EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0500

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/500 ze dne 7. března 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

ST/6755/2023/INIT

Úř. věst. L 69I, 7.3.2023, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/500/oj

7.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 69/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/500

ze dne 7. března 2023,

kterým se provádí nařízení (EU) 2020/1998 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/1998 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada nařízení (EU) 2020/1998.

(2)

V prohlášení vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku jménem Evropské unie o globálním režimu sankcí EU v oblasti lidských práv ze dne 8. prosince 2020 Unie a její členské státy znovu potvrdily své pevné odhodlání prosazovat a chránit lidská práva na celém světě. Globální režim sankcí EU v oblasti lidských práv zdůrazňuje odhodlání Unie posílit svou úlohu při řešení závažného porušování a zneužívání lidských práv na celém světě. Jedním ze strategických cílů Unie je dosáhnout toho, aby každý mohl účinně požívat lidských práv. Úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právnímu státu a lidským právům jsou základními hodnotami Unie a její společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

(3)

Rada ve svých závěrech ze dne 14. listopadu 2022 vyjádřila znepokojení nad tím, že ozbrojené konflikty mají i nadále nepřiměřený dopad na ženy a dívky po celém světě a že je stále rozšířeno sexuální a genderové násilí, včetně sexuálního násilí v průběhu konfliktů, a to jak offline, tak online. Zavázala se, že s cílem zajistit plnou odpovědnost a bojovat proti beztrestnosti zintenzivní úsilí o potírání takového násilí. Rada dále ve svých závěrech z června 2014 zdůraznila, že boj proti všem formám násilí páchaného na ženách a jejich odstranění vyžaduje koordinované politiky na všech příslušných úrovních a komplexní přístup zaměřený na klíčové otázky prevence, nízké míry oznamování, ochrany, podpory obětí a trestního stíhání pachatelů i dalších opatření. Strategické využívání omezujících opatření posiluje tento přístup s cílem zvyšovat tlak na předcházení dalšímu porušování a zneužívání a v koordinaci s jinými nástroji Unie ze souboru nástrojů na ochranu lidských práv upozorňuje na tato porušování a na odpovědné osoby.

(4)

V této souvislosti by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze I nařízení (EU) 2020/1998, mělo být zařazeno devět osob a tři subjekty.

(5)

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2020/1998 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2023.

Za Radu

předsedkyně

L. EDHOLM


(1)  Úř. věst. L 410I, 7.12.2020, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v oddíle A („Fyzické osoby“) v příloze I nařízení (EU) 2020/1998 se doplňují tyto položky:

 

Jména

(přepis do latinské abecedy)

Jména

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„27.

Neda Mohammad NADEEM

نداء محمد ندیم

(v paštštině)

Funkce: úřadující ministr Tálibánu pro vysokoškolské vzdělávání

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Nadá Muhammad Nadím je od 22. října 2022 úřadujícím ministrem Tálibánu pro vysokoškolské vzdělávání.

Od doby, kdy se ujal funkce, vydal Tálibán dekrety, které zakazují ženám v celé zemi vysokoškolské vzdělávání. Tyto dekrety odpírají ženám právo na vzdělání a rovný přístup ke vzdělání, což je v rozporu se zásadou rovného zacházení s muži a ženami.

Jako úřadující ministr Tálibánu pro vysokoškolské vzdělávání je Nadá Muhammad Nadím tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za rozsáhlé porušování práva žen na vzdělání a práva na rovné zacházení s muži a ženami v oblasti vzdělávání.

7.3.2023

28.

Sheikh Muhammad Khalid HANAFI

شیخ محمد خالد

(v paštštině)

Funkce: úřadující ministr Tálibánu pro podporu ctnosti a předcházení neřesti

Datum narození: přibližně v roce 1970

Místo narození: vesnice Kolam Šahíd, oblast Du Ab, provincie Núristán, Afghánistán

Státní příslušnost: afghánská

Pohlaví: muž

Šajch Muhammad Chálid Hanafí je úřadujícím ministrem Tálibánu pro podporu ctnosti a předcházení neřesti, který nahradil ministra pro záležitosti žen.

Od doby, kdy se ujal funkce, vydal Tálibán dekrety, které omezují svobodu a důstojnost žen a dívek v celé zemi a jejich svobodu slova a projevu a zavádějí tvrdé tresty a násilí pro ty, které nerespektují výnosy Tálibánu.

Během jeho funkčního období byly konkrétně vydány dekrety o nošení hidžábu a časové rozvrhy pro využívání veřejných prostor rozdělené podle pohlaví.

Jako úřadující ministr Tálibánu pro podporu ctnosti a předcházení neřesti je šajch Muhammad Chálid Hanafí odpovědný za závažné porušování lidských práv v Afghánistánu, zejména za rozsáhlé porušování práv žen, jako je jejich svoboda projevu, jakož i právo na rovné zacházení s muži a ženami.

7.3.2023

29.

Alexander Georgievich FEDORINOV

Александр Георгиевич ФЕДОРИНОВ

(v ruštině)

Funkce: velící důstojník Moskevské policejní stanice

Hodnost: podplukovník

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Podplukovník Alexandr Georgijevič Fedorinov je velícím důstojníkem Moskevské policejní stanice.

Jako úřadující ředitel policejní stanice povolil v březnu 2022 svévolné zatýkání a zadržování, jakož i následné mučení žen, které protestovaly proti válce.

Alexandr Georgijevič Fedorinov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, svévolné zatýkání nebo zadržování, jakož i za systematické sexuální a genderově podmíněné násilí.

7.3.2023

30.

Ivan RYABOV

Иван РЯБОВ

(v ruštině)

Funkce: policista Moskevské policejní stanice

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Ivan Rjabov je policistou Moskevské policejní stanice.

Na příkaz podplukovníka Alexandra Georgijeviče Fedorinova v březnu 2022 svévolně zadržoval a mučil ženy, které protestovaly proti válce. Oběti uvádějí, že je bil, dusil plastovými taškami a po dobu šesti hodin fyzicky a verbálně napadal.

Ivan Rjabov je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, zejména za mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, jakož i za svévolné zatýkání nebo zadržování.

7.3.2023

31.

Nikolay Anatolevich KUZNETSOV

také znám jako Nikolaj Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov

Николай Анатольевич Кузнецов

(v ruštině)

Funkce: příslušník ozbrojených sil Ruské federace, velitel Dzeržinského divize speciálních sil Rosgvardije (Federální služby vojsk Národní gardy Ruské federace)

Hodnost: generálmajor

Datum narození: 13. 4. 1978

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 645407737871

Generálmajor Nikolaj Anatoljevič Kuzněcov je příslušníkem ozbrojených sil Ruské federace a velitelem Dzeržinského divize speciálních sil Rosgvardije (Federální služby vojsk Národní gardy Ruské federace).

Kuzněcovova jednotka byla zapojena do nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu a příslušníci jeho jednotky se v březnu/dubnu 2022 systematicky podíleli na sexuálním násilí a znásilňování na Ukrajině.

Rozsah a závažnost sexuálního a genderově podmíněného násilí, jež je pácháno v oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem, svědčí o „systematičtějším plánování“ a o tom, že ruští velitelé si jsou vědomi sexuálního násilí ze strany vojenského personálu na Ukrajině a v některých případech je „podporovali, nebo dokonce nařizovali“.

Jako velitel jednotky je Kuzněcov odpovědný za závažné porušování lidských práv na Ukrajině, včetně systematického sexuálního a genderově podmíněného násilí.

7.3.2023

32.

Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN

Рамиль Рахматуллович Ибатуллин

(v ruštině)

Funkce: příslušník ozbrojených sil Ruské federace, bývalý velitel 90. gardové tankové divize

Hodnost: plukovník

Datum narození: 22. 10. 1976

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Daňové identifikační číslo: 631409144707

Osobní číslo příslušníka ruských ozbrojených sil: U-927425

Plukovník Ramil Rachmatulovič Ibatullin působil v ruských okupačních jednotkách v Donbaské oblasti (2014–2017) a účastnil se nezákonné invaze Ruska na Ukrajinu jako velitel 90. gardové tankové divize.

V březnu 2022 se divize pod jeho velením zúčastnila ofenzívy proti Černigovu a Kyjevu. Během ofenzívy se příslušníci jeho divize dopouštěli sexuálního a genderově podmíněného násilí vůči ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu.

Poté, co se tyto skutečnosti staly veřejně známými, povýšilo ruské ministerstvo obrany Ibatullina do hodnosti plukovníka.

Ukrajinské orgány obvinily několik příslušníků 90. gardové tankové divize z údajného sexuálního a genderově podmíněného násilí, včetně znásilnění těhotné ženy poblíž Kyjeva, vraždy civilisty poté, co opakovaně znásilnili jeho ženu za přítomnosti malého dítěte, jakož i z účasti na hromadném znásilňování.

Rozsah a závažnost sexuálního a genderově podmíněného násilí, jež je pácháno v oblastech Ukrajiny okupovaných Ruskem, svědčí o „systematičtějším plánování“ a o tom, že ruští velitelé si jsou vědomi sexuálního násilí ze strany vojenského personálu na Ukrajině a v některých případech je „podporovalo, nebo dokonce nařizovali“.

Ibatullin je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv na Ukrajině, včetně systematického sexuálního a genderově podmíněného násilí.

7.3.2023

33.

Gatluak Nyang HOTH

 

Funkce: okresní komisař v okrese Mayiandit

Státní příslušnost: jihosúdánská

Pohlaví: muž

Gatluak Nyang Hoth je od února 2021 okresním komisařem v okrese Mayiandit (stát Unity, Jižní Súdán).

V této funkci velel milicím spojeným s vládou s cílem provádět v období od února do května 2022 útoky v jižní části státu Unity. Během tohoto období vojáci pod jeho velením rozsáhle a systematicky využívaly sexuální násilí jako válečnou taktiku a jako odměnu a nárok pro muže zapojené do konfliktu.

Hoth je tudíž jako okresní komisař odpovědný za závažné porušování lidských práv v Jižním Súdánu, včetně systematického a rozsáhlého sexuálního a genderově podmíněného násilí.

7.3.2023

34.

Gordon Koang BIEL

také znám jako Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALUALGO

 

Funkce: okresní komisař v okrese Koch

Místo narození: Jižní Súdán

Státní příslušnost: jihosúdánská

Pohlaví: muž

Gordon Koang Biel je od února 2021 okresním komisařem v okrese Koch (stát Unity, Jižní Súdán).

V této funkci velel milicím spojeným s vládou s cílem provádět v období od února do května 2022 útoky v jižní oblasti státu Unity. Během tohoto období jednotky pod jeho velením rozsáhle a systematicky využívaly sexuální násilí jako válečnou taktiku a jako odměnu a nárok pro muže, kteří se účastnili konfliktu.

Biel je tudíž jako okresní komisař odpovědný za závažné porušování lidských práv v Jižním Súdánu, včetně systematického a rozsáhlého sexuálního a genderově podmíněného násilí.

7.3.2023

35.

Toe UI

 

Funkce: náměstek ministra pro vnitřní záležitosti

Hodnost: generálmajor

Státní příslušnost: myanmarská/barmská

Pohlaví: muž

Generálmajor Toe Ui byl 3. února 2023 jmenován náměstkem ministra pro vnitřní záležitosti. Je bývalým zástupcem velitele Úřadu velitele pro vojenské bezpečnostní záležitosti (OCMSA). OCMSA odpovídá za řízení detenčních a výslechových středisek v Myanmaru/Barmě a je pověřen shromažďováním zpravodajských informací.

Zaměstnanci OCMSA pod vedením Uiho používají při svévolném zadržování a výsleších mužů, žen a příslušníků komunity LGBTIQ nucenou nahotu, znásilňování, elektrošoky, pálení genitálií a nadměrné násilí.

Jako zástupce velitele je generálmajor Toe Ui odpovědný za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě, včetně svévolného zadržování a mučení, jakož i za systematické a rozsáhlé sexuální a genderově podmíněné násilí.

7.3.2023“

Na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů obsažený v oddíle B („Právnické osoby, subjekty a orgány“) v příloze I nařízení (EU) 2020/1998 se doplňují tyto položky:

 

Názvy

(přepis do latinské abecedy)

Názvy

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„13.

Qarchak Prison

také známa jako Gharchak Prison, Zendân-e-Qarchak, Qarchak Women’s Prison, Shahr-e Rey Prison

زندان قرچک

(v perštině)

Místo registrace: okres Varamín, provincie Teherán, Írán

Datum registrace: 2010

Věznice Karčak (Qarchak Prison) v okrese Varamín (provincie Teherán) je jedním ze zajišťovacích zařízení íránského režimu, které je určeno pro ženy.

Mezi zadržovanými jsou politické vězeňkyně a účastnice pokojných protestů za demokracii, zadržovány jsou zde i těhotné ženy a matky s dětmi. Životní podmínky ve věznici Karčak jsou velmi špatné a nelidské.

Vězeňkyně ve věznici Karčak jsou mučeny, znásilňovány a vystaveny i dalším formám sexuálního násilí. Jsou drženy v přeplněných celách bez přístupu k nezávadné pitné vodě, jídlu a lékařské pomoci, což představuje kruté, nelidské a ponižující zacházení. Propuštěné vězeňkyně hovoří o případech sexuálního zneužívání ze strany příslušníků vězeňské stráže a bezpečnostního personálu. Účastnicím protestů transportovaným do věznice Karčak je často vyhrožováno znásilněním s cílem získat doznání.

Věznice Karčak je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Íránu, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení, jakož i za systematické sexuální a genderově podmíněné násilí.

7.3.2023

14.

Syrian Republican Guard

 

Místo registrace: Sýrie

Přidružené osoby: generálmajor Shoaeb Suleiman (velitel),

brigádní generál Mohamed Qasem (zástupce velitele),

generál Malik Aliaa (vrchní velitel),

generálmajor Issam Zahreddine, Mohammad Nayouf, Rukin Mohamed Kaddor (velitelé),

prezident Bašár Asad

Syrská republikánská garda (Syrian Republican Guard) je subjektem odpovědným za bezpečnost představitelů státní moci, je součástí syrských bezpečnostních sil.

Její příslušníci se ve velkém rozsahu dopouštějí sexuálního a genderově podmíněného násilí na ženách, zejména během současného syrského konfliktu. Oběti hovoří o brutálním znásilňování a mučení, k nimž dochází po svévolném zatýkání a v průběhu svévolného zadržování.

Syrská republikánská garda se podílí na uplatňování systematického přístupu syrského režimu, jenž spočívá v používání sexuálního a genderově podmíněného násilí k útlaku a zastrašování syrského lidu, zejména žen a dívek.

Syrská republikánská garda je tudíž odpovědná za závažné porušování lidských práv v Sýrii, včetně mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, svévolného zatýkání nebo zadržování, jakož i za rozsáhlé sexuální a genderově podmíněné násilí.

7.3.2023

15.

Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA)

 

Místo registrace: Nepjito, Myanmar/Barma

Úřad velitele pro vojenské bezpečnostní záležitostí (OCMSA) odpovídá za řízení detenčních a výslechových středisek v Myanmaru/Barmě a je pověřen shromažďováním zpravodajských informací.

Zaměstnanci OCMSA používají při svévolném zadržování a výsleších mužů, žen a příslušníků komunity LGBTIQ nucenou nahotu, znásilňování, elektrošoky, pálení genitálií a nadměrné násilí.

OCMSA je tudíž odpovědný za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě, včetně svévolného zadržování a mučení, jakož i za systematické a rozsáhlé sexuální a genderově podmíněné násilí.

7.3.2023“


Top