EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2286

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2286 ze dne 16. prosince 2021, o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis, a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 (Text s významem pro EHP)

C/2021/9269

OJ L 458, 22.12.2021, p. 284–343 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2286/oj

22.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 458/284


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2286

ze dne 16. prosince 2021,

o údajích, které mají být předkládány za referenční rok 2023 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 o integrované statistice zemědělských podniků, pokud jde o seznam proměnných a jejich popis, a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1200/2009

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1091 ze dne 18. července 2018 o integrované statistice zemědělských podniků a o zrušení nařízení (ES) č. 1166/2008 a (EU) č. 1337/2011 (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 a čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením (EU) 2018/1091 se stanoví jak rámec pro evropskou statistiku o zemědělských podnicích, tak integrace informací o jejich struktuře s informacemi o metodách výroby, opatřeních pro rozvoj venkova, agroenvironmentálních aspektech a dalšími souvisejícími informacemi.

(2)

Komise by měla na základě čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1091 přijmout pro referenční rok 2023 prováděcí akt upřesňující popis proměnných uvedených v příloze III zmíněného nařízení, který se týká základních strukturálních údajů.

(3)

Komise by měla na základě čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1091 uvést seznam a popis proměnných, které se mají shromáždit za referenční rok 2023 a vztahují se k tématům a dílčím tématům v níže uvedených modulech přílohy IV zmíněného nařízení: „Pracovní síla a jiné výdělečné činnosti“, „Rozvoj venkova“, „Zavlažování“, „Postupy hospodaření s půdou“, „Stroje a zařízení“ a „Sady“.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 (2) od přijetí nařízení (EU) 2018/1091 zastaralo a v zájmu právní jistoty by mělo být zrušeno.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský statistický systém zřízeného článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Popis proměnných pro základní strukturální údaje, které jsou uvedeny v příloze III nařízení (EU) 2018/1091, je stanoven v příloze I tohoto nařízení.

2.   Seznam proměnných pro témata a dílčí témata v každém modulu je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

3.   Popisy proměnných, které mají členské státy použít pro témata a dílčí témata v každém modulu, jak je uvedeno v příloze II tohoto nařízení, jsou stanoveny v příloze III tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1200/2009 se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 200, 7.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1200/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o koeficienty pro velké dobytčí jednotky a definice ukazatelů (Úř. věst. L 329, 15.12.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).


PŘÍLOHA I

Popis proměnných, uvedených v příloze III nařízení (EU) 2018/1091, pro základní strukturální údaje

I.

OBECNÉ PROMĚNNÉ

Informace ze zjišťování

CGNR 001

Identifikační číslo zemědělského podniku

Identifikační číslo zemědělského podniku je jedinečné identifikační číslo pro předávání údajů.

Zeměpisná poloha zemědělského podniku

Zeměpisná poloha zemědělského podniku je místo, kde podnik vykonává svou hlavní zemědělskou činnost.

CGNR 002

Zeměpisná poloha

Kód souřadnicové sítě (1 km) statistické jednotky INSPIRE pro celoevropské použití (1) v místě zemědělského podniku. Tento kód se použije jen pro účely předávání.

Pro účely šíření údajů se kromě obvyklých kontrolních mechanismů ke zveřejňování tabelárních údajů použije síť o velikosti 1 km pouze tehdy, nachází-li se v souřadnicové síti více než 10 zemědělských podniků; pokud tomu tak není, použije se podle potřeby hierarchický systém souřadnicové sítě 5 km, 10 km nebo větší.

CGNR 003

Region NUTS 3

Kód regionu NUTS 3 (2) (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (3)), v němž se podnik nachází.

CGNR 004

Zemědělský podnik má oblasti označené jako oblasti s přírodními omezeními podle nařízení (EU) č. 1305/2013

Informace o oblastech s přírodními omezeními mají být poskytovány v souladu s článkem 32 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 (4) nebo případně v souladu s nejaktuálnějšími právními předpisy.

L

zemědělský podnik se nachází v oblasti jiné než horské, která čelí značným přírodním omezením

M

zemědělský podnik se nachází v horské oblasti

O

zemědělský podnik se nachází v jiné oblasti postižené zvláštními omezeními

N

zemědělský podnik se nenachází v oblasti s přírodními omezeními

Právní subjektivita podniku

Právní subjektivita zemědělského podniku závisí na statusu vlastníka.

 

Právní a ekonomickou odpovědnost za zemědělský podnik nese:

CGNR 005

Fyzická osoba, která je jediným vlastníkem (v případě nezávislého zemědělského podniku)

Jedna fyzická osoba, která je jediným vlastníkem zemědělského podniku, který nemá žádné vazby na zemědělské podniky jiných vlastníků, ať už ve formě společného vedení, nebo jiným podobným způsobem.

Zemědělské podniky, které tuto podmínku splňují, se označují jako zemědělské podniky s jediným vlastníkem.

CGNR 006

Pokud ano, je vlastník také vedoucím podniku?

CGNR 007

Pokud ne, je vedoucím podniku rodinný příslušník vlastníka podniku?

CGNR 008

Pokud ano, je vedoucí podniku manželem/manželkou vlastníka?

CGNR 009

Sdílené vlastnictví

Fyzické osoby, které jsou jedinými vlastníky zemědělského podniku, který nemá žádné vazby na zemědělské podniky jiných vlastníků, a které zemědělský podnik společně vlastní a vedou.

CGNR 010

Dvě nebo více fyzických osob, jež jsou partnery (v případě zemědělského podniku ve skupině)

Partneři v podniku ve skupině jsou fyzické osoby vlastnící, pronajímající nebo jinak společně řídící jeden zemědělský podnik nebo společně řídící své jednotlivé zemědělské podniky, jako by se jednalo o jeden zemědělský podnik. Taková spolupráce musí probíhat v souladu s příslušným právním předpisem nebo na základě písemné dohody.

CGNR 011

Právnická osoba

Právní subjekt, jiný než fyzická osoba, který však má práva a povinnosti jednotlivce, jako je např. způsobilost žalovat a být žalován (obecná způsobilost k právním úkonům).

CGNR 012

Pokud ano, je zemědělský podnik součástí skupiny podniků?

Skupina podniků sdružuje podniky spojené právními a/nebo finančními vazbami a je kontrolována hlavním podnikem skupiny.

„Podnik“ je nejmenší kombinace právních jednotek, tvořící organizační jednotku vyrábějící výrobky nebo poskytující služby a mající určitý stupeň rozhodovací samostatnosti, zejména v otázce používání svých běžných zdrojů. Podnik vykonává jednu nebo více činností na jednom nebo více místech. Podnik může být sám jedinou právní jednotkou.

CGNR 013

Zemědělský podnik je jednotkou veřejných pozemků

Pro účely shromažďování a záznamu údajů se zemědělským podnikem jako „jednotkou veřejných pozemků“ rozumí subjekt sestávající z obhospodařované zemědělské půdy, kterou podle společných práv užívání využívají další zemědělské podniky.

CGNR 014

Vlastník je příjemce podpory EU na půdu či zvířata v zemědělském podniku, a je tudíž zahrnutý v integrovaném administrativním a kontrolním systému (IACS)

Vlastník je aktivním zemědělcem ve smyslu článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (5) nebo případně ve smyslu nejaktuálnějších právních předpisů a žádost o dotaci byla přijata.

CGNR 015

Vlastník je mladý zemědělec nebo nový subjekt působící v zemědělství, který za tímto účelem obdržel v předchozích třech letech finanční podporu v rámci společné zemědělské politiky (SZP)

U finanční podpory se může jednat o přímé platby podle článků 50 a 51 nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo o podporu poskytovanou v rámci programů pro rozvoj venkova podle čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013 – podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce – nebo případně podle nejaktuálnějších právních předpisů.

Vedoucí zemědělského podniku

Vedoucím zemědělského podniku se rozumí fyzická osoba odpovědná za každodenní běžný finanční a hospodářský provoz daného zemědělského podniku.

Zemědělskými pracemi se rozumí veškeré práce v zemědělském podniku, které přispívají:

i)

k činnostem uvedeným v čl. 2 písm. a) nařízení (EU) 2018/1091;

ii)

k údržbě výrobních prostředků;

iii)

k činnostem přímo odvozeným z těchto výrobních činností.

Časem vynaloženým na provádění zemědělských prací v zemědělském podniku se rozumí pracovní doba skutečně věnovaná zemědělským pracím pro zemědělský podnik, kromě práce v domácnosti vlastníka nebo vedoucího.

Roční pracovní jednotkou (RPJ) se rozumí ekvivalent plného pracovního úvazku, tj. celkový počet odpracovaných hodin vydělený průměrným počtem hodin za rok, odpracovaných v dané zemi v rámci zaměstnání na plný úvazek.

Plným úvazkem se rozumí minimální počet hodin stanovený vnitrostátními předpisy, které upravují pravidla pro pracovní smlouvy. Pokud předpisy počet hodin za rok nestanoví, považuje se za minimální počet 1 800  hodin (225 pracovních dnů po 8 hodinách denně).

CGNR 016

Rok narození

Rok narození vedoucího zemědělského podniku

CGNR 017

Pohlaví

Pohlaví vedoucího zemědělského podniku:

M

muž

M

žena

CGNR 018

Zemědělské práce v zemědělském podniku (kromě domácích prací)

Procentní rozpětí ročních pracovních jednotek (6) zemědělských prací provedených vedoucím zemědělského podniku.

CGNR 019

Rok zařazení na pozici vedoucího zemědělského podniku

Rok, v němž vedoucí zemědělského podniku převzal funkci

CGNR 020

Zemědělská odborná příprava vedoucího podniku

Nejvyšší úroveň zemědělského vzdělání, které vedoucí podniku dosáhl:

PRACT

pouze praktické zemědělské zkušenosti, pokud vedoucí podniku získal zkušenosti na základě praktické činnosti v zemědělském podniku.

BASIC

základní zemědělské vzdělání, pokud vedoucí absolvoval jakékoli vzdělávací kurzy na všeobecné zemědělské škole a/nebo instituci specializující se na určité obory (včetně zahradnictví, vinohradnictví, lesnictví, chovu ryb, veterinářství, zemědělské techniky a příbuzných oborů). Za základní přípravu se považuje dokončená zemědělská učňovská příprava.

FULL

úplné zemědělské vzdělání, pokud vedoucí absolvoval jakýkoli vzdělávací kurz v délce ekvivalentu alespoň dvou let řádného studia po skončení povinné školní docházky, absolvovaný na zemědělské škole, univerzitě nebo jiné instituci vyššího vzdělávání zaměřené na zemědělství, zahradnictví, vinohradnictví, lesnictví, chov ryb, veterinářství, zemědělskou techniku nebo příbuzné obory.

CGNR 021

Odborná příprava vedoucího v posledních 12 měsících

Pokud vedoucí absolvoval odbornou přípravu, kterou se rozumí vzdělávací opatření nebo činnost, kterou poskytuje školitel nebo vzdělávací instituce a jejímž hlavním cílem je získání nových schopností v oblasti zemědělských činností nebo činností souvisejících přímo se zemědělským podnikem nebo rozvoj a zdokonalování schopností stávajících.

Forma držby obhospodařované zemědělské půdy (ve vztahu k vlastníkovi)

Forma držby závisí na situaci v referenčním dni roku šetření.

CGNR 022

Hospodaření na vlastní půdě

Obhospodařovaná zemědělská půda, kterou zemědělský podnik obhospodařuje a která je majetkem vlastníka nebo je jím obhospodařována jako uživatelem nebo dědičným dlouhodobým pachtýřem nebo na základě nějaké jiné ekvivalentní formy vlastnictví (ha).

CGNR 023

Hospodaření na pronajaté půdě

Obhospodařovaná zemědělská půda propachtovaná zemědělským podnikem za předem dohodnutý pevný nájem (ve formě hotovosti, naturálií nebo jinak) na základě (písemné nebo ústní) dohody o pachtu (ha). Obhospodařovaná zemědělská půda je přidělena jen jednomu zemědělskému podniku. Pokud je obhospodařovaná zemědělská půda propachtována během referenčního roku více než jednomu zemědělskému podniku, je obvykle přidělena tomu zemědělskému podniku, se kterým je spojena v referenčním dni statistického zjišťování nebo který ji během referenčního roku využíval nejdéle.

CGNR 024

Půda obhospodařovaná společně nebo jiné způsoby držby

Obhospodařovaná zemědělská půda (ha), která je:

a)

společně obhospodařovaná formou partnerství mezi jejím majitelem a naturálním pachtýřem na základě písemné nebo ústní smlouvy o naturálním pachtu. Produkce (v hodnotovém nebo objemovém vyjádření) z plochy obhospodařované v naturálním pachtu se rozděluje mezi obě strany podle dohody;

b)

na základě jiných forem držby neuvedených jinde v předchozích položkách.

CGNR 025

Veřejný pozemek

Obhospodařovaná zemědělská půda, kterou využívá zemědělský podnik, avšak která k němu přímo nepatří, tj. vztahují se na ni práva pro veřejné pozemky (ha).

CGNR 026

Ekologické zemědělství

Produkce zemědělského podniku spadá pod zemědělskou praxi podle určitých stanovených norem a pravidel uvedených i) v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (7) nebo nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 (8) nebo případně v nejnovějších právních předpisech a ii) v příslušných vnitrostátních prováděcích předpisech pro ekologickou produkci.

CGNR 027

Celková obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropské unie

Obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, na které je produkce plně v souladu se zásadami ekologické produkce na úrovni zemědělských podniků i) podle nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) podle příslušných vnitrostátních prováděcích předpisů pro certifikaci ekologické produkce (ha).

CGNR 028

Celková obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, která přechází na metody ekologického zemědělství certifikované podle vnitrostátních pravidel nebo pravidel Evropské unie

Obhospodařovaná zemědělská půda zemědělského podniku, který během určitého období přechodu od konvenční na ekologickou produkci („přechodné období“) uplatňuje metody ekologické produkce i) podle nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) podle příslušných vnitrostátních prováděcích předpisů pro certifikaci ekologické produkce (ha).

CGNR 029

Účast v jiných systémech ekologické certifikace

Zemědělský podnik se účastní vnitrostátních nebo regionálních systémů ekologické certifikace, například těch, které jsou uvedeny v čl. 43 odst. 2 a odst. 3 písm. b) nebo v příloze IX nařízení (EU) č. 1307/2013 (stávající systémy certifikace, které odpovídají ekologické platbě společné zemědělské politiky), nebo případně v nejaktuálnějších právních předpisech, a žádost o dotaci byla přijata.


II.   PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE PŮDY

Celkovou plochu zemědělského podniku tvoří obhospodařovaná zemědělská půda (orná půda, trvalé travní porosty, trvalé kultury a zelinářské zahrady) a ostatní plochy (nevyužívaná zemědělská půda, zalesněná plocha a ostatní půda jinde nezařazená).

Plocha , která má být uvedena pro každou položku, je hlavní plochou a vztahuje se k fyzické ploše pozemku (pozemků) bez ohledu na to, zda během sklizňového roku šlo o jednu plodinu nebo o více plodin. V případě jednoletých kultur odpovídá hlavní plocha oseté ploše; v případě trvalých kultur je hlavní plochou celá osázená plocha; v případě po sobě jdoucích plodin hlavní plocha odpovídá ploše s hlavní plodinou na pozemku během roku; v případě současně pěstovaných plodin odpovídá ploše, na které se pěstují současně. Tímto způsobem je každá plocha uvedena pouze jednou.

Hlavní plodinou je plodina s nejvyšší ekonomickou hodnotou. Pokud není možné určit hlavní plodinu na základě produkční hodnoty, je hlavní plodinou ta, pro niž je ze všech plodin sklizených během referenčního roku plocha využívána během nejdelšího období.

Obhospodařovanou zemědělskou půdou je celková plocha orné půdy, trvalých travních porostů, trvalých kultur a zelinářských zahrad využívaná zemědělskými podniky bez ohledu na formu držby.

Střídáním plodin se rozumí plánované střídání různých plodin pěstovaných na konkrétním pozemku v po sobě jdoucích sklizňových rocích tak, že na stejném pozemku nejsou po sobě (tzn. bez přerušení) pěstovány plodiny stejného druhu. V systému střídání plodin se plodiny střídají obvykle každoročně, avšak střídání s víceletými plodinami je také možné.

Polní produkce a plochy pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem se vykazují zvlášť.

V případě proměnných týkajících se půdy odkazuje využití půdy na referenční rok.

CLND 001

Obhospodařovaná zemědělská půda

Plocha obhospodařované zemědělské půdy (ha).

CLND 002

Orná půda

Půda pravidelně obdělávaná (pomocí orby nebo podmítky), obvykle v systému střídání plodin (ha).

CLND 003

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva)

Všechny obiloviny sklízené v suchém stavu na zrno bez ohledu na využití (ha).

CLND 004

Pšenice obecná a špalda

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. a Triticum monococcum L. (ha).

CLND 005

Pšenice tvrdá

Triticum durum Desf. (ha)

CLND 006

Žito a ozimé směsky

Žito (Secale cereale L.) seté v kterémkoliv období, včetně směsí žita s jinými obilovinami a jiných obilných směsek setých před zimou nebo během zimy (ozimé obilné směsky) (ha).

CLND 007

Ječmen

Ječmen (Hordeum vulgare L.) (ha).

CLND 008

Oves a jarní směsky (obilné směsky jiné než ozimé)

Oves (Avena sativa L.) a jiné obiloviny seté na jaře, pěstované jako směsky a sklízené v suchém stavu na zrno, včetně osiva (ha).

CLND 009

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

Kukuřice (Zea mays L.) sklízená na zrno, jako osivo nebo jako směs kukuřičných klasů (ha).

CLND 010

Tritikale

Tritikale (x Triticosecale Wittmack) (ha).

CLND 011

Čirok

Čirok (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench nebo Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) (ha).

CLND 012

Ostatní obiloviny jinde nezařazené (pohanka, proso, lesknice kanárská atd.)

Obiloviny sklízené v suchém stavu na zrno, které nejsou uvedené v předchozích položkách, jako proso (Panicum miliaceum L.), pohanka (Fagopyrum esculentum Mill.), lesknice kanárská (Phalaris canariensis L.) a ostatní obiloviny jinde nezařazené (j.n.) (ha).

CLND 013

Rýže

Rýže (Oryza sativa L.) (ha).

CLND 014

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

Luskoviny a bílkovinné plodiny sklízené v suchém stavu na zrno bez ohledu na využití (ha).

CLND 015

Hrách polní, bob polní a sladká lupina

Různé odrůdy hrachu polního (Pisum sativum L. convar. sativum nebo Pisum sativum L. convar. arvense L. nebo convar. speciosum) sklízené v suchém stavu, plus všechny druhy bobu (Vicia faba L. (partim)) sklízené v suchém stavu, plus všechny sladké lupiny (Lupinus sp.) sklízené v suchém stavu na zrno, včetně osiva, bez ohledu na jejich využití (ha).

CLND 016

Okopaniny

Plodiny pěstované pro jejich kořeny, hlízy nebo přeměněný stonek (ha). Nezahrnuje se kořenová, hlíznatá a cibulová zelenina, jako například mrkev, červená řepa nebo brukev.

CLND 017

Brambory (včetně sadbových brambor)

Brambory (Solanum tuberosum L.) (ha).

CLND 018

Cukrovka (kromě sadbové)

Cukrovka (Beta vulgaris L.) určená pro cukrovarnický průmysl a pro výrobu alkoholu (ha).

CLND 019

Ostatní okopaniny j. n.

Krmná řepa (Beta vulgaris L.) a kultury rodu Brassicae sklízené hlavně pro krmné účely, bez ohledu na to, zda se jedná o kořen nebo stonek, a ostatní kultury pěstované pro krmné účely zejména pro jejich podzemní části, jinde nezařazené (ha).

CLND 020

Technické plodiny

Technické plodiny, které se obvykle neprodávají pro přímou spotřebu, protože je nutno je před konečným použitím průmyslově zpracovat (ha).

CLND 021

Olejniny

Řepka (Brassica napus L.) a řepice (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), slunečnice (Helianthus annus L.), sója (Glycine max (L.) Merril), len setý (Linum usitatissimum L.), hořčice (Sinapis alba L.), mák (Papaver somniferum L.), světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.), sezam (Sesamum indicum L.), zemní mandle (Cyperus esculentus L.), podzemnice olejná (Arachis hypogea L.), tykev olejná (Cucurbita pepo var. styriaca) a konopí (Cannabis sativa L.) pěstované pro produkci oleje a sklízené v suchém stavu na semeno, kromě bavlníkového semene (Gossypium spp.) (ha).

CLND 022

Řepka a řepice na semeno

Řepka (Brassica napus L.) a řepice (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) pěstované pro produkci oleje a sklízené v suchém stavu na semeno a k využití jako bílkovinná plodina (ha).

CLND 023

Slunečnice na semeno

Slunečnice (Helianthus annuus L.) sklízená v suchém stavu na semeno (ha).

CLND 024

Sója

Sója (Glycine max L. Merril) sklízená v suchém stavu na semeno, jak k produkci oleje, tak k využití jako bílkovinná plodina (ha).

CLND 025

Len setý olejný

Odrůdy lnu setého olejného (Linum usitatissimum L.), pěstované zejména pro produkci oleje a sklízené v suchém stavu na semeno (ha).

CLND 026

Ostatní olejniny j. n.

Ostatní plodiny pěstované zejména pro svůj obsah oleje a sklízené v suchém stavu na semeno, jinde nezařazené (kromě bavlníkového semene) (ha).

CLND 027

Přadné plodiny

Len setý přadný (Linum usitatissimum L), konopí (Cannabis sativa L.), bavlna (Gossypium spp.), juta (Corchorus capsularis L.), abaka neboli manilské konopí (Musa textilis Née), kenaf (Hibiscus cannabinus L.) a sisal (Agave sisalana Perrine) (ha).

CLND 028

Len setý přadný

Odrůdy lnu setého přadného (Linum usitatissimum L.), pěstované zejména pro produkci vláken (ha).

CLND 029

Konopí

Konopí (Cannabis sativa L.) pěstované pro produkci slámy (ha).

CLND 030

Bavlna

Bavlna (Gossypium spp.), sklízená kvůli vláknům a/nebo olejnatým semenům (ha).

CLND 031

Ostatní přadné plodiny j. n.

Ostatní plodiny pěstované zejména pro svůj obsah vláken, jinde nezařazené, jako juta (Corchorus capsularis L.), abaka neboli manilské konopí (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) a kenaf (Hibiscus cannabinus L.) (ha).

CLND 032

Tabák

Tabák (Nicotiana tabacum L.) pěstovaný pro listy (ha).

CLND 033

Chmel

Chmel (Humulus lupulus L.) pěstovaný pro chmelové hlávky (ha).

CLND 034

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny

Aromatické, léčivé a kořeninové rostliny pěstované pro farmaceutické účely, výrobu parfémů nebo lidskou spotřebu (ha).

CLND 035

Energetické plodiny j. n.

Energetické plodiny používané výlučně k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, jinde nezařazené, pěstované na orné půdě (ha).

CLND 036

Ostatní technické plodiny j. n.

Ostatní technické plodiny jinde nezařazené (ha).

CLND 037

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

Veškeré plodiny sklízené na zeleno na orné půdě a určené zejména na krmivo, píci nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně obiloviny, trávy, luskoviny nebo technické plodiny a další plodiny pěstované na orné půdě sklízené a/nebo používané na zeleno (ha).

CLND 038

Dočasné travní porosty a pastviny

Travní kultury určené ke spásání, na seno nebo na siláž, zahrnuté do běžného systému střídání plodin, vyskytující se nejméně jeden sklizňový rok a obvykle méně než pět let a vysévané s trávou nebo travní směsí (ha).

CLND 039

Luskoviny na zeleno

Luskoviny pěstované a sklízené na zeleno jako celé rostliny, zejména k využití jako pícnina, k výrobě energie (ha).

Jsou zahrnuty směsi převážně luskovin (obvykle > 80 %) a travních kultur, sklízených na zeleno nebo jako seno.

CLND 040

Kukuřice na zeleno

Všechny formy kukuřice (Zea mays L.) pěstované zejména na siláž, které se nesklízejí na zrno (celé palice, celé rostliny, nebo jejich části) (ha).

CLND 041

Ostatní obiloviny sklízené na zeleno (kromě kukuřice na zeleno)

Všechny obiloviny (kromě kukuřice) pěstované a sklízené na zeleno jako celé rostliny k využití jako krmivo nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů (výroba biomasy) (ha).

CLND 042

Ostatní plodiny sklízené na zeleno na orné půdě j. n.

Ostatní jednoleté nebo víceleté (méně než pět let) plodiny určené zejména na krmivo a sklízené na zeleno (ha). Zahrnuje i zbytky plodin jinde nezařazených, pokud byla hlavní sklizeň zničena, ale zbytky lze ještě použít (jako krmivo nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů).

CLND 043

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody

Košťálová, listová nebo stonková zelenina, plodová zelenina, kořenová, hlíznatá a cibulová zelenina, lusková zelenina, ostatní zelenina sklízená v čerstvém stavu (ne sušená) a jahody, pěstované na orné půdě venku v systému střídání s jinými polními nebo zahradnickými plodinami (ha).

CLND 044

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované v systému střídání se zahradnickými plodinami (zahradnická produkce)

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované na orné půdě v systému střídání s jinými zahradnickými plodinami (ha).

CLND 045

Čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované v systému střídání s jinými polními plodinami (polní produkce)

Čerstvá zelenina, melouny a jahody pěstované na orné půdě v systému střídání s jinými polními plodinami (ha).

CLND 046

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek)

Veškeré květiny a okrasné rostliny určené na prodej jako řezané květiny (např. růže, karafiáty, orchideje, gladioly, chryzantémy, dekorační zeleň a další řezané zboží), jako květiny v květináčích, záhonové a balkonové květiny a rostliny (např. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, pelargonie, netýkavky, jiné rostliny v květináčích, záhonové a balkonové rostliny) a jako cibulové a hlíznaté květiny a další okrasné rostliny (tulipány, hyacinty, orchideje, narcisy a jiné) (ha).

CLND 047

Osivo a sadba

Osivo okopanin (kromě brambor a dalších rostlin, jejichž podzemní části se používají také jako sadba), krmných plodin, travin, technických plodin (kromě olejnin) a osivo a sadba zeleniny a květin (ha).

CLND 048

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě j. n.

Ostatní plodiny pěstované na orné půdě jinde nezařazené (ha).

CLND 049

Půda ležící ladem

Veškerá obdělávaná nebo neobdělávaná orná půda zahrnutá do systému střídání plodin nebo udržovaná v dobrém zemědělském a environmentálním stavu (DZES (9)), na které během sklizňového roku neproběhne sklizeň (ha). Základní charakteristika půdy ležící ladem spočívá v tom, že se ponechává v klidu zpravidla po dobu celého sklizňového roku. Mohou existovat tyto druhy půdy ležící ladem:

i)

holá půda bez jakýchkoliv plodin nebo

ii)

půda s přirozenou vegetací, kterou lze využít jako krmivo nebo zaorat, nebo

iii)

půda osetá výlučně pro produkci zeleného hnojení (zelený úhor).

CLND 050

Trvalé travní porosty

Půda trvale sloužící (v několika po sobě jdoucích letech, obvykle nejméně po dobu pěti let) k pěstování zelené píce a rostlin pro krmné nebo energetické účely, která není zahrnuta do systému střídání plodin v zemědělském podniku (ha). Trvalý travní porost je založen buď s použitím agrotechnických postupů (osev), nebo přirozeným procesem (přirozená vlastní obnova porostu).

Travní porosty mohou být využívány pro pastvu hospodářských zvířat, sklízeny na siláž a na seno nebo k výrobě energie z obnovitelných zdrojů.

CLND 051

Pastviny a louky kromě extenzivních pastvin

Stálé pastviny na půdách dobré nebo střední kvality, které je obvykle možné využívat pro intenzivní pastvu (ha).

CLND 052

Extenzivní pastviny

Trvalý travní porost s nízkým výnosem, obvykle na půdě nízké kvality, například v kopcovité krajině a ve vysokých nadmořských výškách, kde se zpravidla neaplikují zlepšující agrotechnické zásahy, jako je hnojení, kultivace, opakovaný výsev nebo meliorace (ha). Tyto plochy se obvykle využívají pouze k extenzivní pastvě a obvykle se nesekají, nebo se sekají extenzivně; nejsou vhodné pro vyšší hustotu zvířat.

CLND 053

Trvalé travní porosty již nevyužívané k produkci a způsobilé pro platbu subvencí

Trvalé travní porosty a louky, které se již nevyužívají k produkci a které jsou v souladu s nařízením (EU) č. 1307/2013, nebo případně s nejnovějšími právními předpisy, udržovány ve stavu vhodném pro pastvu a obdělávání, aniž by bylo nutné předem aplikovat zásahy nad rámec běžných způsobů zemědělské praxe a používat mechanizaci, a jsou způsobilé pro platbu subvencí (ha).

CLND 054

Trvalé kultury (včetně mladých a dočasně opuštěných výsadeb, kromě ploch, které produkují pouze pro vlastní spotřebu)

Všechny ovocné stromy, všechny citrusové stromy, všechny stromy/keře nesoucí skořápkové ovoce, veškeré porosty bobulovin, veškeré vinice, veškeré olivovníky a všechny ostatní trvalé kultury využívané k lidské spotřebě (např. čaj, káva nebo rohovník) a k jiným účelům (např. školky, vánoční stromky nebo rostliny využívané pro pletení nebo tkaní, jako ratan nebo bambus) (ha).

CLND 055

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

Sady produkující jádrové ovoce, peckové ovoce, bobuloviny, skořápkové ovoce a ovoce tropického a subtropického klimatického pásma (ha).

CLND 056

Jádrové ovoce

Sady jádrového ovoce jako např. jablka (Malus spp.), hrušky (Pyrus spp.), kdoule (Cydonia oblonga Mill.) nebo mišpule (Mespilus germanica, L.) (ha).

CLND 057

Peckové ovoce

Sady peckového ovoce jako např. broskve a nektarinky (Prunus persica (L.) Batch), meruňky (Prunus armeniaca L. a další), třešně a višně (Prunus avium L., P. cerasus), švestky (Prunus domestica L. a další) a ostatní peckové ovoce jinde nezařazené, jako např. trnka obecná (Prunus spinosa L.) nebo mišpule japonská/lokvát (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) (ha).

CLND 058

Ovoce subtropického a tropického klimatického pásma

Veškeré ovoce subtropického a tropického klimatického pásma, jako kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avokáda (Persea americana Mill.) nebo banány (Musa spp.) (ha).

CLND 059

Bobuloviny (kromě jahod)

Veškeré pěstované bobuloviny jako např. černý rybíz (Ribes nigrum L.), červený rybíz (Ribes rubrum L.), maliny (Rubus idaeus L.) nebo borůvky (Vaccinium corymbosum L.) (ha).

CLND 060

Skořápkové ovoce

Všechny stromy/keře nesoucí skořápkové ovoce: vlašské ořechy, lískové oříšky, mandle, jedlé kaštany a jiné (ha).

CLND 061

Citrusové plody

Citrusové plody (Citrus spp.): pomeranče, malé citrusové plody, citrony, kyselé lajmy, pomela, grapefruity a další citrusové plody (ha).

CLND 062

Vinné hrozny

Vinice (Vitis vinifera L.) (ha).

CLND 063

Hrozny moštové

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci šťávy, moštu a/nebo vína (ha).

CLND 064

Hrozny moštové pro vína s chráněným označením původu (CHOP)

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci vína s chráněným označením původu, které splňují požadavky i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (10), nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) příslušných vnitrostátních předpisů (ha).

CLND 065

Hrozny moštové pro vína s chráněným zeměpisným označením (CHZO)

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci vína s chráněným zeměpisným označením, které splňují požadavky i) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33, nebo případně nejnovějších právních předpisů a ii) příslušných vnitrostátních předpisů (ha).

CLND 066

Hrozny moštové pro ostatní vína j. n. (bez CHOP/CHZO)

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci jiného vína než s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením (ha).

CLND 067

Hrozny stolní

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci čerstvých vinných hroznů (ha).

CLND 068

Hrozny na rozinky

Vinice s odrůdami révy obvykle pěstovanými k produkci rozinek (ha).

CLND 069

Olivy

Olivovníky (Olea europea L.) obvykle pěstované k produkci oliv (ha)

CLND 070

Školky

Školky s mladými rostlinami dřevin, pěstovanými ve volné krajině za účelem pozdějšího přesazení (ha).

CLND 071

Ostatní trvalé kultury včetně ostatních trvalých plodin určených k lidské spotřebě

Trvalé plodiny využívané k lidské spotřebě jinde nezařazené a stromy vysazené jako vánoční stromky na obhospodařované zemědělské půdě (ha).

CLND 072

Vánoční stromky

Vánoční stromky vysazené ke komerčním účelům na obhospodařované zemědělské půdě mimo zalesněná území (ha). Plantáže vánočních stromků, které se již neudržují a patří k zalesněnému území, nejsou zahrnuty.

CLND 073

Zelinářské zahrady

Plochy, na nichž se obvykle pěstuje mimo jiné zelenina, okopaniny a trvalé kultury pro vlastní spotřebu vlastníka a jeho domácnosti, obvykle oddělené od ostatní zemědělské půdy a rozpoznatelné jako zelinářské zahrady (ha).

CLND 074

Ostatní zemědělská půda

Nevyužívaná zemědělská půda (zemědělská půda, která se již neobdělává z ekonomických, sociálních nebo jiných důvodů a která se nevyužívá v systému střídání plodin), zalesněná plocha a ostatní půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky, lomy, neúrodnou půdou, skálami atd. (ha).

CLND 075

Nevyužívaná zemědělská půda

Půda dříve využívaná jako zemědělská půda, která již nebyla během referenčního roku statistického zjišťování obdělávaná a nevyužívá se v systému střídání plodin, tj. nepředpokládá se u ní žádné zemědělské využití (ha).

Tato půda by se mohla znovu obdělávat s využitím zdrojů, které má zemědělský podnik běžně k dispozici.

CLND 076

Zalesněná plocha

Půda porostlá stromy nebo lesními křovinami, včetně plantáží topolů a jiných podobných stromů uvnitř nebo vně lesů a lesních školek pěstovaných na lesní půdě pro potřeby zemědělského podniku, jakož i lesních zařízení (lesních cest, skladů dřeva atd.) (ha).

CLND 077

Rychle rostoucí dřeviny pěstované ve výmladkových plantážích

Zalesněné plochy sloužící k pěstování dřevin, s dobou střídání nejvýše 20 let (ha).

Dobou střídání se rozumí doba mezi prvním výsevem/výsadbou stromů a těžbou konečného produktu, přičemž těžba nezahrnuje běžné zásahy lesního hospodaření jako např. probírky.

CLND 078

Ostatní půda (půda zabraná budovami, hospodářskými dvory, cestami, rybníky a jiné neproduktivní plochy)

Půda, která je součástí celkové plochy využívané zemědělským podnikem, avšak která není obhospodařovanou zemědělskou půdou, nevyužívanou zemědělskou půdou ani zalesněnou plochou, jako např. půda zabraná budovami (s výjimkou budov využívaných k pěstování hub), hospodářskými dvory, cestami, rybníky, lomy, neúrodnou půdou nebo skálami (ha).

 

 

Speciálně využívané plochy zemědělského podniku

CLND 079

Houby pěstované

Houby pěstované v budovách, které byly speciálně postaveny nebo upraveny pro tento účel, v podzemních prostorech, jeskyních a sklepech (ha).

CLND 080

Obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Plodiny, které se po celé období růstu nebo po jeho převážnou část nacházejí ve sklenících nebo pod stálým nebo přenosným vysokým ochranným krytem (ze skla nebo z tuhé nebo ohebné plastické hmoty) (ha). Tyto plochy se nesmí zahrnout do proměnných uvedených výše (ty se týkají pouze venkovních ploch).

CLND 081

Zelenina, včetně melounů a jahod, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Košťálová, listová nebo stonková zelenina, plodová zelenina, kořenová, hlíznatá a cibulová zelenina, lusková zelenina, ostatní zelenina sklízená v čerstvém stavu (ne sušená) a jahody, pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 082

Květiny a okrasné rostliny (kromě školek), pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Veškeré květiny a okrasné rostliny určené na prodej jako řezané květiny (např. růže, karafiáty, orchideje, gladioly, chryzantémy, dekorační zeleň a další řezané zboží), jako květiny v květináčích, záhonové a balkonové květiny a rostliny (např. rododendrony, azalky, chryzantémy, begónie, pelargonie, netýkavky nebo jiné rostliny v květináčích, záhonové a balkonové rostliny) a jako cibulové a hlíznaté květiny a další okrasné rostliny (tulipány, hyacinty, orchideje, narcisy a jiné) pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 083

Ostatní plodiny na orné půdě pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Ostatní plodiny na orné půdě jinde nezařazené, pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 084

Trvalé kultury pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Trvalé kultury pěstované pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

CLND 085

Ostatní obhospodařovaná zemědělská půda pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem j. n.

Obhospodařovaná zemědělská půda jinde nezařazená, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem (ha).

Ekologické zemědělství

Zemědělský podnik disponuje půdou, na níž se uplatňují metody ekologického zemědělství v souladu s určitými stanovenými normami a pravidly uvedenými i) v nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně v nejnovějších právních předpisech a ii) v příslušných vnitrostátních prováděcích předpisech pro ekologickou produkci, a to i během přechodného období.

Plodiny jsou definovány v základním oddíle II. PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE PŮDY

CLND 086

Ekologické zemědělství – venkovní obhospodařovaná zemědělská půda (kromě zelinářských zahrad)

CLND 087

Ekologické zemědělství – venkovní orná půda

CLND 088

Ekologické zemědělství – obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva) venku

CLND 089

Ekologické zemědělství – pšenice obecná a špalda pěstované venku

CLND 090

Ekologické zemědělství – pšenice tvrdá pěstovaná venku

CLND 091

Ekologické zemědělství – luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí) venku

CLND 092

Ekologické zemědělství – okopaniny pěstované venku

CLND 093

Ekologické zemědělství – brambory (včetně sadbových brambor) pěstované venku

CLND 094

Ekologické zemědělství – cukrovka (kromě sadbové) pěstovaná venku

CLND 095

Ekologické zemědělství – technické plodiny pěstované venku

CLND 096

Ekologické zemědělství – olejniny pěstované venku

CLND 097

Ekologické zemědělství – sója pěstovaná venku

CLND 098

Ekologické zemědělství – plodiny sklízené na zeleno na venkovní orné půdě

CLND 099

Ekologické zemědělství – venkovní dočasné travní porosty a pastviny

CLND 100

Ekologické zemědělství – luskoviny na zeleno pěstované venku

CLND 101

Ekologické zemědělství – čerstvá zelenina (včetně melounů) a jahody pěstované venku

CLND 102

Ekologické zemědělství – osivo a sadba pěstované venku

CLND 103

Ekologické zemědělství – venkovní trvalé travní porosty

CLND 104

Ekologické zemědělství – venkovní pastviny a louky, kromě extenzivních pastvin

CLND 105

Ekologické zemědělství – venkovní extenzivní pastviny

CLND 106

Ekologické zemědělství – trvalé kultury (včetně mladých a dočasně opuštěných výsadeb, kromě ploch, které produkují pouze pro vlastní spotřebu), pěstované venku

CLND 107

Ekologické zemědělství – ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod) pěstované venku

CLND 108

Ekologické zemědělství – citrusové plody pěstované venku

CLND 109

Ekologické zemědělství – hrozny moštové pěstované venku

CLND 110

Ekologické zemědělství – olivy pěstované venku

CLND 111

Ekologické zemědělství – zelenina, včetně melounů a jahod, pod sklem nebo pod vysokým přístupným ochranným krytem

Zavlažování venkovních obdělávaných ploch

CLND 112

Celková zavlažovatelná plocha

Celková maximální plocha obhospodařované zemědělské půdy, kterou by bylo možné v referenčním roce zavlažovat s využitím zavlažovacího zařízení a odpovídajícího množství vody, které jsou v zemědělském podniku obvykle k dispozici (ha).


III.   PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

Tato zvířata nemusí být nutně majetkem vlastníka podniku. Mohou se nacházet v zemědělském podniku (na obhospodařované zemědělské půdě nebo v ustájovacích prostorách pro zvířata využívaných zemědělským podnikem) nebo mimo zemědělský podnik (na veřejných pastvinách nebo při migraci atd.).

V případě proměnných týkajících se hospodářských zvířat stanoví každý členský stát společný referenční den v rámci referenčního roku.

 

 

Tuři

Týká se skotu (Bos taurus L.) a vodních buvolů (Bubalus bubalis L.), včetně kříženců jako Beefalo.

CLVS 001

Tuři do 1 roku

Tuři, samci a samice, do 1 roku (kusy).

CLVS 002

Tuři, nad 1 rok do 2 let

Tuři, starší než 1 rok, avšak mladší než 2 roky (kusy).

CLVS 003

Býci, nad 1 rok do 2 let

Býci, starší než 1 rok, avšak mladší než 2 roky (kusy).

CLVS 004

Jalovice, nad 1 rok do 2 let

Jalovice starší než 1 rok, avšak mladší než 2 roky (kusy).

 

 

 

Tuři, nad 2 roky

CLVS 005

Býci, nad 2 roky

Býci, nad 2 roky (kusy).

CLVS 006

Samice turů, nad 2 roky

Samice turů, nad 2 roky (kusy)

CLVS 007

Jalovice, nad 2 roky

Samice turů, nad 2 roky, dosud neotelené (kusy).

CLVS 008

Krávy

Samice turů (obvykle nad 2 roky), již otelené (kusy).

CLVS 009

Dojnice

Samice turů již otelené (včetně mladších dvou let), které jsou vzhledem ke svému plemeni nebo konkrétním vlastnostem chovány výlučně nebo hlavně pro produkci mléka pro lidskou spotřebu nebo pro zpracování na mléčné výrobky (kusy).

CLVS 010

Ostatní krávy

Samice turů již otelené (včetně mladších dvou let), které jsou vzhledem ke svému plemeni nebo konkrétním vlastnostem chovány výlučně nebo hlavně pro produkci telat a jejichž mléko není určeno pro lidskou spotřebu ani pro zpracování na mléčné výrobky (kusy).

CLVS 011

Buvolí krávy

Buvolí krávy (samice druhu Bubalus bubalis, L.) již otelené (včetně mladších dvou let) (kusy).

 

Ovce a kozy

CLVS 012

Ovce (jakéhokoli stáří)

Domácí zvířata druhu Ovis aries L. (kusy).

CLVS 013

Chovné samice ovcí

Bahnice a jehnice určené k plemenitbě, bez ohledu na to, zda jsou primárně určené k produkci mléka nebo masa (kusy).

CLVS 014

Ostatní ovce

Všechny ovce s výjimkou chovných samic (kusy).

CLVS 015

Kozy (jakéhokoli stáří)

Domácí zvířata poddruhu Capra aegagrus hircus L. (kusy).

CLVS 016

Chovné samice koz

Kozy již okozlené a zapuštěné kozy (kusy).

CLVS 017

Ostatní kozy

Všechny kozy s výjimkou chovných koz (kusy).

 

 

Prasata

Týká se domácích zvířat druhu Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

Selata s živou hmotností nižší než 20 kg

Selata s živou hmotností méně než 20 kg (kusy).

CLVS 019

Chovné prasnice s živou hmotností nejméně 50 kg

Samice prasat s živou hmotností nejméně 50 kg určené k chovným účelům, bez ohledu na to, zda se již oprasily (kusy).

CLVS 020

Ostatní prasata

Prasata jinde nezařazená (kusy).

 

 

Drůbež

Týká se jedinců kura domácího (Gallus gallus L.), krůt (Meleagris spp.), kachen (Anas spp. a Cairina moschata L.), hus (Anser anser domesticus L.), pštrosů (Struthio camelus L.) a ostatní drůbeže jinde nezařazené, jako jsou křepelky (Coturnix spp.), bažanti (Phasianus spp.), perličky (Numida meleagris domestica L.) a holubi (Columbinae spp.). Ptáci chovaní v zajetí pro lovecké účely a nikoliv pro produkci masa/vajec však zahrnuti nejsou.

CLVS 021

Brojleři

Domácí zvířata druhu Gallus gallus L. chovaná pro produkci masa (kusy).

CLVS 022

Nosnice

Domácí zvířata druhu Gallus gallus L., která již dosáhla snáškové zralosti a která jsou chovaná pro produkci vajec (kusy).

CLVS 023

Ostatní drůbež

Drůbež neuvedená v položce Brojleři nebo Nosnice (kusy). Mláďata drůbeže nejsou zahrnuta.

CLVS 024

Krůty

Domácí zvířata rodu Meleagris (kusy).

CLVS 025

Kachny

Domácí zvířata rodu Anas a druhu Cairina moschata L. (kusy).

CLVS 026

Husy

Domácí zvířata druhu Anser anser domesticus L. (kusy).

CLVS 027

Pštrosi

Pštrosi (Struthio camelus L.) (kusy).

CLVS 028

Ostatní drůbež j. n.

Ostatní drůbež jinde nezařazená (kusy).

 

 

Králíci

Týká se domácích zvířat rodu Oryctolagus.

CLVS 029

Chovné samice králíků

Samice králíků (Oryctolagus spp.) pro produkci králíků na maso, již okocené (kusy).

CLVS 030

Včely

Počet úlů se včelami (Apis mellifera L.) chovanými pro produkci medu.

CLVS 031

Jelenovití

Chov zvířat druhu jelen lesní (Cervus elaphus L.), jelen sika (Cervus nippon Temminck), sob polární (Rangifer tarandus L.) nebo daněk evropský (Dama dama L.), k produkci masa.

CLVS 032

Kožešinová zvířata

Chov zvířat druhu norek (Neovison vison Schreber), tchoř tmavý (Mustela putorius L.), liška (Vulpes spp. a další), psík mývalovitý (Nyctereutes spp.) nebo činčila (Chinchilla spp.), k produkci kožešin.

CLVS 033

Hospodářská zvířata j. n.

Chov hospodářských zvířat jinde v tomto oddíle nezařazených.

Metody ekologické produkce používané v živočišné výrobě

Chov zvířat zemědělského podniku spadá pod zemědělskou praxi, která je v souladu s určitými stanovenými normami a pravidly uvedenými i) v nařízení (ES) č. 834/2007 nebo nařízení (EU) 2018/848 nebo případně v nejnovějších právních předpisech a ii) v příslušných vnitrostátních prováděcích předpisech pro ekologickou produkci, a to i během přechodného období.

Zvířata jsou definována v základním oddíle III. PROMĚNNÉ TÝKAJÍCÍ SE HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

CLVS 034

Ekologické zemědělství – stav turů

Ekologické zemědělství – stav turů (kusy)

CLVS 035

Ekologické zemědělství – stav dojnic

Ekologické zemědělství – stav dojnic (kusy)

CLVS 036

Ekologické zemědělství – stav ostatních krav

Ekologické zemědělství – stav ostatních krav (kusy)

CLVS 037

Ekologické zemědělství – stav buvolích krav

Ekologické zemědělství – chov buvolích krav

CLVS 038

Ekologické zemědělství – stav ovcí (jakéhokoli stáří)

Ekologické zemědělství – stav ovcí (kusy)

CLVS 039

Ekologické zemědělství – stav koz (jakéhokoli stáří)

Ekologické zemědělství – stav koz (kusy)

CLVS 040

Ekologické zemědělství – stav prasat

Ekologické zemědělství – stav prasat (kusy)

CLVS 041

Ekologické zemědělství – stav drůbeže

Ekologické zemědělství – stav drůbeže (kusy)

CLVS 042

Ekologické zemědělství – stav brojlerů

Ekologické zemědělství – stav brojlerů (kusy)

CLVS 043

Ekologické zemědělství – stav nosnic

Ekologické zemědělství – stav nosnic (kusy)


(1)  Příloha II nařízení Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat (Úř. věst. L 323, 8.12.2010, s. 11).

(2)  NUTS: klasifikace územních statistických jednotek.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608).

(6)  Roční pracovní jednotka (RPJ) – procentní rozpětí 2: (> 0 –< 25), (≥ 25 –< 50), (≥ 50 –< 75), (≥ 75 –< 100), (100).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1).

(9)  Článek 94 a příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

(10)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu (Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2).


PŘÍLOHA II

Seznam proměnných podle modulu

MODUL 1.   PRACOVNÍ SÍLA A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: řízení zemědělského podniku

 

 

Dílčí témata: vlastník a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

MLFO 001

Pohlaví vlastníka

muž/žena

MLFO 002

Rok narození

rok

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

 

MLFO 003

Zemědělské práce vlastníka v zemědělském podniku

procentní rozpětí RPJ 1 (1)

 

Dílčí téma: bezpečnostní opatření včetně plánu bezpečnosti v zemědělském podniku

 

MLFO 004

Plán bezpečnosti v zemědělském podniku

ano/ne

Téma: rodinní příslušníci

 

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zapojených osob a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

MLFO 005

Rodinní příslušníci vlastníka (muži) vykonávající zemědělské práce v podniku

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

MLFO 006

Rodinní příslušníci vlastníka (ženy) vykonávající zemědělské práce v podniku

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

Téma: osoby, které nejsou rodinnými příslušníky

 

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zaměstnanců a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

 

 

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

 

MLFO 007

Muži pravidelně pracující v zemědělském podniku, kteří nejsou rodinnými příslušníky

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

MLFO 008

Ženy pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

počet osob v procentním rozpětí RPJ 2 (2)

 

Dílčí téma: nepravidelně zaměstnaná pracovní síla zemědělského podniku

 

MLFO 009

Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy

pracovní dny odpracované na plný pracovní úvazek

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly od dodavatelů

 

MLFO 010

Osoby, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem a nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích

pracovní dny odpracované na plný pracovní úvazek

Téma: jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem

 

 

Dílčí téma: druhy činností

 

MLFO 011

Poskytování zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích služeb

ano/ne

MLFO 012

Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti

ano/ne

MLFO 013

Rukodělná výroba

ano/ne

MLFO 014

Zpracování zemědělských produktů

ano/ne

MLFO 015

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

ano/ne

MLFO 016

Zpracování dřeva

ano/ne

MLFO 017

Akvakultura

ano/ne

 

 

Smluvní práce (s využitím výrobních prostředků zemědělského podniku):

 

MLFO 018

Smluvní zemědělské práce

ano/ne

MLFO 019

Smluvní nezemědělské práce

ano/ne

MLFO 020

Lesnictví

ano/ne

MLFO 021

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem j. n.

ano/ne

 

Dílčí téma: význam pro zemědělský podnik

 

MLFO 022

Procentní podíl jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na konečné produkci zemědělského podniku.

procentní rozpětí (3)

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

 

MLFO 023

Vlastník vykonávající jiné výdělečné činnosti (související se zemědělským podnikem)

M/S/N (4)

MLFO 024

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost.

počet osob

MLFO 025

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost.

počet osob

MLFO 026

Pracovní síly pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost.

počet osob

MLFO 027

Pracovní síly pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost.

počet osob

Téma: jiné výdělečné činnosti, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem

 

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

 

MLFO 028

Jediný vlastník, který je také vedoucím zemědělského podniku s jediným vlastníkem, vykonávající jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem).

M/S/N (4)

MLFO 029

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost.

počet osob

MLFO 030

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost.

počet osob

MODUL 2.   ROZVOJ VENKOVA

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: zemědělské podniky podporované z opatření pro rozvoj venkova

 

MRDV 001

Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

ano/ne

MRDV 002

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

ano/ne

MRDV 003

Investice do hmotného majetku

ano/ne

MRDV 004

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

ano/ne

 

 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

 

MRDV 005

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

ano/ne

MRDV 006

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj malých zemědělských podniků

ano/ne

MRDV 007

Doplňkové vnitrostátní přímé platby pro Chorvatsko

ano/ne

MRDV 008

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

ano/ne

 

 

Agroenvironmentálně-klimatické platby

 

MRDV 009

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

ano/ne

MRDV 010

Lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

ano/ne

MRDV 011

Ekologické zemědělství

ano/ne

MRDV 012

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

ano/ne

MRDV 013

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

ano/ne

MRDV 014

Dobré životní podmínky zvířat

ano/ne

MRDV 015

Řízení rizik

ano/ne

MODUL 3.   ZAVLAŽOVÁNÍ

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: zavlažovací postupy

 

 

Dílčí téma: dostupnost zavlažování

 

MIRR 001

Průměrná celková plocha venkovní obhospodařované zemědělské půdy zavlažovaná v posledních třech letech

hektary

MIRR 002

Celková plocha zavlažované venkovní obhospodařované zemědělské půdy

hektary

MIRR 003

Objem vody

metry krychlové

 

Dílčí téma: metody zavlažování

 

MIRR 004

Povrchové zavlažování

hektary

MIRR 005

Postřikové zavlažování

hektary

MIRR 006

Kapkové zavlažování

hektary

 

Dílčí téma: zdroje vody pro zavlažování

 

MIRR 007

Podzemní vodní zdroje na pozemcích zemědělského podniku

ano/ne

MIRR 008

Povrchové vodní zdroje na pozemcích zemědělského podniku a mimo ně

ano/ne

MIRR 009

Vodní zdroje mimo zemědělský podnik z vodovodní sítě

ano/ne

MIRR 010

 

Upravená odpadní voda

ano/ne

MIRR 011

Jiné zdroje

ano/ne

MIRR 012

 

Platební podmínky pro odběr vody pro zavlažování

kód

 

Dílčí téma: technické parametry zavlažovacího zařízení

 

MIRR 013

 

Nádrže

ano/ne

MIRR 014

 

Stav údržby zavlažovacího systému

kód

MIRR 015

 

Čerpací stanice

ano/ne

MIRR 016

Systém měření průtoku vody

kód

MIRR 017

Regulátor zavlažování

kód

MIRR 018

Fertigační systém

ano/ne

Téma: plodiny zavlažované během období 12 měsíců

 

 

Dílčí téma: obiloviny pěstované na zrno

 

MIRR 019

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva), kromě kukuřice na zrno, směsi kukuřičných klasů a rýže

hektary

MIRR 020

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

hektary

 

Dílčí téma: luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno

 

MIRR 021

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

hektary

 

Dílčí téma: okopaniny

 

MIRR 022

Brambory (včetně sadbových brambor)

hektary

MIRR 023

Cukrovka (kromě sadbové)

hektary

 

Dílčí téma: technické plodiny

 

MIRR 024

Řepka a řepice na semeno

hektary

MIRR 025

Slunečnice na semeno

hektary

MIRR 026

Přadné plodiny

hektary

 

Dílčí téma: plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

 

MIRR 027

 

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

hektary

 

Dílčí téma: ostatní plodiny pěstované na orné půdě

 

MIRR 028

Čerstvá zelenina (včetně melounů), jahody pěstované v systému střídání s jinými polními plodinami (polní produkce)

hektary

MIRR 029

Ostatní zavlažované plodiny pěstované na venkovní orné půdě

hektary

 

Dílčí téma: trvalé travní porosty

 

MIRR 030

Trvalé travní porosty

hektary

 

Dílčí téma: trvalé kultury

 

MIRR 031

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

hektary

MIRR 032

Citrusové plody

hektary

MIRR 033

 

Olivy

hektary

MIRR 034

 

Vinice

hektary

MODUL 4.   POSTUPY HOSPODAŘENÍ S PŮDOU

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: postupy hospodaření s půdou na venkovní ploše

 

MSMP 001

 

Drenáž v zemědělském podniku

hektary

 

Dílčí téma: metody orby

 

MSMP 002

Konvenční zpracování půdy

hektary

MSMP 003

Ochranné zpracování půdy

hektary

MSMP 004

Bezorebné zpracování půdy

hektary

 

Dílčí téma: pokryv orné půdy

 

MSMP 005

Pokryv: běžné ozimy

hektary

MSMP 006

Pokryv: meziplodiny, dočasné plodiny nebo krycí plodiny na orné půdě

hektary

MSMP 007

Pokryv: rostlinné zbytky a/nebo mulč

hektary

MSMP 008

Pokryv: holá půda po sklizni hlavní plodiny

hektary

 

Dílčí téma: střídání plodin na orné půdě

 

MSMP 009

Podíl orné půdy zapojené do střídání plodin

procenta

 

Dílčí téma: plocha využívaná v ekologickém zájmu

 

MSMP 010

Terasy

hektary

MSMP 011

Meze nebo ochranné pásy

hektary

MSMP 012

Lineární prvky: živé ploty a větrolamy

hektary

MSMP 013

Lineární prvky: kamenné zídky

hektary

MSMP 014

Zemědělsko-lesnická plocha

hektary

MODUL 5.   STROJE A ZAŘÍZENÍ

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: stroje

 

 

Dílčí téma: internetová zařízení

 

MMEQ 001

Přístup k internetu

ano/ne

MMEQ 002

Používání řídících informačních systémů

ano/ne

 

Dílčí téma: základní stroje

 

 

 

Vlastní stroje

 

MMEQ 003

Počet traktorů <= 40 kW ve vlastnictví podniku

počet

MMEQ 004

Počet traktorů > 40 kW a <= 60 kW ve vlastnictví podniku

počet

MMEQ 005

Počet traktorů > 60 kW a <= 100 kW ve vlastnictví podniku

počet

MMEQ 006

Počet traktorů > 100 kW ve vlastnictví podniku

počet

MMEQ 007

Stroje pro zpracování půdy

ano/ne

MMEQ 008

Secí a sázecí stroje

ano/ne

MMEQ 009

Aplikátory, rozprašovače a postřikovače na aplikaci hnojiv

ano/ne

MMEQ 010

Zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

ano/ne

MMEQ 011

Horizontální postřikovací ramena a postřikovače pro sady, vinice nebo jiné trvalé kultury, které se použily k aplikaci prostředků na ochranu rostlin v referenčním období a jsou vybaveny tryskami s nízkým úletem

kód

MMEQ 012

Sklízecí kombajny

ano/ne

MMEQ 013

Ostatní plně mechanizované sklízeče

ano/ne

 

 

 

 

 

 

Stroje používané více zemědělskými podniky

MMEQ 014

Traktory

ano/ne

MMEQ 015

Kultivátory, pluhy, secí stroje, rozprašovače, postřikovače, zařízení pro aplikaci prostředků na ochranu rostlin nebo hnojiv

ano/ne

MMEQ 016

Sklízecí kombajny

ano/ne

MMEQ 017

Ostatní plně mechanizované sklízeče

ano/ne

 

Dílčí téma: využívání postupů přesného zemědělství

 

MMEQ 018

Robotika

ano/ne

MMEQ 019

Robotika pro přípravky na ochranu rostlin

ano/ne

MMEQ 020

Pásová aplikace přípravků na ochranu rostlin

ano/ne

MMEQ 021

Techniky pro variabilní aplikaci

ano/ne

MMEQ 022

Přesný monitoring plodin

ano/ne

MMEQ 023

Rozbor půdy

ano/ne

 

Dílčí téma: stroje pro chov hospodářských zvířat

 

MMEQ 024

Monitoring zdravotního stavu a dobrých životních podmínek zvířat

ano/ne

MMEQ 025

Zařízení na drcení a míchání krmiv

ano/ne

MMEQ 026

Automatické krmné systémy

ano/ne

MMEQ 027

Automatická regulace klimatu ve stájích

ano/ne

MMEQ 028

Dojicí roboty

ano/ne

 

Dílčí téma: skladování zemědělských produktů

 

MMEQ 029

Skladování obilovin, olejnin a luskovin

metry krychlové

MMEQ 030

Skladování kořenů, hlíz a cibulí

ano/ne

MMEQ 031

Skladování zeleniny a ovoce

ano/ne

MMEQ 032

Chladírenské skladování

metry krychlové

Téma: vybavení

 

 

Dílčí téma: zařízení používané na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v zemědělských podnicích

 

MMEQ 033

Vítr

ano/ne

MMEQ 034

Biomasa

ano/ne

MMEQ 035

Bioplyn z biomasy

ano/ne

MMEQ 036

Solární energie (tepelná)

ano/ne

MMEQ 037

Solární energie (fotovoltaická)

ano/ne

MMEQ 038

Vodní energie

ano/ne

MMEQ 039

Jiné zdroje

ano/ne

MODUL 6.   SADY

Proměnné

Jednotky/kategorie

Téma: jádrové ovoce

 

 

Dílčí téma: jablka: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 001

Jablka

hektary

MORC 002

Jablka: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 003

Jablka: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 004

Jablka: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 005

Jablka: třída stáří >= 25 let

hektary

 

Dílčí téma: jablka: plocha podle hustoty stromů

 

MORC 006

Jablka: třída hustoty < 400 stromů/hektar

hektary

MORC 007

Jablka: třída hustoty 400 až 1 599 stromů/hektar

hektary

MORC 008

Jablka: třída hustoty 1 600 až 3 199 stromů/hektar

hektary

MORC 009

Jablka: třída hustoty >= 3 200 stromů/hektar

hektary

 

Dílčí téma: hrušky: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 010

Hrušky

hektary

MORC 011

Hrušky: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 012

Hrušky: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 013

Hrušky: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 014

Hrušky: třída stáří >= 25 let

hektary

 

Dílčí téma: hrušky: plocha podle hustoty stromů

 

MORC 015

Hrušky: třída hustoty < 400 stromů/hektar

hektary

MORC 016

Hrušky: třída hustoty 400 až 1 599 stromů/hektar

hektary

MORC 017

Hrušky: třída hustoty 1 600 až 3 199 stromů/hektar

hektary

MORC 018

Hrušky: třída hustoty >= 3 200 stromů/hektar

hektary

Téma: peckové ovoce

 

 

Dílčí téma: broskve: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 019

Broskve

hektary

MORC 020

Broskve: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 021

Broskve: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 022

Broskve: třída stáří >= 15 let

hektary

 

Dílčí téma: broskve: plocha podle hustoty stromů

 

MORC 023

Broskve: třída hustoty < 600 stromů/hektar

hektary

MORC 024

Broskve: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar

hektary

MORC 025

Broskve: třída hustoty >= 1 200 stromů/hektar

hektary

 

Dílčí téma: nektarinky: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 026

Nektarinky

hektary

MORC 027

Nektarinky: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 028

Nektarinky: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 029

Nektarinky: třída stáří >= 15 let

hektary

 

Dílčí téma: nektarinky: plocha podle hustoty stromů

 

MORC 030

Nektarinky: třída hustoty < 600 stromů/hektar

hektary

MORC 031

Nektarinky: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar

hektary

MORC 032

Nektarinky: třída hustoty >= 1 200 stromů/hektar

hektary

 

Dílčí téma: meruňky: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 033

Meruňky

hektary

MORC 034

Meruňky: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 035

Meruňky: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 036

Meruňky: třída stáří >= 15 let

hektary

 

Dílčí téma: meruňky: plocha podle hustoty stromů

 

MORC 037

Meruňky: třída hustoty < 600 stromů/hektar

hektary

MORC 038

Meruňky: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar

hektary

MORC 039

Meruňky: třída hustoty >= 1 200 stromů/hektar

hektary

Téma: citrusové plody

 

 

Dílčí téma: pomeranče: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 040

Pupečné pomeranče

hektary

MORC 041

Pupečné pomeranče: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 042

Pupečné pomeranče: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 043

Pupečné pomeranče: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 044

Pupečné pomeranče: třída stáří >= 25 let

hektary

MORC 045

Pomeranče obecné (žlutomasé)

hektary

MORC 046

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída stáří < 5 let

hektary

MORC 047

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 048

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 049

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída stáří >= 25 let

hektary

MORC 050

Krvavé pomeranče

hektary

MORC 051

Krvavé pomeranče: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 052

Krvavé pomeranče: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 053

Krvavé pomeranče: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 054

Krvavé pomeranče: třída stáří >= 25 let

hektary

MORC 055

Ostatní pomeranče j. n.

hektary

MORC 056

Ostatní pomeranče: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 057

Ostatní pomeranče: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 058

Ostatní pomeranče: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 059

Ostatní pomeranče: třída stáří >= 25 let

hektary

 

Dílčí téma: pomeranče: plocha podle hustoty stromů

 

 

 

Pupečné pomeranče

 

MORC 060

Pupečné pomeranče: třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 061

Pupečné pomeranče: třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 062

Pupečné pomeranče: třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 063

Pupečné pomeranče: třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

 

Pomeranče obecné (žlutomasé)

 

MORC 064

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 065

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 066

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 067

Pomeranče obecné (žlutomasé): třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

 

Krvavé pomeranče

 

MORC 068

Krvavé pomeranče: třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 069

Krvavé pomeranče: třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 070

Krvavé pomeranče: třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 071

Krvavé pomeranče: třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

 

Ostatní pomeranče j. n.

 

MORC 072

Ostatní pomeranče: třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 073

Ostatní pomeranče: třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 074

Ostatní pomeranče: třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 075

Ostatní pomeranče: třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

Dílčí téma: malé citrusové plody: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 076

Satsumy

hektary

MORC 077

Satsumy: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 078

Satsumy: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 079

Satsumy: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 080

Satsumy: třída stáří >= 25 let

hektary

MORC 081

Klementinky

hektary

MORC 082

Klementinky: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 083

Klementinky: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 084

Klementinky: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 085

Klementinky: třída stáří >= 25 let

hektary

MORC 086

Další malé citrusové plody (včetně hybridů) j. n.

hektary

MORC 087

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída stáří < 5 let

hektary

MORC 088

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 089

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 090

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída stáří >= 25 let

hektary

 

Dílčí téma: malé citrusové plody: plocha podle hustoty stromů

 

 

 

Satsumy

 

MORC 091

Satsumy: třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 092

Satsumy: třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 093

Satsumy: třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 094

Satsumy: třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

 

Klementinky

 

MORC 095

Klementinky: třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 096

Klementinky: třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 097

Klementinky: třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 098

Klementinky: třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

 

Další malé citrusové plody (včetně hybridů) j. n.

 

MORC 099

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 100

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 101

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 102

Další malé citrusové plody (včetně hybridů): třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

 

Dílčí téma: citrony: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 103

Citrony

hektary

MORC 104

Citrony: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 105

Citrony: třída stáří 5 až 14 let

hektary

MORC 106

Citrony: třída stáří 15 až 24 let

hektary

MORC 107

Citrony: třída stáří >= 25 let

hektary

 

Dílčí téma: citrony: plocha podle hustoty stromů

 

MORC 108

Citrony: třída hustoty < 250 stromů/hektar

hektary

MORC 109

Citrony: třída hustoty 250 až 499 stromů/hektar

hektary

MORC 110

Citrony: třída hustoty 500 až 749 stromů/hektar

hektary

MORC 111

Citrony: třída hustoty >= 750 stromů/hektar

hektary

Téma: olivy

 

 

Dílčí téma: olivy: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 112

Olivy stolní

hektary

MORC 113

Olivy stolní: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 114

Olivy stolní: třída stáří 5 až 11 let

hektary

MORC 115

Olivy stolní: třída stáří 12 až 49 let

hektary

MORC 116

Olivy stolní: třída stáří >= 50 let

hektary

MORC 117

Olivy na olej

hektary

MORC 118

Olivy na olej: třída stáří < 5 let

hektary

MORC 119

Olivy na olej: třída stáří 5 až 11 let

hektary

MORC 120

Olivy na olej: třída stáří 12 až 49 let

hektary

MORC 121

Olivy na olej: třída stáří >= 50 let

hektary

 

Dílčí téma: olivy: plocha podle hustoty stromů

 

 

 

Olivy stolní

 

MORC 122

Olivy stolní: třída hustoty < 140 stromů/hektar

hektary

MORC 123

Olivy stolní: třída hustoty 140 až 399 stromů/hektar

hektary

MORC 124

Olivy stolní: třída hustoty >= 400 stromů/hektar

hektary

 

 

Olivy na olej

 

MORC 125

Olivy na olej: třída hustoty < 140 stromů/hektar

hektary

MORC 126

Olivy na olej: třída hustoty 140 až 399 stromů/hektar

hektary

MORC 127

Olivy na olej: třída hustoty 400 až 699 stromů/hektar

hektary

MORC 128

 

 

Olivy na olej: třída hustoty 700 až 1499 stromů/hektar

hektary

MORC 129

 

 

Olivy na olej: třída hustoty >= 1 500 stromů/hektar

hektary

Téma: hrozny stolní a hrozinky

 

 

Dílčí téma: hrozny stolní: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 130

Hrozny stolní

hektary

MORC 131

Hrozny stolní: třída stáří < 3 let

hektary

MORC 132

Hrozny stolní: třída stáří 3 až 9 let

hektary

MORC 133

Hrozny stolní: třída stáří 10 až 19 let

hektary

MORC 134

Hrozny stolní: třída stáří 20 až 49 let

hektary

MORC 135

Hrozny stolní: třída stáří >= 50 let

hektary

 

Dílčí téma: hrozny stolní: plocha podle hustoty výsadby vinice

 

MORC 136

Hrozny stolní: třída hustoty < 1 000 rostlin/hektar

hektary

MORC 137

Hrozny stolní: třída hustoty 1 000 až 1 499 rostlin/hektar

hektary

MORC 138

Hrozny stolní: třída hustoty >= 1 500 rostlin/hektar

hektary

 

Dílčí téma: hrozny na rozinky: plocha podle stáří výsadby

 

MORC 139

Hrozny na rozinky

hektary

MORC 140

Hrozny na rozinky: třída stáří < 3 let

hektary

MORC 141

Hrozny na rozinky: třída stáří 3 až 9 let

hektary

MORC 142

Hrozny na rozinky: třída stáří 10 až 19 let

hektary

MORC 143

Hrozny na rozinky: třída stáří 20 až 49 let

hektary

MORC 144

Hrozny na rozinky: třída stáří >= 50 let

hektary

 

Dílčí téma: hrozny na rozinky: plocha podle hustoty výsadby vinice

 

MORC 145

Hrozny na rozinky: třída hustoty < 1 000 rostlin/hektar

hektary

MORC 146

Hrozny na rozinky: třída hustoty 1 000 až 1 499 rostlin/hektar

hektary

MORC 147

Hrozny na rozinky: třída hustoty >= 1 500 rostlin/hektar

hektary


(1)  Roční pracovní jednotka (RPJ) – procentní rozpětí 1: (0), (> 0 –< 25), (≥ 25 –< 50), (≥ 50 –< 75), (≥ 75 –< 100), (100).

(2)  Roční pracovní jednotka (RPJ) – procentní rozpětí 2: (> 0 –< 25), (≥ 25 –< 50), (≥ 50 –< 75), (≥ 75 –< 100), (100).

(3)  Procentní rozpětí konečné produkce podniku: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100).

(4)  M – hlavní činnost, S – vedlejší činnost, N – nezapojení se do činnosti.


PŘÍLOHA III

Popis proměnných, uvedených v příloze II tohoto nařízení, pro údaje v modulech

MODUL 1.   PRACOVNÍ SÍLA A JINÉ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE PRACOVNÍ SÍLY

V případě proměnných týkajících se pracovní síly stanoví každý členský stát období 12 měsíců končící v referenční den v rámci referenčního roku.

Vlastník

Vlastníkem se rozumí fyzická osoba (nebo vybraná fyzická osoba v případě podniku ve skupině), na jejíž účet a jejímž jménem se zemědělský podnik provozuje a která je za zemědělský podnik právně a ekonomicky odpovědná. Pokud je vlastníkem právnická osoba, údaje za vlastníka se neshromažďují.

Zemědělské práce jsou definovány v příloze I. OBECNÉ PROMĚNNÉ

Téma: řízení zemědělského podniku

 

Dílčí témata: vlastník a vyvážené zastoupení žen a mužů

MLFO 001

Pohlaví vlastníka

Pohlaví vlastníka

M –muž

F –žena

MLFO 002

Rok narození

Rok narození vlastníka

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

MLFO 003

Zemědělské práce vlastníka v zemědělském podniku

Přiřazení vlastníka do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek zemědělských prací v zemědělském podniku, vyjma domácích prací.

 

Dílčí téma: bezpečnostní opatření včetně plánu bezpečnosti v zemědělském podniku

MLFO 004

Plán bezpečnosti v zemědělském podniku

V zemědělském podniku bylo provedeno hodnocení rizik na pracovišti s cílem omezit rizika spojená s prací, které vedlo k vypracování písemného dokumentu (např. „plánu bezpečnosti v zemědělském podniku“).

Téma: rodinní příslušníci

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zapojených osob a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

Rodinní příslušníci vykonávající zemědělské práce v podniku

Tato položka se týká pouze podniků s jediným vlastníkem, neboť u podniků ve skupině a právnických osob se nepředpokládá, že mají pracovní síly, které jsou rodinnými příslušníky.

Rodinní příslušníci vykonávající zemědělské práce v podniku (kromě domácích prací) zahrnují manžela/manželku nebo uznaného partnera/uznanou partnerku, příbuzné ve vzestupné nebo sestupné linii a sourozence vlastníka či jeho manželky/jejího manžela nebo uznaného partnera/uznané partnerky v podniku s jediným vlastníkem. Pokud je to relevantní, zahrnují také vedoucího, který je rodinným příslušníkem vlastníka podniku.

MLFO 005

Rodinní příslušníci vlastníka (muži) vykonávající zemědělské práce v podniku

Počet rodinných příslušníků vlastníka (mužů) přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek

MLFO 006

Rodinní příslušníci vlastníka (ženy) vykonávající zemědělské práce v podniku

Počet rodinných příslušníků vlastníka (žen) přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek

Téma: osoby, které nejsou rodinnými příslušníky

 

Dílčí témata: vstup pracovní síly, počet zaměstnanců a vyvážené zastoupení žen a mužů

 

 

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

Osobami pravidelně pracujícími v zemědělském podniku se rozumí osoby, kromě vlastníka a jeho rodinných příslušníků, které bez ohledu na délku pracovního týdne vykonávaly v zemědělském podniku během 12 měsíců před referenčním dnem statistického zjišťování zemědělské práce každý týden za jakoukoli odměnu (plat, mzda, zisk nebo jiné platby včetně odměny v naturáliích). Zahrnuty jsou také osoby, které nemohly pracovat po celé období z některého z těchto důvodů:

i)

zvláštní podmínky výroby specializovaných zemědělských podniků nebo

ii)

nepřítomnost z důvodu dovolené, vojenské služby, nemoci, úrazu nebo smrti nebo

iii)

začátek nebo ukončení pracovního poměru v zemědělském podniku nebo

iv)

úplné zastavení práce v zemědělském podniku, které způsobila nepředvídaná událost (povodeň, požár atd.).

MLFO 007

Muži pravidelně pracující v zemědělském podniku, kteří nejsou rodinnými příslušníky

Počet mužů, kteří nejsou rodinnými příslušníky, přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek.

MLFO 008

Ženy pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky

Počet žen, které nejsou rodinnými příslušníky, přiřazených do procentního rozpětí ročních pracovních jednotek.

 

Dílčí téma: nepravidelně zaměstnaná pracovní síla zemědělského podniku

 

 

Nepravidelně zaměstnanými osobami, které nejsou rodinnými příslušníky , se rozumí pracovníci, kteří nepracovali v zemědělském podniku během 12 měsíců před referenčním dnem statistického zjišťování každý týden z jiného důvodu, než je uvedeno v položce Pravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky.

Pracovními dny odpracovanými nepravidelně zaměstnanými osobami, které nejsou rodinnými příslušníky , se rozumí dny v patřičné délce, za které je pracovníkovi vyplacen plat nebo jakákoli jiná odměna (mzda, zisk nebo jiné platby včetně naturální odměny) za celodenní práci a během nichž jsou prováděny práce, které obvykle vykonává zemědělský pracovník pracující na plný úvazek. Do pracovních dnů se nepočítají dny dovolené a pracovní neschopnosti.

MLFO 009

Nepravidelně zaměstnané osoby, které nejsou rodinnými příslušníky: muži a ženy

Celkový počet pracovních dnů na plný úvazek odpracovaných v zemědělském podniku nepravidelně zaměstnanými osobami.

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly od dodavatelů

MLFO 010

Osoby, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem a nejsou zahrnuty v předchozích kategoriích

Celkový počet pracovních dnů na plný úvazek odpracovaných v zemědělském podniku osobami, které nejsou přímo zaměstnány zemědělským podnikem (např. subdodavatelé zaměstnaní třetími stranami).

Téma: jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem

Údaje o jiných výdělečných činnostech se zaznamenávají za:

i)

vlastníky podniků s jediným vlastníkem a podniků ve skupině;

ii)

rodinné příslušníky vlastníka u podniků s jediným vlastníkem

a v případě jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem také za

iii)

osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky.

V případě vlastníků, kteří jsou právnickými osobami, se informace o jiných výdělečných činnostech neshromažďují.

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem se týkají jiných výdělečných činností

a)

v zemědělském podniku nebo

b)

mimo zemědělský podnik.

Jinými výdělečnými činnostmi přímo souvisejícími s podnikem se rozumí činnosti, při kterých se využívají buď zdroje zemědělského podniku (pozemky, budovy, stroje atd.), nebo jeho produkty. Jsou zahrnuty nezemědělské i zemědělské práce pro jiné zemědělské podniky. Čistě finanční investice nejsou zahrnuty. Rovněž není zahrnuto pronajímání pozemků pro různé činnosti, bez následné přímé účasti na těchto činnostech.

 

Dílčí téma: druhy činností

MLFO 011

Poskytování zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích služeb

Jakákoliv činnost související s poskytováním zdravotnických, sociálních nebo vzdělávacích služeb, a/nebo společensky související obchodní činnosti, při nichž se využívají zdroje zemědělského podniku nebo jeho primární produkty.

MLFO 012

Cestovní ruch, ubytování a ostatní rekreační činnosti

Všechny činnosti v cestovním ruchu, služby ubytování, exkurze v zemědělském podniku pro turisty nebo jiné skupiny, sportovní a rekreační činnosti atd., kde se využívají pozemky, budovy nebo jiné zdroje zemědělského podniku.

MLFO 013

Rukodělná výroba

Rukodělné výrobky vyrobené v zemědělském podniku vlastníkem nebo rodinnými příslušníky nebo pracovníky, kteří nejsou rodinnými příslušníky, bez ohledu na to, jak se výrobky prodávají.

MLFO 014

Zpracování zemědělských produktů

Veškeré zpracování primárních zemědělských produktů na druhotný produkt v zemědělském podniku bez ohledu na to, zda se suroviny produkují v zemědělském podniku nebo kupují jinde.

MLFO 015

Výroba energie z obnovitelných zdrojů

Výroba energie z obnovitelných zdrojů pro trh, včetně bioplynu, biopaliv nebo elektrické energie, pomocí větrných turbín, jiného vybavení nebo ze zemědělských surovin. Není zahrnuta energie z obnovitelných zdrojů vyrobená pouze pro potřeby zemědělského podniku.

MLFO 016

Zpracování dřeva

Zpracování surového dřeva v zemědělském podniku pro trh (řezání dřeva atd.)

MLFO 017

Akvakultura

Produkce ryb, raků atd. v zemědělském podniku. Nejsou zahrnuty činnosti, které představují pouze rybolov.

 

 

Smluvní práce (s využitím výrobních prostředků zemědělského podniku)

Smluvní práce s využitím zařízení zemědělského podniku, s odlišením prací prováděných v rámci nebo mimo rámec zemědělského sektoru.

MLFO 018

Smluvní zemědělské práce

Práce prováděné v rámci zemědělského sektoru.

MLFO 019

Smluvní nezemědělské práce

Práce mimo rámec zemědělského sektoru (např. úklid sněhu, doprava, udržování krajiny, zemědělské a environmentální služby atd.)

MLFO 020

Lesnictví

Lesnické práce s využitím zemědělských pracovních sil a strojů a zařízení zemědělského podniku obecně využívaných k zemědělským činnostem.

MLFO 021

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem j. n.

Jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem, jinde nezařazené.

 

Dílčí téma: význam pro zemědělský podnik

MLFO 022

Procentní podíl jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na konečné produkci zemědělského podniku

Procentní rozpětí jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem ve vztahu ke konečné produkci zemědělského podniku. Podíl jiných výdělečných činností přímo souvisejících se zemědělským podnikem na produkci zemědělského podniku se odhaduje jako podíl jiných výdělečných činností, které přímo souvisejí s obratem podniku, na sumě celkového obratu zemědělského podniku a přímých plateb uvedeného zemědělského podniku podle nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo případně nejnovějších právních předpisů.

Image 1

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

Tato položka se použije pro:

i)

vlastníky podniků s jediným vlastníkem a podniků ve skupině;

ii)

rodinné příslušníky vlastníka u podniků s jediným vlastníkem a

iii)

osoby, které nejsou rodinnými příslušníky a pravidelně pracují v zemědělském podniku.

V případě vlastníků, kteří jsou právnickými osobami, se informace neshromažďují.

MLFO 023

Vlastník vykonávající jiné výdělečné činnosti (související se zemědělským podnikem)

Vlastník podniků s jediným vlastníkem nebo podniků ve skupině vykonávající jiné výdělečné činnosti přímo související se zemědělským podnikem:

M —hlavní činnost

S —vedlejší činnost

N —nezapojení se do činnosti

Činnosti mohou být prováděny v samotném zemědělském podniku (jiné než zemědělské práce v zemědělském podniku), nebo mimo zemědělský podnik.

MLFO 024

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou hlavní činnost.

MLFO 025

Rodinní příslušníci pracující v zemědělském podniku, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou vedlejší činnost.

MLFO 026

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost

Počet osob, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou hlavní činnost v podnicích s jediným vlastníkem nebo podnicích ve skupině.

MLFO 027

Osoby pravidelně pracující v zemědělském podniku, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost (související se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost

Počet osob, které nejsou rodinnými příslušníky a které vykonávají jinou výdělečnou činnost přímo související se zemědělským podnikem jako svou vedlejší činnost v podnicích s jediným vlastníkem nebo podnicích ve skupině.

Téma: jiné výdělečné činnosti, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem

Týká se jiných než zemědělských prací v zemědělském podniku a prací mimo zemědělský podnik. Zahrnuje to všechny činnosti vykonávané za odměnu (plat, mzdu, zisk nebo jinou platbu včetně odměny v naturáliích), jiné než:

i)

zemědělské práce v zemědělském podniku a

ii)

jiné výdělečné činnosti vlastníka přímo související se zemědělským podnikem.

Jiné výdělečné činnosti nesouvisející se zemědělským podnikem se týkají jiných výdělečných činností:

a)

v zemědělském podniku (jiné než zemědělské práce v zemědělském podniku) nebo

b)

mimo zemědělský podnik.

 

Dílčí téma: vstup pracovní síly

MLFO 028

Jediný vlastník, který je také vedoucím zemědělského podniku s jediným vlastníkem, vykonávající jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem)

Vlastník s jinými výdělečnými činnostmi, které přímo nesouvisejí se zemědělským podnikem:

M —hlavní činnost

S —vedlejší činnost

N —nezapojení se do činnosti

Činnosti mohou být prováděny v samotném zemědělském podniku (jiné než zemědělské práce v zemědělském podniku), nebo mimo zemědělský podnik.

MLFO 029

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou hlavní činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají výdělečnou činnost, která nesouvisí se zemědělským podnikem, jako svou hlavní činnost.

MLFO 030

Rodinní příslušníci jediného vlastníka (pokud je jediný vlastník vedoucím zemědělského podniku), kteří pracují v zemědělském podniku a vykonávají jiné výdělečné činnosti (nesouvisející se zemědělským podnikem) jako svou vedlejší činnost

Počet rodinných příslušníků, kteří vykonávají výdělečnou činnost, která nesouvisí se zemědělským podnikem, jako svou vedlejší činnost.

MODUL 2.   ROZVOJ VENKOVA

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE ROZVOJE VENKOVA

V případě proměnných týkajících se opatření pro rozvoj venkova prováděných v jednotlivých zemědělských podnicích je referenčním obdobím tříleté období končící 31. prosince referenčního roku.

Téma: zemědělské podniky podporované z opatření pro rozvoj venkova

Zemědělský podnik v posledních třech letech využíval opatření pro rozvoj venkova, jak je stanoveno v hlavě III kapitoly I nařízení (EU) č. 1305/2013, podle určitých standardů a pravidel v nejnovějších právních předpisech, bez ohledu na to, zda byla platba provedena v referenčním období, pokud bylo ohledně udělení takového opatření vydáno kladné rozhodnutí (např. když byla žádost o dotaci přijata).

MRDV 001

Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 15 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 002

Režimy jakosti zemědělských produktů a potravin

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 16 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 003

Investice do hmotného majetku

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 17 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 004

Obnova potenciálu zemědělské produkce poškozeného přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a zavedení vhodných preventivních opatření

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 18 nařízení (EU) č. 1305/2013.

 

 

Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti

Opatření pro rozvoj venkova podle článku 19 nařízení (EU) č. 1305/2013 a v případě Chorvatska také podle článku 40 uvedeného nařízení.

MRDV 005

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti pro mladé zemědělce

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 006

Podpora na zahájení podnikatelské činnosti na rozvoj malých zemědělských podniků

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle čl. 19 odst. 1 písm. a) bodu iii) nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 007

Doplňkové vnitrostátní přímé platby pro Chorvatsko

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 40 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 008

Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 21 nařízení (EU) č. 1305/2013.

 

 

Agroenvironmentálně-klimatické platby

MRDV 009

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 28 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 010

Lesnicko–environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 34 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 011

Ekologické zemědělství

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 29 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 012

Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 30 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 013

Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 31 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 014

Dobré životní podmínky zvířat

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 33 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MRDV 015

Řízení rizik

Zemědělský podnik využíval opatření pro rozvoj venkova podle článku 36 nařízení (EU) č. 1305/2013.

MODUL 3.   ZAVLAŽOVÁNÍ

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE ZAVLAŽOVÁNÍ

V případě proměnných týkajících se zavlažování je referenčním obdobím období 12 měsíců končící v referenčním roce; toto období stanoví každý členský stát tak, aby zahrnovalo příslušné výrobní cykly.

Členské státy, které mají méně než 2 % zavlažovatelné plochy obhospodařované zemědělské půdy a nemají žádné regiony úrovně NUTS 2 s alespoň 5 % zavlažovatelné plochy obhospodařované zemědělské půdy, jsou zproštěny povinnosti provádět sběr údajů za modul „Zavlažování“.

Téma: zavlažovací postupy

 

Dílčí téma: dostupnost zavlažování

MIRR 001

Průměrná celková plocha venkovní obhospodařované zemědělské půdy zavlažovaná v posledních třech letech

MIRR 002

Celková plocha zavlažované venkovní obhospodařované zemědělské půdy

Plocha využívaná k pěstování plodin, která byla skutečně zavlažena alespoň jednou během referenčního období.

MIRR 003

Objem vody

Voda použitá k zavlažování během referenčního období (metry krychlové).

 

Dílčí téma: metody zavlažování

MIRR 004

Povrchové zavlažování

Plocha zavlažovaná metodou povrchového zavlažování; jedná se o systém, kde je půda částečně nebo úplně pokryta vodou, bez ohledu na způsob, kterým je voda přepravována od zdroje na pole (může se využít gravitace nebo čerpání) (ha). Zahrnuje ruční zavlažování pomocí věder nebo kropicích konví. Zahrnuje rovněž částečně řízené zavlažování (regulace záplavové vody k zavlažování plodin (zavlažování výtopou) nebo svedení vody do nížin (metoda regulace vody v oblastech mokřadů a nejníže položených míst v údolí, zemědělství na půdě po opadnutí záplav)).

MIRR 005

Postřikové zavlažování

Plocha zavlažovaná postřikovači (postřikování shora); jedná se o systém, kdy potrubí přivádí pod tlakem vodu, kterou trysky dodávají k plodinám, a napodobují tak déšť (ha).

MIRR 006

Kapkové zavlažování

Plocha zavlažovaná kapkovým zavlažováním; jedná se o metodu, kde je voda pod nízkým tlakem přiváděna do předem připraveného rozvodného systému potrubí a je přímo dodávána ke kořenům rostlin (ha). Zahrnuje také mikropostřik a zavlažování mikropostřikovači s deštníkovým efektem (typ „bubbler“).

 

Dílčí téma: zdroje vody na zavlažování

Uvedou se všechny zdroje zavlažování používané v zemědělském podniku. V případě sekundárních zdrojů se uvede pouze primární zdroj.

Podzemní vodou se rozumí voda v podzemních vodonosných vrstvách, která se obvykle čerpá ze studní.

Povrchovou vodou se rozumí voda na zemském povrchu, například řeky, prameny, vodní nádrže, jezera, mokřady nebo oceány.

MIRR 007

Podzemní vodní zdroje na pozemcích zemědělského podniku

Podzemní zdroj vody se nachází na pozemcích zemědělského podniku.

MIRR 008

Povrchové vodní zdroje na pozemcích zemědělského podniku a mimo ně

Zdrojem vody je povrchová voda, která se nachází na pozemcích zemědělského podniku nebo mimo ně.

MIRR 009

Vodní zdroje mimo zemědělský podnik z vodovodní sítě

Voda pochází z vodovodní sítě.

MIRR 010

 

Upravená odpadní voda

Odpadní voda, která byla přečištěna v čistírně odpadních vod.

MIRR 011

Jiné zdroje

Jiné zdroje vody používané pro zavlažování v zemědělském podniku (například zachycená dešťová voda) j. n.

MIRR 012

 

Platební podmínky pro odběr vody pro zavlažování

Vybere se pouze jedna z níže uvedených možností:

bezplatný odběr vody

poplatek podle plochy zavlažované půdy

poplatek podle objemu vody

jiný způsob platby j. n.

 

Dílčí téma: technické parametry zavlažovacího zařízení

MIRR 013

 

Nádrže

Zemědělský podnik má k dispozici vodní nádrž, která byla používána během referenčního období.

MIRR 014

 

Stav údržby zavlažovacího systému

Během tří předcházejících let zemědělský podnik

neprovedl žádnou údržbu zavlažovacího systému ani distribuční sítě,

provedl pouze pravidelnou roční údržbu zavlažovacího systému (včetně distribuční sítě),

provedl větší opravy nebo renovace zavlažovacího systému (včetně distribuční sítě).

MIRR 015

 

Čerpací stanice

Zemědělský podnik využívá čerpací stanici, bez ohledu na to, zda se jedná o odstředivé (nadzemní), hloubkové turbínové, ponorné, vrtulové nebo jinde nezařazené čerpadlo.

MIRR 016

Systém měření průtoku vody

Vybere se pouze jedna z níže uvedených možností:

kanál nebo žlab (manuální odečet)

automatický systém

obojí

Žádný

MIRR 017

Regulátor zavlažování

Vyberte pouze jednu z níže uvedených možnosti:

manuální

automatický

přesné zavlažování (se senzory vlhkosti půdy nebo bez nich)

kombinace metod

žádný

MIRR 018

Fertigační systém

Zemědělský podnik využívá systém pro vstřikování hnojiv nebo přídavků zlepšujících kvalitu půdy do zavlažovacího systému.

Téma: plodiny zavlažované během období 12 měsíců

Zavlažovaná plocha (venkovní) během 12 předcházejících měsíců. Týká se metod zavlažování uvedených v položkách MIRR004, MIRR005 a MIRR006.

 

Dílčí téma: obiloviny pěstované na zrno

MIRR 019

Obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva), kromě kukuřice na zrno, směsi kukuřičných klasů a rýže

Zavlažované obiloviny pěstované na zrno (včetně osiva), kromě kukuřice na zrno, směsi kukuřičných klasů a rýže (ha).

MIRR 020

Kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů

Zavlažovaná kukuřice na zrno a směs kukuřičných klasů (ha).

 

Dílčí téma: luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno

MIRR 021

Luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí)

Zavlažované luskoviny a bílkovinné plodiny pěstované na zrno (včetně osiv a luskovinoobilných směsí) (ha).

 

Dílčí téma: okopaniny

MIRR 022

Brambory (včetně sadbových brambor)

Zavlažované brambory (včetně sadbových brambor) (ha).

MIRR 023

Cukrovka (kromě sadbové)

Zavlažovaná cukrovka (kromě sadbové) (ha).

 

Dílčí téma: technické plodiny

MIRR 024

Řepka a řepice na semeno

Zavlažovaná řepka a řepice na semeno (ha).

MIRR 025

Slunečnice na semeno

Zavlažované slunečnice na semeno (ha).

MIRR 026

Přadné plodiny

Zavlažované přadné plodiny (ha).

 

Dílčí téma: plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

MIRR 027

 

Plodiny sklízené na zeleno na orné půdě

Zavlažované plodiny sklízené na zeleno na orné půdě (ha).

 

Dílčí téma: ostatní plodiny pěstované na orné půdě

MIRR 028

Čerstvá zelenina (včetně melounů), jahody pěstované v systému střídání s jinými polními plodinami (polní produkce)

Zavlažovaná čerstvá zelenina (včetně melounů), jahody pěstované v systému střídání s jinými polními plodinami (polní produkce) (ha).

MIRR 029

Ostatní zavlažované plodiny pěstované na venkovní orné půdě

Ostatní zavlažované plodiny pěstované na venkovní orné půdě (ha).

 

Dílčí téma: trvalé travní porosty

MIRR 030

Trvalé travní porosty

Zavlažované trvalé travní porosty (ha).

 

Dílčí téma: trvalé kultury

MIRR 031

Ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod)

Zavlažované ovoce, bobuloviny a skořápkové ovoce (kromě citrusových plodů, hroznů a jahod) (ha).

MIRR 032

Citrusové plody

Zavlažované citrusové plody (ha).

MIRR 033

 

Olivy

Zavlažované olivy (ha).

MIRR 034

 

Vinice

Zavlažované vinice (ha).

MODUL 4.   POSTUPY HOSPODAŘENÍ S PŮDOU

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE POSTUPŮ HOSPODAŘENÍ S PŮDOU

V případě proměnných týkajících se postupů hospodaření s půdou je referenčním obdobím období 12 měsíců končící v referenčním roce; toto období stanoví každý členský stát tak, aby zahrnovalo příslušné výrobní cykly.

Téma: postupy hospodaření s půdou na venkovní ploše

MSMP 001

 

Drenáž v zemědělském podniku

Plocha obhospodařované zemědělské půdy zemědělského podniku, na které se provádí drenáž, umělý odvod přebytečné povrchové nebo podzemní vody, aby se zabránilo zaplavení půdy, a to prostřednictvím povrchového nebo podpovrchového drenážního systému (ha). Není zahrnut přirozený odvod přebytečné vody do jezer, mokřadů a řek.

 

Dílčí téma: metody zpracování půdy

MSMP 002

Konvenční zpracování půdy

Orná půda ošetřená konvenčním zpracováním půdy, kterým se rozumí obrácení zeminy, při němž se zaorají zbytky zemědělských plodin (ha).

MSMP 003

Ochranné zpracování půdy

Orná půda ošetřená ochranným zpracováním půdy (mělká orba), při kterém se neobrací zemina (ha). Část rostlinných zbytků se obvykle nezaorá.

MSMP 004

Bezorebné zpracování půdy

Orná půda, na které není mezi sklizní a výsevem prováděno žádné zpracování (ha).

 

Dílčí téma: pokryv orné půdy

MSMP 005

Pokryv: běžné ozimy

Orná půda, na kterou se na podzim vysévají plodiny rostoucí během zimy (ha).

MSMP 006

Pokryv: meziplodiny, dočasné plodiny nebo krycí plodiny na orné půdě

Orná půda, na kterou se mezi sklizní a výsevem, v zimě nebo v jiných obdobích, kdy by půda jinak zůstala holá, vysévají plodiny výslovně kvůli pozitivnímu efektu na zvládání eroze, úrodnost, kvalitu půdy, obsah vody, omezení plevelů, škodlivých organismů a nákaz, na ochranu biodiverzity a volně žijících živočichů (ha).

MSMP 007

Pokryv: rostlinné zbytky a/nebo mulč

Orná půda pokrytá v zimě rostlinnými zbytky a strništěm z předchozí pěstitelské sezóny a/nebo půda pokrytá mulčem (volná vrstva přírodního materiálu, například podestýlka, pokosená tráva, sláma, listí, štěpka, kůra nebo piliny, nebo vyrobeného materiálu, například papír nebo syntetická vlákna) (ha).

MSMP 008

 

Pokryv: holá půda po sklizni hlavní plodiny

Orná půda, na které je po sklizni prováděna orba nebo jiné ošetření a která během zimy není oseta ani zakryta rostlinnými zbytky a zůstává do předseťových nebo osevních prací holá (ha).

 

Dílčí téma: střídání plodin na orné půdě

MSMP 009

Podíl orné půdy zapojené do střídání plodin

Podíl plochy orné půdy, na níž se střídají plodiny, z celkové plochy orné půdy (procenta).

 

Dílčí téma: plocha využívaná v ekologickém zájmu

Týká se ploch využívaných v ekologickém zájmu podle ustanovení článku 46 nařízení (EU) č. 1307/2013 nebo případně podle nejaktuálnějších právních předpisů.

MSMP 010

Terasy

Terasy (ha).

MSMP 011

Meze nebo ochranné pásy

Meze nebo ochranné pásy (ha).

MSMP 012

Lineární prvky: živé ploty a větrolamy

Živé ploty a větrolamy (ha).

MSMP 013

Lineární prvky: kamenné zídky

Kamenné zídky (ha).

MSMP 014

Zemědělsko-lesnická plocha

Zemědělsko-lesnická plocha (ha).

MODUL 5.   STROJE A ZAŘÍZENÍ

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

V případě proměnných týkajících se strojů a zařízení stanoví každý členský stát společný referenční den v rámci referenčního roku.

Téma: stroje

 

Dílčí téma: internetová zařízení

MMEQ 001

Přístup k internetu

Podnik má přístup k internetu

MMEQ 002

Používání řídících informačních systémů

Podnik používá řídící informační systémy jako podpůrný nástroj pro rozhodování, a to buď na vlastním počítači, nebo prostřednictvím systému on-line. Jsou zahrnuty nástroje (ne však výhradně), jako digitální vedení provozní dokumentace v rostlinné výrobě nebo digitální plemenná kniha.

 

Dílčí téma: základní stroje

Týká se strojů, které jsou majetkem vlastníka nebo zemědělského podniku, zemědělského družstva, strojů z půjčovny zemědělských strojů, strojů smluvního partnera (s řidičem nebo bez řidiče). Nejsou zahrnuty stroje, které nebyly používány v referenčním roce.

 

 

Vlastní stroje

Týká se strojů, které jsou majetkem zemědělce nebo zemědělského podniku a byly použity zemědělským podnikem během 12 měsíců předcházejících referenčnímu dni statistického zjišťování a které jsou výhradním majetkem zemědělského podniku k referenčnímu dni statistického zjišťování.

Nejsou zahrnuty stroje pronajaté krátkodobě, jako je hodinový nebo denní pronájem, stroje ve vlastnictví zemědělských družstev, půjčoven nebo smluvních partnerů.

MMEQ 003

 

 

Počet traktorů <= 40 kW ve vlastnictví podniku

MMEQ 004

 

 

Počet traktorů > 40 kW a <= 60 kW ve vlastnictví podniku

MMEQ 005

 

 

Počet traktorů > 60 kW a <= 100 kW ve vlastnictví podniku

MMEQ 006

 

 

Počet traktorů > 100 kW ve vlastnictví podniku

MMEQ 007

Stroje pro zpracování půdy

Zemědělský podnik vlastní stroje pro zpracování půdy, jako:

radličný pluh

kypřič

rotační kypřič

kultivátor

diskové brány

pásový kypřič

drtič hrud (hrudořez)

jiné

MMEQ 008

Secí a sázecí stroje

Zemědělský podnik vlastní secí a sázecí stroje, jako:

pneumatický secí stroj (doprava osiva do botek proudem vzduchu)

řádkovací secí stroj

sázecí stroj

jiné

MMEQ 009

Aplikátory, rozprašovače nebo stroje pro postřik za účelem aplikace hnojiv

Zemědělský podnik vlastní aplikátory, rozprašovače nebo postřikovače (nejsou zahrnuty letadla a drony) pro aplikaci statkového hnojiva nebo jiných hnojiv, jako:

aplikátory/rozmetadla tuhých minerálních hnojiv

aplikátory/rozmetadla pro plošný rozptyl tuhého statkového hnojiva

aplikátor močůvky/kejdy (vlečené hadice)

aplikátor močůvky/kejdy (vlečené botky)

vstřikovací zařízení pro injektáž statkového hnojiva (mělká injektáž/otevřená štěrbina)

vstřikovací zařízení pro injektáž statkového hnojiva (hluboká injektáž/uzavřená štěrbina)

nízkotlaké postřikovače

vysokotlaké postřikovače

jiné

MMEQ 010

Zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Zemědělský podnik vlastní jedno nebo více z níže uvedených zařízení (nejsou zahrnuty letadla a drony) pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin, jako:

horizontální postřikovací ramena vybavená tryskami s nízkým úletem

horizontální postřikovací ramena bez trysek s nízkým úletem

postřikovače pro sady, vinice nebo jiné trvalé kultury

jiné

MMEQ 011

Jsou horizontální postřikovací ramena a postřikovače pro sady, vinice nebo další trvalé kultury, které se použily k aplikaci prostředků na ochranu rostlin v referenčním období, vybaveny tryskami s nízkým úletem?

Ano, všechny.

Ne, pouze některé z nich.

Ne, žádné z nich.

MMEQ 012

Sklízecí kombajny

Zemědělský podnik vlastní sklízecí kombajny.

MMEQ 013

Ostatní plně mechanizované sklízeče

Zemědělský podnik vlastní plně mechanizované sklízeče, jako jsou:

sklízeč bavlny

sklízeč brambor

sklízeč mrkve

sklízeč cukrovky

sklízeče zeleniny (hrách polní, bob polní atd.)

sklízecí plošiny pro sklizeň ovoce

sklízecí řezačka

balíkovač

sklízeč hroznů

sklízeč oliv

 

 

Stroje používané více zemědělskými podniky

Týká se motorových vozidel a strojů, které zemědělský podnik používal během 12 měsíců předcházejících referenčnímu dni statistického zjišťování, které jsou však vlastnictvím jiného zemědělského podniku (např. na základě ujednání o vzájemné pomoci nebo na základě pronájmu od strojního družstva) nebo družstevního sdružení či dvou nebo více zemědělských podniků společně, strojní skupiny nebo organizace poskytující služby v oblasti zemědělství.

MMEQ 014

Traktory

MMEQ 015

Kultivátory, pluhy, secí stroje, rozprašovače, postřikovače, zařízení pro aplikaci prostředků na ochranu rostlin nebo hnojiv

MMEQ 016

Sklízecí kombajny

MMEQ 017

Ostatní plně mechanizované sklízeče

 

Dílčí téma: využívání postupů přesného zemědělství

MMEQ 018

Robotika

Zemědělský podnik vlastní, zapůjčuje si nebo používá robotiku, jako:

samojízdné stroje

roboty pro sklizeň bobulového ovoce

velmi přesná zařízení na principu RTK-GPS (s přesností na 1 cm)

jiné

MMEQ 019

Robotika pro přípravky na ochranu rostlin

Zemědělský podnik vlastní, zapůjčuje si nebo používá zařízení využívající GPS navigaci při aplikaci prostředků na ochranu rostlin.

MMEQ 020

Pásová aplikace přípravků na ochranu rostlin

Zemědělský podnik vlastní, zapůjčuje si nebo používá zařízení pro pásovou aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

MMEQ 021

Techniky pro variabilní aplikaci

Zemědělský podnik používá techniky pro variabilní aplikaci u jedné nebo více z těchto činností:

hnojení

ochrana rostlin

odplevelení

výsev

výsadba

jiné

MMEQ 022

Přesný monitoring plodin

Zemědělský podnik monitoruje plodiny za použití jednoho nebo více z níže uvedených způsobů:

meteorologické stanice

digitální mapování (mapování kvality půdy, mapování výnosů, mapování NDVI)

průzkum půdy

senzory pro sledování výnosu

jiné

MMEQ 023

Rozbor půdy

Zemědělský podnik během referenčního období odebral vzorky půdy pro rozbor.

 

Dílčí téma: stroje pro chov hospodářských zvířat

MMEQ 024

 

Monitoring zdravotního stavu a dobrých životních podmínek zvířat

Zemědělský podnik monitoruje zvířata za použití jednoho nebo více z níže uvedených způsobů:

kamerový monitoring

monitoring zvuků

systém varování

senzory pro měření aktivity

trasování zvířat

monitoring zdravotního stavu (např. tělesné teploty, hmotnosti, kulhání nebo mastitidy)

záznamy o krmení

záznamy o napájení

jiné

MMEQ 025

Zařízení na drcení a míchání krmiv

Zemědělský podnik vlastní, zapůjčuje si nebo používá zařízení na drcení a míchání krmiv.

MMEQ 026

 

Automatické krmné systémy

Zemědělský podnik vlastní, zapůjčuje si nebo používá pro zvířata automatické krmné systémy.

MMEQ 027

Automatická regulace klimatu ve stájích

Zemědělský podnik používá automatickou regulaci klimatu ve stájích.

MMEQ 028

Dojicí roboty

Zemědělský podnik vlastní, zapůjčuje si nebo používá dojicí roboty.

 

Dílčí téma: skladování zemědělských produktů

MMEQ 029

Skladování obilovin, olejnin a luskovin

Skladovací prostory pro obiloviny, olejniny a luskoviny (metry krychlové).

MMEQ 030

Skladování kořenů, hlíz a cibulí

Zemědělský podnik má k dispozici skladovací prostory pro kořeny, hlízy a cibule.

MMEQ 031

Skladování zeleniny a ovoce

Zemědělský podnik má k dispozici suché skladovací prostory pro ovoce a zeleninu (není zahrnuto chladírenské skladování).

MMEQ 032

Chladírenské skladování

Skladovací prostory v chladírnách (bez ohledu na to, zda se jedná o skladování zeleniny, ovoce, květin, masa a masných výrobků, mléka a mléčných výrobků nebo vajec) (metry krychlové).

Téma: zařízení

 

Dílčí téma: zařízení používané na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v zemědělských podnicích

MMEQ 033

Vítr

Zemědělský podnik používá k výrobě energie větrné turbíny.

MMEQ 034

Biomasa

Zemědělský podnik používá k výrobě energie biomasu.

MMEQ 035

Bioplyn z biomasy

Zemědělský podnik používá k výrobě energie bioplyn z biomasy.

MMEQ 036

Solární energie (tepelná)

Zemědělský podnik používá k výrobě tepelné energie solární panely.

MMEQ 037

Solární energie (fotovoltaická)

Zemědělský podnik používá k výrobě fotovoltaické energie solární panely.

MMEQ 038

Vodní energie

Zemědělský podnik používá k výrobě energie vodní elektrárnu.

MMEQ 039

Jiné zdroje

Zemědělský podnik používá k výrobě energie jiné zdroje j. n.

MODUL 6.   SADY

POPIS PROMĚNNÝCH TÝKAJÍCÍCH SE SADŮ

V případě proměnných týkajících se půdy odkazuje využití půdy na referenční rok. V případě po sobě jdoucích plodin na téže ploše odkazuje využití půdy na plodinu sklizenou během referenčního roku, bez ohledu na to, kdy byla daná plodina vyseta.

Členské státy, které mají alespoň 1 000 hektarů jakéhokoli jednotlivého druhu uvedeného v dílčích tématech modulu „Sady“ v příloze IV nařízení (EU) 2018/1091 a jejichž produkce je výhradně nebo převážně určena pro trh, zajistí pro daný druh sběr údajů za modul „Sady“.

Téma: jádrové ovoce

 

Dílčí téma: jablka: plocha podle stáří výsadby

MORC 001

Jablka

Jablka (ha)

MORC 002

Jablka: třída < 5 let

Jablka: třída stáří < 5 let (ha)

MORC 003

Jablka: třída stáří 5 až 14 let

Jablka: třída stáří 5 až 14 let (ha)

MORC 004

Jablka: třída stáří 15 až 24 let

Jablka: třída stáří 15 až 24 let (ha)

MORC 005

Jablka: třída stáří >= 25 let

Jablka: třída stáří >= 25 let (ha)

 

Dílčí téma: jablka: plocha podle hustoty stromů

MORC 006

Jablka: třída hustoty < 400 stromů/hektar

Jablka: třída hustoty < 400 stromů/hektar (ha)

MORC 007

Jablka: třída hustoty 400 až 1 599 stromů/hektar

Jablka: třída hustoty 400 až 1 599 stromů/hektar (ha)

MORC 008

Jablka: třída hustoty 1 600 až 3 199 stromů/hektar

Jablka: třída hustoty 1 600 až 3 199 stromů/hektar (ha)

MORC 009

Jablka: třída hustoty >= 3 200 stromů/hektar

Jablka: třída hustoty >= 3 200 stromů/hektar (ha)

 

Dílčí téma: hrušky: plocha podle stáří výsadby

MORC 010

Hrušky

Hrušky (ha)

MORC 011

Hrušky: třída stáří < 5 let

Hrušky: třída stáří < 5 let (ha)

MORC 012

Hrušky: třída stáří 5 až 14 let

Hrušky: třída stáří 5 až 14 let (ha)

MORC 013

Hrušky: třída stáří 15 až 24 let

Hrušky: třída stáří 15 až 24 let (ha)

MORC 014

Hrušky: třída stáří >= 25 let

Hrušky: třída stáří >= 25 let (ha)

 

Dílčí téma: hrušky: plocha podle hustoty stromů

MORC 015

Hrušky: třída hustoty < 400 stromů/hektar

Hrušky: třída hustoty < 400 stromů/hektar (ha)

MORC 016

Hrušky: třída hustoty 400 až 1 599 stromů/hektar

Hrušky: třída hustoty 400 až 1 599 stromů/hektar (ha)

MORC 017

Hrušky: třída hustoty 1 600 až 3 199 stromů/hektar

Hrušky: třída hustoty 1 600 až 3 199 stromů/hektar (ha)

MORC 018

Hrušky: třída hustoty >= 3 200 stromů/hektar

Hrušky: třída hustoty >= 3 200 stromů/hektar (ha)

Téma: peckové ovoce

 

Dílčí téma: broskve: plocha podle stáří výsadby

MORC 019

Broskve

Broskve (ha)

MORC 020

Broskve: třída stáří < 5 let

Broskve: třída stáří < 5 let (ha)

MORC 021

Broskve: třída stáří 5 až 14 let

Broskve: třída stáří 5 až 14 let (ha)

MORC 022

Broskve: třída stáří >= 15 let

Broskve: třída stáří >= 15 let (ha)

 

Dílčí téma: broskve: plocha podle hustoty stromů

MORC 023

Broskve: třída hustoty < 600 stromů/hektar

Broskve: třída hustoty < 600 stromů/hektar (ha)

MORC 024

Broskve: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar

Broskve: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar (ha)

MORC 025

Broskve: třída hustoty >= 1 200 stromů/hektar

Broskve: třída hustoty >= 1 200 stromů/hektar (ha)

 

Dílčí téma: nektarinky: plocha podle stáří výsadby

MORC 026

Nektarinky

Nektarinky (ha)

MORC 027

Nektarinky: třída stáří < 5 let

Nektarinky: třída stáří < 5 let (ha)

MORC 028

Nektarinky: třída stáří 5 až 14 let

Nektarinky: třída stáří 5 až 14 let (ha)

MORC 029

Nektarinky: třída stáří >= 15 let

Nektarinky: třída stáří >= 15 let (ha)

 

Dílčí téma: nektarinky: plocha podle hustoty stromů

MORC 030

Nektarinky: třída hustoty < 600 stromů/hektar

Nektarinky: třída hustoty < 600 stromů/hektar (ha)

MORC 031

Nektarinky: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar

Nektarinky: třída hustoty 600 až 1 199 stromů/hektar (ha)

MORC 032