Podle čl. 33 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560 mohou být dotčeným hospodářským subjektům, které úmyslně nebo z nedbalosti poskytnou nesprávné nebo zavádějící informace, uloženy pokuty až do výše 1 % jejich celkového obratu. Kromě toho může Komise podle čl. 18 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560 zrušit své rozhodnutí, pokud bylo založeno na neúplných, nesprávných nebo zavádějících informacích.

8.   Jak oznamovat?

19)

Oznámení se předkládají v jednom z úředních jazyků Unie. Názvy oznamujících stran se rovněž uvádějí v původním jazyce. Informace požadované v tomto formuláři FS-PP musí být uvedeny v souladu se strukturou oddílů a pododdílů, přičemž v příslušných případech musí být připojena podpůrná dokumentace. Předložené oznámení musí obsahovat potvrzení podle oddílu 8. Pokud se informace uvedené ve dvou různých oddílech částečně (nebo zcela) překrývají, lze použít křížové odkazy.

20)

Oznámení musí podepsat osoby, které jsou podle zákona zmocněny jednat jménem každé z oznamujících stran, nebo jeden či více zmocněných zástupců oznamující strany (oznamujících stran). K oznámení musí být připojeny příslušné plné moci (nebo písemný doklad o oprávnění jednat). Technické specifikace a pokyny týkající se oznámení jsou k dispozici na internetových stránkách Generálního ředitelství Komise pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky.

21)

Při vyplňování oddílu 3 tohoto formuláře FS-PP se oznamující strana (strany) vyzývá (vyzývají), aby zvážila (zvážily), zda je v zájmu přehlednosti nejvhodnější uvést informace v těchto oddílech v číselném pořadí, nebo zda lze tyto informace seskupit pro každý jednotlivý zahraniční finanční příspěvek (nebo skupinu zahraničních finančních příspěvků).

22)

V zájmu srozumitelnosti lze určité informace uvést v přílohách. Je však nezbytné, aby všechny podstatné informace byly uvedeny v hlavní části oznámení. Veškeré předložené přílohy musí být použity pouze k doplnění informací uvedených v hlavní části oznámení a pokud jsou poskytnuty doplňující informace v příloze, musí to být v hlavní části jasně uvedeno.

23)

Podpůrné dokumenty se předkládají v původním jazyce; pokud tento jazyk není úředním jazykem Unie, musí být připojen překlad do jazyka řízení (čl. 5 odst. 4 prováděcího nařízení).

9.   Důvěrnost a osobní údaje

24)

Článek 339 Smlouvy o fungování Evropské unie („SFEU“) a čl. 43 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560 vyžadují, aby Komise, její úředníci a jiní zaměstnanci nevyzrazovali informace, které jsou profesním tajemstvím a které získali při uplatňování uvedeného nařízení. Stejná zásada musí také platit pro ochranu důvěrnosti informací mezi oznamujícími stranami.

25)

Pokud se oznamující strana (strany) domnívá (domnívají), že by jejich zájmy byly poškozeny, pokud by kterékoli informace, které má (mají) poskytnout, byly zveřejněny nebo jinak zpřístupněny jiným stranám, včetně ostatních hospodářských subjektů, s nimiž oznámení podává, a příslušného veřejného zadavatele nebo zadavatele, měla (měly) by tyto informace předložit příslušnému veřejnému zadavateli nebo zadavateli odděleně a každou stranu jasně označit slovem „Důvěrné“. Za tímto účelem lze předložit samostatný zašifrovaný archiv dokumentů a klíč poskytnout Komisi zvlášť. Oznamující strany by měly rovněž uvést důvody, proč by tyto informace neměly být zpřístupněny nebo zveřejněny.

26)

V případech, kdy oznámení vypracovává více než jedna oznamující strana, je možné předložit obchodní tajemství v samostatné obálce a v oznámení na ně uvést odkaz jako na přílohu. Aby mohlo být oznámení považováno za úplné, musí v něm být uvedeny všechny tyto přílohy.

27)

Veškeré osobní údaje poskytnuté v oznámení nebo spolu s ním budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (7).

ODDÍL 1

Popis zadávacího řízení

1.1.

Uveďte odkaz na zveřejněný dokument s výzvou k účasti v tomto řízení na internetových stránkách Tenders Electronic Daily (TED) i na jiných platformách a shrnutí zadávacího řízení.

1.2.

Pokud oznamující strana (strany) používá (používají) jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky (ESPD), měla by být povinnost poskytnout shrnutí zadávacího řízení splněna vyplněním části I přílohy 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/7 (8).

1.3.

Pokud oznamující strana (strany) předkládá (předkládají) své informace prostřednictvím osvědčení ESPD, měl by být oddíl 1 tohoto formuláře FS-PP importován přímo z osvědčení ESPD do formuláře FS-PP pomocí digitální služby poskytované Komisí. Pokud tato služba není k dispozici, měl by veřejný zadavatel nebo zadavatel zaslat Komisi oznámení spolu s vyplněnou částí I přílohy 2 osvědčení ESPD.

1.4.

Pokud oznamující strana (strany) nepředkládá (nepředkládají) své informace prostřednictvím osvědčení ESPD, musí být tento oddíl vyplněn s informacemi požadovanými v části I přílohy 2 osvědčení ESPD.

1.5.

Pokud oznamující strana (strany) předloží své informace prostřednictvím osvědčení ESPD pouze částečně, musí být chybějící prvky z části I přílohy 2 části osvědčení ESPD poskytnuty v tomto oddíle.

ODDÍL 2

Informace o oznamující straně (stranách)

2.1.

V případě, že oznamující strana (strany) používá (používají) osvědčení ESPD, lze povinnost poskytnout informace o oznamující straně (oznamujících stranách) splnit poskytnutím části II přílohy 2 prováděcího nařízení (EU) 2016/7, kterým se zavádí standardní formulář osvědčení ESPD. Osvědčení ESPD se vyplňuje pro všechny hospodářské subjekty, které se účastní nabídkového řízení nebo žádosti o účast, a také pro subdodavatele, na jejichž kapacity se spoléhá při plnění kritérií výběru. Subdodavatelé, kteří nejsou „hlavními subdodavateli“ ve smyslu čl. 29 odst. 5 nařízení (EU) 2022/2560, tuto část formuláře vyplňovat nemusí. Subdodavatelé, kteří jsou „hlavními subdodavateli“ ve smyslu čl. 29 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560, ale jejichž kapacita není využita v souladu s článkem 63 směrnice 2014/24/EU nebo článkem 79 směrnice 2014/25/EU, musí tento oddíl vyplnit ručně.

2.2.

Pokud oznamující strana (strany) předkládá (předkládají) své informace prostřednictvím osvědčení ESPD, bude tato část formuláře FS-PP importována přímo z osvědčení ESPD do tohoto formuláře FS-PP pomocí digitální služby poskytované Komisí. Pokud tato služba není k dispozici, musí veřejný zadavatel nebo zadavatel zaslat Komisi toto oznámení spolu s vyplněnou částí II přílohy 2 předloženého osvědčení ESPD.

2.3.

Pokud oznamující strana (strany) nepředkládá (nepředkládají) své informace prostřednictvím osvědčení ESPD, musí být tento oddíl vyplněn s informacemi požadovanými v části II přílohy 2 osvědčení ESPD.

2.4.

Pokud oznamující strana (strany) předloží své informace prostřednictvím osvědčení ESPD pouze částečně, musí být chybějící prvky z části II přílohy 2 části osvědčení ESPD poskytnuty v tomto oddíle.

2.5.

Uveďte svou e-mailovou adresu nebo jedinečný identifikátor používaný pro účet EU Login, který bude sloužit ke komunikaci.

ODDÍL 3

Zahraniční finanční příspěvky

3.1.

Posouzení, zda v zadávacím řízení dochází k narušení hospodářské soutěže zahraničními subvencemi, se provádí na základě posouzení ukazatelů narušení hospodářské soutěže (9) a posouzení, zda se ve vztahu k dotčeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám jedná o nepřiměřeně výhodnou nabídku (10). V tomto oddíle by oznamující strana (strany) měla (měly) vykazovat pouze zahraniční finanční příspěvky spadající do oblasti působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a e) nařízení (EU) 2022/2560, které s největší pravděpodobností naruší vnitřní trh. Pokud jde o zahraniční finanční příspěvky, které nespadají do těchto kategorií, viz bod 3.3 tohoto oddílu a tabulka 1. V případě zadávacích řízení, která dosahují prahových hodnot uvedených v čl. 28 odst. 1 písm. a) a čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560, v nichž byly oznamující straně (stranám) v průběhu tří let před oznámením poskytnuty zahraniční finanční příspěvky podléhající oznamovací povinnosti podle čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560, uveďte, zda byly každé z oznamujících stran v průběhu tří let před oznámením jednotlivě poskytnuty (11) zahraniční finanční příspěvky ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které mohou spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a e) nařízení (EU) 2022/2560:

3.1.1.

Aby bylo možné určit, zda byl zahraniční finanční příspěvek poskytnut podniku, který byl v potížích, ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2022/2560, uveďte, zda byla kdykoli v průběhu tří let před oznámením splněna některá z těchto podmínek:

3.1.1.1.

Je oznamující strana společností s ručením omezeným, kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu?

ano

ne

3.1.1.2.

Je oznamující strana společností, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti a kde v důsledku kumulovaných ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti?

ano

ne

3.1.1.3.

Je oznamující strana předmětem kolektivního úpadkového řízení nebo splňuje kritéria stanovená ve vnitrostátních právních předpisech pro to, aby vůči ní bylo na žádost jejích věřitelů zahájeno kolektivní úpadkové řízení?

ano

ne

3.1.1.4.

V případě, že dotyčná oznamující strana není malým nebo středním podnikem (12):

3.1.1.4.1.

byl účetní poměr dluhu oznamující strany k vlastnímu kapitálu v uplynulých dvou letech vyšší než 7,5

a

3.1.1.4.2.

byl poměr úrokového krytí EBITDA (13) oznamující strany v uplynulých dvou letech nižší než 1,0?

ano

ne

3.1.1.5.

Pokud byla odpověď na některou z otázek v oddílech 3.1.1.1 až 3.1.1.4 ve vztahu k některé z oznamujících stran „ano“, uveďte, zda v období, kdy byl dotyčný podnik v potížích, obdržel zahraniční finanční příspěvky, které mohly přispět k obnovení jeho dlouhodobé životaschopnosti (včetně dočasné pomoci v oblasti likvidity určené k podpoře tohoto obnovení životaschopnosti) nebo k udržení této strany při životě po krátkou dobu potřebnou k vypracování plánu restrukturalizace nebo likvidace.

Oznamující strana (strany)

ano

ne

3.1.1.6.

Pokud byla odpověď na některou z otázek v oddílech 3.1.1.1 až 3.1.1.4 ve vztahu k některé z oznamujících stran „ano“, uveďte, zda je k dispozici plán restrukturalizace, který může vést k dlouhodobé životaschopnosti této strany, a zda tento plán restrukturalizace zahrnuje významný vlastní příspěvek oznamující strany, a uveďte podrobnosti o tomto plánu.

3.1.1.7.

Pokud byla odpověď na některou z otázek v bodech 3.1.1.1 až 3.1.1.4 „ano“, tuto odpověď zdůvodněte, včetně odkazů v této odpovědi na podpůrné důkazy nebo dokumenty, které mají být předloženy v přílohách (tyto dokumenty mohou mimo jiné zahrnovat poslední výkazy zisků a ztrát oznamující strany spolu s rozvahami nebo rozhodnutí soudu o zahájení kolektivního úpadkového řízení vůči společnosti nebo dokumenty poskytující důkaz, že jsou splněna kritéria pro zahájení úpadkového řízení na návrh věřitelů podle vnitrostátního práva obchodních společností atd.).

3.1.2.

Zahraniční finanční příspěvek ve formě neomezené záruky za dluhy nebo závazky podniku, tj. bez jakéhokoli omezení výše nebo doby trvání této záruky (čl. 5 odst. 1 písm. b)).

ano

ne

3.1.3.

Opatření na financování vývozu, které není v souladu s Ujednáním OECD o státem podporovaných vývozních úvěrech (čl. 5 odst. 1 písm. c)).

ano

ne

3.1.4.

Zahraniční finanční příspěvek, který umožňuje podniku podat nepřiměřeně výhodnou nabídku, na jejímž základě by mu mohla být zadána relevantní zakázka (čl. 5 odst. 1 písm. e)).

ano

ne

3.2.

U každého zahraničního finančního příspěvku ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, který byl poskytnut oznamujícím stranám v průběhu tří let před oznámením a který může spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a e) nařízení (EU) 2022/2560, uveďte následující informace a poskytněte podpůrné dokumenty:

3.2.1.

Forma finančního příspěvku (např. půjčka, osvobození od daně, kapitálová injekce, daňová pobídka, věcný příspěvek atd.).

3.2.2.

Třetí země, která finanční příspěvky poskytla. Uveďte rovněž veřejný orgán nebo subjekt, které finanční příspěvky poskytly.

3.2.3.

Výše každého finančního příspěvku.

3.2.4.

Účel a ekonomické důvody poskytnutí finančního příspěvku dané straně

3.2.5.

Zda jsou s finančními příspěvky a jejich využitím spojeny nějaké podmínky.

3.2.6.

Popište hlavní prvky a charakteristiky těchto finančních příspěvků (např. úrokové sazby a dobu trvání v případě půjčky).

3.2.7.

Vysvětlete, zda finanční příspěvek skýtá nebo bude skýtat podniku, kterému byl zahraniční finanční příspěvek poskytnut, výhodu ve smyslu článku 3 nařízení (EU) 2022/2560. Vysvětlete proč, s odkazem na podpůrné dokumenty uvedené v oddíle 6.

3.2.8.

Vysvětlete, zda je finanční příspěvek právně nebo fakticky omezen ve smyslu článku 3 nařízení (EU) 2022/2560 na určité podniky nebo odvětví (14). Vysvětlete proč, s odkazem na podpůrné dokumenty uvedené v oddíle 6.

3.2.9.

Vysvětlete, zda je zahraniční finanční příspěvek poskytnutý pouze na provozní náklady (15) spojen výhradně s danou veřejnou zakázkou.

3.3.

Poskytněte přehled zahraničních finančních příspěvků ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které byly poskytnuty oznamujícím stranám v průběhu tří let před oznámením a které nespadají do žádné z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2022/2560, a to podle vzoru a pokynů uvedených v tabulce 1.

ODDÍL 4

Odůvodnění neexistence nepřiměřeně výhodné nabídky

4.1.

Existují v případě jakéhokoli zahraničního finančního příspěvku, který umožňuje podniku podat nepřiměřeně výhodnou nabídku, na jejímž základě by mu mohla být zadána relevantní zakázka (čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2022/2560), nějaké faktory, které lze uvést, aby se prokázalo, že nabídka není nepřiměřeně výhodná přímo či nepřímo z důvodu obdrženého finančního příspěvku (obdržených finančních příspěvků), včetně faktorů uvedených v čl. 69 odst. 2 směrnice 2014/24/EU nebo čl. 84 odst. 2 směrnice 2014/25/EU?

4.2.

Tyto faktory se mohou týkat zejména:

4.2.1.

ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod;

4.2.2.

zvolených technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč k dispozici pro dodání výrobků, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací;

4.2.3.

originality stavebních prací, dodávek nebo služeb navrhovaných uchazečem;

4.2.4.

dodržování příslušných povinností v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva;

4.2.5.

dodržování povinností týkajících se využití subdodavatele.

ODDÍL 5

Možné pozitivní účinky

5.1.

Případně uveďte a doložte možné pozitivní účinky na rozvoj příslušné subvencované hospodářské činnosti na vnitřním trhu. Rovněž uveďte a odůvodněte jakékoli další pozitivní účinky zahraničních subvencí, například obecnější pozitivní účinky ve vztahu k příslušným cílům politiky, zejména cílům Unie, a uveďte, kdy a kde se tyto účinky projevily nebo se jejich projevení očekává. Popište každý z těchto pozitivních účinků.

ODDÍL 6

Podpůrná dokumentace

Pro každou oznamující stranu předložte:

6.1.

Kopie veškerých podpůrných úředních dokumentů týkajících se finančních příspěvků, které mohou spadat do některé z kategorií čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a e) nařízení (EU) 2022/2560 podle oddílu 3.1.

6.2.

Kopie následujících dokumentů, které vypracoval nebo obdržel kterýkoli člen představenstva, správní rady nebo dozorčí rady, nebo pro něj byly vypracovány: analýzy, zprávy, studie, průzkumy, prezentace a veškeré srovnatelné dokumenty, které pojednávají o účelu, využití a ekonomickém odůvodnění zahraničních finančních příspěvků, které mohou spadat do některé z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až c) a e) nařízení (EU) 2022/2560. Předložte tytéž dokumenty, jež vypracoval subjekt poskytující zahraniční finanční příspěvek nebo které pro něj byly vypracovány nebo které obdržel, pokud je máte k dispozici nebo jsou veřejně dostupné.

6.3.

Adresu internetových stránek, pokud existují, na nichž jsou k dispozici poslední roční účetní závěrky nebo výroční zprávy oznamující strany (oznamujících stran), nebo pokud takové stránky neexistují, kopie posledních ročních účetních závěrek a výročních zpráv.

6.4.

Pokud oznamující strana (strany) poskytne (poskytnou) odůvodnění neexistence nepřiměřeně výhodné nabídky vyplněním oddílu 4 tohoto formuláře, musí rovněž předložit dokumentaci za období tří let předcházejících oznámení, která uvedené skutečnosti dokládá. Tato dokumentace může podle potřeby mimo jiné obsahovat:

a.

daňová přiznání za období, které je předmětem přezkumu, včetně kopií přiznání k dani z příjmů právnických osob a přiznání k DPH;

b.

podnikatelské plány a průzkum trhu, které jsou podkladem pro rozhodnutí o účasti v zadávacím řízení.

ODDÍL 7

Prohlášení

7.1.

V souladu s bodem 6 úvodu v případě zadávání veřejných zakázek, které dosahují prahových hodnot uvedených v čl. 28 odst. 1 písm. a) a čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2022/2560, kdy oznamující straně (stranám) nebyly v posledních třech letech poskytnuty žádné zahraniční finanční příspěvky podléhající oznamovací povinnosti podle čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560, je třeba vyplnit oddíly 1, 2 a 8 tohoto formuláře, jakož i tento oddíl, obsahující toto prohlášení:

Žádná z oznamujících stran neobdržela zahraniční finanční příspěvky podléhající oznamovací povinnosti podle kapitoly 4 nařízení (EU) 2022/2560.

7.2.

V souladu s povinností stanovenou v čl. 29 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 musí oznamující strana (strany) uvést všechny přijaté zahraniční finanční příspěvky. Tato povinnost se vztahuje na všechny zahraniční finanční příspěvky, které nepodléhají oznamovací povinnosti v souladu s čl. 28 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2022/2560 a které byly obdrženy v průběhu posledních tří let předcházejících prohlášení.

7.3.

Avšak zahraniční finanční příspěvky nepodléhající oznamovací povinnosti, jejichž hodnota je nižší než 1 milion EUR, ale vyšší než hodnota uvedená v bodě 7.4 níže, za poslední tři roky předcházející prohlášení mohou být vykázány jako celková souhrnná částka bez uvedení jejich hodnoty, a to za použití tabulky 2. Na žádost Komise musí být tyto zahraniční finanční příspěvky vykázány jednotlivě.

7.4.

V souladu s čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2022/2560 nemusí být v prohlášení uvedeny zahraniční finanční příspěvky, jejichž celková výše za každou třetí zemi je nižší než výše podpory de minimis podle čl. 3 odst. 2 prvního pododstavce nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 (16) za období tří po sobě jdoucích let předcházejících prohlášení.

ODDÍL 8

Potvrzení

8.1.

Oznámení musí být zakončeno tímto potvrzením, které musí být podepsáno každou oznamující stranou:

8.2.

Oznamující strana (strany) potvrzuje (potvrzují), že podle jejich nejlepšího vědomí a svědomí jsou informace uvedené v tomto oznámení nebo prohlášení pravdivé, správné a úplné, že byly poskytnuty úplné a pravé kopie dokumentů vyžadovaných formulářem FS-PP, že všechny odhady jsou označeny jako odhady a byly provedeny co nejpřesněji na základě souvisejících skutečností a že všechny vyjádřené názory jsou upřímné.

8.3.

Jsou si vědomy ustanovení článku 33 nařízení (EU) 2022/2560 o pokutách a penále.“

Datum:

[podepisující osoba 1]

Jméno:

Organizace:

Funkce:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

[„elektronický podpis“/podpis]

[případná podepisující osoba 2, opakujte tolikrát, kolik je oznamujících stran]

Jméno:

Organizace:

Funkce:

Adresa:

Telefonní číslo:

E-mail:

[„elektronický podpis“/podpis]

Tabulka 1

Pokyny k poskytování informací o zahraničních finančních příspěvcích, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) (oddíl 3.3)

1.

Tato tabulka se používá k poskytnutí přehledu zahraničních finančních příspěvků ve výši 1 milionu EUR nebo vyšší, které byly poskytnuty oznamujícím stranám každou třetí zemí v průběhu tří let před oznámením a které nespadají do žádné z kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) až e) nařízení (EU) 2022/2560, a to podle níže uvedeného vzoru a pokynů. Bod A objasňuje, které informace je třeba do tabulky zahrnout, a bod B objasňuje, které informace nemají být zahrnuty.

A.   Informace, které mají být zahrnuty do tabulky

2.

Seskupte jednotlivé finanční příspěvky podle třetích zemí a druhů, jako je přímý grant, úvěr/finanční nástroj/vratné zálohy, daňové zvýhodnění, záruka, nástroj rizikového kapitálu, kapitálová intervence, odpis dluhu, příspěvky poskytnuté na nehospodářské činnosti podniku (viz 16. bod odůvodnění nařízení (EU) 2022/2560) nebo jiné.

3.

Uveďte pouze ty země, u nichž odhadovaná celková částka všech finančních příspěvků za každou zemi poskytnutých v průběhu tří let před oznámením (vypočtená podle bodu 5) činí 4 miliony EUR nebo více.

4.

U každého druhu finančního příspěvku uveďte stručný popis účelu finančních příspěvků a subjektů, které je poskytly.

5.

Vyčíslete odhadovanou celkovou částku finančních příspěvků poskytnutých každou třetí zemí v průběhu tří let před oznámením ve formě rozpětí, jak je uvedeno v poznámkách k tabulce níže. Pro výpočet této částky je důležité následující:

a)

Zohledněte zahraniční finanční příspěvky, které spadají do kategorií uvedených v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 2022/2560 a o nichž byly poskytnuty informace v rámci oddílů 3.1 a 3.2.

b)

Neberte v úvahu zahraniční finanční příspěvky vyloučené podle bodů 6 a 7 níže.

B.   Výjimky

6.

V tabulce nemusíte uvádět popis těchto zahraničních finančních příspěvků:

a)

odklady placení daní a/nebo příspěvků na sociální zabezpečení, daňové amnestie a daňové prázdniny, jakož i běžná, obecně platná pravidla pro odpisy a převod ztrát do dalších období. Pokud jsou tato opatření omezena například na určitá odvětví, regiony nebo podniky (či některé jejich druhy), je třeba je uvést;

b)

uplatnění daňových úlev za účelem zamezení dvojího zdanění v souladu s ustanoveními dvoustranných nebo mnohostranných dohod o zamezení dvojího zdanění, jakož i jednostranné daňové úlevy pro zamezení dvojího zdanění uplatněné podle vnitrostátních daňových předpisů, pokud se řídí stejnou logikou jako ustanovení dvoustranných nebo mnohostranných dohod;

c)

poskytnutí/nákupy zboží/služeb (s výjimkou finančních služeb) za tržních podmínek v rámci běžného obchodního styku, například poskytnutí//nákupy zboží nebo služeb na základě soutěžního, transparentního a nediskriminačního nabídkového řízení;

d)

zahraniční finanční příspěvky, jejichž jednotlivá částka je nižší než 1 milion EUR.

Třetí země

Druh finančního příspěvku (*1)

Stručný popis účelu finančního příspěvku a subjektu, který jej poskytl (*2)

Země A

Druh 1

 

Druh 2

 

Druh 3

 

Druh 4

 

 

Celkové odhadované finanční příspěvky poskytnuté zemí A: […] EUR (*3)

Země B

Druh 1

 

Druh 2

 

Druh 3

 

Druh 4

 

 

Celkové odhadované finanční příspěvky poskytnuté zemí B: […] EUR (*3)

Země C

 

 

 

 

 

 

 

Pozn.:

uveďte samostatnou tabulku pro každou z oznamujících stran. Třetí země a pokud možno i druhy příspěvků by měly být seřazeny podle celkové výše zahraničního finančního příspěvku od nejvyššího po nejnižší.

C.   Další informace

7.

Zahraniční finanční příspěvky, které mohou být relevantní pro posouzení každé veřejné zakázky, mohou záviset na řadě faktorů, jako jsou příslušná odvětví nebo činnosti, druh finančních příspěvků nebo jiná specifika případu. S ohledem na tato specifika si Komise může vyžádat další informace, pokud to považuje za nezbytné pro své posouzení.

Tabulka 2

Pro vykazování zahraničních finančních příspěvků, jejichž hodnota je nižší než 1 milion EUR a vyšší než hodnota uvedená v oddíle 7.4

Třetí země

Stručný popis finančních příspěvků

Země A

 

Země B

 

Země C

 

 

 

 


(1)  Úř. věst. L 330, 23.12.2022, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 177, 12.7.2023, s. 1.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s.243).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 1).

(6)  Viz: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation a postupujte podle instrukcí.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39). Viz také prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se šetření v oblasti hospodářské soutěže na adrese: https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/7 ze dne 5. ledna 2016, kterým se zavádí standardní formulář jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky (Úř. věst. L 3, 6.1.2016, s. 16).

(9)  Článek 4 nařízení (EU) 2022/2560.

(10)  Článek 27 nařízení (EU) 2022/2560.

(11)  Finanční příspěvek by se měl považovat za poskytnutý od okamžiku, kdy příjemce získá právní nárok na jeho obdržení. Skutečné vyplacení finančního příspěvku není nezbytnou podmínkou k tomu, aby finanční příspěvek spadal do oblasti působnosti nařízení (EU) 2022/2560.

(12)  Malé a střední podniky jsou definovány v příloze I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

(13)  „Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation“, tzn. zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací. Tento ukazatel se vypočítá jako EBITDA/splátky úroků.

(14)  Výhoda by měla být poskytnuta jednomu nebo více podnikům nebo odvětvím. Specifičnost zahraniční subvence by mohla být stanovena právně nebo fakticky.

(15)  Například osobní náklady, materiál, energie, údržba, nájemné, administrativa.

(16)  Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 1).

(*1)  Určete finanční příspěvky a seskupte je podle druhu: jako je přímý grant, úvěr/finanční nástroj/vratné zálohy, daňové zvýhodnění, záruka, nástroj rizikového kapitálu, kapitálová intervence, odpis dluhu, příspěvky poskytnuté na nehospodářské činnosti podniku (viz 16. bod odůvodnění nařízení 2022/2560) nebo jiné.

(*2)  Stručný popis účelu finančních příspěvků zahrnutých do jednotlivých druhů a popis poskytujícího subjektu (subjektů). Například „osvobození od daně na výrobu výrobku A a výzkumné a vývojové činnosti“, „několik úvěrů u státem vlastněných bank na účel X“, „několik finančních opatření u státních investičních agentur na pokrytí provozních nákladů/na výzkumné a vývojové činnosti“, „veřejná kapitálová injekce ve společnosti X“.

(*3)  Použijte tyto rozsahy: „45–100 milionů EUR“, „> 100–500 milionů EUR“, „> 500–1 000 milionů EUR“ a „více než 1 000 milionů EUR“.


Top