EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1037

Nařízení Komise (EU) 2022/1037 ze dne 29. června 2022, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích (Text s významem pro EHP)

C/2022/4337

Úř. věst. L 173, 30.6.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1037/oj

30.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 173/52


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1037

ze dne 29. června 2022,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na čl. 10 odst. 3 a článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 stanoví seznam potravinářských přídatných látek Unie schválených pro použití v potravinách a podmínky jejich použití.

(2)

Příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(3)

Seznam potravinářských přídatných látek Unie a specifikace potravinářských přídatných látek mohou být aktualizovány jednotným postupem podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008 buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti členského státu nebo zúčastněné strany.

(4)

V prosinci 2019 byla Komisi předložena žádost o povolení použití glykolipidů jako konzervantů v ochucených nápojích, některých dalších výrobcích spadajících do kategorie 14.1 „nealkoholické nápoje“ a nealkoholickém pivu a sladových nápojích.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vyhodnotil bezpečnost navrhovaného použití glykolipidů jako potravinářské přídatné látky. Ve stanovisku úřadu (4) přijatém dne 4. května 2021 byl stanoven přijatelný denní příjem (ADI) ve výši 10 mg/kg tělesné hmotnosti na den. Úřad uvedl, že nejvyšší odhad expozice ve výši 3,1 mg/kg tělesné hmotnosti na den u batolat je v mezích stanoveného ADI, a dospěl k závěru, že expozice glykolipidům nepředstavuje bezpečnostní riziko při použití a úrovních použití navržených žadatelem.

(6)

Glykolipidy se získávají z houby Dacryopinax spathularia prostřednictvím fermentace. Glykolipidy, jsou-li používány jako konzervanty, prodlužují trvanlivost nápojů, jelikož je chrání před zkažením způsobeným mikroorganismy a potlačují růst patogenních mikroorganismů. Glykolipidy působí proti kvasinkám, plísním a grampozitivním bakteriím a mohou sloužit jako alternativa k jiným konzervantům, které jsou v současnosti povoleny v nápojích.

(7)

Je proto vhodné povolit použití glykolipidů jako konzervantů v nápojích, na které se vztahuje žádost, a přidělit této přídatné látce číslo E 246.

(8)

Specifikace pro glykolipidy (E 246) by měly být zahrnuty do přílohy nařízení (EU) č. 231/2012 při prvním zařazení této přídatné látky na seznam potravinářských přídatných látek Unie stanovený v příloze II nařízení (ES) č. 1333/2008.

(9)

Nařízení (ES) č. 1333/2008 a (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).

(4)  EFSA Journal 2021;19(6):6609


PŘÍLOHA I

Příloha II nařízení (ES) č. 1333/2008 se mění takto:

a)

v části B se v oddíle 3 „Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla“ za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 243 vkládá nová položka, která zní:

„E 246

Glykolipidy“

b)

část E se mění takto:

1)

v kategorii 14.1.4 (Ochucené nápoje) se za položku pro E 242 vkládá nová položka pro E 246 (glykolipidy), která zní:

 

„E 246

Glykolipidy

50

 

kromě nápojů na bázi mléka“

2)

v kategorii 14.1.5.2 (Ostatní) se za položku pro E 242 vkládá nová položka pro E 246 (glykolipidy), která zní:

 

„E 246

Glykolipidy

20

(93)

pouze tekuté koncentráty z čaje a tekuté koncentráty z výluhů z ovoce a bylin“

3)

v kategorii 14.2.1 (Pivo a sladové nápoje) se za položku pro E 220 – 228 vkládá nová položka pro E 246 (glykolipidy), která zní:

 

„E 246

Glykolipidy

50

 

pouze nealkoholické pivo a sladové nápoje“


PŘÍLOHA II

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se za položku pro potravinářskou přídatnou látku E 243 vkládá nová položka, která zní:

E 246 glykolipidy

Synonyma

 

Definice

Přirozeně se vyskytující glykolipidy se získávají fermentací za použití divokého kmene MUCL 53181 houby Dacryopinax spathularia (jedlé sladké houby). Jako zdroj uhlíku se používá glukóza. Následný proces bez rozpouštědel zahrnuje filtraci a mikrofiltraci k odstranění mikrobiálních buněk, srážení a mytí pufrovanou vodou za účelem čištění. Produkt je pasterizovaný a sprejově sušený. Výrobní proces nemění glykolipidy chemicky ani nemění jejich přirozené složení.

Číslo CAS

2205009-17-0

Chemický název

Glykolipidy z Dacryopinax spathularia

Obsah

Ne méně než 93 % celkového obsahu glykolipidů, vztaženo na sušinu.

Popis

Béžový až světle hnědý prášek, slabý charakteristický zápach

Identifikace

 

Rozpustnost

Splňuje (10 g/l ve vodě)

pH

Mezi 5,0 a 7,0 (10 g/l ve vodě)

Zákal

Ne více než 28 NTU (10 g/l ve vodě)

Čistota

 

Obsah vody

Ne více než 5 % (Karl-Fischerova metoda)

Bílkoviny

Ne více než 3 % (faktor N x 6,25)

Tuk

Ne více než 2 % (gravimetricky)

Sodík

Ne více než 3,3 %

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 0,7 mg/kg

Kadmium

Ne více než 0,1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,1 mg/kg

Nikl

Ne více než 2 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

 

Aerobní bakterie celkem

Ne více než 100 kolonií na gram

Kvasinky a plísně

Ne více než 10 kolonií na gram

Koliformní bakterie

Ne více než 3 MPN na gram

Salmonella spp.

Nepřítomnost v 25 g“


Top