EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2865

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/2865 ze dne 20. prosince 2023, kterým se zřizuje konsorcium evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC) (oznámeno pod číslem C(2023) 8865)

C/2023/8865

Úř. věst. L, 2023/2865, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2865

21.12.2023

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/2865

ze dne 20. prosince 2023,

kterým se zřizuje konsorcium evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC)

(oznámeno pod číslem C(2023) 8865)

(Pouze české, finské, francouzské, německé, řecké a švédské znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Česko, Německo, Řecko, Francie, Finsko a Švédsko předložily Komisi v souladu s čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost o zřízení konsorcia INFRAFRONTIER ERIC (dále jen „žádost“).

(2)

Žadatelé se dohodli, že hostitelským členským státem konsorcia INFRAFRONTIER ERIC bude Německo.

(3)

Nařízení (ES) č. 723/2009 bylo rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 začleněno do Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) (2).

(4)

Komise v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 723/2009 žádost vyhodnotila a dospěla k závěru, že splňuje požadavky stanovené v uvedeném nařízení. V průběhu hodnocení získala Komise stanoviska nezávislých odborníků v oblasti výzkumu genové funkce v oblasti zdraví a onemocnění a generování, fenotypizace, archivace a distribuce modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů.

(5)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 20 nařízení (ES) č. 723/2009,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zřizuje se konsorcium evropské výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC).

2.   Základní prvky stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC uvedené v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 723/2009 jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice, Spolkové republice Německo, Řecké republice, Francouzské republice, Finské republice a Švédskému království.

V Bruselu dne 20. prosince 2023.

Za Komisi

Iliana IVANOVA

členka Komise


(1)   Úř. věst. L 206, 8.8.2009, s. 1 (ve znění nařízení Rady (EU) č. 1261/2013, Úř. věst. L 326, 6.12.2013, s. 1).

(2)  Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 72/2015 ze dne 20. března 2015, kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody [2016/755] (Úř. věst. L 129, 19.5.2016, s. 85).


PŘÍLOHA

ZÁKLADNÍ PRVKY STANOV KONSORCIA INFRAFRONTIER ERIC

1.   Právní forma a název

(článek 1 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

Zřizuje se konsorcium evropské výzkumné infrastruktury. Toto konsorcium má právní formu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) zřízeného podle ustanovení nařízení (ES) č. 723/2009 ve znění nařízení (EU) č. 1261/2013 (dále jen „nařízení o konsorciu ERIC“) a název „INFRAFRONTIER ERIC“.

2.   Lokalita sídla

(článek 2 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

Sídlo konsorcia INFRAFRONTIER ERIC se nachází v Mnichově (Německo); dále jen „hostitelský členský stát“,

3.   Úkoly a činnosti

(článek 3 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Hlavním úkolem konsorcia INFRAFRONTIER ERIC je zřídit a provozovat distribuovanou výzkumnou infrastrukturu nazvanou „výzkumná infrastruktura INFRAFRONTIER“. Výzkumná infrastruktura INFRAFRONTIER je evropská výzkumná infrastruktura pro generování, fenotypizaci, archivaci a distribuci modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů. Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC koordinuje provoz distribuované výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER.

2)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC koordinuje přístup ke službám a zdrojům pro výzkum genové funkce v oblasti zdraví a onemocnění za využití modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů. Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC podporuje výzkum, odbornou přípravu a uplatňování ve všech oblastech vytváření, fenotypizace, archivace a distribuce modelů onemocnění.

3)

Za tímto účelem konsorcium INFRAFRONTIER ERIC:

a)

koordinuje přístup ke zdrojům a službám poskytovaným členy a pozorovateli konsorcia INFRAFRONTIER ERIC nebo jakýmikoli národními uzly, které uzavřely právně závaznou dohodu s konsorciem INFRAFRONTIER ERIC s cílem přispět ke zdrojům a službám výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER;

b)

nastavuje a zavádí postupy přístupu ke zdrojům a službám výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER, které jsou v souladu s příslušnými evropskými normami;

c)

stanoví a přijímá normy kvality a standardní provozní postupy pro generování, fenotypizaci, archivaci, distribuci a správu údajů modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů;

d)

podporuje a koordinuje vývoj nových technologií pro generování, fenotypizaci, archivaci, distribuci a správu údajů modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů s cílem zlepšit vědeckou hodnotu zdrojů a služeb výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER;

e)

slouží jako kontaktní místo pro vnitrostátní a mezinárodní zúčastněné strany informačního systému výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER;

f)

podporuje a zveřejňuje zdroje a služby informačního systému výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER a diskutuje o regulačních a politických aspektech generování, fenotypizace, archivace, distribuce a správy údajů modelových systémů in vivo/in vitro a souvisejících údajů;

g)

získává zdroje z vnitrostátních a mezinárodních zdrojů s cílem usnadnit činnosti v oblasti výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER;

h)

konzultuje a poskytuje poradenství vnitrostátním a mezinárodním organizacím působícím v oblasti generování, fenotypizace, archivace a distribuce modelových systémů in vivo/in vitro;

i)

volně zpřístupňuje informace o činnostech konsorcia INFRAFRONTIER ERIC a výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER a

j)

provádí veškeré další činnosti nezbytné pro plnění úkolů konsorcia INFRAFRONTIER ERIC.

4)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC plní svůj hlavní úkol výhradně a přímo na neziskovém základě a jedná altruisticky a převážně na nehospodářském základě. Aniž jsou dotčena použitelná pravidla státní podpory, může konsorcium INFRAFRONTIER ERIC provádět omezené hospodářské činnosti, pokud jsou úzce spjaty s jeho hlavním úkolem a neohrožují jeho splnění.

4.   Trvání a postup ukončení činnosti

(článek 4 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC se zřizuje na dobu neurčitou.

2)

O ukončení činnosti konsorcia INFRAFRONTIER ERIC rozhoduje shromáždění členů jednomyslným hlasováním. Pokud se shromáždění členů rozhodne činnost konsorcia INFRAFRONTIER ERIC ukončit, zahájí postup ukončení činnosti prostou většinou hlasů.

3)

Evropské komisi se tato skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu a v každém případě do 10 (deseti) kalendářních dnů od přijetí rozhodnutí o ukončení činnosti konsorcia INFRAFRONTIER ERIC.

4)

Po zrušení konsorcia INFRAFRONTIER ERIC nebo v případě, že již neplatí daňové zvýhodněné účely uvedené v těchto stanovách, budou aktiva konsorcia INFRAFRONTIER ERIC, která převyšují hotovostní příspěvky, a skutečná hodnota věcných příspěvků převedena na jiný veřejný právní subjekt nebo jinou daňově zvýhodněnou společnost nebo na jiný právní subjekt sledující cíle podobné cílům konsorcia INFRAFRONTIER ERIC na podporu vědy a výzkumu.

5)

V případě ukončení činnosti konsorcium INFRAFRONTIER ERIC v co největší možné míře zajistí, aby údaje ve vlastnictví konsorcia INFRAFRONTIER ERIC byly bezpečně uloženy tak, aby zůstaly přístupné a použitelné v souladu s článkem 6 těchto stanov a v souladu s politikou v oblasti údajů a/nebo případně politikou přístupu.

6)

Evropské komisi se oznámí uzavření postupu pro ukončení činnosti do 10 (deseti) kalendářních dnů. Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC zaniká dnem, kdy Evropská komise zveřejní příslušné oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Režim odpovědnosti a pojištění

(článek 5 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC odpovídá za své dluhy.

2)

Členové nejsou společně a nerozdílně odpovědni za dluhy konsorcia INFRAFRONTIER ERIC.

3)

Finanční odpovědnost členů vůči dluhům konsorcia INFRAFRONTIER ERIC je omezena výší jejich příslušného ročního příspěvku vypočteného v souladu s finančními zásadami vymezenými v čl. 25 odst. 2 stanov a na metodu výpočtu stanovenou v příloze 2 těchto stanov.

4)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC uzavře odpovídající pojištění proti rizikům spojeným se zřízením a činností konsorcia INFRAFRONTIER ERIC.

6.   Politika v oblasti přístupu uživatelů

(článek 6 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Hlavní zásadou pro poskytování zdrojů a služeb je otevřený přístup.

2)

Přístup bude umožněn v souladu s přístupovou politikou konsorcia INFRAFRONTIER ERIC. Musí být dodrženy podmínky stanovené pro konsorcium INFRAFRONTIER ERIC a uznané evropské zásady pro přístup k výzkumným infrastrukturám. Žádné ustanovení v těchto stanovách nesmí být chápáno tak, že usiluje o omezení práva vlastníků konsorcia INFRAFRONTIER rozhodovat o poskytnutí přístupu k jakýmkoli vzorkům a datům.

3)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC se snaží zajistit, aby zdroje vzorků a údajů byly náležitým způsobem uznány a bude vyžadovat, aby toto přiřazení bylo dodržováno i při následném využívání vzorků a údajů.

7.   Politika vědeckého hodnocení

(článek 7 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Pravidelné strategické hodnocení konsorcia INFRAFRONTIER ERIC, včetně vědeckých a etických aspektů, je úkolem nezávislého ad hoc externího výboru.

2)

Shromáždění členů iniciuje tato hodnocení nejméně jednou za pět let. Shromáždění členů jmenuje členy tohoto nezávislého externího výboru a případně vydá konkrétní pokyny. Podrobnosti týkající se nominace a fungování budou upřesněny v jednacím řádu.

3)

Členové nezávislého externího výboru jednají vlastním jménem.

8.   Politika šíření informací

(článek 8 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC podporuje využívání výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER ve výzkumu a vzdělávání.

2)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC podporuje vysoce kvalitní výzkum a kulturu osvědčených postupů prostřednictvím šíření informací.

3)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC obecně podporuje výzkumné pracovníky, aby zveřejňovali výsledky svého výzkumu, a žádá uživatele zdrojů a služeb výzkumné infrastruktury INFRAFRONTIER, aby výsledky prostřednictvím konsorcia INFRAFRONTIER ERIC zpřístupňovali.

4)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC identifikuje různé cílové skupiny a využije k oslovení cílových skupin vícero kanálů, například internetový portál, informační bulletin, semináře, účast na konferencích, články v časopisech a denících.

9.   Politika práv duševního vlastnictví

(článek 9 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

V souladu s cíli těchto stanov bude pojem „duševní vlastnictví“ chápán podle článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané dne 14. července 1967.

2)

Práva duševního vlastnictví k výsledkům vytvořeným zaměstnanci konsorcia INFRAFRONTIER ERIC náleží konsorciu INFRAFRONTIER ERIC a jsou spravována výkonnými řediteli.

3)

Využívání a sběr údajů konsorcia INFRAFRONTIER ERIC se řídí evropskými a vnitrostátními právními předpisy na ochranu údajů.

4)

Práva duševního vlastnictví vytvořená uživateli v důsledku přístupu ke zdrojům konsorcia INFRAFRONTIER ERIC se sjednávají s cílem zajistit spravedlivé využívání ze strany uživatele, jakož i konsorcia INFRAFRONTIER ERIC a/nebo dotčeného vnitrostátního uzlu, s přihlédnutím k jejich příslušným vstupům.

5)

Politika práv duševního vlastnictví se přijímá v souladu s čl. 20 odst. 11 bodem i) těchto stanov a obsahuje další předpisy týkající se práv duševního vlastnictví.

10.   Politika zaměstnanosti

(článek 10 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC usiluje o transparentnost a rovné příležitosti a nesmí diskriminovat žádnou osobu na základě rasy, etnického původu, pohlaví, vyznání, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo jakéhokoli jiného důvodu, který je podle práva Evropské unie považován za diskriminaci.

2)

Nábor zaměstnanců je zcela otevřený a mezinárodní.

11.   Politika zadávání zakázek

(článek 11 stanov konsorcia INFRAFRONTIER ERIC)

1)

Konsorcium INFRAFRONTIER ERIC s uchazeči a účastníky výběrových řízení zachází rovným a nediskriminačním způsobem bez ohledu na to, zda mají sídlo v Unii či nikoliv.

2)

Politika konsorcia INFRAFRONTIER ERIC v oblasti zadávání veřejných zakázek dodržuje zásady transparentnosti, zákazu diskriminace a hospodářské soutěže.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


Top