EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0250

Nařízení Rady (EU) 2023/250 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ST/5271/2023/INIT

OJ L 32I, 4.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/250/oj

4.2.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 32/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2023/250

ze dne 4. února 2023,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/252 ze dne 4. února 2023, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 Rada přijala nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3).

(3)

Dne 6. října 2022 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2022/1909 (4), kterým byla zavedena výjimka ze zákazu poskytovat námořní přepravu a zákazu poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo financování či finanční pomoc v souvislosti s námořní přepravou do třetích zemí, pokud jde o surovou ropu nebo ropné produkty, jež pocházejí nebo jsou vyváženy z Ruska a byly nakoupeny za cenu na úrovni předem stanoveného cenového stropu nebo pod touto úrovní, přičemž se na tomto stropu dohodla koalice pro zastropování cen. Účelem této výjimky je zmírnit nepříznivé důsledky pro dodávky energie do třetích zemí a snížit prudký nárůst cen způsobený mimořádnými tržními podmínkami při současném omezení ruských příjmů z ropy.

(4)

Dne 3. prosince 2022 Rada přijala rozhodnutí (SZBP) 2022/2369 (5), které stanovilo cenový strop pro surovou ropu, tj. cenu za barel, na jejíž úrovni či pod jejíž úrovní se na surovou ropu z Ruska vztahuje výjimka ze zákazu poskytovat námořní přepravu takové surové ropy do třetích zemí a zákazu poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo financování či finanční pomoc v souvislosti s námořní přepravou takové surové ropy do třetích zemí.

(5)

Dne 4. února 2023 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2023/252. Toto rozhodnutí stanoví dva další cenové stropy pro ropné produkty, tj. cenu za barel, na jejíž úrovni či pod jejíž úrovní se na ropné produkty z Ruska vztahuje výjimka ze zákazu poskytovat námořní přepravu takových produktů do třetích zemí a zákazu poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo financování či finanční pomoc v souvislosti s námořní přepravou takových produktů do třetích zemí, přičemž jeden se týká ropných produktů obchodovaných se slevou oproti surové ropě („sleva oproti surové ropě“) a druhý ropných produktů obchodovaných s prémií oproti surové ropě („prémie oproti surové ropě“).

(6)

Rozhodnutí (SZBP) 2023/252 zavádí přechodné období v délce 55 dnů pro plavidla přepravující ropné produkty pocházející z Ruska, které byly zakoupeny a naloženy na plavidlo před 5. únorem 2023 a vyloženy před 1. dubnem 2023.

(7)

Rozhodnutím (SZBP) 2022/2369 byl zaveden pravidelný přezkum mechanismu cenového stropu. Od poloviny března 2023 by měl tento přezkum vycházet z objektivních údajů, které Komise poskytuje Radě jednou za dva měsíce. Tyto údaje by měly zahrnovat informace o výši cen surové ropy a rafinovaných ropných produktů a o odchylkách během sledovaného období, jakož i realistické odhady cen pro období následující. Komise uvede také relevantní údaje o očekávaném dopadu na ruský rozpočet, na odvětví energetiky a na členské státy.

(8)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy, a proto je, zejména z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování ve všech členských státech, nezbytné regulační opatření na úrovni Unie.

(9)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 3n nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto::

1)

V odstavci 6 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„e)

od 5. února 2023 na ropné produkty kódu KN 2710, které pocházejí z Ruska nebo byly z Ruska vyvezeny a byly zakoupeny za cenu vyšší, než je příslušná cena stanovená v příloze XXVIII, a které byly naloženy na plavidlo v přístavu nakládky před 5. únorem 2023 a vyloženy v konečném přístavu určení před 1. dubnem 2023.“

2)

Odstavec 11 se nahrazuje tímto:

„11.   Fungování mechanismu cenového stropu, včetně přílohy XVIII, jakož i zákazy uvedené v odstavcích 1 a 4 tohoto článku se přezkoumají nejpozději v polovině března 2023 a poté každé dva měsíce.

Tento přezkum zohlední účinnost opatření z hlediska jeho očekávaných výsledků, jeho provádění, dodržování mechanismu cenového stropu v mezinárodním měřítku a neformálního sladění s ním a jeho možný dopad na Unii a její členské státy. Reaguje na vývoj na trhu, včetně možných otřesů.

Aby bylo dosaženo cílů cenového stropu, včetně jeho schopnosti snížit příjmy Ruska z ropy, musí být cenový strop alespoň o 5 % nižší než průměrná tržní cena ruské ropy a ropných produktů vypočtená na základě údajů poskytnutých Mezinárodní energetickou agenturou.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2023.

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Úř. věst. L 32 I, 4.2.2023.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).

(4)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/1909 ze dne 6. října 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 259I, 6.10.2022, s. 122).

(5)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2369 ze dne 3. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 311I , 3.12.2022, s. 8).


Top