EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0724

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/724 ze dne 10. května 2022, kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Seychelskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 (Text s významem pro EHP)

C/2022/3121

OJ L 134, 11.5.2022, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/724/oj

11.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/28


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/724

ze dne 10. května 2022,

kterým se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie stanoví rovnocennost certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných Seychelskou republikou a certifikátů vydaných v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/953 stanoví rámec pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (dále také „digitální certifikát EU COVID“) za účelem usnadnění výkonu práva jejich držitelů na volný pohyb během pandemie COVID-19. Má rovněž přispět k usnadnění postupného koordinovaného zrušení omezení volného pohybu, jež byla zavedena členskými státy v souladu s právem Unie za účelem omezení šíření SARS-CoV-2.

(2)

Nařízení (EU) 2021/953 umožňuje uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, jestliže Komise shledá, že tyto certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydány podle norem, které lze považovat za rovnocenné normám stanoveným podle uvedeného nařízení. Vedle toho mají členské státy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 (2) uplatňovat pravidla stanovená v nařízení (EU) 2021/953 na státní příslušníky třetích zemí, kteří nespadají do působnosti uvedeného nařízení, ale kteří mají na jejich území oprávněný pobyt nebo bydliště a kteří mohou v souladu s právem Unie cestovat do jiných členských států. Veškeré závěry týkající se rovnocennosti stanovené v tomto rozhodnutí by se proto měly vztahovat na certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Seychelskou republikou občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům. Obdobně by se na základě nařízení (EU) 2021/954 tyto závěry týkající se rovnocennosti měly vztahovat také na certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Seychelskou republikou státním příslušníkům třetích zemí, kteří mají na území členských států oprávněný pobyt nebo bydliště, podle podmínek stanovených v uvedeném nařízení.

(3)

Dne 8. února 2022 poskytla Seychelská republika Komisi podrobné informace o vydávání interoperabilních certifikátů o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci systému „Travizory Health Credential“. Seychelská republika sdělila Komisi, že se domnívá, že její certifikáty týkající se onemocnění COVID-19 jsou vydávány podle normy a technologického systému, které jsou interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným na základě nařízení (EU) 2021/953 a umožňují ověření pravosti, platnosti a integrity certifikátů. V tomto ohledu Seychelská republika informovala Komisi, že certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Seychelskou republikou v souladu se systémem „Travizory Health Credential“ obsahují údaje stanovené v příloze nařízení (EU) 2021/953.

(4)

Seychelská republika dále Komisi sdělila, že uznává pouze certifikáty o očkování, testu a zotavení vydané členskými státy a zeměmi EHP v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(5)

Dne 5. dubna 2022 provedla Komise v návaznosti na žádost Seychelské republiky technické zkoušky, jež prokázaly, že certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Seychelskou republikou jsou v souladu se systémem „Travizory Health Credential“, který je interoperabilní s rámcem pro důvěryhodnost zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 a umožňuje ověření pravosti, platnosti a integrity těchto certifikátů. Komise rovněž potvrdila, že certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydávané Seychelskou republikou v souladu se systémem „Travizory Health Credential“ obsahují potřebné údaje.

(6)

Seychelská republika dále Komisi informovala, že vydává interoperabilní certifikáty o očkování pro očkovací látky proti COVID-19. Mezi tyto očkovací látky v současné době patří Comirnaty, Spikevax, Covishield, očkovací látka proti onemocnění COVID-19 společnosti Janssen, Sputnik V a BBIBP-CorV.

(7)

Seychelská republika rovněž Komisi informovala, že vydává interoperabilní certifikáty o testu pro testy založené na amplifikaci nukleových kyselin a pro rychlé antigenní testy, které jsou uvedeny na společném a aktualizovaném seznamu rychlých testů na antigen na COVID-19 schváleném Výborem pro zdravotní bezpečnost zřízeným podle článku 17 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU (3) na základě doporučení Rady ze dne 21. ledna 2021 (4).

(8)

Dále Komisi sdělila, že vydává interoperabilní certifikáty o zotavení. Tyto certifikáty jsou platné nejvýše 180 dnů od data prvního pozitivního testu.

(9)

Seychelská republika kromě toho Komisi informovala, že při ověřování certifikátů ověřovateli v Seychelské republice budou osobní údaje v nich uvedené zpracovávány pouze pro účely ověření a potvrzení statusu očkování, testu a zotavení držitele a nebudou poté uchovávány.

(10)

Jsou tedy splněny nezbytné prvky, na jejichž základě mají být certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Seychelskou republikou v souladu se systémem „Travizory Health Credential“ považovány za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

(11)

Certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Seychelskou republikou v souladu se systémem „Travizory Health Credential“ by proto měly být uznávány za podmínek uvedených v čl. 5 odst. 5, čl. 6 odst. 5 a čl. 7 odst. 8 nařízení (EU) 2021/953.

(12)

Aby bylo toto rozhodnutí funkční, měla by být Seychelská republika propojena s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

(13)

S cílem chránit zájmy Unie, a zejména zájmy v oblasti veřejného zdraví, může Komise využít svých pravomocí k pozastavení uplatňování tohoto rozhodnutí nebo jeho zrušení, pokud již nebudou splněny podmínky čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2021/953.

(14)

V zájmu co nejrychlejšího propojení Seychelské republiky s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953 by toto rozhodnutí mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(15)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 14 nařízení (EU) 2021/953,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Certifikáty o očkování, testu a zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 vydané Seychelskou republikou v souladu se systémem „Travizory Health Credential“ se za účelem usnadnění práva na volný pohyb v rámci Unie pokládají za rovnocenné certifikátům vydaným v souladu s nařízením (EU) 2021/953.

Článek 2

Seychelská republika se propojí s rámcem pro důvěryhodnost digitálního certifikátu EU COVID zavedeným podle nařízení (EU) 2021/953.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19 (Úř. věst. L 211, 15.6.2021, s. 24).

(3)  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1082/2013/EU ze dne 22. října 2013 o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 2119/98/ES (Úř. věst. L 293, 5.11.2013, s. 1).

(4)  Doporučení Rady ze dne 21. ledna 2021 o společném rámci pro používání a validaci rychlých testů na antigen a o vzájemném uznávání výsledků testů na COVID-19 v EU (Úř. věst. C 24, 22.1.2021, s. 1).


Top