EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0996

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/996 ze dne 23. února 2023, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití

C/2023/1164

Úř. věst. L 138, 25.5.2023, p. 1–252 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/996/oj

25.5.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 138/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/996

ze dne 23. února 2023,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821, pokud jde o seznam zboží dvojího užití

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (EU) 2021/821 má zboží dvojího užití podléhat účinné kontrole při vývozu z Unie nebo při tranzitu členskými státy Unie, nebo pokud je dodáváno do třetí země na základě zprostředkovatelských služeb poskytovaných zprostředkovatelem, který má sídlo nebo je usazen v Unii.

(2)

Příloha I nařízení (EU) 2021/821 stanoví společný seznam zboží dvojího užití, které podléhá kontrole v Unii. Rozhodnutí o zboží, které podléhá kontrole, se přijímají v rámci mezinárodně dohodnutých kontrol dvojího užití.

(3)

V zájmu zajištění plného souladu s mezinárodními závazky v oblasti bezpečnosti, zaručení transparentnosti a udržení konkurenceschopnosti hospodářských subjektů je třeba seznam zboží dvojího užití stanovený v příloze I nařízení (EU) 2021/821 pravidelně aktualizovat. Kontrolní seznamy, které byly přijaty v rámci mezinárodních režimů nešíření a dohod o kontrole vývozu, byly během roku 2022 změněny, a proto by měla být změněna příloha I nařízení Rady (EU) 2021/821, aby zahrnovala zboží, které podléhá kontrole v rámci Australské skupiny. Za účelem snazšího vyhledávání odkazů pro orgány provádějící kontrolu vývozu a pro hospodářské subjekty by měla být příloha I uvedeného nařízení nahrazena.

(4)

Nařízením (EU) 2021/821 je Komisi svěřena pravomoc aktualizovat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I v souladu s příslušnými závazky a povinnostmi, včetně jejich změn, které členské státy a v příslušném případě Unie přijaly jako členové mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

(5)

Aby se zajistil plný soulad s mezinárodními závazky v oblasti bezpečnosti, co nejdříve to bude možné, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení.

(6)

Nařízení (EU) 2021/821 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2021/821 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 206, 11.6.2021, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

SEZNAM ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ PODLE ČLÁNKU 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ

Seznam zboží dvojího užití obsažený v této příloze provádí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Australskou skupinu (1), Režim kontroly raketových technologií (2), Skupinu jaderných dodavatelů (3), Wassenaarské ujednání (4) a Úmluvu o zákazu chemických zbraní (5).

OBSAH

Část I

Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice

Část II – kategorie 0

Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Část III – kategorie 1

Zvláštní materiály a související příslušenství

Část IV – kategorie 2

Zpracování materiálů

Část V – kategorie 3

Elektronika

Část VI – kategorie 4

Počítače

Část VII – kategorie 5

Telekomunikace a „bezpečnost informací“

Část VIII – kategorie 6

Snímače a lasery

Část IX – kategorie 7

Navigace a letecká elektronika

Část X – kategorie 8

Námořní technika

Část XI – kategorie 9

Letecká technika a pohonné systémy

ČÁST I

Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍLOZE I

1.

V případě kontroly zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské účely, viz příslušný seznam (příslušné seznamy) vojenského materiálu, který vedou jednotlivé členské státy EU. Odkazy v této příloze, které znějí „VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU“, se vztahují na tyto seznamy.

2.

Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.

Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.

3.

Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.

4.

V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (např. hydráty, izotopicky značené formy nebo veškeré možné stereoizomery), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorie 0.)

„Technologie“ přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimální „technologie“, která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“ nebo na informace pro „základní vědecký výzkum“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorií 1 až 9.)

Vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.

„Technologie“„požadovaná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.

Poznámka :

Nevztahuje se na „technologie“ vymezené v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontroly převodů „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

POZNÁMKA K JADERNÉMU SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddíle D kategorie 0)

Oddíl D kategorie 0 tohoto seznamu nezahrnuje „software“, který je minimálním „objektovým kódem“ nezbytným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravy zboží, jehož vývoz byl povolen.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimálního „objektového kódu“ nezbytného pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Poznámka :

Poznámka k jadernému softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 části 2 („Ochrana informací“).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddíle D kategorií 1 až 9.)

Kategorie 1 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je:

a.

běžně dostupný veřejnosti, přičemž:

1.

je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím:

a.

pultového prodeje;

b.

zásilkového prodeje;

c.

elektronického prodeje; nebo

d.

telefonické objednávky; a

2.

je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele;

Poznámka :

Položka a. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 části 2 („Ochrana informací“).

b.

„veřejně dostupný“; nebo

c.

minimálním nezbytným „objektovým kódem“ pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, jehož vývoz byl povolen.

Poznámka :

Položka c. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 části 2 („Ochrana informací“).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K „BEZPEČNOSTI INFORMACÍ“

Zboží nebo funkce zajišťující „bezpečnost informací“ je třeba posuzovat v kontextu ustanovení kategorie 5 části 2, a to i tehdy, pokud jsou součástmi, „softwarem“ nebo funkcemi jiného zboží.

REDAKČNÍ PRAXE ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE

V souladu s pravidly stanovenými v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů platí pro texty v českém jazyce publikované v Úředním věstníku Evropské unie:

k oddělení celých čísel od desetinných se používá čárka,

celá čísla se píší ve skupinách po třech a jednotlivé skupiny jsou odděleny úzkou mezerou.

Pro text uvedený v této příloze platí výše uvedené konvence.

ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY POUŽITÉ V TÉTO PŘÍLOZE

Pro zkratková slova a zkratky použité jako definované termíny viz část „Definice termínů používaných v této příloze“.

ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

analogově číslicový převodník

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

referenční systém polohy a kursu

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

epitaxe atomových vrstev

ALU

aritmeticko-logická jednotka

ANSI

American National Standards Institute

APP

nastavený nejvyšší výkon

APU

pomocná energetická jednotka

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

řízení letového provozu

BJT

bipolární plošné tranzistory

BPP

poloměr laserového svazku v krčku

BSC

kontrolér základní stanice

CAD

počítačem podporované konstruování

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

zařízení s vázanými náboji

CDU

řídicí a zobrazovací jednotka

CEP

střední kruhová odchylka

CMM

přístroj k měření souřadnic

CMOS

doplňující se kov-oxid-polovodič

CNTD

tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku

CPLD

komplexní programovatelný logický obvod

CPU

centrální procesor

CVD

chemická depozice z plynné fáze

CW

chemická válka

CW (u laserů)

spojitá vlna

DAC

číslicově analogový převodník

DANL

průměrná prahová úroveň šumu

DBRN

datová referenční navigace

DDS

přímý digitální syntetizátor

DMA

dynamická mechanická analýza

DME

měřič vzdálenosti

DMOSFET

tranzistor řízený elektrickým polem s dvojitou difúzní strukturou kov-oxid-polovodič

DS

směrové tuhnutí

EB

odpalovací můstek

EB-PVD

fyzikální depozice z plynné fáze elektronovým svazkem

EBW

odpalovací můstkový drát

ECAD

elektronické počítačem podporované konstruování

ECM

elektrochemické obrábění

EDM

elektrojiskrové obráběcí stroje

EFI

odpalovací fóliové rozbušky

EIRP

efektivní izotropicky vyzářený výkon

EMP

elektromagnetický impuls

ENOB

efektivní počet bitů

ERF

elektroreologické konečné úpravy

ERP

efektivní vyzářený výkon

ESD

elektrostatický výboj

ETO

tyristor vypínaný emitorem

ETT

elektricky spínaný tyristor

EU

Evropská unie

EUV

extrémní ultrafialová

FADEC

číslicové řízení motoru s plnou autoritou

FFT

rychlá Fourierova transformace

FPGA

uživatelem programovatelné hradlové pole

FPIC

uživatelem programovatelný vnitřní spoj

FPLA

uživatelem programovatelné logické pole

FPO

operace v plovoucí řádové čárce

FWHM

plná šířka v polovině maxima

GAAFET

tranzistor typu GAAFET

GLONASS

globální družicový navigační systém

GNSS

globální družicový navigační systém

GPS

globální polohový systém

GSM

globální systém pro mobilní komunikaci

GTO

tyristor vypínaný hradlem

HBT

heterobipolární tranzistory

HDMI

multimediální rozhraní s vysokým rozlišením

HEMT

tranzistor s vysokou pohyblivostí elektronů

ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IEC

Mezinárodní elektrotechnická komise

IED

improvizované výbušné zařízení

IEEE

Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství

IFOV

okamžité zorné pole

IGBT

bipolární tranzistor s izolovaným hradlem

IGCT

tyristor spínaný integrovaným hradlem

IHO

Mezinárodní hydrografická organizace

ILS

systém přistávání podle přístrojů

IMU

inerciální měřicí jednotka

INS

inerciální navigační systém

IP

internetový protokol

IRS

inerciální referenční systém

IRU

inerciální referenční jednotka

ISA

mezinárodní standardní atmosféra

ISAR

radar s inverzní syntetickou aperturou

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

ITU

Mezinárodní telekomunikační unie

JT

Joule-Thomson

LIDAR

detekce a měření délky světla

LIDT

práh poškození laserem

LOA

největší délka

LRU

vyměnitelná jednotka

LTT

světlem spínaný tyristor

MLS

mikrovlnné přistávací systémy

MMIC

monolitický mikrovlnný integrovaný obvod

MOCVD

chemická depozice z plynné fáze za použití organokovových sloučenin

MOSFET

tranzistor řízený elektrickým polem s difúzní strukturou kov-oxid-polovodič

MPM

mikrovlnný zesilovací modul

MRF

magnetoreologické konečné úpravy

MRF

velikost nejmenšího rozlišitelného prvku

MRI

zobrazování magnetickou rezonancí

MTBF

střední doba provozu mezi poruchami

MTTF

střední doba provozu do poruchy

NA

číselná apertura

NDT

nedestruktivní zkouška

NEQ

čistá hmotnost výbušniny

NIJ

Státní ústav pro spravedlnost

OAM

provoz, správa nebo údržba

OSI

propojení otevřených systémů

PAI

poly(amidimidy)

PAR

přesný přibližovací radar

PCL

pasivní koherentní systém pro určování polohy

PDK

souprava pro návrh zpracování

PIN

osobní identifikační číslo

PMR

neveřejná pohyblivá rádiová síť

PVD

fyzikální depozice z plynné fáze

ppm

počet dílů na milion, miliontina

QAM

kvadraturní amplitudová modulace

QE

kvantová účinnost

RAP

plasma reaktivních atomů

RF

rádiová frekvence

rms

střední kvadratická hodnota

RNC

kontrolér rádiové sítě

RNSS

regionální družicový navigační systém

ROIC

vyhodnocovací integrovaný obvod

S-FIL

tisková litografie metodou Step and Flash

SAR

radar se syntetickou aperturou

SAS

sonar se syntetickou aperturou

SC

monokrystal

SCR

křemíkový řízený usměrňovač

SFDR

dynamický rozsah bez parazitních složek

SHPL

laser se supervysokým výkonem

SLAR

radar s bočním vyzařováním

SOI

křemík na izolátoru

SQUID

supravodivé kvantové interferenční zařízení

SRA

vyměnitelný celek

SRAM

statická paměť s náhodným výběrem

SSB

jedno postranní pásmo

SSR

sekundární přehledový radar

SSS

boční sonar

TIR

celková výchylka měřicích hodin

TVR

vysílací citlivost napětí

u

atomová hmotnostní jednotka

UPR

jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy

UTS

pevnost v tahu

UV

ultrafialový

VJFET

vertikální tranzistor řízený elektrickým polem

VOR

rozsah velmi krátkých vln ve všech směrech

WHO

Světová zdravotnická organizace

WLAN

bezdrátová místní síť

DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH V TÉTO PŘÍLOZE

Definice termínů uváděných v „jednoduchých uvozovkách“ jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice termínů ve „dvojitých uvozovkách“ jsou tyto:

Pozn.

Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách za definovanými termíny.

„Přesnost“ (2, 3, 6, 7, 8): (obvykle se měří ve formě nepřesnosti) maximální kladná nebo záporná odchylka udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.

„Aktivní systémy řízení letu“ (7): systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům „letadla“ a střel nebo strukturálním zátěžím prostřednictvím autonomního zpracování výstupních signálů z více snímačů a následného poskytování nezbytných preventivních příkazů k zajištění automatického řízení.

„Aktivní pixel“ (6): nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, je-li vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.

„Nastavený nejvyšší výkon“ (4): nastavená nejvyšší rychlost, při níž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou, vyjadřuje se ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

Pozn.

Viz kategorie 4, technická poznámka.

„Letadlo“ (1, 6, 7, 9): letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéra), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

Pozn.

Viz též „civilní letadlo“.

„Vzducholoď“ (9): poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.

„Všechny dostupné kompenzace“ (2): veškerá praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje nebo chyby měření konkrétního souřadnicového měřicího přístroje.

„Přiděleno podle ITU“ (3, 5): přidělení frekvenčních pásem podle platného vydání Rádiových předpisů ITU pro primární, povolené a sekundární služby.

Pozn.

Nejsou zahrnuta dodatečná a alternativní přidělení.

„Odchylka úhlové polohy“ (2): maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy.

„Úhlová náhodná cesta“ (7): postupně nakumulovaná úhlová chyba způsobená bílým šumem v úhlovém vychýlení. (IEEE STD 528-2001).

„APP“ (4) viz „nastavený nejvyšší výkon“.

„Asymetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který k šifrování a dešifrování používá různé matematicky závislé klíče.

Pozn.

„Asymetrický algoritmus“ se běžně používá ve správě klíčů.

„Autentizace“ (5): ověření identity uživatele, procesu nebo zařízení, často jako podmínka pro povolení přístupu ke zdrojům v informačním systému. Patří sem ověření původu obsahu zprávy nebo jiné informace a všechny aspekty řízení přístupu tam, kde soubory nebo text nejsou šifrovány, kromě případů přímo souvisejících s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel (PIN) nebo podobných dat za účelem zabránění neoprávněnému přístupu.

„Průměrný výstupní výkon“ (6): celková výstupní energie „laseru“ vyjádřená v joulech, vydělená dobou (v sekundách), během níž je vydávána řada po sobě jdoucích pulsů. V případě řady rovnoměrně rozložených pulsů se rovná celkové výstupní energii „laseru“ v jediném pulsu v joulech, vynásobené pulsovou frekvencí „laseru“ v hertzech.

„Doba zpoždění základního hradla“ (3): hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v „monolitickém integrovaném obvodu“. V případě „řady“„monolitických integrovaných obvodů“ může být specifikována buď jako doba zpoždění na typické hradlo v rámci dané „řady“, nebo jako typická doba zpoždění na hradlo v rámci dané „řady“.

Pozn. 1.

„Doba zpoždění základního hradla“ se nesmí zaměňovat se vstupním a výstupním zpožděním komplexního „monolitického integrovaného obvodu“.

Pozn. 2.

„Řada“ se skládá ze všech integrovaných obvodů, u nichž platí jako výrobní metodika a specifikace, s výjimkou příslušných funkcí, toto:

a.

společná hardwarová a softwarová architektura;

b.

společná konstrukční a výrobní technologie; a

c.

společné základní charakteristiky.

„Základní vědecký výzkum“ (všeobecná poznámka k technologii, poznámka k jaderné technologii): experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.

„Systematická chyba“ (měřiče zrychlení) (7): průměrná hodnota na výstupu měřiče zrychlení za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou zrychlení nebo rotace. „Systematická chyba“ se vyjadřuje v g nebo v metrech za sekundu na druhou (g nebo m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g se rovná 1 × 10-6 g).

„Systematická chyba“ (gyroskop) (7): průměrná hodnota na výstupu gyroskopu za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou rotace nebo zrychlení. „Systematická chyba“ se obvykle vyjadřuje ve stupních za hodinu (o/h). (IEEE Std 528-2001).

„Biologická agens“ (1): patogeny nebo toxiny vybrané nebo upravené (např. změnou čistoty, skladovatelnosti, virulence, schopností šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) k tomu, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech nebo poškozovaly techniku nebo úrodu či životní prostředí.

„Výstřednost“ (2): axiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený na rovině kolmé k čelu vřetena v bodě vedle obvodu čela vřetena (odkaz: ISO 230-1:1986, bod 5.63).

„CEP“ (7): „střední kruhová odchylka“ – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahujícího 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

„Chemický laser“ (6): „laser“, ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.

„Směs chemických látek“ (1): látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu za podmínek, za kterých je směs uchovávána, nereagují.

„Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení“ (7): systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.

„Civilní letadlo“ (1, 3, 4, 7): „letadla“, která jsou pod svým vlastním označením uvedena na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států EU nebo účastnických států Wassenaarského ujednání, jako „letadla“ určená k provozu na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadla“ určená k zákonem povoleným civilním, soukromým nebo obchodním účelům.

Pozn.

Viz též „letadlo“.

„Řadič komunikačního kanálu“ (4): fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

„Vyrovnávací systémy“ (6) se skládají z primárního skalárního snímače, jednoho nebo více referenčních snímačů (např. „vektorových magnetometrů“) společně se softwarem, který umožňuje snížit šum rotace pevného tělesa plošiny.

„Kompozit“ (1, 2, 6, 8, 9): „matrice“ a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, whiskerů, vláken nebo jakékoliv jejich kombinace, které jsou přítomny ke zvláštnímu účelu nebo účelům.

„Sloučeniny typu III/V“ (3, 6): polykrystalické nebo binární nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků skupin IIIA a VA Mendělejevovy periodické tabulky (např. arsenid galia, arsenid galito-hlinitý, fosfid india).

„Interpolace tvaru“ (2): dva nebo více „číslicově řízených“ pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806-1980).

„Kritická teplota“ specifického „supravodivého“ materiálu (1, 3, 5) (někdy označovaná jako přechodová teplota): teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.

„Aktivace šifrování“ (5): jakákoliv technika, kterou se specificky aktivuje nebo zprovozňuje šifrovací schopnost zboží, prostřednictvím mechanismu použitého výrobcem zboží, který se konkrétně váže k některé z těchto možností:

1.

k jedinému případu zboží; nebo

2.

u více případů zboží k jednomu zákazníkovi.

Technické poznámky :

1.

K „aktivaci šifrování“ se mohou použít techniky či mechanismy založené na hardwaru, „softwaru“, či „technologiích“.

2.

Mechanismy „aktivace šifrování“ mohou být např. licenční klíč vycházející ze sériového čísla nebo autentizační nástroj, kterým je např. certifikát digitálního podpisu.

„Šifrování“ (5): obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. „Šifrování“ se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více „tajných parametrů“ (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.

Poznámky :

1.

„Šifrování“ nezahrnuje „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky.

2.

„Šifrování“ zahrnuje dešifrování.

Technické poznámky :

1.

„Tajný parametr“: konstanta nebo klíč utajovaný před jinými osobami nebo sdílený pouze ve skupině.

2.

„Pevně nastavený“: kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat externě dodávané parametry (např. šifrovací nebo klíčovací proměnné) a který uživatel nemůže modifikovat.

„CW laser (kontinuální laser)“ (6): „laser“, který poskytuje nominálně konstantní výstupní energii po dobu delší než 0,25 sekundy.

„Reakce na kybernetické incidenty“ (4): proces výměny nezbytných informací o kybernetickém bezpečnostním incidentu s jednotlivci nebo organizacemi odpovědnými za provedení nebo koordinaci nápravy za účelem řešení kybernetického bezpečnostního incidentu.

„Datové referenční navigační systémy“ („DBRN“) (7): systémy, které využívají různé zdroje dříve naměřených geomapujících údajů, jež jsou integrovány tak, aby za dynamických podmínek poskytovaly přesné navigační informace. Mezi tyto zdroje patří hloubkové mapy, hvězdné mapy, gravitační mapy, magnetické mapy nebo trojrozměrné digitální mapy terénu.

„Ochuzený uran“ (0): uran, u nějž je obsah izotopu 235 snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.

„Vývoj“ (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat na výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

„Difuzní spojování“ (1, 2): spojování nejméně dvou oddělených kusů kovu do jednoho kusu, probíhající v pevném skupenství, s pevností spoje, která odpovídá pevnosti nejméně pevného materiálu, přičemž hlavním mechanismem je vzájemná difuze atomů přes rozhraní.

„Digitální počítač“ (4, 5): zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:

a.

přijímat data;

b.

ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení;

c.

zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat; a

d.

poskytovat výstup dat.

Pozn.

Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.

„Číslicová přenosová rychlost“ (def): celková rychlost přenosu informací v bitech, jež se přímo přenášejí na libovolné médium.

Pozn.

Viz rovněž „celková číslicová přenosová rychlost“.

„Driftová rychlost“ (gyroskopu) (7): složka indikace gyroskopu, která je funkčně nezávislá na vstupní rotaci. Vyjadřuje se jako úhlová rychlost. (IEEE STD 528-2001).

„Efektivní gram“ (0, 1) „zvláštního štěpného materiálu“ znamená:

a.

pro izotopy plutonia a uran 233 – hmotnost izotopů v gramech;

b.

pro uran obohacený izotopem U-235 na 1 % nebo více – hmotnost prvku v gramech násobenou druhou mocninou jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;

c.

pro uran obohacený izotopem U-235 na méně než 1 % – hmotnost prvku v gramech násobenou 0,0001.

„Elektronická sestava“ (2, 3, 4): soubor elektronických součástek (tj. „obvodových prvků“, „diskrétních součástek“, integrovaných obvodů atd.) spojených dohromady tak, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí, vyměnitelný jako celek a běžně odmontovatelný.

Pozn. 1.

„Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

Pozn. 2.

„Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

„Energetické materiály“ (1): látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou ke svému zamýšlenému použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

„Koncové efektory“ (2): upínače, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

Pozn.

„Aktivní nástrojová jednotka“: zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

„Ekvivalentní hustota“ (6): hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.

„Ekvivalentní normy“ (1): srovnatelné vnitrostátní nebo mezinárodní normy uznávané jedním nebo několika členskými státy EU nebo účastnickými státy Wassenaarského ujednání, které jsou použitelné na danou položku.

„Výbušniny“ (1): látky v pevném, kapalném či plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto počinová, pomocná nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici a pro jiná použití.

„Systémy FADEC“ (9): číslicové systémy automatického řízení motoru s plnou autoritou – číslicový elektronický řídicí systém pro motory s plynovou turbínou, který je schopen nezávisle ovládat motor během celého provozního rozsahu od požadovaného spuštění motoru do požadovaného zastavení motoru, a to jak v běžných podmínkách, tak v poruchovém stavu.

„Vláknité materiály“ (0, 1, 8, 9) zahrnují:

a.

souvislá „elementární vlákna“;

b.

souvislé „příze“ a „přásty“;

c.

„pásky“, tkaniny, plsti a šňůry;

d.

sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e.

monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f.

vlákninu z aromatického polyamidu.

„Integrovaný obvod vrstvového typu“ (3): soustava „obvodových prvků“ a kovových vnitřních spojů vytvořená napařováním silné nebo tenké vrstvičky na izolační „podložku“.

Pozn.

„Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Systém řízení letu s přenosem řídicích světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light)“ (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání „letadla“ za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá optické signály.

„Systém řízení letu s přenosem řídicích elektronických signálů po vodičích (fly-by-wire)“ (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání „letadla“ za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá elektrické signály.

„Ohnisková pole“ (6, 8): lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, též s vyhodnocovací elektronikou, které pracují v ohniskové rovině.

Pozn.

Tato definice nezahrnuje sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky, není-li na úrovni každého prvku provedeno časové zpoždění a integrace.

„Frakční šířka pásma“ (3, 5): „okamžitá šířka pásma“ dělená středovou frekvencí a vyjádřená v procentech.

„Rychlá přeladitelnost“ (5, 6) (též frekvenční agilita nebo frekvenční skákání): forma „rozprostřeného spektra“, v níž je přenosová frekvence jednoho komunikačního kanálu měněna náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.

„Doba přepínání frekvence“ (3): doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z původně určené výstupní frekvence na jinou zvolenou výstupní frekvenci při odchylce maximálně:

a.

± 100 Hz od zvolené výstupní frekvence menší než 1 GHz; nebo

b.

± 0,1 ppm od zvolené výstupní frekvence rovné 1 GHz nebo větší.

„Palivový článek“ (8): elektrochemické zařízení, které tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje, přeměňuje chemickou energii přímo na stejnosměrný proud.

„Tavitelné“ (1): lze je síťovat nebo dále polymerovat (tvrdit) užitím tepla, záření, katalyzátorů apod., nebo mohou být taveny bez pyrolýzy (zuhelnatění).

„Tranzistor Gate-All-Around Field-Effect“ („GAAFET“) (3): zařízení s jedním nebo více prvky kanálů polovodičového vedení se společnou strukturou hradla, která obklopuje a usměrňuje proud ve všech prvcích kanálů polovodičového vedení.

Pozn.

Tato definice zahrnuje elektrické pole nanodestiček nebo nanovláken a okolní hradlové tranzistory a jiné struktury prvků polovodičových kanálů „GAAFET“.

„Zřejmá kritéria“ (5): údaje nebo soubory údajů, které se vztahují k jednotlivci (např. příjmení, jméno, e-mail, adresa, telefonní číslo nebo příslušnost k určité skupině).

„Naváděcí systém“ (7): systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) prostředků s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu prostředků za účelem opravy jejich letové dráhy.

„Hybridní integrovaný obvod“ (3): jakákoliv kombinace integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a „obvodových prvků“ nebo „diskrétních součástek“, které jsou spojeny dohromady za účelem uskutečňování jedné nebo více specifických funkcí, se všemi dále uvedenými charakteristickými znaky:

a.

obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;

b.

je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů;

c.

vyměnitelný jako celek; a

d.

běžně jej nelze rozložit.

Pozn. 1.

„Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

Pozn. 2.

„Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

„Zlepšení obrazu“ (4): zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.

„Imunotoxin“ (1): konjugát jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s „toxinem“ nebo „podjednotkou toxinu“, který výběrově zasahuje nakažené buňky.

„Veřejně dostupný“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, Všeobecná poznámka k softwaru): „technologie“ nebo „software“, které byly zpřístupněny, aniž by bylo omezeno jejich další šíření (omezení autorskými právy nebrání tomu, aby byly „technologie“ nebo „software“ označovány jako „veřejně dostupné“).

„Bezpečnost informací“ (Všeobecná poznámka k softwaru, Všeobecná poznámka k bezpečnosti informací, 5): veškeré prostředky a funkce, které zajišťují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem „šifrování“, „aktivace šifrování“, „kryptoanalýza“, ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.

Technická poznámka :

„Kryptoanalýza“: analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo citlivých dat, včetně srozumitelného textu.

„Okamžitá šířka pásma“ (3, 5, 7): šířka pásma, ve které výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.

„Izolace“ (9): používá se na součásti raketového motoru, tj. na plášť, trysky, přívody, uzávěry pláště, a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Izolaci lze též použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.

„Vnitřní mezivrstva“ (9): vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřní povrch pláště.

„Prokládaný analogově-číslicový převodník (ADC)“ (3): zařízení, která mají více jednotek ADC, které odebírají vzorky z totožného analogového vstupu v rozdílný časový okamžik tak, aby při sečtení výstupů byl analogový vstup účinně navzorkován a převeden vyšší vzorkovací rychlostí.

„Gradiometr s vlastní magnetizací“ (6): jednotlivý snímač snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Pozn.

Viz též „magnetický gradiometr“.

„Intrusivní software“ (4, 5): „software“ speciálně navržený nebo upravený tak, aby nebyl zjistitelný „monitorovacími prostředky“, nebo který je schopen překonat „ochranná protiopatření“ počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě a který plní některou z těchto funkcí:

a.

extrakce dat nebo informací z počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě, nebo změna systémových nebo uživatelských dat; nebo

b.

změna standardního fungování počítačového programu nebo procesu s cílem umožnit výkon externě poskytovaných pokynů.

Poznámky :

1.

„Intrusivní software“ nezahrnuje žádný z těchto prvků:

a.

hypervizory, ladicí programy, nebo prostředky reverzního softwarového inženýrství;

b.

„software“ pro správu digitálních práv; nebo

c.

„software“ určený k instalaci výrobcem, administrátory nebo uživateli pro účely sledování aktiv nebo jejich opětovného získání.

2.

Mezi síťová zařízení patří mobilní zařízení a inteligentní měřiče.

Technické poznámky :

1.

„Monitorovací nástroje“: „softwarová“ nebo hardwarová zařízení, která monitorují chování systémů nebo procesů odehrávajících se na určitém zařízení. Mezi monitorovací nástroje patří antivirové programy, koncové bezpečnostní produkty, produkty související s personální bezpečností, systémy detekce narušení, systémy prevence narušení nebo brány typu firewall.

2.

„Ochranná protiopatření“: techniky, které mají zajistit bezpečné spouštění kódů, např. prevence proti spuštění datovým kódem (DEP), nahodilé přidělování adresového prostoru (ASLR) nebo separace spustitelného programového kódu (sandboxing).

„Izolované živé kultury“ (1) zahrnují živé kultury ve stavu vegetačního klidu a v sušených preparátech.

„Izostatické lisy“ (2): zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

„Laser“ (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): zboží, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.

Pozn.

Viz také

„chemický laser“;

 

„CW laser“;

 

„pulsní laser“;

 

„laser se supervysokým výkonem“.

„Knihovna“ (1) (parametrická technická databáze): sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušných systémů, vybavení nebo součástí.

„Vzdušné prostředky lehčí než vzduch“ (9): balony a „vzducholodě“, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

„Linearita“ (2) (obvykle měřená jako nelinearita): maximální kladná nebo záporná odchylka skutečné vlastnosti (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) od přímky položené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.

„Lokální síť“ (4, 5): datový komunikační systém se všemi těmito vlastnostmi:

a.

umožňuje libovolnému počtu nezávislých „datových zařízení“ vzájemně přímo komunikovat; a

b.

je geograficky omezen na území areálu menší velikosti (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).

Pozn.

„Datové zařízení“: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

„Magnetické gradiometry“ (6): přístroje určené k detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroj. Skládají se z více „magnetometrů“ a příslušné elektroniky, jejichž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Pozn.

Viz též „gradiometr s vlastní magnetizací“.

„Magnetometry“ (6): přístroje určené k detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho snímače snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou magnetického pole.

„Materiály odolné vůči UF6“ (0) zahrnují měď, slitiny mědi, korozivzdornou ocel, hliník, oxid hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a fluorované uhlovodíkové polymery.

„Matrice“ (1, 2, 8, 9): spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.

„Nejistota měření“ (2): charakteristický parametr, který udává se statistickou jistotou 95 %, v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360-2).

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickologickou jednotku (ALU), který je schopen provádět univerzální příkazy z vnitřní paměti o datech obsažených ve vnitřní paměti.

Pozn.

Vnitřní paměť lze rozšířit pomocí vnější paměti.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět řady univerzálních instrukcí z vnější paměti.

Pozn. 1.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ obvykle neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.

Pozn. 2.

Patří sem i soustavy čipů, které jsou konstruovány tak, aby při vzájemném spojení vykonávaly funkci „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganismy“ (1, 2): bakterie, viry, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie nebo houby ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen těmito kulturami.

„Střely“ (1, 2, 3, 6, 7, 9): kompletní raketové systémy a vzdušné prostředky bez posádky schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu na vzdálenost nejméně 300 km.

„Elementární vlákno“ (1): nejtenčí složka vlákna, obvykle o průměru několika mikrometrů.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3): kombinace pasivních nebo aktivních „obvodových prvků“ nebo obou těchto prvků, které:

a.

jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, tzv. „čipu“;

b.

lze je považovat za neoddělitelně sdružené; a

c.

vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

Pozn.

„Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Monolitický mikrovlnný integrovaný obvod“ („MMIC“) (3, 5): „monolitický integrovaný obvod“, který pracuje na mikrovlnné nebo milimetrové vlnové frekvenci.

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.

„Vícečipový integrovaný obvod“ (3): dva nebo více „monolitických integrovaných obvodů“, které jsou připojeny do jedné společné „podložky“.

„Vícekanálový analogově-číslicový převodník (ADC)“ (3): zařízení, která obsahují více než jeden ADC, navržená tak, aby měl každý ADC svůj vlastní analogový vstup.

„Vícespektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné současně nebo postupně získávat obrazová data ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.

„Přírodní uran“ (0): uran obsahující směs izotopů, která se vyskytuje v přírodě.

„Řadič přístupu do sítě“ (4): fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou „digitální přenosovou rychlostí“, a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích volí pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

„Jaderný reaktor“ (0): kompletní reaktor, který je schopen pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi „jaderné rektory“ patří všechny položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

„Číslicové řízení“ (2): automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, jež jsou obvykle zadávána během provádění operace (viz ISO 2382:2015).

„Objektový kód“ (GSN): strojem proveditelná forma vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů „zdrojového kódu“ (zdrojového jazyka) sestaveného programovacím systémem.

„Provoz, správa nebo údržba“ („OAM“) (5): provádění jednoho či několika z následujících úkolů:

a.

zřízení nebo správa některé z těchto možností:

1.

uživatelských nebo administrátorských účtů nebo práv;

2.

nastavení zboží; nebo

3.

autentizační údaje související s podporou úkolů popsaných v bodech a.1. nebo a.2.;

b.

sledování nebo správa provozního stavu nebo výkonu zboží; nebo

c.

správa protokolů nebo kontrolních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných v bodech a. nebo b.

Poznámka :

„Provoz, správa nebo údržba“ nezahrnuje žádný z následujících úkolů ani souvisejících funkcí při správě klíčů:

a.

zajištění nebo vylepšení jakékoli šifrovací funkce, která přímo nesouvisí se zřízením nebo správou autentizačních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných výše v bodech a.1. nebo a.2.; nebo

b.

použití šifrovací funkce na úrovni předávání nebo údajů týkajících se daného zboží.

„Optický integrovaný obvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „hybridní integrovaný obvod“, který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.

„Optické přepojování“ (5): směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.

„Celková proudová hustota“ (3): celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna zalita, zalévacího materiálu, chladicích kanálů atd.).

„Účastnický stát“ (7, 9): účastnický stát Wassenaarského ujednání. (viz www.wassenaar.org)

„Špičkový výkon“ (6): nejvyšší výkon dosažený během „doby trvání laserového pulsu“.

„Osobní síť“ (5): systém sdělování údajů se všemi těmito vlastnostmi:

a.

umožňuje libovolnému počtu nezávislých či vzájemně propojených „datových zařízení“ vzájemně přímo komunikovat; a

b.

je omezen na komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední fyzické blízkosti konkrétní osoby nebo správce zařízení (např. jedna místnost, kancelář či automobil).

Technické poznámky :

1.

„Datové zařízení“: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

2.

„Bezdrátová místní síť“ přesahuje geografické území „osobní sítě“.

„Předem separovaný“ (1): upravený použitím jakéhokoliv procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.

„Hlavní prvek“ (4): (jak je používán v kategorii 4) prvek, jehož hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena, kterou za prvek zaplatil výrobce systému nebo ten, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je běžná světová prodejní cena pro zákazníky, kteří nejsou s výrobcem spojeni, v místě výroby nebo dodávky.

„Výroba“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): všechny fáze výroby jako např.: konstrukce, příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

„Výrobní zařízení“ (1, 7, 9): nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení, a jiná strojní zařízení a součásti pro ně, avšak pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro „vývoj“ nebo pro jednu nebo více fází „výroby“.

„Výrobní prostředky“ (7, 9): „výrobní zařízení“ a speciálně pro ně vyvinutý software začleněný do zařízení pro „vývoj“ nebo pro jednu či více fází „výroby“.

„Program“ (6): sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.

„Komprese impulsů“ (6): kódování a zpracování dlouhotrvajícího radarového signálového impulsu na krátkodobý impuls při zachování výhod vysoké impulsní energie.

„Doba trvání laserového pulsu“ (6): trvání „laserového“ pulsu, tj. doba mezi body polovičního výkonu na náběžné a na sestupné hraně jednotlivého pulsu.

„Pulsní laser“ (6): „laser“ s „dobou trvání laserového pulsu“ rovnající se 0,25 sekundy nebo kratší.

„Kvantová kryptografie“ (5): soubor postupů pro vytvoření sdíleného klíče pro „kryptografii“ měřením kvantově mechanických vlastností fyzikální soustavy (včetně fyzikálních vlastností, na něž se vztahují zákony kvantové optiky, teorie kvantového pole nebo kvantové elektrodynamiky).

„Rychlá přeladitelnost radaru“ (6): jakákoliv technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosnou frekvenci impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.

„Rozprostřené spektrum radaru“ (6): jakákoliv modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s poměrně úzkým frekvenčním rozsahem přes mnohem širší pásmo frekvencí pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.

„Radiantová citlivost“ (6): radiantová citlivost (Ma/W) = 0,807 × (vlnová délka v nm) × kvantová účinnost (QE).

Technická poznámka :

Kvantová účinnost se obvykle vyjadřuje jako procentní podíl; pro účely tohoto vzorce se však kvantová účinnost vyjadřuje desetinným číslem menším než 1, např. 78 % je 0,78.

„Zpracování v reálném čase“ (6): zpracování dat počítačovým systémem na požadované uživatelské úrovni, které je závislé na dostupných zdrojích, splňuje garantovanou citlivost a které není závislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.

„Opakovatelnost“ (7): blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje. (Odkaz: IEEE STD 528– 2001 (jedna standardní odchylka sigma)).

„Potřebný“ (Všeobecná poznámka k technologii, 3, 5, 6, 7, 9) – v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být společné pro různé druhy zboží.

„Látky k potlačení nepokojů“ (1): látky, které za předpokládaných podmínek použití k potlačení nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové podráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice.

Technická poznámka :

Slzné plyny jsou podskupinou „látek k potlačení nepokojů“.

„Robot“ (2, 8): manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a.

je vícefunkční;

b.

je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c.

má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a

d.

je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Pozn.

Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1.

Manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2.

Manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3.

Mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změn nebo modifikací naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4.

Manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5.

Stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

„Přást“ (1): svazek (obvykle 12 až 120) přibližně rovnoběžných „proužků“.

Pozn.

„Svazek“ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Radiální házení“ (2): radiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený v rovině kolmé k ose vřetena v bodě na testované externí nebo interní otočné rovině (odkaz: ISO 230-1:1986, bod 5.61).

„Vzorkovací frekvence“ (3) pro analogově-číslicový převodník (ADC): maximální počet vzorků, které jsou měřeny na analogovém vstupu po dobu jedné sekundy, s výjimkou ADC s převzorkováním. U ADC s převzorkováním je „vzorkovací frekvence“ jeho rychlost výstupních slov. „Vzorkovací frekvence“ se rovněž může označovat jako „vzorkovací rychlost“, obvykle uváděná v megavzorcích za sekundu (MSPS) nebo v gigavzorcích za sekundu (GSPS), nebo jako rychlost konverze, obvykle uváděná v hertzích (Hz).

„Systém družicové navigace“ (5, 7): systém sestávající z pozemních stanic, konstelace družic a přijímačů, který umožňuje vypočítat polohy přijímačů na základě signálů přijímaných z družic. Zahrnuje globální družicové navigační systémy (GNSS) a regionální družicové navigační systémy (RNSS).

„Konstanta stupnice“ (7) gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení: poměr změny výstupu ke změně vstupu, který má být změřen. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky, která může být upravena aplikací metody nejmenších čtverců na vstupní a výstupní data získaná cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu.

„Analyzátory signálu“ (3): přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.

„Zpracování signálů“ (3, 4, 5, 6): zpracování externě získaných signálů obsahujících informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).

„Software“ (Všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie): soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

Pozn.

„Mikroprogram“: sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

„Zdrojový kód“ (nebo zdrojový jazyk) (6, 7, 9): vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem („objektový kód“ (nebo výchozí jazyk)).

„Kosmická loď“ (9): aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy.

„Satelitní platforma“ (9): zařízení, které poskytuje podpůrnou infrastrukturu „kosmické lodi“ a které nese „užitečný náklad kosmické lodi“.

„Užitečný náklad kosmické lodi“ (9): zařízení připojené k „satelitní platformě“, sestrojené za účelem provedení vesmírné mise (např. komunikace, pozorování, věda).

„Vhodné pro kosmické aplikace“ (3, 6, 7): určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro činnost ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Pozn.

Určení, že konkrétní položka je „vhodná pro kosmické aplikace“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nejsou-li jednotlivě testovány.

„Zvláštní štěpný materiál“ (0): plutonium-239, uran-233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ a veškerý materiál obsahující uvedené prvky.

„Měrný modul“ (0, 1, 9): Youngův modul v pascalech (N/m2) dělený měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Měrná pevnost v tahu“ (0, 1, 9): mezní pevnost v tahu v pascalech, rovnocenná N/m2 vydělenému měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Gyroskopy s rotujícím závažím“ (7): gyroskopy, které používají neustále rotující závaží pro snímání úhlového pohybu.

„Rozprostřené spektrum“ (5): technika, při které se energie v poměrně úzkém pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.

Radar s „rozprostřeným spektrem“ (6): viz „Rozprostřené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7): standardní odchylka (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty měřená za stabilních teplotních podmínek. Stabilitu lze vyjádřit jako funkci času.

„Státy, které jsou (nejsou) stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“ (1): státy, pro které Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení vstoupila (nevstoupila) v platnost. (viz www.opcw.org)

„Stabilní režim“ (9): provozní podmínky motoru, kdy parametry motoru jako tah/výkon, otáčky za minutu a jiné nevykazují žádné znatelné výkyvy a kdy jsou teplota a tlak vzduchu na přívodu motoru neměnné.

„Suborbitální loď“ (9): loď s kabinou konstruovanou pro přepravu osob nebo nákladu, která je určená k:

a.

provozu nad stratosférou;

b.

letu po neorbitální trajektorii; a

c.

zpětnému přistání na Zemi bez újmy osob nebo poškození nákladu.

„Podložka“ (substrát) (3): deska základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány „diskrétní součástky“ nebo integrované obvody nebo obojí.

Pozn. 1.

„Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

Pozn. 2.

„Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Substrátové polotovary“ (3, 6): monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků, jako jsou zrcadla nebo optická okna.

„Podjednotka toxinu“ (1): strukturně a funkčně vydělitelná složka úplného „toxinu“.

„Vysoce legované slitiny“ (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž životnost na mezi pevnosti je delší než 1 000 hodin při 400 MPa a pevnost v tahu vyšší než 850 MPa při 922 K (649 °C) nebo vyšší.

„Supravodivý“ materiál (1, 3, 5, 6, 8): materiál, tj. kov, slitina nebo směs, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

Pozn.

„Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

„Laser se supervysokým výkonem“ („SHPL“) (6): „laser“, který je schopen dodávat celou výstupní energii nebo její část překračující 1 kJ v průběhu 50 ms nebo který má střední výkon nebo výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 kW.

„Superplastické tváření“ (1, 2): proces tváření kovů za tepla vhodný pro kovy, pro které jsou při konvenční zkoušce tahem za pokojové teploty obvykle charakteristické nízkou hodnotou prodloužení na bodu lámavosti (méně než 20 %) a který umožňuje, aby se při zpracování dosáhlo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.

„Symetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá stejný klíč pro šifrování i dešifrování.

Pozn.

„Symetrický algoritmus“ se obvykle používá k zajištění důvěrnosti dat.

„Pásek“ (1): materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných „elementárních vláken“, „proužků“, „přástů“, „kabílků“ nebo „příze“ atd., obvykle předimpregnovaných pryskyřicí.

Pozn.

„Svazek“ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Technologie“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

Pozn. 1.

„Technická pomoc“ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos „technických údajů“.

Pozn. 2.

„Technické údaje“ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

„Trojrozměrný integrovaný obvod“ (3): soubor integrovaných polovodičových destiček nebo aktivních vrstev zařízení, které mají spojení spoji skrze polovodič zcela procházejícími vložkou, substrátem, destičkou nebo vrstvou, a vytvářejícími tak propojení mezi vrstvami zařízení. Vložkou se zde rozumí rozhraní umožňující elektrické spojení.

„Naklápěcí vřeteno“ (2): vřeteno určené k upnutí nástroje, které může při obrábění změnit úhlovou polohu své otočné osy vůči kterékoli jiné ose.

„Časová konstanta“ (6): doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).

„Doba registrace ustáleného stavu“ (6) (rovněž označovaná jako doba odezvy gravimetru): doba, během níž se sníží rušivé účinky zrychlení na plošině (vysokofrekvenčního šumu).

„Vrchní věnec“ (9): stacionární kruhový prvek (jednolitý nebo dělený) upevněný k vnitřnímu povrchu turbinové skříně motoru nebo konstrukční prvek na vnější hraně turbínové lopatky, který slouží především jako plynové těsnění mezi stacionárními a rotujícími částmi.

„Kompletní řízení letadla“ (7): automatické řízení proměnných týkajících se stavu „letadla“ a letové cesty v zájmu splnění cílů dané mise, které reaguje na změny, k nimž dochází v reálném čase a které se týkají cílů, rizik nebo jiných „letadel“.

„Celková číslicová přenosová rychlost“ (5): celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod., který za časovou jednotku projde příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.

Pozn.

Viz též „číslicová přenosová rychlost“.

„Kabílek“ (1): svazek „elementárních vláken“, obvykle přibližně rovnoběžných.

„Toxiny“ (1, 2): jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy přítomné jako kontaminanty jiných materiálů, jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury „mikroorganismů“.

„Laditelnost“ (6): schopnost „laseru“ vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika „laserových“ přechodů. „Laser“ s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom „laserovém“ přechodu a za „laditelný“ není považován.

„Jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ (2): menší z hodnot R↑ a R↓ (vpřed a zpět) jednotlivé osy obráběcího stroje, jak je stanoveno v bodě 3.21 normy ISO 230-2:2014 nebo v odpovídající národní normě.

„Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“) (9): jakékoli letadlo schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

„Uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ (0): uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 vyskytujícímu se v přírodě (izotopický poměr 0,71 procent).

„Užití“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.

„Uživatelská programovatelnost“ (6): možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a.

fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo

b.

nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

„Vakcína“ (1): lékařský výrobek ve formě farmaceutického přípravku, pro který příslušné orgány v zemi výroby nebo použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a který je určen k vyvolání ochranné imunologické reakce u lidí nebo zvířat, aby se předešlo nemoci u těch, kterým je podáván.

„Vakuové elektronické součástky“ (3): elektronické součástky založené na interakci elektronového paprsku s elektromagnetickou vlnou šířící se ve vakuovém okruhu nebo interagující s radiofrekvenčními vakuovými dutinovými rezonátory. „Vakuové elektronické součástky“ zahrnují klystrony, permaktrony a jejich odvozeniny.

„Zveřejňování informaci o zranitelnostech“ (4): proces odhalování, hlášení nebo sdělování zranitelností nebo analyzování zranitelností s jednotlivci nebo organizacemi odpovědnými za provedení nebo koordinaci nápravy pro řešení zranitelností.

„Příze“ (1): svazek zkroucených „proužků“.

Pozn.

„Svazek“ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

ČÁST II

kategorie 0

KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0A
Systémy, zařízení a součásti

0A001
„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

a.

„jaderné reaktory“;

b.

kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c.

manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d.

regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e.

tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“;

f.

trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo upravené k použití jako pouzdro palivových článků „jaderného reaktoru“, a v množství převyšujícím 10 kg;

Pozn.

Tlakové zirkoniové trubky viz položka 0A001.e. a tlakové kanály kalandrie viz 0A001.h.

g.

chladicí čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h.

„vestavby jaderných reaktorů“, speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tlakových kanálů kalandrie, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Technická poznámka :

V položce 0A001.h. se „vestavbami jaderných reaktorů“ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí, jako jsou nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby a uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i.

tepelné výměníky:

1.

parogenerátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním nebo sekundárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

2.

jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

Poznámka :

Položka 0A001.i. nezahrnuje tepelné výměníky pro podpůrné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo chlazení zbytkového tepla.

j.

neutronové detektory, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

k.

„vnější tepelná stínění“ speciálně konstruovaná nebo upravená pro užití v „jaderném reaktoru“ ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně reaktorové nádoby.

Technická poznámka:

V položce 0A001.k. se „vnějším tepelným stíněním“ rozumí hlavní konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř nádoby.

0B
Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

0B001
Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

a.

provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“:

1.

provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;

2.

provozní celky pro separaci plynovou difuzí;

3.

provozní celky pro aerodynamickou separaci;

4.

provozní celky pro separaci chemickou výměnou;

5.

provozní celky pro separaci iontovou výměnou;

6.

provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“;

7.

provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“;

8.

provozní celky pro plazmovou separaci;

9.

provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

b.

plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:

Technická poznámka :

V položce 0B001.b. se „materiálem s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“ rozumí kterýkoliv z těchto materiálů:

1.

vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;

2.

hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více, nebo

3.

„vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 7,62 × 104 m;

1.

plynové odstředivky;

2.

kompletní montážní celky rotorů;

3.

trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

4.

kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 650 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

5.

přepážky o průměru 75 mm až 650 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

6.

horní a dolní víka o průměru 75 mm až 650 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

7.

magnetická závěsná ložiska:

a.

ložiskové sestavy sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;

b.

aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky;

8.

speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;

9.

molekulární vývěvy složené z válců, které mají vnitřně obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky a vnitřně obrobené otvory;

10.

kruhové motorové statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším;

11.

tělesa plynových odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci, které jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válců v rozmezí 0,05° nebo menší;

12.

odběrní trubky, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice a které lze připevnit k hlavnímu systému odčerpávání plynu;

13.

frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší; a

b.

vysoká stabilita (s řízením frekvence lepším než 0,2 %);

14.

uzavírací a regulační ventily:

a.

uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky;

b.

vlnovcové ventily, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních a pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek;

c.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:

1.

plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;

2.

tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

3.

kompresory nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 500 kPa a kompresním poměrem 10:1 nebo menším, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

4.

hřídelová těsnění pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000 cm3/min;

5.

tepelné výměníky zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, konstruované pro rychlost úniku tlaku nižší než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;

6.

vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné.

d.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:

1.

separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;

2.

cylindrické nebo kónické trubky (vírové trubky) zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a s jedním či více tangenciálními vstupy;

3.

kompresory nebo plynová dmychadla vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a jejich hřídelová těsnění;

4.

tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

5.

skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

6.

vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a o průměru 40 mm nebo větším;

7.

zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:

a.

kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b.

kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c.

separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;

d.

vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;

e.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:

1.

pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina–kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 s nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

2.

odstředivkové stykače pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 s nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

3.

elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;

4.

napájecí zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou zhotoveny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorovaných uhlovodíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;

5.

linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+6 nebo U+4 na U+3;

6.

systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U+3 na U+4;

f.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:

1.

pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité makrosíťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 s a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2.

válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000 mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;

3.

refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci chemických redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování na bázi iontové výměny;

g.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace atomových par za použití laseru:

1.

systémy odpařování kovového uranu konstruované tak, aby při laserovém obohacování dosahovaly na cíli užitečného výkonu 1 kW nebo více;

2.

systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s roztaveným uranem nebo roztavenými uranovými slitinami, nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, a pro ně speciálně konstruované součásti;

Pozn.

VIZ TÉŽ 2A225.

3.

systémy sběračů produktu a zbytků ke sběru kovového uranu v kapalném nebo pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

4.

skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;

5.

„lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.

VIZ TÉŽ 6A005 a 6A205.

h.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace molekul za použití laseru:

1.

nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

2.

součásti sběrače produktu nebo zbytků konstrukčních částí nebo zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená ke sběru uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

3.

kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;

4.

zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5.

zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku, argonu nebo jiného plynu) zahrnující:

a.

kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b.

kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c.

vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;

6.

„lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.

VIZ TÉŽ 6A005 a 6A205.

i.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:

1.

mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;

2.

vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;

3.

systémy pro tvorbu uranového plazmatu;

4.

nevyužito;

5.

systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

6.

skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);

j.

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:

1.

iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;

2.

iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);

3.

vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;

4.

pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;

5.

vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:

a.

schopné nepřetržitého provozu;

b.

výstupní napětí 20 000 V nebo vyšší;

c.

výstupní proud 1 A nebo větší; a

d.

napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;

Pozn.

VIZ TÉŽ 3A227.

6.

zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:

a.

schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo vyšším; a

b.

proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

Pozn.

VIZ TÉŽ 3A226.

0B002
Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné:

a.

dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;

b.

desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané k oddělení UF6 z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;

c.

produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;

d.

zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 na kapalné nebo plynné skupenství;

e.

potrubní systémy rozdělovačů a sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;

f.

vakuové systémy a vývěvy:

1.

vakuové rozdělovače, vakuové sběrače nebo vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3/min a více;

2.

vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné; nebo

3.

vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv, konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;

g.

hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:

1.

schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2.

iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3.

zdroje ionizace elektronovým ostřelováním; a

4.

vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

0B003
Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:

a.

systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;

b.

systémy pro konverzi UO3 na UF6;

c.

systémy pro konverzi UO3 na UO2;

d.

systémy pro konverzi UO2 na UF4;

e.

systémy pro konverzi UF4 na UF6;

f.

systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;

g.

systémy pro konverzi UF6 na UO2;

h.

systémy pro konverzi UF6 na UF4;

i.

systémy pro konverzi UO2 na UCl4.

0B004
Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení nebo součásti:

a.

provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:

1.

provozní celky pro výměnu voda–sirovodík;

2.

provozní celky pro výměnu čpavek–vodík;

b.

zařízení a součásti:

1.

patrové výměnné kolony voda–sirovodík o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku 2 MPa nebo vyšším;

2.

jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % hmotnostních sirovodíku, H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;

3.

vysokotlaké výměnné kolony čpavek–vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;

4.

vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých stykačů a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

5.

čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

6.

infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % hmotnostních nebo vyšších;

7.

katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek–vodík;

8.

kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

9.

konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.

0B005
Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.

Technická poznámka :

Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové zařízení, které:

1.

běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;

2.

utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;

3.

kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění;

4.

kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva; nebo

5.

se používá k montáži částí reaktoru.

0B006
Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti.

Poznámka :

Položka 0B006 zahrnuje:

a.

provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovatelským procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;

b.

zařízení pro odstraňování pláště a stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;

c.

rozpouštěcí nádoby nebo rozpouštěče využívající mechanická zařízení, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit, ovládat a obsluhovat;

d.

rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové nebo pulsační kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové stykače, odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;

e.

provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Technická poznámka :

Provozní nebo skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

1.

stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %;

2.

maximální průměr válcových nádob 175 mm; nebo

3.

maximální šířka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

f.

neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.

0B007
Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně pro něj konstruovaná nebo upravená:

a.

systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;

b.

systémy pro výrobu kovového plutonia.

0C
Materiály

0C001
„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Poznámka :

Položka 0C001 nezahrnuje:

a.

čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;

b.

„ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

1.

stínění;

2.

balení;

3.

přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg;

4.

protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;

c.

slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

d.

keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.

0C002
„Zvláštní štěpné materiály“

Poznámka :

Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

0C003
Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000.

0C004
Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5 částic na milion (ppm), vyjádřeno „borovým ekvivalentem“ a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v „jaderném reaktoru“ v množství větším než 1 kg.

Pozn.

VIZ TÉŽ 1C107.

Poznámka 1 :

Pro účely kontroly vývozu určí příslušné orgány členského státu EU, v němž je vývozce usazen, zda vývoz grafitu splňující výše uvedené podmínky je pro použití v „jaderném reaktoru“. Položka 0C004 nezahrnuje grafit o čistotě lepší než 5 částic na milion (ppm), vyjádřeno borovým ekvivalentem a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití jiné než v „jaderném reaktoru“.

Poznámka 2 :

V položce 0C004 je „borový ekvivalent“ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF x koncentrace prvku Z v ppm;

Formula

a σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn); a AB a AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.

0C005
Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi v důsledku působení UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o velikosti částic menší než 10 μm, měřeno podle normy ASTM B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.

0D
Software

0D001
„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

0E
Technologie

0E001
„Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

ČÁST III

kategorie 1

KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1 A
Systémy, zařízení a součásti

1A001
Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:

a.

ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoliv materiálů uvedených v položkách 1C009.b. nebo 1C009.c.;

b.

nevyužito;

c.

nevyužito.

1A002
„Kompozitní“ struktury nebo lamináty, které:

Pozn.

Viz též 1A202, 9A010 a 9A110.

a.

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1.

organická „matrice“ a „vláknité materiály“ uvedené v položkách 1C010.c. nebo 1C010.d.: nebo

2.

prepregy nebo předlisky uvedené v položce 1C010.e.;

b.

jsou vyrobeny z kovové nebo uhlíkové „matrice“ a čehokoliv z níže uvedeného:

1.

uhlíkových „vláknitých materiálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

„měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m; a

b.

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m; nebo

2.

materiálů uvedených v položce 1C010.c.

Poznámka 1 :

Položka 1A002 nezahrnuje „kompozitní“ struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

povrch není větší než 1 m2;

b.

délka není větší než 2,5 m; a

c.

šířka je větší než 15 mm.

Poznámka 2 :

Položka 1A002 nezahrnuje rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:

a.

sportovní potřeby;

b.

automobilový průmysl;

c.

průmysl obráběcích strojů;

d.

lékařské aplikace.

Poznámka 3 :

Položka 1A002.b.1 nezahrnuje rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:

a.

pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;

b.

zařízení na výrobu křemíkových hrušek.

Poznámka 4 :

Položka 1A002 nezahrnuje dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

Poznámka 5 :

Položka 1A002.b.1 nezahrnuje mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

1A003
Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků, které mají některou z těchto vlastností:

a.

tloušťku větší než 0,254 mm; nebo

b.

jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Poznámka :

Položka 1A003 nezahrnuje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

Pozn.

„Tavitelné“ aromatické polyimidy v jakékoli formě viz položka 1C008.a.3.

1A004
Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:

Pozn.

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 2B351 A 2B352.

a.

celoobličejové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

Poznámka :

1A004.a. zahrnuje poháněné respirátory s filtrací vzduchu (PAPR), které jsou určené nebo uzpůsobené pro ochranu před agens a materiály uvedenými v položce 1A004.a.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1A004.a.:

1.

celoobličejové masky se rovněž označují jako plynové masky;

2.

filtry masek zahrnují i filtrační vložky.

1.

„biologická agens“;

2.

„radioaktivní materiály“;

3.

bojové chemické látky (CW); nebo

4.

„látky k potlačení nepokojů“, včetně těchto:

a.

α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzylkyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-chlorfenyl)methylen] propandinitril (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1.

„biologická agens“;

2.

„radioaktivní materiály“; nebo

3.

bojové chemické látky (CW);

c.

detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1.

„biologická agens“;

2.

„radioaktivní materiály“; nebo

3.

bojové chemické látky (CW);

d.

elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik „stopové detekce“ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka :

„Stopovou detekcí“ se rozumí schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1 :

Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2 :

Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.

Poznámka :

Položka 1A004 nezahrnuje:

a.

osobní dozimetry radioaktivního záření;

b.

prostředky pro ochranu zdraví nebo bezpečnosti, které jsou konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností nebo civilního průmyslu, včetně:

1.

hornictví;

2.

těžby kamene;

3.

zemědělství;

4.

farmacie;

5.

lékařství;

6.

veterinářství;

7.

ochrany životního prostředí;

8.

nakládání s odpady;

9.

potravinářského průmyslu.

Technické poznámky :

1.

1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci „radioaktivních materiálů“, „biologických agens“, bojových chemických látek, „simulantů“ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

2.

„Simulant“ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických agens nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

3.

Pro účely položky 1A004 jsou „radioaktivní materiály“ ty, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost při působení ztrát na lidech nebo zvířatech nebo poškozování techniky nebo úrody či životního prostředí.

1A005
Ochranné obleky a jejich součásti:

Pozn.

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

měkké ochranné obleky, které se nevyrábí podle vojenských norem nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

b.

pevné ochranné pláty pro obleky poskytující balistickou ochranu úrovně IIIA (NIJ 0101.06, červenec 2008) nebo horší (nižší), případně ochranu podle „odpovídajících norem“.

Pozn.

„Vláknité materiály“ používané při výrobě ochranných obleků viz 1C010.

Poznámka 1 :

Položka 1A005 se na ochranné obleky nevztahuje, používá-li je uživatel pro svou vlastní ochranu.

Poznámka 2 :

Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení.

Poznámka 3 :

Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky určené pouze k ochraně proti poranění nožem, bodcem, jehlou nebo tupým předmětem.

1A006
Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená k odstraňování improvizovaných výbušných zařízení (IED) a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

dálkově řízené dopravní prostředky;

b.

„disruptory“.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1A006.b. jsou „disruptory“ zařízení speciálně konstruovaná k tomu, aby zabránila spuštění výbušného zařízení, a to použitím tekutého, pevného nebo zápalného projektilu.

Poznámka :

Položka 1A006 nezahrnuje zařízení, pokud doprovází osobu, která je obsluhuje (operátora).

1A007
Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

Pozn.

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 A 3A232.

a.

výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b;

b.

elektricky řízené rozněcovače:

1.

odpalovací můstek (EB);

2.

odpalovací můstkový drát (EBW);

3.

nárazník;

4.

odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

Technické poznámky :

1.

Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

2.

Rozbušky zahrnuté do položky 1A007b. používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o vysokém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.

1A008
Nálože, nástroje a součásti:

a.

„usměrněné nálože“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g; a

2.

průměr vnějšího obalu 75 mm nebo více;

b.

usměrněné táhlé nálože a jejich speciálně konstruované součástky, splňují všechny následující požadavky:

1.

výbušná náplň větší než 40 g/m; a

2.

šířka 10 mm nebo více;

c.

bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m;

d.

řezné nástroje, kromě řezných nástrojů určených v položce 1A008.b, a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg.

Technická poznámka :

„Usměrněné nálože“ jsou náplně výbušniny tvarované tak, že soustředí účinky tlakové vlny výbuchu.

1A102
Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1A202
Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.

VIZ TÉŽ 9A010 a 9A110.

a.

vnitřní průměr 75 mm až 400 mm; a

b.

jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.

1A225
Platinované katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A226
Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a.

jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a

b.

jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227
Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (např. z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a.

„studená strana“ větší než 0,09 m2;

b.

hustota větší než 3 g/cm3; a

c.

tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka :

V položce 1A227 se „studenou stranou“ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1 B
Zkušební, kontrolní a výrobní zařízení

1B001
Zařízení pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.

VIZ TÉŽ 1B101 a 1B201.

a.

stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b.

„stroje pro kladení pásků“, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více „primárních osách servořízení“, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo „střel“;

Poznámka :

V položce 1B001.b. se „střelami“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1B001.b. jsou „stroje pro kladení pásků“ schopny klást jedno nebo více „vláknitých pásem“, omezených na šířky větší než 25,4 mm a menší než nebo rovné 304,8 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých „vláknitých pásem“.

c.

vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

Technická poznámka :

Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.

d.

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1.

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;

3.

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4.

zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

e.

zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce 1C010.e. metodou horké taveniny;

f.

zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

1.

systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

2.

číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti;

g.

„stroje pro kladení kabílků“, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo „střel“.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1B001.g. jsou „stroje pro kladení kabílků“ schopny klást jedno nebo více „vláknitých pásem“ o šířce menší nebo rovné 25,4 mm a během kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých „vláknitých pásem“.

Technické poznámky :

1.

Pro účely položky 1B001 „primární osy servořízení“ ovládají v rámci počítačového programu polohu koncového efektoru (tedy hlavice) v prostoru ve vztahu k obrobku ve správné orientaci a směru pro dosažení kýženého procesu.

2.

Pro účely položky 1B001 je „vláknité pásmo“ jediná souvislá šíře pásku, kabílku nebo vlákna, zcela nebo částečně impregnovaného pryskyřicí. Plně nebo částečně pryskyřicí impregnovaná „vláknitá pásma“ zahrnují i ta, jež jsou potažena suchým, po zahřátí lepkavým prachem.

1B002
Zařízení určené pro výrobu kovových práškových slitin nebo částicových materiálů, které má všechny tyto vlastnosti:

a.

speciálně konstruované, aby zabránilo kontaminaci; a

b.

speciálně konstruované pro použití v jednom z procesů uvedených v položce 1C002.c.2.

Pozn.

VIZ TÉŽ 1B102.

1B003
Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro výrobu:

a.

konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

b.

„leteckých“ nebo kosmických motorů; nebo

c.

speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce 1B003.a. nebo pro motory uvedené v položce 1B003.b.

1B101
Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.

VIZ TÉŽ 1B201.

Poznámka :

Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, raznice, upínací přípravky a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

a.

stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“, a jejich koordinační a programovací orgány;

b.

stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „střel“;

c.

zařízení konstruovaná nebo upravená pro „výrobu“„vláknitých materiálů“:

1.

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2.

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřáté vláknité substráty;

3.

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

d.

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků uvedených v položce 9C110.

Poznámka :

Položka 1B101.d. zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.

1B102
„Výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku, jiná než v položce 1B002, a součásti:

Pozn.

VIZ TÉŽ 1B115.b.

a.

„výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku sloužící k „výrobě“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1, 1C111.a.2 nebo v Seznamu vojenského materiálu v kontrolovaném prostředí;

b.

speciálně konstruované součásti pro „výrobní zařízení“ uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102.a.

Poznámka :

Položka 1B102 zahrnuje:

a.

plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

b.

elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

c.

zařízení sloužící k „výrobě“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

1B115
Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně pro ně konstruované součásti:

a.

„výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;

b.

„výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a.,1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka :

Položka 1B115.b. nezahrnuje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. Pokud jde o kontrolu dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů, viz 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1 :

Pokud jde o zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží, viz Seznam vojenského materiálu.

Poznámka 2 :

Položka 1B115 nezahrnuje zařízení pro „výrobu“, manipulaci a zkoušení při přejímání karbidu boru.

1B116
Speciálně konstruované trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním rozmezí 1 573 K (1 300 °C) až 3 173 K (2 900 °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117
Dávkovací mísiče a jejich speciálně konstruované součásti se všemi těmito vlastnostmi:

a.

konstruované nebo upravené pro míchání ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa;

b.

schopné regulovat teplotu mísicí komory;

c.

celkový objem 110 litrů nebo více; a

d.

nejméně jeden excentricky umístěný „mísicí/hnětací hřídel“.

Poznámka :

V položce 1B117.d. se pojmem „mísicí/hnětací hřídel“ nerozumí deaglomerátory nebo řezací vřetena.

1B118
Kontinuální mísiče a jejich speciálně konstruované součásti se všemi těmito vlastnostmi:

a.

konstruované nebo upravené pro míchání ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa;

b.

schopné regulovat teplotu mísicí komory;

c.

mající některou z těchto vlastností:

1.

nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; nebo

2.

všechny tyto vlastnosti:

a.

jednoduchý rotující a oscilující hřídel s hnětacím ozubením/kolíky; a

b.

hnětací ozubení/kolíky uvnitř stěn mísící komory.

1B119
Fluidní elektrické mlýny pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně konstruované součásti.

1B201
Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušné vybavení:

a.

stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1.

pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2.

jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a

3.

jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;

b.

koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;

c.

přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.

1B225
Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu

1B226
Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Poznámka :

Položka 1B226 zahrnuje separátory:

a.

schopné obohacovat stabilní izotopy;

b.

s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.

1B228
Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a.

jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b.

jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c.

jsou vyrobeny z:

1.

korozivzdorné oceli řady 300 normy Society of Automotive Engineers International (SAE) s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo

2.

ekvivalentních kryogenních a s vodíkem (H2) kompatibilních materiálů; a

d.

vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a „účinná délka“ je 4 m nebo větší.

Technická poznámka :

V položce 1B228 se „účinnou délkou“ rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.

1B230
Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a.

jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b.

výkon je větší než 8,5 m3/h; a

c.

mají jednu z těchto vlastností:

1.

pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo

2.

pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

1B231
Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a.

provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b.

vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1.

vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2.

jímací systémy vodíkových izotopů a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

1B232
Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a.

jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a

b.

jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000 kg/h nebo větší.

1B233
Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

a.

provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b.

vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:

1.

náplňové výměnné kolony typu kapalina–kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;

2.

čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;

3.

kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;

4.

odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného;

c.

systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;

d.

systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.

1B234
Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a.

konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg trinitrotoluenu (TNT) nebo větší; a

b.

s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.

1B235
Cílové sestavy a součásti pro výrobu tritia:

a.

cílové sestavy zhotovené z lithia nebo obsahující lithium obohacené izotopem lithia-6 speciálně konstruované pro výrobu tritia prostřednictvím ozáření, včetně vložení do jaderného reaktoru;

b.

součásti speciálně konstruované pro cílové sestavy uvedené v položce 1B235.a.

Technická poznámka :

Součásti speciálně konstruované pro cílové sestavy pro výrobu tritia mohou zahrnovat lithiové pelety, tritiové getry a plášť se speciálním povlakem.

1C
Materiály

Technická poznámka :

Kovy a slitiny:

Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „kovy“ a „slitiny“ v položkách 1C001 až 1C012 kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:

Surové formy:

Anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky;

Polotovary (též povlakované, plátované, vrtané nebo děrované):

a.

tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát;

b.

litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

Účel kontroly nesmí být zmařen vývozem nejmenovaných forem, které by byly prohlašovány za konečné výrobky, přičemž ve skutečnosti představují surové nebo polotovarové formy.

1C001
Materiály speciálně konstruované pro absorpci elektromagnetického záření nebo přirozeně vodivé polymery:

Pozn.

VIZ TÉŽ 1C101.

a.

Materiály k absorpci frekvencí přesahujících 2 × 108 Hz, avšak menších než 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1 :

Položka 1C001.a. nezahrnuje:

a.

absorbéry vlasového typu zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorpce;

b.

absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrch nemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

c.

rovinné absorbéry se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a.

plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, které ve srovnání s kovem vydávají ozvěnu vyšší než 5 % v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C); nebo

b.

keramické materiály, které ve srovnání s kovem vydávají o 20 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

Technická poznámka :

Absorpční zkušební vzorky týkající se poznámky 1.c.1 k položce 1C001.a. by měly být ve tvaru čtverce o straně nejméně 5 vlnových délek střední frekvence a měly by být umístěny v dálkovém poli vyzařujícího prvku.

2.

pevnost v tahu je menší než 7 × 106 N/m2; a

3.

pevnost v tlaku je menší než 14 × 106 N/m2;

d.

rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu se všemi těmito vlastnostmi:

1.

měrná hmotnost větší než 4,4; a

2.

maximální provozní teplota 548 K (275 °C) nebo nižší;

e.

rovinné absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jsou vyrobeny z plastového materiálu „pěna s otevřenými póry“ o hustotě 0,15 g/cm3 nebo nižší.

Technická poznámka :

„Pěny s otevřenými póry“ jsou pružné a porézní materiály, jejichž vnitřní struktura je přístupná atmosféře. „Pěny s otevřenými póry“se rovněž označují jako síťované pěny.

Poznámka 2 :

Poznámka 1 k položce 1C001.a. v žádném případě neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

b.

materiály, které nepropouštějí viditelné světlo a jsou speciálně konstruované pro absorpci blízkého infračerveného záření s vlnovou délkou přesahující 810 nm, ale menší než 2 000 nm (frekvence přesahující 150 THz, ale menší než 370 THz);

Poznámka :

Položka 1C001.b. nezahrnuje materiály speciálně konstruované nebo složené pro jakékoli z těchto užití:

a.

„laserové“ označování polymerů; nebo

b.

„laserové“ svařování polymerů.

c.

přirozeně vodivé polymerní materiály s „objemovou elektrickou vodivostí“ větší než 10 000 S/m (Siemens na metr) nebo „povrchovou rezistivitou“ nižší než 100 Ω/m2, na bázi těchto polymerů:

1.

polyanilin;

2.

polypyrrol;

3.

polythiofen;

4.

poly(fenylenvinylen); nebo

5.

poly(thienylen-vinylen).

Poznámka :

Položka 1C001.c. nezahrnuje materiály v tekuté podobě.

Technická poznámka :

„Objemová elektrická vodivost“ a „povrchová rezistivita“ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících národních norem.

1C002
Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály:

Pozn.

VIZ TÉŽ 1C202.

Poznámka :

Položka 1C002 nezahrnuje slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály, speciálně složené pro účely nanášení povlaků.

Technické poznámky :

1.

Slitiny kovů uvedené v položce 1C002 jsou slitiny, ve kterých je obsah uvedeného kovu v procentech hmotnostních vyšší než obsah jakéhokoli jiného prvku.

2.

„Životnost na mezi pevnosti“ při tečení se měří podle normy ASTM E-139 nebo podle odpovídajících národních norem.

3.

„Nízkocyklová únavová životnost“ se měří podle normy ASTM E-606 „Doporučený postup pro zkoušení nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudou“ nebo podle odpovídajících národních norem. Zkoušky by se měly provádět v axiálním směru s průměrným poměrem napětí rovným 1 a faktorem koncentrace napětí (Kt) rovným 1. Průměrný poměr napětí je definován jako maximální napětí minus minimální napětí, děleno maximálním napětím.

a.

aluminidy:

1.

aluminidy niklu obsahující nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2.

aluminidy titanu obsahující nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b.

kovové práškové slitiny nebo částicové materiály uvedené v položce 1C002.c.:

1.

slitiny niklu s některou z těchto vlastností:

a.

„životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 923 K (650 °C) a napětí 676 MPa; nebo

b.

„nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 823 K (550 °C) a maximálním napětí 1 095 MPa;

2.

slitiny niobu s některou z těchto vlastností:

a.

„životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 1 073 K (800 °C) a napětí 400 MPa; nebo

b.

„nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 973 K (700 °C) a maximálním napětí 700 MPa;

3.

slitiny titanu s některou z těchto vlastností:

a.

„životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 723 K (450 °C) a napětí 200 MPa; nebo

b.

„nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 723 K (450 °C) a maximálním napětí 400 MPa;

4.

slitiny hliníku s některou z těchto vlastností:

a.

pevností v tahu 240 MPa nebo více při 473 K (200 °C); nebo

b.

pevností v tahu 415 MPa nebo více při 298 K (25 °C);

5.

slitiny hořčíku se všemi těmito vlastnostmi:

a.

pevností v tahu 345 MPa nebo více; a

b.

rychlostí koroze menší než 1 mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících národních norem;

c.

kovové práškové slitiny nebo částicové materiály se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

Technická poznámka :

X v následujícím textu nahrazuje jeden nebo více legujících prvků.

a.

slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b.

slitiny niobu (Nb-Al-X or Nb-X-Al, Nb-Si-X or Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c.

slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d.

slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe); nebo

e.

slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

2.

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a.

„vakuová atomizace“;

b.

„plynová atomizace“;

c.

„rotační atomizace“;

d.

„kalení na chlazenou kovovou desku“;

e.

„zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“;

f.

„extrakce z taveniny“ a „rozmělňování“;

g.

„mechanické legování“; nebo

h.

„plazmová atomizace“; a

3.

jsou schopné vytvořit materiály uvedené v položkách 1C002.a. nebo 1C002.b.

d.

legované materiály, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou vyrobeny z některého z kompozitních systémů uvedených v položce 1C002.c.1;

2.

jsou ve formě nerozmělněných vloček, proužků nebo tenkých tyčí; a

3.

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a.

„kalení na chlazenou kovovou desku“;

b.

„zvlákňování z taveniny“; nebo

c.

„extrakce z taveniny“.

Technické poznámky :

1.

„Vakuová atomizace“: proces rozprášení proudu roztaveného kovu rychlým uvolněním rozpuštěného plynu pomocí vakua na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

2.

„Plynová atomizace“: proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi pomocí vysokotlakého proudu plynu na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

3.

„Rotační atomizace“: proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu odstředivou silou na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

4.

„Kalení na chlazenou kovovou desku“: proces „rychlého tuhnutí“ roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám.

5.

„Zvlákňování z taveniny“: proces „rychlého tuhnutí“ roztaveného proudu kovu dopadajícího na otáčející se chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám, páskům nebo tyčím.

6.

„Rozmělňování“: proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.

7.

„Extrakce z taveniny“: proces „rychlého tuhnutí“ a extrakce proužku slitinového produktu vložením krátkého segmentu chlazeného rotujícího bloku do lázně z roztavené kovové slitiny.

8.

„Mechanické legování“: proces legování spočívající ve spojování, drcení a opětovném spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Nekovové částice lze do slitiny vmíchat přidáním příslušných prášků.

9.

„Plazmová atomizace“: proces rozprášení roztaveného proudu kovu nebo pevného kovu pomocí plazmových hořáků v prostředí inertního plynu na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

10.

„Rychlé tuhnutí“ je proces zahrnující tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000 K/s.

1C003
Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a.

počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,05 mm nebo menší;

Technická poznámka :

Měření počáteční relativní propustnosti se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

b.

magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1.

magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10-4; nebo

2.

magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8; nebo

c.

pásy z amorfních nebo „nanokrystalických“ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti: složení:

1.

složení: minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu;

2.

nasycená magnetická indukce (Bs) 1,6 T nebo větší; a

3.

mají některou z těchto vlastností:

a.

tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší; nebo

b.

elektrická rezistivita 2 × 10-4 Ω cm nebo větší.

Technická poznámka :

„Nanokrystalické“ materiály uvedené v položce 1C003.c. jsou materiály, které mají velikost krystalického zrna stanovenou rentgenovou difrakcí 50 nm nebo nižší.

1C004
Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a.

hustota větší než 17,5 g/cm3;

b.

mez pružnosti vyšší než 880 MPa;

c.

mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa; a

d.

prodloužení větší než 8 %.

1C005
„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a.

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových „vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

jsou zality v „matrici“ jiné než z mědi nebo směsi na bázi mědi; a

2.

mají plochu průřezu menší než 0,28 × 10-4 mm2 (u kruhových „vláken“ průměr 6 μm);

b.

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

„kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než 9,85 K (– 263,31 °C); a

2.

zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě 4,2 K (– 268,96 °C), jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1 750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c.

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka :

Pro účely položky 1C005 mohou mít „vlákna“ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C006
Kapaliny a maziva:

a.

nevyužito;

b.

maziva obsahující jako hlavní přísady fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi;

c.

tlumicí nebo flotační kapaliny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

čistotu vyšší než 99,8 %;

2.

obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve 100 ml; a

3.

jsou vyrobeny alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

a.

dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace); nebo

c.

polybromtrifluorethylen;

d.

fluorouhlíkaté kapaliny určené k chlazení elektroniky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1.

obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a.

monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů;

b.

perfluoroalkylaminy;

c.

perfluorocykloalkany; nebo

d.

perfluoroalkany;

2.

hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

3.

kapalné skupenství při 273 K (0 °C); a

4.

obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Poznámka :

Položka 1C006.d nezahrnuje materiály specifikované a balené jako léčivé přípravky.

1C007
Keramické prášky, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a „prekurzorové materiály“:

Pozn.

VIZ TÉŽ 1C107.

a.

keramické prášky z diboridu titanu (TiB2) (CAS 12045-63-5), které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000 ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b.

nevyužito;

c.

„kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“:

1.

„kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené:

a.

spojitými vlákny vyrobenými z některého z těchto materiálů:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); nebo

2.

Si-C-N; nebo

Poznámka :

Položka 1C007.c.1.a. nezahrnuje „kompozity“ obsahující vlákna s pevností v tahu menší než 700 MPa při 1 273 K (1 000 °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273 K (1 000 °C) po dobu 100 hodin.

b.

vlákny se všemi těmito vlastnostmi:

1.

jsou vyrobena z některého z těchto materiálů:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; nebo

d.

Si-O-N; a

2.

mají „měrnou pevnost v tahu“ větší než 12,7 × 103m;

2.

„kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ tvořenou karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

d.

nevyužito;

e.

„prekurzorové materiály“ zvlášť vyvinuté k „výrobě“ materiálů uvedených v položce 1C007.c.:

1.

polydiorganosilany;

2.

polysilazany;

3.

polykarbosilazany.

f.

nevyužito.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1C007 jsou „prekurzorové materiály“ polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní použití používané k „výrobě“ karbidu křemíku, nitridu křemíku nebo keramiky s křemíkem, uhlíkem a dusíkem.

1C008
Nefluorované polymerní látky:

a.

Tyto imidy:

1.

bismaleimidy;

2.

aromatické poly(amidimidy) (PAI), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 563 K (290 °C);

3.

aromatické polyimidy, u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 505 K (232 °C);

4.

aromatické poly(etherimidy), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 563 K (290 °C);

Poznámka :

Položka 1C008.a. zahrnuje látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

Pozn.

„Netavitelné“ aromatické polyimidy ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků viz položka 1A003.