EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1658 ze dne 26. září 2022, kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1189 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022) 6931) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP)

C/2022/6931

Úř. věst. L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/56


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1658

ze dne 26. září 2022,

kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1189 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu

(oznámeno pod číslem C(2022) 6931)

(Pouze německé znění je závazné)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 259 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Africký mor prasat je infekční virová nákaza postihující chovaná a volně žijící prasata a může mít závažný dopad na dotčenou populaci zvířat a ziskovost chovu, což narušuje přemísťování zásilek uvedených zvířat a produktů z těchto zvířat v rámci Unie, jakož i vývoz do třetích zemí.

(2)

V případě ohniska afrického moru prasat u chovaných prasat hrozí vážné riziko, že se daná nákaza rozšíří do dalších zařízení pro chovaná prasata.

(3)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci 2020/687 (2) se doplňují pravidla pro tlumení nákaz uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429 a klasifikovaných jako nákazy kategorie A, B a C v prováděcím nařízení Komise (EU) 2018/1882 (3). Články 21 a 22 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 konkrétně stanoví vytvoření uzavřeného pásma v případě ohniska nákazy kategorie A, včetně afrického moru prasat, a některá opatření, jež se v tomto pásmu mají provádět. V čl. 21 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci se dále stanoví, že uzavřené pásmo zahrnuje ochranné pásmo, pásmo dozoru a v případě potřeby další uzavřená pásma kolem ochranných pásem a pásem dozoru nebo v jejich blízkosti.

(4)

V návaznosti na ohnisko afrického moru prasat u chovaných prasat ve spolkové zemi Dolní Sasko v Německu, které bylo potvrzeno dne 2. července 2022, a na informace obdržené od uvedeného členského státu ohledně nákazové situace na jeho území bylo přijato prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1189 (4). Uvedené prováděcí rozhodnutí stanoví, že Německo zajistí, aby uzavřené pásmo, v němž se uplatňují opatření pro ochranná pásma a pásma dozoru stanovená v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, zahrnovalo alespoň oblasti uvedené v příloze zmíněného prováděcího rozhodnutí.

(5)

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1189 je použitelné do 14. října 2022. Doba použitelnosti prováděcího rozhodnutí (EU) 2022/1189 byla stanovena s ohledem na datum ohniska, epizootologii dané nákazy a dobu potřebnou k provedení epizootologického šetření zajišťujícího nepřítomnost nákazy a v souladu s mezinárodními normami Světové organizace pro zdraví zvířat (WOAH, založené jako OIE) (5) pro obnovení statusu území prostého nákazy v oblasti dříve prosté nákazy a v souladu s pokyny Komise pro regionalizaci afrického moru prasat (6).

(6)

Na konci srpna 2022 informovalo Německo Komisi o stávající příznivé situaci ohledně afrického moru prasat u chovaných prasat v uzavřeném pásmu ve spolkové zemi Dolní Sasko a o tom, že opatření pro ochranná pásma a pásma dozoru byla řádně provedena v souladu s nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2020/687, aby se zabránilo dalšímu šíření uvedené nákazy.

(7)

Na základě uvedených informací a obdržených odůvodnění, zejména s ohledem na dokončení předběžného čištění a dezinfekce v postiženém zařízení dne 5. července 2022 a s ohledem na stávající příznivou situaci ohledně afrického moru prasat u chovaných prasat ve státě Dolní Sasko a na opatření řádně provedená Německem, a aby se předešlo jakémukoli zbytečnému narušení obchodu, je vhodné prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1189 s účinkem ode dne 5. října 2022 zrušit.

(8)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/1189 se zrušuje s účinkem ode dne 5. října 2022.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Spolkové republice Německo.

V Bruselu dne 26. září 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 64).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1189 ze dne 8. července 2022 o některých mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (Úř. věst. L 184, 11.7.2022, s. 66).

(5)  Kodex zdraví suchozemských živočichů OIE, 29. vydání, 2021, svazky I a II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(6)  Pracovní dokument SANTE/7112/2015/Rev. 3 „Zásady a kritéria pro zeměpisné vymezení regionalizace afrického moru prasat“. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en


Top