EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2156

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2156 ze dne 17. září 2021, kterým se ustavením referenční laboratoře Evropské unie pro horečku Údolí Rift doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Text s významem pro EHP)

C/2021/6673

Úř. věst. L 436, 7.12.2021, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2156/oj

7.12.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 436/26


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/2156

ze dne 17. září 2021,

kterým se ustavením referenční laboratoře Evropské unie pro horečku Údolí Rift doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 92 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Horečka Údolí Rift (RVF) je nově se objevující zoonotická nákaza volně žijících a domácích přežvýkavců způsobená virem a přenášená vektory, která představuje potenciální přeshraniční hrozbu. RVF se vyznačuje vysokou mírou potratů a novorozenecké úmrtnosti u domácích přežvýkavců. U lidí má toto onemocnění zejména průběh podobný chřipce, nicméně u menšího podílu pacientů se může rozvinout encefalitida, nebo dokonce závažné jaterní onemocnění s hemoragickými projevy. RVF je na seznamu nákaz zvířat podléhajících hlášení (2) Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE).

(2)

V březnu 2019 zveřejnilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) rychlé posouzení rizik s cílem řešit riziko dovozu viru RVF a jeho dalšího šíření v Unii a Evropském hospodářském prostoru (EHP) v souvislosti s nárůstem počtu případů oznámených na Mayotte (3). Posouzení zdůraznilo, že ačkoli je riziko vyplývající z těchto ohnisek pro Unii a EHP velmi nízké, pokud jde o zavlečení viru RVF prostřednictvím legálního obchodu se zvířaty a živočišnými produkty, mohla by riziko představovat nelegální přeprava čerstvého masa, nepasterizovaného mléka a neošetřených produktů z nakažených přežvýkavců v osobních zavazadlech. ECDC dospělo k závěru, že v případě zavlečení viru do kontinentální části Unie a EHP nelze vyloučit další přenos mezi zvířaty prostřednictvím vektorů.

(3)

Kromě toho Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dne 23. ledna 2020 vědecké stanovisko k RVF (4), v němž uvádí, že by nemělo být ignorováno riziko šíření RVF do zemí sousedících s Unií a riziko možného zavlečení infikovaných vektorů do Unie.

(4)

Riziko zavlečení RVF do Unie znamená, že by Unie měla stanovit odpovídající opatření pro dozor a tlumení této nákazy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (5), které stanoví legislativní rámec pro prevenci a tlumení nákaz uvedených na seznamu. V souladu s přílohou prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (6) se RVF považuje za nákazu kategorie A, D a E, v souvislosti s nimiž je nutné přijmout okamžitá opatření k eradikaci, jakmile jsou zjištěny.

(5)

Unie zavedla odpovídající opatření pro dozor a tlumení nákazy RVF, aby zajistila její okamžitou eradikaci, pokud se nákaza dostane do Unie. Aby tato opatření byla i nadále účinná, měla by rovněž zahrnovat vhodnou připravenost a dostupné zdroje pro boj proti nákaze, rovněž s přihlédnutím k potenciálu nákazy vyvolat zoonózu. V tomto ohledu se považuje za nezbytné poskytnout dostatečnou kapacitu pro laboratorní testování, neboť dobrá kvalita této testovací kapacity je nezbytná pro provádění opatření v oblasti dozoru a tlumení nákazy, a tudíž pro to, aby se nákaza nedostala do Unie.

(6)

Referenční laboratoř Evropské unie pro RVF Unie dosud neustavila. Určení referenční laboratoře je nezbytné k tomu, aby bylo možné uplatňovat opatření pro dozor a tlumení nákazy na vědeckém základě a jednotným způsobem na celém území Unie.

(7)

Tímto nařízením by proto měla být ustavena referenční laboratoř Evropské unie pro RVF, aby se přispělo k zajištění účinnosti úředních kontrol a ke koordinaci pomoci poskytované úředním laboratořím,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustavuje se referenční laboratoř Evropské unie pro horečku Údolí Rift.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Seznam nákaz suchozemských a vodních živočichů podléhajících hlášení Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases).

(3)  Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí. Rapid risk assessment: Rift Valley fever outbreak in Mayotte, France – 7 March 2019. Stockholm: ECDC; 2019.

(4)  EFSA Journal 2020;18(3):6041.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).


Top