EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0262

Nařízení Rady (EU) 2022/262 ze dne 23. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

ST/6480/2022/INIT

OJ L 42I , 23.2.2022, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/262/oj

23.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 42/74


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/262

ze dne 23. února 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/264 (1) ze dne 23. února 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině,

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 31. července 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 833/2014 (2).

(2)

Nařízení (EU) č. 833/2014 provádí některá opatření stanovená v rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP (3) a zakazuje prodej, dodávky, převod nebo vývoz zboží a technologií dvojího užití jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Rusku nebo pro použití v Rusku, pokud jsou tyto položky určeny pro vojenské použití nebo pro vojenské koncové uživatele. Zakazuje rovněž prodej tohoto zboží a technologií určitým právnickým osobám v Rusku a zakazuje poskytování technické pomoci a jiných souvisejících služeb, jakož i financování a finanční pomoc související s tímto zbožím a technologiemi. Kromě toho vyžaduje, aby hospodářské subjekty získaly předchozí povolení k prodeji, dodávkám, převodu nebo vývozu určitých technologií pro ropný průmysl v Rusku, a zakazuje poskytování souvisejících služeb nezbytných pro průzkum a těžbu ropy v hlubinných vodách, arktický průzkum a těžbu ropy nebo projekty týkající se ropy z břidlic v Rusku, včetně jeho výlučné ekonomické zóny a kontinentálního šelfu. Zakazuje rovněž poskytování technické pomoci související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie nebo s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním tohoto zboží. Rovněž některým ruským finančním institucím ukládá omezení přístupu na kapitálový trh.

(3)

Dne 21. února 2022 podepsal prezident Ruské federace výnos uznávající „nezávislost a svrchovanost“ území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a nařídil vyslání ruských ozbrojených sil na tato území.

(4)

Vzhledem k závažnosti situace přijala Rada dne 23. února 2022 rozhodnutí (SZBP) 2022/264, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP a ukládají další omezující opatření zakazující financování Ruska, jeho vlády a ruské centrální banky.

(5)

Nařízení (EU) č. 833/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 833/2014 se mění takto:

1)

v čl. 1 písm. f) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

všechny ostatní cenné papíry, se kterými je spojeno právo nabývat nebo prodávat takové převoditelné cenné papíry nebo ze kterých vyplývá právo na vypořádání v hotovosti, jež se určuje odkazem na převoditelné cenné papíry;“;

2)

vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 5a

1.   Zakazuje se přímý či nepřímý nákup nebo prodej převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, přímé či nepřímé poskytování souvisejících investičních služeb či pomoc při vydávání takových cenných papírů a nástrojů nebo jakékoli jiné přímé či nepřímé obchodování s nimi, pokud jde o takové cenné papíry a nástroje vydané po 9. března 2022:

a)

Ruskem a jeho vládou;

b)

ruskou centrální bankou; nebo

c)

právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu b).

2.   Zakazuje se přímo či nepřímo uzavírat jakékoli ujednání nebo se účastnit jakéhokoli ujednání s cílem poskytnout jakékoli nové půjčky nebo úvěry jakékoli právnické osobě, subjektu či orgánu uvedeným v odstavci 1 po 23. února 2022.

Zákaz se nevztahuje na půjčky nebo úvěry, jejichž specifickým a doloženým cílem je poskytnutí financování pro nezakázaný dovoz nebo vývoz zboží a nefinančních služeb mezi Unií a kterýmkoli třetím státem, včetně výdajů za zboží a služby z jiného třetího státu, které jsou pro plnění smluv o vývozu či dovozu nezbytné.

3.   Zákaz stanovený v odstavci 2 se nevztahuje na čerpání či vyplácení prostředků podle smluv uzavřených před 23. února 2022, pokud jsou splněny tyto podmínky

a)

všechny podmínky tohoto čerpání či vyplácení prostředků:

i)

byly dohodnuty před 23. února 2022 a

ii)

nebyly v tento den či později změněny a

b)

před 23. února 2022 bylo smluvně stanoveno datum splatnosti pro plné splacení veškerých poskytnutých částek a pro vypořádání veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z dané smlouvy.

Podmínky čerpání a vyplácení prostředků uvedené v písmenu a) zahrnují ustanovení o délce lhůty splatnosti pro každé čerpání či vyplacení, o použité úrokové sazbě nebo metodě výpočtu úrokové sazby a o maximální částce.“;

3)

v čl. 11 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými v čl. 5 odst. 1 písm. b) nebo c), v čl. 5 odst. 2 písm. c) nebo d), v čl. 5a odst. 1 písm. a), b) nebo c) nebo v příloze III, IV, V nebo VI;“;

4)

článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Zakazuje se vědomá a záměrná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v tomto nařízení, včetně jednání jako zástupců právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v článcích 5 nebo 5a nebo jednání v jejich prospěch využíváním výjimek uvedených v čl. 5 odst. 3 nebo čl. 5a odst. 2.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. února 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 42 I, 23.2.2022, s. 95.

(2)  Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (Úř. věst. L 229, 31.7.2014, s. 13).


Top