EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0489

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/489 ze dne 25. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek flubendiamid, kyselina L-askorbová, spinetoram a spirotetramat (Text s významem pro EHP)

C/2022/1748

OJ L 100, 28.3.2022, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/489/oj

28.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 100/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/489

ze dne 25. března 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek flubendiamid, kyselina L-askorbová, spinetoram a spirotetramat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části B přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/2007 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky spirotetramat z 30. dubna 2024 do 31. července 2024, účinných látek spinetoram a kyselina L-askorbová z 30. června 2024 do 30. září 2024 a účinné látky flubendiamid z 31. srpna 2024 do 30. listopadu 2024. Tato prodloužení byla nezbytná, neboť lhůta pro předložení dokumentace na podporu obnovení schválení byla prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1740 (4) o tři měsíce zkrácena. Bylo proto nezbytné zachovat lhůtu pro předložení dokumentace, jak je požadováno v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (5), a zároveň poskytnout žadatelům čas na přípravu a předložení dokumentace v požadovaném formátu.

(3)

Pokud jde o flubendiamid, kyselinu L-askorbovou, spinetoram a spirotetramat, během tří let před koncem doby platnosti schválení stanovené v příloze prováděcího nařízení (EU) 2020/1740 nebyla předložena žádná žádost o obnovení schválení v souladu s čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

(4)

Prodloužení doby platnosti schválení uvedených účinných látek stanovené prováděcím nařízením (EU) 2020/2007 tak již není odůvodněné. Je proto vhodné zajistit, aby platnost schválení těchto látek skončila k datům, ke kterým měla skončit bez prodloužení.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2007 ze dne 8. prosince 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek dekan-1-ol, 1,4-dimethylnaftalen, 6-benzyladenin, acechinocyl, Adoxophyes orana granulovirus, síran hlinitý, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (kmeny DSM 14940 a DSM 14941), azadirachtin, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimát, Candida oleophila kmen O, chlorantraniliprol, fosforitan disodný, dithianon, dodin, emamektin, flubendiamid, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, hexythiazox, imazamox, ipkonazol, isoxaben, kyselina L-askorbová, polysulfid vápenatý, silice pomerančová, Paecilomyces fumosoroseus kmen FE 9901, pendimethalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonáty draselné, prosulfuron, Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134, pyridalyl, pyriofenon, pyroxsulam, chinmerak, kyselina S-abscisová, sedaxan, sintofen, sodná sůl thiosulfátových komplexů stříbra(I), spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus kmen WYEC 108, tau-fluvalinát, tebufenozid, tembotrion, thienkarbazon, valifenalát, fosfid zinečnatý (Úř. věst. L 414, 9.12.2020, s. 10).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).


PŘÍLOHA

Část B přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 60, spirotetramat, datum nahrazuje datem „30. dubna 2024“;

2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 66, kyselina L-askorbová, datum nahrazuje datem „30. června 2024“;

3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 67, spinetoram, datum nahrazuje datem „30. června 2024“;

4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 74, flubendiamid, datum nahrazuje datem „31. srpna 2024“.


Top