EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1683

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1683 ze dne 28. září 2022 o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Kolumbii s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP)

C/2022/6915

OJ L 252, 30.9.2022, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1683/oj

30.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 252/78


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1683

ze dne 28. září 2022

o rovnocennosti regulačního rámce pro ústřední protistrany v Kolumbii s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (1), a zejména na čl. 25 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem postupu uznávání ústředních protistran usazených ve třetích zemích, stanoveného v článku 25 nařízení (EU) č. 648/2012, je umožnit ústředním protistranám usazeným a povoleným ve třetích zemích, jejichž regulační normy jsou rovnocenné podmínkám stanoveným ve výše uvedeném nařízení, poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v Unii. Tento postup uznávání a rozhodnutí o rovnocennosti, které jsou v uvedeném nařízení stanoveny, tak přispívají k dosažení hlavního cíle nařízení (EU) č. 648/2012, který spočívá ve snížení systémového rizika tím, že rozšíří využívání bezpečných a spolehlivých ústředních protistran při provádění clearingu mimoburzovních („OTC“) derivátových smluv včetně případů, kdy jsou tyto ústřední protistrany usazeny a povoleny ve třetí zemi.

(2)

K tomu, aby byl právní režim třetí země považován za rovnocenný právnímu režimu Unie, pokud jde o ústřední protistrany, by měl být hmotněprávní výsledek platných právních opatření a opatření dohledu rovnocenný požadavkům Unie, pokud jde o regulační cíle, kterých dosahují. Účelem tohoto posouzení rovnocennosti je tedy ověřit, zda právní opatření a opatření dohledu dotčené třetí země zajišťují, že ústřední protistrany, které jsou v dané třetí zemi usazeny a povoleny, nevystavují členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vyšší úrovni rizika, než jaké by je mohly vystavit ústřední protistrany povolené v Unii, a nepředstavují tudíž pro Unii nepřijatelné úrovně systémového rizika. Přitom by měla být zejména zohledněna výrazně nižší rizika spojená s činnostmi clearingu na finančních trzích, které jsou menší než finanční trh Unie.

(3)

Posouzení toho, zda jsou právní opatření a opatření dohledu Kolumbie rovnocenná opatřením Unie, by proto mělo být založeno nejen na srovnávací analýze právně závazných požadavků vztahujících se na ústřední protistrany v Kolumbii, ale také na posouzení výsledku těchto požadavků. Komise by měla rovněž posoudit přiměřenost těchto požadavků, aby zmírnila rizika, jimž mohou být vystaveni členové clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii, a to s ohledem na velikost finančního trhu, na němž ústřední protistrany povolené v Kolumbii působí. V případě ústředních protistran vykonávajících činnost na větších finančních trzích, jejichž míra rizika je vyšší, jsou nutné přísnější požadavky na zmírňování rizika než v případě ústředních protistran vykonávajících činnost na menších finančních trzích, jejichž míra rizika je nižší.

(4)

Ustanovení čl. 25 odst. 6 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 648/2012 stanoví tři podmínky k tomu, aby bylo možno konstatovat, že právní opatření a opatření dohledu třetí země týkající se ústředních protistran, které jsou v této třetí zemi povoleny, jsou rovnocenná požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.

(5)

Podle čl. 25 odst. 6 písm. a) nařízení (EU) č. 648/2012 musí ústřední protistrany povolené ve třetí zemi splňovat právně závazné požadavky, které jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV uvedeného nařízení.

(6)

Právně závazné požadavky vztahující se na ústřední protistrany povolené v Kolumbii jsou stanoveny v zákoně č. 964 z roku 2005, který upravuje clearing a vypořádání finančních nástrojů (dále jen „základní pravidla“), jakož i v obecných pravidlech (dále jen „sekundární pravidla“) stanovených ve vyhlášce 2555 z roku 2010, svazku 13 části 2, a v oběžnících vydaných orgánem finanční správy Superintendencia Financiera (dále jen „orgán SFC“). Tato pravidla společně stanoví normy a požadavky, které musí ústřední protistrany povolené v Kolumbii trvale dodržovat.

(7)

Základní pravidla stanoví mimo jiné pravidla pro systémy správy a řízení, akcionáře a společníky s kvalifikovanými účastmi, fond pro riziko selhání a vypořádání a stanoví minimální požadavky, které musí provozní předpisy ústředních protistran splňovat. Kromě toho podle oběžníku Circular Básica Jurídica – CE 29 z roku 2014 musí povolené ústřední protistrany používat a uplatňovat příslušné mezinárodní normy týkající se clearingových systémů a systémů vypořádání, zejména zásady pro infrastruktury finančních trhů, které vydaly Výbor pro platební a vypořádací systémy a Technický výbor Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (2).

(8)

Aby mohla ústřední protistrana získat v Kolumbii povolení, musí předložit orgánu SFC své provozní předpisy, jakož i studii o přiměřenosti každého ze systémů, které spravuje. Provozní předpisy ústřední protistrany musí poskytovat podrobné informace o tom, jak má ústřední protistrana plnit přísné normy a požadavky stanovené v základních pravidlech, jakož i zásady pro infrastruktury finančních trhů. Provozní předpisy musí obsahovat ustanovení o požadavcích na účast, komunikačních systémech, druhu finančních nástrojů, u nichž lze provést clearing, postupech řízení rizik, postupech pro včasné vypořádání, zajištění, které mají účastníci poskytnout, opatřeních, která mají být přijata v případě porušení povinností účastníky, organizaci a fungování auditního výboru a výboru pro rizika a kontinuitě činnosti. Jakmile orgán SFC provozní předpisy schválí, zkontroluje schopnost ústřední protistrany zahájit činnost, pokud jde o zařízení, odborné a technologické zdroje, postupy a kontroly. Jakmile získá ústřední protistrana povolení, stávají se pro ni její provozní předpisy právně závaznými. Veškeré změny provozních předpisů musí schválit orgán SFC.

(9)

Právně závazné požadavky vztahující se na ústřední protistrany schválené v Kolumbii mají tedy dvoustupňovou strukturu. První stupeň sestává ze zákona č. 964 z roku 2005, jakož i z obecných pravidel a oběžníků vydaných orgánem SFC, které společně stanoví přísné normy a požadavky, včetně zásad pro infrastruktury finančních trhů, které musí povolené ústřední protistrany splňovat, a podrobné informace o tom, jak má ústřední protistrana tyto přísné normy a požadavky plnit. Druhý stupeň sestává z provozních předpisů ústředních protistran.

(10)

Kolumbijský finanční trh je výrazně menší než finanční trh, na němž působí ústřední protistrany usazené v Unii. Celková hodnota transakcí s OTC deriváty, jejichž clearing byl v Kolumbii během posledních tří let proveden, představovala méně než 1 % celkové hodnoty transakcí s OTC deriváty, jejichž clearing byl proveden v Unii. Účast v ústředních protistranách povolených v Kolumbii tedy členy clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vystavuje výrazně nižšímu riziku než jejich účast v ústředních protistranách povolených v Unii. Základní a sekundární pravidla vztahující se na ústřední protistrany povolené v Kolumbii doplněná závaznými provozními předpisy, jimiž se společně uplatňují zásady pro infrastruktury finančních trhů, náležitě zmírňují nižší míru rizika, jemuž mohou být členové clearingového systému a obchodní systémy usazené v Unii vystaveni, a lze je tudíž považovat za pravidla, kterými bylo dosaženo takové zmírnění rizik, jež je rovnocenné cíli sledovanému nařízením (EU) č. 648/2012.

(11)

Komise dospěla k závěru, že právní opatření a opatření dohledu Kolumbie zajišťují, že ústřední protistrany povolené v Kolumbii splňují právně závazné požadavky, jež jsou rovnocenné požadavkům stanoveným v hlavě IV nařízení (EU) č. 648/2012.

(12)

Ustanovení čl. 25 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) č. 648/2012 vyžaduje, aby právní opatření a opatření dohledu vztahující se na ústřední protistrany povolené v třetí zemi zajišťovala, že ústřední protistrany podléhají v uvedené třetí zemi trvalému účinnému dohledu a vymáhání.

(13)

Podle článku 6 zákona č. 964 z roku 2005 je orgán SFC zmocněn k dohledu nad operacemi ústředních protistran v Kolumbii a ke sledování těchto ústředních protistran, aby trvale zajišťoval dodržování základních pravidel, jakož i vnitřních pravidel a postupů ústředních protistran. Orgán SFC má rozsáhlé pravomoci povolenou ústřední protistranu kontrolovat a penalizovat, mj. včetně pravomoci požadovat informace a údaje, provádět kontroly na místě a na dálku a požadovat, aby povolená ústřední protistrana provedla opravy, jakož i vydávat příkazy a pokyny. V souladu s článkem 53 zákona č. 964 z roku 2005 může orgán SFC ukládat varování, pokuty, pozastavení činnosti nebo její zákaz jmenovaným správcům povolené ústřední protistrany. Může rovněž pozastavit operace ústřední protistrany nebo ústřední straně povolení odejmout v případě porušení povinného právního požadavku. Ústřední protistrany kromě toho musí alespoň jednou za tři roky samy posoudit, zda dodržují zásady pro infrastruktury finančních trhů, a předkládat zprávu, kterou orgán SFC zveřejňuje a v souladu se svým plánem dohledu pravidelně přezkoumává.

(14)

Komise dospěla k závěru, že právní opatření a opatření dohledu vztahující se na ústřední protistrany povolené v Kolumbii zajišťují trvalý účinný dohled a vymáhání.

(15)

V souladu s čl. 25 odst. 6 písm. c) nařízení (EU) č. 648/2012 musí právní rámec třetí země poskytovat účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran povolených podle právních režimů třetích zemí (dále jen „ústřední protistrany z třetích zemí“).

(16)

V Kolumbii je v souladu s externím oběžníkem č. 019 z roku 2022 „rovnocenná ústřední protistrana z třetí země“ ústřední protistranou, která působí v jurisdikci, v níž orgán SFC konstatuje podstatný soulad se zásadami pro infrastruktury finančních trhů, podléhá účinnému dohledu a s níž existuje ujednání o spolupráci mezi orgánem dohledu třetí země a orgánem SFC. Ústřední protistrany z třetích zemí uznané orgánem SFC za rovnocenné jsou zaneseny do veřejného rejstříku, který se posuzuje za účelem kontroly souladu se zásadami pro infrastruktury finančních trhů. Podle externího oběžníku č. 019 z roku 2022 se na expozice kolumbijských bank vůči rovnocenným ústředním protistranám ze třetích zemí vztahuje preferenční kapitálové zacházení, zatímco na expozice vůči ústředním protistranám z třetích zemí, které nejsou považovány za rovnocenné, se uplatňuje represivní riziková váha. V praxi je takto vysoká riziková váha pro nerovnocenné ústřední protistrany z třetích zemí neúnosná a lze očekávat, že velmi málo kolumbijských bank, pokud vůbec nějaké, provede clearing u nerovnocenných ústředních protistran z třetích zemí. Pokud by se však kolumbijské banky přesto rozhodly clearing u nerovnocenné ústřední protistrany z třetí země provádět, vysoká riziková váha by zmírnila veškerá rizika spojená s expozicemi. S ohledem na kapitálové zacházení s expozicemi vůči nerovnocenným ústředním protistranám podle externího oběžníku č. 019 z roku 2022 lze mít za to, že kolumbijský režim poskytuje účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran z třetích zemí.

(17)

Komise dospěla k závěru, že právní rámec Kolumbie poskytuje účinný rovnocenný systém pro uznávání ústředních protistran z třetích zemí.

(18)

Komise se proto domnívá, že právní předpisy a předpisy o dohledu Kolumbie vztahující se na ústřední protistrany splňují podmínky stanovené v čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012. Tyto právní předpisy a předpisy o dohledu by proto měly být považovány za rovnocenné požadavkům stanoveným v uvedeném nařízení.

(19)

Toto rozhodnutí se zakládá na právně závazných požadavcích platných pro ústřední protistrany v Kolumbii v okamžiku jeho přijetí. Komise bude mimo jiné na základě poskytnutých informací Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 25 odst. 6b nařízení (EU) č. 648/2012 i nadále pravidelně sledovat vývoj právního rámce a rámce dohledu vztahujícího se na ústřední protistrany v Kolumbii a plnění podmínek, na jejichž základě je toto rozhodnutí přijato.

(20)

Na základě zjištění vyplývajících z pravidelného nebo zvláštního přezkumu může Komise kdykoli rozhodnout o změně nebo zrušení tohoto rozhodnutí, zejména pokud vývoj ovlivní podmínky, na jejichž základě je toto rozhodnutí přijato.

(21)

Aby bylo zajištěno, že orgán ESMA může neprodleně zahájit postup uznávání ústředních protistran povolených v Kolumbii, mělo by toto rozhodnutí vstoupit v platnost co nejdříve.

(22)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Evropského výboru pro cenné papíry,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 25 odst. 6 nařízení (EU) č. 648/2012 se právní předpisy a předpisy o dohledu Kolumbijské republiky vztahující se na ústřední protistrany, které sestávají ze zákona č. 964 z roku 2005 doplněného obecnými pravidly a oběžníky vydanými orgánem finanční správy Superintendencia Financiera, považují za rovnocenné požadavkům stanoveným v nařízení (EU) č. 648/2012.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 28. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1.

(2)  Výbor pro platební a vypořádací systémy, dokument č. 101 ze dne 16. dubna 2012.


Top