EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2081

Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/2081 ze dne 25. října 2022, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1346, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

ST/12968/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2081/oj

28.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/23


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY (EU) 2022/2081

ze dne 25. října 2022,

kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1346, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2020/672 ze dne 19. května 2020 o zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci (SURE) v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na žádost Řecka ze dne 6. srpna 2020 poskytla Rada prováděcím rozhodnutím (EU) 2020/1346 (2) Řecku finanční pomoc ve formě půjčky v maximální výši 2 728 000 000 EUR s maximální průměrnou splatností 15 let a obdobím dostupnosti 18 měsíců s cílem doplnit vnitrostátní úsilí Řecka při řešení dopadů rozšíření onemocnění COVID-19 a reakci na socioekonomické důsledky uvedeného rozšíření pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné.

(2)

Půjčku mělo Řecko použít k financování režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření podle článku 3 prováděcího rozhodnutí Rady (EU) 2020/1346.

(3)

V návaznosti na druhou žádost Řecka ze dne 9. března 2021 poskytla Rada prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/679 (3), kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1346, Řecku dodatečnou finanční pomoc v maximální výši 2 537 000 000 EUR zvýšením maximální výše půjčky na 5 265 000 000 EUR s maximální průměrnou splatností 15 let a obdobím dostupnosti 18 měsíců, s cílem doplnit vnitrostátní úsilí Řecka při řešení dopadů rozšíření onemocnění COVID-19 a reakci na socioekonomické důsledky uvedeného rozšíření pro pracovníky a osoby samostatně výdělečně činné.

(4)

Dodatečnou půjčku mělo Řecko použít k financování režimů zkrácené pracovní doby a podobných opatření podle článku 3 prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1346 ve znění prováděcího rozhodnutí(EU) 2021/679.

(5)

Rozšíření onemocnění COVID-19 v Řecku imobilizovalo značnou část pracovní síly. To vedlo k opakovaným náhlým a prudkým nárůstům veřejných výdajů v Řecku souvisejících s opatřeními podle čl. 3 písm. a) a b) prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1346.

(6)

Rozšíření onemocnění COVID-19 a mimořádná opatření, která Řecko provedlo v letech 2020, 2021 a 2022 s cílem omezit výskyt tohoto onemocnění a jeho socioekonomické a zdravotní důsledky, měla a stále mají dramatický dopad na veřejné finance. Řecko vykazovalo v roce 2020 schodek veřejných financí ve výši 10,2 % a veřejný dluh ve výši 206,3 % hrubého domácího produktu (HDP), přičemž na konci roku 2021 se tyto hodnoty snížily na 7,4 % a 193,3 %. Podle prognózy Komise z jara 2022 se očekává, že Řecko má ke konci roku 2022 vykazovat schodek veřejných financí ve výši 4,3 % a veřejný dluh ve výši 185,7 % HDP. Podle předběžné prognózy Komise z léta 2022 se předpokládá, že se HDP Řecka v roce 2022 zvýší o 4,0 %.

(7)

Řecko dne 1. září 2022 požádalo Unii o další finanční pomoc ve výši 900 000 000 EUR, která by dále doplňovala jeho vnitrostátní úsilí vynaložené v letech 2020, 2021 a 2022 při řešení dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 a reakci na socioekonomické důsledky tohoto onemocnění pro pracovníky. Řecko zejména dále prodloužilo režimy zkrácené pracovní doby a podobná opatření uvedená v 8. a 9. bodě odůvodnění.

(8)

Konkrétně se žádost Řecka týká „právního aktu ze dne 14. března 2020“ (4), jak uvádí čl. 3 písm. a) prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1346, který zavádí zvláštní příspěvek pro zaměstnance soukromého sektoru, jejichž pracovní smlouvy byly pozastaveny. Toto opatření si klade za cíl chránit pracovní místa ve společnostech, které na základě veřejného nařízení zastavily provoz nebo patří k hospodářským odvětvím, která byla vážně zasažena v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19, a týká se poskytování zvláštního měsíčního příspěvku ve výši 534 EUR zaměstnancům, jejichž pracovní smlouvy byly pozastaveny. Nezbytnou podmínkou pro využití tohoto režimu je, že zaměstnavatel zachová stejný stav zaměstnanců (tedy totožné zaměstnance) po dobu odpovídající době, po kterou byla pracovní smlouva pozastavena. Opatření bylo prodlouženo do 31. ledna 2022.

(9)

Orgány dále zavedly státní financování sociálního zabezpečení zaměstnanců, kteří jsou příjemci zvláštního příspěvku uvedeného v 8. bodě odůvodnění, jak uvádí čl. 3 písm. b) prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1346. Nezbytnou podmínkou pro využití tohoto režimu je, že zaměstnavatel zachová stejný stav zaměstnanců (tedy totožné zaměstnance) po dobu odpovídající době, po kterou byla pracovní smlouva pozastavena.

(10)

Řecko splňuje podmínky pro žádost o finanční pomoc, které stanoví článek 3 nařízení (EU) 2020/672. Řecko předložilo Komisi příslušné důkazy, že skutečné a plánované veřejné výdaje od 1. února 2020 vzrostly o 6 477 014 989 EUR z důvodu vnitrostátních opatření přijatých s cílem řešit socioekonomické dopady rozšíření onemocnění COVID-19. To představuje náhlý a prudký nárůst, neboť to rovněž souvisí s prodloužením stávajících vnitrostátních opatření souvisejících s režimem zkrácené pracovní doby a podobnými opatřeními, která se vztahují na značnou část podniků a pracovní síly v Řecku. Částku 312 014 989 EUR hodlá Řecko financovat z vlastních zdrojů.

(11)

Komise Řecko konzultovala a ověřila náhlý a prudký nárůst skutečných a plánovaných veřejných výdajů přímo související s režimy zkrácené pracovní doby a podobnými opatřeními, jak je uvádí žádost ze dne 1. září 2022, v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) 2020/672.

(12)

Měla by tudíž být poskytnuta finanční pomoc s cílem pomoci Řecku řešit socioekonomické dopady vážného narušení ekonomiky způsobeného rozšířením onemocnění COVID-19. Komise by měla přijmout rozhodnutí týkající se splatnosti, velikosti a uvolňování tranší a dílčích tranší v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány.

(13)

Vzhledem k tomu, že období dostupnosti uvedené v prováděcím rozhodnutí (EU) 2020/1346 již uplynulo, je pro dodatečnou finanční pomoc zapotřebí nové období dostupnosti. Období dostupnosti finanční pomoci v délce 18 měsíců poskytnuté prováděcím rozhodnutím (EU) 2020/1346 by mělo být prodlouženo o 21 měsíců, a v důsledku toho by celkové období dostupnosti mělo činit 39 měsíců počínaje prvním dnem po nabytí účinku prováděcího rozhodnutí (EU) 2020/1346.

(14)

Řecko a Komise by měly toto rozhodnutí zohlednit v dohodě o půjčce uvedené v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/672.

(15)

Toto rozhodnutí by nemělo předjímat výsledek případných řízení o narušení fungování vnitřního trhu, která mohou proběhnout, a to zejména na základě článků 107 a 108 Smlouvy. Rovněž nezprošťuje členské státy povinnosti oznamovat Komisi záměry poskytnout státní podporu podle článku 108 Smlouvy.

(16)

Řecko by mělo Komisi pravidelně informovat o provádění plánovaných veřejných výdajů, aby mohla Komise posoudit rozsah, v němž Řecko tyto výdaje provedlo.

(17)

Při rozhodování o poskytnutí finanční pomoci byly vzaty v úvahu stávající a očekávané potřeby Řecka, jakož i žádosti o finanční pomoc podle nařízení (EU) 2020/672, které již podaly nebo plánují podat další členské státy, přičemž byly uplatněny zásady rovného zacházení, solidarity, proporcionality a transparentnosti,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1346 se mění takto:

1)

článek 2 se mění takto:

a)

odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.   Unie poskytne Řecku půjčku v maximální výši 6 165 000 000 EUR. Půjčka má průměrnou dobu splatnosti nejvýše 15 let.;

2.   Období dostupnosti pro finanční pomoc poskytnutou tímto rozhodnutím činí 39 měsíců počínaje prvním dnem po nabytí účinku tohoto rozhodnutí.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   První tranše bude uvolněna v závislosti na vstupu dohody o půjčce podle čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/672 v platnost. Veškeré další tranše se uvolní v souladu s podmínkami uvedené dohody o půjčce nebo v příslušných případech s výhradou vstupu v platnost dodatku k uvedené dohodě nebo změněné dohody o půjčce uzavřené mezi Řeckem a Komisí, která nahrazuje původní dohodu o půjčce.“;

2)

článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Řecko může financovat tato opatření:

a)

zvláštní příspěvek poskytovaný zaměstnancům, jejichž pracovní smlouvy byly pozastaveny, jak je uveden v článku 13 právního aktu ze dne 14. března 2020, jehož platnost byla naposledy prodloužena zákonem č. 4778/2021 ze dne 19. února 2021 a „ministerským rozhodnutím č. 3512/2022“;

b)

sociální zabezpečení zaměstnanců v rámci opatření uvedeného v písmenu a) tohoto článku, jak je uvedeno v článku 13 „právního aktu ze dne 14. března 2020“, jehož platnost byla naposledy prodloužena „zákonem č. 4778/2021“ ze dne 19. února 2021 a „ministerským rozhodnutím č. 3512/2022“;

c)

zvláštní příspěvek samostatně výdělečně činným odborníkům, jak je uveden v článku 8 „právního aktu ze dne 20. března 2020“;

d)

režim zkrácené pracovní doby, jak je uveden v článku 31 „zákona č. 4690/2020“;

e)

příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení zaměstnanců v sezónních podnicích terciárního sektoru, jak je uvedeno v článku 123 „zákona č. 4714/2020“.“

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Řecké republice.

Toto rozhodnutí nabývá účinku dnem oznámení příjemci.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 25. října 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Úř. věst. L 159, 20.5.2020, s. 1.

(2)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2020/1346 ze dne 25. září 2020, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 314, 29.9.2020, s. 21).

(3)  Prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2021/679 ze dne 23. dubna 2021, kterým se mění prováděcí rozhodnutí (EU) 2020/1346, kterým se Řecké republice poskytuje dočasná podpora podle nařízení (EU) 2020/672 na zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné situaci v důsledku rozšíření onemocnění COVID-19 (Úř. věst. L 144, 27.4.2021, s. 16).

(4)  „Právní akt ze dne 14. března 2020“ (Úřední věstník A΄ 64/2020) ratifikovaný článkem 3 „zákona č. 4682/2020“ (Úřední věstník A΄ 76/2020); „právní akt ze dne 1. května 2020“ (Úřední věstník A΄ 90/2020) ratifikovaný článkem 2 „zákona č. 4690/2020“ (Úřední věstník A΄ 104/2020); „zákon č. 4714/2020“ (Úřední věstník A΄ 148/2020); „zákon č. 4722/2020“ (Úřední věstník A΄ 177/2020); „zákon č. 4756/2020“ (Úřední věstník A΄ 235/2020); „zákon č. 4778/2021“ (Úřední věstník A΄ 26/2021); „ministerské rozhodnutí 12998/232/2020“ (Úřední věstník B΄ 1078/2020), „ministerské rozhodnutí 16073/287/2020“ (Úřední věstník B΄ 1547/2020), „ministerské rozhodnutí 17788/346/2020“ (Úřední věstník B΄ 1779/2020), „ministerské rozhodnutí 23102/477/2020“ (Úřední věstník B΄ 2268/2020), „ministerské rozhodnutí 49989/1266/2020“ (Úřední věstník B΄ 5391/2020); „ ministerské rozhodnutí 45742/1748/2020“ (Úřední věstník B΄ 5515/2020); „ ministerské rozhodnutí 3208/108“ (Úřední věstník B΄ 234/2021); „ ministerské rozhodnutí 4374/131“ (Úřední věstník B΄ 345); „ ministerské rozhodnutí 9500/322/2021“ (Úřední věstník B΄ 821/2021); „ ministerské rozhodnutí 22547/2021“ (Úřední věstník B΄ 1683/2021); „ ministerské rozhodnutí 28631“ (Úřední věstník B΄ 2012/2021); „ ministerské rozhodnutí 47100/2021“ (Úřední věstník B΄ 2975/2021); „ ministerské rozhodnutí 51320/2021“ (Úřední věstník B΄ 3127/2021); „ ministerské rozhodnutí 58921/2021“ (Úřední věstník B΄ 3637/2021); „ ministerské rozhodnutí 74831/2021“ (Úřední věstník B΄ 4593/2021); „ ministerské rozhodnutí 105596/2021“ (Úřední věstník B΄ 6076/2021); „ ministerské rozhodnutí 109412/2021“ (Úřední věstník B΄ 6368/2021); „ ministerské rozhodnutí 3512/2021“ (Úřední věstník B΄ 103/2021).


Top