EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0363

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/363 ze dne 31. října 2022 kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, pokud jde o obsah a strukturu informací v souvislosti se zveřejňováním informací v dokumentech před uzavřením smlouvy a pravidelných zprávách u finančních produktů investujících do environmentálně udržitelných hospodářských činností (Text s významem pro EHP)

C/2022/7545

Úř. věst. L 50, 17.2.2023, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/363/oj

17.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 50/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/363

ze dne 31. října 2022

kterým se mění a opravují regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, pokud jde o obsah a strukturu informací v souvislosti se zveřejňováním informací v dokumentech před uzavřením smlouvy a pravidelných zprávách u finančních produktů investujících do environmentálně udržitelných hospodářských činností

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (1), a zejména na čl. 8 odst. 3 čtvrtý pododstavec, čl. 8 odst. 4 čtvrtý pododstavec, čl. 9 odst. 5 čtvrtý pododstavec, čl. 9 odst. 6 čtvrtý pododstavec, čl. 10 odst. 2 čtvrtý pododstavec, čl. 11 odst. 4 čtvrtý pododstavec a čl. 11 odst. 5 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 (2) stanoví podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací v souvislosti se zásadou „významně nepoškozovat“. Upřesňuje rovněž obsah, metodiky a strukturu informací v souvislosti s ukazateli udržitelnosti a nepříznivými dopady na udržitelnost a obsah a strukturu informací, které mají být poskytovány v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách, ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v případě finančních produktů. Kromě toho, pokud jde o finanční produkty investující do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálnímu cíli ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2019/2088, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 rovněž upřesňuje informace o míře souladu s taxonomií, které mají být zveřejněny v dokumentech před uzavřením smlouvy a v pravidelných zprávách.

(2)

Dne 9. března 2022 bylo přijato nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214 (3), zejména s ohledem na odvětví fosilního plynu a jaderné energie.

(3)

Komise vyzvala evropské orgány dohledu, aby společně navrhly změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288, pokud jde o informace, které mají být poskytovány v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách o expozici finančních produktů vůči investicím do činností v oblasti fosilního plynu a jaderné energie.

(4)

Tyto změny jsou nezbytné pro zvýšení transparentnosti, a tím i pro pomoc účastníkům finančních trhů a investorům při určování environmentálně udržitelných činností v oblasti fosilního plynu a jaderné energie, do nichž finanční produkty investují. Poskytování podrobnějších informací o investicích do těchto činností by mělo rovněž podpořit srovnatelnost informací poskytovaných investorům. Proto je vhodné zajistit transparentnost ohledně investic do environmentálně udržitelných činností v oblasti fosilního plynu a jaderné energie po celou dobu životnosti příslušných finančních produktů, a to v dokumentech před uzavřením smlouvy a v pravidelných zprávách. Tyto informace by měly být rovněž uvedeny na webových stránkách. Evropské orgány dohledu konstatovaly, že transparentnost investic v odvětvích a pododvětvích souvisejících s činnostmi v oblasti fosilního plynu a jaderné energie je již vyžadována jako součást ustanovení o pravidelných zprávách podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288.

(5)

Je nezbytné vyjasnit, že pro uplatnění článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 (4) je irelevantní, zda se finanční produkt zaváže investovat do hospodářských činností, které přispívají k environmentálnímu cíli ve smyslu čl. 2 bodu 17 nařízení (EU) 2019/2088.

(6)

Kromě toho evropské orgány dohledu uvedly, že je třeba provést dvě změny chybných křížových odkazů v pravidelně zveřejňovaných informacích.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(8)

Toto nařízení je založeno na návrhu regulačních technických norem předloženém Komisi Evropským orgánem pro bankovnictví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy (dále jen „evropské orgány dohledu“).

(9)

Společný výbor evropských orgánů dohledu uvedený v článku 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5), v článku 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (6) a v článku 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (7) požádal o radu skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1093/2010, skupinu subjektů působících v oblasti pojištění a zajištění a skupinu subjektů působících v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1094/2010 a skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(10)

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 představují omezené úpravy stávajícího regulačního rámce a jsou nezbytné pro sladění rámce pro zveřejňování informací s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214, které se má použít ode dne 1. ledna 2023. Vzhledem k omezenému rozsahu změn a potřebě zajistit právní jistotu a soudržnost s uplatňováním nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214 a (EU) 2022/1288 by bylo nepřiměřené, aby evropské orgány dohledu vedly otevřené veřejné konzultace nebo analýzy potenciálních souvisejících nákladů a přínosů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 se mění takto:

(1)

V článku 15 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Pro účely odst. 1 písm. a) platí všechna tato ustanovení:

a)

účastníci finančního trhu použijí:

i)

stejný klíčový ukazatel výkonnosti pro souhrnné investice do nefinančních podniků;

ii)

stejný klíčový ukazatel výkonnosti pro souhrnné investice do stejného druhu finančních podniků;

b)

v případě pojišťoven a zajišťoven, které vykonávají upisovací činnosti v oblasti neživotního pojištění, může klíčový ukazatel výkonnosti kombinovat klíčové ukazatele výkonnosti pro investice a upisování v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178;

c)

pokud finanční produkty investují do environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.26, 4.27 a 4.28 příloh I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 nebo do environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.29, 4.30 a 4.31 uvedených příloh, grafická znázornění ilustrují samostatně podíl souhrnných investic do:

i)

environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.26, 4.27 a 4.28 uvedených příloh;

ii)

environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.29, 4.30 a 4.31 uvedených příloh.“

;

(2)

Článek 55 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„U finančních produktů uvedených v čl. 6 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/852 uvedou účastníci finančního trhu v oddíle „Jaký byl podíl investic souvisejících s udržitelností?“ v šabloně stanovené v příloze IV všechny tyto informace:“;

b)

v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno d), které zní:

„d)

pokud finanční produkty investovaly v průběhu období, jehož se pravidelná zpráva týká, do environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.26, 4.27 a 4.28 příloh I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 nebo do environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.29, 4.30 a 4.31 uvedených příloh, grafické znázornění ilustruje samostatně:

i)

souhrn environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.26, 4.27 a 4.28 uvedených příloh;

ii)

souhrn environmentálně udržitelných hospodářských činností uvedených v oddílech 4.29, 4.30 a 4.31uvedených příloh.“

(3)

Přílohy II až V se nahrazují přílohami I až IV tohoto nařízení.

Článek 2

Opravy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 se opravuje takto:

(1)

V čl. 55 odst. 1 písm. b) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

informací podle čl. 15 odst. 3 písm. b);“.

(2)

V čl. 62 odst. 1 písm. b) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

informací podle čl. 15 odst. 3 písm. b);“.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 317, 9.12.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1288 ze dne 6. dubna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088, pokud jde o regulační technické normy, které upřesňují podrobnosti týkající se obsahu a struktury informací ve vztahu k zásadě „významně nepoškozovat“ a které upřesňují obsah, metodologie a strukturu informací ve vztahu k ukazatelům udržitelnosti a nepříznivým dopadům na udržitelnost a obsah a strukturu informací ve vztahu k prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností a cílů udržitelných investic v dokumentech před uzavřením smlouvy, na webových stránkách a v pravidelných zprávách (Úř. věst. L 196, 25.7.2022, s. 1).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1214 ze dne 9. března 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139, pokud jde o hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky, a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o specifické zveřejňování informací v souvislosti s těmito hospodářskými činnostmi (Úř. věst. L 188, 15.7.2022, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Úř. věst. L 198, 22.6.2020, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

Šablona pro zveřejňování informací před uzavřením smlouvy u finančních produktů uvedených v čl. 8 odst. 1, 2 a 2a nařízení (EU) 2019/2088 a v čl. 6 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/852

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

Šablona pro zveřejňování informací před uzavřením smlouvy u finančních produktů uvedených v čl. 9 odst. 1 až 4a nařízení (EU) 2019/2088 a v čl. 5 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/852

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA IV

Šablona pro pravidelné zveřejňování informací u finančních produktů uvedených v čl. 8 odst. 1, 2 a 2a nařízení (EU) 2019/2088 a v čl. 6 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/852

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16


PŘÍLOHA IV

„PŘÍLOHA V

Šablona pro pravidelné zveřejňování informací u finančních produktů uvedených v čl. 9 odst. 1 až 4a nařízení (EU) 2019/2088 a v čl. 5 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/852

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21


Top