EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0859

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/859 ze dne 24. května 2022, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

C/2022/3538

OJ L 151, 2.6.2022, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/859/oj

2.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 151/34


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/859

ze dne 24. května 2022,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 a článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EHS) č. 2658/87 byla zavedena kombinovaná nomenklatura zboží (dále jen „KN“), která současně splňuje požadavky jak společného celního sazebníku, tak i statistiky vnějšího obchodu Unie a jiných politik Unie, které se týkají dovozu nebo vývozu zboží.

(2)

Kombinovaná nomenklatura je založena na nomenklatuře harmonizovaného systému (dále jen „HS“) Světové celní organizace, která byla změněna na základě doporučení Rady pro celní spolupráci ze dne 28. června 2019 (dále jen „HS z roku 2022“). Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 (2), které ode dne 1. ledna 2022 nahradilo přílohu I nařízení (EHS) č. 2658/87, tyto změny provedlo ve znění KN z roku 2022 (dále jen „KN z roku 2022“).

(3)

V KN z roku 2022 byla vytvořena samostatná podpoložka 4421 20 00„rakve“. V KN z roku 2021 byly „rakve z dřevovláknitých desek“ zařazeny do kódu KN 4421 99 10 s celní sazbou ve výši 4 %, zatímco „rakve z ostatních materiálů“ byly zařazeny do kódu KN 4421 99 91 s nulovou celní sazbou. Na základě změn HS z roku 2022 byly v KN z roku 2022 „rakve z dřevovláknitých desek“ přesunuty do nového kódu KN 4421 20 00 s nulovou celní sazbou.

(4)

V zájmu zohlednění změn HS z roku 2022 je třeba změnit KN z roku 2022 a stanovit samostatné dílčí rozdělení pro „rakve z dřevovláknitých desek“, aby bylo možné v roce 2022 uložit stejné sazební zacházení jako v KN z roku 2021.

(5)

V HS z roku 2022 bylo vytvořeno samostatné číslo 8485 pro „Stroje pro aditivní výrobu“, rovněž známé jako „3D tiskárny“, které bylo dále rozděleno do rozdílných kategorií v závislosti na nanášení různých materiálů (např. „nanášením vrstev kovu“, „nanášením vrstev sádry, cementu, keramiky nebo skla“ atd.). Vytvoření čísla 8485 znamenalo přesun těchto strojů z různých podpoložek KN z roku 2021 (3) a vytvoření zvláštních kódů KN, aby jim bylo možné poskytnout stejné sazební zacházení jako v KN z roku 2021.

(6)

V KN z roku 2021 byly „stroje pro aditivní výrobu nanášením vrstev písku, betonu nebo jiných nerostných produktů“ zařazeny do podpoložky 8474 80 90„Ostatní“ s nulovou celní sazbou. Po změnách HS z roku 2022 jsou tyto výrobky v KN z roku 2022 zařazeny do nové podpoložky 8485 80 00 s celní sazbou ve výši 1,7 %.

(7)

Aby bylo možné těmto „strojům pro aditivní výrobu nanášením vrstev písku, betonu nebo jiných nerostných produktů“ i nadále poskytovat stejné celní zacházení jako v roce 2021, je nezbytné změnit KN z roku 2022 stanovením samostatného dílčího rozdělení s nulovým clem.

(8)

Kromě toho by částem a součástem těchto strojů mělo být v KN z roku 2022 rovněž poskytnuto stejné sazební zacházení jako v KN z roku 2021. Proto je vhodné změnit popis kódu KN 8485 90 10, aby zahrnoval části a součásti „strojů pro aditivní výrobu nanášením vrstev písku, betonu nebo jiných nerostných produktů“.

(9)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(10)

Aby se zajistilo stejné sazební zacházení s 3D tiskárnami a jejich částmi a součástmi v roce 2022 jako v roce 2021, měly by se odpovídající změny použít od 1. ledna 2022.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Bod 2 přílohy se použije ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. května 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 385, 29.10.2021, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1577 ze dne 21. září 2020, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 361, 30.10.2020, s. 1).


PŘÍLOHA

1)

V příloze I části druhé nařízení (EHS) č. 2658/87 se položka kódu 4421 20 00 nahrazuje tímto:

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

4421 20 00

– Rakve

bez (1)

p/st

2)

V příloze I části druhé nařízení (EHS) č. 2658/87 se položky kódů 8485 80 008485 90 90 nahrazují tímto:

Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

1

2

3

4

8485 80 00

Ostatní

1,7  (2)

p/st

8485 90

Části a součásti:

 

 

8485 90 10

– –

Části a součásti strojů podpoložky 8485 30 10 ; části a součásti strojů pro aditivní výrobu nanášením vrstev písku, betonu nebo jiných nerostných produktů

bez

p/st

8485 90 90

– –

Ostatní

1,7

p/st


(1)  Z dřevovláknitých desek: 4.“.

(2)  Stroje pro aditivní výrobu nanášením vrstev písku, betonu nebo jiných nerostných produktů: bez.“.


Top