EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0229

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/229 ze dne 7. ledna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Burkiny Faso, Filipín, Haiti, Jižního Súdánu, Kajmanských ostrovů, Mali, Maroka a Senegalu do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Baham, Botswany, Ghany, Iráku a Mauriciu z této tabulky (Text s významem pro EHP)

C/2021/4335

Úř. věst. L 39, 21.2.2022, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/229/oj

21.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 39/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/229

ze dne 7. ledna 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Burkiny Faso, Filipín, Haiti, Jižního Súdánu, Kajmanských ostrovů, Mali, Maroka a Senegalu do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Baham, Botswany, Ghany, Iráku a Mauriciu z této tabulky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (1) (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Unie musí zajistit účinnou ochranu integrity a řádné fungování svého finančního systému a vnitřního trhu před praním peněz nebo financováním terorismu. Směrnice (EU) 2015/849 proto stanoví, že by Komise měla identifikovat země, které mají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie.

(2)

Vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky jsou identifikovány v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 (2). Toto nařízení by mělo být ve vhodnou dobu přezkoumáno se zřetelem na pokrok, kterého tyto vysoce rizikové třetí země dosáhly při odstraňování strategických nedostatků ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Komise by měla při svých posouzeních zohlednit nové informace od mezinárodních organizací a tvůrců standardů, jako jsou informace vydávané Finančním akčním výborem (dále jen „FATF“).

(3)

Vzhledem k vysoké úrovni integrace mezinárodního finančního systému, úzkému propojení tržních subjektů, vysokému objemu přeshraničních transakcí směrem do Unie i z Unie, jakož i stupni otevřenosti trhu se má za to, že jakákoli hrozba v oblasti praní peněz a financování terorismu pro mezinárodní finanční systém představuje zároveň hrozbu i pro finanční systém Unie.

(4)

V souladu s kritérii stanovenými ve směrnici (EU) 2015/849 zohledňuje Komise nejnovější dostupné informace, zejména nedávná veřejná prohlášení FATF, seznam FATF pod názvem „Jurisdictions under Increased Monitoring“ a zprávy skupiny pro přezkum mezinárodní spolupráce v rámci FATF v souvislosti s riziky, jež představují jednotlivé třetí země podle čl. 9 odst. 4 směrnice (EU) 2015/849.

(5)

V únoru 2021 Burkina Faso přijala politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a skupinou pro boj proti praní peněz v západní Africe (GIABA) na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Od dokončení své zprávy o vzájemném hodnocení v roce 2019 dosáhla Burkina Faso pokroku u řady doporučených opatření z této zprávy, které měly zlepšit technický soulad a účinnost, mimo jiné přijetím vnitrostátní strategie pro boj proti praní peněz a financování terorismu v prosinci 2020. Burkina Faso bude pracovat na provádění svého akčního plánu mimo jiné tím, že: 1) přijme a provede mechanismy navazující na opatření v oblasti sledování z vnitrostátní strategie; 2) požádá o vzájemnou právní pomoc a jiné formy mezinárodní spolupráce v souladu se svým rizikovým profilem, 3) posílí kapacity týkající se zdrojů u všech orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a bude provádět dohled založený na posouzení rizik nad finančními institucemi a pověřenými nefinančními subjekty a profesemi (PNSP); 4) bude udržovat komplexní a aktualizované základní informace o vlastnictví a informace o skutečném vlastnictví a posílí systém sankcí za porušení povinností týkajících se transparentnosti; 5) zvýší různorodost oznamování podezřelých transakcí; 6) posílí lidské zdroje u finanční zpravodajské jednotky prostřednictvím dodatečného náboru, odborné přípravy a rozpočtu; 7) povede školení pro donucovací orgány, státní zástupce a další příslušné orgány; 8) prokáže, že orgány provádějí konfiskace v rámci politického cíle; 9) posílí kapacity a podporu donucovacích orgánů a orgánů pověřených stíháním, jež jsou zapojeny do boje proti financování terorismu v souladu s vnitrostátní strategií proti financování terorismu, a 10) zavede účinný cílený režim finančních sankcí v souvislosti s financováním terorismu a šíření zbraní, jakož i sledování neziskových organizací na základě posouzení rizik a dohled nad těmito organizacemi. Na tomto základě by Burkina Faso měla být považována za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(6)

V únoru 2021 Kajmanské ostrovy přijaly politický závazek na vysoké úrovni, že budou spolupracovat s FATF a Karibským finančním akčním výborem (CFATF) na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Kajmanské ostrovy by měly pokračovat v provádění svého akčního plánu pro řešení svých strategických nedostatků, mimo jiné tím, že: 1) budou ukládat adekvátní a účinné sankce v případech, kdy příslušné strany (včetně právnických osob) nepředloží přesné, přiměřené a aktuální informace o skutečném vlastnictví v souladu s uvedenými požadavky, a 2) prokáží, že stíhají všechny druhy případů praní peněz v souladu s rizikovým profilem dané jurisdikce a že tato stíhání vedou k uplatňování odrazujících, účinných a přiměřených sankcí. Na tomto základě by Kajmanské ostrovy měly být považovány za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(7)

V červnu 2021 Haiti přijalo politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a CFATF na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Haiti bude pracovat na provádění svého akčního plánu mimo jiné tím, že: 1) vytvoří proces hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu a šířením zjištění; 2) usnadní sdílení informací s příslušnými zahraničními protějšky; 3) bude řešit technické nedostatky ve svém právním a regulačním rámci, které brání provádění preventivních opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, a bude provádět dohled založený na posouzení rizik v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu u všech finančních institucí a PNSP považovaných za vyšší riziko praní peněz a financování terorismu; 4) zajistí, aby základní informace a informace o skutečném vlastnictví byly uchovávány a včas přístupné; 5) zajistí lepší využívání finančního zpravodajství a dalších relevantních informací příslušnými orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu; 6) bude řešit technické nedostatky, pokud jde o trestnou činnost praní peněz, a prokáže, že orgány identifikují, vyšetřují a stíhají případy praní peněz způsobem, který je v souladu s rizikovým profilem Haiti; 7) prokáže zvýšenou míru identifikace, sledování a vymáhání výnosů z trestné činnosti; 8) bude řešit technické nedostatky ve svém režimu trestných činů souvisejících s financováním terorismu a cílených finančních sankcí; 9) bude provádět vhodné a na rizicích založené sledování neziskových organizací, které jsou ohroženy zneužíváním financování terorismu, aniž by byly narušeny legitimní činnosti neziskových organizací nebo docházelo k odrazování od nich. Na tomto základě by Haiti mělo být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(8)

V říjnu 2021 Jordánsko přijalo politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a Finančním akčním výborem Blízkého východu a severní Afriky (MENAFATF) na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Od přijetí své zprávy o vzájemném hodnocení v listopadu 2019 dosáhlo Jordánsko pokroku u řady doporučených opatření z této zprávy, která měla zlepšit jeho systém, mimo jiné dokončením vnitrostátního posouzení rizik. Jordánsko bude pracovat na provádění svého akčního plánu FATF tím, že: 1) dokončí a zpřístupní posouzení rizik praní peněz a financování terorismu neziskových organizací, právnických osob a virtuálních aktiv; 2) zlepší dohled založený na posouzení rizik a uplatňování účinných, přiměřených a odrazujících sankcí za nedodržování předpisů; 3) provede programy odborné přípravy a zvyšování povědomí pro PNSP o jeho povinnostech v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, zejména pokud jde o podávání a oznamování podezřelých transakcí; 4) bude udržovat komplexní a aktualizované základní a aktuální informace o skutečných majitelích právnických osob a právních uspořádání; 5) bude provádět vyšetřování a stíhání praní peněz, a to i prostřednictvím souběžných finančních vyšetřování, u predikativních trestných činů v souladu s rizikem zjištěným vnitrostátním regulačním orgánem; 6) vytvoří právní povinnost konfiskace nástrojů používaných nebo zamýšlených k použití při trestných činech praní peněz; 7) vypracuje a provede právní a institucionální rámec pro cílené finanční sankce a 8) vypracuje a bude uplatňovat přístup založený na posouzení rizik pro dohled nad odvětvím neziskových organizací s cílem zabránit jejich zneužití pro účely financování terorismu. Na tomto základě by Jordánsko mělo být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(9)

V říjnu 2021 Mali přijalo politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a GIABA na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Od přijetí své zprávy o vzájemném hodnocení v listopadu 2019 dosáhlo Mali pokroku u řady doporučených opatření z této zprávy, která měla zlepšit jeho systém, mimo jiné přijetím vlastního vnitrostátního posouzení rizik. Mali bude pracovat na provádění svého akčního plánu FATF tím, že: 1) bude šířit výsledky vnitrostátního regulačního orgánu mezi všechny příslušné zúčastněné strany, a to i prováděním osvětových činností v odvětvích s nejvyšším rizikem; 2) vypracuje a zahájí uplatňování přístupu založeného na posouzení rizik pro dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu u všech finančních institucí a u rizikovějších PNSP a zavede účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržování předpisů; 3) provede komplexní posouzení rizik praní peněz a financování terorismu týkající se všech typů právnických osob; 4) navýší kapacity finančních zpravodajských jednotek a donucovacích orgánů a posílí jejich spolupráci při využívání finančního zpravodajství; 5) zajistí zapojení příslušných orgánů do vyšetřování a stíhání praní peněz; 6) posílí kapacity příslušných orgánů odpovědných za vyšetřování a stíhání případů financování terorismu; 7) stanoví právní rámec a postupy pro provádění cílených finančních sankcí a 8) zavede přístup založený na posouzení rizik pro dohled nad odvětvím neziskových organizací, aby se zabránilo jejich zneužití pro účely financování terorismu. Na tomto základě by Mali mělo být považováno za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(10)

V únoru 2021 Maroko přijalo politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a MENAFATF na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Maroko podniklo kroky ke zlepšení svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, mimo jiné tím, že poskytlo finanční zpravodajské jednotce finanční a lidské zdroje na posílení analytických schopností s cílem plnit její hlavní mandát, jímž je operativní a strategická analýza. Maroko by mělo pokračovat v provádění svého akčního plánu pro řešení svých strategických nedostatků, mimo jiné tím, že: 1) zlepší dohled založený na posouzení rizik, přijme nápravná opatření a bude uplatňovat účinné, přiměřené a odrazující sankce za nedodržování předpisů; 2) zajistí, aby informace o skutečném vlastnictví, včetně informací o právnických osobách a zahraničních právních uspořádáních, byly přiměřené, přesné a ověřené; 3) zvýší různorodost oznamování podezřelých transakcí; 4) upřednostní identifikaci, vyšetřování a stíhání všech druhů praní peněz v souladu s vlastním rizikovým profilem a 5) bude sledovat a účinně dohlížet na to, zda finanční instituce a pověřené nefinanční subjekty a profese dodržují povinnosti týkající se cílených finančních sankcí. Na tomto základě by Maroko mělo být považováno za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(11)

V červnu 2021 Filipíny přijaly politický závazek na vysoké úrovni, že budou spolupracovat s FATF a Asijsko-tichomořskou skupinou pro boj proti praní peněz (APG) na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Od té doby Filipíny podnikly kroky ke zlepšení svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a to vypracováním a prováděním pokynů pro vyřazení aktiv ze seznamu a jejich odmrazování za účelem cílených finančních sankcí souvisejících s financováním šíření zbraní. Filipíny budou pracovat na provádění svého akčního plánu mimo jiné tím, že: 1) prokážou, že dochází k účinnému dohledu nad PNSP založeném na posouzení rizik; 2) prokážou, že orgány dohledu používají kontroly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ke zmírnění rizik spojených s výletními kancelářemi, které organizují návštěvy heren; 3) zavedou nové požadavky na registraci služby převodu peněz a uplatní sankce vůči neregistrovaným a nezákonným provozovatelům těchto služeb; 4) zlepší a zefektivní přístup donucovacích orgánů k informacím o skutečném provozovateli a přijmou opatření k zajištění přesnosti a aktuálnosti informací o původu zboží; 5) prokážou vyšší využívání finančního zpravodajství a zvýší počet vyšetřování a stíhání praní peněz v souladu s jejich rizikem; 6) prokážou nárůst zjišťování, vyšetřování a stíhání případů týkajících se financování terorismu; 7) prokážou, že byla přijata vhodná opatření s ohledem na odvětví neziskových organizací (včetně neregistrovaných neziskových organizací), aniž by byla narušena jejich zákonná činnost; a 8) zvýší účinnost rámce cílených finančních sankcí jak u financování terorismu, tak u financování šíření zbraní. Na tomto základě by Filipíny měly být považovány za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(12)

V únoru 2021 Senegal přijal politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF a GIABA na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Senegal by měl pokračovat v provádění svého akčního plánu pro řešení svých strategických nedostatků, mimo jiné tím, že: 1) prostřednictvím školení a informační činnosti zajistí, aby rizika v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu (zejména pokud jde o odvětví, v němž působí pověřené nefinanční subjekty a profese) byla mezi příslušnými orgány vnímána jednotně; 2) požádá o vzájemnou právní pomoc a jiné formy mezinárodní spolupráce v souladu se svým rizikovým profilem; 3) zajistí, aby finanční instituce a PNSP podléhaly přiměřenému a účinnému dohledu; 4) bude aktualizovat a udržovat komplexní informace o skutečném vlastnictví právnických osob a právních uspořádání a posílí systém sankcí za porušení povinností týkajících se transparentnosti; 5) dále posílí lidské zdroje finanční zpravodajské jednotky, aby bylo zajištěno, že si jednotka udrží účinné kapacity pro operativní analýzu; 6) prokáže, že v souladu se svým rizikovým profilem důsledně naplňuje úsilí o posílení mechanismů detekce a upevnění schopnosti vést vyšetřování a stíhání praní peněz a predikativních trestných činů v souladu s rizikovým profilem Senegalu; 7) v souladu se svým rizikovým profilem zavede komplexní a standardizované politiky a postupy pro identifikaci, sledování, zabavení a konfiskaci výnosů a nástrojů trestné činnosti; 8) v rámci orgánů prohloubí porozumění rizikům v souvislosti s financováním terorismu a posílí kapacity a podporu donucovacích orgánů a orgánů pověřených stíháním, jež jsou zapojeny do boje proti financování terorismu v souladu s vnitrostátní strategií proti financování terorismu z roku 2019, a 9) zavede účinný cílený režim finančních sankcí v souvislosti s financováním terorismu a šíření zbraní, jakož i sledování neziskových organizací na základě posouzení rizik a dohled nad těmito organizacemi. Na tomto základě by Senegal měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(13)

V červnu 2021 Jižní Súdán přijal politický závazek na vysoké úrovni, že bude spolupracovat s FATF na posílení účinnosti svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Jižní Súdán bude pracovat na provádění svého akčního plánu mimo jiné tím, že: 1) podá žádost o členství ve Východoafrické a jihoafrické skupině pro boj proti praní peněz (ESAAMLG) a bude s touto skupinou spolupracovat a přijme závazek podrobit se vzájemnému hodnocení ze strany ESAAMLG nebo jiného hodnotícího orgánu; 2) provede komplexní přezkum zákona o boji proti praní peněz a financování terorismu (2012) za podpory mezinárodních partnerů, včetně technické pomoci, s cílem splnit standardy FATF; 3) určí orgán/orgány pověřené koordinací vnitrostátních posouzení rizik praní peněz a financování terorismu; 4) stane se smluvní stranou Vídeňské úmluvy z roku 1988, Palermské úmluvy z roku 2000 a Úmluvy o financování terorismu z roku 1999 a bude tyto úmluvy provádět; 5) zajistí, aby měly příslušné orgány vhodnou strukturu a kapacitu, aby u finančních institucí uplatňovaly přístup založený na posouzení rizik k dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu; 6) vytvoří komplexní právní rámec pro shromažďování a ověřování přesnosti informací o skutečných majitelích právnických osob; 7) zprovozní plně funkční a nezávislé finanční zpravodajské jednotky; 8) stanoví a bude provádět právní a institucionální rámec pro provádění cílených finančních sankcí v souladu s rezolucemi Rady bezpečnosti OSN o financování terorismu a šíření zbraní a 9) zahájí provádění cíleného a na rizicích založeného dohledu a sledování neziskových organizací, kterým hrozí zneužití pro účely financování terorismu. Na tomto základě by Jižní Súdán měl být považován za zemi se strategickými nedostatky v režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu podle článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

(14)

Ve světle nejnovějších relevantních informací dospěla Komise ve svém posouzení k závěru, že Burkina Faso, Filipíny, Haiti, Jižní Súdán, Jordánsko, Kajmanské ostrovy, Mali, Maroko a Senegal by měly být považovány za jurisdikce třetích zemí, které mají ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém Unie podle kritérií stanovených v článku 9 směrnice (EU) 2015/849. Je třeba poznamenat, že uvedené země poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF.

(15)

Je nanejvýš důležité, aby Komise prováděla stálé sledování třetích zemí a posuzovala vývoj jejich právních a institucionálních rámců, pravomocí a postupů příslušných orgánů a účinnost jejich režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu za účelem aktualizace přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

(16)

Komise je odhodlána poskytovat v příslušných případech technickou pomoc třetím zemím uvedeným v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 s cílem pomoci těmto zemím napravit zjištěné strategické nedostatky.

(17)

Komise přezkoumala pokrok při řešení strategických nedostatků zemí uvedených v nařízení (EU) 2016/1675, které byly v červnu nebo říjnu 2021 vyřazeny ze seznamu FATF nebo které Komise přezkoumala v souladu se svou revidovanou metodikou pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí na základě nových požadavků směrnice (EU) 2015/849 ve znění směrnice (EU) 2018/843 (3). Komise dokončila přezkum pokroku, jehož dosáhly Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius.

(18)

Posouzení Komise dospělo k závěru, že Bahamy vyřešily strategické nedostatky ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které Komise zjistila v souladu se svou metodikou pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí. Bahamy nedávno přijaly řadu opatření s cílem posílit svůj rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu, zejména aspekty transparentnosti svého režimu skutečného vlastnictví. Tato opatření reagují na další referenční hodnoty stanovené Komisí. Komise bude i nadále ve spolupráci s FATF a CFATF sledovat vývoj bahamského režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(19)

Posouzení Komise dospělo k závěru, že Irák dosáhl dostatečného pokroku v řešení strategických nedostatků ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, které Komise zjistila v souladu se svou metodikou pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí. Irák nedávno přijal řadu opatření s cílem posílit svůj rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Tato opatření řeší obavy zjištěné Komisí v jejím předběžném hodnocení. Komise bude i nadále ve spolupráci s FATF a MENAFATF sledovat vývoj iráckého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(20)

FATF uvítal významný pokrok, jehož Botswana, Ghana a Mauricius dosáhly, pokud jde o zlepšení jejich režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a konstatoval, že tyto země vytvořily právní a regulační rámec s cílem splnit závazky týkající se jejich strategických nedostatků, které FATF identifikoval, uvedené v jejich akčních plánech. Botswana, Ghana a Mauricius proto již nepodléhají monitorovacímu procesu FATF v rámci probíhajícího procesu ověřování dodržování požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Botswana, Ghana a Mauricius budou nadále spolupracovat s regionálními orgány podobnými FATF za účelem dalšího zlepšení jejich režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu.

(21)

S ohledem na dostupné informace dospěla Komise ve svém posouzení k závěru, že Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius v této fázi nemají ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky. Bahamy, Botswana, Ghana, Irák a Mauricius posílily účinnost svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a vyřešily související technické nedostatky, aby tak splnily závazky obsažené v jejich akčních plánech, pokud jde o strategické nedostatky, které zjistil FATF, a dodatečná kritéria nebo předběžné obavy stanovené Komisí.

(22)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V tabulce v bodě „I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF“ v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se vkládají tyto řádky:

„Burkina Faso

Kajmanské ostrovy

Haiti

Jordánsko

Mali

Maroko

Filipíny

Senegal

Jižní Súdán“

Článek 2

V tabulce v bodě „I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF“ v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se zrušují tyto řádky:

„Bahamy

Botswana

Ghana

Irák

Mauricius“

Článek 3

Tabulka v bodě „I. Vysoce rizikové třetí země, které poskytly písemný politický závazek na vysoké úrovni s cílem řešit zjištěné nedostatky a vypracovaly akční plán spolu s FATF“ v příloze nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 se nahrazuje tímto:

„Č.

Vysoce riziková třetí země

1

Afghánistán

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Kambodža

5

Kajmanské ostrovy

6

Haiti

7

Jamajka

8

Jordánsko

9

Mali

10

Maroko

11

Myanmar/Barma

12

Nikaragua

13

Pákistán

14

Panama

15

Filipíny

16

Senegal

17

Jižní Súdán

18

Sýrie

19

Trinidad a Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Jemen

23

Zimbabwe“

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. ledna 2022.

Za Komisi

Mairead MCGUINNESS

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).


Top