EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0144

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/144 ze dne 18. ledna 2023, kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70

PE/68/2022/REV/1

OJ L 21, 23.1.2023, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/144/oj

23.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 21/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/144

ze dne 18. ledna 2023,

kterým se zrušují nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropský parlament, Rada a Komise se v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (3) společně zavázaly k aktualizaci a zjednodušení právních předpisů Unie.

(2)

Je vhodné pravidelně analyzovat acquis Unie za účelem umožnění jeho aktualizace a pokud možno snížení jeho objemu. Rušení zastaralých právních předpisů pomáhá udržovat legislativní rámec Unie transparentním, jasným a snadno použitelným pro členské státy i zúčastněné strany.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (4) vyžaduje, aby členské státy vykazovaly výdaje na infrastrukturu pro železniční, silniční a vnitrozemskou vodní dopravu, jakož i údaje o využívání této infrastruktury.

(4)

Nařízení (EHS) č. 1108/70 obsahuje zastaralá ustanovení a definice a není konzistentní a slučitelné s novějšími aktuálně platnými právními akty Unie, které ukládají členským státům povinnost podávat zprávy o investičních údajích do dopravní infrastruktury a o využívání infrastruktury.

(5)

Nařízení (EHS) č. 1108/70 je spojeno s nadměrnými administrativními obtížemi při shromažďování údajů jím vyžadovaných. Od roku 2005 poskytly údaje požadované nařízením pouze čtyři členské státy.

(6)

Nařízení (EHS) č. 1108/70 by proto mělo být zrušeno s cílem odstranit nesrovnalosti v právním řádu Unie a přispět ke zjednodušení právních předpisů Unie odstraněním nyní zastaralého právního aktu.

(7)

Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 (5) pozbude zrušením nařízení (EHS) č. 1108/70 svého účelu, neboť uvedené nařízení provádí. Nařízení (ES) č. 851/2006 by proto mělo být rovněž zrušeno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1108/70 a (ES) č. 851/2006 se zrušují.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 18. ledna 2023.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předsedkyně

J. ROSWALL


(1)  Stanovisko ze dne 26. října 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2022.

(3)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(4)  Nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 ze dne 4. června 1970 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy (Úř. věst. L 130, 15.6.1970, s. 4).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 851/2006 ze dne 9. června 2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 (Úř. věst. L 158, 10.6.2006, s. 3).


Top