EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1655

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/1655 ze dne 26. září 2022, kterým se uznává zpráva obsahující informace o typických emisích skleníkových plynů z pěstování sójových bobů v Argentině podle čl. 31 odst. 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001

C/2022/6762

OJ L 249, 27.9.2022, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1655/oj

27.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 249/47


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/1655

ze dne 26. září 2022,

kterým se uznává zpráva obsahující informace o typických emisích skleníkových plynů z pěstování sójových bobů v Argentině podle čl. 31 odst. 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (1), a zejména na čl. 31 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice (EU) 2018/2001 stanoví, že biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy musí ve srovnání s fosilními palivy výrazně ušetřit emise skleníkových plynů, aby je bylo možné započítat do cílů stanovených v uvedené směrnici. Za tímto účelem stanoví čl. 29 odst. 10 pro tato paliva konkrétní prahové hodnoty úspor emisí a článek 31 upravuje způsob výpočtu úspor emisí skleníkových plynů z jejich používání. Při provádění těchto výpočtů je možné použít standardizované hodnoty stanovené v přílohách V a VI směrnice (EU) 2018/2001. Namísto standardizovaných hodnot emisí skleníkových plynů z pěstování zemědělských surovin je za určitých podmínek možné použít typizované hodnoty. Tyto typizované hodnoty, které představují průměrnou hodnotu v konkrétní oblasti, mohou Komisi oznámit členské státy nebo třetí země. Typizované hodnoty lze použít pouze v případě, že je Komise uzná za přesné.

(2)

Argentina předložila Komisi dne 16. února 2022 k uznání závěrečnou zprávu s údaji pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním sójových bobů obvykle produkovaných v regionech Argentiny odpovídajících regionům Evropské unie NUTS 2 (2) podle čl. 31 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001.

(3)

Komise zprávu posoudila a shledala, že obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním sójových bobů obvykle produkovaných v regionech Argentiny odpovídajících regionům Evropské unie NUTS 2.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro udržitelnost biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zpráva, kterou Argentina předložila Komisi dne 16. února 2022 k uznání, obsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním sójových bobů obvykle produkovaných v regionech Argentiny odpovídajících regionům Evropské unie NUTS 2 podle čl. 31 odst. 4 směrnice (EU) 2018/2001. Souhrn údajů uvedených ve zprávě je uveden v příloze.

Článek 2

Rozhodnutí je platné po dobu pěti let ode dne svého vstupu v platnost. Pokud se obsah zprávy, který byl Komisi předložen k uznání dne 16. února 2022, změní způsobem, jenž by mohl mít vliv na podstatu tohoto rozhodnutí, oznámí se tyto změny neprodleně Komisi. Komise oznámené změny posoudí, aby určila, zda zpráva stále poskytuje přesné údaje, pro které je uznána.

Článek 3

Komise může toto rozhodnutí zrušit, pokud se jasně prokáže, že zpráva již neobsahuje přesné údaje pro účely měření emisí skleníkových plynů spojených s pěstováním sójových bobů v Argentině.

Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82.

(2)  NUTS je klasifikační systém územních statistických jednotek EU.


PŘÍLOHA

Souhrn celkových emisí skleníkových plynů z pěstování sójových bobů podle kategorie v argentinských regionech v kg ekvivalentu CO2 na suchou tunu sójových bobů

Provincie

Emise skleníkových plynů ze zbytků plodin (kg CO2eq/t sušiny)

Emise skleníkových plynů z používání hnojiv (kg CO2eq/t sušiny)

Emise skleníkových plynů z používání paliv (kg CO2eq/t sušiny)

Emise skleníkových plynů z výroby paliv (kg CO2eq/t sušiny)

Emise skleníkových plynů z výroby agrochemických přípravků (kg CO2eq/t sušiny)

Emise skleníkových plynů z výroby hnojiv (kg CO2eq/t sušiny)

Emise skleníkových plynů ze semen (kg CO2eq/t sušiny)

Celkem (kg CO2eq/t sušiny)

BUENOS AIRES

95,90

3,94

40,79

3,94

40,64

5,61

0,00

190,81

CHACO

97,41

6,60

53,97

5,21

70,30

6,23

0,00

239,72

CORDOBA

89,04

5,13

36,91

3,56

41,05

4,89

0,00

180,58

ENTRE RIOS

102,53

13,11

51,29

4,95

57,61

15,91

0,00

245,41

LA PAMPA

90,75

3,61

37,07

3,58

36,12

4,08

0,00

175,20

SALTA

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36

SANTA FE

88,54

1,86

36,05

3,48

43,95

4,40

0,00

178,28

SANTIAGO DEL ESTERO

93,15

0,41

48,09

4,64

54,91

0,42

0,00

201,62

TUCUMAN

94,87

1,08

51,34

4,96

55,72

1,39

0,00

209,36


Top