EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1069

Nařízení Komise (EU) 2023/1069 ze dne 1. června 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

C/2023/3453

Úř. věst. L 143, 2.6.2023, p. 40–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1069/oj

2.6.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 143/40


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1069

ze dne 1. června 2023,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. prosince 2022 přijala Komise pro Codex Alimentarius nové maximální limity reziduí stanovené Codexem (CXL) pro acetamiprid, bixafen, chlorthalonil, klofentezin, klothianidin, cyprodinil, difenokonazol, ethiprol, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, fluensulfon, fluopyram, flutianil, imazalil, isoprothiolan, isoxaflutol, mandipropamid, metkonazol, methopren, methoxyfenozid, prothiokonazol, pydiflumetofen, pyrasulfotol, pyraziflumid, chinoxyfen, spinetoram, spiropidion, tebukonazol, thiamethoxam, trifloxystrobin a trinexapak-ethyl (2).

(2)

Maximální limity reziduí (MLR) pro uvedené látky byly stanoveny v přílohách II, III a V nařízení (ES) č. 396/2005 s výjimkou ethiprolu, fluensulfonu a pydiflumetofenu, pro které nebyly stanoveny žádné zvláštní MLR, ani tyto látky nebyly zahrnuty v příloze IV nařízení (ES) č. 396/2005, a proto se používá standardní hodnota 0,01 mg/kg stanovená v čl. 18 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

(3)

V souladu s čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (3) platí, že pokud existují nebo se právě dokončují mezinárodní normy, vezmou se při vytváření nebo přizpůsobení potravinového práva v úvahu, s výjimkou případů, kdy by tyto normy nebo dotyčné části těchto norem byly neúčinným nebo nevhodným prostředkem pro dosažení oprávněných cílů potravinového práva, případů vědecky odůvodněných nebo případů, kdy by tyto normy zajišťovaly úroveň ochrany jinou, než je úroveň považovaná v Unii za odpovídající. Kromě toho má Unie v souladu s čl. 13 písm. e) uvedeného nařízení podporovat soulad mezinárodních technických norem a potravinového práva a současně zajišťovat, aby nedocházelo ke snížení vysoké úrovně ochrany přijaté v Unii.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) posoudil rizika pro spotřebitele a vypracoval vědeckou zprávu (4). V případech, kdy úřad zjistil potenciální riziko pro zdraví spotřebitelů, Unie předložila Výboru Codexu pro rezidua pesticidů výhrady (5) , (6) k navrhovaným CXL. Tak tomu bylo i v případě těchto kombinací pesticidů/produktů: acetamiprid (všechny produkty), chlorthalonil (všechny produkty), klofentezin (všechny produkty), klothianidin (všechny produkty), difenokonazol (všechny produkty), ethiprol (všechny produkty), fenpyroximát (citrony a kyselé lajmy, pomelo a grapefruity), fluensulfon (všechny produkty), imazalil (všechny produkty), isoprothiolan (všechny produkty), metkonazol (všechny produkty), methopren (všechny produkty), prothiokonazol (všechny produkty), pydiflumetofen (všechny produkty), pyrasulfotol (všechny produkty), pyraziflumid (všechny produkty), chinoxyfen (všechny produkty), spinetoram (zelený a černý čaj), spiropidion (všechny produkty), tebukonazol (všechny produkty), thiamethoxam (všechny produkty), trifloxystrobin (všechny produkty) a trinexapak-ethyl (všechny produkty).

(5)

CXL, k nimž Unie nepředložila Výboru Codexu pro rezidua pesticidů výhradu, jelikož úřad neidentifikoval rizika pro spotřebitele v Unii, lze proto považovat za bezpečné. To je případ určitých CXL pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram. Tyto CXL by proto měly být zahrnuty do nařízení (ES) č. 396/2005, s výjimkou případů, kdy se týkají produktů, které nejsou uvedeny v příloze I zmíněného nařízení, nebo kdy jsou na nižší úrovni než stávající MLR. Proto by se neměly měnit MLR pro fluopyram.

(6)

Na základě vědecké zprávy úřadu a s přihlédnutím k relevantním faktorům uvedeným v čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005 splňují příslušné změny MLR požadavky uvedeného článku.

(7)

Nařízení (ES) č. 396/2005 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. června 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-45%252FFinal%252520Report%252520CAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf

Společný program FAO/WHO týkající se potravinových norem, Komise pro Codex Alimentarius. Dodatek III. 45. zasedání. Virtuálně, 21.–25. listopadu, 12.,13. a 19. prosince 2022 a 6. února 2023.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

(4)  Scientific support for preparing an EU position for the 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR). EFSA Journal 2022;20(9):7521.

(5)  Připomínky Evropské unie ke Codexu CX/PR 22/53/5: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

(6)  Zpráva z 53. zasedání Výboru Codexu pro rezidua pesticidů REP22/PR53: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP22_PR53e.pdf.


PŘÍLOHA

V příloze II nařízení (ES) č. 396/2005 se sloupce pro bixafen, cyprodinil, fenhexamid, fenpikoxamid, fenpyroximát, flutianil, isoxaflutol, mandipropamid, methoxyfenozid a spinetoram nahrazují tímto:

Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí  (1)

Bixafen (R) (F)

Cyprodinil (R) (F)

Fenhexamid (F)

Fenpikoxamid (R) (F)

Fenpyroximát (R) (F) (A)

Flutianil

Izoxaflutol (suma izoxaflutolu a jeho diketonitrilového metabolitu, vyjádřeno jako izoxaflutol)

Mandipropamid (všechny poměry konstitučních izomerů)

Methoxyfenozid (F)

Spinetoram (suma spinetoramu J a spinetoramu L) (F) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

OVOCE, ČERSTVÉ nebo ZMRAZENÉ; OŘECHY

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0110000

Citrusové plody

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,5 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

 

0110010

Grapefruity

 

 

 

 

(+)

 

 

0,2

 

0,02  ((*))

0110020

Pomeranče

 

 

 

 

(+)

 

 

0,4

 

0,07

0110030

Citrony

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110040

Kyselé lajmy

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110050

Mandarinky

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,15

0110990

Ostatní (2)

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0120000

Ořechy ze stromů

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,1

0,02  ((*))

0120010

Mandle

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120020

Para ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120030

Kešu ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120040

Kaštany jedlé

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120050

Kokosové ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120060

Lískové ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120070

Makadamové ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120080

Pekanové ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120090

Piniové oříšky

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120100

Pistácie

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120110

Vlašské ořechy

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120990

Ostatní (2)

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Jádrové ovoce

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,15

0130010

Jablka

 

 

0,01  ((*))

 

0,3 (+)

0,15

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130020

Hrušky

 

 

6

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130030

Kdoule

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130040

Mišpule obecná/německá

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130050

Mišpule japonská / lokvát

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130990

Ostatní (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0140000

Peckové ovoce

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0140010

Meruňky

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,2 (+)

0140020

Třešně

 

 

7

 

2 (+)

0,4

 

 

2

2

0140030

Broskve

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,3

0140040

Švestky

 

 

2

 

0,1 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,02  ((*))

0140990

Ostatní (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0150000

Bobulové a drobné ovoce

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

hrozny

 

3

15

 

0,3

0,7

 

2

1

0,4

0151010

Hrozny stolní

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0151020

Hrozny moštové

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0152000

b)

jahody

 

5

10

 

0,3

0,3

 

0,01  ((*))

2

0,2

0153000

c)

ovoce z keřů

 

 

15

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

1

0153010

Ostružiny

 

3

 

 

0,7 (+)

 

 

 

 

(+)

0153020

Ostružiny ostružiníku ježiníku

 

0,02  ((*))

 

 

0,5 (+)

 

 

 

 

(+)

0153030

Maliny (červené a žluté)

 

3

 

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0153990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0154000

d)

ostatní bobulové a drobné ovoce

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0154010

Brusnice/borůvky

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

4

0,4

0154020

Klikvy

 

8

20

 

0,5 (+)

 

 

 

0,7

0,4 (+)

0154030

Rybíz (bílý, černý, červený)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

0154040

Angrešt (červený, zelený a žlutý)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154050

Šípky

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154060

Moruše (bílé a černé)

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154070

Hloh středozemský / azarole / neapolská mišpule

 

3

15

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154080

Bez černý / bezinky

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154990

Ostatní (2)

 

3

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

0,4

0160000

Různé ovoce s

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0161000

a)

jedlou slupkou

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0161010

Datle

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161020

Fíky

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161030

Stolní olivy

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,07 (+)

0161040

Kumquaty/kumkváty

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0161050

Karamboly

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161060

Tomel japonský / kaki churma / persimon

 

2

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161070

Hřebíčkovec šabrejový / jambolan

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0162000

b)

nejedlou slupkou, malé

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0162010

Aktinidie/kiwi (červené, zelené a žluté)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162020

Liči

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,015

0162030

Mučenka/passiflora

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,4

0162040

Opuncie

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,5

0162050

Zlatolist

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162060

Tomel viržinský / kaki

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162990

Ostatní (2)

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0163000

c)

nejedlou slupkou, velké

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0163010

Avokádo

 

1

 

0,01  ((*))

0,2

 

 

 

0,7

 

0163020

Banány

 

0,02  ((*))

 

0,15

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163030

Mango

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163040

Papája

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

1

 

0163050

Granátová jablka

 

5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,6

 

0163060

Anona šeroplodá / láhevník čerimoja / cukrové jablko

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163070

Kvajáva hrušková

 

1,5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163080

Ananas

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163090

Chlebovník

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163100

Durian cibetkový

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163110

Anona ostnitá / láhevník ostnitý / guanabana

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0200000

ZELENINA, ČERSTVÁ nebo ZMRAZENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Kořenová a hlíznatá zelenina

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

0,02  ((*))

0211000

a)

brambory

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,05

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0212000

b)

tropická kořenová a hlíznatá zelenina

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0212010

Kořeny manioku jedlého / kasavy

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212020

Batáty

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

0212030

Jamy

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212040

Maranta třtinová

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0213000

c)

ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy

0,09

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0213010

Řepa červená/salátová

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0213020

Mrkev/karotka

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

 

0213030

Celer bulvový

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213040

Křen

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213050

Topinambury

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213060

Pastinák

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213070

Petržel kořenová

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213080

Ředkve

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0213090

Kozí brada

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213100

Brukev řepka tuřín

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213110

Brukev řepák vodnice

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0220000

Cibulová zelenina

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0220010

Česnek

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220020

Cibule kuchyňská

 

0,3

3

 

 

 

 

0,1 (+)

 

0,02  ((*))

0220030

Šalotka

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220040

Cibule jarní / zelená cibulka a cibule zimní / sečka

 

0,8

0,01  ((*))

 

 

 

 

7 (+)

 

0,8

0220990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0230000

Plodová zelenina

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0231000

a)

lilkovité a slézovité

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0231010

Rajčata

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3 (+)

0,6

0,06

0231020

Paprika setá

 

1,5

3

 

0,3 (+)

 

 

1

2

0,4

0231030

Lilek/baklažán

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3

0,6 (+)

0,05

0231040

Proskurník jedlý / ibišek jedlý / okra / bamie

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0231990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0232000

b)

tykvovité s jedlou slupkou

 

0,5

1

 

0,08

 

 

 

0,3

0,06

0232010

Okurky salátové

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2

 

 

0232020

Okurky nakládačky

 

 

 

 

(+)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0232030

Cukety

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2 (+)

 

 

0232990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0233000

c)

tykvovité s nejedlou slupkou

 

0,6

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,03

0233010

Melouny cukrové

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0233020

Dýně

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,3

 

0233030

Melouny vodní

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0233990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0234000

d)

kukuřice cukrová

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0239000

e)

ostatní plodová zelenina

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0240000

Košťálová zelenina (s výjimkou kořenů a mladých listů)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0241000

a)

košťálová zelenina vytvářející růžice

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokolice

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0241020

Květák

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0241990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0242000

b)

košťálová zelenina vytvářející hlávky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Kapusta růžičková

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0242020

Zelí hlávkové

 

0,7

 

 

 

 

 

3

 

 

0242990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0243000

c)

košťálová zelenina listová

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

25

 

 

0243010

Zelí pekingské / pe-tsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kapusta kadeřavá a kapusta krmná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

kedlubny

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0250000

Listová zelenina, bylinky a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

salát a ostatní salátové rostliny

0,01  ((*))

15

50

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

 

 

0251010

Kozlíček polníček

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251020

Locika setá

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1,5

0251030

Čekanka štěrbák / endivie

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0251040

Řeřichy a jiné klíčky a výhonky

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251050

Barborky

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251060

Roketa setá / rukola

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251070

Červená hořčice

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251080

Mladé listy plodin (včetně druhů rodu Brassica)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0252000

b)

špenát a podobná zelenina (listy)

0,01  ((*))

15

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

4

 

0252010

Špenát

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0252020

Šrucha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0252030

Mangold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0252990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0253000

c)

listy révy vinné a podobných druhů

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0254000

d)

potočnice lékařská / řeřicha potoční

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0255000

e)

čekanka obecná setá

0,01  ((*))

0,06

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,15

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0256000

f)

bylinky a jedlé květy

0,02  ((*))

40

50

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

30

 

4

0256010

Kerblík

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256020

Pažitka

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256030

Celerová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256040

Petrželová nať

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256050

Šalvěj lékařská

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256060

Rozmarýn lékařský

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256070

Tymián

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256080

Bazalka pravá a jedlé květy

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

0256090

Vavřín / bobkový list

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0260000

Lusková zelenina

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

0260010

Fazolové lusky

 

2

15

 

0,7 (+)

 

 

1

2

0,05

0260020

Vyluštěná fazolová semena

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,05

 

 

0,01  ((*))

0,3

0,02  ((*))

0260030

Hrachové lusky

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

2

0,02  ((*))

0260040

Vyluštěná hrachová zrna

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,3

0,3

0,02  ((*))

0260050

Čočka

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0260990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0270000

Řapíkatá a stonková zelenina

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0270010

Chřest

 

0,02  ((*))

0,02

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270020

Kardy

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270030

Celer řapíkatý

 

30

0,01  ((*))

 

 

 

 

20

 

0,02  ((*))

0270040

Fenykl obecný sladký

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270050

Artyčoky

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,3

 

0,02  ((*))

0270060

Pór

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,05

0270070

Reveň kadeřavá / rebarbora

 

2

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270080

Bambusové výhonky

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270090

Palmové vegetační vrcholy

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270990

Ostatní (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0280000

Houby, mechy a lišejníky

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0280010

Pěstované houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Volně rostoucí houby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mechy a lišejníky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Řasy a prokaryota

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0300000

LUŠTĚNINY

0,04

0,2

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0300010

Fazole

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0300020

Čočka

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300030

Hrách

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

0300040

Semena lupiny bílé / vlčího bobu

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0400000

OLEJNATÁ SEMENA A OLEJNATÉ PLODY

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0401000

Olejnatá semena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0401010

Lněná semena

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401020

Jádra podzemnice olejné / arašídy / burské oříšky

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,03

 

0401030

Maková semena

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401040

Sezamová semena

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401050

Slunečnicová semena

3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401060

Semena řepky olejky

0,08

0,02

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401070

Sójové boby

0,08

0,3

 

 

 

 

0,04

 

0,01  ((*))

(+)

0401080

Hořčičná semena

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401090

Bavlníková semena

0,3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

7

(+)

0401100

Dýňová semena

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401110

Semena světlice barvířské

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401120

Semena brutnáku lékařského

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401130

Semena lničky seté

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401140

Konopná semena

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401150

Semena skočce obecného

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402000

Olejnaté plody

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402010

Olivy na olej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 (+)

0402020

Jádra plodů palem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402030

Plody palem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402040

Vlnovec pětimužný / kapok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0500000

OBILOVINY

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0500010

Ječmen

1,5

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500020

Pohanka a jiné pseudoobiloviny

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500030

Kukuřice

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

(+)

0500040

Proso

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500050

Oves

0,4

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500060

Rýže

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

(+)

0500070

Žito

0,05

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500080

Čirok

2

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500090

Pšenice

0,3

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0600000

ČAJE, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE, KAKAO A ROHOVNÍK

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,1  ((*))

0610000

Čaje

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

8

 

 

0,05  ((*))

80

 

0620000

Kávová zrna

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,15

 

0630000

Bylinné čaje z

 

 

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0631000

a)

květů

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Heřmánek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Ibišek súdánský

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Růže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lípa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

listů a nadzemních částí rostlin

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Jahodník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Roibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Cesmína paraguayská / yerba maté

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

kořenů

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Kozlík lékařský / baldrián

(+)

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženšen pravý / všehoj / ženšen severoamerický

(+)

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Ostatní (2)

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

veškerých jiných částí rostlin

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaové boby

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,06

0,05  ((*))

 

0650000

Rohovník obecný / svatojánský chléb

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0700000

CHMEL

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

15 (+)

0,05  ((*))

0,1  ((*))

90

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0800000

KOŘENÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0810010

Bedrník anýz / anýz / anýzové semeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Bulvuška

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Miřík celer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriandr setý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Šabrej kmínovitý / římský kmín / kumín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Kopr vonný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Fenykl sladký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Pískavice řecké seno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškátový oříšek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plody

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0820010

Nové koření

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Žlutodřev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kmín kořenný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Jalovcové bobule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pepř (bílý, černý a zelený)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind / indické datle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Kůra

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0830010

Skořice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Kořeny a oddenky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lékořice

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840020

Zázvor (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkumovník dlouhý / indický šafrán / kurkuma

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840040

Křen (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Ostatní (2)

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850000

Pupeny

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850010

Hřebíček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Květinové pestíky

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0860010

Šafrán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenné míšky

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0870010

Muškátový květ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Ostatní (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

CUKRONOSNÉ ROSTLINY

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0900010

Řepa cukrovka (kořen)

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

0900020

Cukrová třtina

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,015

 

0900030

Kořen čekanky

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0900990

Ostatní (2)

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

1000000

PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Komodity z

 

(+)

0,05  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,02  ((*))

1011000

a)

prasat

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Svalovina

0,8

(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1011020

Tuk

2

(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1011030

Játra

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011040

Ledviny

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012000

b)

skotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Svalovina

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012020

Tuk

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

(+)

1012030

Játra

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012040

Ledviny

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1012990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013000

c)

ovcí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Svalovina

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013020

Tuk

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1013030

Játra

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013040

Ledviny

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014000

d)

koz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Svalovina

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014020

Tuk

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1014030

Játra

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014040

Ledviny

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1015000

e)

koňovitých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Svalovina

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1015020

Tuk

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

(+)

1015030

Játra

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015040

Ledviny

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1015990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016000

f)

drůbeže

 

0,02  ((*))(+)

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016010

Svalovina

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

 

1016020

Tuk

0,05

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

(+)

1016030

Játra

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

(+)

(+)

1016040

Ledviny

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

1017000

g)

ostatních suchozemských zvířat ve farmovém chovu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Svalovina

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1017020

Tuk

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

 

1017030

Játra

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017040

Ledviny

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017050

Poživatelné droby (jiné než játra a ledviny)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017990

Ostatní (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1020000

Mléko

0,2

0,02  ((*))(+)

0,01  ((*))

0,015

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05 (+)

0,02  ((*))