EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2112

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2112 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele služeb skupinového financování (Text s významem pro EHP)

C/2022/4845

Úř. věst. L 287, 8.11.2022, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2112/oj

8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2112

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky a opatření pro žádost o povolení poskytovatele služeb skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 12 odst. 16 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byl zajištěn jednotný mechanismus, jehož prostřednictvím příslušné orgány účinně vykonávají své pravomoci, pokud jde o žádosti o povolení potenciálních poskytovatelů služeb skupinového financování, je vhodné stanovit společné standardní formuláře, šablony a postupy pro tyto žádosti.

(2)

Pro usnadnění komunikace mezi potenciálním poskytovatelem služeb skupinového financování a příslušným orgánem by měl příslušný orgán určit vyhrazené kontaktní místo pro účely postupu podávání žádostí a příslušné kontaktní údaje zveřejnit na svých internetových stránkách.

(3)

Aby mohl příslušný orgán důkladně posoudit, zda je žádost úplná, když příslušný orgán požaduje, aby potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytl chybějící informace, lhůta pro posouzení úplnosti žádosti uvedená v čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 by měla být pozastavena ode dne vyžádání těchto informací do dne, kdy je příslušný orgán obdrží.

(4)

Aby mohl příslušný orgán posoudit, zda změny informací uvedených v žádosti o povolení mohou ovlivnit postup povolování, je vhodné požadovat, aby potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování tyto změny oznámili bez zbytečného odkladu. Dále je nezbytné stanovit, že lhůty pro posouzení informací stanovené v čl. 12 odst. 8 nařízení (EU) 2020/1503 se použijí ode dne, kdy žadatel doplněné informace poskytne příslušnému orgánu.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(6)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(7)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Určení kontaktního místa

Příslušné orgány určí kontaktní místo pro přijímání žádostí o povolení poskytovatele služeb skupinového financování podle článku 12 nařízení (EU) 2020/1503. Příslušné orgány průběžně aktualizují kontaktní údaje určeného kontaktního místa a tyto kontaktní údaje zveřejní na svých internetových stránkách.

Článek 2

Standardní formulář

Potenciální poskytovatelé služeb skupinového financování předloží svou žádost o povolení s použitím standardního formuláře uvedeného v příloze.

Článek 3

Potvrzení o přijetí

Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti a bez ohledu na lhůtu stanovenou v čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 pro posouzení, zda je žádost v souladu s uvedeným článkem úplná, zašle příslušný orgán potenciálnímu poskytovateli služeb skupinového financování potvrzení o přijetí, a to elektronicky, v tištěné podobě, nebo oběma těmito formami současně. Toto potvrzení o přijetí obsahuje kontaktní údaje osob, které vyřizují žádost o povolení.

Článek 4

Pozastavení lhůty v případě chybějících informací

Pokud příslušný orgán požaduje, aby potenciální poskytovatel služeb skupinového financování poskytl chybějící informace v souladu s čl. 12 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, lhůta pro posouzení, zda je žádost v souladu s uvedeným článkem úplná, se pozastaví ode dne, kdy jsou tyto informace požadovány, do dne jejich obdržení.

Článek 5

Oznamování změn

1.   Potenciální poskytovatel služeb skupinového financování bez zbytečného odkladu oznámí příslušnému orgánu veškeré změny informací uvedených v žádosti o povolení. Potenciální poskytovatel skupinového financování předloží aktualizované informace pomocí standardního formuláře uvedeného v příloze.

2.   Pokud potenciální poskytovatel služeb skupinového financování předloží aktualizované informace, začíná lhůta stanovená v čl. 12 odst. 8 nařízení (EU) 2020/1503 běžet ode dne, kdy příslušný orgán tyto aktualizované informace obdrží.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŮSOBIT JAKO POSKYTOVATEL SLUŽEB SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Informace poskytované příslušnému orgánu

ŽÁDOST O POVOLENÍ PŮSOBIT JAKO POSKYTOVATEL SLUŽEB SKUPINOVÉHO FINANCOVÁNÍ

Informace poskytované příslušnému orgánu


Pole

Podpole

Popis

1

Žadatel

1

Úplný oficiální název

Úplný oficiální název žadatele

2

Obchodní název (názvy)

Obchodní název (názvy) pro poskytování služeb skupinového financování

3

Internetová adresa

Internetová adresa webových stránek provozovaných žadatelem

4

Fyzická adresa

Sídlo žadatele

5

Vnitrostátní identifikační/registrační číslo

(je-li k dispozici)

Vnitrostátní identifikační kód žadatele nebo doklad o zápisu do vnitrostátního obchodního rejstříku

6

Identifikační kód právnické osoby

(je-li k dispozici)

Identifikační kód právnické osoby žadatele

2

Jméno a kontaktní údaje osoby, která má žádost na starost

1

Celé jméno

Celé křestní jméno (jména) a příjmení kontaktní osoby

2

Funkce

Funkce a/nebo titul kontaktní osoby žadatele nebo status externí osoby (např. poradce, advokátní kancelář) a doklad o tom, že daná osoba má pravomoc podat žádost

3

Poštovní adresa (pokud se liší od adresy bydliště)

 

4

Telefonní číslo

 

5

E-mailová adresa

 

3

Právní forma

Nevztahuje se

Právní forma založení podle vnitrostátních právních předpisů

4

Stanovy

Nevztahuje se

Stanovy a případně zakladatelská smlouva, jsou-li k dispozici

5

Program činnosti vymezující typy služeb skupinového financování, které žadatel hodlá poskytovat, a platformu skupinového financování, kterou hodlá provozovat, včetně informací o tom, kde a jak mají být nabídky skupinového financování uváděny na trh

1

Informace o typech služeb skupinového financování

Žadatel uvede:

a)

služby skupinového financování, které žadatel hodlá poskytovat (zakřížkujte příslušné políčko):

umožnění poskytování úvěrů, což zahrnuje poskytování příslušných informací, jako je míra selhání úvěrů

umisťování převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování bez pevného závazku a přijímání a předávání pokynů týkajících se těchto převoditelných cenných papírů a přijatých nástrojů;

b)

(pokud žadatel poskytuje úvěry nebo má v úmyslu umožnit jejich poskytování) zda žadatel hodlá poskytovat individuální správu portfolia úvěrů, včetně popisu vnitřních opatření pro poskytování této činnosti a popisu smluvních opatření, která žadatel stanoví s vlastníky projektů a s investory (se zvláštním uvedením pověření, která investoři udělí žadateli);

c)

jiné služby nebo činnosti, které potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá poskytovat (zakřížkujte příslušné políčko):

úschova aktiv

platební služby

použití zvláštních účelových jednotek pro poskytování služeb skupinového financování

použití úvěrového hodnocení na projekty skupinového financování

návrh ceny a/nebo úrokové sazby nabídek skupinového financování

provozování elektronické vývěsky

zřízení a provozování pohotovostních fondů;

d)

druhy nabídek, které žadatel hodlá předložit (např. projekty založené na úvěrech, projekty založené na vlastním kapitálu, druh odvětví nebo podnikatelské činnosti, druh investic, které mají být nabízeny na platformě skupinového financování, a druhy cílových investorů);

e)

výběrové řízení, v němž jsou uvedeny podrobnosti o metodách přijatých pro výběr nabídek, které mají být předloženy na platformě skupinového financování, včetně povahy a rozsahu hloubkové kontroly prováděné s ohledem na vlastníky projektů;

f)

opatření ke zveřejnění nabídek na platformě skupinového financování a způsob, jakým budou příslušnému vlastníkovi projektu sděleny zájmy investorů o projekt skupinového financování;

g)

jakékoli jiné služby/činnosti, které v současné době jsou (nebo mají být) poskytovány žadatelem, na něž se nevztahuje nařízení (EU) 2020/1503 a které mohou být poskytovány v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem, včetně případných odkazů na příslušná povolení a jejich kopie.

2

Informace o platformě skupinového financování

Popis:

a)

opatření pro zpřístupnění informací uvedených v článku 19 nařízení (EU) 2020/1503 na internetových stránkách platformy skupinového financování žadatele, včetně příslušných opatření v oblasti IT;

b)

opatření k tomu, aby se platforma skupinového financování stala internetovým informačním systémem, a to veřejně přístupným a bez diskriminace přístupu;

c)

postupy a opatření pro neprodlené, spravedlivé a urychlené poskytování služeb skupinového financování, včetně popisu:

i)

postupů pro přijímání a předávání pokynů klientů,

ii)

systémů pro zpracování těchto příkazů,

iii)

jak tyto postupy a opatření umožňují přijímání, předávání a provádění příkazů zákazníků na rovnoprávném základě;

d)

mechanismy, které žadatel hodlá zavést s cílem usnadnit informační toky mezi vlastníkem projektu a investory nebo případně mezi investory.

3

Marketingová strategie

Popis marketingové strategie, kterou potenciální poskytovatel služeb skupinového financování hodlá použít v Unii, včetně jazyků propagačních sdělení; určení členských států, v nichž bude reklama nejviditelnější v médiích, a očekávané komunikační prostředky, které budou použity

6

Popis systémů správy a řízení a mechanismu vnitřní kontroly k zajištění souladu s nařízením (EU) 2020/1503, včetně řízení rizik a účetních postupů

1

Systémy správy a řízení

Popis:

a)

vnitřní struktury žadatele (organizační schéma atd.) s uvedením rozdělení úkolů a pravomocí a příslušných úrovní podřízenosti, zavedených kontrolních opatření a veškerých dalších užitečných informací, které ilustrují provozní funkce, politiky a postupy žadatele pro zajištění účinného a obezřetného řízení;

b)

případný plán náboru zaměstnanců na následující tři roky a příslušný stav provádění, nebo určení zaměstnanců v činné službě, kteří jsou odpovědní za poskytování služeb.

2

Mechanismy vnitřní kontroly

Popis mechanismu vnitřní kontroly (např. funkce zajišťování souladu s předpisy a funkce řízení rizik, je-li zřízena) zavedeného žadatelem za účelem sledování a zajištění souladu jeho postupů s nařízením (EU) 2020/1503, včetně informací o podávání zpráv řídícímu orgánu.

3

Řízení rizika

Zmapování rizik zjištěných žadatelem a popis strategií a postupů řízení rizik pro zjištění, řízení a sledování rizik souvisejících s činnostmi, postupy a systémy žadatele, včetně:

a)

popisu vnitřních postupů a metodik uvedených v čl. 6 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 (v příslušných případech);

b)

popisu politiky fondu pro nepředvídané události podle čl. 6 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2020/1503 (v příslušných případech).

4

Účetní postupy

Popis účetních postupů, kterými žadatel zaznamenává a vykazuje své finanční informace

7

Popis systémů, zdrojů a postupů pro kontrolu a zabezpečení systému zpracování údajů

Nevztahuje se

Kontrola a zabezpečení systému zpracování údajů

Popis:

a)

vnitřních opatření přijatých k zajištění řádného nakládání s osobními údaji a informacemi obdrženými od investorů, včetně využívání cloudů;

b)

politiky předcházení podvodům a ochrany soukromí/údajů;

c)

míst, metod a zásad archivace dokumentace, včetně využívání cloudů.

8

Popis provozních rizik

1

Rizika související s infrastrukturou a postupy IT

Popis zjištěných zdrojů provozních rizik a popis postupů, systémů a kontrol přijatých žadatelem k řízení těchto provozních rizik (spolehlivost systému, bezpečnost, integrita, ochrana soukromí atd.), včetně:

a)

postupů k zamezení přerušení provozu;

b)

instalace záložních zařízení;

c)

ochranných opatření proti útokům hackerů.

2

Riziko související s určením nabídky

Popis technických nástrojů a lidských zdrojů vyčleněných na určení nabídky, zejména stanovení ceny v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. d) nařízení (EU) 2020/1503

3

Rizika související se službami úschovy aktiv a případně s platebními službami

Pokud žadatel hodlá poskytovat služby úschovy aktiv a platební služby, popis zjištěných zdrojů provozních rizik a popis postupů, systémů a kontrol přijatých žadatelem k řízení rizik souvisejících s těmito službami, včetně případů, kdy jsou tyto služby poskytovány třetí stranou

4

Rizika spojená s externím zajišťováním provozních funkcí

Pokud se žadatel hodlá při výkonu provozních funkcí spolehnout na třetí stranu, popis zjištěných zdrojů provozních rizik a popis postupů, systémů a kontrol přijatých žadatelem za účelem řízení těchto provozních rizik

5

Jakékoli jiné případné provozní riziko (rizika)

Popis jakéhokoli jiného určeného zdroje (zdrojů) provozních rizik a popis postupů, systémů a kontrol přijatých žadatelem k řízení těchto provozních rizik

9

Popis obezřetnostních záruk žadatele v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2020/1503

1

Obezřetnostní záruky

Výše obezřetnostních záruk, které má žadatel k dispozici v době podání žádosti o povolení, a popis předpokladů použitých pro její stanovení

2

Kapitál

(v příslušných případech)

Výše obezřetnostních záruk krytých kapitálem podle čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2020/1503

3

Pojistná smlouva

(v příslušných případech)

Výše obezřetnostních záruk žadatele krytých pojistnou smlouvou, jak je uvedeno v čl. 11 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2020/1503

4

Předpokládané výpočty a plány

a)

Předpokládaný výpočet obezřetnostních záruk žadatele na první tři hospodářské roky

b)

Předpokládané účetní plány za první tři hospodářské roky včetně:

i)

předpokládaných rozvah;

ii)

předpokládaných výkazů zisků a ztrát (výsledovky)

c)

Plánovací předpoklady pro výše uvedené prognózy, jakož i vysvětlení číselných údajů

5

Plánování obezřetnostních záruk

Popis postupů pro plánování a sledování obezřetnostních záruk žadatele

10

Doklad o tom, že žadatel splňuje obezřetnostní záruky v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2020/1503

1

Kapitál

a)

Dokumentace o tom, jak žadatel vypočítal částku v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2020/1503

b)

U stávajících podniků, auditem ověřený výpis z účtu nebo veřejného rejstříku potvrzující výši kapitálu žadatele

c)

V případě podniků, které se právě zapisují do obchodního rejstříku, výpis z bankovního účtu vystavený bankou, který potvrzuje, že finanční prostředky jsou uloženy na bankovním účtu žadatele

2

Pojistná smlouva

a)

Kopie uzavřené pojistné smlouvy obsahující všechny prvky nezbytné pro dosažení souladu s čl. 11 odst. 6 a 7 nařízení (EU) 2020/1503, je-li k dispozici, nebo

b)

Kopie předběžné pojistné smlouvy obsahující všechny prvky nezbytné pro dosažení souladu s čl. 11 odst. 6 a 7 nařízení (EU) 2020/1503 a podepsané pojišťovnou oprávněnou poskytovat pojištění v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem

11

Popis plánu kontinuity činnosti

Nevztahuje se

Plán kontinuity činnosti

Popis opatření a postupů k zajištění kontinuity poskytování kritických služeb souvisejících se stávajícími investicemi a řádnou správou dohod mezi potenciálním poskytovatelem služeb skupinového financování a jeho klienty v případě selhání potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, případně včetně ustanovení o nepřetržité obsluze nesplacených úvěrů, o informování klientů a ujednání o úschově aktiv

12

Doklad o bezúhonnosti akcionářů, kteří přímo nebo nepřímo drží 20 % nebo více základního kapitálu či hlasovacích práv

Podpole 1–10 se zopakují a vyplní pro každého akcionáře, který přímo nebo nepřímo drží 20 % nebo více základního kapitálu či hlasovacích práv.

Pokud akcionář držící 20 % nebo více základního kapitálu či hlasovacích práv není fyzickou osobou, vyplní se pro právnickou osobu podpole 8 a 9 a znovu se vyplní se pro každého člena vedoucího orgánu a další osoby, které skutečně řídí činnost.

1

Schéma vlastnické struktury

Schéma vlastnické struktury žadatele znázorňující individuální podíl akcionářů, kteří přímo nebo nepřímo drží 20 % nebo více základního kapitálu či hlasovacích práv

2

Jméno/název

a)

Celé jméno (jména) a příjmení v případě fyzických osob

b)

Vnitrostátní identifikační číslo (rodné číslo nebo cestovní pas) v případě fyzických osob

c)

Název a právní forma v případě právnických osob

d)

Vnitrostátní identifikační číslo/registrační číslo (je-li k dispozici) v případě právnických osob

3

Datum a místo narození (v příslušných případech)

Datum a místo narození akcionářů, kteří jsou fyzickými osobami

4

Bydliště nebo sídlo

a)

Bydliště v případě fyzických osob

b)

Sídlo v případě právnických osob

5

Další informace v případě právnických osob

Je-li akcionář držící 20 % nebo více základního kapitálu či hlasovacích práv právnickou osobou, úplný seznam členů vedoucího orgánu a osob, které skutečně řídí jeho činnost, jejich jméno, datum a místo narození, bydliště a případně jejich vnitrostátní identifikační číslo

6

Výše podílu

Výše kapitálu nebo hlasovacích práv v držení dané osoby v absolutní hodnotě a v procentech

V případě nepřímého akcionáře se částka vztahuje na zprostředkujícího držitele.

7

Informace v případě nepřímého podílu

Jméno a kontaktní údaje osoby, jejímž prostřednictvím je v držení základní kapitál nebo hlasovací práva

 

 

8

Doklad o bezúhonnosti

a)

Úřední osvědčení nebo jiný rovnocenný doklad v souladu s vnitrostátními právními předpisy prokazující neexistenci záznamu v trestním rejstříku

b)

Informace o vyšetřování trestných činů a/nebo trestních řízeních, jakož i o relevantních občanskoprávních a správních případech týkajících se porušení vnitrostátních předpisů v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů o finančních službách, právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz, podvodů nebo povinností týkajících se profesní odpovědnosti, zejména na základě úředního osvědčení (pokud je dostupné z příslušného členského státu nebo třetí země) nebo na základě jiného rovnocenného dokumentu. V případě, že byly uloženy občanskoprávní nebo správní sankce v některé z výše uvedených oblastí, uvede se jejich podrobný popis. V případě probíhajících vyšetřování nebo řízení lze informace poskytnout prostřednictvím čestného prohlášení.

c)

Informace o zamítnutí žádosti o registraci, oprávnění, členství či povolení k provozování obchodní činnosti, podnikání či výkonu profese; nebo odnětí, zrušení či ukončení registrace, oprávnění, členství či povolení; nebo vyloučení regulačním orgánem, orgánem veřejné správy či profesním subjektem nebo sdružením. Poskytnou se rovněž informace o veškerých probíhajících řízeních souvisejících s výše uvedenými skutečnostmi.

d)

Informace o propuštění ze zaměstnání v souvislosti s pracovními místy a úkoly týkajícími se správy finančních prostředků nebo podobných fiduciárních vztahů a popis důvodů tohoto propuštění

9

Již existující (a probíhající) posouzení

Informace o tom, zda posouzení bezúhonnosti akcionáře již bylo (nebo právě je) prováděno jiným příslušným orgánem nebo jakýmkoli jiným orgánem podle jiných finančních právních předpisů, včetně názvu tohoto orgánu a případně data a výsledku jeho posouzení

10

Informace o struktuře skupiny (v příslušných případech)

Informace o tom, zda je žadatel:

a)

dceřiným podnikem poskytovatele služeb skupinového financování povoleného v jiném členském státě;

b)

dceřiným podnikem mateřského podniku poskytovatele služeb skupinového financování povoleného v jiném členském státě;

c)

ovládán týmiž fyzickými nebo právnickými osobami, které ovládají poskytovatele služeb skupinového financování povoleného v jiném členském státě.

13

Totožnost fyzických osob odpovědných za řízení žadatele a důkaz, že fyzické osoby podílející se na řízení žadatele jsou bezúhonné a mají dostatečné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro řízení potenciálního poskytovatele skupinového financování a věnují dostatek času výkonu svých povinností

Podpole 1–12 se zopakují a vyplní pro každou fyzickou osobu, která je členem řídících nebo dozorčích orgánů žadatele, a pro každou fyzickou osobu, která skutečně řídí činnost.

Podpole 1–8 a 10–11 se zopakují a vyplní pro každou fyzickou osobu, která je odpovědná za funkce vnitřní kontroly (je-li jmenována).

1

Celé jméno

Celé jméno (jména) a příjmení příslušné fyzické osoby

2

Rodné číslo/číslo cestovního pasu

 

3

Datum a místo narození

 

4

Bydliště

 

5

Poštovní adresa

Poštovní adresa, pokud se liší od adresy bydliště

6

Telefonní číslo

 

7

E-mailová adresa

 

8

Funkce

Funkce v řídícím orgánu nebo organizaci žadatele, v níž je/bude jmenována fyzická osoba

9

Doklad o bezúhonnosti

a)

Úřední osvědčení nebo jiný rovnocenný doklad v souladu s vnitrostátními právními předpisy prokazující neexistenci záznamu v trestním rejstříku

b)

Informace o trestním vyšetřování nebo řízení, jakož i o příslušných občanskoprávních a správních případech týkajících se porušení vnitrostátních předpisů v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů o finančních službách, právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz, podvodů nebo povinností týkajících se profesní odpovědnosti, zejména na základě úředního osvědčení (pokud je dostupné z příslušného členského státu nebo třetí země) nebo na základě jiného rovnocenného dokumentu. V případě existence občanskoprávních nebo správních sankcí ve výše uvedených oblastech se uvede jejich podrobný popis. V případě probíhajících vyšetřování nebo řízení lze informace poskytnout prostřednictvím čestného prohlášení.

c)

Informace o zamítnutí žádosti o registraci, oprávnění, členství či povolení k provozování obchodní činnosti, podnikání či výkonu profese; nebo odnětí, zrušení či ukončení registrace, oprávnění, členství či povolení; nebo vyloučení regulačním orgánem, orgánem veřejné správy či profesním subjektem nebo sdružením. Poskytnou se rovněž informace o veškerých probíhajících řízeních souvisejících s výše uvedenými skutečnostmi.

d)

Informace o propuštění ze zaměstnání v souvislosti s pracovními místy a úkoly týkajícími se správy finančních prostředků nebo podobných fiduciárních vztahů a popis důvodů tohoto propuštění

10

Životopis

Životopis uvádějící:

a)

příslušné vzdělání (včetně názvu (názvů) a druhu (druhů) vzdělávacích institucí, druhu diplomu (diplomů) a data jeho (jejich) udělení) a odborná příprava (včetně tématu odborné přípravy, typu (typů) vzdělávací instituce (institucí) a data dokončení odborné přípravy);

b)

příslušné odborné zkušenosti (ve finančním sektoru i mimo něj), včetně názvů všech organizací, pro které daná osoba pracovala, povahy a trvání zastávaných funkcí (datum zahájení a ukončení) a důvodu odchodu (nová funkce v rámci společnosti/skupiny, dobrovolný odchod, nucený odchod nebo skončení mandátu);

c)

u pozic zastávaných v předchozích deseti letech se při popisování těchto činností uvedou podrobnosti o všech pravomocích a oblastech činností pod kontrolou této osoby.

Životopis může rovněž obsahovat údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail) jakékoli referenční osoby nebo osob, které mohou být kontaktovány příslušným orgánem (toto pole není povinné).

11

Čas, který je třeba věnovat výkonu funkce

Informace ohledně minimální doby, která bude věnována výkonu funkce dané osoby v rámci potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování (údaje za rok a měsíc), včetně informací o:

a)

počtu funkcí v řídících a dozorčích orgánech ve finančních a nefinančních společnostech, které tato osoba současně zastává;

b)

funkcích ve vedoucím orgánu v organizacích, které nesledují převážně obchodní cíle, které tato osoba současně zastává;

c)

jiné externí odborné činnosti a jakékoli další funkci a příslušné činnosti v rámci finančního sektoru i mimo něj.

12

Již existující (nebo probíhající) hodnocení pověsti a zkušeností

Informace o tom, zda posouzení bezúhonnosti a znalostí a zkušeností fyzické osoby již bylo (nebo je) prováděno jiným příslušným orgánem nebo jakýmkoli jiným orgánem podle jiných finančních právních předpisů, včetně data posouzení, totožnosti tohoto orgánu a případně data a výsledku tohoto posouzení

13

Sebehodnocení kolektivních znalostí, dovedností a zkušeností

Podrobnosti o výsledku posouzení týkajícího se kolektivního disponování dostatečnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi pro řízení potenciálního poskytovatele skupinového financování fyzickými osobami, které jsou zapojeny do řízení potenciálního poskytovatele služeb skupinového financování, které provedl sám žadatel

14

Popis vnitřních pravidel s cílem zabránit osobám uvedeným v čl. 8 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/1503, aby se zapojily jako vlastníci projektů v rámci služeb skupinového financování nabízených potenciálním poskytovatelem služeb skupinového financování

Nevztahuje se

Vnitřní postupy týkající se střetu zájmů vlastníků projektů

Popis příslušných vnitřních předpisů přijatých žadatelem

15

Popis ujednání o externím zajištění služeb nebo činností

Nevztahuje se

Informace o externím zajištění služeb nebo činností

Popis:

a)

provozních funkcí, které žadatel hodlá zadat externím dodavatelům, včetně cloudových služeb;

b)

třetích stran, kterým budou provozní funkce zadány (jsou-li k dispozici), včetně uvedení jejich umístění a shrnutí ujednání o externím zajištění služeb nebo činností v případě, že se třetí strana nachází ve třetí zemi (je-li k dispozici);

c)

vnitřních opatření a zdrojů vyčleněných na kontrolu externě zajišťovaných funkcí;

d)

uzavřených dohod o úrovni služeb s poskytovateli služeb.

16

Popis postupů pro vyřizování stížností klientů

Nevztahuje se

Informace o vyřizování stížností

Popis postupů pro vyřizování stížností zákazníků přijatých žadatelem, včetně časového rámce, v němž bude rozhodnutí o stížnosti oznámeno potenciálním stěžovatelům, jak je stanoveno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2117 (1).

17

Potvrzení, zda žadatel hodlá poskytovat platební služby sám nebo prostřednictvím třetí strany podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (2), nebo prostřednictvím ujednání v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503

Nevztahuje se

Informace o platebních službách

1.

Žadatel informuje příslušný orgán o tom, zda bude platební služby poskytovat (zakřížkujte příslušné políčko):

Žadatel sám. Pokud tomu tak je, poskytne žadatel informace o příslušném povolení poskytovatele platebních služeb v souladu se směrnicí (EU) 2015/2366

Oprávněná třetí strana. Pokud tomu tak je, uvede žadatel jméno třetí strany a předloží kopii podepsané smlouvy s třetí stranou, která obsahuje všechny prvky nezbytné pro dosažení souladu s nařízením (EU) 2020/1503, je-li k dispozici, nebo kopii předběžné dohody s třetí stranou, která obsahuje všechny prvky nezbytné pro dosažení souladu s nařízením (EU) 2020/1503, podepsané třetí stranou, jež má povolení k platebním službám v souladu s právem Unie nebo vnitrostátním právem.

Prostřednictvím opatření v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503, která zajistí, aby vlastníci projektů přijímali financování projektů skupinového financování nebo jakoukoli jinou platbu pouze prostřednictvím poskytovatele platebních služeb v souladu se směrnicí (EU) 2015/2366. Pokud tomu tak je, žadatel předloží popis těchto opatření.

2.

Žadatel uvede popis zavedených postupů a systémů, jimiž budou finanční prostředky od investorů zasílány vlastníkovi projektu a prostřednictvím kterých investoři obdrží odměnu za investovaný kapitál.

18

Postupy pro ověření úplnosti, správnosti a jasnosti informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

Nevztahuje se

Postupy týkající se dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

Popis příslušných postupů přijatých žadatelem

19

Postupy týkající se investičních limitů pro nekvalifikované investory podle čl. 21 odst. 7 nařízení (EU) 2020/1503

Nevztahuje se

Postupy týkající se investičních limitů pro nekvalifikované investory

1.

Žadatel předloží popis postupů přijatých za účelem:

a)

provedení posouzení, zda a jaké nabízené služby skupinového financování jsou vhodné, včetně podrobností o informacích požadovaných od nekvalifikovaných investorů o jejich zkušenostech, investičních cílech, finanční situaci a základním porozumění rizikům spojeným s investováním obecně a s investicemi do druhů investic nabízených na platformě skupinového financování, jak je uvedeno v čl. 21 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2020/1503;

b)

provedení simulace požadované pro potenciální nekvalifikované investory v souvislosti s jejich schopností nést ztrátu podle čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503;

c)

poskytnutí informací uvedených v čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503.

2.

Žadatel předloží popis postupů, které přijal ohledně investičních limitů pro nekvalifikované investory, včetně popisu obsahu varování pro konkrétní riziko a opatření k získání výslovného souhlasu od investora.


(1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2117 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky, standardní formáty a postupy pro vyřizování stížností ( Viz strana 42 v tomto čísle Úředního věstníku).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 35).


Top