EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0625

Nařízení Rady (EU) 2022/625 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

ST/8103/2022/INIT

Úř. věst. L 116, 13.4.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/625/oj

13.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 116/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/625

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/627 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Rady (EU) č. 269/2014 (2) se uvádí v účinnost některá opatření stanovená rozhodnutím Rady 2014/145/SZBP (3), včetně zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů nebo fyzických či právnických osob, subjektů či orgánů s nimi spojených.

(2)

S ohledem na humanitární krizi způsobenou nevyprovokovanou invazí ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu přijala Rada dne 13. dubna 2022 rozhodnutí (SZBP) 2022/627, kterým se mění rozhodnutí 2014/145/SZBP s cílem stanovit výjimky ze zmrazení majetku a omezení zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určeným osobám, subjektům a orgánům, a to pro jasně vymezené kategorie orgánů, osob, subjektů, organizací a agentur výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

(3)

Nařízení (EU) č. 269/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení (EU) č. 269/2014 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 2a

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na finanční prostředky a hospodářské zdroje zpřístupněné organizacemi a agenturami, které jsou posouzeny Unií podle pilířů a s nimiž Unie podepsala dohodu o finančním rámcovém partnerství, na jejímž základě tyto organizace a agentury jednají jako humanitární partneři Unie, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků a hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

2.   V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku, a odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány za obecných nebo zvláštních podmínek, které považují za vhodné, udělit zvláštní nebo obecné povolení pro uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud je poskytnutí těchto finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytné výhradně pro humanitární účely na Ukrajině.

3.   Nevydá-li příslušný orgán do 5 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o povolení uvedené v odstavci 2 zamítavé rozhodnutí, žádost o informace, nebo oznámení o prodloužení této lhůty, považuje se povolení za udělené.

4.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 2 a 3 do 2 týdnů od jeho udělení.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 116, 13.4.2022.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 6).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (Úř. věst. L 78, 17.3.2014, s. 16).


Top