EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0993

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/993 ze dne 8. června 2022 o minimální úrovni výcviku námořníků (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

PE/37/2021/REV/1

OJ L 169, 27.6.2022, p. 45–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/993/oj

27.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 169/45


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/993

ze dne 8. června 2022

o minimální úrovni výcviku námořníků

(kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 100 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES (3) byla několikrát podstatně změněna (4). V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2)

Pro zachování vysoké úrovně námořní bezpečnosti a zabránění znečištění moří a za účelem dalšího zlepšení v této oblasti je zásadní udržet a pokud možno zlepšit úroveň znalostí a dovedností námořníků Unie rozvojem námořního výcviku a vydáváním průkazů způsobilosti v souladu s mezinárodními pravidly a technologickým pokrokem a podniknout další kroky k posílení základny evropských námořních dovedností.

(3)

Výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků jsou na mezinárodní úrovni upraveny Mezinárodní úmluvou o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978 (dále jen „úmluva STCW“) Mezinárodní námořní organizace (IMO), která byla podstatně revidována na konferenci smluvních stran úmluvy STCW v Manile v roce 2010 (dále jen „manilské změny“). Další změny úmluvy STCW byly přijaty v roce 2015 a v roce 2016.

(4)

Tato směrnice začleňuje úmluvu STCW do práva Unie. Všechny členské státy jsou signatáři úmluvy STCW, a proto se harmonizovaného provedení jejich mezinárodních závazků dosáhne sladěním pravidel Unie o výcviku a vydávání průkazů způsobilosti s úmluvou STCW.

(5)

Sektor lodní dopravy Unie má vysokou odbornou úroveň námořníků, jež přispívá k jeho konkurenceschopnosti. Kvalitní výcvik námořníků je důležitý pro konkurenceschopnost tohoto odvětví a pro motivaci občanů Unie, zejména mladých lidí, aby si zvolili námořnické profese.

(6)

Členské státy mohou stanovit přísnější normy, než jsou minimální normy stanovené úmluvou STCW a touto směrnicí.

(7)

Pravidla úmluvy STCW připojená k této směrnici by měla být doplněna povinnými ustanoveními obsaženými v části A předpisu o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (dále jen „předpis STCW). Část B předpisu STCW obsahuje doporučené pokyny určené jako pomůcka smluvním stranám úmluvy STCW a osobám účastnícím se provádění, uplatňování nebo výkonu opatření, aby úmluva nabyla plného účinku jednotným způsobem.

(8)

Jedním z cílů společné dopravní politiky v oblasti námořní dopravy je usnadnit pohyb námořníků v rámci Unie. Tento pohyb mimo jiné přispívá ke zvyšování atraktivity unijního odvětví námořní dopravy pro budoucí generace, aby evropská námořní doprava nečelila nedostatku kvalifikovaných pracovních sil s vhodnou kombinací dovedností a znalostí. Pro usnadnění volného pohybu námořníků je vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy klíčové. Se zřetelem k právu na řádnou správu by rozhodnutí členských států o přijetí průkazů kompetence vydaných námořníkům jinými členskými státy pro účely vydání vnitrostátních průkazů odborné způsobilosti mělo být založeno na důvodech, které lze v případě dotčeného námořníka ověřit.

(9)

Výcvik námořníků by se měl vztahovat na řádný teoretický i praktický výcvik, aby bylo zajištěno, že námořníci budou mít kvalifikace odpovídající normám bezpečnosti a bezpečnostní ochrany a že budou schopni reagovat na nebezpečí a nouzové situace.

(10)

Členské státy by měly přijmout a vymáhat zvláštní opatření umožňující předcházet podvodným praktikám souvisejícím s průkazy odborné způsobilosti a průkazy kompetence a trestat je a své úsilí by měly prosazovat i v rámci IMO s cílem dosáhnout přísných a vymahatelných dohod o celosvětovém boji proti takovým praktikám.

(11)

Normy kvality a systémy norem kvality by v příslušných případech měly být vypracovány a uplatňovány s přihlédnutím k doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 (5) a k souvisejícím opatřením přijatým členskými státy.

(12)

Pro zvýšení námořní bezpečnosti a zabránění znečišťování na moři by měla být v této směrnici v souladu s úmluvou STCW stanovena ustanovení o minimálních dobách odpočinku pro členy strážní služby. Tato ustanovení by měla být uplatňována, aniž by byla dotčena směrnice Rady 1999/63/ES (6).

(13)

Evropští sociální partneři se dohodli na minimální době odpočinku pro námořníky a k provedení uvedené dohody byla přijata směrnice 1999/63/ES. Uvedená směrnice rovněž umožňuje povolit výjimky z minimální doby odpočinku pro námořníky. Možnost povolovat výjimky by však měla být omezena, pokud jde o maximální dobu trvání, četnost a rozsah. Účelem manilských změn bylo mimo jiné stanovit objektivní omezení výjimek z minimální doby odpočinku pro členy strážní služby a námořníky, jimž byly přiděleny úkoly související s bezpečností, bezpečnostní ochranou a prevencí znečištění, s cílem předcházet únavě. Tato směrnice by tedy měla zohledňovat manilské změny způsobem, který zajistí soulad se směrnicí 1999/63/ES.

(14)

Za účelem zvýšení námořní bezpečnosti a zabránění ztrátám na lidských životech a znečišťování moří by měla být zajištěna komunikace mezi členy posádek na lodích plujících ve vodách Unie.

(15)

Zaměstnanci na osobních lodích, kteří jsou určení, aby pomáhali cestujícím v případě nouzové situace, musí být schopní se s cestujícími dorozumět.

(16)

Posádky sloužící na tankových lodích přepravujících škodlivý nebo znečišťující náklad by měly být schopné účinně zvládat předcházení nehodám a čelení nouzovým situacím. Je velice důležité, aby mezi velitelem, důstojníky a mužstvem bylo zajištěno řádné spojení vyhovující požadavkům stanoveným v této směrnici.

(17)

Je nezbytné zajistit, aby námořníci mající průkazy způsobilosti vydané třetími zeměmi a sloužící na lodích Unie měli úroveň způsobilosti rovnocennou té, která je požadována úmluvou STCW. Tato směrnice by měla stanovit postupy a společná kritéria, na jejichž základě členské státy uznávají průkazy způsobilosti námořníků vydané třetími zeměmi, založené na normách pro výcvik a vydávání průkazů způsobilosti dohodnutých v rámci úmluvy STCW.

(18)

V zájmu bezpečnosti na moři by členské státy měly uznávat kvalifikace prokazující požadovanou úroveň výcviku pouze tehdy, pokud jsou průkazy způsobilosti o této kvalifikaci vydány smluvními stranami úmluvy STCW nebo jejich jménem, pro něž Výbor pro námořní bezpečnost IMO potvrdil, že plně uplatňovaly a nadále uplatňují normy stanovené úmluvou. Pro dobu, než bude uvedený výbor schopen provádět toto potvrzování, je nezbytné zavést postup pro předběžné uznávání průkazů způsobilosti.

(19)

Tato směrnice rovněž obsahuje centralizovaný systém pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Pro účinné využívání dostupných lidských a finančních zdrojů by tedy postup pro uznávání třetích zemí měl být založen na analýze potřeby takového uznání, včetně mimo jiné uvedení odhadovaného počtu velitelů, důstojníků a radiooperátorů z dané třetí země, kteří budou pravděpodobně sloužit na lodích plujících pod vlajkami členských států. Tato analýza by měla být předložena k posouzení Výboru pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS).

(20)

S cílem zajistit právo všech námořníků na důstojné zaměstnání a omezit narušování hospodářské soutěže na vnitřním trhu by mělo být pro budoucí uznávání třetích zemí zohledněno, zda tyto třetí země ratifikovaly Mezinárodní úmluvu o práci na moři z roku 2006.

(21)

S cílem zajistit účinnost centralizovaného systému pro uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi by přehodnocení třetích zemí, které lodím plujícím pod vlajkami členských států poskytují nízký počet námořníků, mělo být prováděno v intervalech deseti let. Tato dlouhá lhůta pro přehodnocení systému těchto třetích zemí by měla být spojena s prioritními kritérii, která zohledňují otázky bezpečnosti a zajišťují rovnováhu potřeby účinnosti a efektivního ochranného mechanismu pro případ zhoršení kvality výcviku námořníků poskytovaného v příslušných třetích zemích.

(22)

Tam, kde je to vhodné, by měly být prováděny inspekce zařízení námořního výcviku, výcvikových programů a kurzů. Proto by měla být stanovena kritéria pro tuto kontrolu.

(23)

Evropská agentura pro námořní bezpečnost zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 (7) by měla být Komisi nápomocna při ověřování toho, zda členské státy plní požadavky stanovené v této směrnici.

(24)

Informace o námořnících zaměstnaných z třetích zemí jsou na úrovni Unie dostupné prostřednictvím sdělení členských států o příslušných informacích uchovávaných v jejich vnitrostátních registrech týkajících se vydaných průkazů způsobilosti a jejich potvrzení. Tyto informace by měly být využity za účelem vytváření statistik a politik, především za účelem zlepšování účinnosti centralizovaného systému uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných třetími zeměmi. Uznání třetích zemí, které na základě informací od členských států neposkytly lodím plujícím pod vlajkami členských států námořníky po dobu nejméně osmi let, by měla být podrobena opětovnému přezkumu. Proces opětovného přezkumu by měl zahrnovat možnost zachování či odejmutí uznání dotčené třetí země. Tyto informace poskytnuté členskými státy by navíc měly být použity pro vymezení priorit, pokud jde o přehodnocení uznaných třetích zemí.

(25)

Členské státy jako přístavní orgány musí ve vodách Unie zvyšovat bezpečnost a napomáhat zabraňování znečišťování tím, že přednostně prohlížejí plavidla plující pod vlajkou třetích zemí, které neratifikovaly úmluvu STCW, čímž zajistí, že s plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí není zacházeno příznivěji.

(26)

Ustanovení o uznávání odborných kvalifikací stanovená ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES (8) se nevztahovala na uznávání průkazů způsobilosti námořníků podle směrnice 2008/106/ES. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES (9) upravovala vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Nicméně definice průkazů způsobilosti námořníků, které jsou uvedeny ve směrnici 2005/45/ES, se po změnách úmluvy STCW v roce 2010 staly zastaralými. Režim vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy by tudíž měl být upraven tak, aby odrážel mezinárodní změny. Kromě toho by do režimu vzájemného uznávání měly být zahrnuty rovněž osvědčení o zdravotní způsobilosti námořníků vydaná subjekty pověřenými členskými státy. S cílem vyvarovat se nejednoznačnosti a rizika nesrovnalostí mezi směrnicí 2005/45/ES a touto směrnicí by vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků měla upravovat výhradně tato směrnice. S cílem snížit administrativní zátěž členských států by měl být zaveden elektronický systém pro předkládání průkazů způsobilosti námořníků, jakmile budou přijaty příslušné změny úmluvy STCW.

(27)

Digitalizace údajů je přirozenou součástí technologického vývoje v oblasti shromažďování a předávání údajů a jejím cílem je přispět k úspoře nákladů a účinnému využívání lidských zdrojů. Komise by měla zvážit opatření na zvýšení účinnosti státní přístavní inspekce, mezi která patří mimo jiné hodnocení proveditelnosti a přidané hodnoty zřízení a správy centrální databáze průkazů způsobilosti námořníků, která by byla propojena s inspekční databází uvedenou v článku 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES (10) a k níž by byly připojeny všechny členské státy. Tato centrální databáze by měla obsahovat veškeré informace uvedené v příloze III této směrnice ohledně průkazů odborné způsobilosti a potvrzení prokazujících uznání průkazů kompetence vydaných v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW.

(28)

Komise by měla navázat dialog se sociálními partnery a členskými státy za účelem vypracování iniciativ v oblasti námořního výcviku, jež by doplňovaly mezinárodně dohodnutou minimální úroveň výcviku námořníků a jež by mohly být vzájemně uznávány členskými státy jako evropské námořní diplomy vynikající kvality. Tyto iniciativy by měly vycházet z doporučení probíhajících pilotních projektů a strategií uvedených v plánu Komise pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností a být vypracovávány v souladu s nimi.

(29)

Za účelem zohlednění vývoje na mezinárodní úrovni a zaručení včasného přizpůsobení pravidel Unie těmto změnám by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o začleňování změn úmluvy STCW a části A předpisu STCW aktualizováním technických požadavků na výcvik a vydávání průkazů způsobilosti námořníků a sladěním všech příslušných ustanovení této směrnice ve vztahu k digitálním průkazům způsobilosti námořníků. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (11). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(30)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení této směrnice o uznávání třetích zemí, jakož i o statistických údajích o námořnících, které mají členské státy předávat Komisi, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 (12).

(31)

Jelikož cílů této směrnice, totiž přizpůsobení pravidel Unie mezinárodním pravidlům o výcviku námořníků a vydávání průkazů způsobilosti námořníkům, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich, z důvodu rozsahu a účinků této akce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(32)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze IV části B ve vnitrostátním právu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

1.   Tato směrnice se vztahuje na námořníky uvedené v této směrnici sloužící na námořních lodích plujících pod vlajkou členského státu s výjimkou:

a)

válečných lodí, námořních válečných pomocných plavidel nebo ostatních lodí vlastněných nebo provozovaných členským státem a zabývajících se pouze vládními neobchodními službami;

b)

rybářských plavidel;

c)

rekreačních plavidel, která se nezabývají obchodem;

d)

dřevěných plavidel jednoduché konstrukce.

2.   Článek 6 se vztahuje na námořníky, kteří jsou držiteli průkazu způsobilosti vydaného některým členským státem, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1)

„velitelem“ osoba, která velí lodi;

2)

„důstojníkem“ člen posádky, jiný než velitel lodi, jmenovaný do této funkce v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo podle kolektivní smlouvy nebo zvyklostí;

3)

„palubním důstojníkem“ kvalifikovaný důstojník v souladu s kapitolou II přílohy I;

4)

„prvním palubním důstojníkem“ palubní důstojník, co do hodnosti nejbližší veliteli lodi a na kterého připadne velení lodi v případě nezpůsobilosti velitele lodi;

5)

„strojním důstojníkem“ důstojník kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I;

6)

„prvním strojním důstojníkem“ vedoucí strojní důstojník odpovídající za mechanický pohon lodi a za provoz a údržbu mechanického a elektrického zařízení lodi;

7)

„druhým strojním důstojníkem“ strojní důstojník, co do hodnosti nejbližší prvnímu strojnímu důstojníkovi a na kterého připadne odpovědnost za mechanický pohon lodi v případě nezpůsobilosti prvního strojního důstojníka;

8)

„strojním asistentem“ osoba, která se účastní výcviku na strojního důstojníka, jmenovaná do této funkce v souladu s vnitrostátními právními předpisy;

9)

„radiooperátorem“ osoba, která má odpovídající průkaz způsobilosti vydaný nebo uznávaný příslušnými orgány podle radiotelekomunikačního řádu;

10)

„členem mužstva“ člen posádky lodi jiný než velitel nebo důstojník;

11)

„námořní lodí“ loď jiná než ty, které se plaví výlučně ve vnitrozemských vodách nebo v chráněných vodách nebo vodách k chráněným vodám přilehlých nebo v oblastech, kde platí přístavní předpisy;

12)

„lodí plující pod vlajkou členského státu“ loď registrovaná v některém členském státě a plující pod jeho vlajkou v souladu s jeho právními předpisy; loď neodpovídající této definici je považována za loď plující pod vlajkou třetí země;

13)

„příbřežní plavbou“ plavba v blízkosti členského státu tak, jak ji definuje uvedený členský stát;

14)

„výkonem pohonného zařízení“ celkový nejvyšší trvalý jmenovitý výkon v kilowattech veškerého lodního hlavního pohonného strojního zařízení, uvedený v rejstříkovém listu nebo v jakémkoli jiném úředním dokladu lodi;

15)

„ropným tankerem“ loď konstruovaná a užívaná pro hromadnou přepravu ropy nebo ropných produktů;

16)

„tankerem pro přepravu chemických látek“ loď konstruovaná nebo přizpůsobená a užívaná pro hromadnou přepravu jakéhokoli kapalného výrobku uvedeného v kapitole 17 Mezinárodního předpisu o hromadné přepravě chemikálií v platném znění;

17)

„tankerem pro přepravu zkapalněného plynu“ loď konstruovaná nebo přizpůsobená a užívaná pro hromadnou přepravu jakéhokoli zkapalněného plynu nebo jiného produktu uvedeného v kapitole 19 Mezinárodního předpisu o přepravcích plynu v platném znění;

18)

„radiotelekomunikačním řádem“ radiotelekomunikační předpisy, které tvoří přílohu nebo jsou považovány za přílohu Mezinárodní úmluvy o telekomunikacích v platném znění;

19)

„osobní lodí“ loď podle definice uvedené v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 (dále jen „úmluva SOLAS 74“) Mezinárodní námořní organizace (IMO) v platném znění;

20)

„rybářským plavidlem“ plavidlo užívané pro lov ryb nebo jiných mořských živočichů;

21)

„úmluvou STCW“ Mezinárodní úmluva IMO o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků z roku 1978, která se vztahuje na dotyčné otázky s přihlédnutím k přechodným ustanovením článku VII a pravidla I/15 úmluvy a případně včetně použitelných ustanovení předpisu STCW v jejich platném znění;

22)

„radiotelekomunikačními službami“ služby zahrnující zejména strážní službu, technickou údržbu a opravy prováděné v souladu s radiotelekomunikačním řádem, úmluvou SOLAS 74 a podle uvážení každého členského státu v souladu s příslušnými doporučeními IMO v jejich platném znění;

23)

„osobní lodí typu ro-ro“ osobní loď s nákladovými prostory typu ro-ro nebo zvláštními nákladovými prostory podle definice v úmluvě SOLAS 74 v platném znění;

24)

„předpisem STCW“ předpis o výcviku, kvalifikaci a strážní službě námořníků (STCW), přijatý usnesením č. 2 na zasedání konference smluvních stran úmluvy STCW v roce 1995, v platném znění;

25)

„funkcí“ výkon souboru úkolů, povinností a odpovědností, vymezených v předpisu STCW, které jsou nezbytné pro provoz lodě, bezpečnost lidského života na moři a ochranu životního prostředí na moři;

26)

„společností“ vlastník lodě nebo jakýkoli jiný subjekt nebo osoba, jako je provozovatel nebo nájemce lodi, který převzal odpovědnost za provoz lodě od vlastníka lodě, a který při přejímání této odpovědnosti souhlasil převzít všechny úkoly a povinnosti uložené společnosti touto směrnicí;

27)

námořní službou“ služba na lodi, která je určující pro vydání či prodloužení platnosti průkazu odborné způsobilosti, průkazu kompetence nebo jiné kvalifikace;

28)

„schváleným“ schválený členským státem v souladu s touto směrnicí;

29)

„třetí zemí“ každá země, která není členským státem;

30)

„měsícem“ kalendářní měsíc nebo 30 dní skládajících se z období kratších než jeden měsíc;

31)

„operátorem GMDSS“ osoba kvalifikovaná v souladu s kapitolou IV přílohy I;

32)

„předpisem ISPS“ Mezinárodní předpis o ochraně lodí a přístavních zařízení, přijatý dne 12. prosince 2002 usnesením č. 2 konference vlád smluvních stran úmluvy SOLAS 74 v platném znění;

33)

„lodním bezpečnostním důstojníkem“ osoba na palubě lodi odpovědná veliteli lodě, určená společností jako osoba odpovědná za ochranu lodě, včetně provádění a správy plánu ochrany lodě, a za styk s bezpečnostním referentem společnosti a s bezpečnostními techniky přístavních zařízení;

34)

„bezpečnostními funkcemi“ všechny úkoly a povinnosti spojené s ochranou na palubě lodí podle definice v kapitole XI/2 úmluvy SOLAS 74 v platném znění a v předpise ISPS;

35)

„průkazem odborné způsobilosti“ průkaz způsobilosti vydaný a potvrzený pro velitele, důstojníky a operátory globálního námořního tísňového a bezpečnostního systému (GMDSS) v souladu s kapitolou II, III, IV, V nebo VII přílohy I, který oprávněného držitele opravňuje, aby zastával služební postavení a vykonával funkce na úrovni odpovědnosti blíže určené v průkazu;

36)

„průkazem kompetence“ průkaz způsobilosti vydaný námořníkovi jiný než průkaz odborné způsobilosti, který uvádí, že příslušné požadavky na výcvik, kompetence nebo námořní službu stanovené v této směrnici byly splněny;

37)

„doklady“ dokumenty jiné než průkaz odborné způsobilosti či průkaz kompetence, jimiž se dokládá, že byly splněny příslušné požadavky této směrnice;

38)

„elektrodůstojníkem“ důstojník kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I;

39)

„námořníkem první třídy“ člen mužstva kvalifikovaný v souladu s kapitolou II přílohy I;

40)

„motorářem první třídy“ člen mužstva kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I;

41)

„elektrotechnikem“ člen mužstva kvalifikovaný v souladu s kapitolou III přílohy I;

42)

„hostitelským členským státem“ členský stát, v němž námořníci usilují o přijetí nebo uznání svých průkazů odborné způsobilosti, průkazů kompetence nebo dokladů;

43)

„předpisem IGF“ Mezinárodní předpis pro bezpečnost lodí používajících jako palivo plyny nebo jiná paliva s nízkým bodem vzplanutí, jak je definováno v pravidlu II-1/2.29 úmluvy SOLAS 74;

44)

„polárním předpisem“ Mezinárodní předpis pro lodě působící v polárních vodách, jak je definováno v pravidle XIV/1.1 úmluvy SOLAS 74;

45)

„polárními vodami“ arktické vody nebo antarktická oblast, jak je definováno v pravidlech XIV/1.2, XIV/1.3 a XIV/1.4 úmluvy SOLAS 74.

Článek 3

Výcvik a vydání průkazu způsobilosti

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby námořníci sloužící na lodích uvedených v článku 1 obdrželi výcvik minimálně v souladu s požadavky úmluvy STCW stanovenými v příloze I této směrnice a byli držiteli průkazů způsobilosti ve smyslu čl. 2 bodů 35 a 36 nebo dokladů ve smyslu čl. 2 bodu 37.

2.   Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění, aby členové posádky, kteří musí mít průkaz způsobilosti v souladu s pravidlem III/10.4 úmluvy SOLAS 74, byli vycvičeni a měli průkaz způsobilosti v souladu s touto směrnicí.

Článek 4

Průkazy odborné způsobilosti, průkazy kompetence a potvrzení průkazů způsobilosti

1.   Členské státy zajistí, aby průkazy odborné způsobilosti a průkazy kompetence byly vydávány jen uchazečům, kteří vyhovují požadavkům tohoto článku.

2.   Průkazy způsobilosti pro velitele, důstojníky a radiooperátory potvrzují členské státy v souladu s tímto článkem.

3.   Průkazy odborné způsobilosti a průkazy kompetence jsou vydávány podle pravidla I/2 odst. 3 přílohy úmluvy STCW.

4.   Průkazy odborné způsobilosti vydávají pouze členské státy po ověření pravosti a platnosti veškerých nezbytných dokladů a v souladu s tímto článkem.

5.   Členské státy mohou, pokud jde o radiooperátory:

a)

zahrnout do zkoušky pro vydání průkazu způsobilosti v souladu s radiotelekomunikačními předpisy dodatečné znalosti požadované příslušnými předpisy; nebo

b)

vydávat zvláštní osvědčení uvádějící, že držitel má dodatečné znalosti požadované příslušnými předpisy.

6.   Podle vlastní úvahy může členský stát začlenit potvrzení do vzoru průkazů způsobilosti, které jsou vydávány podle oddílu A-I/2 předpisu STCW. V tom případě musí být použitý vzor v souladu se vzorem uvedeným v oddílu A-I/2 odst. 1. Je-li potvrzení vydáno jinak, musí být použitý vzor potvrzení v souladu se vzorem uvedeným v odstavci 2 uvedeného oddílu. Potvrzení se vydává v souladu s čl. VI odst. 2 úmluvy STCW.

Potvrzení průkazu odborné způsobilosti a potvrzení průkazu kompetence vydaného veliteli nebo důstojníku v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I se vydávají, pouze pokud byly splněny všechny požadavky úmluvy STCW a této směrnice.

7.   Členský stát, který uzná průkaz odborné způsobilosti nebo průkaz kompetence vydaný velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy úmluvy STCW postupem stanoveným v čl. 20 odst. 2 této směrnice, uvedený průkaz potvrdí na důkaz jeho uznání až poté, co ověří jeho pravost a platnost. Použitý vzor potvrzení musí být v souladu se vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

8.   Potvrzení uvedená v odstavcích 6 a 7:

a)

mohou být vydána jako samostatné doklady;

b)

vydávají pouze členské státy;

c)

mají každé vlastní číslo, s výjimkou potvrzení průkazu odborné způsobilosti, která mohou mít stejné číslo jako dotyčný průkaz odborné způsobilosti, pokud je uvedené číslo jedinečné;

d)

pozbývají platnosti, jakmile skončí platnost potvrzeného průkazu odborné způsobilosti nebo potvrzeného průkazu kompetence vydaných velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy úmluvy STCW nebo jakmile vydávající členský stát nebo vydávající třetí země uvedený průkaz odebere, pozastaví nebo zruší, a v každém případě do pěti let ode dne vydání.

9.   Služební postavení, ve kterém je držitel průkazu způsobilosti oprávněn sloužit, musí být na vzoru potvrzení vymezeno stejnými pojmy, které jsou použity v odpovídajících předpisech dotyčného členského státu týkajících se bezpečného obsazení lodě posádkou.

10.   Členský stát může použít vzor odlišný od vzoru uvedeného v oddílu A-I/2 předpisu STCW, pokud jsou v použitém vzoru přinejmenším požadované údaje, které musí být zapsány latinkou a arabskými číslicemi, s přihlédnutím k odchylkám povoleným podle oddílu A-I/2.

11.   S výhradou čl. 20 odst. 7 se musí originál každého průkazu způsobilosti požadovaného touto směrnicí nacházet na lodi, na které držitel průkazu způsobilosti slouží, v tištěné podobě nebo v digitální podobě, přičemž jeho pravost a platnost mohou být ověřeny v rámci postupu podle odst. 13 písm. b) tohoto článku.

12.   Uchazeči o průkaz způsobilosti musí uspokojivě prokázat:

a)

svou totožnost;

b)

že jejich věk není nižší než věk stanovený v příslušných pravidlech pro získání požadovaného průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence obsažených v příloze I;

c)

že vyhovují požadavkům na zdravotní způsobilost stanoveným v oddíle A-I/9 předpisu STCW;

d)

že vykonali námořní službu a ukončili veškerý související povinný výcvik stanovený pravidly pro získání požadovaného průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence obsaženými v příloze I;

e)

že splňují požadavky na způsobilost stanovené v pravidlech obsažených v příloze I pro služební postavení, funkce a úrovně, které mají být uvedeny v potvrzení průkazu odborné způsobilosti.

Tento odstavec se nevztahuje na uznávání potvrzení podle pravidla I/10 úmluvy STCW.

13.   Každý členský stát se zavazuje, že:

a)

povede rejstřík nebo rejstříky všech průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence a potvrzení pro velitele a důstojníky a případně pro mužstvo, které jsou vydány, jejichž platnost skončila nebo byla prodloužena nebo pozastavena, nebo které byly zrušeny nebo oznámeny jako ztracené nebo zničené, a všech povolených výjimek;

b)

zpřístupní informace o statusu průkazů odborné způsobilosti, potvrzení a výjimek ostatním členským státům nebo ostatním smluvním stranám úmluvy STCW a společnostem, které požadují ověření pravosti a platnosti průkazů odborné způsobilosti nebo průkazů vydaných velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I, které jim námořníci předložili za účelem jejich uznání podle pravidla I/10 úmluvy STCW nebo za účelem získání zaměstnání na lodi.

14.   Okamžikem, kdy vstoupí příslušné změny úmluvy STCW a části A předpisu STCW týkající se digitálních průkazů způsobilosti pro námořníky v platnost, je Komisi svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 30 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění tato směrnice, aby byla sladěna příslušná ustanovení této směrnice se změnami úmluvy STCW a části A předpisu STCW za účelem digitalizace způsobilosti námořníků a jejich potvrzení.

Článek 5

Informování Komise

Pro účely čl. 21 odst. 8 a čl. 22 odst. 2 a výhradně pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik a pro statistické účely předloží členské státy každoročně Komisi informace uvedené v příloze III této směrnice, které se týkají průkazů odborné způsobilosti a potvrzení jejich uznání. Členské státy rovněž mohou dobrovolně poskytnout informace o průkazech kompetence vydaných členům mužstva v souladu s kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW, například informace uvedené v příloze III této směrnice.

Článek 6

Vzájemné uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy

1.   Každý členský stát akceptuje průkazy kompetence a doklady vydané jiným členským státem nebo subjekty pověřenými členským státem, v tištěné podobě nebo v digitální podobě, s cílem povolit námořníkům sloužit na lodích plujících pod jeho vlajkou.

2.   Každý členský stát uzná průkazy odborné způsobilosti vydané jiným členským státem nebo průkazy kompetence vydané jiným členským státem velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 přílohy I této směrnice potvrzením uvedených průkazů způsobilosti na důkaz jejich uznání. Potvrzení o uznání se omezuje na služební postavení, funkce a úrovně odborné způsobilosti nebo kompetence, které jsou v něm stanovené. Toto potvrzení se vydává pouze v případě, že byly splněny všechny požadavky úmluvy STCW v souladu s pravidlem I/2 odst. 7 uvedené úmluvy. Použitý vzor potvrzení musí být v souladu se vzorem uvedeným v oddíle A-I/2 odst. 3 předpisu STCW.

3.   Každý členský stát přijme, a to za účelem povolit námořníkům sloužit na lodích plujících pod jeho vlajkou, osvědčení o zdravotní způsobilosti vydaná subjekty pověřenými jiným členským státem v souladu s článkem 12.

4.   Hostitelské členské státy zajistí, že rozhodnutí uvedená v odstavcích 1, 2 a 3 budou vydána v přiměřené lhůtě. Hostitelské členské státy rovněž v souladu s vnitrostátními právními předpisy a postupy zajistí, že námořníci mají právo na odvolání proti jakémukoli odmítnutí potvrdit nebo přijmout platný průkaz způsobilosti nebo proti neobdržení žádné odpovědi, a že námořníci mají k dispozici odpovídající poradenství a podporu, pokud jde o tato odvolání, v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a postupy.

5.   Aniž je dotčen odstavec 2 tohoto článku, mohou příslušné orgány hostitelského členského státu rozhodnout o dalších omezeních pro služební postavení, funkce a úrovně odborné způsobilosti nebo kompetence vztahující se k příbřežním plavbám uvedeným v článku 8, nebo pro jiné průkazy způsobilosti vydané podle pravidla VII/1 přílohy I.

6.   Aniž je dotčen odstavec 2, může hostitelský členský stát v případě potřeby povolit námořníkovi sloužit po dobu nejvýše tří měsíců na lodi plující pod jeho vlajkou, pokud má tento námořník platný odpovídající průkaz způsobilosti vydaný a potvrzený jiným členským státem, ale dosud nepotvrzený pro uznání dotčeným hostitelským členským státem.

Vždy musí být snadno k dispozici písemný důkaz o tom, že žádost o potvrzení byla předána příslušným orgánům.

7.   Hostitelský členský stát zajistí, aby námořníci, kteří předloží k uznání průkaz způsobilosti pro funkce na řídící úrovni, měli odpovídající znalosti námořních právních předpisů tohoto členského státu, které jsou důležité pro funkce, jež budou smět vykonávat.

Článek 7

Požadavky na výcvik

Výcvik požadovaný podle článku 3 musí být uskutečňován způsobem, který umožní získat teoretické znalosti a praktické dovednosti stanovené přílohou I, zejména používání záchranného a protipožárního vybavení, a který byl schválen příslušným orgánem nebo subjektem určeným každým členským státem.

Článek 8

Zásady pro příbřežní plavbu

1.   Při definování příbřežní plavby nesmějí členské státy námořníkům sloužícím na lodích oprávněných plout pod vlajkou jiného členského státu nebo jiné smluvní strany úmluvy STCW a vykonávajících tyto plavby ukládat přísnější požadavky na výcvik, zkušenosti nebo průkazy způsobilosti, než které jsou ukládány námořníkům sloužícím na lodích oprávněných plout pod jejich vlastní vlajkou. V žádném případě nesmí členský stát ukládat námořníkům sloužícím na lodích plujících pod vlajkou jiného členského státu nebo jiné smluvní strany úmluvy STCW požadavky, které by překračovaly požadavky této směrnice na lodě nezabývající se příbřežní plavbou.

2.   Členský stát u lodí, kterým jsou poskytnuty výhody uvedené v ustanoveních úmluvy STCW o příbřežní plavbě, což zahrnuje i plavbu u pobřeží jiných členských států nebo smluvních stran úmluvy STCW v mezích jeho definice příbřežní plavby, uzavře dohodu s dotyčnými členskými státy nebo smluvními stranami, v níž uvede podrobnosti o dotčených obchodních oblastech i jiné relevantní předpisy.

3.   U lodí oprávněných plout pod vlajkou členského státu a pravidelně provozujících příbřežní plavbu u pobřeží jiného členského státu nebo jiné smluvní strany úmluvy STCW musí členský stát, pod jehož vlajkou je loď oprávněna plout, ukládat námořníkům sloužícím na těchto lodích požadavky na výcvik, zkušenosti a průkazy způsobilosti alespoň stejné, jako jsou požadavky členského státu nebo smluvní strany úmluvy STCW, u jejichž pobřeží tato loď provozuje příbřežní plavbu, pokud tyto požadavky nepřekračují požadavky této směrnice pro lodě nezabývající se příbřežní plavbou. Námořníci sloužící na lodi, která rozšiřuje svoji plavbu za to, co je definováno členským státem jako příbřežní plavba, a vplouvá do vod nezahrnutých touto definicí, musí splnit příslušné požadavky této směrnice.

4.   Členský stát může lodi, která je oprávněná plout pod jeho vlajkou, poskytnout výhody ustanovení této směrnice o příbřežní plavbě, pokud pravidelně provozuje u pobřeží státu, který není smluvní stranou úmluvy STCW, příbřežní plavbu definovanou uvedeným členským státem.

5.   Průkazy odborné způsobilosti námořníků vydané členským státem nebo smluvní stranou úmluvy STCW pro jimi definované meze příbřežní plavby mohou jiné členské státy akceptovat pro služby v jimi definovaných mezích příbřežní plavby za předpokladu, že dotyčné členské státy nebo smluvní strany uzavřou dohodu, v níž stanoví podrobnosti o dotčených obchodních oblastech i jiné související relevantní podmínky.

6.   Členské státy, které v souladu s požadavky tohoto článku definují příbřežní plavbu, musí:

a)

splnit zásady pro příbřežní plavbu stanovené v oddíle A-I/3 předpisu STCW;

b)

začlenit hranice oblasti příbřežní plavby do potvrzení vydaných podle článku 4.

7.   Při rozhodování o definici příbřežní plavby a podmínkách vzdělání a výcviku požadovaných v souladu s odstavci 1, 3 a 4 sdělí členské státy Komisi podrobnosti o přijatých ustanoveních.

Článek 9

Předcházení podvodům nebo jiným protiprávním praktikám

1.   Členské státy přijmou a prosazují vhodná opatření k předcházení podvodům a jiným protiprávním praktikám týkajícím se vydaných průkazů způsobilosti a potvrzení a stanoví sankce, které jsou účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy určí vnitrostátní orgány příslušné pro odhalování podvodů a jiných protiprávních praktik a pro boj proti nim a pro výměnu informací týkajících se vydávání průkazů způsobilosti námořníků s příslušnými orgány jiných členských států a třetích zemí.

Členské státy neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi o spojení na tyto příslušné vnitrostátní orgány.

Členské státy rovněž neprodleně uvědomí třetí země, se kterými uzavřely dohodu v souladu s pravidlem I/10 odstavcem 1.2 úmluvy STCW, o spojení na tyto příslušné vnitrostátní orgány.

3.   Na žádost hostitelského členského státu poskytnou příslušné orgány jiného členského státu písemné potvrzení nebo popření pravosti průkazů způsobilosti námořníků, odpovídajících potvrzení nebo jiných písemných dokladů o profesní přípravě, které byly vydány v tomto jiném členském státě.

Článek 10

Tresty nebo disciplinární opatření

1.   Členské státy zavedou postupy a řízení pro nestranné vyšetřování každé ohlášené nezpůsobilosti, jednání, opomenutí nebo ohrožení bezpečnosti, které se dopustí držitelé průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence nebo potvrzení vydaných daným členským státem při plnění úkolů podle jejich průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence a která by mohla představovat přímé ohrožení bezpečnosti lidského života nebo majetku na moři nebo ohrožení mořského prostředí, a pro odnětí, pozastavení a zrušení těchto průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence z těchto důvodů a pro zabránění podvodu.

2.   Členské státy přijmou a prosazují vhodná opatření k předcházení podvodům a jiným protiprávním praktikám týkajícím se vydaných průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence a potvrzení.

3.   Tresty nebo disciplinární opatření se stanoví a použijí, pokud:

a)

společnost nebo velitel přijmou osobu, která nemá průkaz způsobilosti stanovený touto směrnicí;

b)

velitel dovolí, aby jakoukoli funkci nebo službu v jakémkoli postavení, kterou podle této směrnice musí vykonávat osoba s odpovídajícím průkazem způsobilosti, vykonávala osoba, která nemá odpovídající průkaz způsobilosti, platnou výjimku ani dokument požadovaný čl. 20 odst. 7; nebo

c)

jakákoli osoba podvodem nebo pomocí padělaných dokladů získá zaměstnání spočívající ve výkonu jakékoli funkce nebo služby v jakémkoli postavení, které podle této směrnice musí vykonávat nebo zastávat osoba mající průkaz způsobilosti nebo výjimku.

4.   Členské státy, v jejichž pravomoci se nachází jakákoli společnost nebo jakákoli osoba, o které se lze z jednoznačných důvodů domnívat, že je odpovědná za jakékoli zjevné nedodržení této směrnice určené v odstavci 3 nebo je si tohoto nedodržení vědoma, musí navázat spolupráci s každým členským státem nebo jinou smluvní stranou úmluvy STCW, které je uvědomí o svém úmyslu zahájit řízení v rámci své pravomoci.

Článek 11

Normy kvality

1.   Každý členský stát zajistí, aby:

a)

veškeré činnosti spojené s výcvikem, posuzováním způsobilosti, vydáváním průkazů způsobilosti, včetně osvědčení o zdravotní způsobilosti, potvrzováním a prodlužováním platnosti prováděné nevládními organizacemi nebo subjekty v rámci jejich pravomoci byly trvale sledovány pomocí systémů norem kvality s cílem zaručit dosahování definovaných cílů včetně těch, které se týkají kvalifikace a zkušeností vyučujících a zkoušejících, v souladu s oddílem A-I/8 předpisu STCW;

b)

byl k dispozici systém norem kvality v souladu s oddílem A-I/8 předpisu STCW, jestliže tyto činnosti provádějí vládní orgány nebo subjekty;

c)

cíle v oblasti vzdělávání a výcviku a související kvalitativní požadavky na způsobilost, které je třeba splnit, byly jasně definovány a byly určeny úrovně znalostí, porozumění a dovedností odpovídající zkouškám a hodnocením požadovaným podle úmluvy STCW;

d)

oblast uplatňování norem kvality zahrnovala správu systémů vydávání průkazů způsobilosti, veškeré výcvikové kurzy a programy, zkoušky a hodnocení prováděné orgány každého členského státy nebo subjekty pověřenými členskými státy, a rovněž aby zahrnovala kvalifikaci a zkušenosti požadované od vyučujících a zkoušejících s ohledem na zásady, systémy, kontroly a vnitřní přezkoumání zajišťování kvality, zavedené v zájmu dosahování stanovených cílů.

Cíle a související normy kvality uvedené v prvním pododstavci písm. c) mohou být určeny samostatně pro různé kurzy a výcvikové programy a musí zahrnovat správu systému vydávání průkazů způsobilosti.

2.   Členské státy rovněž zajistí, aby nezávislá hodnocení získávání a hodnocení znalostí, porozumění, dovedností a způsobilosti námořníků a správy systému vydávání průkazů způsobilosti prováděly nejméně každých pět let kvalifikované osoby, které do dotyčných činností nejsou samy zapojeny, s cílem ověřit, že:

a)

veškerá vnitřní opatření kontroly a sledování a doplňující opatření jsou v souladu s plánovanými opatřeními a písemně doloženými postupy a účinně napomáhají dosahování definovaných cílů;

b)

výsledky každého nezávislého hodnocení jsou dokumentovány a ti, kteří odpovídají za hodnocenou oblast, jsou na ně upozorňováni;

c)

k nápravě nedostatků jsou přijímána včasná opatření;

d)

na všechna použitelná ustanovení úmluvy STCW a předpisu STCW, včetně změn, se vztahují systémy norem kvality. Členské státy mohou do tohoto systému zahrnout také ostatní použitelná ustanovení této směrnice.

3.   Zprávu o každém hodnocení provedeném podle odstavce 2 tohoto článku zašle dotyčný členský stát Komisi v souladu s formátem podle oddílu A-I/7 předpisu STCW do šesti měsíců ode dne hodnocení.

Článek 12

Zdravotní požadavky

1.   Každý členský stát stanoví normy zdravotní způsobilosti námořníků a postupy pro vydávání osvědčení o zdravotní způsobilosti v souladu s tímto článkem a oddílem A-I/9 předpisu STCW, případně se zohledněním oddílu B-I/9 předpisu STCW.

2.   Každý členský stát zajistí, aby za posuzování zdravotní způsobilosti námořníků odpovídali lékaři, které tento členský stát uznal pro účely lékařských prohlídek námořníků, v souladu s oddílem A-I/9 předpisu STCW.

3.   Každý námořník, který je držitelem průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence vydaného podle úmluvy STCW a slouží na moři, musí být rovněž držitelem platného osvědčení o zdravotní způsobilosti vydaného v souladu s tímto článkem a oddílem A-I/9 předpisu STCW.

4.   Uchazeči o osvědčení o zdravotní způsobilosti musí:

a)

dosáhnout věku nejméně 16 let;

b)

předložit uspokojivý důkaz své totožnosti;

c)

splňovat příslušné normy zdravotní způsobilosti stanovené dotyčným členským státem.

5.   Osvědčení o zdravotní způsobilosti platí nejdéle po dobu dvou let, avšak je-li námořník mladší 18 let, činí maximální doba platnosti jeden rok.

6.   Pokud platnost osvědčení o zdravotní způsobilosti skončí v průběhu plavby, použije se pravidlo I/9 přílohy úmluvy STCW.

7.   V naléhavých případech může členský stát povolit námořníkovi pracovat bez platného osvědčení o zdravotní způsobilosti. V takových případech se použije pravidlo I/9 přílohy úmluvy STCW.

Článek 13

Prodloužení platnosti průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence

1.   Každý velitel, důstojník nebo radiooperátor mající průkaz způsobilosti vydaný nebo uznaný podle kterékoli kapitoly přílohy I kromě kapitoly V pravidla V/3 nebo kapitoly VI, který slouží na moři nebo má v úmyslu vrátit se na moře po období na pevnině, musí, aby mohl být nadále uznán schopným pro námořní službu, v intervalech nejvýše pěti let:

a)

vyhovět požadavkům na zdravotní způsobilost předepsaným článkem 12;

b)

zajistit zachování své odborné způsobilosti v souladu s oddílem A-I/11 předpisu STCW.

2.   Každý velitel, důstojník nebo radiooperátor musí úspěšně ukončit schválený příslušný výcvik, aby mohl pokračovat v námořní službě na lodích, pro které byly mezinárodně dohodnuty zvláštní požadavky na výcvik.

3.   K tomu, aby mohl pokračovat v námořní službě na palubě tankerů, musí každý velitel nebo důstojník splňovat požadavky odstavce 1 tohoto článku a nejméně každých pět let prokázat zachování své odborné způsobilosti pro tankery v souladu s oddílem A-I/11 odst. 3 předpisu STCW.

4.   K tomu, aby mohl pokračovat v námořní službě na lodích působících v polárních vodách, musí každý velitel nebo důstojník splňovat požadavky odstavce 1 tohoto článku a v intervalech nejvýše pěti let prokázat zachování své odborné způsobilosti pro lodě působící v polárních vodách v souladu s oddílem A-I/11 odst. 4 předpisu STCW.

5.   Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které jsou vyžadovány od uchazečů o průkazy odborné způsobilosti nebo průkazy kompetence vydané do 1. ledna 2017, s těmi, které jsou pro získání odpovídajícího průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence blíže určeny v části A předpisu STCW, a určí, zda je nezbytné požadovat na držitelích těchto průkazů odborné způsobilosti nebo průkazů kompetence, aby absolvovali opakovací a aktualizační výcvik nebo hodnocení způsobilosti.

6.   Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro osoby sloužící na lodích používajících jako palivo plyn před 1. lednem 2017, s požadavky na způsobilost uvedenými v oddíle A-V/3 předpisu STCW a určí, zda je nezbytné požadovat, aby si tyto osoby aktualizovaly svou kvalifikaci.

7.   Každý členský stát musí po projednání se zúčastněnými osobami zajistit nebo podnítit zavedení souboru opakovacích a aktualizačních kurzů ve smyslu oddílu A-I/11 předpisu STCW.

8.   K aktualizaci znalostí velitelů, důstojníků a radiooperátorů zajistí každý členský stát, aby lodím oprávněným plout pod jeho vlajkou bylo dáno k dispozici znění posledních změn vnitrostátních a mezinárodních předpisů o bezpečnosti lidského života na moři, bezpečnostní ochraně a ochraně mořského prostředí, při dodržení čl. 15 odst. 3 písm. b) a článku 19.

Článek 14

Použití simulátorů

Funkční normy a ostatní ustanovení vymezené v oddílu A-I/12 předpisu STCW a ostatní požadavky části A předpisu STCW týkající se jakéhokoli dotyčného průkazu způsobilosti musí být dodržovány s ohledem na:

a)

veškerý povinný výcvik na simulátorech;

b)

každé hodnocení způsobilosti požadované částí A předpisu STCW, které je prováděno pomocí simulátoru;

c)

každé využití simulátoru k prokázání toho, že je nadále zachována kompetence požadovaná částí A předpisu STCW.

Článek 15

Odpovědnost společností

1.   V souladu s odstavci 2 a 3 činí členské státy společnosti odpovědnými za přidělování námořníků do služby na jejich lodích v souladu s touto směrnicí a požadují, aby každá společnost zajistila, že:

a)

každý námořník přidělený na jakoukoli loď má odpovídající průkaz způsobilosti v souladu s touto směrnicí a s předpisy členského státu;

b)

lodě jsou osazené posádkou v souladu s použitelnými požadavky členského státu na bezpečné obsazení lodě posádkou;

c)

dokumentace a údaje týkající se všech námořníků zaměstnaných na jejich lodích jsou vedeny a pohotově přístupné a zahrnují dokumentaci a údaje o jejich zkušenosti, výcviku, zdravotní způsobilosti a způsobilosti pro plnění úkolů, které jim byly přiděleny, aniž by se na tyto dokumenty a údaje omezovaly;

d)

po přidělení na jakoukoli jejich loď jsou námořníci seznámeni se svými zvláštními úkoly a s veškerým uspořádáním, zařízením a vybavením lodi a s postupy a vlastnostmi lodě týkajícími se jejich běžných úkolů nebo úkolů v případě nouze;

e)

posádka lodi může účinně spolupracovat za nouzových situací a při vykonávání funkcí životně důležitých pro bezpečnost nebo pro zabránění nebo zmírnění znečištění;

f)

námořníci přidělení na jakoukoli její loď absolvovali opakovací a aktualizační výcvik, jak vyžaduje úmluva STCW;

g)

na palubě jejích lodí vždy existuje účinné ústní dorozumívání v souladu s kapitolou V předpisem 14 odst. 3 a 4 úmluvy SOLAS 74 v platném znění.

2.   Společnosti, velitelé a členové posádky jsou jednotlivě povinni zajistit úplné plnění povinností stanovených v tomto článku a přijímání ostatních nezbytných opatření k zajištění toho, aby každý člen posádky mohl svými znalostmi a informacemi přispívat k bezpečné plavbě lodi.

3.   Společnost poskytne veliteli každé lodi, na kterou se vztahuje tato směrnice, písemné pokyny vysvětlující zásady a postupy, které je třeba sledovat k zajištění toho, aby všem námořníkům, kteří jsou na lodi nově zaměstnáni, byla dána přiměřená příležitost seznámit se s vybavením lodi, provozními postupy a ostatním uspořádáním potřebným pro řádný výkon jejich úkolů před tím, než jsou jim tyto úkoly přiděleny. Tyto zásady a postupy zahrnují:

a)

poskytnutí přiměřené lhůty, během které má každý nově zaměstnaný námořník příležitost seznámit se:

i)

se zvláštním vybavením, které bude používat nebo obsluhovat;

ii)

s postupy a předpisy specifickými pro loď v oblasti strážní služby, bezpečnosti, ochrany životního prostředí a nouze, které musí znát, aby mohl řádně vykonávat přidělené úkoly;

b)

jmenování zkušeného člena posádky, který odpovídá za to, že každý nově zaměstnaný námořník má možnost získat důležité informace v jazyku, kterému rozumí.

4.   Společnosti zajistí, aby velitelé, důstojníci a ostatní posádka, kterým jsou přiděleny specifické úkoly a odpovědnosti na palubě jejich osobních lodí typu ro-ro, měli ukončen seznamovací výcvik k získání schopností, které jsou přiměřené pracovnímu místu, jež má být obsazeno, a úkolům a povinnostem, které je třeba plnit, s přihlédnutím k pokynům uvedeným v oddíle B-I/14 předpisu STCW.

Článek 16

Způsobilost k službě

1.   Aby se předešlo únavě, členské státy:

a)

zavedou a prosazují doby odpočinku pro členy strážní služby a pro osoby, jimž byly přiděleny úkoly související s bezpečností, bezpečnostní ochranou a prevencí znečištění v souladu s odstavci 3 až 13;

b)

vyžadují takové uspořádání strážního systému, při kterém výkonnost členů strážní služby není snížena únavou, a služby jsou organizovány tak, aby členové první strážní služby na začátku plavby a následujících střídajících strážních služeb byli dostatečně odpočinuti a i jinak způsobilí ke službě.

2.   Členské státy zajistí, aby v souladu s tímto článkem byla zavedena odpovídající opatření k prevenci zneužívání drog a alkoholu.

3.   Členské státy přihlédnou k nebezpečí, které představuje únava námořníků, zejména těch, jejichž funkce zahrnují bezpečný provoz lodi a její bezpečnostní ochranu.

4.   Všem osobám vykonávajícím funkci důstojníka pověřeného strážní službou nebo člena mužstva tvořícího součást strážní služby a osobám vykonávajícím úkoly související s bezpečností, bezpečnostní ochranou a prevencí znečištění musí být poskytnuta doba odpočinku v rozsahu alespoň:

a)

10 hodin odpočinku v rámci každých 24 hodin; a

b)

77 hodin v rámci každého sedmidenního období.

5.   Dobu odpočinku lze rozdělit nejvýše na dvě části, z nichž jedna je dlouhá nejméně šest hodin, a interval mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmí překročit 14 hodin.

6.   Požadavky na doby odpočinku stanovené v odstavcích 4 a 5 nemusí být dodrženy v případě nouze nebo jiných naléhavých provozních podmínek. Cvičné poplachy, požární a člunová cvičení a cvičení předepsaná vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními akty musí být prováděny tak, aby co nejméně rušily doby odpočinku a nevyvolaly únavu.

7.   Členské státy vyžadují, aby rozpisy strážní služby byly vyvěšeny na snadno dostupném místě. Rozpisy musí být vypracovány ve standardizovaném formátu v pracovním jazyce nebo pracovních jazycích plavidla a v angličtině.

8.   Při pracovní pohotovosti, například není-li ve strojovně obsluha, má námořník nárok na přiměřenou náhradní dobu odpočinku, je-li základní doba odpočinku narušena povoláním do práce.

9.   Členské státy vyžadují, aby záznamy o každodenní době odpočinku námořníků byly vedeny ve standardizovaném formátu, v pracovním jazyce nebo pracovních jazycích plavidla a v angličtině, aby bylo možné sledovat a ověřovat dodržování tohoto článku. Námořníci obdrží jeden stejnopis záznamů, které se jich týkají, podepsaný velitelem nebo jím zmocněnou osobou a námořníky.

10.   Bez ohledu na pravidla stanovená v odstavcích 3 až 9 je velitel plavidla oprávněn požadovat od námořníka delší pracovní dobu nezbytnou pro zajištění bezprostřední bezpečnosti plavidla, osob na palubě nebo nákladu nebo pro poskytnutí pomoci jiným plavidlům nebo osobám na moři v tísni. Velitel tedy může dočasně zrušit rozvrh hodin odpočinku a žádat, aby námořník pracoval po nezbytnou dobu, než dojde k obnovení normální situace. Jakmile to je po obnově normální situace možné, musí velitel zajistit, aby všichni námořníci, kteří během plánované doby odpočinku pracovali, čerpali odpovídající dobu odpočinku.

11.   S náležitým ohledem na obecné zásady ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků a v souladu se směrnicí 1999/63/ES mohou členské státy prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů nebo řízení u příslušného orgánu schvalovat nebo registrovat kolektivní smlouvy, které umožňují výjimky z požadované doby odpočinku podle odst. 4 písm. b) a odstavce 5 tohoto článku, za předpokladu, že doba odpočinku není kratší než 70 hodin za každé sedmidenní období a dodržuje omezení stanovená v odstavcích 12 a 13 tohoto článku. Tyto výjimky musí co nejvíce vycházet ze stanovených norem, ale mohou zohlednit častější nebo delší dobu dovolené nebo poskytnutí náhradní dovolené pro členy strážní služby nebo námořníky pracující na palubě lodí vykonávajících krátké plavby. Výjimky musí co nejvíce zohledňovat pokyny týkající se prevence únavy stanovené v oddíle B-VIII/1 předpisu STCW. Výjimky z minimální doby odpočinku stanovené v odst. 4 písm. a) tohoto článku nejsou povoleny.

12.   Výjimky uvedené v odstavci 11 pro týdenní dobu odpočinku stanovenou v odst. 4 písm. b) nelze povolit na dobu delší než dva po sobě následující týdny. Intervaly mezi dvěma dobami výjimek na palubě nesmějí být kratší, než je dvojnásobek doby trvání výjimky.

13.   V rámci možných výjimek z odstavce 5 uvedených v odstavci 11 lze minimální dobu odpočinku za každých 24 hodin stanovenou v odst. 4 písm. a) rozdělit do nejvýše tří období odpočinku, z nichž jedno trvá nejméně 6 hodin a žádné ze dvou ostatních období není kratší než jednu hodinu. Intervaly mezi dvěma po sobě následujícími dobami odpočinku nesmějí překročit 14 hodin. Výjimky nesmějí přesahovat dva 24 hodinové úseky za každé sedmidenní období.

14.   Jako prevenci zneužívání alkoholu stanoví členské státy omezení, které nesmí přesáhnout 0,05 % množství alkoholu v krvi (BAC) nebo 0,25 mg/l alkoholu při dechových zkouškách nebo množství alkoholu vedoucí k takové koncentraci alkoholu u velitelů, důstojníků a dalších námořníků při plnění přidělených úkolů souvisejících s bezpečností, bezpečnostní ochranou a ochranou mořského prostředí.

Článek 17

Povolování výjimek

1.   Je-li to výjimečně nezbytné, mohou příslušné orgány, pokud to podle jejich názoru nezpůsobí ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, povolit výjimku umožňující po určené období nepřevyšující šest měsíců konkrétnímu námořníkovi na konkrétní lodi převzít úkoly, pro které nemá odpovídající průkazy způsobilosti, pokud se ujistí, že osoba, které je výjimka povolována, je dostatečně kvalifikovaná pro obsazení volného místa bezpečným způsobem; výjimku nelze povolit pro funkci radiooperátora, není-li v příslušném radiotelekomunikačním řádu stanoveno jinak. Výjimky však nelze udělit veliteli nebo prvnímu strojnímu důstojníkovi, s výjimkou okolností vyšší moci a jen na nejkratší možnou dobu.

2.   Každá výjimka pro pracovní místo je povolována pouze osobám s průkazy způsobilosti vyžadovanými k obsazení nejblíže nižšího pracovního místa. Pokud pro nejblíže nižší místo nejsou vyžadovány průkazy způsobilosti, lze výjimku povolit osobě, jejíž kvalifikace a zkušenosti jsou podle názoru příslušných orgánů zcela rovnocenné požadavkům na pracovní místo, které má být obsazeno; jestliže tato osoba nemá odpovídající průkazy způsobilosti, je povinna složit zkoušku uznávanou příslušnými orgány, aby prokázala, že tato výjimka může být bezpečně povolena. Navíc musí příslušné orgány zajistit, aby dotyčné pracovní místo bylo co nejdříve obsazeno držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti.

Článek 18

Odpovědnost členských států v oblasti výcviku a hodnocení

1.   Členské státy určí orgány nebo subjekty, které mají:

a)

poskytovat výcvik podle článku 3;

b)

pořádat případně požadované zkoušky nebo na ně dohlížejí;

c)

vydávat průkazy způsobilosti uvedené v článku 4;

d)

povolovat výjimky podle článku 17.

2.   Členské státy zajistí, aby:

a)

veškerý výcvik a hodnocení námořníků byly:

i)

strukturovány v souladu s písemnými programy, včetně výukových metod a prostředků, postupů a pedagogického materiálu, které jsou nezbytné pro dosažení předepsaného požadavku na způsobilost;

ii)

prováděny, sledovány, hodnoceny a podporovány osobami s kvalifikacemi stanovenými v písmenech d), e) a f);

b)

osoby provádějící výcvik nebo hodnocení námořníka během jeho činnosti na lodi tak činily jen tehdy, jestliže tento výcvik nebo hodnocení nepůsobí nepříznivě na běžný provoz lodě a uvedené osoby mohou svůj čas a pozornost věnovat výcviku nebo hodnocení;

c)

vyučující, vedoucí výcviku a zkoušející byli příslušně kvalifikovaní pro příslušné druhy a úrovně výcviku nebo hodnocení způsobilosti námořníků na lodi nebo na pevnině;

d)

každá osoba provádějící výcvik námořníka během jeho činnosti na lodi nebo na pevnině, který mu umožní získat kvalifikace vyžadované pro vydání průkazů způsobilosti na základě této směrnice:

i)

znala výcvikový program a chápala specifické cíle výcviku pro daný druh prováděného výcviku;

ii)

byla kvalifikovaná pro úkoly, pro které je výcvik prováděn;

iii)

pokud provádí výcvik za použití simulátoru:

obdržela veškeré pedagogické pokyny pro používání simulátorů; a

získala praktickou provozní zkušenost s používáním příslušného druhu simulátoru;

e)

každá osoba odpovídající za dohled nad výcvikem námořníka během jeho činnosti, který mu umožní získat kvalifikace vyžadované pro vydání průkazů způsobilosti, plně rozuměla programu výcviku a specifickým cílům každého druhu prováděného výcviku;

f)

každá osoba provádějící hodnocení způsobilosti námořníka během jeho činnosti na lodi nebo na pevnině za účelem stanovení, zda má kvalifikace vyžadované pro vydání průkazu způsobilosti podle této směrnice:

i)

měla příslušnou úroveň znalostí a chápání způsobilostí, které mají být hodnoceny;

ii)

měla kvalifikace požadované pro úkoly tvořící předmět hodnocení;

iii)

obdržela příslušné pokyny ohledně metod hodnocení a praxe;

iv)

získala praktickou zkušenost s hodnocením;

v)

při provádění hodnocení za využití simulátoru získala pod dohledem a podle požadavků zkušeného zkoušejícího praktickou zkušenost s hodnocením za využití daného druhu simulátoru;

g)

pokud členský stát uznává výcvik, výcvikové zařízení nebo kvalifikaci udělovanou výcvikovým zařízením v rámci svých požadavků na vydání průkazů způsobilosti, pak se oblast působnosti norem kvality uvedených v článku 11 vztahuje na kvalifikace a zkušenosti vyučujících a zkoušejících; tyto kvalifikace, zkušenosti a uplatňování norem kvality musí zahrnovat vhodné pedagogické, výcvikové a hodnotící metody a praxi a musí splňovat všechny použitelné požadavky písmen d), e) a f) tohoto odstavce.

Článek 19

Dorozumívání na lodi

Členské státy musí zajistit, aby:

a)

aniž jsou dotčena písmena b) a d), byly na všech lodích plujících pod vlajkou členského státu vždy k dispozici prostředky pro ústní dorozumívání mezi všemi členy lodní posádky účinné z hlediska bezpečnosti, zejména jde-li o správné a včasné přijímání a chápání sdělení a pokynů;

b)

na všech osobních lodích plujících pod vlajkou členského státu a na všech osobních lodích začínajících nebo končících plavbu v přístavu členského státu byl v zájmu zajištění účinného jednání posádky v záležitostech bezpečnosti zaveden společný pracovní jazyk a tento byl zaznamenán v lodním deníku;

vhodný pracovní jazyk určí společnost nebo případně velitel; na každém námořníkovi je požadováno, aby tomuto jazyku rozuměl a případně v něm vydával rozkazy a pokyny a podával hlášení;

jestliže není pracovní jazyk úředním jazykem členského státu, musí všechny plány a seznamy, které mají být vyvěšeny, obsahovat překlad do pracovního jazyka;

c)

na osobních lodích byli členové posádky určení k tomu, aby pomáhali cestujícím v nouzových situacích, byli snadno rozpoznatelní a byli schopni se dorozumět způsobem dostačujícím pro tento účel, s přihlédnutím k vhodné a přiměřené kombinaci těchto činitelů:

i)

jazyk nebo jazyky odpovídající hlavním národnostem cestujících přepravovaných na příslušné trase;

ii)

pravděpodobnost, že schopnost používat základní pojmy anglického jazyka pro základní pokyny může představovat prostředek dorozumívání se s cestujícím, který potřebuje pomoc, ať již cestující nebo člen posádky sdílejí, nebo nesdílejí společný jazyk;

iii)

možná nutnost dorozumět se během nouzové situace jinými prostředky, například názornou ukázkou, gestikulací nebo upozorněním na umístění pokynů, na místa pro shromažďování, na umístění záchranných prostředků nebo na únikové cesty, pokud slovní dorozumívání není možné;

iv)

míra, ve které byly úplné bezpečnostní pokyny poskytnuty cestujícím v rodném jazyku nebo rodných jazycích;

v)

jazyky, ve kterých mohou být v případě nouze nebo cvičení vyhlašovány nouzové pokyny, aby byly cestujícím předány nejdůležitější pokyny a aby byla členům posádky usnadněna pomoc, kterou poskytují cestujícím;

d)

na ropných tankerech, chemických tankerech a tankerech na zkapalněný plyn plujících pod vlajkou členského státu se velitel, důstojníci a mužstvo byli schopni navzájem dorozumět společným pracovním jazykem nebo společnými pracovními jazyky;

e)

mezi lodí a orgány na pobřeží byly dostatečné prostředky pro komunikaci; tato komunikace musí být prováděna v souladu s kapitolou V oddílem 14 odst. 4 úmluvy SOLAS 74;

f)

při provádění státní přístavní inspekce podle směrnice 2009/16/ES členské státy rovněž kontrolovaly, zda i lodě plující pod vlajkou jiného než členského státu dodržují tento článek.

Článek 20

Uznávání průkazů odborné způsobilosti a průkazů kompetence

1.   Námořníkům, kteří nejsou držiteli průkazů odborné způsobilosti vydaných členskými státy nebo průkazů kompetence vydaných členskými státy velitelům a důstojníkům v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW, může být povoleno sloužit na lodích plujících pod vlajkou členského státu, pokud bylo postupy uvedenými v odstavcích 2 až 6 tohoto článku přijato rozhodnutí o uznání jejich průkazů odborné způsobilosti nebo průkazů kompetence.

2.   Členský stát, který má úmyslu vydáním potvrzení uznat průkazy odborné způsobilosti nebo průkazy kompetence uvedené v odstavci 1 tohoto článku, které třetí země vydala veliteli lodě, důstojníkovi nebo radiooperátorovi pro službu na lodích plujících pod vlajkou tohoto státu, podá Komisi svou žádost o uznání této třetí země spolu s předběžnou analýzou, jak tento třetí stát dodržuje požadavky úmluvy STCW, tím, že shromáždí informace uvedené v příloze II této směrnice. V této předběžné analýze členský stát na podporu své žádosti uvede další informace týkající se odůvodnění uznání třetí země.

Po předložení žádosti členským státem Komise neprodleně zpracuje žádost předloženou žádajícím členským státem a rozhodne přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2 o zahájení hodnocení systému výcviku a vydávání průkazů způsobilosti v dané třetí zemi, a to v přiměřené lhůtě a s řádným zohledněním lhůty uvedené v odstavci 3 tohoto článku.

Po přijetí kladného rozhodnutí o zahájení hodnocení shromáždí Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost a s možným zapojením členského státu, který podal žádost, a jakýchkoli jiných zainteresovaných členských států informace uvedené v příloze II této směrnice a posoudí, jaké jsou v této třetí zemi systémy výcviku a vydávání průkazů způsobilosti, s cílem ověřit, že dotčená třetí země splňuje všechny požadavky úmluvy STCW, že jsou přijata vhodná opatření k zabránění vydání podvodných průkazů způsobilosti a vezme v úvahu, zda tato země ratifikovala Úmluvu o práci na moři z roku 2006.

3.   Pokud na základě hodnocení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku Komise shledá, že všechny tyto požadavky jsou splněny, přijme prováděcí akty, kterými stanoví rozhodnutí o uznání třetí země. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2 do 24 měsíců ode dne předložení žádosti členským státem podle odstavce 2 tohoto článku.

Musí-li dotčená třetí země ke splnění požadavků úmluvy STCW provést významná nápravná opatření, včetně změn právních předpisů, systémů vzdělávání, výcviku a průkazů způsobilosti, budou prováděcí akty uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce přijaty do 36 měsíců ode dne předložení žádosti členským státem podle odstavce 2 tohoto článku.

Členský stát podávající žádost může rozhodnout, že uzná třetí zemi jednostranně, dokud není prováděcí akt podle tohoto odstavce přijat. Členský stát v případě takového jednostranného uznání sděluje Komisi počet potvrzení ověřujících uznání vydaných v souvislosti s průkazy odborné způsobilosti a průkazy kompetence vydanými třetí zemí podle odstavce 1, dokud není přijat prováděcí akt týkající se uznání této třetí země.

4.   Členský stát může s ohledem na lodě plující pod jeho vlajkou rozhodnout, zda potvrdí průkazy způsobilosti vydané třetími zeměmi uznanými Komisí, přičemž bere zřetel na ustanovení stanovená v bodech 4 a 5 přílohy II.

5.   Uznání průkazů, které jsou vydány uznanými třetími zeměmi a které jsou před 14. červnem 2005 zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, zůstávají v platnosti.

Tato uznání mohou být využita všemi členskými státy, jestliže je Komise následně neodvolá podle článku 21.

6.   Komise sestaví a aktualizuje seznam třetích zemí, které byly uznány. Seznam je zveřejňován v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

7.   Bez ohledu na čl. 4 odst. 7 může členský stát, vyžadují-li to okolnosti, povolit námořníkovi sloužit v jiné funkci, než je funkce radiooperátora, nestanoví-li radiotelekomunikační řád jinak, po dobu nejvýše tří měsíců na lodi plující pod jeho vlajkou, pokud tento námořník má platný odpovídající průkaz způsobilosti vydaný a potvrzený podle požadavků třetí země, ale dosud nepotvrzený pro uznání dotyčným členským státem tak, aby byl vhodný pro službu na lodi plující pod jeho vlajkou.

Vždy musí být snadno k dispozici písemný důkaz o tom, že žádost o potvrzení byla předána příslušným orgánům.

Článek 21

Neplnění požadavků úmluvy STCW

1.   Jestliže členský stát dojde k závěru, že uznaná třetí země již neplní požadavky úmluvy STCW, uvědomí o tom bez ohledu na kritéria uvedená v příloze II neprodleně Komisi s udáním důvodů.

Komise tuto věc neprodleně předloží výboru uvedenému v čl. 31 odst. 1.

2.   Jestliže Komise dojde k závěru, že uznaná třetí země již neplní požadavky úmluvy STCW, uvědomí o tom bez ohledu na kritéria uvedená v příloze II neprodleně členské státy s udáním důvodů.

Komise tuto věc neprodleně předloží výboru uvedenému v čl. 31 odst. 1.

3.   Jestliže členský stát zamýšlí odvolat potvrzení všech průkazů vydaných třetí zemí, neprodleně o svém úmyslu uvědomí Komisi a ostatní členské státy a uvede důvody.

4.   Komise za pomoci Evropské agentury pro námořní bezpečnost přehodnotí uznání dotčené třetí země s cílem ověřit, zda tato třetí země nepřestala dodržovat požadavky úmluvy STCW.

5.   Pokud jsou náznaky, že určité námořní výcvikové zařízení nadále neplní požadavky úmluvy STCW, Komise dotčené třetí zemi oznámí, že uznání průkazů této třetí země bude do dvou měsíců odvoláno, jestliže nebudou přijata opatření k zajištění souladu se všemi požadavky úmluvy STCW.

6.   Komise přijímá rozhodnutí o odnětí uznání. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2. Dotčené členské státy přijmou vhodná opatření k provedení rozhodnutí.

7.   Potvrzení ověřující uznání průkazů způsobilosti vydaná v souladu s čl. 4 odst. 7 přede dnem, kdy bylo rozhodnutí o odvolání uznání třetí země přijato, zůstávají v platnosti. Námořníci, kteří jsou držiteli tohoto potvrzení, však nemají nárok na potvrzení uznávající vyšší kvalifikaci, ledaže je takový vyšší stupeň založen výlučně na dodatečné zkušenosti s námořní službou.

8.   Pokud členský stát nevydá žádná potvrzení ověřující uznání průkazů odborné způsobilosti nebo průkazů kompetence podle čl. 20 odst. 1 vydaných třetí zemí po dobu delší než osm let, uznání průkazů způsobilosti této třetí země bude podrobeno opětovnému přezkumu. Komise přijme prováděcí akty, kterými po opětovném přezkumu rozhodne o tomto uznání. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2 poté, co jsou členské státy i dotčená třetí země uvědomeny alespoň šest měsíců předem.

Článek 22

Přehodnocování

1.   Třetí země, které byly uznány postupem podle čl. 20 odst. 3 prvního pododstavce, včetně zemí uvedených v čl. 20 odst. 6, Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost pravidelně, nejméně však do deseti let od posledního hodnocení, přehodnocuje s cílem ověřit, zda plní odpovídající kritéria stanovená v příloze II a zda přijaly vhodná opatření k zabránění vydávání podvodných průkazů způsobilosti.

2.   Komise s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost přehodnotí třetí země na základě prioritních kritérii. Tato prioritní kritéria zahrnují následující:

a)

údaje o plnění požadavků zjištěných státní přístavní inspekcí podle článku 24;

b)

počet potvrzení ověřujících uznání vydaných třetí zemí v souvislosti s průkazy odborné způsobilosti, nebo s průkazy kompetence vydanými v souladu s pravidly V/1-1 a V/1-2 úmluvy STCW;

c)

počet institucí námořního vzdělávání a výcviku akreditovaných třetí zemí;

d)

počet programů výcviku a profesního rozvoje námořníků schválených třetí zemí;

e)

datum posledního hodnocení třetí země Komisí a počet nedostatků v zásadních procesech, které byly zjištěny během tohoto hodnocení;

f)

jakékoli významné změny v systému námořního výcviku a vydávání průkazů způsobilosti třetí země;

g)

celkový počet námořníků, jimž byl vydán průkaz způsobilosti třetí zemí, sloužících na lodích plujících pod vlajkami členských států, a úroveň výcviku a kvalifikace těchto námořníků;

h)

informace týkající se standardů vzdělávání a odborného výcviku v dané třetí zemi poskytované kterýmikoliv dotčenými orgány nebo jinými zúčastněnými stranami, jsou-li k dispozici.

V případě, že třetí země nesplňuje požadavky úmluvy STCW podle článku 21 této směrnice, bude mít nové hodnocení této země ve vztahu k ostatním třetím zemím přednost.

3.   Komise předá členským státům zprávu o výsledcích hodnocení.

Článek 23

Státní přístavní inspekce

1.   S výjimkou typů lodí uvedených v článku 1 podléhá každá loď nacházející se v přístavech členského státu, bez ohledu na vlajku, pod kterou pluje, státní přístavní inspekci prováděné inspektory řádně oprávněnými uvedeným členským státem k ověřování, zda všichni námořníci sloužící na lodi, kteří musí být držiteli průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence či dokladů podle úmluvy STCW, tento průkaz odborné způsobilosti či platné povolení výjimky nebo průkaz odborné způsobilosti nebo doklady mají.

2.   Při vykonávání státní přístavní inspekce podle této směrnice zajistí členské státy, aby byla uplatňována všechna příslušná ustanovení a postupy stanovené ve směrnici 2009/16/ES.

Článek 24

Kontrolní postupy státní přístavní inspekce

1.   Aniž je dotčena směrnice 2009/16/ES, omezuje se státní přístavní inspekce podle článku 23 na:

a)

ověření, zda každý námořník sloužící na lodi, který musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence v souladu s úmluvou STCW, má tento průkaz odborné způsobilosti nebo platné povolení výjimky či průkaz kompetence nebo poskytne písemný důkaz o tom, že orgánům státu vlajky byla podána žádost o potvrzení o uznání průkazu odborné způsobilosti;

b)

ověření, že počty a průkazy způsobilosti námořníků sloužících na lodi jsou v souladu s požadavky úřadů státu vlajky na bezpečné obsazení lodi posádkou.

2.   V souladu s částí A předpisu STCW se schopnost námořníků sloužících na lodi dodržovat normy pro strážní službu a podle okolností normy ochrany stanovené úmluvou STCW přehodnotí, jestliže se lze z jednoznačných důvodů domnívat, že tyto normy nejsou dodržovány, protože se vyskytla některá z těchto skutečností:

a)

loď byla účastníkem srážky lodí, najela na dno nebo na mělčinu;

b)

během plavby, při kotvení nebo při uvázání lodě u přístavní hráze došlo k vypuštění látek, které je podle mezinárodních úmluv nedovolené;

c)

loď manévrovala nevypočitatelným nebo nebezpečným způsobem, přičemž nebyly dodržovány plavební zóny přijaté IMO nebo předpisy a postupy bezpečné navigace;

d)

loď je jinak provozována takovým způsobem, který představuje ohrožení osob, majetku či životního prostředí nebo porušuje zásady ochrany;

e)

průkaz způsobilosti byl získán podvodně nebo držitel průkazu způsobilosti není osoba, které byl průkaz způsobilosti původně vydán;

f)

loď pluje pod vlajkou země, která neratifikovala úmluvu STCW, nebo má velitele, důstojníka nebo člena mužstva, který je držitelem průkazu způsobilosti vydaného třetí zemí, která neratifikovala úmluvu STCW.

3.   Bez ohledu na ověření průkazu způsobilosti může být na základě hodnocení podle odstavce 2 na námořníkovi požadováno, aby prokázal příslušnou způsobilost na místě služby. Toto prokázání může zahrnovat ověření, že jsou plněny provozní požadavky v oblasti norem pro strážní službu a že námořníci správně čelí nouzovým situacím s přihlédnutím k jejich úrovni způsobilosti.

Článek 25

Zadržení

Aniž je dotčena směrnice 2009/16/ES, pokud úředník provádějící státní přístavní inspekci zjistí, že následující nedostatky představují ohrožení pro osoby, majetek nebo životní prostředí, jsou podle této směrnice jedinými důvody, na jejichž základě může členský stát loď zadržet, že:

a)

námořníci nejsou držiteli průkazů způsobilosti, nemají odpovídající průkazy způsobilosti, nemají platná povolení výjimek nebo nemohou poskytnout písemný důkaz, že u orgánů státu vlajky byla podána žádost o potvrzení ověřující uznání;

b)

nejsou dodrženy příslušné požadavky státu vlajky na bezpečné obsazení lodi posádkou;

c)

systémy výkonu navigační strážní služby nebo strojní služby neodpovídají požadavkům stanoveným pro loď státem vlajky;

d)

na strážní službě chybí osoba kvalifikovaná k obsluze zařízení podstatného pro bezpečnou plavbu, bezpečnou radiokomunikaci nebo zabránění znečištění moří;

e)

nelze poskytnout důkaz odborné způsobilosti pro úkoly přidělené námořníkům v zájmu bezpečnosti lodě a zabránění znečištění;

f)

nelze zajistit, aby na první strážní službě na počátku plavby a na následujících střídajících strážních službách byly osoby, které jsou dostatečně odpočinuté a i jinak způsobilé pro službu.

Článek 26

Pravidelná kontrola plnění

Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, Komise za pomoci Evropské agentury pro námořní bezpečnost pravidelně a nejméně jednou za pět let ověřuje, zda členské státy plní minimální požadavky stanovené touto směrnicí.

Článek 27

Informace pro statistické účely

1.   Členské státy sdělují Komisi informace uvedené v příloze III pro účely čl. 21 odst. 8 a čl. 22 odst. 2 a pro využití členskými státy a Komisí v rámci tvorby politik.

2.   Členské státy tyto informace Komisi zpřístupní každoročně v elektronické podobě a zahrnou informace zaznamenané do 31. prosince předchozího roku. Členské státy si podrží veškerá vlastnická práva vztahující se na informace v nezpracované podobě. Zpracované statistiky vypracované na základě těchto informací se zpřístupní veřejnosti v souladu s ustanoveními o transparentnosti a ochraně informací obsaženými v článku 4 nařízení (ES) č. 1406/2002.

3.   V zájmu ochrany osobních údajů členské státy anonymizují veškeré osobní informace podle přílohy III předtím, než je předají Komisi, za využití softwaru poskytnutého nebo akceptovaného Komisí. Komise využívá pouze tyto anonymizované informace.

4.   Členské státy a Komise zajistí, aby opatření pro shromažďování, předkládání, ukládání, analýzu a šíření tohoto druhu statistických informací byla navržena tak, aby umožňovala uvedenou statistickou analýzu.

Komise pro účely prvního pododstavce přijme podrobná opatření týkající se technických požadavků nezbytných k zajištění náležitého nakládání se statistickými údaji. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 31 odst. 2.

Článek 28

Hodnotící zpráva

Nejpozději 2. srpna 2024 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu, včetně návrhů na navazující opatření, jež mají být s ohledem na uvedené hodnocení přijata. V této hodnotící zprávě Komise analyzuje provádění režimu vzájemného uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a případný vývoj ohledně digitálních průkazů způsobilosti pro námořníky na mezinárodní úrovni. Komise rovněž vyhodnotí případný vývoj ohledně budoucího zvážení evropských námořních diplomů vynikající kvality, a to na základě doporučení poskytnutých sociálními partnery.

Článek 29

Změny

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 30 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy I této směrnice a souvisejících ustanovení této směrnice za účelem sladění této přílohy a těchto ustanovení s novými změnami úmluvy STCW a části A předpisu STCW.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 30 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy III této směrnice, pokud jde o specifický a příslušný obsah a podrobnosti informací, které jsou členské státy povinny oznámit, za podmínky, že jsou tyto akty omezeny pouze na zohlednění změn úmluvy STCW a části A předpisu STCW a že respektují záruky ochrany údajů. Tyto akty v přenesené pravomoci nesmějí měnit ustanovení o anonymizaci údajů uvedená v čl. 27 odst. 3.

Článek 30

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 14 a v článku 29 je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 1. srpna 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 14 a článku 29 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 14 a článku 29 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 31

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (13). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise navrhovaný prováděcí akt nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 32

Sankce

Členské státy stanoví systém sankcí za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých na základě článků 3, 4, 8, 10 až 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25 a přílohy I a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

Článek 33

Sdělení

Členské státy neprodleně sdělí Komisi znění všech předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 34

Zrušení

Směrnice 2008/106/ES ve znění směrnic uvedených v příloze IV části A, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v příloze IV části B ve vnitrostátním právu.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 35

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 36

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 8. června 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

C. BEAUNE


(1)  Úř. věst. C 123, 9.4.2021, s. 80.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. května 2022.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES ze dne 19. listopadu 2008 o minimální úrovni výcviku námořníků (Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33).

(4)  Viz příloha IV část A.

(5)  Doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. června 2009 o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (Úř. věst. C 155, 8.7.2009, s. 1).

(6)  Směrnice Rady 1999/63/ES ze dne 21. června 1999 o dohodě o úpravě pracovní doby námořníků uzavřené mezi Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského společenství (ECSA) a Federací odborů pracovníků v dopravě v Evropské unii (FST) (Úř. věst. L 167, 2.7.1999, s. 33).

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1).

(8)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 22).

(9)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/45/ES ze dne 7. září 2005 o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy a o změně směrnice 2001/25/ES (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 160).

(10)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57).

(11)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

(13)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 ze dne 5. listopadu 2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) a kterým se mění nařízení o námořní bezpečnosti a zabránění znečištění z lodí (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1).


PŘÍLOHA I

POŽADAVKY ÚMLUVY STCW NA VÝCVIK PODLE ČLÁNKU 3

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

1.

Pravidla uvedená v této příloze se doplňují povinnými ustanoveními obsaženými v části A předpisu STCW s výjimkou kapitoly VIII pravidla VIII/2.

Každý odkaz na požadavek v pravidle rovněž představuje odkaz na odpovídající oddíl části A předpisu STCW.

2.

Část A předpisu STCW obsahuje požadavky na způsobilost, které musí uchazeči splňovat, aby jim byly vydány průkazy odborné způsobilosti nebo prodloužena jejich platnost podle úmluvy STCW. Za účelem upřesnění vazeb mezi ustanoveními kapitoly VII o vydávání jiných průkazů způsobilosti a ustanoveními kapitol II, III a IV o vydávání průkazů způsobilosti jsou schopnosti určené v požadavcích na způsobilost seskupeny podle těchto sedmi funkcí:

1)

navigační strážní služba a řízení lodi;

2)

manipulace s nákladem a jeho zajištění;

3)

řízení provozu lodi a péče o osoby na lodi;

4)

strojní služba;

5)

elektrotechnika, elektronika a ovládání strojního zařízení;

6)

údržba a opravy;

7)

radiokomunikace;

a těchto úrovní odpovědnosti:

1)

řídící úroveň;

2)

provozní úroveň;

3)

pomocná úroveň.

Funkce a úrovně odpovědnosti jsou označeny podtitulkem v tabulkách o požadavcích na způsobilost uvedených v části A kapitolách II, III a IV předpisu STCW.

KAPITOLA II

VELITEL A PALUBNÍ ODDĚLENÍ

Pravidlo II/1

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro důstojníky strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší

1.

Každý důstojník strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako součást schváleného výcvikového programu, který zahrnuje výcvik na lodi vyhovující požadavkům oddílu A-II/1 předpisu STCW a je písemně doložen ve schválené knize výcviku, nebo jinak prokázat námořní službu v délce nejméně třiceti šesti měsíců;

2.3.

mít vykonánu nejméně šestiměsíční strážní službu na můstku pod dohledem velitele nebo kvalifikovaného důstojníka během požadované námořní služby;

2.4.

případně splňovat použitelné požadavky pravidel kapitoly IV pro vykonávání radiotelekomunikační služby v souladu s radiotelekomunikačním řádem;

2.5.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-II/1 předpisu STCW;

2.6.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

Pravidlo II/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro velitele a první palubní důstojníky na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší

Velitel a první palubní důstojník na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT nebo větší

1.

Každý velitel a první palubní důstojník na námořní lodi o hrubé prostornosti 3 000 RT nebo větší musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti důstojníka strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší a mít v tomto služebním postavení vykonánu schválenou námořní službu v délce:

2.1.1.

nejméně dvanácti měsíců pro vydání průkazu způsobilosti prvního palubního důstojníka;

2.1.2.

nejméně třiceti šesti měsíců pro vydání průkazu způsobilosti velitele; tato doba však může být zkrácena na nejméně dvacet čtyři měsíce, pokud uchazeč tuto námořní službu vykonával nejméně dvanáct měsíců jako první palubní důstojník;

2.2.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost, které jsou pro velitele a první palubní důstojníky na lodích o hrubé prostornosti 3 000 RT nebo větší stanoveny v oddíle A-II/2 předpisu STCW.

Velitel a první palubní důstojník na lodích o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT

3.

Každý velitel a první palubní důstojník na námořní lodi o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

4.1.

pro vydání průkazu způsobilosti prvního palubního důstojníka splňovat požadavky na důstojníka strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší;

4.2.

pro vydání průkazu způsobilosti velitele splňovat požadavky na důstojníka strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší a mít v tomto služebním postavení vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně třiceti šesti měsíců; tato doba však může být zkrácena na nejméně dvacet čtyři měsíce, pokud uchazeč tuto námořní službu vykonával nejméně dvanáct měsíců jako první palubní důstojník;

4.3.

mít ukončen schválený výcvik a splňovat požadavky na způsobilost, které jsou pro velitele a první palubní důstojníky na lodích o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT stanoveny v oddíle A-II/2 předpisu STCW.

Pravidlo II/3

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro důstojníky strážní navigační služby a pro velitele na lodích o hrubé prostornosti menší než 500 RT

Lodě neprovozující příbřežní plavbu:

1.

Každý důstojník strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT neprovozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro lodě o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší.

2.

Každý velitel na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT neprovozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti pro službu velitele lodí o hrubé prostornosti od 500 do 3 000 RT.

Lodě provozující příbřežní plavbu

Důstojník strážní navigační služby

3.

Každý důstojník strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT provozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti důstojníka strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozující příbřežní plavbu musí:

4.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

4.2.

mít:

4.2.1.

ukončen zvláštní výcvik včetně dostatečné doby odpovídající námořní služby v souladu s požadavky členského státu; nebo

4.2.2.

vykonánu schválenou námořní službu v palubním oddělení v délce nejméně třiceti šesti měsíců;

4.3.

případně splňovat použitelné požadavky pravidel v kapitole IV pro výkon určených radiotelekomunikačních služeb v souladu s radiotelekomunikačním řádem;

4.4.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost důstojníků strážní navigační služby na lodích o hrubé prostornosti menší než 500 RT provozujících příbřežní plavbu stanovené v oddíle A-II/3 předpisu STCW;

4.5.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

Velitel

5.

Každý velitel sloužící na námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozující příbřežní plavbu musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

6.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti velitele námořní lodi o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozující příbřežní plavbu musí:

6.1.

dosáhnout věku nejméně 20 let;

6.2.

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako důstojník strážní navigační služby;

6.3.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-II/3 předpisu STCW pro velitele na lodích o hrubé prostornosti menší než 500 RT a provozujících příbřežní plavbu;

6.4.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

Výjimky

7.

Pokud se správní orgány domnívají, že rozměr lodě a podmínky její plavby jsou takové, že umožňují považovat plné uplatňování požadavků tohoto pravidla a oddílu A-II/3 předpisu STCW za nepřiměřené nebo prakticky neproveditelné, mohou ve vhodné míře velitele a důstojníka strážní navigační služby na této lodi nebo na této třídě lodí osvobodit od některých těchto požadavků, přičemž musí brát v úvahu bezpečnost všech lodí, které mohou působit ve stejných vodách.

Pravidlo II/4

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strážní navigační služby

1.

Každý člen mužstva strážní navigační služby na námořní lodi o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší, s výjimkou členů mužstva v zácviku a členů mužstva, jejichž úkoly při výkonu strážní služby nevyžadují zkušenosti, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti k výkonu těchto funkcí.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 16 let;

2.2.

mít:

2.2.1.

vykonánu schválenou námořní službu zahrnující výcvik a praxi v délce nejméně šesti měsíců; nebo

2.2.2.

ukončen zvláštní výcvik buď na pevnině nebo na lodi zahrnující schválenou dobu námořní služby v délce nejméně dvou měsíců;

2.3.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-II/4 předpisu STCW.

3.

Námořní služba, výcvik a praxe požadované podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 musí být spojeny s funkcemi strážní navigační služby a zahrnovat výkon služby prováděné pod přímým dohledem velitele, důstojníka strážní navigační služby nebo kvalifikovaného člena mužstva.

Pravidlo II/5

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro námořníky první třídy

1.

Každý námořník první třídy sloužící na námořní lodi o hrubé prostornosti 500 RT nebo větší musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

splňovat požadavky na vydání průkazů způsobilosti členu mužstva strážní navigační služby;

2.3.

být kvalifikován ke službě ve strážní navigační službě a zároveň mít vykonánu schválenou námořní službu v palubním oddělení:

2.3.1.

v délce nejméně osmnácti měsíců; nebo

2.3.2.

v délce nejméně dvanácti měsíců a mít ukončen schválený výcvik;

2.4.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-II/5 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro námořníky první třídy vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-II/5 předpisu STCW a určí, zda je nezbytné požadovat, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

KAPITOLA III

STROJNÍ ODDĚLENÍ

Pravidlo III/1

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro důstojníky strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro strojní důstojníky určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby

1.

Každý důstojník strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo strojní důstojník určený k službě ve strojovně bez trvalé strážní služby na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

mít ukončen kombinovaný dovednostní výcvik a vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako součást schváleného výcvikového programu, který zahrnuje výcvik na lodi, jenž splňuje požadavky oddílu A-III/1 předpisu STCW a je písemně doložen ve schválené knize výcviku, nebo mít ukončen kombinovaný dovednostní výcvik a vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně třiceti šesti měsíců, z nichž nejméně třicet měsíců musí být námořní služba ve strojním oddělení;

2.3.

mít během požadované námořní služby vykonánu nejméně šestiměsíční strojní strážní službu pod dohledem prvního strojního důstojníka nebo kvalifikovaného strojního důstojníka;

2.4.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-III/1 předpisu STCW;

2.5.

splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

Pravidlo III/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro první strojní důstojníky a druhé strojní důstojníky na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení 3 000 kW nebo vyšším

1.

Každý první strojní důstojník a druhý strojní důstojník na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 3 000 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti důstojníka strojní strážní služby na námořních lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším a mít v tomto služebním postavení vykonánu schválenou námořní službu:

2.1.1.

pro vydání průkazu způsobilosti druhého strojního důstojníka v délce nejméně dvanácti měsíců jako kvalifikovaný strojní důstojník;

2.1.2.

pro vydání průkazu způsobilosti prvního strojního důstojníka v délce nejméně třiceti šesti měsíců, avšak tato délka může být snížena na nejméně dvacet čtyři měsíce, pokud uchazeč tuto námořní službu vykonával nejméně dvanáct měsíců jako druhý strojní důstojník;

2.2.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/2 předpisu STCW.

Pravidlo III/3

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro první strojní důstojníky a druhé strojní důstojníky na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení od 750 kW do 3 000 kW

1.

Každý první strojní důstojník a druhý strojní důstojník na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení od 750 kW do 3 000 kW musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti důstojníka strojní strážní služby a:

2.1.1.

k vydání průkazu způsobilosti druhého strojního důstojníka mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců jako strojní asistent nebo strojní důstojník;

2.1.2.

k vydání průkazu způsobilosti prvního strojního důstojníka mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvaceti čtyř měsíců, z nichž nejméně dvanáct měsíců je služba s kvalifikací vyžadovanou pro výkon funkce druhého strojního důstojníka;

2.2.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/3 předpisu STCW.

3.

Každý strojní důstojník, který je kvalifikovaný ke službě jako druhý strojní důstojník na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení 3 000 kW nebo vyšším, může sloužit jako první strojní důstojník na lodích s výkonem hlavního pohonného zařízení nižším než 3 000 kW za předpokladu, že průkaz způsobilosti je takto potvrzen.

Pravidlo III/4

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro mužstvo určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby

1.

Každý člen mužstva tvořící součást strojní strážní služby nebo určený pro výkon služby ve strojovně bez trvalé strážní služby na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším, s výjimkou členů mužstva v zácviku a členů mužstva, jejichž služba nevyžaduje zkušenosti, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti k výkonu těchto funkcí.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 16 let;

2.2.

mít:

2.2.1.

vykonánu schválenou námořní službu zahrnující výcvik a praxi v délce nejméně šesti měsíců; nebo

2.2.2.

ukončen zvláštní výcvik buď na pevnině nebo na lodi, zahrnující schválenou dobu námořní služby v délce nejméně dvou měsíců;

2.3.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/4 předpisu STCW.

3.

Námořní služba, výcvik a praxe požadované podle bodů 2.2.1 a 2.2.2 musí být spojeny s funkcemi strážní služby ve strojovně a zahrnovat výkon souvisejících povinností prováděných pod přímým dohledem kvalifikovaného strojního důstojníka nebo kvalifikovaného člena mužstva.

Pravidlo III/5

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro motoráře první třídy ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro mužstvo určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby

1.

Každý motorář první třídy sloužící na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro mužstvo strojní strážní služby ve strojovně s trvalou strážní službou nebo pro mužstvo určené k výkonu služby ve strojovně bez trvalé strážní služby;

2.3.

být kvalifikován ke službě jako člen mužstva strojní strážní služby a zároveň mít vykonánu schválenou námořní službu ve strojním oddělení:

2.3.1.

v délce trvání nejméně dvanácti měsíců; nebo

2.3.2.

v délce trvání nejméně šesti měsíců a mít ukončen schválený výcvik;

2.4.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/5 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro mužstvo ve strojním oddělení vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-III/5 předpisu STCW a určí, zda je nezbytné požadovat, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

Pravidlo III/6

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro elektrodůstojníky

1.

Každý elektrodůstojník na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

mít ukončeno nejméně dvanáct měsíců kombinovaného dovednostního výcviku a schválené námořní služby, z nichž nejméně šest měsíců musí být námořní služba jako součást schváleného výcvikového programu, který splňuje požadavky oddílu A-III/6 předpisu STCW a je písemně doložen ve schválené knize výcviku, nebo mít ukončeno nejméně třicet šest měsíců kombinovaného dovednostního výcviku a schválené námořní služby, z nichž nejméně třicet měsíců musí být námořní služba ve strojním oddělení;

2.3.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-III/6 předpisu STCW;

2.4.

splňovat požadavky na způsobilost stanovené v oddíle A-VI/1 odst. 2, oddíle A-VI/2 odst. 1 až 4, oddíle A-VI/3 odst. 1 až 4 a oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro elektrodůstojníky vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-III/6 předpisu STCW a určí, zda je nezbytné požadovat, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

4.

Bez ohledu požadavky podle bodů 1, 2 a 3 může být vhodně kvalifikovaná osoba považována členským státem za schopnou vykonávat určité funkce oddílu A-III/6.

Pravidlo III/7

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro elektrotechniky

1.

Každý elektrotechnik na námořní lodi s výkonem hlavního pohonného zařízení 750 kW nebo vyšším musí být držitelem průkazu způsobilosti.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

mít vykonánu schválenou námořní službu zahrnující výcvik a praxi v délce nejméně dvanácti měsíců; nebo

2.3.

mít ukončen schválený výcvik, včetně schválené doby námořní služby v délce nejméně šesti měsíců; nebo

2.4.

mít kvalifikaci, která splňuje požadavky na technickou způsobilost v tabulce A-III/7 předpisu STCW, a vykonánu schválenou dobu námořní služby v délce nejméně tří měsíců; a

2.5.

splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-III/7 předpisu STCW.

3.

Každý členský stát porovná požadavky na způsobilost, které platily pro průkazy způsobilosti pro elektrotechniky vydané před 1. lednem 2012, s požadavky pro daný průkaz uvedenými v oddíle A-III/7 předpisu STCW a určí, zda je nezbytné požadovat, aby si tito členové posádky aktualizovali kvalifikaci.

4.

Bez ohledu na požadavky podle bodů 1, 2 a 3 může být vhodně kvalifikovaná osoba považována členským státem za schopnou vykonávat určité funkce oddílu A-III/7.

KAPITOLA IV

RADIOKOMUNIKACE A RADIOOPERÁTOŘI

Vysvětlivka

Povinná ustanovení týkající se strážní radiotelekomunikační služby jsou uvedena v radiotelekomunikačním řádu a v úmluvě SOLAS 74 v platném znění. Ustanovení týkající se údržby radiokomunikačního zařízení jsou uvedena v úmluvě SOLAS 74 v platném znění a v pokynech přijatých Mezinárodní námořní organizací.

Pravidlo IV/1

Použití

1.

S výhradou bodu 2 se tato kapitola vztahuje na radiooperátory lodí vysílajících v globálním námořním tísňovém a bezpečnostním systému (GMDSS) v souladu s úmluvou SOLAS 74 v platném znění.

2.

Radiooperátoři na lodích, které nemusí vyhovovat ustanovením GMDSS uvedeným v kapitole IV úmluvy SOLAS 74, nejsou povinni splňovat tuto kapitolu. Radiooperátoři na těchto lodích jsou nicméně povinni dodržovat radiotelekomunikační řád. Členské státy zajistí, aby těmto radiooperátorům byly vydány nebo uznány odpovídající průkazy způsobilosti vyžadované radiotelekomunikačním řádem.

Pravidlo IV/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů způsobilosti pro operátory GMDSS

1.

Každá osoba pověřená nebo vykonávající radiotelekomunikační službu na lodi, která má povinnost být zapojena do systému GMDSS, musí být držitelem odpovídajícího průkazu způsobilosti pro systém GMDSS vydaného nebo uznaného členským státem podle radiotelekomunikačního řádu.

2.

Navíc každý uchazeč o průkaz odborné způsobilosti podle tohoto pravidla pro službu na lodi povinně vybavené rádiovým zařízením podle úmluvy SOLAS 74 v platném znění musí:

2.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

2.2.

mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-IV/2 předpisu STCW.

KAPITOLA V

ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA VÝCVIK ČLENŮ POSÁDKY NĚKTERÝCH TYPŮ LODÍ

Pravidlo V/1-1

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků a mužstva ropných tankerů a tankerů pro přepravu chemických látek

1.

Důstojníci a mužstvo, kterým jsou přiděleny zvláštní úkoly a odpovědnosti týkající se nákladu nebo zařízení pro manipulaci s nákladem na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemických látek, musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek musí mít ukončen základní výcvik v souladu s ustanoveními oddílu A-VI/1 předpisu STCW a musí mít:

2.1.

vykonánu schválenou námořní službu na ropných tankerech nebo tankerech pro přepravu chemických látek v délce nejméně tří měsíců a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 1 předpisu STCW; nebo

2.2.

ukončen schválený základní výcvik v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 1 předpisu STCW.

3.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba bezprostředně odpovídající za nakládku, vykládku, péči během dopravy, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné úkony týkající se nákladu na ropných tankerech musí být držiteli průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech musí:

4.1.

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek;

4.2.

být kvalifikován pro vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a zároveň mít:

4.2.1.

vykonánu schválenou námořní službu na ropných tankerech v délce nejméně tří měsíců; nebo

4.2.2.

ukončen nejméně jeden měsíc schváleného výcviku na ropných tankerech v pomocné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen ve schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynům v oddíle B-V/1 předpisu STCW;

4.3.

mít ukončen schválený pokročilý výcvik v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 2 předpisu STCW.

5.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba bezprostředně odpovídající za nakládku, vykládku, péči během dopravy, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné úkony týkající se nákladu na tankerech pro přepravu chemických látek musí být držiteli průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemických látek.

6.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemických látek musí:

6.1.

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek;

6.2.

být kvalifikován pro vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na ropných tankerech a tankerech pro přepravu chemických látek a zároveň mít:

6.2.1.

vykonánu schválenou námořní službu na tankerech pro přepravu chemických látek v délce nejméně tří měsíců; nebo

6.2.2.

ukončen nejméně jeden měsíc schváleného výcviku na tankerech pro přepravu chemických látek v pomocné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen ve schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynům v oddíle B-V/1 předpisu STCW;

6.3.

mít ukončen schválený pokročilý výcvik v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu chemických látek a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-1 odst. 3 předpisu STCW.

7.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s bodem 2, 4 nebo 6, byl vydán průkaz kompetence nebo aby byl stávající průkaz odborné způsobilosti či průkaz kompetence náležitě potvrzen.

Pravidlo V/1-2

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků a mužstva tankerů pro přepravu zkapalněného plynu

1.

Důstojníci a mužstvo, kterým jsou přiděleny zvláštní úkoly a odpovědnosti týkající se nákladu nebo zařízení pro manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu, musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí mít ukončen základní výcvik v souladu s ustanoveními oddílu A-VI/1 předpisu STCW a musí mít:

2.1.

vykonánu schválenou námořní službu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu v délce nejméně tří měsíců a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-2 odst. 1 předpisu STCW; nebo

2.2.

ukončen schválený základní výcvik v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-2 odst. 1 předpisu STCW.

3.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba bezprostředně odpovídající za nakládku, vykládku, péči během dopravy, manipulaci s nákladem, čištění nádrží nebo jiné úkony týkající se nákladu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu musí:

4.1.

splňovat požadavky na vydávání průkazů způsobilosti osvědčujících absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu;

4.2.

být kvalifikován pro vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a zároveň mít:

4.2.1.

vykonánu schválenou námořní službu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu v délce nejméně tří měsíců; nebo

4.2.2.

ukončen nejméně jeden měsíc schváleného výcviku na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu v pomocné pozici, který zahrnuje nejméně tři nakládky a tři vykládky a je písemně doložen ve schválené knize výcviku s přihlédnutím k pokynům v oddíle B-V/1 předpisu STCW;

4.3.

mít ukončen schválený pokročilý výcvik v manipulaci s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/1-2 odst. 2 předpisu STCW.

5.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s bodem 2 nebo 4, byl vydán průkaz kompetence nebo aby byl stávající průkaz odborné způsobilosti či průkaz kompetence náležitě potvrzen.

Pravidlo V/2

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů mužstva a dalších členů posádky na osobních lodích

1.

Toto pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy mužstva a ostatní posádku sloužící na osobních lodích provozujících mezinárodní plavbu. Členské státy rozhodnou, zda se tyto požadavky vztahují na posádku sloužící na osobních lodích provozujících vnitrostátní plavbu.

2.

Před přidělením do služby na osobní lodi musí všechny osoby sloužící na osobní lodi splňovat požadavky stanovené v oddíle A-VI/1 odst. 1 předpisu STCW.

3.

Velitelé, důstojníci, členové mužstva a ostatní členové posádky sloužící na osobních lodích musí absolvovat výcvik a úvodní výcvik požadované body 5 až 9, které odpovídají jejich služebnímu postavení, úkolům a odpovědnostem.

4.

Velitelé, důstojníci, členové mužstva a ostatní členové posádky, u nichž je vyžadován výcvik podle bodů 7, 8 a 9, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.

5.

Posádka sloužící na osobních lodích musí ukončit výcvik týkající se nouzových situací na osobních lodích, který je přiměřený jejich služebnímu postavení, úkolům a odpovědnostem, stanovený v oddíle A-V/2 odst. 1 předpisu STCW.

6.

Posádka poskytující přímé služby cestujícím v prostorách pro cestující na osobních lodích musí mít ukončen bezpečnostní výcvik stanovený v oddíle A-V/2 odst. 2 předpisu STCW.

7.

Velitelé, důstojníci a členové mužstva kvalifikovaní podle kapitol II, III a VII této přílohy a ostatní posádka, která je na poplachovém rozpisu určena k tomu, aby na osobních lodích pomáhala cestujícím v nouzových situacích, musí absolvovat výcvik v řízení velkého množství lidí na osobních lodích stanovený v oddíle A-V/2 odst. 3 předpisu STCW.

8.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba na poplachovém rozpisu, jíž byla svěřena odpovědnost za bezpečnost cestujících v nouzových situacích na osobních lodích, musí absolvovat schválený výcvik v oblasti zvládání krizových situací a chování lidí stanovený v oddíle A-V/2 odst. 4 předpisu STCW.

9.

Velitelé, první strojní důstojníci, první palubní, důstojníci, druzí strojní důstojníci a každá osoba, která přímo odpovídá za nastupování a vystupování cestujících, nakládku, vykládku a zabezpečování nákladů nebo uzavírání otvorů v lodním trupu na osobních lodích typu ro-ro, musí absolvovat schválený výcvik v oblasti bezpečnosti cestujících, bezpečnosti nákladu a neporušenosti lodního trupu stanovený v oddíle A-V/2 odst. 5 předpisu STCW.

10.

Členské státy zajistí, aby každé osobě, která byla shledána jako kvalifikovaná v souladu s body 6 až 9, byly vydány doklady o absolvovaném výcviku.

Pravidlo V/3

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů, důstojníků, členů mužstva a dalších členů posádky na lodích podléhajících předpisu IGF

1.

Toto pravidlo se vztahuje na velitele, důstojníky, členy mužstva a ostatní posádku sloužící na lodích podléhajících předpisu IGF.

2.

Před přidělením do služby na palubě lodi podléhající předpisu IGF musí mít námořníci absolvovaný výcvik požadovaný v bodech 4 až 9, který odpovídá jejich funkcím, úkolům a odpovědnostem.

3.

Všichni námořníci, kteří slouží na lodích podléhajících předpisu IGF, obdrží před přidělením do služby náležitý úvodní výcvik specifický pro loď a vybavení, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 1 písm. d) této směrnice.

4.

Námořníci odpovědní za bezpečnostní povinnosti spojené s péčí o palivo a jeho použití nebo při nouzových reakcích souvisejících s palivem na lodích podléhajících předpisu IGF musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku pro lodě podléhající předpisu IGF.

5.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku pro lodě podléhající předpisu IGF musí absolvovat základní výcvik v souladu s ustanoveními oddílu A-V/3 odst. 1 předpisu STCW.

6.

U námořníků odpovědných za bezpečnostní povinnosti spojené s péčí o palivo a jeho použití nebo při nouzových reakcích souvisejících s palivem na lodích podléhajících předpisu IGF, kteří mají kvalifikaci a byl jim vydán průkaz způsobilosti v souladu s pravidlem V/1-2 body 2 a 5 nebo pravidlem V/1-2 body 4 a 5 týkajícími se tankerů pro přepravu zkapalněného plynu, se má za to, že splnili požadavky na základní výcvik pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF, které jsou uvedeny v oddíle A-V/3 odst. 1 předpisu STCW.

7.

Velitelé, strojní důstojníci a ostatní členové posádky bezprostředně odpovídající za péči o palivo a jeho použití a palivové systémy na lodích podléhajících předpisu IGF musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování pokročilého výcviku pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF.

8.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF musí být držitelem průkazu kompetence uvedeného v bodě 4 a musí mít:

8.1.

absolvovaný schválený pokročilý výcvik pro lodě podléhající předpisu IGF a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/3 odst. 2 předpisu STCW;

8.2.

vykonanou schválenou námořní službu v délce nejméně jednoho měsíce, která zahrnuje nejméně tři operace týkající se zásobování palivem na lodích podléhajících předpisu IGF. Dvě ze tří operací týkající se zásobování palivem mohou být nahrazeny schváleným výcvikem na simulátoru pro tyto operace jako součást výcviku uvedeného v bodě 8.1.

9.

U velitelů, strojních důstojníků a každé osoby bezprostředně odpovídající za péči o palivo a jeho použití na lodích podléhajících předpisu IGF, kteří mají kvalifikaci a byl jim vydán průkaz způsobilosti v souladu s požadavkem na způsobilost pro službu na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu stanoveným v oddíle A-V/1-2 odst. 2 předpisu STCW, se má za to, že splnili požadavky na pokročilý výcvik pro službu na lodích podléhajících předpisu IGF, které jsou uvedené v oddíle A-V/3 odst. 2 předpisu STCW, pokud rovněž:

9.1.

splňují požadavky uvedené v bodě 6;

9.2.

splňují požadavky bodu 8.2 týkající se zásobování palivem nebo se účastnili tří manipulací s nákladem na tankerech pro přepravu zkapalněného plynu;

9.3.

absolvovali námořní službu v délce tří měsíců během posledních pěti let na:

9.3.1.

lodích podléhajících předpisu IGF;

9.3.2.

tankerech přepravujících jako náklad paliva uvedená v předpisu IGF; nebo

9.3.3.

lodích používajících jako palivo plyny nebo palivo s nízkým bodem vzplanutí.

10.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s body 4 nebo 7, byl vydán průkaz kompetence.

11.

Námořníci, kterým byl vydán průkaz kompetence v souladu s body 4 nebo 7, musí v intervalech nejvýše pěti let vykonat příslušný opakovací výcvik nebo musí předložit doklad o tom, že příslušný požadavek na způsobilost během posledních pěti let splnili.

Pravidlo V/4

Povinné minimální požadavky na výcvik a kvalifikaci velitelů a palubních důstojníků na lodích působících v polárních vodách

1.

Velitelé, první palubní důstojníci a důstojníci strážní navigační služby na lodích působících v polárních vodách musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku pro lodě působící v polárních vodách, jak vyžaduje polární předpis.

2.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování základního výcviku pro lodě působící v polárních vodách musí mít absolvovaný schválený základní výcvik pro lodě působící v polárních vodách a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/4 odst. 1 pravidla STCW.

3.

Velitelé a první palubní důstojníci na lodích působících v polárních vodách musí být držiteli průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování pokročilého výcviku pro lodě působící v polárních vodách, jak vyžaduje polární předpis.

4.

Každý uchazeč o průkaz způsobilosti osvědčující absolvování pokročilého výcviku pro lodě působící v polárních vodách musí:

4.1.

splňovat požadavky na vydání průkazu způsobilosti osvědčujícího absolvování základního výcviku pro lodě působící v polárních vodách;

4.2.

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvou měsíců v palubním oddělení, na řídící úrovni nebo při plnění strážní služby na provozní úrovni na lodích působících v polárních vodách nebo jinou rovnocennou schválenou námořní službu;

4.3.

mít absolvovaný schválený pokročilý výcvik pro lodě působící v polárních vodách a splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-V/4 odst. 2 předpisu STCW.

5.

Členské státy zajistí, aby námořníkům, kteří jsou kvalifikováni v souladu s bodem 2 nebo 4, byl vydán průkaz kompetence.

KAPITOLA VI

ÚKOLY TÝKAJÍCÍ SE NOUZOVÝCH SITUACÍ, BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTNÍ OCHRANY, ZDRAVOTNÍ PÉČE A OPATŘENÍ PRO PŘEŽITÍ

Pravidlo VI/1

Povinné minimální požadavky na úvodní bezpečnostní výcvik, základní výcvik a pokyny pro všechny námořníky

1.

Námořníci musí obdržet úvodní a základní výcvik nebo pokyny v souladu s oddílem A-V1/1 předpisu STCW a musí splnit příslušný požadavek na způsobilost stanovený v uvedeném předpisu.

2.

Pokud základní výcvik není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz kompetence, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil základního výcviku.

Pravidlo VI/2

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů kompetence pro záchranná plavidla, záchranářské čluny a rychlé záchranářské čluny

1.

Každý uchazeč o průkaz kompetence pro záchranná plavidla a záchranářské čluny jiné než rychlé záchranářské čluny musí:

1.1.

dosáhnout věku nejméně 18 let;

1.2.

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců nebo mít ukončen schválený výcvikový kurz a mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně šesti měsíců;

1.3.

splňovat požadavek na způsobilost pro průkaz kompetence pro záchranná plavidla a záchranářské čluny podle oddílu A-VI/2 odst. 1 až 4 předpisu STCW.

2.

Každý uchazeč o průkaz kompetence pro rychlé záchranářské čluny musí:

2.1.

mít průkaz kompetence pro záchranná plavidla a záchranářské čluny jiné než rychlé záchranářské čluny;

2.2.

mít ukončen schválený výcvikový kurz;

2.3.

splňovat požadavek na způsobilost pro průkaz kompetence pro rychlé záchranářské čluny podle oddílu A-VI/2 odst. 7 až 10 předpisu STCW.

Pravidlo VI/3

Povinné minimální požadavky na pokročilý výcvik v boji proti požárům

1.

Námořníci určení pro řízení protipožárních činností musí mít úspěšně ukončen pokročilý výcvik v protipožárních technikách se zvláštním důrazem na organizaci, taktiku a velení v souladu s ustanoveními oddílu A-VI/3 odst. 1 až 4 předpisu STCW a musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený v uvedeném předpisu.

2.

Pokud pokročilý výcvik v boji proti požárům není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz kompetence, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil pokročilého výcviku v boji proti požárům.

Pravidlo VI/4

Povinné minimální požadavky v oblasti první pomoci a zdravotní péče

1.

Námořníci určení k poskytování první pomoci na lodích musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený pro poskytování první pomoci v oddíle A-VI/4 odst. 1, 2 a 3 předpisu STCW.

2.

Námořníci, kteří odpovídají za zdravotní péči na lodi, musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený pro zdravotní péči na palubě lodí v oddíle A-VI/4 odst. 4, 5 a 6 předpisu STCW.

3.

Jestliže výcvik v oblasti první pomoci nebo zdravotní péče není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz kompetence, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil výcviku v oblasti první pomoci nebo zdravotní péče.

Pravidlo VI/5

Povinné minimální požadavky na vydávání průkazů kompetence pro lodní bezpečnostní důstojníky

1.

Každý uchazeč o průkaz kompetence lodního bezpečnostního důstojníka musí:

1.1.

mít vykonánu schválenou námořní službu v délce nejméně dvanácti měsíců nebo odpovídající námořní službu a znalost provozu lodi;

1.2.

splňovat požadavek na způsobilost pro průkaz kompetence lodního bezpečnostního důstojníka uvedený v oddíle A-VI/5 odst. 1 až 4 předpisu STCW.

2.

Členské státy zajistí, aby každé osobě, která byla shledána jako kvalifikovaná podle tohoto pravidla, byl vydán průkaz kompetence.

Pravidlo VI/6

Povinné minimální požadavky na bezpečnostní výcvik a poučení pro všechny námořníky

1.

Námořníci musí být obeznámeni s otázkami bezpečnostní ochrany, absolvovat bezpečnostní výcvik nebo poučení o bezpečnostní ochraně v souladu s oddílem A-VI/6 odst. 1 až 4 předpisu STCW a splňovat příslušný požadavek na způsobilost stanovený v uvedeném předpisu.

2.

Pokud otázky bezpečnostní ochrany nejsou zahrnuty v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz odborné způsobilosti, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil výcviku v oblasti bezpečnosti.

Námořníci s přidělenými úkoly v oblasti bezpečnostní ochrany

3.

Námořníci s přidělenými úkoly v oblasti bezpečnostní ochrany musí splňovat požadavek na způsobilost stanovený v oddíle A-VI/6 odst. 6, 7 a 8 předpisu STCW.

4.

Pokud výcvik v přidělených úkolech bezpečnostní ochrany není zahrnut v kvalifikaci vyžadované pro získání průkazu způsobilosti, který má být vydán, vydá se průkaz kompetence, v němž se uvede, že se držitel zúčastnil výcviku v oblasti přidělených úkolů bezpečnostní ochrany.

KAPITOLA VII

JINÉ PRŮKAZY ZPŮSOBILOSTI

Pravidlo VII/1

Vydávání jiných průkazů způsobilosti

1.

Bez ohledu na požadavky na průkazy způsobilosti stanovené v kapitolách II a III této přílohy se mohou členské státy rozhodnout vydávat nebo povolit vydávání jiných průkazů způsobilosti než těch, které jsou uvedeny v pravidlech těchto kapitol, za těchto podmínek:

1.1.

odpovídající funkce a úrovně odpovědnosti uvedené v průkazech způsobilosti a v potvrzeních musí být zvoleny z funkcí a úrovní odpovědnosti uvedených v oddílech A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4, A-III/5 a A-IV/2 předpisu STCW a musí být totožné;

1.2.

uchazeči musí mít ukončeno schválené vzdělání a výcvik a splňovat požadavky na způsobilost stanovené v příslušných oddílech předpisu STCW, a jak je uvedeno v oddíle A-VII/1 uvedeného předpisu, pro funkce a úrovně uváděné v průkazech způsobilosti a potvrzeních;

1.3.

uchazeči musí mít vykonánu schválenou námořní službu příslušnou pro výkon funkcí a úrovní uváděných v průkazu způsobilosti. Minimální délka námořní služby musí být rovnocenná délce námořní služby stanovené v kapitolách II a III této přílohy. Minimální délka námořní služby však nesmí být kratší než délka stanovená v oddíle A-VII/2 předpisu STCW;

1.4.

uchazeči o průkaz způsobilosti, kteří mají na provozní úrovni funkci v rámci navigační strážní služby a řízení lodi, musí případně splňovat použitelné požadavky kapitoly IV pro výkon určených radiotelekomunikačních služeb v souladu s radiotelekomunikačním řádem;

1.5.

průkazy způsobilosti jsou vydávány v souladu s požadavky článku 4 této směrnice a s kapitolou VII předpisu STCW.

2.

Podle této kapitoly nesmějí být vydávány žádné průkazy způsobilosti, jestliže členský stát nesdělí Komisi údaje stanovené úmluvou STCW.

Pravidlo VII/2

Průkazy způsobilosti pro námořníky

Každý námořník vykonávající jakoukoli funkci nebo skupinu funkcí uvedených v tabulkách A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 nebo A-II/5 kapitoly II nebo v tabulkách A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 nebo A-III/5 kapitoly III nebo A-IV/2 kapitoly IV předpisu STCW musí být držitelem průkazu odborné způsobilosti nebo průkazu kompetence, podle toho, co je použitelné.

Pravidlo VII/3

Zásady vydávání jiných průkazů způsobilosti

1.

Členský stát, který se rozhodne vydávat nebo povolit vydávání jiných průkazů způsobilosti, zajistí dodržování těchto zásad:

1.1.

nesmí být zaveden žádný jiný systém vydávání průkazů způsobilosti, ledaže zajišťuje stupeň bezpečnosti na moři a preventivní účinek s ohledem na znečišťování alespoň rovnocenný tomu, který je stanoven v ostatních kapitolách;

1.2.

každá úprava vydávání jiných průkazů způsobilosti na základě této kapitoly musí stanovit zaměnitelnost těchto průkazů způsobilosti s průkazy způsobilosti vydanými podle jiných kapitol.

2.

Zásada zaměnitelnosti podle bodu 1 musí zajistit, aby:

2.1.

námořníci, kterým byly vydány průkazy způsobilosti podle kapitol II a/nebo III, a ti, kterým byly vydány průkazy způsobilosti podle kapitoly VII, mohli sloužit na lodích, na kterých je buď obvyklá, nebo jiná forma organizace lodního provozu;

2.2.

námořníci neobdrželi výcvik v konkrétním uspořádání na lodi, který by snižoval jejich schopnost uplatnit své dovednosti jinde.

3.

Při vydávání jakéhokoli průkazu způsobilosti podle této kapitoly je třeba vzít v úvahu tyto zásady:

3.1.

vydávání jiných průkazů způsobilosti nesmí být využíváno samo o sobě ke:

3.1.1.

snižování počtu členů posádky na lodi;

3.1.2.

snižování jednotnosti povolání nebo odborné schopnosti námořníků; nebo

3.1.3.

přidělování kombinovaných služeb důstojníků strojní strážní služby a navigační strážní služby během jakékoli strážní služby jedinému držiteli průkazu způsobilosti;

3.2.

osoba, která velí, musí být určena jako velitel a právní postavení a pravomoc velitele a ostatních nesmějí být nepříznivě ovlivněny zavedením jakékoli úpravy pro jiné průkazy způsobilosti.

4.

Zásady obsažené v bodech 1 a 2 zajistí zachování způsobilosti palubních a strojních důstojníků.

PŘÍLOHA II

KRITÉRIA PRO UZNÁVÁNÍ TŘETÍCH ZEMÍ, KTERÉ VYDALY NEBO NA ZÁKLADĚ JEJICHŽ OPRÁVNĚNÍ BYL VYDÁN PRŮKAZ PODLE ČL. 20 ODST. 2

1.

Třetí země musí být smluvní stranou úmluvy STCW.

2.

Třetí zemi musí Výbor pro námořní bezpečnost potvrdit, že prokázala neomezené a úplné uplatňování ustanovení úmluvy STCW.

3.

Komise za pomoci Evropské agentury pro námořní bezpečnost a za případného zapojení dotčeného členského státu potvrdí prostřednictvím hodnocení uvedené strany, které může zahrnovat kontrolu zařízení a postupů, že jsou plně dodržovány úmluvou STCW stanovené požadavky na způsobilost, výcvik, vydávání průkazů způsobilosti a normy kvality.

4.

Členský stát v současné době jedná s dotčenou třetí zemí o dohodě, která bude třetí zemi zavazovat k tomu, aby okamžitě ohlásila podstatné změny pravidel pro výcvik a vydávání průkazů v souladu s úmluvou STCW.

5.

Členský stát zavedl opatření zajišťující, aby námořníci, kteří předkládají k uznání průkazy způsobilosti pro řídící úkoly, měli odpovídající znalosti námořních právních předpisů členského státu vztahujících se k úkolům, jejichž plnění je jim povoleno.

6.

Jestliže si členský stát přeje, aby bylo posouzení o plnění předpisů třetí zemí doplněno o hodnocení určitých námořních výcvikových zařízení, potom postupuje v souladu s ustanoveními oddílu A-I/6 předpisu STCW.

PŘÍLOHA III

DRUH INFORMACÍ, KTERÉ JE TŘEBA SDĚLIT KOMISI PRO STATISTICKÉ ÚČELY

1.

Odkazuje-li se na tuto přílohu, poskytnou se následující informace stanovené v oddíle A-I/2 odst. 9 předpisu STCW pro všechny průkazy odborné způsobilosti či potvrzení o jejich vydání a pro všechna potvrzení o uznání průkazů odborné způsobilosti vydaných v jiných zemích; v případech označených symbolem * se tyto informace poskytnou v anonymizované podobě, jak vyžaduje čl. 27 odst. 3 této směrnice:

 

Průkazy odborné způsobilosti/potvrzení o vydání průkazů odborné způsobilosti:

jedinečný identifikační kód námořníka, je-li k dispozici*;

jméno námořníka*;

datum narození námořníka;

státní příslušnost námořníka;

pohlaví námořníka;

potvrzené číslo průkazu odborné způsobilosti*;

číslo potvrzení o vydání průkazu odborné způsobilosti*;

služební postavení;

datum vydání nebo posledního prodloužení platnosti dokladu;

datum skončení platnosti;

status průkazu;

omezení.

 

Potvrzení o uznání průkazů odborné způsobilosti vydaných v jiných zemích:

jedinečný identifikační kód námořníka, je-li k dispozici*;

jméno námořníka*;

datum narození námořníka;

státní příslušnost námořníka;

pohlaví námořníka;

země, která vydala původní průkaz odborné způsobilosti;

číslo původního průkazu odborné způsobilosti*;

číslo potvrzení o uznání průkazů odborné způsobilosti vydaných v jiných zemích*;

služební postavení;

datum vydání nebo posledního prodloužení platnosti dokladu;

datum skončení platnosti;

status potvrzení o uznání průkazů odborné způsobilosti;

omezení.

2.

Členské státy mohou dobrovolně poskytnout informace o průkazech kompetence vydaných členům mužstva v souladu s kapitolami II, III a VII přílohy úmluvy STCW, jako je například:

jedinečný identifikační kód námořníka, je-li k dispozici*;

jméno námořníka*;

datum narození námořníka;

státní příslušnost námořníka;

pohlaví námořníka;

číslo průkazu kompetence*;

služební postavení;

datum vydání nebo posledního prodloužení platnosti dokladu;

datum skončení platnosti;

status průkazu kompetence.


PŘÍLOHA IV

Část A

Zrušená směrnice a její následné změny (uvedené v článku 34)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/106/ES

(Úř. věst. L 323, 3.12.2008, s. 33).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/35/EU

(Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 78).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1159

(Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 94).

pouze článek 1 a Příloha

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu a dny použitelnosti (uvedené v článku 34)

Směrnice

Lhůta pro provedení

2012/35/EU

4. července 2014, s výjimkou čl. 1 bodu 5

4. ledna 2018, pokud jde o čl. 1 bodu 5

(EU) 2019/1159

2. srpna 2021


PŘÍLOHA V

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 2008/106/ES

Tato směrnice

Článek 1, návětí

Článek 2, návětí

Čl. 1 body 1 až 26

Čl. 2 body 1 až 26

Čl. 1 bod 28

Čl. 2 bod 27

Čl. 1 bod 29

Čl. 2 bod 28

Čl. 1 bod 30

Čl. 2 bod 29

Čl. 1 bod 31

Čl. 2 bod 30

Čl. 1 bod 32

Čl. 2 bod 31

Čl. 1 bod 33

Čl. 2 bod 32

Čl. 1 bod 34

Čl. 2 bod 33

Čl. 1 bod 35

Čl. 2 bod 34

Čl. 1 bod 36

Čl. 2 bod 35

Čl. 1 bod 37

Čl. 2 bod 36

Čl. 1 bod 38

Čl. 2 bod 37

Čl. 1 bod 39

Čl. 2 bod 38

Čl. 1 bod 40

Čl. 2 bod 39

Čl. 1 bod 41

Čl. 2 bod 40

Čl. 1 bod 42

Čl. 2 bod 41

Čl. 1 bod 43

Čl. 2 bod 42

Čl. 1 bod 44

Čl. 2 bod 43

Čl. 1 bod 45

Čl. 2 bod 44

Čl. 1 bod 46

Čl. 2 bod 45

Články 2 a 3

Články 1 a 3

Čl. 5 odst. 1, 2 a 3

Čl. 4 odst. 1, 2 a 3

Čl. 5 odst. 3a

Čl. 4 odst. 4

Čl. 5 odst. 4

Čl. 4 odst. 5

Čl. 5 odst. 5

Čl. 4 odst. 6

Čl. 5 odst. 6

Čl. 4 odst. 7

Čl. 5 odst. 7

Čl. 4 odst. 8

Čl. 5 odst. 8

Čl. 4 odst. 9

Čl. 5 odst. 9

Čl. 4 odst. 10

Čl. 5 odst. 10

Čl. 4 odst. 11

Čl. 5 odst. 11

Čl. 4 odst. 12

Čl. 5 odst. 12

Čl. 4 odst. 13

Čl. 5 odst. 13

Čl. 4 odst. 14

Článek 5a

Článek 5

Článek 5b

Článek 6

Článek 6

Článek 7

Čl. 7 odst. 1

Čl. 8 odst. 1

Čl. 7 odst. 1a

Čl. 8 odst. 2

Čl. 7 odst. 2

Čl. 8 odst. 3

Čl. 7 odst. 3

Čl. 8 odst. 4

Čl. 7 odst. 3a

Čl. 8 odst. 5

Čl. 7 odst. 3b

Čl. 8 odst. 6

Čl. 7 odst. 4

Čl. 8 odst. 7

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Čl. 12 odst. 1

Čl. 13 odst. 1

Čl. 12 odst. 2

Čl. 13 odst. 2

Čl. 12 odst. 2a

Čl. 13 odst. 3

Čl. 12 odst. 2b

Čl. 13 odst. 4

Čl. 12 odst. 3

Čl. 13 odst. 5

Čl. 12 odst. 3a

Čl. 13 odst. 6

Čl. 12 odst. 4

Čl. 13 odst. 7

Čl. 12 odst. 5

Čl. 13 odst. 8

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 18

Článek 19

Článek 19

Článek 20

Článek 20

Článek 21

Článek 21

Článek 22

Článek 22

Článek 23

Článek 23

Článek 24

Článek 24

Článek 25

Článek 25

Článek 26

Článek 25a

Článek 27

Článek 26

Článek 28

Článek 27

Článek 29

Článek 27a

Článek 30

Čl. 28 odst. 1

Čl. 31 odst. 1

Čl. 28 odst. 2 první věta

Čl. 31 odst. 2 první pododstavec

Čl. 28 odst. 2 druhá věta

Čl. 31 odst. 2 druhý pododstavec

Článek 29

Článek 32

Článek 30

Článek 31

Článek 33

Článek 32

Článek 34

Článek 35

Článek 34

Článek 36

Příloha I

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha III


Top