EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1364

Nařízení Komise (EU) 2022/1364 ze dne 4. srpna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách (Text s významem pro EHP)

C/2022/5534

Úř. věst. L 205, 5.8.2022, p. 227–229 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; Implicitně zrušeno 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1364/oj

5.8.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 205/227


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1364

ze dne 4. srpna 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek, včetně kyseliny kyanovodíkové, v potravinách.

(2)

Kyselina kyanovodíková je vysoce toxická látka. Ačkoli se v potravinách nevyskytuje v toxikologicky významných množstvích, uvolňuje se, když jsou potraviny rostlinného původu obsahující kyanogenní glykosidy žvýkány nebo jinak zpracovávány a tyto glykosidy přicházejí do styku s hydrolytickými enzymy. Vzhledem k tomu, že kyselina kyanovodíková vždy tvoří směs nedisociované kyseliny a disociovaných kyanidových iontů, vypočte se pro tuto směs označovanou jako „kyanid“ směrná hodnota stanovená z hlediska ochrany zdraví.

(3)

V roce 2019 přijal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) aktualizaci vědeckého stanoviska týkajícího se hodnocení zdravotních rizik souvisejících s přítomností kyanogenních glykosidů v potravinách jiných než syrová meruňková jádra (3). Úřad dospěl k závěru, že expozice člověka nepřevyšující akutní referenční dávku ve výši 20 μg kyanidu/kg tělesné hmotnosti by neměla mít akutní nepříznivé účinky. Při konzumaci určitých potravin, jako jsou lněná semena, mandle a maniok s vysokým obsahem kyanogenních glykosidů, by mohla být akutní referenční dávka pro kyanid překročena. Je proto vhodné pro tyto potraviny stanovit maximální limity kyseliny kyanovodíkové, včetně kyseliny kyanovodíkové vázané v kyanogenních glykosidech. Při konzumaci drcených lněných semen jako takových je biologická dostupnost kyseliny kyanovodíkové a úrovně expozice člověka vyšší, než když se konzumují celá lněná semena nebo když jsou tato semena tepelně ošetřena. Je proto vhodné stanovit přísnější limity pro celá lněná semena, která může spotřebitel před konzumací rozdrtit, a drcená lněná semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele, pokud jsou určena ke konzumaci v syrovém stavu.

(4)

Aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví, měly by proto být stanoveny maximální limity kyseliny kyanovodíkové v některých potravinách.

(5)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Aby se hospodářské subjekty mohly připravit na nová pravidla zavedená tímto nařízením, je vhodné poskytnout přiměřené období před tím, než se maximální limity začnou uplatňovat. Je rovněž vhodné stanovit přechodné období pro potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před datem použitelnosti tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené na seznamu v příloze, uvedené na trh v souladu s právními předpisy přede dnem 1. ledna 2023, mohou zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Vědecké stanovisko s názvem „Evaluation of the health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in foods other than raw apricot kernels“, EFSA Journal, svazek 17, č. 4, Evropský úřad pro bezpečnost potravin, 2019, 78 s.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5662.


PŘÍLOHA

V oddíle 8 přílohy nařízení (ES) č. 1881/2006 se položka 8.3 nahrazuje tímto:

„Potraviny (1)

Maximální limit (mg/kg)

8.3

Kyselina kyanovodíková, včetně kyseliny kyanovodíkové vázané v kyanogenních glykosidech

 

8.3.1

Nezpracovaná celá (60), rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena, s výjimkou potravin uvedených v bodě 8.3.2 (54)

250

8.3.2

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena uváděná na trh pro konečného spotřebitele (54) (55)  (*1)

150

8.3.3

Nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele (54) (55)  (*1)

35

8.3.4

Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná meruňková jádra uváděná na trh pro konečného spotřebitele (54) (55)

20

8.3.5

Kořen manioku (čerstvý, loupaný)

50

8.3.6

Manioková a tapioková mouka

10


(*1)  Maximální limit se nevztahuje na nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena a nezpracované celé, rozdrcené, rozemleté, rozloupnuté a rozsekané hořké mandle uváděné na trh pro konečného spotřebitele v malých množstvích, přičemž v hlavním zorném poli etikety je uvedeno upozornění „Používat pouze k vaření a pečení. Nekonzumovat v syrovém stavu!“ (s použitím velikosti písma uvedené v čl. 13 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18)). Nezpracovaná celá, rozdrcená, rozemletá, rozloupnutá a rozsekaná lněná semena s výstražným upozorněním musí splňovat maximální limit stanovený v bodě 8.3.1. “


Top