EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1475

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1475 ze dne 6. září 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení

C/2022/6244

Úř. věst. L 232, 7.9.2022, p. 8–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 25/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1475/oj

7.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 232/8


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1475

ze dne 6. září 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, pokud jde o hodnocení strategických plánů SZP a poskytování informací pro monitorování a hodnocení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (1), a zejména na článek 133 a čl. 143 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/2115 stanoví nový právní rámec pro společnou zemědělskou politiku (SZP) s cílem zlepšit způsob, jakým tato politika naplňuje cíle Unie stanovené ve Smlouvě. Uvedené nařízení dále upřesňuje tyto cíle Unie, jichž má SZP dosáhnout, a vymezuje typy intervencí, jakož i společné požadavky Unie vztahující se na členské státy, přičemž ponechává členským státům flexibilitu při navrhování intervencí, jež mají být uvedeny v jejich strategických plánech SZP.

(2)

Článek 128 nařízení (EU) 2021/2115 stanoví, že má být vytvořen výkonnostní rámec, který umožní podávání zpráv, monitorování a hodnocení strategických plánů SZP.

(3)

V rámci výkonnostního rámce mají členské státy podle článku 140 nařízení (EU) 2021/2115 hodnotit své strategické plány SZP během jejich provádění a ex post a vypracovat plán hodnocení. Za tímto účelem je třeba stanovit jasná a společná pravidla pro hodnocení strategických plánů SZP a pro obsah plánů hodnocení. Kromě toho by měla být členským státům a příslušným zúčastněným stranám poskytnuta technická podpora.

(4)

Podle čl. 124 odst. 3 písm. d) a čl. 124 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2021/2115 má monitorovací výbor posoudit pokrok v provádění hodnocení, souhrnných hodnocení a všech opatření přijatých v návaznosti na zjištění, jakož i vydat své stanovisko k plánu hodnocení a jeho změnám. Je vhodné stanovit, aby členské státy sdílely s Komisí informace o hodnoticích činnostech a zjištěních, včetně výsledků šetření monitorovacího výboru, neboť sdělení těchto informací je nezbytné k tomu, aby Komise mohla provádět monitorování a hodnocení SZP uvedená v článku 141 uvedeného nařízení.

(5)

Podle článku 131 a čl. 140 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115 mají členské státy zajistit dostupnost údajů pro monitorování a hodnocení. Za tímto účelem je třeba stanovit některá společná pravidla.

(6)

Podle článku 143 nařízení (EU) 2021/2115 mají členské státy poskytnout Komisi dostupné informace nezbytné k tomu, aby mohla provádět monitorování a hodnocení SZP. Tyto informace umožní Komisi monitorovat zejména provádění standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (standardů DZES) stanovených v příloze III uvedeného nařízení, intervencí v určitých odvětvích uvedených v hlavě III kapitole III uvedeného nařízení a místní akční skupiny a jejich činnosti pro iniciativu LEADER vymezenou v čl. 3 bodě 15 uvedeného nařízení. Dále Komisi umožní provádět hodnocení strategických plánů SZP. Pokud jde o údaje o operačních skupinách evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti (EIP) podle čl. 127 odst. 3 uvedeného nařízení, shromážděné informace posílí vytváření sítí propojujících předkladatele projektů, jakož i šíření závěrů zjištění. Za tímto účelem je třeba stanovit jasná a společná pravidla pro informace, které mají členské státy zasílat.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 (2) stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115. Tato pravidla by se měla zohlednit při vykazování neagregovaných údajů členěných podle intervencí uvedených v tomto nařízení.

(8)

Vzhledem k tomu, že pro informace, jež mají být Komisi zasílány, potřebují mít členské státy pravidla, aby mohly vyvinout odpovídající IT nástroje a nastavit systémy sběru údajů ještě před zahájením provádění strategických plánů SZP dne 1. ledna 2023, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem následujícím po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou zemědělskou politiku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH PLÁNŮ SZP

Článek 1

Posouzení hodnoticích kritérií

1.   Členské státy při hodnocení svých strategických plánů SZP stanoví hodnoticí otázky a faktory úspěchu pro účely posouzení hodnoticích kritérií účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a unijní přidané hodnoty uvedených v čl. 140 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115.

2.   Při posuzování účinnosti svých strategických plánů SZP použijí členské státy klíčové prvky hodnocení uvedené v příloze I tohoto nařízení v souladu s intervenční logikou strategických plánů SZP a případně s doporučenými faktory úspěchu uvedenými v této příloze, pokud jsou pro jejich strategické plány SZP relevantní.

3.   Při posuzování účelnosti svých strategických plánů SZP členské státy zanalyzují, zda bylo účinků nebo přínosů strategických plánů SZP dosaženo s přiměřenými náklady, a posoudí zjednodušení jak pro příjemce, tak pro správní orgány, se zvláštním zaměřením na administrativní náklady a využívání digitálních nástrojů a družic.

Článek 2

Hodnocení strategických plánů SZP během prováděcího období

Členské státy provedou hodnocení svých strategických plánů SZP během prováděcího období uvedeného v čl. 140 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115 takto:

a)

členské státy naplánují hodnocení specifických cílů uvedených v čl. 6 odst. 1 a 2 nařízení (EU) 2021/2115, na něž se zaměřují ve svých strategických plánech SZP, v souladu s intervenční logikou strategického plánu SZP, a to podle jednotlivých cílů nebo komplexních hodnocení zahrnujících několik cílů, nebo poskytnou zdůvodnění, proč nebyl specifický cíl během prováděcího období hodnocen;

b)

členské státy posoudí své strategické plány SZP s použitím příslušných hodnoticích kritérií a posoudí dopady svých strategických plánů SZP s ohledem na rozsah, druh a využití intervencí strategického plánu SZP;

c)

členské státy případně zohlední územní rozsah intervencí, a to zejména u intervencí, které nejsou prováděny na celostátní, nýbrž na regionální nebo místní úrovni;

d)

v relevantních případech členské státy na základě svých potřeb v oblasti hodnocení a s ohledem na intervenční logiku a provádění strategického plánu SZP posoudí rovněž specifické intervence nebo témata strategických plánů SZP, jako je struktura environmentálních a klimatických prvků uvedená v čl. 109 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2021/2115, přidaná hodnota iniciativy LEADER vymezené v čl. 3 bodě 15 uvedeného nařízení, sítě pro SZP podle článku 126 uvedeného nařízení nebo zemědělský znalostní a inovační systém (AKIS) vymezený v čl. 3 bodě 9 uvedeného nařízení;

e)

členské státy provedou hodnocení včas, aby mohly připravit následující období strategického plánu SZP. Členské státy případně použijí i údaje z předchozího programového období.

Článek 3

Hodnocení strategických plánů SZP ex post

1.   Hodnocení ex post uvedená v čl. 140 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2115 obsahují komplexní posouzení strategických plánů SZP a jejich provádění.

2.   Hodnocení ex post zahrnují posouzení strategických plánů SZP a jejich provádění na základě jednotlivých hodnoticích kritérií účinnosti, účelnosti, relevance, soudržnosti a unijní přidané hodnoty a dopadu uvedených v čl. 140 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115, pokud jde o přínos strategického plánu SZP k dosažení obecných cílů SZP stanovených v článku 5 uvedeného nařízení a specifických cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení, které se řeší prostřednictvím dotčeného strategického plánu SZP.

3.   Po dokončení hodnocení ex post členské státy oznámí Komisi výsledky hodnocení.

Článek 4

Plán hodnocení

1.   Členské státy vypracují plán hodnocení uvedený v čl. 140 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2115 v souladu s intervenční logikou strategického plánu SZP. Plán hodnocení musí splňovat minimální požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení.

2.   Členské státy v plánu hodnocení určí příslušné zúčastněné strany, které je třeba zohlednit při plánování činností souvisejících s hodnocením a budováním kapacit. Členské státy případně určí i jiné zúčastněné strany, než jsou členové monitorovacího výboru.

Článek 5

Podávání zpráv o hodnoticích činnostech a zjištěních

Členské státy sdílejí s Komisí informace o hodnoticích činnostech a zjištěních uvedených v čl. 124 odst. 3 písm. d) a čl. 124 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2021/2115, a to po přezkoumání monitorovacím výborem a nejpozději jeden měsíc před výročním přezkumným zasedáním uvedeným v článku 136 uvedeného nařízení, přičemž sdílejí i výsledek tohoto přezkoumání.

Článek 6

Posouzení přínosu strategických plánů SZP

1.   Hodnocení strategických plánů SZP vycházejí z příslušných společných ukazatelů výstupů, výsledků a dopadu, jakož i kontextových ukazatelů, stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115. Členské státy analyzují účinky strategických plánů SZP na specifické cíle uvedené v čl. 6 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení.

2.   Aby mohly členské státy vyvodit příslušné závěry o dopadu strategických plánů SZP, mohou ve svých hodnoceních kromě ukazatelů stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115 použít i jiné specifické ukazatele nebo jakékoli další relevantní kvantitativní a kvalitativní informace.

3.   Jsou-li společné ukazatele výsledků vyjádřeny podílem nebo počtem příslušných jednotek, na které se vztahují určité intervence, členské státy odhadnou výsledky strategických plánů SZP s využitím potenciálních účinků těchto intervencí.

4.   Při posuzování intervence, která není spojena s žádným ukazatelem výsledků podle čl. 111 druhého pododstavce nařízení (EU) 2021/2115, poskytnou členské státy řádné posouzení této intervence na základě příslušných informací o výsledcích intervence a jejích účincích, pokud jde o specifické cíle uvedené v čl. 6 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení.

5.   Členské státy založí své posouzení přínosu strategických plánů SZP na vývoji ukazatelů dopadu stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115. Členské státy vyčíslí přínos strategických plánů SZP k tomuto vývoji alespoň u společných ukazatelů dopadu stanovených v příloze III tohoto nařízení.

Článek 7

Datová a technická podpora pro hodnocení

1.   Členské státy zajistí dostupnost údajů pro hodnotitele, aby mohli plnit své povinnosti související s monitorováním a hodnocením.

2.   Pro zajištění dostupnosti údajů učiní členské státy nezbytná opatření s národními a případně regionálními statistickými jednotkami, výzkumnými středisky, podniky a poskytovateli údajů. Tato opatření musejí zohledňovat územní rozsah, jenž je pro hodnocení relevantní, a jejich součástí musí být statistické využití údajů ze správních rejstříků, jak je uvedeno v čl. 143 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115.

3.   Členské státy zjistí potřebu podpory zúčastněných stran a správních orgánů zapojených do provádění a hodnocení strategických plánů SZP na celostátní, regionální a místní úrovni, včetně místních akčních skupin uvedených v článku 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (3), a to s přihlédnutím k různým kapacitám institucí a zúčastněných stran, pokud jde o monitorování a hodnocení.

4.   Na základě zjištěných potřeb stanoví členské státy podpůrné činnosti, včetně odborné přípravy, pokynů a jakýchkoli dalších příslušných činností zaměřených na budování kapacit, které budou prováděny národní sítí (národními sítěmi) pro SZP uvedenou (uvedenými) v čl. 126 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115 nebo ve spolupráci s touto sítí (těmito sítěmi).

5.   Komise vypracuje roční pracovní program s příslušnými orgány členských států, hodnotiteli a dalšími zúčastněnými stranami na základě jejich potřeb podpory, který bude realizován prostřednictvím evropské sítě pro SZP uvedené v čl. 126 odst. 2 nařízení (EU) 2021/2115 nebo ve spolupráci s touto sítí.

HLAVA II

ÚDAJE PRO PROVÁDĚNÍ MONITOROVÁNÍ A HODNOCENÍ STRATEGICKÝCH PLÁNŮ SZP

Článek 8

Rozsah údajů, jež mají členské státy poskytovat

Členské státy podávají Komisi v souladu s články 9 až 18 tyto informace, které jsou nezbytné pro monitorování a hodnocení SZP:

a)

neagregované údaje o intervencích a příjemcích;

b)

poměr trvalých travních porostů stanovovaný každoročně podle čl. 48 odst. 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 (4);

c)

údaje o intervencích v určitých odvětvích podle hlavy III kapitoly III nařízení (EU) 2021/2115;

d)

údaje o operačních skupinách EIP uvedených v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115;

e)

údaje o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER, jak je definována v čl. 3 bodě 15 nařízení (EU) 2021/2115.

Článek 9

Neagregované údaje o intervencích

1.   Neagregované údaje o intervencích uvedené v čl. 8 písm. a) tohoto nařízení zahrnují veškeré intervence ve formě přímých plateb uvedené v hlavě III kapitole II nařízení (EU) 2021/2115, včetně zvláštní podpory pro bavlnu uvedené v oddíle 3 pododdíle 2 uvedené kapitoly, a veškeré intervence pro rozvoj venkova uvedené v hlavě III kapitole IV uvedeného nařízení, s výjimkou intervencí pro iniciativu LEADER uvedených v čl. 8 písm. e) tohoto nařízení.

2.   Členské státy vykazují neagregované údaje uvedené v odstavci 1 za zemědělský rozpočtový rok, v členění podle jednotkové částky u jednotlivých žádostí o podporu nebo žádostí o platbu předložených jednotlivými příjemci. Všechny transakce provedené v průběhu zemědělského rozpočtového roku se sečtou.

3.   Podrobná pravidla pro obsah neagregovaných údajů o intervencích jsou stanovena v bodech 1, 2 a 3 přílohy IV.

Článek 10

Neagregované údaje o příjemcích

1.   Neagregované údaje o příjemcích uvedené v čl. 8 písm. a) tohoto nařízení zahrnují informace o zemědělcích ve smyslu čl. 3 bodu 1 nařízení (EU) 2021/2115 a příjemcích ve smyslu čl. 3 bodu 13 uvedeného nařízení, kteří čerpají podporu v rámci intervencí, na něž se vztahuje integrovaný administrativní a kontrolní systém uvedený v čl. 65 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 (5) (dále „integrovaný systém“).

2.   Členské státy vykazují neagregované údaje o příjemcích za zemědělský rozpočtový rok.

3.   Podrobná pravidla pro obsah neagregovaných údajů o příjemcích jsou stanovena v příloze IV bodě 4.

Článek 11

Poměr trvalých travních porostů

Poměr trvalých travních porostů uvedený v čl. 8 písm. b) tohoto nařízení se oznamuje na úrovni stanovené členskými státy v souladu s čl. 48 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

Článek 12

Údaje o intervencích v určitých odvětvích

1.   Údaje o intervencích v určitých odvětvích uvedené v čl. 8 písm. c) tohoto nařízení zahrnují údaje o intervencích v odvětvích uvedených v článku 42 nařízení (EU) 2021/2115.

2.   Podrobná pravidla pro obsah údajů o intervencích v těchto odvětvích jsou stanovena v příloze V.

Článek 13

Údaje o operačních skupinách EIP

1.   Údaje o operačních skupinách EIP uvedené v čl. 8 písm. d) tohoto nařízení zahrnují informace o projektech operačních skupin EIP uvedených v čl. 127 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2115.

2.   Podrobná pravidla pro obsah údajů o operačních skupinách EIP jsou stanovena v příloze VI.

Článek 14

Údaje o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER

1.   Údaje o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER uvedené v čl. 8 písm. e) tohoto nařízení zahrnují informace o intervencích prováděných na základě čl. 77 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/2115.

2.   Podrobná pravidla pro obsah údajů o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER jsou stanovena v příloze VII.

Článek 15

Termín a frekvence vykazování údajů

1.   Počínaje oznamovacím rokem 2025 vykazují členské státy každoročně, vždy do 30. dubna roku N, neagregované údaje o intervencích a příjemcích uvedené v čl. 8 písm. a), jež se týkají intervencí, u nichž byly provedeny platby v zemědělském rozpočtovém roce N – 1.

V roce 2024 mohou členské státy vykazovat neagregované údaje o intervencích do 30. listopadu 2024, a to ve vztahu k intervencím vyplaceným v zemědělském rozpočtovém roce 2023. Pokud členské státy nevykáží neagregované údaje o intervencích v roce 2024, vykáží je v roce 2025 v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce.

Odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce se údaje o příjemcích týkající se ohlášené plochy a půdy v dobrém zemědělském a environmentálním stavu vykazují v roce N v souvislosti s intervencemi, u nichž byly platby požadovány v kalendářním roce N – 2.

2.   Členské státy každoročně, vždy do 15. března roku N, oznámí poměr trvalých travních porostů podle čl. 8 písm. b) vzhledem k ploše ohlášené v kalendářním roce N – 1. Prvním rokem vykazování je rok 2024.

3.   Členské státy vykazují každoročně údaje o intervencích v určitých odvětvích uvedené v čl. 8 písm. c), a to do:

a)

15. června roku N, pokud jde o údaje za kalendářní rok N – 1 uvedené v bodě 1, bodě 2 písm. a) a c) a v bodech 3 až 7 přílohy V;

b)

31. ledna roku N, pokud jde o údaje za kalendářní rok N uvedené v bodě 2 písm. b) přílohy V;

c)

15. června roku N, pokud jde o údaje za rozpočtový rok N – 1 uvedené v bodech 8 až 10 přílohy V.

Prvním rokem vykazování je rok 2023 pro údaje uvedené v bodě 1 a v bodě 2 písm. b) přílohy V, rok 2024 pro údaje uvedené v bodě 2 písm. a) a c) a v bodech 3 až 7 uvedené přílohy a rok 2025 pro údaje uvedené v bodech 8 až 10 uvedené přílohy.

Pro odvětví včelařství se odchylně od prvního a druhého pododstavce tohoto odstavce použijí tato ustanovení:

a)

členské státy vykazují každé dva roky údaje uvedené v bodech 5 a 6 přílohy V;

b)

údaje uvedené v bodě 5 přílohy V se vztahují ke kalendářnímu roku, jenž předchází roku, v němž se údaje vykazují;

c)

údaje uvedené v bodě 6 přílohy V se vztahují ke dvěma kalendářním rokům, jež předcházejí roku, v němž se údaje vykazují;

d)

prvním rokem vykazování je rok 2023 pro údaje uvedené v bodech 4, 5 a 6 přílohy V a rok 2024 pro bod 9 uvedené přílohy. V roce 2023 lze údaje uvedené v bodech 5 a 6 přílohy V nahlásit do 15. září.

4.   Údaje o operačních skupinách EIP uvedené v čl. 8 písm. d) vykazují členské státy počínaje rokem 2023, a to vždy, jakmile je projekt operační skupiny schválen.

5.   Údaje o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER uvedené v čl. 8 písm. e) vykazují členské státy takto:

a)

do 30. dubna 2026, pokud jde o operace financované v rozpočtových letech 2023 až 2025, kumulativně a

b)

do 30. dubna 2030, pokud jde o operace financované v rozpočtových letech 2023 až 2029, kumulativně.

Údaje týkající se proměnných pro místní akční skupiny stanovených v příloze VII bodě 1 se odchylně od prvního pododstavce tohoto odstavce vykazují do 30. dubna roku N, a to za místní akční skupiny vybrané do 31. prosince roku N – 1.

Článek 16

Předávání údajů

1.   Údaje uvedené v čl. 8 písm. a), b), d) a e) se předávají Komisi prostřednictvím elektronického systému pro bezpečnou výměnu informací nazvaného „SFC2021“, pro který jsou povinnosti Komise a členských států stanoveny v příloze II prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2289 (6).

Údaje uvedené v čl. 8 písm. c) se předávají Komisi prostřednictvím technického informačního systému, který Komise zpřístupní podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1185 (7).

2.   V případě neagregovaných údajů o intervencích a příjemcích, které mají být sděleny podle čl. 8 písm. a) tohoto nařízení, předá údaje Komisi platební agentura uvedená v článku 9 nařízení (EU) 2021/2116 nebo, je-li v členském státě akreditováno více platebních agentur, koordinační subjekt uvedený v článku 10 uvedeného nařízení.

3.   V případě poměru trvalých travních porostů předává údaje, které mají být sděleny podle čl. 8 písm. b), platební agentura nebo koordinační subjekt.

4.   V případě údajů o intervencích v určitých odvětvích, které mají být sděleny podle čl. 8 písm. c), údajů o operačních skupinách EIP, které mají být sděleny podle čl. 8 písm. d), a údajů o místních akčních skupinách a jejich činnostech pro iniciativu LEADER, které mají být sděleny podle čl. 8 písm. e), mohou údaje předávat členské státy nebo jakýkoli subjekt či jakékoli subjekty pověřené členskými státy.

Článek 17

Úplnost údajů

Členské státy zajistí, aby údaje pro monitorování a hodnocení uvedené v článku 8 byly úplné a konzistentní a aby jejich obsah byl zaznamenán a prezentován v souladu s požadavky stanovenými v přílohách IV až VII. Za tímto účelem provádějí členské státy kontroly s využitím výpočetní techniky.

Článek 18

Kontroly a opravy údajů

1.   Za opravy chyb v psaní či zjevných chyb nebo chyb čistě redakční povahy v údajích uvedených v článku 8 odpovídají členské státy.

2.   V případě předložení chybných údajů nebo v případě, že došlo k problému při přenosu údajů, informují členské státy neprodleně Komisi a údaje opraví.

3.   Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné členskými státy, může Komise provádět kontroly s cílem ověřit, zda členské státy poskytly náležitě úplné a konzistentní údaje. V případě předložení chybných údajů může Komise požádat členské státy o opravu poskytnutých údajů.

Článek 19

Nakládání s údaji

Komise nesmí osobní údaje získané podle tohoto nařízení vyzradit ani použít pro jiné účely než pro plnění svých povinností v rámci výkonnostního rámce podle hlavy VII kapitoly I nařízení (EU) 2021/2115 a pro monitorování a hodnocení SZP podle článku 143 uvedeného nařízení.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 20

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115 (Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 486).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 52).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací (Úř. věst. L 458, 22.12.2021, s. 463).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 113).


PŘÍLOHA I

KLÍČOVÉ PRVKY HODNOCENÍ A DOPORUČENÉ FAKTORY ÚSPĚCHU UVEDENÉ V ČL. 1 ODST. 2

Cíl

Klíčové prvky k posouzení

Doporučené faktory úspěchu

Podporovat ekonomicky udržitelný zemědělský příjem a odolnost odvětví zemědělství v celé Unii s cílem zlepšit dlouhodobé potravinové zabezpečení a zemědělskou rozmanitost, jakož i zajistit hospodářskou udržitelnost zemědělské produkce v Unii

Ekonomicky udržitelný zemědělský příjem

Ekonomicky udržitelný zemědělský příjem znamená nejen stabilní příjem, ale také spravedlivě rozdělený příjem.

Úroveň zemědělských příjmů v podporovaných zemědělských podnicích se zvyšuje nebo je přinejmenším stabilní a rozdíly mezi zemědělskými podniky a ostatními hospodářskými odvětvími se s ohledem na celkové trendy v hospodářství snižují.

Odolnost

Odolnost zahrnuje podporu zemědělců, kteří čelí potenciálním rizikům a specifickým omezením, jež je mohou donutit ukončit zemědělskou činnost.

Podpora příjmu je rozdělována zemědělcům, kteří ji nejvíce potřebují.

Posilovat tržní orientaci a zvyšovat konkurenceschopnost zemědělských podniků v krátkodobém i dlouhodobém horizontu, včetně většího zaměření na výzkum, technologie a digitalizaci

Posílená tržní orientace

Na základě zemědělsko-potravinářské obchodní bilance (dovoz-vývoz).

Obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty roste.

Konkurenceschopnost zemědělských podniků

Na základě zvýšení produktivity kapitálu, práce a půdy prostřednictvím inovací.

Produktivita podporovaných zemědělských podniků se zvyšuje.

Zlepšovat postavení zemědělců v hodnotovém řetězci

Postavení zemědělce v potravinovém řetězci

Začlenění zemědělců do potravinového řetězce a účast v režimech jakosti a v ekologické produkci s cílem zvýšit přidanou hodnotu.

Podíl produkce uváděné na trh v rámci režimů jakosti a ekologické produkce se zvyšuje.

Podíl produkce uváděné na trh organizacemi producentů a dalšími formami podporovaných organizací zemědělců se zvyšuje.

Hrubá přidaná hodnota u zemědělců zapojených v organizacích producentů a jiných formách organizací zemědělců nebo účastnících se režimů jakosti a ekologické produkce se zvyšuje.

Přispívat ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně, mimo jiné snižováním emisí skleníkových plynů a zvyšováním míry ukládání uhlíku, a prosazovat udržitelnou energetiku

Zmírňování změny klimatu

Na základě emisí skleníkových plynů a ukládání uhlíku.

Emise skleníkových plynů v zemědělství klesají.

Ukládání organického uhlíku v půdě se zvyšuje nebo udržuje na stálé úrovni.

Kapacita výroby energie z obnovitelných zdrojů se zvyšuje.

Přizpůsobování se změně klimatu

Na základě odolnosti zemědělství vůči změně klimatu.

Odolnost zemědělství vůči změně klimatu se zvyšuje.

Podporovat udržitelný rozvoj a účinné hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a ovzduší, a to i snížením závislosti na chemických látkách

Účinné hospodaření s přírodními zdroji

Na základě zachování nebo zvýšení kvality a množství přírodních zdrojů snížením objemu znečišťujících látek a míry jejich využívání.

Emise amoniaku v zemědělství, únik živin a eroze půdy se snižují.

Bilance živin v zemědělské půdě se zlepšuje, čímž se snižují ztráty živin.

Tlak na přírodní zásobárny vody se snižuje.

Používání a riziko chemických pesticidů a používání nebezpečnějších pesticidů se snižují.

Přispívat k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti, posilovat ekosystémové služby a zachovat stanoviště a krajiny

Zvrácení úbytku biologické rozmanitosti

Na základě biologické rozmanitosti a stanovišť na zemědělské půdě nebo v jiných oblastech ovlivněných zemědělskými nebo lesnickými postupy.

Biologická rozmanitost spojená se zemědělskou půdou se zvyšuje nebo se alespoň zastavuje její úbytek.

Biologická rozmanitost v oblastech sítě Natura 2000 ovlivněných zemědělstvím nebo lesnictvím se zvyšuje nebo se alespoň zastavuje její úbytek.

Zemědělská biologická rozmanitost se zvyšuje.

Ekosystémové služby

Na základě krajinných prvků, které přispívají k ekosystémovým službám tím, že jsou domovem příslušných druhů (tedy např. opylováním, ochranou proti škůdcům), biofyzikálními procesy (např. ochranou proti erozi, udržováním kvality vody) nebo kulturními hodnotami (např. estetickou hodnotou).

Trendy týkající se opylovačů se zlepšují nebo jsou přinejmenším stabilní.

Plocha pokrytá krajinnými prvky na zemědělské půdě se zvětšuje nebo se udržuje.

Získávat a udržet mladé zemědělce a další nové zemědělce a usnadňovat udržitelný rozvoj podnikání ve venkovských oblastech

Obměna zemědělců

Na základě podpory mladých a nových zemědělců při zahájení a pokračování činnosti.

Počet mladých a nových zemědělců se zvyšuje.

Rozvoj podnikání

Na základě podpory zakládání podniků na venkově a diverzifikace činností zemědělských podniků.

Počet podniků na venkově se zvyšuje.

Podporovat zaměstnanost, růst, genderovou rovnost, včetně účasti žen v zemědělství, sociální začleňování a místní rozvoj ve venkovských oblastech, včetně oběhového biohospodářství a udržitelného obhospodařování lesů

Udržitelná ekonomika venkova

Na základě hospodářského růstu a podpory zaměstnanosti.

Ekonomika venkovských oblastí roste nebo je alespoň stabilní a rozdíly mezi městem a venkovem se snižují.

Míra zaměstnanosti ve venkovských oblastech se zvyšuje.

Podnikání v oblasti biohospodářství roste.

Udržitelné obhospodařování lesů se rozšiřuje.

Místní rozvoj

Poskytování místních služeb a infrastruktury.

Místní služby a infrastruktura se zlepšují.

Genderová rovnost a sociální začleňování

Podpora účasti žen v zemědělství a hospodářství, rovnost příjmů a snižování chudoby.

Zaměstnanost žen a jejich účast v zemědělství se zvyšuje.

Podpora strategického plánu SZP je spravedlivěji rozdělena.

Chudoba na venkově se snižuje.

Zlepšovat reakci zemědělství Unie na společenskou poptávku týkající se potravin a zdraví, včetně vysoce kvalitních, bezpečných a výživných potravin vyprodukovaných udržitelným způsobem, snižování potravinového odpadu, jakož i zlepšení životních podmínek zvířat a eliminace antimikrobiální rezistence

Kvalita a bezpečnost potravin

Na základě podpory systémů kvality, podpory dobrých životních podmínek zvířat a eliminace antimikrobiální rezistence.

Hodnota produkce uváděné na trh v rámci režimů jakosti roste.

Životní podmínky zvířat se zlepšují a používání antimikrobiálních látek se snižuje.

Modernizovat odvětví podporou a sdílením znalostí, inovací a digitalizace v zemědělství a ve venkovských oblastech a podněcováním jejich zavádění ze strany zemědělců, a to lepším přístupem k výzkumu, inovacím, výměně znalostí a odborné přípravě

Zemědělský znalostní a inovační systém (AKIS) a digitální strategie

Na základě podpory strategických opatření AKIS, intervencí souvisejících s AKIS a digitální strategie a na základě jejich dopadu na zavádění inovací zemědělci.

Stále více zemědělců se účastní vzdělávacích programů a/nebo využívá poradenství pro oblast zemědělství.

Zemědělci po účasti na vzdělávacích programech a/nebo po využití poradenství pro oblast zemědělství mění zemědělské postupy.

V oblasti digitálních zemědělských technologií se prostřednictvím strategického plánu SZP dostává podpory rostoucímu počtu zemědělců.

Výdaje strategického plánu SZP na podporu vytváření inovací a sdílení znalostí se zvyšují.


PŘÍLOHA II

MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA STRUKTURU A OBSAH PLÁNU HODNOCENÍ PODLE ČL. 4 ODST. 1

1.   Cíle a potřeby

Prohlášení o cílech plánu hodnocení a potřebách souvisejících s hodnocením, jehož účelem je zajistit, aby byly provedeny dostatečné a vhodné hodnotící činnosti, zejména aby byly poskytnuty informace potřebné pro řízení programu, aby bylo možné informovat o dalším programovém období politiky a aby byly k dispozici údaje potřebné pro hodnocení strategického plánu SZP.

2.   Správa a koordinace

Stručný popis opatření pro monitorování a hodnocení strategického plánu SZP s uvedením hlavních zúčastněných subjektů a jejich odpovědností.

3.   Zmapování zúčastněných stran

Stručný popis příslušných zúčastněných stran uvedených v čl. 4 odst. 2 a jejich potřeb souvisejících s hodnotícími činnostmi a případně s budováním kapacit.

4.   Časový rozvrh

Orientační plánování hodnocení a podpůrných studií pro hodnocení, které mají být provedeny během programového cyklu, jakož i zdůvodnění přijatých rozhodnutí, včetně:

a)

hodnocení zaměřených na posouzení přínosu strategických plánů SZP k cílům SZP, která mají být provedena v průběhu realizace strategického plánu SZP;

b)

případných hodnocení zaměřených na posouzení konkrétních témat uvedených v čl. 2 písm. e);

c)

podpůrných studií a dalších výzkumných a analytických činností potřebných pro hodnocení.

5.   Údaje a informace

Stručný popis opatření uvedených v čl. 7 odst. 2, jejichž účelem je zajistit dostupnost údajů pro monitorování a hodnocení, a to včetně určení hlavních zdrojů údajů, jež mají být použity, institucionálních opatření pro poskytování údajů a opatření pro kontrolu kvality údajů. Tento oddíl by měl rovněž obsahovat identifikaci nedostatků v údajích a opatření k jejich odstranění zahrnujících včasné zprovoznění datových systémů.

6.   Komunikace a následná opatření

Popis způsobu, jakým budou závěry hodnocení sdělovány cílovým příjemcům, včetně popisu mechanismů zavedených pro následná opatření a využití výsledků hodnocení.

7.   Zdroje, technická podpora a budování kapacit

Popis zdrojů potřebných a předpokládaných k provedení plánu hodnocení, včetně uvedení administrativní kapacity, údajů, finančních zdrojů a potřeb v oblasti IT.

Popis uplatňování podpory programu uvedené v čl. 7 odst. 3 a 4, včetně technické podpory a činností budování kapacit prováděných s cílem zajistit kompletní realizaci plánu hodnocení, a včetně plánované podpory místních akčních skupin pro hodnocení strategií místního rozvoje.


PŘÍLOHA III

UKAZATELE DOPADU UVEDENÉ V ČL. 6 ODST. 5

Kód ukazatele  (1)

Název ukazatele

I.2

Snižování nerovnosti příjmů: Vývoj zemědělských příjmů v porovnání s celkovým hospodářstvím

I.3

Omezování kolísavosti příjmů zemědělských podniků: Vývoj zemědělských příjmů

I.4

Podpora ekonomicky udržitelného zemědělského příjmu: Vývoj úrovně zemědělských příjmů podle způsobu hospodaření (v porovnání s průměrem v zemědělství)

I.5

Příspěvek k územní rovnováze: Vývoj zemědělských příjmů v oblastech s přírodními omezeními (ve srovnání s průměrem)

I.10

Přispívání ke zmírňování změny klimatu: Emise skleníkových plynů ze zemědělství

I.12

Zvýšení podílu udržitelné energie v zemědělství: Udržitelná výroba energie z obnovitelných zdrojů v zemědělství a lesnictví

I.14

Zlepšování kvality ovzduší: Emise amoniaku ze zemědělské činnosti

I.15

Zlepšování kvality vod: Hrubá bilance živin v zemědělské půdě

I.26

Spravedlivější SZP: Rozdělení podpory poskytnuté v rámci SZP


(1)  Příloha I nařízení (EU) 2021/2115.


PŘÍLOHA IV

PRAVIDLA PRO NEAGREGOVANÉ ÚDAJE O INTERVENCÍCH A PŘÍJEMCÍCH UVEDENÉ V ČL. 9 ODST. 3 A ČL. 10 ODST. 3

Vykazování neagregovaných údajů o intervencích

1.

Členské státy při vykazování údajů pro monitorování a hodnocení intervencí uvedených v čl. 8 písm. a) tohoto nařízení dodržují metody výpočtu ukazatelů výstupů a výsledků stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2021/2290, jakož i tato pravidla:

a)

hodnota výstupů získaných prostřednictvím intervence se vykazuje v rámci příslušných monitorovacích proměnných uvedených v bodě 2 této přílohy;

b)

u ukazatelů výsledků stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115, jež si členské státy zvolily ve svých strategických plánech SZP (dále jen „příslušné ukazatele výsledků“), se hodnota výstupů získaných prostřednictvím intervence vykazuje rovněž v rámci výsledkových proměnných uvedených v bodě 3 této přílohy;

c)

hodnota výstupů, která se podílí na výpočtu čitatele ukazatelů výsledků, se vykazuje v plné výši od první platby (s výjimkou záloh uvedených v čl. 32 odst. 4 písm. a), čl. 32 odst. 5 a čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) 2021/2116).

2.

Členské státy poskytnou následující přehled monitorovacích proměnných členěný podle jednotlivých intervencí a jednotlivých příjemců v souladu s konkrétním návrhem intervencí a jejich intervenční logikou:

a)

monitorovací proměnné pro vykazování administrativních informací (M010 až M040)

i)

M010: kód platební agentury

V tomto poli se uvádí jedinečný kód platební agentury. Odpovídá specializovanému útvaru nebo orgánu členského státu odpovědnému za řízení a kontrolu výdajů z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

ii)

M020: jedinečný kód žádosti o podporu nebo žádosti o platbu v souvislosti s intervencí

V tomto poli se uvádí jedinečný kód pro každou žádost o podporu u intervencí, na něž se vztahuje integrovaný systém, a pro každou žádost o platbu u ostatních intervencí.

iii)

M030: jedinečný identifikátor příjemce

V tomto poli se uvádí jedinečný identifikátor příjemce uvedený pro všechny příjemce v rámci SZP, který je přidělen každému žadateli na úrovni členského státu. Jedinečný identifikátor příjemce nesmí obsahovat žádné osobní údaje. Identifikátor zůstává v průběhu let nezměněn.

iv)

M040: rozpočtový kód

V tomto poli se uvádí prvních 25 číslic rozpočtového kódu, v němž je zahrnuta rozpočtová nomenklatura, typ intervence, odvětví a pododvětví, ukazatel výstupů, intervence, jednotková částka, snížení platby nebo sazby příspěvku a kalendářní rok;

b)

monitorovací proměnné pro vykazování vynaložených částek (M050 až M070)

i)

M050: celková vyplacená částka (prostředky EU)

V tomto poli se uvádí celková částka podpory z EZZF nebo EZFRV vyplacená v eurech na danou žádost, členěná podle jednotkové částky.

ii)

M060: celkové veřejné výdaje

V tomto poli se uvádí celková částka veřejné podpory vyplacená v eurech na žádost, v členění podle jednotkové částky, včetně vnitrostátního příspěvku a bez doplňkového vnitrostátního financování uvedeného v čl. 115 odst. 5 nařízení (EU) 2021/2115 (dále jen „doplňkové vnitrostátní financování“).

iii)

M070: celkové doplňkové vnitrostátní financování

V tomto poli se uvádí celková částka doplňkového vnitrostátního financování vyplacená v eurech na danou žádost.

Částky vynaložené podle bodů i), ii) a iii) se vykazují v eurech před uplatněním sankcí a pokut;

c)

monitorovací proměnné pro vykazování stanovené způsobilé plochy (M080 až M095)

i)

M080: počet hektarů způsobilé plochy stanovené před uplatněním limitů, s výjimkou lesní půdy

V tomto poli se uvádí způsobilá plocha (s výjimkou lesní půdy) v plném rozsahu, stanovená po kontrolách a před uplatněním platebních nároků nebo maximálních prahových hodnot.

ii)

M085: počet hektarů způsobilé lesní plochy stanovené před uplatněním limitů

V tomto poli se uvádí způsobilá lesní plocha v plném rozsahu, stanovená po kontrolách a před uplatněním platebních nároků nebo maximálních prahových hodnot.

iii)

M090: počet hektarů způsobilé plochy s výjimkou lesní půdy

U intervencí vyplácených na hektar se v tomto poli uvádí způsobilá plocha (s výjimkou lesní půdy) v plném rozsahu stanovená po kontrolách a po uplatnění platebních nároků nebo maximálních prahových hodnot.

U intervencí týkajících se půdy vyplácených na jinou jednotku než hektar se uvede počet hektarů (s výjimkou lesní půdy), které byly těmito intervencemi podpořeny.

iv)

M095: počet hektarů způsobilé lesní plochy stanovený po uplatnění limitů

V tomto poli se uvádí způsobilá lesní plocha v plném rozsahu stanovená po kontrolách a po uplatnění platebních nároků nebo maximálních prahových hodnot.

U intervencí v lesnictví vyplácených na jinou jednotku než hektar se uvádí počet hektarů, které byly těmito intervencemi podpořeny.

Hodnoty výstupů uvedené v bodech i) až iv) se uvádějí vždy v plné výši. U intervencí, na něž se vztahuje integrovaný systém, se v roce N vykazují v plné výši výstupy, které se týkají intervencí požadovaných v roce N – 2;

d)

monitorovací proměnné pro vykazování jednotek, na něž se vyplácí podpora (M100 až M160)

i)

M100: počet hektarů způsobilé plochy, na něž se vyplácí podpora

V tomto poli je uvedena plocha, k níž se váže vyplácená podpora, a to nezávisle na charakteru plochy (tj. lesní nebo nelesní půda).

ii)

M110: počet kusů zvířat, na něž se vyplácí podpora;

iii)

M120: počet dobytčích jednotek, na něž se vyplácí podpora;

iv)

M130: počet operací, na něž se vyplácí podpora

V tomto poli se uvádí počet operací podle definice v čl. 3 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2115 podporovaných SZP. Zahrnuje intervence vyplacené na jednu operaci.

v)

M140: počet podporovaných zemědělských podniků

V tomto poli se uvádí počet zemědělských podniků, které čerpají příslušnou podporu v rámci SZP, pokud je vyplácena jako jednorázová částka.

vi)

M150: počet vzájemných fondů, na něž se vyplácí podpora

V tomto poli se uvádí údaj o počtu vzájemných fondů podle definice v čl. 3 bodě 11 nařízení (EU) 2021/2115, na které se vztahuje podpora řízení rizik podle článku 76 uvedeného nařízení.

vii)

M160: počet jiných jednotek, na něž se vyplácí podpora – měrná jednotka

viii)

M161: počet jiných jednotek, na něž se vyplácí podpora – získaný výstup

V polích podle bodů vii) a viii) se uvádějí informace o výstupech získaných prostřednictvím intervencí, které vycházejí z jiných měrných jednotek, než jsou jednotky uvedené v bodech i) až vi). Pro každou z těchto jiných vyplacených jednotek uvedou členské státy ve dvou oddělených polích měrnou jednotku (M160) a získaný výstup (M161).

Hodnoty výstupů u jednotek, na něž se vyplácí podpora po kontrolách a po uplatnění maximálních prahových hodnot, uvedené v bodech i) až viii), se vykazují jako podíl skutečně vyplacených výdajů vůči celkovým výdajům vyčleněným na tyto výstupy v daném zemědělském rozpočtovém roce. V zemědělském rozpočtovém roce, v němž je provedena závěrečná platba, odpovídá hodnota výstupů zůstatku;

e)

monitorovací proměnné informující o tom, zda je podmínka splněna (M170 až M210)

i)

M170: investice vedoucí k čistému zvětšení zavlažované plochy

V tomto poli se uvádí informace o tom, zda se intervence týká investice, která vede k čistému zvětšení zavlažované plochy (včetně investic do nových zavlažovacích zařízení nebo infrastruktury a do výstavby nebo rozšíření nádrže) podle čl. 74 odst. 6 a 7 nařízení (EU) 2021/2115.

ii)

M180: investice vedoucí k vylepšení stávajících zavlažovacích zařízení

V tomto poli se uvádí informace o tom, zda se intervence týká vylepšení stávajícího zavlažovacího zařízení nebo prvku zavlažovací infrastruktury podle čl. 74 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2115.

iii)

M190: investice do využívání recyklované odpadní vody

V tomto poli se uvádí informace o tom, zda se intervence týká investice do využívání recyklované odpadní vody jako alternativního zásobování vodou podle čl. 74 odst. 5 nařízení (EU) 2021/2115.

iv)

M200: investice do širokopásmového připojení

V tomto poli se uvádí informace o tom, zda byla intervence zaměřena na zlepšení přístupu k širokopásmovému připojení.

v)

M210: investice do biomethanu

V tomto poli se uvádí informace o tom, zda se intervence týká vybudované výrobní kapacity pro biomethan.

3.

Členské státy uvedou příspěvek hodnot výstupů k čitateli příslušných ukazatelů výsledků stanovených v příloze I nařízení (EU) 2021/2115 pomocí těchto výsledkových proměnných:

a)

výsledkové proměnné R001, R002, R003, R004, R005, R009, R010, R012, R013, R014, R015, R016, R017, R018, R019, R020, R021, R022, R023, R024, R025, R026, R027, R028, R029, R030, R031, R032, R033, R034, R035, R036, R037, R038, R039, R040, R041, R042, R043 a R044, které jednotlivě odpovídají ukazatelům výsledků R.1, R.2, R.3, R4, R.5, R.9, R.10, R.12, R.13, R.14, R.15, R.16, R.17, R.18, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.26, R.27, R.28, R.29, R.30, R.31, R.32, R.33, R.34, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41, R.42, R.43 a R.44.

V těchto polích se uvádí hodnota výstupů získaných v plném rozsahu prostřednictvím operace, určená pro výpočet specifických ukazatelů výsledků;

b)

u výsledkové proměnné R017, která se podílí na ukazateli výsledků R.17 (zalesněná půda), uvedou členské státy rozpis pro výpočet ukazatele výsledků takto:

i)

R117: zalesněná oblast;

ii)

R217: obnovená oblast;

iii)

R317: zemědělsko-lesnická oblast;

iv)

R417: vysázené lesní krajinné prvky

V polích podle bodů i), ii) a iii) se uvádí plocha, na niž je poskytnuta podpora, zatímco v tomto poli se uvádí odhadovaná plocha, která je skutečně osázena lesními krajinnými prvky;

c)

u výsledkové proměnné R043, která se podílí na ukazateli výsledků R.43 (omezování používání antimikrobiálních látek), uvedou členské státy rozpis pro výpočet ukazatele výsledků podle druhů takto:

i)

R143: počet dobytčích jednotek prasat;

ii)

R243: počet dobytčích jednotek skotu;

iii)

R343: počet kusů drůbeže;

iv)

R443: počet dobytčích jednotek ovcí a koz;

v)

R543: počet jiných dobytčích jednotek;

d)

u výsledkové proměnné R044, která se podílí na ukazateli výsledků R.44 (zlepšování životních podmínek zvířat), uvedou členské státy rozpis pro výpočet ukazatele výsledků podle druhů takto:

i)

R144: počet dobytčích jednotek prasat;

ii)

R244: počet dobytčích jednotek skotu;

iii)

R344: počet kusů drůbeže;

iv)

R444: počet dobytčích jednotek ovcí a koz;

v)

R544: počet jiných dobytčích jednotek.

Vykazování údajů týkajících se příjemců

4.

Členské státy uvedou následující proměnné příjemců v souladu s konkrétním návrhem intervencí a jejich intervenční logikou:

a)

B010: jedinečný identifikátor příjemce

V tomto poli se uvádí stejný jedinečný identifikátor příjemce, jaký se používá pro údaje o intervencích v monitorovací proměnné M030 uvedené v bodě 2 písm. a) bodě iii) této přílohy.

b)

B020: pohlaví

V tomto poli se uvádí informace o pohlaví příjemce.

Je-li příjemcem skupina fyzických osob, právnická osoba nebo skupina právnických osob, uvede se pohlaví hlavního vedoucího pracovníka (hlavních vedoucích pracovníků) zemědělského podniku. Hlavním vedoucím pracovníkem se rozumí osoba, která má rozhodovací pravomoc ve vztahu k zemědělským činnostem vykonávaným v zemědělském podniku a která nese výhody a finanční rizika spojená s těmito činnostmi.

Členské státy mohou poskytnout doplňkové vysvětlující údaje o podílech řídicích pravomocí připadajících na jednotlivá pohlaví.

c)

B030: mladý zemědělec

V tomto poli se uvádí informace o tom, zda je příjemcem mladý zemědělec, tj. zda příjemce spadá pod věkovou hranici stanovenou členskými státy v jejich strategických plánech SZP podle čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) 2021/2115.

Členské státy tyto informace poskytnou u všech příjemců, kteří jsou fyzickými osobami. V případě skupin fyzických nebo právnických osob se informace uvádějí pouze za příjemce, kterým byla poskytnuta podpora na generační obměnu podle článku 30, čl. 75 odst. 2 písm. a) a článku 77 nařízení (EU) 2021/2115.

d)

B040: zeměpisná poloha – obec

V tomto poli se uvádí kód místní správní jednotky přidělený obci, kde se nachází celá plocha, na niž je příjemci poskytována podpora, nebo většina této plochy, nebo kde se nachází hlavní budova podniku.

e)

B050: oblast s přírodními či jinými zvláštními omezeními

V tomto poli se uvádí, zda se podnik nachází v oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními podle článku 71 nařízení (EU) 2021/2115.

Zemědělský podnik je klasifikován jako podnik nacházející se v oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními, pokud se celá plocha, na niž je příjemci poskytována podpora, nebo většina této plochy, nebo hlavní budova podniku nachází v oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními. Je-li příjemci poskytnuta podpora podle článku 71 uvedeného nařízení, je jeho podnik klasifikován jako podnik nacházející se v oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními.

f)

B060: oblast ohrožená dusičnany

V tomto poli se uvádí, zda se zemědělský podnik nachází v oblasti ohrožené dusičnany vymezené podle směrnice Rady 91/676/EHS (1). Zemědělské podniky jsou klasifikovány jako podniky v oblasti ohrožené dusičnany, pokud se celá plocha, na niž je příjemci poskytována podpora, nebo většina této plochy, nebo hlavní budova podniku nachází v oblasti ohrožené dusičnany.

g)

B070: charakteristika umístění zemědělského podniku v plánu povodí

V tomto poli se uvádí, zda se zemědělský podnik nachází v oblasti zahrnuté v plánu povodí podle čl. 72 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2021/2115. Zemědělské podniky jsou klasifikovány jako podniky nacházející se v oblasti zahrnuté v plánu povodí, pokud se celá plocha, na niž je příjemci poskytována podpora, nebo většina této plochy, nebo hlavní budova podniku nachází v oblasti zahrnuté v plánu povodí.

h)

B080: oblast sítě NATURA 2000

V tomto poli se uvádí, zda se zemědělský podnik nachází v oblasti sítě Natura 2000 podle čl. 72 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2021/2115. Zemědělské podniky jsou klasifikovány jako podniky nacházející se v oblasti sítě Natura 2000, pokud se celá plocha, na niž je příjemci poskytována podpora, nebo většina této plochy, nebo hlavní budova podniku nachází v oblasti sítě Natura 2000.

Členské státy mohou poskytnout doplňkové vysvětlující údaje o tom, jak velký podíl plochy podniku se nachází v oblasti sítě Natura 2000.

i)

B090: ekologické hospodářství

V tomto poli se uvádí, zda zemědělský podnik hospodaří ekologicky, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (2), nebo hospodaří částečně ekologicky nebo ekologicky nehospodaří.

Podnik je klasifikován jako podnik s ekologickou produkcí, pokud je celá plocha, na niž je příjemci poskytována podpora, nebo většina této plochy (> 50 % celkové plochy) obhospodařována ekologicky, a jako podnik s částečně ekologickou produkcí, pokud je ekologicky obhospodařována pouze menší část plochy, na niž je příjemci poskytována podpora (< 50 % celkové plochy).

j)

B100: počet hektarů vykázané orné půdy

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů orné půdy, jak ji definují členské státy ve svých strategických plánech SZP podle čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) 2021/2115.

k)

B110: počet hektarů vykázaných trvalých travních porostů

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů, které zaujímá plocha s trvalými travními porosty, jak je definují členské státy ve svých strategických plánech SZP podle čl. 4 odst. 3 písm. c) nařízení (EU) 2021/2115.

l)

B120: počet hektarů s vykázanými trvalými kulturami

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů, které zaujímají trvalé kultury, jak je definují členské státy ve svých strategických plánech SZP podle čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2021/2115.

m)

B130: počet hektarů jiných ploch způsobilých pro přímé platby

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů, na kterých se nevykonává zemědělská činnost, ale které jsou přesto způsobilé pro přímé platby podle čl. 4 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) 2021/2115.

n)

B141: DZES 2 – počet hektarů mokřadů a rašelinišť – trvalé travní porosty

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů trvalých travních porostů v mokřadech a rašeliništích, na něž se podle přílohy III nařízení (EU) 2021/2115 vztahuje standard DZES 2.

o)

B142: DZES 2 – počet hektarů mokřadů a rašelinišť – orná půda

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů orné půdy v mokřadech a rašeliništích, na něž se vztahuje standard DZES 2.

p)

B143: DZES 2 – počet hektarů mokřadů a rašelinišť – trvalé kultury

V tomto poli se uvádí celkový počet hektarů trvalých kultur v mokřadech a rašeliništích, na něž se vztahuje standard DZES 2.

q)

B150: DZES 8 – počet hektarů využívaných k dosažení minimálního podílu orné půdy vyhrazeného pro neprodukční plochy a prvky

V tomto poli se před započtením případných váhových faktorů uvádí celkový počet hektarů, které se využívají k dosažení minimálního podílu orné půdy vyhrazeného pro neprodukční plochy a prvky, na něž se podle přílohy III nařízení (EU) 2021/2115 vztahuje standard DZES 8. Členské státy uvedou rozpis této proměnné příjemců takto:

i)

B151: DZES 8 – počet hektarů půdy ležící ladem;

ii)

B152: DZES 8 – počet hektarů živých plotů, jednotlivých stromů nebo skupin stromů, stromořadí;

iii)

B153: DZES 8 – počet hektarů souvratí, remízků nebo ochranných pásů;

iv)

B154: DZES 8 – počet hektarů struh a potoků;

v)

B155: DZES 8 – počet hektarů malých rybníků a malých mokřadů;

vi)

B156: DZES 8 – počet hektarů kamenných zídek;

vii)

B157: DZES 8 – počet hektarů mohyl;

viii)

B158: DZES 8 – počet hektarů teras;

ix)

B159: DZES 8 – počet hektarů kulturních prvků;

x)

B160: DZES 8 – počet hektarů jiných neprodukčních ploch a prvků;

xi)

B161: DZES 8 – počet hektarů meziplodin pěstovaných bez použití přípravků na ochranu rostlin;

xii)

B162: DZES 8 – počet hektarů plodin vážících dusík pěstovaných bez použití přípravků na ochranu rostlin;

r)

B170: DZES 9 – počet hektarů, na které se vztahuje zákaz přeměny nebo orby

V tomto poli se uvádí počet hektarů, na něž se vztahuje zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé oblasti s trvalými travními porosty v lokalitách sítě Natura 2000 podle standardu DZES 9, jak je stanoveno v příloze III nařízení (EU) 2021/2115. Členské státy uvedou tyto informace:

i)

B171: DZES 9 – počet hektarů trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 2000;

ii)

B172: DZES 9 – počet hektarů trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé trvalé travní porosty v lokalitách sítě Natura 2000, chráněných podle standardu DZES 9 a ohlášených zemědělci;

s)

B180: počet hektarů trvalých travních porostů označených jako environmentálně citlivé trvalé travní porosty mimo lokality sítě Natura 2000, případně chráněných v rámci působnosti standardu DZES a ohlášených zemědělci.


(1)  Směrnice Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).


PŘÍLOHA V

PRAVIDLA PRO ÚDAJE O INTERVENCÍCH V URČITÝCH ODVĚTVÍCH UVEDENÁ V ČL. 12 ODST. 2

Administrativní informace a informace za odvětví

V případě intervencí v určitých odvětvích uvedených v hlavě III kapitole III nařízení (EU) 2021/2115 podávají členské státy administrativní informace a informace za odvětví prostřednictvím těchto formulářů:

1.

Formulář A.1.

Tento formulář se týká odvětví ovoce a zeleniny, odvětví včelařství, odvětví vína, odvětví chmele, odvětví olivového oleje a stolních oliv a ostatních odvětví uvedených v čl. 42 písm. a) až f) nařízení (EU) 2021/2115, u nichž členské státy každoročně uvádějí odkazy (hypertextové odkazy) na vnitrostátní právní předpisy přijaté členskými státy v předchozím kalendářním roce za účelem provádění odvětvových intervencí.

2.

Formulář A.2.

Tento formulář se týká odvětví ovoce a zeleniny, odvětví chmele, odvětví olivového oleje a stolních oliv a ostatních odvětví. Členské státy každoročně podávají tyto tržní informace:

a)

seznam nadnárodních organizací producentů (dále jen „NOP“) a nadnárodních sdružení organizací producentů (dále jen „NSOP“) se sídlem v členských státech;

b)

částka schválených provozních fondů rozdělená podle organizací producentů (dále též „OP“), sdružení organizací producentů (dále jen „SOP“), NOP a NSOP v tomto členění:

i)

celková částka;

ii)

výše finančního příspěvku organizace;

iii)

výše finanční podpory Unie;

c)

částka konečného provozního fondu rozdělená podle OP, SOP, NOP a NSOP v tomto členění:

i)

celková částka;

ii)

výše finančního příspěvku organizace;

iii)

výše finanční podpory Unie.

Informace uvedené v písmenech a) a c) se vykazují za předchozí kalendářní rok. Informace uvedené v písmenu b) se vykazují za probíhající kalendářní rok.

3.

Formulář A.3.

Tento formulář se týká odvětví ovoce a zeleniny, u něhož členské státy každoročně vykazují tržní informace o vnitrostátní finanční podpoře organizacím producentů za předchozí kalendářní rok, a to takto:

a)

skutečně vyplacená částka (v eurech nebo v národní měně);

b)

seznam regionů, v nichž byla podpora přijata.

4.

Formulář A.4.

Tento formulář se týká informací, jež členské státy každoročně vykazují v odvětví včelařství:

celkový počet úlů připravených k přezimování na území členských států v období od 1. září do 31. prosince stanovený podle zavedené spolehlivé metody uvedené ve strategických plánech SZP.

5.

Formulář A.5.

Tento formulář se týká ostatních tržních informací, jež členské státy vykazují každé dva roky v odvětví včelařství, a to za kalendářní rok, který předchází oznámení uvedených informací:

a)

počet včelařů;

b)

počet včelařů spravujících více než 150 úlů;

c)

celkový počet úlů spravovaných včelaři, kteří obhospodařují více než 150 úlů;

d)

počet včelařů organizovaných ve včelařských sdruženích;

e)

rozpětí cen v eurech za smíšený květový med v místě produkce;

f)

rozpětí cen v eurech za smíšený květový med v baleních u velkoobchodních prodejců;

g)

odhadované průměrné výrobní náklady v eurech (fixní a variabilní) na kilogram vyrobeného medu.

6.

Formulář A.6.

Tento formulář se týká ostatních tržních informací, jež členské státy vykazují každé dva roky v odvětví včelařství, a to za dva kalendářní roky, které předcházejí oznámení uvedených informací:

a)

roční celostátní produkce medu v kilogramech;

b)

odhadovaný průměrný roční výnos v kilogramech medu na včelstvo.

7.

Formulář A.7.

Tento formulář se týká ostatních odvětví, u nichž členské státy každoročně vykazují tyto tržní informace za předchozí kalendářní rok:

a)

u odvětví rostlinné výroby: celková plocha (v hektarech), kterou obhospodařují OP, SOP, NOP a NSOP, a/nebo objem (v tunách), jejž vyprodukovaly OP, SOP, NOP a NSOP;

b)

u odvětví živočišné výroby: celkový počet zvířat a/nebo objem (v tunách), jež vyprodukovaly OP, SOP, NOP a NSOP.

Informace o výdajích

V případě intervencí v určitých odvětvích uvedených v hlavě III kapitole III nařízení (EU) 2021/2115 podávají členské státy informace o výdajích prostřednictvím těchto formulářů:

8.

Formulář B.1.

Tento formulář se týká odvětví ovoce a zeleniny, odvětví chmele, odvětví olivového oleje a stolních oliv a ostatních odvětví uvedených v čl. 42 písm. a) a d) až f) nařízení (EU) 2021/2115, u nichž členský stát každoročně vykazuje následující informace za předchozí zemědělský rozpočtový rok v členění podle odvětví:

a)

výdaje (v eurech nebo v národní měně), jež vynaložily OP, SOP, NOP a NSOP na jednotlivé intervence a jednotlivé cíle podle čl. 46 písm. a) až k) uvedeného nařízení;

b)

administrativní a personální náklady (v eurech nebo národní měně), jež vynaložily PO, APO, TPO a TAPO;

c)

u stažení z trhu za účelem bezplatné distribuce nebo pro jiné účely, v členění podle produktů:

i)

celkový roční objem (v tunách), v tomto členění:

1)

bezplatná distribuce;

2)

kompostování;

3)

zpracovatelský průmysl;

4)

jiné účely;

ii)

celkové výdaje (v eurech nebo v národní měně);

iii)

výše finanční podpory Unie (v eurech nebo v národní měně);

d)

celková plocha (v hektarech) na intervenci, v tomto členění:

i)

investice do zavlažování vedoucí k čistému zvětšení zavlažované plochy;

ii)

opětovná výsadba sadů nebo olivových hájů;

iii)

zelená sklizeň;

iv)

nesklízení;

v)

ekologická produkce;

vi)

integrovaná produkce;

vii)

lepší využívání vody a řádné hospodaření s vodou;

viii)

zlepšení ochrany půdy;

ix)

vytváření a údržba stanovišť příznivých pro biologickou rozmanitost;

e)

procentní podíly pro minimální cíle v oblasti úspor vody u investic;

f)

počet realizovaných projektů zaměřených na úsporu energie;

g)

procentní podíl a objem využití recyklované odpadní vody;

h)

počet intervencí v souvislosti s propagací, komunikací a marketingem připadajících na jednotlivé cíle podle čl. 46 písm. h) a i) uvedeného nařízení.

9.

Formulář B.2.

Tento formulář se týká odvětví včelařství, u něhož členské státy každoročně vykazují celkové veřejné výdaje (v eurech nebo v národní měně) vynaložené během zemědělského rozpočtového roku, a to v členění podle intervencí.

10.

Formulář B.3.

Tento formulář se týká odvětví vína, u něhož členské státy každoročně vykazují tyto informace za předchozí zemědělský rozpočtový rok:

a)

u restrukturalizace a přeměny vinic a u zelené sklizně:

i)

finanční podpora Unie;

ii)

celkové výdaje příjemců podpory;

iii)

počet příjemců podpory;

iv)

počet operací;

b)

u investic do podniků, investic do podniků v konvergenčních regionech, investic do podniků v jiných než konvergenčních regionech, investic do podniků v nejvzdálenějších regionech a investic do podniků v regionech malých ostrovů v Egejském moři:

i)

finanční podpora Unie (v eurech nebo v národní měně);

ii)

celkové výdaje příjemců podpory (v eurech nebo v národní měně);

iii)

počet příjemců podpory;

c)

u pojištění sklizně:

i)

finanční podpora Unie (v eurech nebo v národní měně);

ii)

celkové výdaje příjemců podpory (v eurech nebo v národní měně);

iii)

počet příjemců podpory;

iv)

počet financovaných pojistných smluv;

d)

u inovací:

i)

finanční podpora Unie (v eurech nebo v národní měně);

ii)

celkové výdaje příjemců podpory (v eurech nebo v národní měně);

iii)

počet příjemců podpory;

e)

u destilace vedlejších produktů:

i)

finanční podpora Unie (v eurech nebo v národní měně);

ii)

počet příjemců podpory (lihovarů);

iii)

vinné kaly (rozsah maximální podpory);

iv)

matoliny (rozsah maximální podpory);

v)

množství destilovaných vinných kalů;

vi)

množství destilovaných matolin;

vii)

miliony hektolitrů získaného alkoholu;

f)

u opatření přijatých mezioborovými organizacemi uznanými členskými státy v odvětví vína v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (1), jejichž cílem je zlepšit pověst unijních vinic podporou vinařského cestovního ruchu v produkčních regionech:

i)

finanční podpora Unie (v eurech nebo v národní měně);

ii)

celkové výdaje příjemců podpory (v eurech nebo v národní měně);

iii)

počet příjemců podpory;

iv)

počet operací;

g)

u opatření přijatých mezioborovými organizacemi uznanými členskými státy v odvětví vína v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013, jejichž cílem je zlepšit znalost trhu:

i)

finanční podpora Unie (v eurech nebo v národní měně);

ii)

celkové výdaje příjemců podpory (v eurech nebo v národní měně);

iii)

počet příjemců podpory;

iv)

počet operací;

h)

u informování v členských státech a u propagace a komunikace ve třetích zemích:

i)

počet příjemců podpory;

ii)

počet operací;

iii)

u jednotlivých informačních nebo propagačních akcí:

1)

příjemci podpory;

2)

způsobilé opatření;

3)

popis;

4)

cílový trh;

5)

období;

6)

celkové výdaje (v eurech nebo národní měně), a z toho:

finanční podpora Unie v rámci odvětvových intervencí,

finanční podpora Unie v rámci jiné podpory,

státní podpora,

výdaje příjemců podpory.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).


PŘÍLOHA VI

PRAVIDLA PRO ÚDAJE O OPERAČNÍCH SKUPINÁCH EVROPSKÉHO INOVAČNÍHO PARTNERSTVÍ V OBLASTI ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTIVITY A UDRŽITELNOSTI (EIP) UVEDENÁ V ČL. 13 ODST. 2

Povinné údaje

1.

Členské státy vykazují tyto povinné údaje o operačních skupinách EIP:

a)

název projektu: zkrácený název projektu v rodném jazyce;

b)

název projektu v anglickém jazyce: zkrácený název projektu v anglickém jazyce;

c)

editor textu: jméno osoby nebo orgánu odpovědného za vypracování informací zakódovaných v elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací (dále jen „SFC2021“);

d)

koordinátor projektu: jméno, adresa, e-mail a telefon osoby odpovědné za řízení projektu podle dohody o spolupráci nebo popisu projektu;

e)

partner (partneři) projektu: jméno, adresa, e-mail, telefon a typ partnera (partnerů);

f)

„praktický souhrn“ v rodném jazyce, který obsahuje:

i)

cíl projektu popisující problémy a/nebo příležitosti, na něž je projekt zaměřen;

ii)

krátké shrnutí výsledků (očekávaných nebo konečných). Toto shrnutí by mělo obsahovat alespoň následující informace, a to ve srozumitelném jazyce orientovaném na odborníky z praxe a koncové uživatele výsledků projektu:

1)

hlavní výsledky projektu (očekávané nebo konečné);

2)

hlavní praktické doporučení (jedno či více);

g)

„praktický souhrn“ v anglickém jazyce: překlad „praktického souhrnu“ do anglického jazyka;

h)

kategorie „klíčová slova“: klíčová slova použitelná pro projekt vybraná z předem definovaného seznamu kategorií, který je uveden v SFC2021;

i)

stav projektu: z hlediska jeho realizace: probíhající (po výběru) nebo dokončený;

j)

další zdroj(e) financování: zdroj dalšího financování kromě podpory SZP v rámci EIP, jako je Horizont 2020 zavedený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 (1), pokud se takové další financování uplatňuje;

k)

projektové období: datum zahájení a ukončení projektu;

l)

zeměpisná poloha: region NUTS 3, ve kterém probíhají hlavní aktivity projektu;

m)

přínos projektu k dosažení specifických cílů SZP: specifické cíle SZP uvedené v článku 6 nařízení (EU) 2021/2115, k jejichž dosažení projekt přispěje;

n)

přeshraniční/nadnárodní operační skupiny:

i)

zda je projekt přeshraniční a/nebo nadnárodní;

ii)

který členský stát/region koordinuje a kóduje projekt v SFC2021;

iii)

který členský stát či region (členské státy či regiony) je (jsou) součástí projektu (s použitím kódu NUTS 3);

iv)

rozpočet na členský stát či region (členské státy či regiony), který je (které jsou) součástí projektu, vyjádřený ve veřejných výdajích, sečtením všech příspěvků (EZFRV, vnitrostátní spolufinancování a případné doplňkové vnitrostátní financování);

o)

závěrečná zpráva: komplexní popis výsledků projektu po jeho dokončení;

p)

celkový rozpočet: celkové příspěvky na projekt (EZFRV, vnitrostátní spolufinancování a případně doplňkové vnitrostátní financování);

q)

přínos projektu k realizaci strategií Unie: cíl(e) Zelené dohody pro Evropu, strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (2), strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti (3), lesní strategie (4) a strategie EU pro pohlcování uhlíku (5), k jejichž dosažení projekt pravděpodobně přispěje a které se vyberou z tohoto seznamu:

i)

dosažení klimatické neutrality;

ii)

omezení celkového používání a rizika chemických pesticidů;

iii)

podpora ekologického zemědělství a/nebo ekologické akvakultury;

iv)

omezení používání antimikrobiálních látek u hospodářských zvířat a v akvakultuře;

v)

snížení ztrát živin a omezení používání hnojiv při zachování úrodnosti půdy;

vi)

zlepšení hospodaření s přírodními zdroji využívanými v zemědělství, jako je voda, půda a ovzduší;

vii)

ochrana a/nebo obnova biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v zemědělských a lesních systémech;

viii)

navrácení zemědělské plochy do podoby, v níž jsou zastoupeny krajinné prvky s vysokou rozmanitostí;

ix)

usnadnění přístupu k rychlému širokopásmovému internetu ve venkovských oblastech;

x)

zlepšení životních podmínek zvířat;

xi)

podpora zalesňování a opětovného zalesňování šetrných k biologické rozmanitosti.

Doporučené údaje

2.

Členské státy se důrazně vyzývají, aby předkládaly tyto doporučené údaje o operačních skupinách EIP:

a)

audiovizuální materiál: materiály z projektu vytvořené pro odborníky z praxe a koncové uživatele nebo výsledky projektu (včetně videí, fotografií, podcastů atd.);

b)

webové stránky projektu: adresa URL webové stránky (webových stránek);

c)

další webová stránka (webové stránky): adresa URL webové stránky (webových stránek), na které (kterých) budou informace o výsledcích projektu zveřejňovány i po jeho skončení;

d)

popis činností v rámci projektu v rodném jazyce: krátké shrnutí hlavních činností v rámci projektu;

e)

popis činností v rámci projektu v anglickém jazyce: krátké shrnutí hlavních činností v rámci projektu.

Nepovinné údaje

3.

Členské státy mohou podávat tyto nepovinné údaje o operačních skupinách EIP:

a)

pole přidaná pro doplňkové praktické souhrny v rodném jazyce;

b)

pole přidaná pro doplňkové praktické souhrny v anglickém jazyce;

c)

popis souvislostí týkajících se projektu: volný text popisující podněty, jež stály u zrodu projektu, jako jsou právní předpisy, trhy nebo jiné příčiny;

d)

doplňkové informace o projektu: volný text obsahující podrobnosti, jež vyžadují zvláštní pokyny na národní/regionální úrovni, například pro účely monitorování;

e)

doplňující komentář: volný text pro uvedení příznivých prvků nebo překážek pro realizaci projektu, návrhů na budoucí opatření či operační skupiny či výzkum, sdělení spotřebitelům atd.


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1291/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace (2014–2020) a zrušuje rozhodnutí č. 1982/2006/ES (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 104).

(2)  Sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nesoucí název „Strategie ‚od zemědělce ke spotřebiteli‘ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“.

(3)  Sdělení Komise ze dne 20. května 2020 nesoucí název „Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030: Navrácení přírody do našeho života“.

(4)  Sdělení Komise ze dne 16. července 2021 nesoucí název „Nová Lesní strategie EU do roku 2030“.

(5)  Sdělení Komise ze dne 15. prosince 2021 nesoucí název „Udržitelné uhlíkové cykly“.


PŘÍLOHA VII

PRAVIDLA PRO ÚDAJE O MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPINÁCH A JEJICH ČINNOSTECH PRO INICIATIVU LEADER UVEDENÁ V ČL. 14 ODST. 2

Údaje týkající se místních akčních skupin

1.

Členské státy vykazují za jednotlivé místní akční skupiny proměnné uvedené v písmenech a) až g), a to do 30. dubna roku N za místní akční skupiny vybrané do 31. prosince roku N – 1. Údaje se vztahují k situaci místní akční skupiny v okamžiku výběru a uvádějí se pouze jednou.

a)

L100: označení místní akční skupiny (identifikátor)

V tomto poli se uvádí jedinečný kód každé místní akční skupiny.

b)

L200: název místní akční skupiny

V tomto poli se uvádí název místní akční skupiny.

c)

L300: kódy obcí

V tomto poli se uvádí seznam kódů místních správních jednotek obcí, které se nacházejí v oblasti, kde působí příslušná místní akční skupina. Lze zvolit více kódů.

d)

L400: celkový počet obyvatel

V tomto poli se uvádí informace o počtu obyvatel v oblasti, kde působí příslušná místní akční skupina. Výpočet této proměnné se řídí metodou výpočtu ukazatele výsledků R.38 „Pokrytí v rámci iniciativy LEADER“ uvedenou v bodě 8 písm. j) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/2290.

e)

L500: podpora místní akční skupiny z více než jednoho fondu podle čl. 31 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060

V tomto poli se uvádí, zda je místní akční skupina podporována z jiných fondů než z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV).

Je-li hodnota L500 „ano“, uvede místní akční skupina tyto proměnné:

i)

L501: využití podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR): zda místní akční skupina dostává podporu z EFRR;

ii)

L502: využití podpory z Evropského sociálního fondu plus (ESF+): zda místní akční skupina dostává podporu z ESF+;

iii)

L503: využití podpory z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF): zda místní akční skupina dostává podporu z ENRAF;

iv)

L504: využití jiných evropských strukturálních a investičních fondů (fondů ESI) (např. Fondu pro spravedlivou transformaci);

f)

L600: celkový počet členů místní akční skupiny

V tomto poli se uvádí informace o celkovém počtu členů místní akční skupiny podle čl. 31 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2021/1060. Členské státy uvedou počet členů místní akční skupiny v členění podle typu organizace takto:

i)

L601: počet členů místní akční skupiny, kteří zastupují orgány veřejné správy;

ii)

L602: počet členů místní akční skupiny, kteří zastupují místní soukromé ekonomické zájmy (např. hospodářské organizace, místní podniky atd.);

iii)

L603: počet členů místní akční skupiny, kteří zastupují místní sociální zájmy (např. nevládní organizace, místní sdružení atd.);

iv)

L604: počet členů místní akční skupiny spadajících do jiných kategorií, než jsou kategorie uvedené v bodech i), ii) a iii);

g)

L610: celkový počet členů místní akční skupiny v jejím rozhodovacím orgánu

Členské státy uvedou počet členů místní akční skupiny v rozhodovacím orgánu v členění podle typu organizace takto:

i)

L611: počet členů rozhodovacího orgánu místní akční skupiny, kteří zastupují orgány veřejné správy;

ii)

L612: počet členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny, kteří zastupují místní soukromé ekonomické zájmy (např. hospodářské organizace, místní podniky atd.);

iii)

L613: počet členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny, kteří zastupují místní sociální zájmy (např. nevládní organizace, místní sdružení atd.);

iv)

L614: počet členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny spadajících do jiných kategorií, než jsou kategorie uvedené v bodech i), ii) a iii);

Pohlaví členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny

Členské státy uvedou počet členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny v členění podle pohlaví (L615 až L618).

Věk členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny

Členské státy uvedou počet členů v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny v členění podle věku takto:

v)

L619: počet mladých lidí v rozhodovacím orgánu místní akční skupiny

Toto pole se vztahuje na osoby, které spadají pod určitou věkovou hranici stanovenou členskými státy;

vi)

L620: věková hranice stanovená členským státem pro proměnnou uvedenou v bodě v).

Údaje o činnostech místní akční skupiny

2.

V letech 2026 a 2030, od okamžiku první platby na danou operaci, podají členské státy přehled za jednotlivé místní akční skupiny obsahující proměnné uvedené v písmenech a) až d), které se týkají činností těchto místních akčních skupin. Výkaz v roce N se vztahuje na všechny operace vyplacené do 15. října roku N – 1. Tyto proměnné se týkají počtu operací provedených v souladu s čl. 34 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/1060.

a)

L100: označení místní akční skupiny (identifikátor);

b)

L700: celkový počet operací provedených místní akční skupinou

V tomto poli se uvádí celkový počet operací provedených místní akční skupinou, a to bez dvojího započtení. Členské státy vykazují počet operací podle typu předkladatele projektu takto:

i)

L701: počet operací provedených soukromými osobami nebo podniky;

ii)

L702: počet operací provedených orgány veřejné správy;

iii)

L703: počet operací provedených zástupci místních soukromých ekonomických zájmů (např. podnikatelskými sdruženími, obchodní komorou atd.);

iv)

L704: počet operací provedených zástupci místních sociálních zájmů (např. nevládními organizacemi, místními sdruženími atd.);

v)

L705: počet operací provedených výzkumnými organizacemi;

vi)

L706: počet operací, které společně provedlo několik typů zřizovatelů;

vii)

L707: počet operací provedených předkladateli projektu, které spadají do jiných kategorií, než jsou kategorie uvedené v bodech i) až vi);

Členské státy vykazují počet operací meziregionální nebo nadnárodní spolupráce takto:

viii)

L708: počet projektů meziregionální spolupráce realizovaných místní akční skupinou;

ix)

L709: počet projektů nadnárodní spolupráce realizovaných místní akční skupinou;

c)

L710: počet operací, které jsou v místních souvislostech inovativní.

Členské státy uvedou operace, které jsou v místních souvislostech inovativní, jak je stanoveno v čl. 31 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2021/1060.

Členské státy, regionální orgány nebo místní akční skupina definují pojem „inovativní v místních souvislostech“.

d)

Operace podle cíle/oblasti

V tomto poli se uvádí jeden nebo více cílů/oblastí, kterých se daná operace týká, a to takto:

i)

L801: počet operací souvisejících s předáváním znalostí, včetně poradenství, školení a výměny poznatků o udržitelném chování, hospodářské a sociální výkonnosti, environmentálním profilu a šetrném přístupu ke klimatu;

ii)

L802: počet operací souvisejících s organizacemi producentů, místními trhy, krátkými dodavatelskými řetězci a režimy jakosti, včetně investiční podpory, marketingových činností apod.;

iii)

L803: počet operací souvisejících s kapacitami na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, včetně výroby založené na biotechnologiích;

iv)

L804: počet operací, které přispívají k environmentální udržitelnosti a k dosažení cílů v oblasti zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně ve venkovských oblastech;

v)

L805: počet operací, které vytvářejí pracovní místa;

vi)

L806: počet operací podporujících venkovské podniky, včetně biohospodářství;

vii)

L807: počet operací souvisejících se strategiemi inteligentních vesnic;

viii)

L808: počet operací, které zlepšují přístup ke službám a infrastruktuře, včetně širokopásmového připojení;

ix)

L809: počet operací v oblasti sociálního začleňování;

x)

L810: počet operací, které spadají do jiných kategorií, než jsou kategorie uvedené v bodech i) až ix).

Údaje o finanční podpoře místních akčních skupin

3.

Členské státy vykáží v letech 2026 a 2030 proměnné o financování místních akčních skupin stanovené v písmenech a), b) a c). Výkaz v roce N se vztahuje na všechny operace vyplacené do 15. října roku N – 1.

a)

L900: celková plánovaná částka ze souhrnného rozpočtu Evropské unie vyčleněná v rámci EZFRV na jednotlivé strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „strategie místního rozvoje“);

b)

L910: celková částka z EZFRV vyčleněná na podporu provádění operací, včetně činností spolupráce a přípravy, vybraných v rámci strategie místního rozvoje;

c)

L920: celková částka příspěvku Unie vyplacená z EZFRV na jednotlivé strategie místního rozvoje

Členské státy vykazují příspěvek Unie vyplacený z EZFRV v členění podle činností stanovených v čl. 34 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2021/1060:

i)

L921: celková částka z EZFRV vyplacená na budování kapacit a přípravné akce na podporu návrhu a budoucího provádění strategie místního rozvoje;

ii)

L922: celková částka z EZFRV vyplacená na provádění operací, včetně činností v rámci spolupráce a jejich přípravy, vybraných v rámci strategie místního rozvoje;

iii)

L923: celková částka z EZFRV vyplacená na řízení, monitorování a hodnocení strategie místního rozvoje a její animaci, včetně pomoci u výměn mezi aktéry.

Podíl na ukazatelích výsledků

4.

Členské státy podají v letech 2026 a 2030 informace za jednotlivé místní akční skupiny, uvádějící příspěvek strategie místního rozvoje ke všem příslušným ukazatelům výsledků uvedeným v příloze I nařízení (EU) 2021/2115, které zvolily ve svých strategických plánech SZP v návaznosti na volbu strategie místního rozvoje. Výkaz v roce N se vztahuje na všechny operace vyplacené do 15. října roku N – 1.

Top