EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2100

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2100 ze dne 29. června 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků (Text s významem pro EHP)

C/2022/4367

OJ L 283, 3.11.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2100/oj

3.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/4


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2100

ze dne 29. června 2022,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

S ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU z 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES (1), a zejména na čl. 7 odst. 12 a čl. 11 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 1 a 7 směrnice 2014/40/EU zakazují uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí a tabákové výrobky s aromaty v jakékoli z jejich složek, jako například ve filtrech, papírech, baleních, kapslích, nebo jiné technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti dotčených tabákových výrobků nebo jejich intenzity kouře.

(2)

Podle čl. 7 odst. 12 směrnice 2014/40/EU jsou tabákové výrobky jiné než cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret vyňaty ze zákazů stanovených v odstavcích 1 a 7.

(3)

Podle čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/40/EU mohou členské státy tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a tabák do vodní dýmky osvobodit od povinnosti mít informační sdělení stanovené v čl. 9 odst. 2 a kombinovaná zdravotní varování stanovená v článku 10.

(4)

Zahřívaný tabákový výrobek je nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem (uživateli) a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákem ke kouření.

(5)

Komise ve zprávě o zjištění podstatné změny okolností u zahřívaných tabákových výrobků (2) stanovila podstatnou změnu okolností týkajících se zahřívaných tabákových výrobků. Zpráva poskytuje informace a statistiky o vývoji na trhu, které ukazují, že nejméně v pěti členských státech vzrostl objem prodeje zahřívaných tabákových výrobků alespoň o 10 % a že objem prodeje zahřívaných tabákových výrobků na maloobchodní úrovni přesáhl 2,5 % celkového prodeje tabákových výrobků na úrovni Unie.

(6)

Vzhledem k této podstatné změně okolností týkajících se zahřívaných tabákových výrobků by měl být čl. 7 odst. 12 směrnice 2014/40/EU změněn tak, aby se zákaz uvádět na trh tabákové výrobky s charakteristickou příchutí nebo obsahující aromata v jakékoli z jejich složek, jako jsou filtry, papíry, balení, kapsle nebo jakékoli technické prvky umožňující změnu vůně nebo chuti dotčených tabákových výrobků nebo jejich intenzity kouře, které již existují u cigaret a tabáku k ručnímu balení cigaret, vztahoval i na zahřívané tabákové výrobky.

(7)

Ze stejných důvodů by měl být změněn čl. 11 odst. 1 směrnice 2014/40/EU s cílem odejmout členským státům možnost udělovat výjimky pro zahřívané tabákové výrobky, pokud se jedná o tabák ke kouření, z povinnosti mít informační sdělení stanovené v čl. 9 odst. 2 a kombinovaná zdravotní varování stanovená v článku 10.

(8)

Směrnice 2014/40/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2014/40/EU

Směrnice 2014/40/EU se mění takto:

1)

Ustanovení čl. 7 odst. 12 nařízení se nahrazuje tímto:

„12.   Tabákové výrobky jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret a zahřívané tabákové výrobky jsou vyňaty ze zákazů stanovených v odstavcích 1 a 7. Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 za účelem zrušení této výjimky u určité kategorie výrobků, dojde-li podle zprávy Komise k podstatné změně okolností.

Pro účely prvního pododstavce se „zahřívaným tabákovým výrobkem“ rozumí nový tabákový výrobek, který je zahříván tak, aby produkoval emise obsahující nikotin a jiné chemické látky, který je poté vdechován uživatelem (uživateli) a který je v závislosti na svých vlastnostech bezdýmným tabákovým výrobkem nebo tabákem ke kouření.“

2)

Článek 11 se mění takto:

a)

nadpis se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Označování jiných tabákových výrobků ke kouření než cigaret, tabáku k ručnímu balení cigaret, tabáku do vodní dýmky a zahřívaných tabákových výrobků“;

b)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou tabákové výrobky ke kouření jiné než cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, tabák do vodní dýmky a zahřívané tabákové výrobky ve smyslu čl. 7 odst. 12 druhého pododstavce osvobodit od povinnosti mít informační sdělení stanovené v čl. 9 odst. 2 a kombinovaná zdravotní varování stanovená v článku 10. V takovém případě musí každé jednotkové balení a jakékoliv vnější balení těchto výrobků kromě obecného varování stanoveného v čl. 9 odst. 1 mít i jedno z textových varování uvedených v příloze I. Obecné varování stanovené v čl. 9 odst. 1 musí zahrnovat odkaz na služby pro odvykání kouření uvedené v čl. 10 odst. 1 písm. b).“

Článek 2

Provedení

1.   Nejpozději do 23. července 2023 členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy od 23. října 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1.

(2)  Zpráva Komise o zjištění podstatné změny okolností u zahřívaných tabákových výrobků v souladu se směrnicí 2014/40/EU, COM/2022/279 final.


Top