EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0606

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/606 ze dne 15. března 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o požadavky týkající se investičních politik a podmínek provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic a rozsah způsobilých investičních aktiv, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy (Text s významem pro EHP)

PE/69/2022/REV/1

Úř. věst. L 80, 20.3.2023, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/606/oj

20.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 80/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/606

ze dne 15. března 2023,

kterým se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o požadavky týkající se investičních politik a podmínek provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic a rozsah způsobilých investičních aktiv, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 (3) bylo uděleno povolení jen několika evropským fondům dlouhodobých investic (ELTIF). Celkový objem čistých aktiv těchto fondů se v roce 2021 odhadoval na přibližně 2 400 000 000 EUR.

(2)

Z dostupných údajů o trhu vyplývá, že se segment fondů ELTIF nerozvíjí v takovém rozsahu, jak se očekávalo, a to i přes to, že se Unie zaměřuje na podporu dlouhodobého financování v Unii.

(3)

Koncentrovanou povahu trhu jak ze zeměpisného hlediska, tak z hlediska typu investic dokládají některé vlastnosti trhu fondů ELTIF, mezi něž patří nízký počet fondů, nízký objem čistých aktiv, nízký počet jurisdikcí, v nichž mají fondy ELTIF sídlo, a složení portfolií zaměřené na určité kategorie způsobilých investic. Kromě toho se zdá, že chybí povědomí a finanční gramotnost a především vyšší úroveň důvěry a spolehlivosti, pokud jde o finanční odvětví, což je třeba překonat, mají-li se fondy ELTIF stát přístupnějšími a oblíbenějšími u neprofesionálních investorů. Je proto zapotřebí přezkoumat fungování právního rámce upravujícího provozování fondů ELTIF, aby se zajistilo, že do podniků, které potřebují kapitál, a do dlouhodobých investičních projektů bude směřovat více investic.

(4)

V současnosti je cílem nařízení (EU) 2015/760 směrovat kapitál do evropských dlouhodobých investic do reálné ekonomiky Unie. Tak může dojít k tomu, že většina aktiv a investic fondu ELTIF nebo hlavní příjmy či zisk z těchto aktiv a investic se budou nacházet v Unii. Dlouhodobé investice do projektů, podniků a infrastrukturních projektů ve třetích zemích však mohou také přivést kapitál do fondů ELTIF, a být přínosné pro hospodářství Unie. Tyto přínosy mohou být zajištěny mnoha způsoby, mimo jiné prostřednictvím investic, jež podporují rozvoj příhraničních regionů, posilují obchodní, finanční a technologickou spolupráci a usnadňují investice do ekologických a energeticky udržitelných projektů. Určitá dlouhodobá aktiva a investice, které jsou přínosné pro reálnou ekonomiku Unie, například podmořské kabely z optických vláken, které propojují Evropu s jinými kontinenty, výstavba terminálů pro zkapalněný zemní plyn a související infrastruktury nebo přeshraniční investice do zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, která přispívají k odolnosti elektrické sítě a energetické bezpečnosti Unie, budou skutečně nevyhnutelně umístěny ve třetích zemích. Vzhledem k tomu, že z investic do podniků kvalifikovaných pro portfolio a způsobilých aktiv ze třetích zemí mohou mít prospěch investoři a správci fondů ELTIF i hospodářství, infrastruktura, udržitelnost klimatu a životního prostředí a občané těchto třetích zemí, nemělo by nařízení (EU) 2015/760 bránit tomu, aby se většina aktiv a investic fondu ELTIF či hlavní zisk z těchto aktiv a investic nacházely ve třetí zemi.

(5)

S ohledem na skutečnost, že fondy ELTIF mohou usnadnit dlouhodobé investice mimo jiné do energetické, dopravní a sociální infrastruktury a vytváření pracovních míst a přispět k dosažení Zelené dohody pro Evropu, by nařízení (EU) 2015/760 mělo být odpovídajícím způsobem změněno tak, aby jeho cílem bylo usnadnit získávání a nasměrování kapitálu do dlouhodobých investic do reálné ekonomiky, včetně investic, které podporují Zelenou dohodu pro Evropu a další prioritní oblasti, a zajistit, aby kapitálové toky směřovaly do projektů, které přivedou hospodářství Unie na cestu k inteligentnímu a udržitelnému růstu podporujícímu začlenění.

(6)

Je nezbytné zajistit, aby správci aktiv měli při investování do řady kategorií reálných aktiv větší flexibilitu. Reálná aktiva by se proto měla považovat za kategorii způsobilých aktiv za předpokladu, že tato reálná aktiva mají hodnotu díky své podstatě a vlastnostem. Tato reálná aktiva zahrnují nemovitý majetek, jako je komunikační, environmentální, energetická nebo dopravní infrastruktura, sociální infrastruktura, včetně domovů pro seniory nebo nemocnic, jakož i infrastruktura pro vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči nebo průmyslová zařízení a další aktiva, mezi něž patří duševní vlastnictví, plavidla, vybavení, strojní zařízení, letadla nebo železniční park.

(7)

Za způsobilé investice do reálných aktiv by měly být rovněž považovány investice do obchodních nemovitostí, zařízení v oblasti vzdělávání, poradenství, výzkumu, vývoje, včetně infrastruktury a jiných aktiv poskytujících hospodářský nebo sociální užitek, sportu nebo nemovitostí určených k bydlení, včetně domovů pro seniory nebo sociálního bydlení, neboť tato aktiva mohou přispívat k dosažení cíle inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění. Aby bylo možné provádět investiční strategie v případě, že přímé investice do reálných aktiv nejsou možné nebo jsou nehospodárné, měly by způsobilé investice do reálných aktiv zahrnovat také investice do práv souvisejících s vodou, lesy, výstavbou a nerostnými surovinami.

(8)

Způsobilá investiční aktiva by měla být chápána tak, že nezahrnují umělecká díla, rukopisy, zásoby vína, šperky nebo jiná aktiva, která sama o sobě nepředstavují dlouhodobé investice do reálné ekonomiky.

(9)

Je nezbytné zajistit, aby byly fondy ELTIF pro správce aktiv atraktivnější, a rozšířit škálu investičních strategií, jež mají správci fondů ELTIF k dispozici, aby se zamezilo jakémukoli nepřiměřenému omezení rozsahu způsobilosti aktiv a investičních činností fondů ELTIF. Způsobilost reálných aktiv by neměla záviset na jejich povaze a cílech nebo na environmentálních, sociálních nebo správních otázkách a souvisejícím zveřejňování informací souvisejících s udržitelností a na obdobných podmínkách, na které se již vztahují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (4) a (EU) 2020/852 (5). Fondy ELTIF však nadále podléhají povinnostem vyplývajícím z nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností. Zejména pokud fondy ELTIF prosazují environmentální nebo sociální vlastnosti nebo mají za cíl udržitelné investice, mají splňovat požadavky na zveřejňování informací stanovené v článcích 8 nebo 9 nařízení (EU) 2019/2088, přičemž každý z těchto článků obsahuje podrobné požadavky na transparentnost zveřejňování informací před uzavřením smlouvy.

(10)

S cílem podpořit toky soukromého kapitálu směrem k environmentálně udržitelnějším investicím by mělo být vyjasněno, že fondy ELTIF mohou rovněž investovat do zelených dluhopisů. Zároveň by mělo být rovněž zajištěno, aby se fondy ELTIF zaměřovaly na dlouhodobé investice a aby byly dodržovány požadavky nařízení (EU) 2015/760 týkající se způsobilých investičních aktiv. Zelené dluhopisy, které splňují tyto požadavky na způsobilost a které jsou vydávány podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech, by proto měly být výslovně uvedeny na seznamu způsobilých investičních aktiv.

(11)

Pro zajištění lepšího přístupu investorů k aktuálnějším a úplnějším informacím o trhu fondů ELTIF je zapotřebí, aby byly údaje obsažené v centrálním veřejném rejstříku uvedeném v nařízení (EU) 2015/760 podrobnější a aktuálnější. Uvedený rejstřík by proto měl vedle stávajících informací obsahovat i další informace, mezi něž patří v příslušných případech identifikační kód právnické osoby (LEI) a vnitrostátní identifikační kód fondu ELTIF, název, adresa a identifikační kód právnické osoby správce fondu ELTIF, mezinárodní identifikační číslo cenného papíru (ISIN) fondu ELTIF a všech jednotlivých tříd podílových jednotek nebo akcií, příslušný orgán fondu ELTIF a domovský členský stát tohoto fondu ELTIF, členské státy, ve kterých je fond ELTIF nabízen, informaci o tom, zda může být fond ELTIF nabízen i neprofesionálním investorům, nebo zda může být nabízen pouze profesionálním investorům, datum udělení povolení fondu ELTIF a datum, od kdy je fond ELTIF nabízen.

(12)

Investice fondů ELTIF lze provádět prostřednictvím zprostředkujících subjektů, včetně zvláštních účelových jednotek a sekuritizačních nebo agregačních jednotek nebo holdingových společností. Nařízení (EU) 2015/760 v současné době vyžaduje, aby byly investice do kapitálových nebo kvazikapitálových nástrojů podniků kvalifikovaných pro portfolio prováděny pouze v případě, že tyto podniky jsou většinově vlastněnými dceřinými společnostmi, což výrazně omezuje rozsah způsobilých aktiv. Fondům ELTIF by proto mělo být v zásadě umožněno provádět menšinové společné investice do investičních příležitostí. Díky tomu by fondy ELTIF měly být flexibilnější při provádění svých investičních strategií, a tím i atraktivnější pro více investorů investičních projektů a měly by mít možnost rozšířit rozsah možných způsobilých cílových aktiv, což je zásadní pro provádění strategií nepřímých investic.

(13)

Jelikož panují obavy, že strategie fondu fondů mohou vést k provádění investic, které by nespadaly do rozsahu způsobilých investičních aktiv, omezuje v současné době nařízení (EU) 2015/760 investice do jiných fondů po celou dobu trvání fondu ELTIF. Strategie fondu fondů jsou však běžným a velmi účinným způsobem, jak rychle získat expozici vůči nelikvidním aktivům, zejména ve vztahu k nemovitostem a s ohledem na plně splacené kapitálové struktury. Je proto nezbytné, aby mohly fondy ELTIF investovat do jiných fondů, díky čemuž by mohly rychleji umisťovat kapitál. Díky tomu, že by fondy ELTIF mohly investovat do fondu fondů, by rovněž mohla být přebytečná hotovost opětovně investována do fondů, jelikož různé investice s různými dobami splatnosti mohou snížit podíl držené hotovosti fondu ELTIF. Je proto nezbytné, aby byla pro správce fondů ELTIF rozšířena způsobilost strategií fondu fondů nad rámec investic do evropských fondů rizikového kapitálu (EuVECA) nebo evropských fondů sociálního podnikání (EuSEF). Kategorie subjektů kolektivního investování, do kterých mohou fondy ELTIF investovat, by se tak měly rozšířit o subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a rovněž o unijní alternativní investiční fondy, které spravují unijní správci alternativních investičních fondů. S cílem zajistit účinnou ochranu investorů je však dále nutné stanovit, že pokud fond ELTIF investuje do jiných fondů ELTIF, do fondů EuVECA, EuSEF, SKIPCP a unijních alternativních investičních fondů, které spravují unijní správci alternativních investičních fondů, měly by tyto subjekty kolektivního investování rovněž investovat do způsobilých investic a samy by neměly investovat více než 10 % svého kapitálu do dalšího subjektu kolektivního investování. Aby se zabránilo obcházení těchto pravidel a aby se zajistilo, že fondy ELTIF na základě celkového portfolia splňují požadavky nařízení (EU) 2015/760, měla by být aktiva a pozice fondu ELTIF při peněžité zápůjčce kombinována s aktivy a pozicemi subjektů kolektivního investování, do nichž fond ELTIF investoval, při peněžité zápůjčce, s cílem posoudit, zda jsou dodrženy požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, jakož i limity zápůjček.

(14)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby měla způsobilá investiční aktiva, jež představují jednotlivá reálná aktiva, hodnotu nejméně 10 000 000 EUR. Portfolia reálných aktiv se však často skládají z řady jednotlivých reálných aktiv, jejichž hodnota je výrazně nižší než 10 000 000 EUR. Požadavek minimální hodnoty jednotlivých reálných aktiv by proto měl být zrušen. Očekává se, že odstranění tohoto zbytečného požadavku přispěje k diverzifikaci investičních portfolií a podpoří účinnější investice fondů ELTIF do reálných aktiv a zároveň umožní zohlednit různé úrovně rozvoje dlouhodobých investičních nástrojů v členských státech.

(15)

Je zapotřebí rozšířit rozsah způsobilých investičních aktiv a podporovat investice fondů ELTIF do sekuritizovaných aktiv. Mělo by se proto upřesnit, že pokud podkladová aktiva tvoří dlouhodobé expozice, měla by způsobilá investiční aktiva zahrnovat také jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace, jak je uvedeno v článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (6). Tyto dlouhodobé expozice zahrnují sekuritizace úvěry na obytné nemovitosti, které jsou zajištěny jednou nebo více hypotékami na nemovitosti určené k bydlení (cenné papíry kryté hypotečním úvěrem na obytné nemovitosti), obchodní úvěry, které jsou zajištěny jednou nebo více hypotékami na obchodní nemovitosti, podnikové úvěry včetně úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům a obchodní pohledávky nebo jiné podkladové expozice, které původce považuje za odlišný typ aktiv, za předpokladu, že výnosy ze sekuritizace těchto obchodních pohledávek nebo jiných podkladových expozic jsou použity k financování nebo refinancování dlouhodobých investic.

(16)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době brání investicím fondů ELTIF do úvěrových institucí, investičních podniků, pojišťoven a jiných finančních podniků. Avšak inovativní finanční podniky, kterým bylo nedávno uděleno povolení, jako jsou FinTechs, by mohly hrát důležitou úlohu při podpoře digitálních inovací, celkové účinnosti finančních trhů Unie a vytváření pracovních míst a přispívání k odolnosti a stabilitě finanční infrastruktury Unie a unie kapitálových trhů. Tyto finanční podniky navrhují, vyvíjejí nebo nabízejí inovativní produkty nebo technologie, jejichž cílem je automatizovat nebo zlepšit stávající obchodní modely, procesy, aplikace a produkty nebo vytvořit nové, a jsou tak ku prospěchu finančním trhům a finančním institucím v Unii a poskytování finančních služeb finančním institucím, podnikům nebo spotřebitelům. Tyto finanční podniky rovněž zefektivňují specifické postupy regulace, dohledu a dozoru nebo modernizují funkce regulace, dohledu a dozoru nad dodržováním předpisů ve všech finančních i nefinančních institucích. Je proto žádoucí změnit nařízení (EU) 2015/760 tak, aby fondy ELTIF mohly investovat do inovativních finančních podniků, kterým bylo nedávno uděleno povolení. Vzhledem k tomu, že se jedná o dynamickou a rychle se vyvíjející oblast, mělo by být fondům ELTIF umožněno investovat do jiných finančních podniků, než jsou finanční holdingové společnosti nebo smíšené holdingové společnosti, které jsou regulovanými subjekty povolenými nebo registrovanými méně než pět let přede dnem počáteční investice.

(17)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby tržní kapitalizace podniků kvalifikovaných pro portfolio, jež byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nepřesahovala 500 000 000 EUR. Řada kótovaných společností s nízkou tržní kapitalizací však má omezenou likviditu, jež správcům fondů ELTIF brání v tom, aby si v těchto kótovaných společnostech vybudovali v přiměřené době dostatečnou pozici, čímž se zužuje rozsah dostupných investičních cílů. Aby mohly mít fondy ELTIF lepší profil likvidity, měla by se maximální tržní kapitalizace kótovaných podniků kvalifikovaných pro portfolio, do nichž mohou fondy ELTIF investovat, zvýšit z 500 000 000 EUR na 1 500 000 000 EUR. S cílem zamezit případným změnám způsobilosti těchto investic vlivem kolísání měny nebo jiných faktorů by měl být limit tržní kapitalizace stanoven pouze k okamžiku počáteční investice.

(18)

Aby byla pro investory, správce fondů ELTIF a příslušné orgány zajištěna transparentnost a integrita investic do aktiv nacházejících se ve třetích zemích, měly by být požadavky na investice do podniků ze třetích zemí kvalifikovaných pro portfolio sladěny se standardy stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (7). Měly by být rovněž sladěny se standardy stanovenými ve společném opatření přijatém členskými státy, pokud jde o jurisdikce nespolupracující v daňové oblasti, jak je uvedeno v závěrech Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.

(19)

Správci fondů ELTIF, kteří vlastní podíl v portfoliovém podniku, by mohli upřednostňovat své zájmy nad zájmy investorů fondu ELTIF. Aby se takovým střetům zájmů zamezilo a aby byla zajištěna řádná správa a řízení společnosti, požaduje nařízení (EU) 2015/760, aby fond ELTIF investoval pouze do aktiv, která nemají žádnou spojitost se správcem fondu ELTIF, ledaže by ELTIF investoval do podílových jednotek nebo akcií dalších subjektů kolektivního investování, které jsou spravované správcem daného fondu ELTIF. Na trhu se však běžně stává, že jeden nebo několik investičních nástrojů správce aktiv investuje společně s jiným fondem, jenž má podobný cíl a strategii jako fond ELTIF. Tyto společné investice prováděné unijním správcem alternativního investičního fondu a dalšími přidruženými subjekty, které patří do stejné skupiny, umožňují přilákat větší kapitálové zdroje pro investice do velkých projektů. Za tímto účelem správci aktiv obvykle investují souběžně s fondem ELTIF do cílového subjektu a strukturují své investice pomocí nástrojů pro společné investování. V rámci správy aktiv se od správců portfolií a vedoucích pracovníků správců aktiv obvykle požaduje, aby společně investovali do stejného fondu, který spravují, nebo se od nich tyto společné investice očekávají. Je proto vhodné stanovit, že by ustanovení o střetech zájmů neměla bránit správci fondu ELTIF nebo podniku, který patří do téže skupiny, ve společném investování do tohoto fondu ELTIF nebo ve společném investování s tímto fondem ELTIF do stejného aktiva. Aby byly v případě provádění těchto společných investic zajištěny účinné záruky ochrany investorů, měli by správci fondů ELTIF přijmout organizační a administrativní opatření v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU (8), jež slouží k rozpoznání, prevenci, řešení a sledování střetů zájmů, a zajistit, aby byly tyto případy střetu zájmů náležitě zveřejněny.

(20)

Aby se předešlo střetům zájmů, zamezilo provádění transakcí v rozporu s obchodními podmínkami a aby byla zajištěna řádná správa a řízení společnosti, nedovoluje nařízení (EU) 2015/760 zaměstnancům správce fondu ELTIF a podnikům, které patří do stejné skupiny jako správce fondu ELTIF, investovat do tohoto fondu ELTIF nebo s tímto fondem ELTIF společně investovat do stejného aktiva. Na trhu je však běžné, že se po zaměstnancích správce fondu ELTIF a dalších přidružených subjektech patřících do stejné skupiny, které investují společně se správcem fondu ELTIF, včetně správců portfolia a vedoucích pracovníků odpovědných za klíčová finanční a provozní rozhodnutí správce fondu ELTIF, často s ohledem na povahu činnosti správy aktiv požaduje, aby společně investovali do stejného fondu nebo stejného aktiva s cílem zajistit soulad finančních pobídek těchto zaměstnanců a investorů, nebo se od nich tyto společné investice očekávají. Je proto vhodné upřesnit, že by ustanovení o střetech zájmů neměla bránit zaměstnancům správce fondu ELTIF nebo podniků, které patří do této skupiny, v tom, aby pod svým jménem společně investovali do tohoto fondu ELTIF a aby s tímto fondem ELTIF společně investovali do stejného aktiva. Aby byly v případě, že zaměstnanci provádějí tyto společné investice, zajištěny účinné záruky ochrany investorů, měli by správci fondů ELTIF přijmout organizační a administrativní opatření sloužící k rozpoznání, prevenci, řešení a sledování střetů zájmů a zajistit, aby byly tyto případy střetů zájmů náležitě zveřejněny.

(21)

Pravidla pro fondy ELTIF, včetně pravidel pro využívání peněžitých zápůjček, rozložení rizika aktiv a složení portfolií, limity koncentrace a limity pro způsobilá aktiva a investice, jsou téměř shodná pro profesionální i neprofesionální investory. Profesionální a neprofesionální investoři však mají různé časové horizonty, tolerance rizik a investiční potřeby, jakož i různé schopnosti analyzovat investiční příležitosti. Profesionální investoři tolerují vyšší riziko než neprofesionální investoři, jsou schopni provádět důkladnou analýzu investičních možností a hloubkovou kontrolu aktiv a jejich ocenění a mohou mít vzhledem ke své povaze a činnosti ve srovnání s neprofesionálními investory jiné cíle v oblasti výnosů. Navzdory tomu a z důvodu těchto téměř shodných pravidel, následné vysoké administrativní zátěže a souvisejících nákladů spojených s fondy ELTIF určenými pro profesionální investory nebyli správci aktiv dosud ochotni nabízet profesionálním investorům produkty šité na míru. Je tedy vhodné stanovit zvláštní pravidla pro fondy ELTIF, které jsou nabízeny výhradně profesionálním investorům, zejména pokud jde o rozložení rizika a složení dotčeného portfolia, limity koncentrace a peněžité zápůjčky.

(22)

Nařízení (EU) 2015/760 v současnosti požaduje, aby fondy ELTIF investovaly alespoň 70 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv. Tento vysoký investiční limit pro způsobilá investiční aktiva v portfoliích fondů ELTIF byl původně stanoven s ohledem na zaměření fondů ELTIF na dlouhodobé investice a na přínos, jejž tyto investice měly podle očekávání mít pro financování udržitelného růstu hospodářství Unie. Vzhledem k nelikvidní a specifické povaze některých způsobilých investičních aktiv v portfoliích fondů ELTIF však může být pro správce fondů ELTIF obtížné a nákladné řídit likviditu fondů ELTIF, plnit požadavky na odkup, uzavírat dohody o zápůjčkách a provádět další prvky investičních strategií fondů ELTIF, které se týkají převodu, ocenění a zastavení těchto způsobilých investičních aktiv. Snížení limitu pro způsobilá investiční aktiva by proto správcům fondů ELTIF umožnilo lepší řízení likvidity fondů ELTIF. Pro účely posouzení toho, zda fondy ELTIF dosahují investičního limitu pro způsobilá investiční aktiva, by měla být kombinována pouze způsobilá investiční aktiva fondů ELTIF, s výjimkou subjektů kolektivního investování, a způsobilá investiční aktiva subjektů kolektivního investování, do nichž fondy ELTIF investovaly.

(23)

Stávající požadavky na rozložení rizika v nařízení (EU) 2015/760 byly zavedeny s cílem zajistit, aby byly fondy ELTIF schopné odolat nepříznivým tržním podmínkám. Ukázalo se však, že tato ustanovení jsou příliš zatěžující, protože v praxi znamenají, že fondy ELTIF musejí v průměru provést deset různých investic. Splnění požadavku na provedení deseti investic pro každý fond ELTIF však může být v případě investic do projektů nebo infrastruktur velkého rozsahu obtížné a nákladné, pokud jde o transakční náklady a rozložení kapitálu. Za účelem snížení transakčních a administrativních nákladů pro fondy ELTIF a v konečném důsledku pro jejich investory by mělo být fondům ELTIF umožněno uplatňovat koncentrovanější investiční strategie, a tudíž mít expozice vůči nižšímu počtu způsobilých aktiv. Je proto zapotřebí upravit požadavky na rozložení rizika pro expozice fondů ELTIF vůči jednomu podniku kvalifikovanému pro portfolio, jedinému reálnému aktivu, subjektům kolektivního investování a některým dalším způsobilým investičním aktivům, smlouvám a finančním nástrojům. Tato dodatečná flexibilita ohledně složení portfolia fondů ELTIF a omezení požadavků na rozložení rizika by neměly nijak výrazně oslabit schopnost fondů ELTIF odolávat volatilitě trhu, jelikož fondy ELTIF běžně investují do aktiv, která nemají snadno dostupný tržní kurz, mohou být vysoce nelikvidní a mají často dlouhou dobu splatnosti nebo delší časový horizont.

(24)

Profesionální investoři mají za určitých okolností na rozdíl od neprofesionálních investorů delší časový horizont, odlišné cíle v oblasti finančních výnosů, hlubší odborné znalosti, větší toleranci rizika vůči nepříznivým tržním podmínkám a lepší schopnost absorbovat ztráty. Pro tyto profesionální investory je tudíž nezbytné stanovit diferencovaný soubor opatření na ochranu investorů a zrušit požadavky na rozložení rizika pro fondy ELTIF, které jsou nabízeny výhradně profesionálním investorům.

(25)

Aby mohly být lépe využity odborné znalosti správců fondů ELTIF a výhody rozložení rizika, může být pro fondy ELTIF v některých případech přínosné investovat veškerá nebo téměř veškerá svá aktiva do diverzifikovaného portfolia řídícího ELTIF. Fondům ELTIF by proto mělo být umožněno seskupovat svá aktiva a využívat struktury řídícího a podřízeného („master-feeder“) fondu ELTIF tím, že budou investovat do řídících ELTIF.

(26)

Zápůjčky se často používají k zajištění každodenního fungování fondů ELTIF a k provádění konkrétní investiční strategie. Přiměřené objemy zapůjčených prostředků mohou, jsou-li náležitě spravovány, zvýšit výnosy bez vzniku nadměrných rizik nebo jejich prohloubení. Zápůjčky mohou také často využívat různé subjekty kolektivního investování za účelem zvýšení účinnosti nebo zlepšení provozních výsledků. Vzhledem k tomu, že nařízení (EU) 2015/760 v současné době stanoví limit peněžitých zápůjček na 30 % hodnoty kapitálu fondů ELTIF, nemusí být správci fondů ELTIF schopni úspěšně provádět některé investiční strategie, a to i v případě investic do reálných aktiv, u kterých je používání vyšších limitů zápůjček odvětvovým standardem nebo je požadováno k dosažení atraktivních výnosů upravených o riziko. Je proto vhodné zajistit správcům fondů ELTIF větší flexibilitu při získávání dalšího kapitálu během doby trvání fondu ELTIF. Současně je žádoucí zlepšit řízení zápůjček a podpořit větší soulad se směrnicí 2011/61/EU, pokud jde o výpůjční politiku, a to tím, že čistá hodnota aktiv nahradí kapitál coby vhodný referenční bod pro stanovení limitu peněžitých zápůjček, což by mělo být doprovázeno zlepšeními v oblasti politiky nápravy. S ohledem na možná rizika, jež mohou zápůjčky představovat, by mělo být fondům ELTIF, které mohou být nabízeny neprofesionálním investorům, umožněno zapůjčit si peněžní prostředky do výše 50 % čisté hodnoty aktiv fondu ELTIF. Tento 50 % limit je vzhledem k obecným limitům peněžitých zápůjček, jež jsou běžné pro fondy investující do reálných aktiv s podobným profilem likvidity a pravidly pro odkup, přiměřený.

V případě fondů ELTIF nabízených profesionálním investorům by měl být povolen vyšší limit zápůjček z toho důvodu, že profesionální investoři tolerují vyšší riziko než neprofesionální investoři. Limit peněžitých zápůjček by proto u fondů ELTIF, které jsou nabízeny výhradně profesionálním investorům, měl být zvýšen na 100 % čisté hodnoty aktiv fondu ELTIF. Nařízení (EU) 2015/760 kromě toho dosud správci fondu ELTIF nenabízí možnost napravit v přiměřené lhůtě investiční pozici v případech, kdy fond ELTIF limit zápůjček poruší a toto porušení je mimo kontrolu správce fondu ELTIF. S ohledem na volatilitu čisté hodnoty aktiv jako referenční hodnoty a na zájmy investorů fondu ELTIF by proto mělo být upřesněno, že se ustanovení o nápravě v nařízení (EU) 2015/760 vztahují i na limity zápůjček.

(27)

Fondy ELTIF by měly mít za účelem rozšíření investičních příležitostí možnost zapůjčit si peněžní prostředky v měně, ve které má správce fondu ELTIF v úmyslu aktivum získat. Je však nutné zmírnit riziko nesouladu měn a tím snížit měnové riziko u daného investičního portfolia. Fondy ELTIF by proto měly odpovídajícím způsobem zajistit své měnové riziko.

(28)

Fondy ELTIF by měly mít možnost zatížit svá aktiva, aby mohly realizovat svou strategii zápůjček. Pro další zvýšení flexibility fondů ELTIF při provádění své strategie zápůjček by se neměla ujednání o zápůjčkách považovat za zápůjčky, pokud jsou tyto zápůjčky plně kryty kapitálovými přísliby investorů.

(29)

Díky zvýšení maximálních limitů peněžitých zápůjček fondů ELTIF a odstranění některých limitů vztahujících se na peněžité zápůjčky v cizích měnách by investoři měli mít ucelenější informace o strategiích zápůjček a limitech, jež fondy ELTIF používají. Je proto vhodné požadovat, aby správci fondů ELTIF výslovně uváděli limity zápůjček v prospektu dotčeného fondu ELTIF.

(30)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době stanoví, že investoři fondu ELTIF mohou požadovat likvidaci tohoto fondu ELTIF, pokud nebudou jejich žádosti o odkup podané v souladu s pravidly pro odkup fondu ELTIF uspokojeny do jednoho roku ode dne, kdy byly tyto žádosti podány. Vzhledem k tomu, že fondy ELTIF mají dlouhodobý charakter a aktiva portfolií fondů ELTIF mají často specifický a nelikvidní profil, může být toto právo jakéhokoli investora nebo skupiny investorů požadovat likvidaci fondu ELTIF považováno za nepřiměřené a může znesnadňovat úspěšné provedení investiční strategie fondu ELTIF a poškozovat zájmy ostatních investorů nebo skupin investorů. Je proto vhodné toto právo, aby investoři mohli požadovat likvidaci fondu ELTIF, pokud tento fond ELTIF není schopen uspokojit jejich žádosti o odkup podané v souladu s pravidly pro odkup, zrušit.

(31)

Nařízení (EU) 2015/760 je v současné době nejasné, pokud jde o kritéria pro posouzení procentuálního podílu odkupu v rámci jakéhokoli časového období a o minimální informace, které je třeba poskytnout příslušným orgánům o možnosti odkupu. Vzhledem k ústřední úloze evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (ESMA) při uplatňování nařízení (EU) 2015/760 a k jeho odborným znalostem v oblasti cenných papírů a trhů s cennými papíry je vhodné pověřit ESMA vypracováním návrhů regulačních technických norem, jež upřesní okolnosti, za nichž je doba trvání fondu ELTIF považována za slučitelnou s životním cyklem každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF; kritéria pro určení minimální doby držení; minimální informace, které mají být poskytnuty příslušnému orgánu fondu ELTIF; požadavky, které musí fond ELTIF splňovat, pokud jde o jeho pravidla pro odkup a nástroje pro řízení likvidity; a kritéria pro posouzení procentuálního podílu odkupu. Je třeba poznamenat, že pokud statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF umožňují odkupy během doby trvání fondu ELTIF, použijí se ustanovení o řízení rizika likvidity a nástrojích pro řízení likvidity stanovená ve směrnici 2011/61/EU.

(32)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF nebránily tomu, aby byly podílové jednotky nebo akcie fondu přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému. I přes tuto možnost správci fondů ELTIF, jakož i investoři a účastníci trhu mechanismus sekundárního obchodování pro obchodování s podílovými jednotkami nebo akciemi fondů ELTIF téměř nevyužívali. Aby se podpořilo sekundární obchodování s podílovými jednotkami nebo akciemi fondů ELTIF, mělo by být správcům fondů ELTIF umožněno stanovit právo investorů fondů ELTIF na předčasné vystoupení během doby trvání fondu ELTIF. S cílem zajistit účinné fungování tohoto mechanismu sekundárního obchodování by mělo být předčasné vystoupení možné pouze v případě, že správce fondu ELTIF stanovil pravidla pro párování potenciálních investorů a žádostí o vystoupení. Tato pravidla by měla mimo jiné upřesňovat proces převodu, úlohu správce fondu ELTIF nebo administrátora fondu, četnost a dobu trvání nabídky likvidity, během níž mohou být podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF směněny, pravidla určující cenu provedení transakce a podmínky týkající se poměrného podílu, požadavky na zpřístupnění informací a poplatky, náklady a sazby a další podmínky týkající se tohoto mechanismu likvidity. ESMA by měl být pověřen vypracováním návrhů regulačních technických norem, které upřesní okolnosti použití párování, včetně informací, které musí fondy ELTIF zpřístupnit investorům.

(33)

Aby se zabránilo jakémukoli nepochopení ze strany neprofesionálních investorů, pokud jde o právní povahu a potenciální likviditu povolenou mechanismem sekundárního obchodování, měl by distributor nebo v případě, že jsou podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízeny neprofesionálnímu investorovi nebo jsou u něj umisťovány, správce fondu ELTIF vydat jasné písemné varování pro neprofesionální investory, že dostupnost mechanismu párování nezaručuje párování nebo neopravňuje neprofesionální investory k vystoupení z fondu nebo odkupu jejich podílových jednotek nebo akcií dotčeného fondu ELTIF. Toto písemné varování by mělo být součástí jediného písemného varování, které rovněž informuje neprofesionální investory o tom, že produkt ELTIF nemusí být vhodný pro ty neprofesionální investory, kteří takový dlouhodobý a nelikvidní závazek nejsou schopni zvládnout, pokud je doba trvání fondu ELTIF, jenž je neprofesionálním investorům nabízen nebo je u nich umisťován, delší než deset let. Je-li mechanismus párování prezentován v propagačních sděleních pro neprofesionální investory, neměla by být jeho dostupnost propagována jako nástroj, který na požádání zaručuje likviditu.

(34)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době vyžaduje, aby fondy ELTIF přijaly podrobný harmonogram pro řádný prodej svých aktiv s cílem odkoupit od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie po konci doby trvání fondu ELTIF. Podle uvedeného nařízení mají fondy ELTIF rovněž povinnost zpřístupnit tento podrobný harmonogram příslušnému orgánu fondu ELTIF. Tyto požadavky znamenají pro správce fondů ELTIF značnou administrativní zátěž a zátěž spojenou s dodržováním předpisů, aniž by přinesly odpovídající zvýšení ochrany investorů. Fondy ELTIF by měly za účelem zmírnění této zátěže, aniž by došlo ke snížení ochrany investorů, informovat příslušný orgán fondu ELTIF o řádném prodeji svých aktiv s cílem odkoupit od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie po konci doby trvání fondů ELTIF a poskytovat příslušnému orgánu fondu ELTIF podrobný harmonogram pouze v případě, že o to daný příslušný orgán výslovně požádá.

(35)

Prospekt podřízeného ELTIF může obsahovat informace, které jsou pro investory velmi důležité a které jim umožňují lépe posoudit potenciální rizika a přínosy investice. Je proto vhodné stanovit požadavek, aby v případě struktury „master-feeder“ obsahoval prospekt podřízeného ELTIF informace o struktuře „master-feeder“, podřízeném ELTIF a řídícím ELTIF a popis všech odměn nebo náhrad nákladů, které platí podřízený ELTIF.

(36)

Řádné zveřejnění poplatků má zásadní význam pro hodnocení fondu ELTIF jako potenciálního investičního cíle ze strany investorů. Jejich zveřejnění je rovněž důležité v případě, kdy je fond ELTIF nabízen neprofesionálním investorům v rámci struktur „master-feeder“. Je proto vhodné stanovit požadavek, aby správce fondu ELTIF zahrnul do výroční zprávy podřízeného fondu ELTIF prohlášení o souhrnných poplatcích podřízeného ELTIF a řídícího ELTIF. Tento požadavek má přispět k ochraně investorů před naúčtováním neodůvodněných dodatečných nákladů v souvislosti s poplatky za upsání a odkup, které by mohl případně naúčtovat řídící ELTIF podřízenému ELTIF.

(37)

Nařízení (EU) 2015/760 požaduje, aby správce fondu ELTIF zpřístupnil v prospektu fondu ELTIF informace o poplatcích spojených s investováním do tohoto fondu ELTIF. Požadavky na zveřejňování poplatků však obsahuje rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 (9). Požadavek stanovený v nařízení (EU) 2015/760 by měl být v zájmu zvýšení transparentnosti struktur poplatků uveden do souladu s požadavkem stanoveným v nařízení (EU) č. 1286/2014.

(38)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby správci fondů ELTIF zajistili v každém členském státě, v němž hodlají fondy ELTIF nabízet, místní zařízení. Ač zůstaly zachovány požadavky na plnění některých úkolů pro investory ve všech členských státech, požadavek na zajištění místních zařízení byl zrušen směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 (10), pokud jde o SKIPCP a alternativní investiční fondy nabízené neprofesionálním investorům, neboť tato místní zařízení zapříčiňují vznik dalších nákladů a potíže při přeshraničním nabízení fondů ELTIF. Upřednostňovaným způsobem kontaktu s investory již nejsou osobní setkání v místních zařízeních, ale přímý kontakt mezi správci fondů nebo distributory a investory probíhající elektronicky. Zrušení tohoto požadavku v nařízení (EU) 2015/760 pro všechny investory fondů ELTIF by tedy bylo v souladu se směrnicí (EU) 2019/1160 a současnými metodami nabízení finančních produktů a fondy ELTIF by se tím mohly stát atraktivnější pro správce aktiv, kteří by již nemuseli hradit náklady na provoz místních zařízení. Tento požadavek by proto měl být zrušen.

(39)

Vzhledem k tomu, že podílové jednotky a akcie fondů ELTIF jsou finančními nástroji, použijí se v případě, že jsou fondy ELTIF nabízeny s poskytováním investičních služeb, pravidla pro řízení produktů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (11). Podílové jednotky nebo akcie fondů ELTIF však mohou být nakupovány i bez poskytování investičních služeb. Za účelem pokrytí těchto případů vyžaduje v současné době nařízení (EU) 2015/760, aby správci fondů ELTIF vypracovali postup interního hodnocení pro fondy ELTIF nabízené neprofesionálním investorům. Stávající režim je inspirován pravidly pro řízení produktů obsaženými ve směrnici 2014/65/EU, ale obsahuje několik rozdílů, které nejsou odůvodněné a mohly by snížit ochranu investorů. Proto by mělo být upřesněno, že se použijí pravidla pro řízení produktů stanovená ve směrnici 2014/65/EU. Odkazy na směrnici 2014/65/EU mají být chápány tak, že zahrnují použití aktů v přenesené pravomoci, které uvedenou směrnici doplňují.

(40)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby distributoři nebo správci fondů ELTIF provedli v souvislosti s neprofesionálními investory posouzení vhodnosti. Tento požadavek je však již stanoven v článku 25 směrnice 2014/65/EU. Tento duplicitní požadavek vytváří nadbytečnou administrativní zátěž, jež způsobuje neprofesionálním investorům vyšší náklady, a silně odrazuje správce ELTIF od nabízení nových fondů ELTIF neprofesionálním investorům. Proto je třeba tento duplicitní požadavek z nařízení (EU) 2015/760 zrušit.

(41)

V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany neprofesionálních investorů by mělo být provedeno posouzení vhodnosti bez ohledu na to, zda neprofesionální investoři získají podílové jednotky nebo akcie fondů ELTIF od distributorů nebo správců fondů ELTIF, nebo přes sekundární trh. V souladu s čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU by posouzení vhodnosti mělo zahrnovat informace o očekávané době trvání a účelu investice a toleranci rizika neprofesionálního investora, a to v rámci informací o investičních cílech a finanční situaci neprofesionálních investorů, včetně jejich schopnosti nést ztráty. V souladu s čl. 25 odst. 6 směrnice 2014/65/EU by měly být výsledky posouzení sděleny neprofesionálním investorům formou prohlášení o vhodnosti.

(42)

Kromě toho by v případech, kdy podle výsledku posouzení udržitelnosti není fond ELTIF vhodný pro neprofesionálního investora a tento investor si přesto přeje transakci provést, měl být výslovný souhlas tohoto neprofesionálního investora získán předtím, než distributor nebo správce fondu ELTIF transakci provedou.

(43)

Nařízení (EU) 2015/760 dále požaduje, aby distributoři nebo správci fondů ELTIF poskytovali neprofesionálním investorům při nabízení fondů ELTIF odpovídající investiční poradenství. Nedostatečná přesnost nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o to, co představuje odpovídající investiční poradenství, a chybějící křížový odkaz na definici investičního poradenství ve směrnici 2014/65/EU vedly k nedostatečné právní jistotě a zmatku mezi distributory a správci fondů ELTIF. Povinnost poskytovat investiční poradenství navíc vyžaduje, aby externí distributoři získali pro nabízení fondů ELTIF neprofesionálním investorům povolení podle směrnice 2014/65/EU. To při nabízení fondů ELTIF těmto investorům vytváří nadbytečné překážky, přičemž se na fondy ELTIF rovněž vztahují přísnější požadavky než na distribuci jiných komplexních finančních produktů, včetně požadavků na sekuritizace podle nařízení (EU) 2017/2402 a na podřízené způsobilé závazky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU (12). Není tedy nutné vyžadovat, aby distributoři a správci fondů ELTIF poskytovali neprofesionálním investorům toto investiční poradenství. Navíc, vzhledem k významu rovných podmínek mezi finančními produkty, pokud jsou tyto produkty nabízeny koncovým investorům, a zajištění toho, aby toto nařízení obsahovalo mimo jiné účinné záruky ochrany investorů, by fondy ELTIF neměly být vystaveny zbytečné administrativní a regulační zátěži.

(44)

Aby byl zajištěn účinný dohled nad uplatňováním požadavků týkajících se nabízení fondů ELTIF neprofesionálním investorům, měla by se na distributora, nebo v případě, že jsou podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízeny neprofesionálnímu investorovi nebo jsou u něj umisťovány, na správce fondů ELTIF vztahovat pravidla pro vedení záznamů stanovená ve směrnici 2014/65/EU.

(45)

V případě, že jsou fondy ELTIF neprofesionálním investorům nabízeny nebo jsou u nich umisťovány prostřednictvím distributora, měl by tento distributor splňovat platné požadavky stanovené ve směrnici 2014/65/EU a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (13). V zájmu zajištění právní jistoty a zamezení zdvojení by měl být požadavek na poskytnutí posouzení vhodnosti považován za splněný, pokud bylo neprofesionálnímu investorovi poskytnuto investiční poradenství podle směrnice 2014/65/EU.

(46)

Na trhu je běžné, že správci portfolia a vedoucí pracovníci správce fondu ELTIF mají povinnost investovat do fondů ELTIF, které tento správce fondu ELTIF spravuje, nebo se od nich očekává, že tak učiní. U těchto osob se předpokládá, že jsou finančně vysoce gramotné a o dotčeném fondu ELTIF dobře informované, což znamená, že by bylo zbytečné požadovat, aby se tyto osoby podrobily pro účely provádění investic do fondu ELTIF posouzení vhodnosti. Je proto vhodné nepožadovat, aby správci nebo distributoři ELTIF prováděli v souvislosti s těmito osobami posouzení vhodnosti.

(47)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby původní minimální částka investovaná potenciálními neprofesionálními investory, jejichž portfolio finančních nástrojů nepřesahuje 500 000 EUR, do jednoho nebo více fondů ELTIF činila 10 000 EUR a aby tito investoři neinvestovali do fondů ELTIF celkem více než 10 % svého portfolia finančních nástrojů. Uplatnění obou těchto požadavků zároveň, totiž původní minimální investovaná částka ve výši 10 000 EUR a 10 % limit celkové investice, představuje pro neprofesionálního investora při investování do fondů ELTIF významnou překážku, a je tedy v rozporu s cílem fondu ELTIF spočívajícím ve vytvoření produktu alternativního investičního fondu pro neprofesionální investory. Je tudíž nezbytné požadavek na původní minimální investici ve výši 10 000 EUR a 10 % limit celkové investice zrušit.

(48)

Nařízení (EU) 2015/760 v současné době požaduje, aby bylo zajištěno rovné zacházení se všemi investory, a zakazuje, aby se individuálním investorům či skupinám investorů dostávalo preferenčního zacházení nebo zvláštních ekonomických výhod. Fondy ELTIF však mohou zahrnovat několik tříd podílových jednotek nebo akcií s mírně nebo výrazně odlišnými podmínkami, pokud jde o poplatky, právní strukturu, pravidla nabízení a další požadavky. S cílem zohlednit tyto rozdíly by se tyto požadavky měly vztahovat pouze na individuální investory nebo skupiny investorů, kteří investují do stejné třídy nebo stejných tříd fondů ELTIF.

(49)

Aby měli správci fondů ELTIF dostatek času přizpůsobit se požadavkům tohoto nařízení, včetně požadavků týkajících se nabízení fondů ELTIF investorům, mělo by se toto nařízení začít používat devět měsíců od svého vstupu v platnost.

(50)

Vzhledem k potenciálně nelikvidní povaze způsobilých aktiv a dlouhodobé orientaci fondů ELTIF se fondy ELTIF mohou potýkat s obtížemi při dodržování jakýchkoli změn pravidel fondu a regulačních požadavků zavedených během jejich životního cyklu, aniž by byla dotčena důvěra jejich investorů. Pro fondy ELTIF, jimž bylo uděleno povolení před datem použitelnosti tohoto nařízení, je tudíž nezbytné stanovit přechodná pravidla. Tyto fondy ELTIF by však měly mít rovněž možnost si zvolit, že se na ně toto nařízení bude vztahovat, pokud o tom vyrozumí příslušný orgán fondu ELTIF.

(51)

Jelikož cílů tohoto nařízení, totiž zajištění účinného právního rámce pro provozování fondů ELTIF v Unii a podpory dlouhodobého financování prostřednictvím získávání a nasměrování kapitálu do dlouhodobých investic do reálné ekonomiky, v souladu s unijním cílem inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků tohoto nařízení, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(52)

Nařízení (EU) 2015/760 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 2015/760

Nařízení (EU) 2015/760 se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Cílem tohoto nařízení je usnadnit v souladu s unijním cílem inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění zvýšení objemu kapitálu a nasměrovat jeho tok do dlouhodobých investic do reálné ekonomiky, a to i do investic na podporu Zelené dohody pro Evropu a dalších prioritních oblastí.“

2)

článek 2 se mění takto:

a)

bod 6 se nahrazuje tímto:

„6)

„reálným aktivem“ aktivum, které má díky své podstatě a vlastnostem vnitřní hodnotu;“;

b)

v bodě 7 se vkládá nové písmeno, které zní:

„ca)

zajišťovna ve smyslu čl. 13 bodu 4 směrnice 2009/138/ES;“;

c)

vkládají se nové body, které znějí:

„14a)   „jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizací“ sekuritizace, která splňuje podmínky stanovené v článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 (*1);

14b)   „skupinou“ skupina ve smyslu čl. 2 bodu 11 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (*2);

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35)."

(*2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).“;"

d)

doplňují se nové body, které znějí:

„20)

„podřízeným ELTIF“ ELTIF nebo jeho podfond, jemuž bylo povoleno investovat nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek nebo akcií jiného ELTIF nebo jeho podfondu;“

21)

„řídícím ELTIF“ ELTIF nebo jeho podfond, v němž jiný ELTIF investuje nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek nebo akcií.“

3)

v článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Příslušné orgány fondů ELTIF čtvrtletně informují ESMA o povoleních vydaných či odňatých podle tohoto nařízení a o jakýchkoli změnách informací o fondu ELTIF, jež jsou uvedeny v centrálním veřejném rejstříku uvedeném v druhém pododstavci.

ESMA vede aktualizovaný centrální veřejný rejstřík, který o každém fondu ELTIF povoleném podle tohoto nařízení uvádí tyto informace:

a)

v příslušných případech identifikační kód právnické osoby (LEI) a vnitrostátní identifikační kód fondu ELTIF;

b)

název a adresu správce fondu ELTIF a v příslušných případech LEI tohoto správce;

c)

v příslušných případech mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN) fondu ELTIF a všech jednotlivých tříd podílových jednotek nebo akcií;

d)

v příslušných případech LEI řídícího ELTIF;

e)

v příslušných případech LEI podřízeného ELTIF;

f)

příslušný orgán fondu ELTIF a domovský členský stát fondu ELTIF;

g)

členské státy, ve kterých je fond ELTIF nabízen;

h)

informaci o tom, zda může být fond ELTIF nabízen i neprofesionálním investorům, nebo zda může být nabízen pouze profesionálním investorům;

i)

datum udělení povolení fondu ELTIF;

j)

datum, od kterého je fond ELTIF nabízen;

k)

datum poslední aktualizace informací o fondu ELTIF provedené ESMA.

Centrální veřejný rejstřík je zpřístupněn veřejnosti v elektronické podobě.“

4)

článek 5 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Žádost o udělení povolení ELTIF zahrnuje všechny tyto informace:

a)

statut nebo zakládací dokumenty fondu;

b)

název navrhovaného správce fondu ELTIF;

c)

název depozitáře a na žádost příslušného orgánu fondu ELTIF, který může být nabízen neprofesionálním investorům, písemnou dohodu s depozitářem;

d)

může-li být ELTIF nabízen neprofesionálním investorům, popis informací, které mají být poskytnuty investorům, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných neprofesionálními investory;

e)

v příslušných případech následující informace o struktuře řídícího a podřízeného („master-feeder“) fondu ELTIF:

i)

prohlášení, že podřízený ELTIF je podřízeným fondem daného řídícího ELTIF;

ii)

statut nebo zakládací dokumenty řídícího ELTIF a smlouvu mezi podřízeným ELTIF a řídícím ELTIF nebo vnitřní pravidla pro výkon činnosti podle čl. 29 odst. 6;

iii)

mají-li řídící ELTIF a podřízený ELTIF různé depozitáře, smlouvu o sdílení informací podle čl. 29 odst. 7;

iv)

pokud je podřízený ELTIF usazen v jiném členském státě než v domovském členském státě řídícího ELTIF, osvědčení příslušného orgánu domovského členského státu řídícího ELTIF, že tento řídící ELTIF je fondem ELTIF, předložené podřízeným ELTIF.“

b)

v odst. 2 druhém pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Aniž je dotčen odstavec 1, předloží unijní správce alternativního investičního fondu, který žádá o správu fondu ELTIF usazeného v jiném členském státě, příslušnému orgánu fondu ELTIF tuto dokumentaci:“;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Žadatelé musí být informováni do dvou měsíců ode dne podání úplné žádosti o tom, zda bylo povolení ELTIF uděleno. “;

d)

v odst. 5 druhém pododstavci se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

může-li být ELTIF nabízen neprofesionálním investorům, popis informací, které mají být poskytnuty neprofesionálním investorům, včetně popisu způsobů, jakými se bude postupovat při řešení stížností podaných neprofesionálními investory.“

5)

článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Způsobilá investiční aktiva

1.   Do aktiv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) může ELTIF investovat, pouze pokud spadají do jedné z těchto kategorií:

a)

kapitálové nebo kvazikapitálové nástroje, které byly:

i)

vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio uvedeným v článku 11 a získány fondem ELTIF přímo od tohoto podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh;

ii)

vydány podnikem kvalifikovaným pro portfolio uvedeným v článku 11 výměnou za kapitálový či kvazikapitálový nástroj dříve získaný fondem ELTIF přímo od tohoto podniku kvalifikovaného pro portfolio nebo od třetí strany přes sekundární trh;

iii)

vydány podnikem, v němž má podnik kvalifikovaný pro portfolio uvedený v článku 11 účast na kapitálu výměnou za kapitálový či kvazikapitálový nástroj, který ELTIF získal v souladu s body i) nebo ii) tohoto písmene;

b)

dluhové nástroje vydané podnikem kvalifikovaným pro portfolio uvedeným v článku 11;

c)

úvěry, které ELTIF poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio uvedenému v článku 11, se splatností nepřesahující dobu trvání fondu ELTIF;

d)

podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných fondů ELTIF, EuVECA, EuSEF, SKIPCP a unijních alternativních investičních fondů spravovaných unijními správci alternativních investičních fondů za předpokladu, že uvedené fondy ELTIF, EuVECA, EuSEF, SKIPCP a unijní alternativní investiční fondy investují do způsobilých investic uvedených v čl. 9 odst. 1 a 2 a samy neinvestovaly do jiných subjektů kolektivního investování více než 10 % svých aktiv;

e)

reálná aktiva;

f)

jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace, pokud podkladové expozice odpovídají některé z těchto kategorií:

i)

aktiva uvedená v čl. 1 písm. a) bodu i), ii) nebo iv) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851 (*3);

ii)

aktiva uvedená v čl. 1 písm. a) bodech vii) nebo viii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851 za předpokladu, že se výnosy ze sekuritizačních dluhopisů použijí k financování nebo refinancování dlouhodobých investic;

g)

dluhopisy vydané podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech podnikem kvalifikovaným pro portfolio uvedeným v článku 11.

Omezení stanovené v prvním pododstavci písm. d) se nevztahuje na podřízené ELTIF.

2.   Pro účely stanovení toho, zda byl dodržen investiční limit podle čl. 13 odst. 1, se investice fondů ELTIF do podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, EuVECA, EuSEF, SKIPCP a unijních alternativních investičních fondů spravovaných unijními správci alternativních investičních fondů započítají pouze do výše investic těchto subjektů kolektivního investování do způsobilých investičních aktiv uvedených v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b), c), e), f) a g) tohoto článku.

Pro účely stanovení toho, zda byly dodrženy investiční limit a další limity podle článku 13 a čl. 16 odst. 1, se zkombinují aktiva a pozice při peněžité zápůjčce fondu ELTIF a ostatních subjektů kolektivního investování, do nichž fond ELTIF investoval.

Stanovení toho, zda byly dodrženy investiční limit a další limity podle článku 13 a čl. 16 odst. 1 v souladu s tímto odstavcem, se provádí na základě informací, jež jsou aktualizovány alespoň čtvrtletně, a pokud tyto informace nejsou čtvrtletně k dispozici, tak na základě nejnovějších dostupných informací.

(*3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1851 ze dne 28. května 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se homogenity podkladových expozic v sekuritizaci (Úř. věst. L 285, 6.11.2019, s. 1).“"

6)

v článku 11 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Podnik kvalifikovaný pro portfolio je podnik, který v okamžiku počáteční investice splňuje tyto požadavky:

a)

není finančním podnikem, ledaže:

i)

je finančním podnikem jiným než finanční holdingovou společností nebo holdingovou společností se smíšenou činností a

ii)

tento finanční podnik byl povolen nebo registrován méně než pět let přede dnem počáteční investice;

b)

je podnikem, který:

i)

nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému nebo

ii)

byl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném systému obchodování a jeho tržní kapitalizace nepřesahuje 1 500 000 000 EUR;

c)

je usazen v členském státě nebo v třetí zemi za předpokladu, že tato třetí země:

i)

není uvedena jako vysoce riziková třetí země v aktu v přenesené pravomoci přijatém podle čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 (*4);

ii)

není uvedena v příloze I závěrů Rady o revidovaném unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti.

(*4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“"

7)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Střety zájmů

1.   ELTIF nesmí investovat do způsobilých investičních aktiv, v nichž má správce fondu ELTIF přímý nebo nepřímý podíl nebo takový podíl získá, s výjimkou držení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF, EuSEF, EuVECA, SKIPCP nebo unijních alternativních investičních fondů, které správce fondu ELTIF spravuje.

2.   Unijní správce alternativních investičních fondů, jenž spravuje ELTIF, a podniky, které patří do stejné skupiny jako tento unijní správce alternativních investičních fondů, a jejich zaměstnanci mohou společně investovat do tohoto ELTIF a společně s ELTIF investovat do stejného aktiva, pokud správce fondu ELTIF zavedl organizační a administrativní opatření k rozpoznání, prevenci, řešení a sledování střetů zájmů a pokud jsou tyto případy střetů zájmů náležitě zveřejněny.“

8)

články 13, 14, 15 a 16 se nahrazují tímto:

„Článek 13

Složení portfolia a rozložení rizika

1.   ELTIF musí investovat alespoň 55 % svého kapitálu do způsobilých investičních aktiv.

2.   ELTIF nesmí investovat více než:

a)

20 % svého kapitálu do nástrojů vydaných jedním podnikem kvalifikovaným pro portfolio nebo do úvěrů poskytnutých tomuto podniku;

b)

20 % svého kapitálu do jediného reálného aktiva;

c)

20 % svého kapitálu do podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu ELTIF, EuVECA, EuSEF, SKIPCP nebo unijního alternativního investičního fondu spravovaného unijním správcem alternativního investičního fondu;

d)

10 % svého kapitálu do aktiv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. b), pokud tato aktiva byla vydána jedním subjektem.

3.   Souhrnná hodnota jednoduchých, transparentních a standardizovaných sekuritizací v portfoliu fondu ELTIF nesmí překročit 20 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

4.   Souhrnné rizikové expozice vůči protistraně fondu ELTIF v důsledku obchodů s mimoburzovními (OTC) deriváty, repo obchodů nebo reverzních repo obchodů nesmí překročit 10 % hodnoty kapitálu fondu ELTIF.

5.   Odchylně od odst. 2 písm. d) může ELTIF zvýšit 10 % limit uvedený v uvedeném písmeni na 25 % v případě dluhopisů emitovaných úvěrovou institucí se sídlem v členském státě, která na základě právních předpisů podléhá zvláštnímu veřejnému dohledu na ochranu držitelů dluhopisů. Výnosy z emise těchto dluhopisů musí být zejména investovány v souladu s právními předpisy do aktiv, která jsou po celou dobu platnosti dluhopisů schopna krýt závazky s těmito dluhopisy spojené a která by v případě neplnění emitenta byla přednostně použita pro výplatu jistiny a narostlého úroku.

6.   Společnosti, které pro účely konsolidované účetní závěrky, ve smyslu směrnice 2013/34/EU nebo v souladu s uznávanými mezinárodními účetními pravidly, náleží do stejné skupiny, se pro účely výpočtu limitů uvedených v odstavcích 1 až 5 tohoto článku považují za jeden podnik kvalifikovaný pro portfolio nebo jeden subjekt.

7.   Investiční limity stanovené v odstavcích 2 až 4 se nepoužijí, pokud jsou fondy ELTIF nabízeny výhradně profesionálním investorům. Investiční limit stanovený v odst. 2 písm. c) se nepoužije, pokud je fond ELTIF podřízeným ELTIF.

Článek 14

Náprava investičních pozic

Jestliže fond ELTIF poruší požadavky na složení portfolia a rozložení rizika stanovené v článku 13 nebo limity zápůjček stanovené v čl. 16 odst. 1 písm. a) a toto porušení je nezávislé na vůli správce fondu ELTIF, přijme správce fondu ELTIF v přiměřené lhůtě taková opatření, která jsou zapotřebí k nápravě pozice, s přihlédnutím k zájmům investorů fondu ELTIF.

Článek 15

Limity koncentrace

1.   ELTIF může získat nejvýše 30 % podílových jednotek nebo akcií jednoho fondu ELTIF, EuVECA, EuSEF, SKIPCP nebo unijního alternativního investičního fondu spravovaného unijním správcem alternativního investičního fondu. Tento limit se nepoužije, pokud jsou fondy ELTIF nabízeny výhradně profesionálním investorům nebo pokud podřízený ELTIF investuje do svého řídícího ELTIF.

2.   Na investice do aktiv uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení se použijí limity koncentrace stanovené v čl. 56 odst. 2 směrnice 2009/65/ES, s výjimkou případů, kdy jsou fondy ELTIF nabízeny výhradně profesionálním investorům.

Článek 16

Peněžité zápůjčky

1.   ELTIF si může zapůjčit peněžní prostředky za předpokladu, že taková zápůjčka splňuje všechny tyto podmínky:

a)

nepředstavuje více než 50 % čisté hodnoty aktiv fondu ELTIF v případě fondů ELTIF, které mohou být nabízeny neprofesionálním investorům, a více než 100 % čisté hodnoty aktiv fondu ELTIF v případě fondů ELTIF, které jsou nabízeny výhradně profesionálním investorům;

b)

slouží k investování nebo poskytování likvidity, včetně úhrady nákladů a výdajů, pokud držené peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty fondu ELTIF nejsou dostatečné k provedení dané investice;

c)

je smluvně dohodnuta ve stejné měně jako aktiva, která mají být za zapůjčené peněžní prostředky pořízena, nebo v jiné měně, pokud jsou vhodným způsobem zajištěna měnová rizika;

d)

její doba splatnosti není delší než doba trvání fondu ELTIF.

Při peněžité zápůjčce může fond ELTIF za účelem provádění své strategie zápůjček zatěžovat aktiva.

Ujednání o zápůjčkách, jež jsou plně kryta kapitálovými přísliby investorů, se pro účely tohoto odstavce nepovažují za zápůjčky.

2.   Správce fondu ELTIF uvede v prospektu fondu ELTIF, zda má fond ELTIF v rámci své investiční strategie v úmyslu si zapůjčit peněžní prostředky, a pokud je tomu tak, uvede v něm rovněž limity zápůjček.

3.   Limity zápůjček, které mají být podle odstavce 2 uvedeny v prospektu, se použijí až ode dne uvedeného ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF. Toto datum musí být nejpozději tři roky ode dne, od kterého je fond ELTIF nabízen.

4.   Limity zápůjček uvedené v odst. 1 písm. a) se dočasně pozastaví, pokud fond ELTIF získá další kapitál nebo sníží svůj stávající kapitál. Toto pozastavení je časově omezeno na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k zájmům investorů fondu ELTIF, a v žádném případě nesmí trvat déle než 12 měsíců.“

9)

v čl. 17 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.   Požadavky na složení portfolia a rozložení rizika stanovené v článku 13:

a)

platí k datu stanovenému ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF;

b)

přestávají platit, jakmile fond ELTIF zahájí prodej aktiv s cílem odkoupit od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie po konci doby trvání fondu ELTIF;

c)

se dočasně pozastaví, pokud fond ELTIF získá další kapitál nebo sníží svůj stávající kapitál, za předpokladu, že takové pozastavení netrvá déle než 12 měsíců.“

10)

článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

Odkup podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF

1.   Investoři fondu ELTIF nemohou žádat o odkup svých podílových jednotek nebo akcií před koncem doby trvání fondu ELTIF. Odkupy od investorů jsou možné ode dne následujícího po dni, ke kterému končí doba trvání fondu ELTIF.

Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF musí být jasně stanoven konkrétní den, kterým končí doba trvání fondu; může v nich být také upraveno právo na dočasné prodloužení doby trvání fondu ELTIF a podmínky pro výkon tohoto práva.

Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF a ve sdělení investorům musí být stanoveny postupy pro odkup podílových jednotek nebo akcií a pro prodej aktiv a jasně uvedeno, že odkupy od investorů jsou možné ode dne následujícího po dni, ke kterému končí doba trvání fondu ELTIF.

2.   Odchylně od odstavce 1 tohoto článku může být ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF upravena možnost odkupů během doby trvání fondu ELTIF, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

odkupy nejsou schváleny před koncem minimální doby držení nebo přede dnem uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. a);

b)

v okamžiku udělení povolení ELTIF a po celou dobu trvání fondu ELTIF je jeho správce s to prokázat příslušným orgánům fondu ELTIF, že fond ELTIF zavedl vhodná pravidla pro odkup a nástroje pro řízení likvidity, které jsou v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu ELTIF;

c)

pravidla pro odkup fondu ELTIF jasně uvádějí postupy a podmínky pro odkup;

d)

pravidla pro odkup fondu ELTIF zajišťují, že odkupy nesmí být vyšší, než je procentuální podíl na aktivech fondu ELTIF uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. b);

e)

pravidla pro odkup fondu ELTIF zajišťují, že s investory bude zacházeno spravedlivě a odkupy se schválí na poměrném základě, jestliže žádosti o odkupy překračují procentní podíl podle písmena d) tohoto pododstavce.

Podmínka minimální doby držení uvedená v prvním pododstavci písm. a) se nepoužije na podřízené ELTIF, které investují do svých řídících ELTIF.

3.   Doba trvání fondu ELTIF musí být v souladu s dlouhodobou povahou fondu a slučitelná s životním cyklem každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF, měřeného podle nelikvidního profilu a ekonomického životního cyklu aktiva, a se stanoveným investičním cílem fondu.

4.   Vždy musí existovat možnost výplaty investorů v hotovosti.

5.   Vyplacení v naturáliích z aktiv fondu ELTIF je možné, pouze jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

a)

statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF tuto možnost nabízejí a všem investorům se dostane spravedlivého zacházení;

b)

investor písemně požádá o vypořádání ve formě podílu na aktivech fondu ELTIF;

c)

převod těchto aktiv není omezen žádnými zvláštními pravidly.

6.   ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se stanoví podmínky, za nichž je doba trvání fondu ELTIF považována za slučitelnou s životním cyklem každého jednotlivého aktiva fondu ELTIF, jak je stanoveno v odstavci 3.

ESMA rovněž vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se stanoví:

a)

kritéria pro stanovení minimální doby držení podle odst. 2 prvního pododstavce písm. a);

b)

minimální informace, které mají být poskytnuty příslušnému orgánu fondu ELTIF podle odst. 2 prvního pododstavce písm. b);

c)

požadavky, které musí fond ELTIF splnit, pokud jde o jeho pravidla pro odkup a nástroje pro řízení likvidity uvedené v odst. 2 prvním pododstavci písm. b) a c); a

d)

kritéria pro posouzení procentního podílu uvedeného v odst. 2 prvním pododstavci písm. d), přičemž se zohlední mimo jiné očekávané peněžní toky a závazky fondu ELTIF.

ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedené v prvním a druhém pododstavci Komisi do 10. ledna 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním a druhém pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

11)

článek 19 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF nesmějí investorům znemožňovat volný převod jejich podílových jednotek nebo akcií na jiné třetí strany než správce fondu ELTIF, s výhradou platných regulačních požadavků a podmínek stanovených v prospektu ELTIF.“;

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF mohou umožňovat během doby trvání fondu ELTIF úplné nebo částečné párování žádostí vystupujících investorů o převod podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF s žádostmi potenciálních investorů o převod, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

správce fondu ELTIF má pravidla pro párování žádostí, která stanoví všechny tyto skutečnosti:

i)

proces převodu pro vystupující i potenciální investory;

ii)

úlohu správce fondu ELTIF nebo administrátora fondu při provádění převodů a párování žádostí;

iii)

období, během kterých mohou vystupující a potenciální investoři žádat o převod podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF;

iv)

pravidla určující cenu provedení transakce;

v)

pravidla určující podmínky týkající se poměrného podílu;

vi)

časový harmonogram a povahu zpřístupňovaných informací s ohledem na proces převodu;

vii)

případné poplatky, náklady a sazby související s procesem převodu;

b)

pravidla a postupy pro párování žádostí vystupujících investorů fondu ELTIF s žádostmi potenciálních investorů zajišťují, že s investory je zacházeno spravedlivě a že v případě nesouladu mezi vystupujícími a potenciálními investory je párování prováděno na poměrném základě;

c)

párování žádostí umožňuje správci fondu ELTIF sledovat riziko likvidity fondu ELTIF a párování je v souladu s dlouhodobou investiční strategií fondu ELTIF.“;

c)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„5.   ESMA vypracuje návrhy regulačních technických norem, kterými se stanoví podmínky pro použití párování žádostí podle odstavce 2a, včetně informací, jež fondy ELTIF musí zpřístupnit investorům.

ESMA předloží návrhy regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci Komisi do 10. ledna 2024.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.“

12)

v článku 21 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Každý ELTIF informuje svůj příslušný orgán fondu ELTIF o řádném prodeji svých aktiv s cílem odkoupit od investorů jejich podílové jednotky nebo akcie po konci doby jeho trvání, a to nejpozději ve lhůtě jednoho roku přede dnem, ke kterému končí doba trvání fondu ELTIF. Na žádost příslušného orgánu fondu ELTIF předloží fond ELTIF tomuto příslušnému orgánu podrobný harmonogram pro řádný prodej svých aktiv.“

13)

v článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   ELTIF může snížit svůj kapitál na poměrném základě v případě prodeje aktiva během doby trvání fondu ELTIF, pokud správce fondu ELTIF takový prodej řádně posoudí jako operaci, jež je v zájmu investorů.“

14)

článek 23 se mění takto:

a)

v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

informace, které mají zpřístupňovat subjekty kolektivního investování uzavřeného typu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 (*5);

(*5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).“;"

b)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Prospekt podřízeného ELTIF musí obsahovat tyto informace:

a)

prohlášení, že podřízený ELTIF je podřízeným fondem řídícího ELTIF a jako takový trvale investuje 85 % či více svých aktiv do podílových jednotek nebo akcií daného řídícího ELTIF;

b)

informace o cíli a politice investování podřízeného ELTIF, včetně rizikového profilu a toho, zda se výkonnost podřízeného ELTIF a řídícího ELTIF shodují, nebo do jaké míry a z jakých důvodů se liší;

c)

stručný popis řídícího ELTIF, jeho vnitřní organizace, cíle a politiky investování včetně rizikového profilu a informace o tom, kde lze získat prospekt řídícího ELTIF;

d)

shrnutí smlouvy mezi podřízeným ELTIF a řídícím ELTIF nebo vnitřních pravidel pro výkon činnosti podle čl. 29 odst. 6;

e)

způsob, jakým podílníci nebo akcionáři mohou obdržet další informace o řídícím ELTIF a smlouvě mezi podřízeným ELTIF a řídícím ELTIF podle čl. 29 odst. 6;

f)

popis všech odměn nebo náhrad nákladů, které platí podřízený ELTIF v souvislosti s investicí do podílových jednotek nebo akcií řídícího ELTIF, a souhrnných poplatků podřízeného ELTIF a řídícího ELTIF.“;

c)

v odstavci 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pokud je ELTIF nabízen neprofesionálním investorům, správce fondu ELTIF zahrne do výroční zprávy podřízeného ELTIF prohlášení o souhrnných poplatcích podřízeného ELTIF a řídícího ELTIF. Ve výroční zprávě podřízeného ELTIF se uvede, jak lze výroční zprávu řídícího ELTIF získat.“

15)

v článku 25 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V prospektu se zpřístupní celkový poměr nákladů fondu ELTIF.“

16)

článek 26 se zrušuje;

17)

článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Postup interního hodnocení pro fondy ELTIF, které mohou být nabízeny neprofesionálním investorům

Na správce fondu ELTIF, jehož podílové jednotky nebo akcie mohou být nabízeny neprofesionálním investorům, se vztahují požadavky stanovené v čl. 16 odst. 3 druhém až pátém a sedmém pododstavci a čl. 24 odst. 2 směrnice 2014/65/EU.“

18)

článek 28 se zrušuje;

19)

v článku 29 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„6.   V případě struktury „master-feeder“ poskytne řídící ELTIF podřízenému ELTIF veškeré dokumenty a informace nezbytné k tomu, aby mohl podřízený ELTIF splnit požadavky stanovené tímto nařízením. Za tímto účelem uzavřou podřízený ELTIF a řídící ELTIF smlouvu.

Ke smlouvě uvedené v prvním pododstavci musí mít na žádost a bezplatně přístup všichni podílníci nebo akcionáři. Pokud jsou řídící ELTIF i podřízený ELTIF spravovány stejným správcem fondu ELTIF, může být smlouva nahrazena vnitřními pravidly pro výkon činnosti zajišťujícími plnění požadavků v tomto odstavci.

7.   V případě, že řídící ELTIF a podřízený ELTIF mají různé depozitáře, uzavřou tito depozitáři smlouvu o sdílení informací, aby bylo zajištěno plnění povinností obou depozitářů. Podřízený ELTIF nesmí investovat do podílových jednotek nebo akcií řídícího ELTIF, dokud tato smlouva nenabude účinnosti.

Plněním požadavků v tomto odstavci neporušuje depozitář řídícího ELTIF ani depozitář podřízeného ELTIF pravidla omezující zpřístupňování informací nebo pravidla o ochraně osobních údajů stanovená ve smlouvě nebo v právním nebo správním předpise. Plnění těchto požadavků nemůže ani založit žádnou formu odpovědnosti těchto depozitářů nebo osob jednajících jejich jménem.

Podřízený ELTIF nebo případně správce podřízeného ELTIF odpovídají za to, že sdělí depozitáři podřízeného ELTIF všechny informace o řídícím ELTIF, jež jsou nezbytné pro splnění povinností depozitáře podřízeného ELTIF. Depozitář řídícího ELTIF neprodleně informuje příslušné orgány domovského členského státu řídícího ELTIF, podřízeného ELTIF nebo v příslušných případech správce a depozitáře podřízeného ELTIF o nesrovnalostech zjištěných ve vztahu k řídícímu ELTIF, o nichž se domnívá, že by mohly mít negativní dopad na podřízený ELTIF.“

20)

článek 30 se nahrazuje tímto:

„Článek 30

Zvláštní požadavky týkající se distribuce a nabízení fondů ELTIF neprofesionálním investorům

1.   Podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF mohou být neprofesionálnímu investorovi nabízeny pouze tehdy, pokud bylo provedeno posouzení vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 2 směrnice 2014/65/EU a tomuto neprofesionálnímu investorovi bylo poskytnuto prohlášení o vhodnosti v souladu s čl. 25 odst. 6 druhým a třetím pododstavcem uvedené směrnice.

Posouzení vhodnosti uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce se provádí bez ohledu na to, zda podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF získává neprofesionální investor od distributora nebo správce fondu ELTIF nebo na sekundárním trhu v souladu s článkem 19 tohoto nařízení.

Výslovný souhlas neprofesionálního investora uvádějící, že investor rozumí rizikům investování do fondu ELTIF, musí být získán, pokud nastanou všechny tyto podmínky:

a)

posouzení vhodnosti není prováděno v souvislosti s investičním poradenstvím;

b)

fond ELTIF není na základě posouzení vhodnosti provedeného podle prvního pododstavce považován za vhodný pro neprofesionálního investora;

c)

neprofesionální investor chce transakci provést navzdory skutečnosti, že fond ELTIF není pro tohoto investora považován za vhodný.

Distributor nebo v případě, že jsou podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízeny neprofesionálnímu investorovi nebo jsou u něj umisťovány, správce fondu ELTIF vytvoří záznam uvedený v čl. 25 odst. 5 směrnice 2014/65/EU.

2.   Distributor nebo v případě, že jsou podílové jednotky nebo akcie fondu ELTIF přímo nabízeny neprofesionálnímu investorovi nebo jsou u něj umisťovány, správce fondu ELTIF vydá jasné písemné varování, v němž informuje neprofesionálního investora o těchto skutečnostech:

a)

jestliže je doba trvání fondu ELTIF, který je nabízen neprofesionálním investorům nebo je u nich umisťován, delší než deset let, že produkt ELTIF nemusí být vhodný pro ty neprofesionální investory, kteří takový dlouhodobý a nelikvidní závazek nejsou schopni zvládnout;

b)

pokud statut nebo zakládací dokumenty fondu ELTIF umožňují párování podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF, jak je uvedeno v čl. 19 odst. 2a, že dostupnost takové možnosti nezaručuje nebo neopravňuje neprofesionálního investora k vystoupení nebo odkupu podílových jednotek nebo akcií dotčeného fondu ELTIF.

3.   Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, pokud je neprofesionální investor vedoucím pracovníkem nebo správcem portfolia, ředitelem, referentem nebo zástupcem či zaměstnancem správce fondu ELTIF nebo přidruženého subjektu správce fondu ELTIF a má dostatečné znalosti o fondu ELTIF.

4.   Podřízený ELTIF uvádí ve svých propagačních sděleních, že trvale investuje 85 % či více svých aktiv do podílových jednotek nebo akcií daného řídícího ELTIF.

5.   Ve statutu nebo zakládacích dokumentech fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům investujícím do příslušné třídy podílových jednotek nebo akcií se stanoví, že všem investorům je zajištěno rovné zacházení a že žádným individuálním investorům ani skupinám investorů investujícím do příslušné třídy či tříd podílových jednotek nebo akcií se nedostává preferenčního zacházení ani zvláštních ekonomických výhod.

6.   Právní forma fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům nesmí vést k další odpovědnosti neprofesionálních investorů ani vyžadovat dodatečné závazky jménem takového investora nad rámec původního kapitálového závazku.

7.   Neprofesionální investoři musí mít během období upisování a po dobu dvou týdnů od podpisu počátečního závazku nebo upsání podílových jednotek nebo akcií fondu ELTIF možnost toto upsání bez sankce zrušit a získat peníze zpět.

8.   Správce fondu ELTIF nabízeného neprofesionálním investorům stanoví vhodné postupy a opatření pro řešení stížností neprofesionálních investorů, které neprofesionálním investorům umožní podávat stížnosti v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků jejich členského státu.“

21)

v článku 31 se odstavec 4 mění takto:

a)

písmena a) a b) se nahrazují tímto:

„a)

prospekt fondu ELTIF a

b)

sdělení klíčových informací fondu ELTIF, pokud je ELTIF nabízen neprofesionálním investorům.“;

b)

písmeno c) se zrušuje.

22)

v článku 34 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pravomoci ESMA podle směrnice 2011/61/EU jsou vykonávány rovněž ve vztahu k tomuto nařízení a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1725 (*6).

(*6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).“"

23)

článek 37 se nahrazuje tímto:

„Článek 37

Přezkum

1.   Komise provádí přezkum uplatňování tohoto nařízení, přičemž se zaměří alespoň na tyto prvky:

a)

rozsah, v jakém jsou fondy ELTIF v Unii nabízeny, včetně toho, zda by správci alternativních investičních fondů uvedení v čl. 3 odst. 2 směrnice 2011/61/EU měli zájem fondy ELTIF nabízet;

b)

uplatňování ustanovení o udělování povolení fondů ELTIF uvedených v článcích 3 až 6;

c)

to, zda by měla být aktualizována ustanovení o centrálním veřejném rejstříku fondů ELTIF uvedená v článku 3;

d)

to, zda by měl být aktualizován seznam způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, pravidla týkající se koncentrace a limity pro peněžité zápůjčky;

e)

to, jaký má uplatňování investičních limitů pro způsobilá investiční aktiva stanovená v čl. 13 odst. 1 dopad na rozložení rizika aktiv;

f)

to, zda by měla být aktualizována ustanovení o střetech zájmů uvedená v článku 12;

g)

uplatňování článku 18 a dopad tohoto uplatňování na pravidla pro odkup a dobu trvání fondů ELTIF;

h)

to, zda jsou požadavky na transparentnost stanovené v kapitole IV přiměřené;

i)

to, zda jsou ustanovení týkající se nabízení podílových jednotek nebo akcií fondů ELTIF stanovená v kapitole V přiměřená a zajišťují účinnou ochranu investorů, včetně neprofesionálních investorů;

j)

to, zda fondy ELTIF významně přispěly k dosažení cílů Unie, jako jsou cíle stanovené v Zelené dohodě pro Evropu a v dalších prioritních oblastech.

2.   Na základě přezkumu uvedeného v odstavci 1 tohoto článku Komise do 10. dubna 2030, a po konzultaci s ESMA předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ve které zhodnotí přispění tohoto nařízení a fondů ELTIF k dokončení unie kapitálových trhů a dosažení cílů stanovených v čl. 1 odst. 2. K této zprávě se případně připojí legislativní návrh.“

24)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 37a

Přezkum aspektů udržitelnosti fondů ELTIF

Do 11. ledna 2026 provede Komise hodnocení a předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, k níž případně připojí legislativní návrh, týkající se alespoň:

a)

toho, zda je proveditelné vytvořit volitelné označení „ELTIF nabízený jako environmentálně udržitelný“ nebo „zelený ELTIF“, a zejména:

i)

toho, zda by takové označení mělo být vyhrazeno pro fondy ELTIF, jež jsou finančními produkty, které mají za cíl udržitelné investice, jak je uvedeno v článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 (*7);

ii)

toho, zda by toto označení mělo být vyhrazeno fondům ELTIF, které investují všechna svá způsobilá aktiva nebo celková aktiva nebo jejich významnou část do udržitelných činností, a pokud je tomu tak, jak má být významná část definována;

iii)

toho, zda lze udržitelné činnosti spojit s kritérii udržitelnosti stanovenými v aktech v přenesené pravomoci přijatých podle čl. 10 odst. 3, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 13 odst. 2, čl. 14 odst. 2 a čl. 15 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (*8);

b)

toho, zda by měla existovat obecná povinnost fondů ELTIF dodržovat ve svých investičních rozhodnutích zásadu „významně nepoškozovat“ ve smyslu článku 2a nařízení (EU) 2019/2088, nebo zda by tato povinnost měla být omezena na fondy ELTIF nabízené jako environmentálně udržitelné nebo zelené fondy ELTIF v případě, že je takové volitelné označení považováno za proveditelné;

c)

toho, zda existuje potenciál zlepšit rámec pro fondy ELTIF tím, že významněji přispěje k cílům Zelené dohody pro Evropu, aniž by byla narušena povaha fondů ELTIF.

(*7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1)."

(*8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).“."

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 10. ledna 2024.

Má se za to, že fondy ELTIF, kterým bylo uděleno povolení v souladu s nařízením (EU) 2015/760 ve znění před 10. lednem 2024 a které splňují podmínky v něm stanovené, splňují podmínky tohoto nařízení do 11. ledna 2029. Má se za to, že fondy ELTIF, kterým bylo uděleno povolení v souladu s nařízením (EU) 2015/760 ve znění před 10. lednem 2024 a které splňují podmínky v něm stanovené a které nezískávají další kapitál, splňují podmínky tohoto nařízení.

Bez ohledu na třetí pododstavec si fond ELTIF, kterému bylo uděleno povolení přede dnem 10. ledna 2024, může zvolit, že se na něj bude vztahovat toto nařízení, a to za předpokladu, že o tom vyrozumí příslušný orgán ELTIF.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 15. března 2023.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. C 290, 29.7.2022, s. 64.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. února 2023 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2023.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/760 ze dne 29. dubna 2015 o evropských fondech dlouhodobých investic (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 98).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 1).

(9)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Úř. věst. L 352, 9.12.2014, s. 1).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1160 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 106).

(11)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(12)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS a směrnice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014. s. 190).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84).


Top